Sunteți pe pagina 1din 12

An școlar: 2016 – 2017 Clasa: a IV-a Semestrul al II-lea

Unitatea de învățământ: ……………………… Semestrul al II-lea: 17 săptămâni


Profesor: ………………………………………… Manualul utilizat: Științe ale naturii. Manual pentru clasa a IV-a,
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii autor: Nicolae Ploscariu / Editura Art, București, 2016
Disciplina de învățământ: Științe ale naturii Nr. de ore pe săptămână: 1
Tip curriculum: nucleu

PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Unitatea de învăţare: Soarele, planetele și viața pe Pământ
Nr. de ore: 7
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAŢII
SPECIFICE
Pământul în Sistemul 1.1. - observarea dirijată a unor imagini, în Resurse materiale: - observarea Audiție muzicală:
Solar: 1.2. scopul identificării surselor de lumină manual, sistematică (probe Antonio Vivaldi,
- Soarele, sursă de - oferirea de răspunsuri la întrebări date și fişe de aplicații orale, probe Anotimpurile (fragmente
lumină și căldură 2.1. argumentarea acestor răspunsuri Resurse practice, fişe de din concertele pentru
2.2. - lectura unor scurte texte, cu scopul procedurale: lucru, teme pentru vioară și orchestră
2.3. înțelegerii importanței pentru viața de pe observarea dirijată, acasă) Primăvara, Vara,
2.5. Pământ a luminii și căldurii primite de la Soare conversaţia, Toamna, Iarna)
- identificarea unor însușiri ale Soarelui ca stea, explicaţia, învăţarea
formularea de propoziții în care să se utilizeze prin descoperire
și cuvintele ce denumesc aceste însușiri Organizarea
- alcătuirea unei fișe despre Soare, după colectivului:
indicații date activitate frontală,
- utilizarea de surse de documentare privind activitate în echipă,
influența Soarelui asupra corpului uman; activitate în perechi,
completarea unui tabel cu aspecte pozitive și activitate individuală
negative a influenței Soarelui asupra omului;
prezentarea concluziilor propriei investigații
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată

12
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAŢII
SPECIFICE
Pământul în Sistemul 1.1. - observarea de imagini ale Sistemului Solar; Resurse materiale: - observarea - intuirea planșei
Solar: 1.2. identificarea și numirea planetelor care îl manual, sistematică (probe didactice și inițierea
- planetele Sistemului alcătuiesc fişe de aplicații, orale, probe unei discuții privind
Solar; mișcările 2.1. - identificarea, cu ajutorul imaginilor, a Planșa didactică practice, fişe de influența Soarelui
Pământului 2.2. diferențelor dintre o stea (Soarele) și o Planetele Sistemului lucru, teme pentru asupra planetelor
2.3. planetă Solar acasă)
2.4. - formularea de enunțuri privind importanța Resurse - Portofoliu:
2.5. Soarelui pentru planeta Pământ procedurale: Adoptăm o planetă
- exerciții de tipul adevărat/fals observarea dirijată,
- efectuarea de operații matematice, pentru conversaţia,
a afla cu cat este mai mare circumferința explicaţia, învăţarea
planetei Pământ decât cea a Lunii prin descoperire
- lucrul cu dicționarul: parcurgerea Organizarea
explicației cuvintelor pământ, soare, lună colectivului:
și utilizarea acestor explicații în enunțuri activitate frontală,
proprii activitate în echipă,
- utilizarea surselor de informații pentru activitate în perechi,
identificarea și prezentarea altor corpuri activitate individuală
cerești prezente în Sistemul Solar
- utilizarea surselor de documentare
pentru descrierea, la alegere, a uneia dintre
planetele Sistemului Solar
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Pământul în Sistemul 1.1. - intuirea de imagini privind diferențele Resurse materiale: - observarea
Solar: 1.2. noapte – zi; discuții privind formarea zilelor manual, sistematică (probe
- Mișcările Pământului și a nopților fişe de aplicații orale, probe
- Ciclul zi – noapte; 2.1. - observarea de imagini legate de Resurse practice, fişe de
anotimpuri; 2.2. fenomene ale naturii; discuții privind procedurale: lucru, teme pentru
Modificările vremii 2.3. formarea acestora observarea dirijată, acasă)

