Sunteți pe pagina 1din 181

PARTEAÎ

NTÂI
Razi
a

1.
Laia
Fratelemeumaimar eajungeacasăl aor eleîntunecat edi nainteazor il
or,cândpânășist afi
il
ese
odihnesc.Mi roaseaoț el,acăr buneși af i
er ări
e.Mi roaseadușman.
Îșiapl eacăt rupull ungdesper ietoar edeci orișii ntr
ăpef ereast r
ă,păși ndneauzi tcut ălpil
e
descul țeper ogoj iniledepapur ă.Î nur mal ui,opal ădev ântdi ndeșer tumf l
ăper del
eleî ngălbenite.
Caiet uldeschi țeîicadepepodea,i arelî lî mpingesubpatcuol ovit
urăi utedepi cior,capeun
șarpe.
„Undeaif ost ,Dar in? ”Înmi nteameaam cur ajsăpunî ntrebar ea, i
arDar i
nar edestulăî ncredereîn
minecasă- mir ăspundă.„ Decet otdi spar i?Dece, cândbuni cu’ șibuni caaunev oi
edet ine?Când
euam nev oiedet ine? ”
Deapr oapedoiani , am vrutsă- lîntrebast aî nf i
ecar enoapt e.Î nfiecar enoapt e,n-
am av utcurajul
s-of ac.Mi -amair ămasunsi ngurf rate.Nuv reausăseî nst r
ăinezedemi neașacum af ăcutcu
toțicei lalț
i.
Noapt eaast a, însă, esteal tf
el.Știucear eî ncaiet uldeschi țe.Șt i
uceî nseamnă.
— N- art r
ebui săf iitrează.
Șoapt al uiDar inmăsmul gedi ngândur i.Si mteor i
ceper icol,caopi sică–amoșt enitast adel a
mama.Măr idicînf undpepat ,iarel aprindel ampa.Nuar er ostsămăpr efaccădor m.
— At r ecutor ast inger i
iși aut r
ecutt reipat rule.Am f ostîngr i
jorată.
— Știusămăf erescdesol dați
, Laia.Am mul t
ăexper i
ență.
Îșireazemăbăr biadepat ulmeușizâmbeșt edul ceșișmecher eștecamama.Cunoscbi ne
aceast ăexpr esi e–eaceeașicaat uncicândmăt r
ezescdi nt r
-uncoșmarsaucândr ămânem f ără
grâne.„ Tot ul osăf iebine” ,spunef ațalui .Iacar teadepepat ul meu.
— Adunar eî nnoapt e,cit
eșt eel ti
tlul.Brrr!Despr eceev orba?
— Abi aam î nceput -
o.Est edespr eundj inn…
Măopr esc.Deșt ept .Foar tedeșt ept !Îipl acesăascul tepov eștilaf eldemul tcum î mipl acemi e
săl espun.
Las- obal tă!Undeai fost ?Buni cu’ aav utdoi spr ezecepaci enți î
ndi mi neaț aast a.
„Iareuat rebui tsă- țiț inl ocul , pent rucănupoat ef acet otulnumaiel .Ast aî nseamnăcăbuni caa
trebui tsă pună si ngur ăî n bor canegemulpent ru negust or.Numaică n- at er minat .Acum,
negust or ul n- osănepl ătească, i
arl aiarnăosămur i
m def oame.Ți edecenai banu- țipasă? ”
Lucr urileast eal espunî ncap.Zâmbet uldepef ațal ui Dar i
napi er i
tdej a.
—  Nusuntpot rivitsădev inv indecăt or,ziceel .Buni cu’ știeast a.
Așv reasăbatî nr et rager e,darmăgândescl aumer iicăzuț iaibuni cul uideazidi mi neaț ă.Mă
gândescl acai et ul cuschi țe.
—  Buni cu’ și buni cacont eazăpet ine.Măcarv or beșt ecuei .Aut r
ecutl uni dezi le.
Măașt eptsă- mispunăcănuî nțel eg.Căart rebuisă- llasî nv oialui .Dareldoarcl atinădi ncap, se
î
nt indepepatși închi deochi i, cași cum nuși -arbat ecapul săr ăspundă.
—  Ți-am v ăzutdesenel e.
