Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Scoala gimnaziala "Dimitrie Negrutiu", Pogonesti Avizat ,

CADRU DIDACTIC: Luciana Secareanu Director:


AN ŞCOLAR: 2018-2019 Avizat,
DISCIPLINA: Limba engleză Responsabil comisie:
CLASA: a V-a NR. ORE/ SĂPTĂMÂNĂ:1
MANUAL: Limba Modernă 1 – Limba engleză pentru clasa a V-a,
Ana Magdalena Iordăchescu – Mariana Stoenescu, Editura Litera, 2017

PLANIFICARE PE UNITATI
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare: REVISION
Număr de ore alocate: 2
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary: greetings, the alphabet, numbers 1 – 100, - Identificarea situaţiei de comunicare Evaluare 2h In S2
colours, the time, days of the week, months - Selectarea imaginii corespunzătoare Manual frontala are loc
and seasons, things for school, things in the dintr-un set (cu distractori plauzibili) S1 testarea
classroom - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după Fise de Observare initiala
Grammar: instrucţiuni de orientare simple lucru sistematica si
Plurals - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii discutii
The verb to be (informally) nonverbale în interacţiuni uzuale Ilustratii Test pe baza
Question words: What / How / Who / How old - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a predictiv testului
…? unor texte lacunare CD
Possessive adjectives: my / your - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări
Imperatives de sprijin: cine e în fotografie? Ce se
Functions: întâmplă?
Talking about the time - Utilizarea unor formule conversaţionale
Talking about birthdays simple adecvate situaţiei
Talking about dates and time - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-
Identifying objects un set
Giving instructions
Unitatea de învăţare: Unit 1a COUNTRIES AND NATIONALITIES
Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Unit 1a – 1.1 Observare 3h
1.2 - Identificarea situaţiei de comunicare sistematica
Countries and 2.1 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu Manual
nationalities 2.2 distractori plauzibili) Evaluare
Vocabulary 2.4 - Oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: „Despre ce Fise de frontala
Countries and nationalities este vorba …?” lucru
Grammar - Participarea cu replici simple adecvate la un dialog
be: present simple - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte Ilustratii
Subject pronouns and lacunare
possesssive adjectives - Solicitarea / oferirea de indicaţii simple pentru derularea CD
Possessive ’s unui joc
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
situaţiei

Unitatea de învăţare: Unit 1b FAMILIES


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
Unit 1b – Families 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu sistematica
Vocabulary: Families 2.1 distractori plauzibili) Fise de
Grammar: Question words 2.2 - Oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: „Despre ce este lucru Evaluare
Speaking: Making friends 2.4 vorba …?” Ilustratii frontala
Writing A personal - Participarea cu replici simple adecvate la un dialog CD
profile - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte
Culture After-school lacunare
clubs - Solicitarea / oferirea de indicaţii simple pentru derularea
CLIL Literature unui joc
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
situaţiei
Unitatea de învăţare: Unit 2a – PARTS OF THE BODY
Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary Parts of the body 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
Grammar have got 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori Fise de sistematica
Singular and plural 1.3 plauzibili) lucru
nouns 2.1 - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de orientare Ilustratii Evaluare
Speaking Looking after pets 2.4 simple CD frontala
- Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni
Writing Describing people 3.2
uzuale
Culture Pets 3.2 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
4.2 - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în
fotografie? Ce se întâmplă?
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei
- Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set

Unitatea de învăţare: Unit 2b –DESCRIBING PEOPLE


Număr de ore alocate: 6h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
Adjectives of physical 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori sistematica
description 1.3 plauzibili) Fise de
Grammar 2.1 - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de orientare lucru Evaluare
have got 2.1 simple Ilustratii frontala
- Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni uzuale
Singular and plural nouns 2.4 CD
- Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
Speaking Giving 3.2 - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în
instructions 3.2 fotografie? Ce se întâmplă?
Writing Describing 4.2 - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei
people - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
CLIL Science - Realizarea unui poster de grup cu o scurtă prezentare a eroilor preferaţi;
4. Class Group Project – 1
portfolio 1 Our favourite singer or group
5. Progress Revision – Modules 1–2 2
check 1 Modular assessment test
Unitatea de învăţare: Unit 3a PLACES IN TOWN
Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Vocabulary 1.1 Manual Observare 3h
Places in town 1.2 - Identificarea situaţiei de comunicare Fise de sistematica
Grammar 1.3 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu lucru
there is / there are 2.2 distractori plauzibili) Ilustratii Evaluare
Prepositions of place 2.3 - Participarea cu replici simple adecvate la un dialog CD frontala
Prepositions of movement 2.4 - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de
Speaking 3.1 orientare simple
A day out 3.2 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în
Writing 3.4 interacţiuni uzuale
A city guide 4.2 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte
Culture New Year’s Eve 4.3 lacunare
- Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e
în fotografie? Ce se întâmplă?
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
situaţiei
- Realizarea de colecţii (de exemplu: itinerarii de vacanţă
folosind hărţi, pagini web, planuri de oraș / muzeu, pliante;
prospecte de produse din spaţiul de cultură respectiv;
instrucţiuni de jocuri.)
- Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
- Realizarea unui poster de grup cu o scurtă prezentare a
eroilor preferaţi;
Unitatea de învăţare: Unit 3b – LANDSCAPE
Număr de ore alocate: 4h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 2h
Landscape features 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori Fise de sistematica
Grammar 1.3 plauzibili) lucru Evaluare
a / an, some, any 2.2 - Participarea cu replici simple adecvate la un dialog Ilustratii frontala
Question words 2.3 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni CD Class
uzuale
Speaking 2.4 portfolio
- Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în
Giving directions 3.1 fotografie? Ce se întâmplă?
Writing Describing places – 3.2 - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei Group
A city guide 3.4 - Realizarea de colecţii (de exemplu: itinerarii de vacanţă folosind Project –
CLIL History 4.2 hărţi, pagini web, planuri de oraș / muzeu, pliante; prospecte de Nature in our
4.3 produse din spaţiul de cultură respectiv; instrucţiuni de jocuri.) area