13
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAŢII
SPECIFICE
2.4. - observarea de imagini privind poziționarea conversaţia,
2.5. planetei Pământ în raport cu Soarele; explicaţia, învăţarea
discuții asupra consecințelor acestei poziții prin descoperire
- realizarea unei fișe de studiu a anotimpului Organizarea
curent: ora la care răsare și apune Soarele, colectivului:
durata zilelor și a nopților, temperatura activitate frontală,
aerului și fenomene ale naturii activitate în echipă,
- identificarea și prezentarea unor activitate în perechi,
caracteristici ale fiecărui anotimp activitate individuală
- realizarea de măsurători și observații
privind starea vremii într-un interval
dat; înregistrarea acestora într-o fișă de
observație, după un model dat
- utilizarea surselor de documentare
și prezentarea de informații privind
anotimpurile, echinocțiile și solstițiile
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Pământul în Sistemul 1.1. - observarea de imagini în legătură cu Resurse materiale: - observarea
Solar: 1.2. comportamentul viețuitoarelor în cursul manual, sistematică (probe
- Ritmuri cotidiene zilei și al nopții și in cursul unui an; fişe de aplicații orale, probe
și anuale ale 2.1. prezentarea opiniilor proprii privind acest Resurse practice, fişe de
activităților 2.2. comportament procedurale: lucru, teme pentru
viețuitoarelor 2.3. - lectura unor scurte texte științifice, în observarea dirijată, acasă)
2.4. scopul identificării comportamentelor conversaţia,
2.5. viețuitoarelor în anumite anotimpuri și în explicaţia, învăţarea
cursul nopților și al zilelor prin descoperire
- lucrul cu dicționarul: identificarea sensului
unor cuvinte date și alcătuirea de enunțuri
cu fiecare dintre aceste cuvinte

14
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAŢII
SPECIFICE
- oferirea de răspunsuri argumentate la Organizarea
întrebări date colectivului:
- utilizarea surselor de documentare privind activitate frontală,
comportamentul unor viețuitoare în timpul activitate în echipă,
zilei și al nopții și în diverse momente ale activitate în perechi,
unui an activitate individuală
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Mărturii ale vieții din 1.1. - observarea comparată de imagini Resurse materiale: - observarea - fișele de portofoliu pot
trecut. Fosilele 1.2. reprezentând viețuitoare din trecut și manual, sistematică (probe fi valorificate cu prilejul
viețuitoare de astăzi; discuții privind fişe de aplicații orale, probe Zilei Internaționale a
2.1. asemănări și deosebiri dintre aceste Resurse practice, fişe de Muzeelor, sărbătorită la
2.2. viețuitoare procedurale: lucru, teme pentru 18 mai
2.3. - lectura unor scurte texte privind observarea dirijată, acasă)
2.4. viețuitoarele din trecut conversaţia, - Portofoliu: Muzee
2.5. - observarea de imagini reprezentând explicaţia, învăţarea de științe ale naturii
fosile și lectura unor texte în legătură cu prin descoperire
tema dată; discuții argumentate privind Organizarea
importanța fosilelor în studiul viețuitoarelor colectivului:
din trecut activitate frontală,
- observarea dirijată a unor imagini și activitate în echipă,
notarea unor asemănări și deosebiri dintre activitate în perechi,
viețuitoarele din trecut și cele de astăzi activitate individuală
- redactarea unui scurt text în care să fie
utilizați și termeni dintr-o listă dată
- utilizarea surselor de documentare în
scopul realizării unei planșe privind viața
și dispariția dinozaurilor; prezentarea
rezultatelor și a concluziilor activității

15
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAŢII
SPECIFICE
- observarea și analiza de imagini, în scopul
identificării elementelor care ne pot ajuta să
reconstituim și să recunoaștem o viețuitoare
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Recapitulare 1.1. - completarea de enunțuri lacunare Resurse materiale: - observarea
1.2. - prezentarea unor consecințe pe care manual, sistematică (probe
absența luminii solare le poate avea asupra fişe de aplicații orale, probe scrise,
2.1. vieții animalelor și plantelor Resurse fişe de lucru, teme
2.2. - redactarea unei compuneri cu titlu dat procedurale: pentru acasă)
2.3. - precizarea de asemănări și deosebiri între o observarea dirijată,
2.4. planetă și o stea conversaţia,
2.5. - completarea unei scheme privind Sistemul explicaţia, învăţarea
Solar prin descoperire
- alcătuirea de enunțuri folosind cuvinte Organizarea
dintr-o listă dată colectivului:
- prezentarea unor caracteristici ale fiecăruia activitate individuală
dintre cele patru anotimpuri
- corectarea greșelilor strecurate într-un text
dat
- prezentarea diferențelor care pot apărea
între temperaturile diurne și cele nocturne;
explicarea acestor diferențe
- completarea unui tabel cu informații
despre viețuitoarele diurne și cele nocturne,
după un model dat
- observarea de imagini ale unor viețuitoare
din trecut și redactarea unui scurt text pe
baza acestor imagini
- oferirea de exemple de păsări migratoare