Cuv i
nt eleser ost ogol escr epedeși Dar insar eî nsuscâtai cli
pi,cuf ațaî mpi et rită.
—  Nut e-am spi onat ,î ispun.S- adespr i
nsopagi nă.Am găsi t-ocândam schi mbatr ogoj i
ni l
e,azi
dimi neaț ă.
—  Le- ai spusbuni cii și buni cul ui ?Auv ăzutși ei ?
—  Nu, dar …
—  Ascul tă, Lai a!
Sădeanai ba, nuv r
eausăascul t!Nuv reausă- iaudj ust i
ficăr i
le.
—  Ce- aiv ăzutest eper icul os,zi ceel .Nupoț ispuneni mănui .Ni ciodat ă.Nu- idoarv i
aț ameaî n
per icol .Suntși alți…
—  Lucr ezi pent ruI mper iu, Dar in?Lucr ezi pent ruRăzboi nici?
Elt ace.Misepar ecăî ici tescr ăspunsulî nochișimisef acer ău.Fr at elemeuî șit rădează
popor ul?Fr at elemeusedădepar teaI mper i
ul ui?
Dacăascundeagr âne,dacăv i
ndeacăr ți
,dacăî nvăț acopi iisăci tească,l -
așf iî nțeles.Așf if ost
mândr ăcăf acel ucr ur ipecar eeun- am cur ajul săl ef ac.
Oameni iI mper iuluif acr azi i
,bagăl aî nchi soar eoameniși -
icondamnăl amoar tepent ruast felde
„nel egi uiri”, darsăî nv ețiliterel euncopi ldeșaseaninu- iunl ucrur ău, celpuț innupent rupopor ul
meu, al Căr tur ar i
lor .
Cef aceDar in, însă, est er ev ol tător .Înseamnăot rădar e.
—  Imper i
ul ne- aomor âtpăr inț ii
, î
i șopt esc.Auci s-opesor anoast ră.
Așv r easăur l
ul ael , darcuv int elemăsuf ocă.Război niciiaucucer itpământ ur ileCăr t
urar i
loracum
cincisut edeani ,i ardeat uncinuf acal tcev adecâtsănepr igoneascășisăneî nrobească.
Odi ni oar ă,I mper iulCăr tur arilorer al oculcel ormaigr ozav euni v ersitățișibi bl i
ot ecidi nl ume.
Acum, maj or itat eaal ornoșt ri nudeosebescoșcoal ădeoar mur ăr i
e.
—  Cum poț i fi depar t eaRăzboi nicilor?Cum, Dar in?
—  Nu- icecr ezi tu, Lai a.Osă- țiexpl i
ct otul, dar …
Seopr eșt ebr uscși -mif acesemncumânasăt accândi nsistsă- mideaexpl i
caț i
ilepr omi se.
Îndr eapt ăi ut ecapul spr ef er east ră.
Pr i
nper ețiisubț i
r iîlaudpebuni cu’sf orăind,pebuni caf oindu- seî nașt er nutșiunpor umbel
tângui ndu- se.Sunet ef ami liare.Zgomot ecasni ce.
Dar inaudeal t
cev a.Chi pul l
ui sef acepal idși înochi i seci teșt efrica.
—  Lai a, ziceel .Razi e!
—  Dacăt ul ucr ezi pent ruI mper iu…
„Decesăf acăsol daț iiraziel anoi ? ”
—  Nul ucr ezpent ruei .
Vor beșt ecal m.Mai cal m decâtmăsi mteu.
—  Ascundecai etul deschi țe.Ast av or.Dupăel auv enit.
Iesepeușăcâtaicl ipișir ămânsi ngur ă.Pi cioar elemel edescul țepar că- sdegumă, i
armâi ni l
e, de
l
emn.„ Gr ăbeșt e- te, Lai a!”
Deobi cei , Imper iulf acer aziiî nmi ezulzi lei.Sol daț iiv orcamamel eșicopi iiCăr tur aril
orsă- iv adă.
Vorcat ațiișif raț i
isăseui tecum î nrobescf ami l
iaal t
uibăr bat .Or icâtder elearf iacest er azi i
,
cel edi nt impul nopț iisuntși mai rel e.Imper iul facer azi idenoapt eat unci cândnuv reamar tor i.