7. Class Group Project – 2h


portfolio 2 Nature in our area

Unitatea de învăţare: Unit 4a – FOOD


Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary Food 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
Free-time activities 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu Fise de sistematica
Grammar Countable – 2.1 distractori plauzibili) lucru
Uncountable nouns 2.2 - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de Ilustratii Evaluare
Present simple 2.3 orientare simple CD frontala
- Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în
Expressing likes and 2.4
interacţiuni uzuale
dislikes 3.1 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
Speaking At the café 3.2 - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în
Ordering food 4.3 fotografie? Ce se întâmplă?
Writing Writing a blog - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
Culture British food situaţiei
CLIL Physical Education - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
- Propunerea de teme stimulative pentru redactare
Unitatea de învăţare: Unit 4b – FREE-TIME ACTIVITIES
Număr de ore alocate: 5h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
1.1 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu Manual Observare 3h
Vocabulary Food 1.2 distractori plauzibili) Fise de sistematica
Free-time activities 2.1 - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de lucru
Grammar Countable – 2.2 orientare simple Ilustratii Evaluare
Uncountable nouns 2.3 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în CD frontala
Present simple 2.4 interacţiuni uzuale
Expressing likes and 3.1 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte
dislikes 3.2 lacunare
Speaking At the café 4.3 - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e
Ordering food în fotografie? Ce se întâmplă?
Writing Writing a blog - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
Culture British food situaţiei
CLIL Physical Education - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
- Propunerea de teme stimulative pentru redactare
9. Progress Revision – Modules 3–4 1h
check 2 End of term revision

10. Let’s have Sketch 1 – class performance 1h


fun! Tongue twisters and jokes
Unitatea de învăţare: Unit 5a – DAILY ROUTINES
Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary Daily routines 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
School subjects 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu Fise de sistematica
Grammar 2.1 distractori plauzibili) lucru
Adverbs of frequency 2.2 - Participarea cu replici simple adecvate la un dialog Ilustratii Evaluare
Word order: questions 2.3 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte CD frontala
Expressing ability – can 2.4 lacunare
Speaking Buying a ticket 3.1 - Solicitarea / oferirea de indicaţii simple pentru derularea
Writing A magazine article 3.2 unui joc
Culture Performing arts 4.2 - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
CLIL Maths 4.3 situaţiei
9. Progres check Revision – Modules 3–4 End of term revision 1h
10. Let’s have Sketch 1 – class performance 1h
fun! Tongue twisters and jokes

Unitatea de învăţare: Unit 5b – SCHOOL SUBJECTS


Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary Daily routines - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 2h
School subjects - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu Fise de sistematica
Grammar Adverbs of frequency distractori plauzibili) lucru
Word order: questions - Oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: „Despre ce Ilustratii Evaluare
Expressing ability – este vorba …?” CD frontala
can - Participarea cu replici simple adecvate la un dialog
Speaking Buying a ticket - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte
Writing A magazine article lacunare
Culture Performing arts - Solicitarea / oferirea de indicaţii simple pentru derularea
CLIL Maths unui joc
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
situaţiei
Revision 1h
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare: Unit 6a – SPORT
Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Vocabulary Sport 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
Adjectives of opinion 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu sistematica
Grammar Present continuous 2.1 distractori plauzibili) Fise de
Present simple and 2.2 lucru Evaluare
present continuous 2.3 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în Ilustratii frontala
Speaking Going out 2.4 interacţiuni uzuale CD
Making arrangements 3.1 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte
Writing Writing an e-mail 3.2 lacunare
Culture Traditional sports 3.3 - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
CLIL Language 4.2 - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin:
4.3 cine e în fotografie? Ce se întâmplă?
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple
adecvate situaţiei
- Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
-Propunerea de teme stimulative pentru redactare
Unitatea de învăţare: Unit 6b – ADJECTIVES OF OPINION
Număr de ore alocate: 7h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Unit 6b – Adjectives 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
of opinion 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori plauzibili) Fise de sistematica
2.1 - Conversaţii simple, de tipul: „Bună”, „Ce mai faci”, „Ţi-l/o prezint pe...”, lucru
2.2 „Scuză-mă”, „Îmi pare rău” Ilustratii Evaluare
2.3 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni uzuale CD frontala
2.4 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
3.1 - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
3.2 - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în fotografie?
3.3 Ce se întâmplă?
4.2 - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei
4.3 - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
-Propunerea de teme stimulative pentru redactare
13. Class Group Project – 1h
portfolio 3 Sport is fun and Healthy