16
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAŢII
SPECIFICE
Evaluare 1.1. - corectarea greșelilor strecurate într-un text Resurse materiale: - probă de evaluare
1.2. dat; autoevaluarea activității manual, scrisă
- exerciții de tipul adevărat/fals fişe de aplicații
2.1. - oferirea de răspunsuri la întrebări date Resurse
2.2. - observarea de imagini și selectarea acelor procedurale:
2.3. care întrunesc criteriile date munca independentă
2.4. Organizarea
2.5. colectivului:
activitate individuală

Unitatea de învăţare: Corpuri, energie, lumină


Nr. de ore: 9

COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
Corpuri-proprietăți 1.1. - identificarea stărilor de agregare a apei Resurse materiale: - observarea
- proprietăți ale apei. 1.2. prin observarea și analiza unor imagini date manual, sistematică (probe
Utilizări ale apei - observarea dirijată a unor imagini și fişe de aplicații orale, probe
în diferite stări de 2.1. identificarea utilizării practice a apei în Resurse practice, fişe de
agregare. 2.2. fiecare dintre cele trei stări de agregare procedurale: lucru, teme pentru
2.3. - lectura unor scurte texte privind utilizări observarea dirijată, acasă)
2.4. practice ale corpurilor aflate în diferite stări conversaţia, - Portofoliu: Apa:
2.5. de agregare explicaţia, învăţarea resursă naturală
- completarea unei scheme privind utilizările prin descoperire
apei Organizarea
- redactarea unei compuneri urmând un șir colectivului:
de întrebări activitate frontală,
- redarea prin desen a stărilor de agregare a activitate în echipă,
apei; prezentarea rezultatului și concluziilor activitate în perechi,
activității activitate individuală

17
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
- realizarea unei investigații privind
calitatea apei provenite din diverse surse;
prezentarea rezultatelor și concluziilor
investigației proprii
Corpuri-proprietăți 1.1. - realizarea de experimente simple pentru Resurse materiale: - observarea
- plutirea corpurilor 1.2. a pune în evidență plutirea corpurilor și a manual, sistematică (probe
în apă condițiilor necesare ca acest fenomen să fişe de aplicații orale, probe
2.1. se poată produce; prezentarea concluziilor Resurse practice, fişe de
2.2. investigației proprii procedurale: lucru, teme pentru
2.4. - observarea dirijată a unor imagini și observarea dirijată, acasă)
prezentarea opiniei personale privind conversaţia,
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească explicaţia, învăţarea
un corp pentru a pluti prin descoperire
- lectura unor scurte texte în legătură cu Organizarea
densitatea corpurilor colectivului:
- lucrul cu dicționarul: citirea explicației unor activitate frontală,
cuvinte date, oferirea de exemple de corpuri activitate în echipă,
care se plutesc și care se scufundă activitate în perechi,
- utilizarea surselor de documentare pentru activitate individuală
identificarea de activități ale oamenilor în
care aceștia se folosesc de proprietatea unor
corpuri de a pluti
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Schimbări ale 1.1. - observarea dirijată a unor imagini care Resurse materiale: - observarea
caracteristicilor 1.2. evidențiază amestecuri; prezentarea manual, sistematică (probe
corpurilor și opiniilor proprii privind posibilități de fişe de aplicații orale, probe
materialelor 2.1. separare a unor amestecuri Resurse practice, fişe de
2.2. - lectura unor scurte texte privind procedurale: lucru, teme pentru
2.4. amestecurile și separarea acestora observarea dirijată, acasă)