Măî nt rebdacăceseî ntâmpl ăest eadev ăr at.Poat ecăam uncoșmar .„ Eadev ăr at, Laia.Mi șcă- te!”
Ar unccai et uldeschi țepef ereast răî ntr-unt uf i
ș.Eoascunz ătoar epr oast ă,darnuam t i
mp.
Buni cadăbuznal ami neî ncamer ă.Mâi nileei ,at âtdesi gur ecândamest ecăî noal el ecugem sau
cândî miî mpl et escpăr ul,t remur ăacum cani ștepăsăr idi sper ate,înnebuni t
esămăf acăsămă
mi șcmai repede.
Măt rageî nhol .Dar i
nst ăcubuni cu’l aușadi nspat e.Păr ulal balbuni culuimeueî nv ălmăși tca
fânuldi ntr-ocăpi țășiar ehai nel eboț ite,darî nr i
dur ileadâncidi nobr aj i
il uinusemaiascunde
urmădesomn.Î imur mur ăcev af rat eluimeu,apoiî idăcelmaimar ecuț itdi nbucăt ăriabuni cii
.
Nușt iudece- șimaibat ecapul .Cuț i
t uls- arf aceț ăndăr iî nf ațaoț eluluideSer r aaluneisăbi ide
Război nic.
— TușiDar inpl ecaț ipr incur teadi nspat e, zicebuni cașipr i
v i
rea-ialear gădel aof ereast r
ăl aal ta.
Încăn- auî nconj uratcasa.
„Nu.Nu.Nu” .
— Buni co, îișopt esceunumel eși măî mpi edi ccândmăî mpi ngecăt rebuni cul .
— Ascundeț i
-v ăî npar t
eader ăsăr i
taCar ti
er ul ui…
Voceaisef rânge,cuochi il af ereast r adi nf aț ă.Pr inper deauazdr enț ui t
ăsur pr i
ndl ucir eaunui
chipdi nar gintv i
u.Mi sest r
ângest omacul .
— OMască, zicebuni ca.AuadusoMască.Fugi , Laia!Î nai ntesăi ntreîncasă!
— Dart u?Și buni cu’?
— Noiî iț i
nem pel oc,zi cebuni cu’șimăî mpi ngecubl ândeț ecăt r eușă.Păst rează- țibi ne
secr etele, scumpo.Ascul tă- lpeDar in.Osăai băgr i
jădet ine.Du- t
e!
Umbr asubț i
r eal uiDar i
nmăacoper ă, elmăi ademânășiușaseî nchi deî nspat elenost ru.Dar in
sef urișeazăcasăsepi ar dăî nnoapt eacal dă,păși ndf ăr ăzgomotpest eni sipulaf ânatdi ncur te,
cuoî ncr eder epecar emi -așdor i-oșieu.Deșiam șapt espr ezeceanișisuntdest uldemar esă- mi
potst ăpâni frica, î
l st rângdemânădepar căarf i singur ul lucrusol i
ddi nl umeaast a.
„Nul ucr ezpent ruei ”,azi sDar in.At unci ,pent ruci nel ucr ează?Aaj unscumv adest uldeapr oape
def ierăr i
iledi nSer rașiadesenatî ndet aliupr ocesuldecr eaț i
ealcel ormaipr ețioasebunur ial e
Imper iului :săbi il
edeneî nv inscar epott ăiat r
ei oameni odat ă.
Acum j umăt at edemi l
eni u, Căr tur ariiauf ostcucer ițideRăzboi nicipent rucăsăbi il
el ors- auf ăcut
bucăț iî nf aț aoț elul uisuper i
orali nv adat or i
lor .Deat uncin- am maiî nv ăț atni mi cî nmat er i
ede
oțelărie.Război ni ciiîșiascundsecr et elel af elcum unav arî șiascundeaur ul.Or icineest egăsi tî n
preaj ma f orjel ordi n or așf ăr ăv reun mot ivî nt emei at– Căr t
urarsau Război nic– r iscă să
sfârșeascăexecut at .
