Sunteți pe pagina 1din 2

Acţiune reală

Acţiune reală, acţiune civilă prin care se urmăreşte ocrotirea sau valorificarea unui drept
real ori apărarea posesiei unui bun. Cu alte cuvinte, a.r. poate fi îndreptată împotriva oricărei
persoane în mâinile căreia s-ar afla bunul. A.r. sunt limitate la număr, ca şi drepturile reale la
apărarea cărora servesc.

Au acest caracter:
Acţiunea în revendicare, prin care se apără dreptul de proprietate;
Acţiunea confesorie, care serveşte la apărarea dezmembrămintelor dreptului de
proprietate: uzufruct, uz, abitaţie, servitute şi superficie;
Acţiunea negatorie, prin care se contestă de către reclamant un dezmembrământ al
dreptului de proprietate al pârâtului;

Acţiunea în valorificarea drepturilor reale accesorii, precum:


Acţiunea ipotecară, cea aparţinând creditorului gajist şi, în anumite condiţii, cea de care
beneficiază creditorul a cărui creanţă este garantată printr-un privilegiu special;
Acţiunea posesorie;
Acţiunea în grăniţuire;
Acţiunea prin care vânzătorul solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-
cumpărare;
Petiţia de ereditate (cu excepţia cazului când reclamantul nu solicită şi restituirea
bunurilor succesorale, ipoteză în care cererea nu are caracter patrimonial);
Cererea de partaj (prin care se solicită împărţirea bunurilor aflate în proprietate
comună).
La rândul lor, a.r. se împart în: mobiliare (când au ca obiect un bun mobil) şi imobiliare
(dacă obiectul dreptului real este un imobil sau posesia poartă asupra unui imobil). De asemenea,
a.r. se clasifică în: petitorii (atunci când se urmăreşte apărarea unui drept real) şi posesorii (dacă
se urmăreşte apărarea posesiei).

ACŢIUNE REALĂ, acţiune prin care se urmăreşte valorificarea unui drept real, care
poate avea ca obiect un bun imobil (acţiuni petitorii sau acţiuni posesorii) sau un bun mobil
(revendicarea bunurilor mobile pierdute de proprietar, acţiunea pentru dobândirea bunului mobil
gajat).

1
Acţiune personală

Acţiune personală, acţiune civilă care se întemeiază pe un drept personal (de creanţă) şi
care serveşte la exercitarea sau apărarea acelui drept. Aşadar, subiectul activ al raportului juridic
obligaţional (creditorul) urmăreşte să obţină, prin intermediul instanţei, concursul subiectului
pasiv al acelui raport juridic (debitorul), spre a-şi exercita dreptul de creanţă ce intră în conţinutul
raportului juridic dedus judecăţii, dreptul său neputându-se realiza fără concursul debitorului.

Prin acţiuni de acest gen se valorifică drepturile care se nasc din contracte, din alte
acte juridice, din lege, din fapte cauzatoare de prejudicii etc.

A.p. se clasifică, la rândul lor, în:


a) a.p. mobiliare, atunci când dreptul de creanţă pretins are ca obiect un bun mobil;
b) a.p. imobiliare, atunci când obiectul dreptului pretins este un imobil (de exemplu,
acţiunea prin care locatarul cheamă în judecată pe locator pentru obligarea acestuia la predarea
imobilului ce formează obiectul contractului de locaţiune). A.p. sunt multiple şi variate, astfel
încât o enumerare completă a lor, practic, nu este cu putinţă.

ACŢIUNE PERSONALĂ, acţiune prin care se urmăreşte valorificarea unui drept de


creanţă, care poate fi mobiliară, atunci când dreptul de creanţă pretins are ca obiect un bun
mobil, şi imobiliară, dacă dreptul de creanţă pretins are ca obiect un bun imobil (ex.: acţiune în
plata preţului, acţiunea estimatorie - art. 1355 c. civil - acţiunea prin care se solicită reducerea
preţului vânzării proporţional cu paguba provocată de viciu, acţiunea în restituirea bunului -
mobil sau imobil).