18
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
- amestecuri 2.5. - realizarea de experimente simple pentru conversaţia,
și separarea a realiza diverse amestecuri și a identifica explicaţia, învăţarea
amestecurilor procedee de separare a amestecurilor; prin descoperire
prezentarea rezultatelor și a concluziilor Organizarea
investigației proprii colectivului:
- utilizarea surselor de documentare și activitate frontală,
prezentarea activităților în care omul activitate în echipă,
folosește metodele de separare a activitate în perechi,
amestecurilor activitate individuală
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Schimbări ale 1.1. - observarea de imagini care pun în Resurse materiale: - observarea
caracteristicilor 1.2. evidență procesul de dizolvare a unor manual, sistematică (probe
corpurilor și corpuri; oferirea de răspunsuri în legătură cu fişe de aplicații orale, probe
materialelor 2.1. aceste imagini Resurse practice, fişe de
- dizolvarea; 2.2. - lectura unor scurte texte în legătură cu procedurale: lucru, teme pentru
influența 2.4. procesul de dizolvare a corpurilor observarea dirijată, acasă)
temperaturii asupra 2.5. - oferirea de exemple privind activități conversaţia,
procesului de practice în care dizolvarea este un proces explicaţia, învăţarea
dizolvare folositor omului prin descoperire
- realizarea de experimente simple pentru Organizarea
a pune în evidență procesul de dizolvare și colectivului:
condițiile în care acest proces poate avea activitate frontală,
loc; prezentarea rezultatelor și a concluziilor activitate în echipă,
investigației proprii activitate în perechi,
- propunerea de experimente prin care să se activitate individuală
pună în evidență procesul de dizolvare
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată

19
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
Schimbări ale 1.2. - observarea de imagini privind procesele Resurse materiale: - observarea
caracteristicilor de ardere, coacere, alterare, putrezire, manual, sistematică (probe
corpurilor și 2.1. ruginire; discuții privind condițiile ce trebuie fişe de aplicații orale, probe
materialelor 2.2. îndeplinite ca aceste produse să aibă loc Resurse practice, fişe de
- arderea, coacerea, 2.4. - oferirea de răspunsuri la întrebări în procedurale: lucru, teme pentru
alterarea, putrezirea, 2.5. legătură cu tema data; argumentarea observarea dirijată, acasă)
ruginirea acestor răspunsuri conversaţia, - Portofoliu:
- utilizarea surselor de documentare pentru explicaţia, învăţarea Utilitatea practică
punerea în evidență a efectelor negative prin descoperire a arderii și a
pe care procesul de ruginire le are asupra Organizarea coacerii. Pericole
activităților desfășurate de oameni colectivului: ale consumului de
- realizarea de experimente simple pentru activitate frontală, alimente alterate
a pune în evidență procesele de ruginire, activitate în echipă,
alterare, putrezire și condițiile în care aceste activitate în perechi,
procese pot avea loc; prezentarea rezultatelor activitate individuală
și a concluziilor investigației proprii
- observarea unor aspecte dinamice ale
realității înconjurătoare prin vizionarea unor
scurte filme în legătură cu tema dată
Energie – surse și 1.1. - observarea de imagini privind surse de Resurse materiale: - observarea
efecte 1.2. energie și transferul de căldură între corpuri; manual, sistematică (probe
- transfer de oferirea de răspunsuri la întrebări în legătură fişe de aplicații orale, probe
căldură între 2.1. cu tema dată Resurse practice, fişe de
obiecte; material 2.2. - parcurgerea unor scurte texte privind procedurale: lucru, teme pentru
conductoare și 2.4. sursele de energie și transferul de căldură observarea dirijată, acasă)
izolatoare de căldură 2.5. între corpuri; discuții pe baza acestor texte conversaţia, - Portofoliu:
- formularea de enunțuri folosind cuvintre explicaţia, învăţarea Combustibilii.
3.1. dintr-o listă dată prin descoperire Energia verde
- identificarea, în imagini date, a unor surse
de căldură; oferirea de exemple de surse de
căldură din mediul apropiat