DacăDar i
nnu- idepar teaI mper iului ,at uncicum s- aput utapr opiadef ierăr i
iledi nSer ra?Șicum
auaf l
atRăzboi ni ciidespr ecai etul lui deschi țe?
Deceal altăpar teacasei ,seaudeol ov it
ur ădepumnî nușă.Ci zmel escâr țâie,met alulzor năi e.
Măui tî nnebuni tăî nj ur ,așt ept ându- măsăv ădar mur il
ear gintiișimant i
iler oși ial el egionar ilor
Imper iului ,darî ncur teadi nspat eel iniște.Aer ulpr oaspătalnopț iinu- mipoat eopr ist ropi ide
sudoar edepegât .Audî ndepăr tar ebubui tult obel ordel aBl ackcliff,școal aundesepr egăt esc
Mășt i
le.Sunet ull orascut espai macar emăî njunghi eî ni nimă.I mper iulnut ri
mi t eaceimonșt ricu
fațăcaar gint ul înt r
-or azi eoar ecar e.
Băt aiaî nușăseaudei ar.
— Înnumel eI mper iul ui,v ăcersădeschi deț i!seaudeov ocemâni oasă.
Euși Dar inî nlemni m.
— Nupar esăf ieoMască, șopt eșt eDar i
n.
Mășt i
lev orbescbl ând,cuv orbecar et aiecapal oșul .Î nt impulî ncar eunl egionarbat eî nușăși
ordonăsăisedeschi dă,oMascăarf iintr atdej aî ncasă,t ăindî nbucăț ipeor icinei -arf ist atî n
cale.
Dar inseui t
ăî nochi imeișiî midauseamacănegândi m amândoil aacel așil ucr u.DacăMasca
nu-i l
aușadi nf aț ăcusol daț ii,at unci undeest e?
— Nut et eme, Lai a, ziceDar i
n.N- osăl assăț iseî ntâmpl eni mi c.
Vreausă- lcr ed,darf ricamăcupr indecaunv al ,aaj unsl agl ezneșiv reasămăt ragăsubel .Mă
gândescl av eci niinoșt ri:sol daț iiauv enitpest eei ,i-aul uatpr i
zonier ișii -auv ândutdr eptscl avi
acum t reisăpt ămâni .„ Tr af i
canț idecăr ț
i”,auzi sRăzboi nicii.Cincizi l
edupăaceea, unuldi ntrecei
maibăt rânipaci ențiaibuni cul ui,unmoșdenouăzecișit reideanicar eabi amaimer gea,af ost
execut atchi arl aelacasă.I -aut ăiatgât uldel aour echepânăl aceal altă.„ Col abor atoral
Rezi stenț ei”.
Ce- osăl ef acăsol daț i
i buni ci iși buni cul ui?Osă- iducăl aînchi soar e?Osă- i transf or meî nscl av i?
Osă- i
omoar e?
Ajungem lapoar t
adi nspate.Dar i
nser i
dicăpev ârf
ur isăscoatălațulcar
eoț i
neînchisă.Un
foșnetslabpealeeadinspateî lopreșteimediat.Oadieredev ântri
dicăînaerunnordeni si
p.
Darinmăî mpingeînspatelelui.Str
ângemâner ulcuți
tuluipânăisealbescînchei
eturi
l
edeget el
or,
i
arîntretimppoartasedeschi decuungeamăt .Măuitlaal eepest
eumăr ulfr
atel
uimeu.
Nu-inimi cacol
o,doarni si
pf oșni
tor.Doaradi eriocazionaledev ântșiferest
rel
eobl onit
eale
vecini
loradormiț
i.
OftezușuratășipășescpelângăDar in.
Exactatunciaparedinînt
unericMascași int
răpepoar tă.

2.
Eli
as
Dezer tor ul vamur iînai ntedei vir
eazor ilor.
Înpr afulcat acombel ordi nSer r
a,ur mel el uiseî nșirăînzi gzag, caal eunuicer br ăni t.Tunel urilel-
auînghi țit.Aer ul î
nci nsepr eagr euai ci,jos, mi rosul demoar t
eși deput reziciuneepr eaapr oape.