14. Progress Revision – Modules 5–6 3h


Check 3 Modular assessment test
Unitatea de învăţare: Unit 7a – ROOMS AND FURNITURE
Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary Rooms and furniture 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 3h
Gadgets 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori Fise de sistematica
plauzibili)
Grammar Defi nite and 2.1 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni
lucru
indefinite articles 2.4 uzuale Ilustratii Evaluare
Imperative 3.1 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare CD frontala
Speaking Asking for information 3.2 - Realizarea unui organizator grafic (de exemplu: Arbore genealogic)
Giving instructions 4.3 și realizarea prezentării pe baza acestuia
- Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în
and performing fotografie? Ce se întâmplă?
commands - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei
Writing Telling a story starting - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
from pictures - Realizarea unui colaj (școala, parcul, pădurea, grădina zoo etc.) şi
Culture The White House aplicarea de etichete adecvate
CLIL Art

Unitatea de învăţare: Unit 7b – GADGETS


Număr de ore alocate: 3h
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Vocabulary Rooms and furniture 1.1 Manual Observare 3h
Gadgets 1.2 - Identificarea situaţiei de comunicare Fise de sistematica
Grammar Defi nite and 2.1 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori lucru
plauzibili)
indefinite articles 2.4 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în
Ilustratii Evaluare
Imperative 3.1 interacţiuni uzuale CD frontala
Speaking Asking for information 3.2 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
Giving instructions 4.3 - Realizarea unui organizator grafic (de exemplu: Arbore
and performing genealogic) și realizarea prezentării pe baza acestuia
- Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în
commands fotografie? Ce se întâmplă?
Writing Telling a story starting - Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate
from pictures situaţiei
Culture The White House - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
CLIL Art - Realizarea unui colaj (școala, parcul, pădurea, grădina zoo etc.)
şi aplicarea de etichete adecvate
Unitatea de învăţare: Unit 8a – CLOTHES AND ACCESSORIES
Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Vocabulary Clothes and accessories 1.1 - Identificarea situaţiei de comunicare Manual Observare 4h
Weather and seasons 1.2 - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set Fise de sistematica
Grammar Asking for permission – 1.3 (cu distractori plauzibili) lucru
may / may not 2.2 Ilustratii Evaluare
Present simple and 2.3 - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după CD frontala
present continuous 2.4 instrucţiuni de orientare simple
(extensive practice) 3.1 - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii
Speaking Going to a party 3.2 nonverbale în interacţiuni uzuale
Making and accepting 4.2 - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor
invitations 4.3 texte lacunare
Writing Writing an e-message - Pantomime și recunoașterea acţiunii mimate
Culture Festivals around the - Utilizarea unor formule conversaţionale simple
world adecvate situaţiei
CLIL Music - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
- Propunerea de teme stimulative pentru redactare
Unitatea de învăţare: Unit 8b – WEATHER AND SEASONS
Număr de ore alocate: 4 h + 8h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Vocabulary Clothes and accessories Manual Observare 4h
Weather and seasons - Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set Fise de sistematica
Grammar Asking for permission – (cu distractori plauzibili) lucru
may / may not - Trasarea unui itinerariu pe un plan, după Ilustratii Evaluare
Present simple and instrucţiuni de orientare simple CD frontala
present continuous - Oferirea de răspunsuri simple / reacţii
(extensive practice) nonverbale în interacţiuni uzuale
Speaking Going to a party - Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor
Making and accepting texte lacunare
invitations - Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de
Writing Writing an e-message sprijin: cine e în fotografie? Ce se întâmplă?
Culture Festivals around the - Utilizarea unor formule conversaţionale simple
world adecvate situaţiei
CLIL Music - Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set

Class Group Project – 1


portfolio 4 Festivals around the world

Progress Revision – Modules 7–8 2


Check 4
Final Vocabulary and grammar assessment 1 1
Revision 1
Final Vocabulary and grammar assessment 2 1
Revision 2

Final Vocabulary and grammar assessment 3 1


Revision 3

22. Let’s have Sketch 2 – class performance 2


fun! Tongue twisters and jokes