Sunteți pe pagina 1din 2
Tulsa (cu pronun ț ia AFI : / ˈ t ʌ l.s ə /) este

Tulsa (cu pronun ția AFI: /ˈtʌ l.s ə /) este al doilea ora ș ca m ă rime din statul Oklahoma, SUA, respectiv cel de-al 47-lea dintre ora ș ele Statelor Unite dup ă num ă rul de locuitori. Cu o popula ție estimată în 2009 de 389.625 de locuitori , este principalul municipiu din „Zona Statistic ă Metropolitan ă Tulsa”, o regiune metropolitan ă intens populată , având peste 961.561 de locuitori . Conform unei estimă ri din acela ș i an 2009, „Zona Statistică Combinată Tulsa - Bartlesville” avea o popula ție de 979.721 de reziden ți .

Ora ș ul îndepline ș te func ția administrativ ă de centru administrativ al comitatului omonim, Tulsa, comitatul cel mai dens populat din Oklahoma , extinzându-se teritorial în comitatele adiacente Osage, Rogers ș i Wagoner, respectiv ca zon ă metropolitan ă ș i în alte trei comitate, Creek, Okmulgee ș i Pawnee .

Ora ș ul Tulsa a fost fondat în jurul anului 1830 de că tre grupul Lachapoka, parte a tribului de locuitori nativi nord-americani (sau amerindieni) Creek. În 1921 a fost locul infamei Revolte Rasiale din Tulsa, unul dintre cele mai mari

ș i mai distructive acte de violen ță rasial ă din istoria Statelor Unite . În cea mai mare parte a secolului al XX-lea a de ținut supranumele de Oil Capital of the World („Capitala petrolifer ă a lumii”), întrucât a jucat un rol major ca unul dintre cele mai importante centre ale industriei de extrac ție ș i rafinare a ți țeiului american .

Tulsa, al ă turi de alte câteva ora ș e americane, pretinde a fi locul de na ș tere al foarte cunoscutei Route 66, un drum na țional istoric important (care în ziua de azi constă dintr-o alternare de autostr ă ziinterstatale ș i drumuri statale de mare vitez ă ) care traverseaz ă teritoriul Statelor Unite de la nord-est la sud- vest. De asemenea, ora ș ul Tulsa este adesea apreciat pentru muzica lui specific ă numită western swing .

Cândva puternic dependent de industria petrolier ă , ora ș ul a trecut printr-o lung ă perioad ă de scă dere treptată a activității economice bazate pe țiței. Ulterior ora ș ul ș i-a axat revitalizarea ș i progresul economic pe diversificarea economic ă , ducând la dezvoltarea unei baze economice puternice în sectoarele energetic, aviatic, financiar ș i aeronautic, precum ș i la progresul semnificativ în telecomunica ții ș i tehnologie .

Portul Tulsa Port of Chatoosa, situat la cap ă tul Sistemului McClellan-Kerr de Naviga ție Fluvial ă Arkansas, este portul fluvial cel mai dep ă rtat de ocean din

Statele Unite, cu ie ș ire la c ă ile de naviga ție interna ționale . Dou ă institu ții de înv ăță mânt superior din Tulsa, Oral Roberts University ș i University of Tulsa, activeaz ă la nivelul Diviziei I în National Collegiate Athletic Association (NCAA), puternic ă asocia ție care ini țiaz ă ș i organizeaz ă programe ș i competi ții atletice pe teritoriul Statelor Unite ș i al Canadei.

Situat în zona cunoscutei Tornado Alley (”Aleea tornadelor”), ora ș ul resimte frecvent fenomene meteorologice extreme, întrucât se afl ă atât pe cursul fluviului Arkansas, cât ș i pe colinele mun ților Ozark din nord-estul statului Oklahoma, o regiune cunoscută drept Green Country („ Țara Verde”). Considerat centrul culturii ș i artelor din statul Oklahoma ., Tulsa g ă zduie ș te dou ă muzee de renume mondial, o oper ă (formată din profesioni ș ti cu norm ă întreag ă ) ș i corpuri de balet, precum ș i una din cele mai mari concentra ții la nivel na țional de cl ă diri ș i structuri realizate în stilul arhitectural Art Deco. Ora ș ul e cunoscut ș i ca unul dintre ora ș ele americane cele mai propice locuirii, conform Partners for Livable Communities , revistei Forbes ș i site-ului web RelocateAmerica.