20
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
- realizarea de experimente simple pentru Organizarea
a pune în evidență transferul de căldură colectivului:
între corpuri; prezentarea rezultatelor și a activitate frontală,
concluziilor investigației proprii activitate în echipă,
- identificarea surselor de căldură care pot activitate în perechi,
provoca accidente prin folosirea lor neglijentă activitate individuală
- discuții privind apelarea serviciului unic de
urgență 112
Curent electric. 1.1. - observarea unor imagini și identificarea Resurse materiale: - observarea
Lumină 1.2. surselor de lumină manual, sistematică (probe
- circuite electrice - observarea unor imagini și oferirea de fişe de aplicații orale, probe
simple 2.1. răspunsuri privind rolul curentului electric și Resurse practice, fişe de
- surse de lumină; 2.2. al materialelor izolatoare procedurale: lucru, teme pentru
fenomene commune 2.4. - observarea de imagini, discuții privind observarea dirijată, acasă)
care implică lumina 2.5. fenomene ale luminii (curcubeul, umbra) conversaţia,
(umbra, curcubeul, - lectura unor scurte texte privind sursele de explicaţia, învăţarea
culorile, vizibilitatea 3.1. lumină; discuții pe baza acestor texte prin descoperire
corpurilor) - oferirea de răspunsuri la întrebări în Organizarea
legătură cu tema dată colectivului:
- utilizarea surselor de documentare pentru activitate frontală,
identificarea surselor de lumină; prezentarea activitate în echipă,
rezultatelor și concluziilor activității proprii activitate în perechi,
- propunerea și realizarea unei activități activitate individuală
practice de realizare a unui circuit electric
simplu
Recapitulare 1.1. - realizarea de experimente simple, pentru Resurse materiale: - observarea
1.2. evidențierea proprietății corpurilor de a manual, sistematică (probe
pluti fişe de aplicații orale, probe scrise,
2.1. - completarea de enunțuri lacunare Resurse probă practică,
2.2. - oferirea de răspunsuri la întrebări date procedurale: fişe de lucru, teme
observarea dirijată, pentru acasă)

21
COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
2.4. - oferirea de exemple privind metodele de conversaţia,
2.5. decantare a amestecurilor explicaţia, învăţarea
- aprecierea unor enunțuri ca fiind corecte prin descoperire
3.1. sau incorecte, corectarea enunțurilor Organizarea
incorecte colectivului:
- observarea unor imagini și identificare activitate individuală
corpurilor care pot rugini
- oferirea de exemple de corpuri care produc
și cedează căldură
- oferirea de exemple de surse de lumină
artificială
- alegerea răspunsului corect dintre variante
date
Evaluare 1.1. - exerciții de tipul adevărat/fals Resurse materiale: - probă de evaluare
1.2. - completarea unor enunțuri lacunare manual, scrisă
- oferirea de răspunsuri la întrebări date fişe de aplicații
2.1. - identificarea, într-un șir de imagini, a unor Resurse
2.2. corpuri care întrunesc criteriile date procedurale:
2.4. munca independentă
2.5. Organizarea
colectivului:
3.1. activitate individuală

22
Unitatea de învăţare: Recapitulare și evaluare finală
Nr. de ore: 2

COMPETENŢE
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBSERVAȚII
SPECIFICE
Recapitulare 1.1. - corectarea enunțurilor greșite dintr-un text Resurse materiale: - observarea
finală 1.2. dat manual, sistematică (probe
- exerciții de tipul adevărat/fals fişe de aplicații orale, probe scrise,
2.1. - redarea printr-un desen a ciclului de viață Resurse probă practică,
2.2. al unei viețuitoare cunoscute (plantă și procedurale: fişe de lucru, teme
2.3. animal) observarea dirijată, pentru acasă)
2.4. - identificarea, în texte date, a mediilor de conversaţia,
2.5. viață descrise explicaţia, învăţarea
- oferirea de răspunsuri la întrebări date prin descoperire
3.1. - completarea de enunțuri lacunare Organizarea
3.2. - oferirea de exemple concrete pentru colectivului:
procese fizice prezentate într-o listă dată activitate individuală
- indicarea răspunsului corect dintr-o serie
de variante date
- identificarea în imagini a corpurilor care
întrunesc criteriile date
Evaluare 1.1. - completarea de enunțuri lacunare Resurse materiale: - probă de evaluare
finală 1.2. - descrierea ciclului de viață al unei plante, manual, scrisă
folosind cuvinte dintr-o listă dată fişe de aplicații
2.1. - exerciții de tipul adevărat/fals Resurse
2.2. - oferirea de răspunsuri la întrebări date procedurale:
2.3. - identificarea în imagini a anotimpurilor munca independentă
2.4. reprezentate Organizarea
2.5. - oferirea de exemple de corpuri care colectivului:
întrunesc criteriile date activitate individuală
3.1.
3.2.

23