Cândl ev ădeu, urmel esuntmaiv echideoor ă.Găr zil
ei -ausimț i
tdej ami rosul , biet uldeel .Dacă
arenor oc, osămoar ăî nt impce- lvânează.Dacănu…
„Nut egândi laast a.Ascunder aniț
a.I eși deai ci ”
.
Împingor ani țăpl i
năcumâncar eșicuapăî nper et
eleuneicr i
pt e,iarcr aniil
epâr âi e.Hel enemi -ar
facev iaț auni ad,dacăarv edeacum măpor tcumor ți
i.Dacăarșt i,însă,decemăaf luai ci
,
profanar eaarf i ulti
mul l
ucr ucucar esă- și batăcapul .
„Nuv aaf l
a.Vașt idoarcândv afipr eat ârziu”.Măcupr i
ndev i
nov ăția, daroal ung.Hel eneest ecea
mai put ernicăper soanăpecar eocunosc.Osăsedescur cefărămi ne.
Măui tpest eumăr ,pr obabi lasut aoar ă.Î nt unelel i
niște.Dezer tor ulaat rassol daț iiîndi recț ia
opusă.Darsi gur anț aest eoi l
uzieî ncar eșt i
ucănut r
ebui esămăî ncredni ci odat ă.Acț i
onez
repede; adunoasel el al ocl ai ntr
areaî ncr i
ptăcasă- miacopărur mel e, cut oat esi mț ur i
lel apândă
pent ruor i
cearpăr eaneobi șnui t.
Încăosi ngur ăzi .Doarosi ngurăzidenebuni e,depr efăcător ieșidemi nci ună.O zipânăl a
absol vire.Peur măv oi fili
ber .
Întimpcear anjezșicr aniil
edi ncr iptă,aer ulf i
erbintesemi șcădepar căs- art reziunur sdi n
hibernar e.Pr inaer ulf et i
dalt unelul uisest recoar ămi r
osdei ar bășidezăpadă.Am doardouă
secundesăi esdi ncr iptășisămăl asî ngenunchi ,cercet ândpământ ulcașicum așv er ifi
cani ște
urme.Eaaj ungeî nspat elemeucâtai clipi.
— Elias?Cecauț iaici?
— N- aiauzi t?Af ugitundezer tor.
Rămâncuat enț i
aî ndr ept atăspr eter enul prăf os.Submascaar gint i
ecar emăacoper ădel af runt e
pânăl amaxi lar,chi pulmeuart rebuisăf iedenepăt r
uns.DarHel eneAqui ll
așicumi nesunt em
î
mpr eunăapr oapezi dezi depai spr ezeceani , decândnepr egătiml aAcademi aMi li
tar ăBl ackcl i
ff;
probabi lcăî mi poat eauzi gândur il
e.
Vinet ăcut ăînf ațameașieuopr ivescî nochi ideunal bast r
udeschi s,caapel ecal deal ei nsul elor
dinsud.Mascadepef ață,separ at ădemi neșist răină,î miascundedeopot ri
v ăt răsăt ur il
eși
emoț i
il
e.Mascal uiHel ,înschi mb,isel ipeșt edeobr azcaoadouapi elear gint ieși -ivădcut a
dintrespr âncenecândseui tăî njosl ami ne.„Li niștește-te,Eli
as” ,îmi spun.„ Nuf aci decâtsăcauț i
undezer tor”.
— N- av eni tîncoace, ziceHel .
Îșitrecepal mapest epăr ,î
mpl eti
tîncoadă,cadeobi cei,șiadunatî ntr-ocor oanăst r ânsă,bl ond-
argintie.
— Dexs- aduscuocompani eauxi liarădel at urnuldepazădi nnor dî nt unel uldi nspr er ăsăr it
.
Crezi căosă- lpr i
ndă?
Soldaț iiauxi liarinusuntl af eldebi neant renaț ical egi onariișini cinusecompar ăcuMășt il
e, dar
totsuntni ștev ânăt ori nemi loși.
— Sigurcăosă- lprindă.
Nur eușescsă- mi ascundamăr ăciuneadi nv oceși Helenemăf ulger ăcupr ivir
ea.
— Nu- idecâtunnemer niclaș, adaug.Dart udecenudor mi?Nueșt i degar dă.
„M-am asi gur atdeast a” .
Blestemat eledet obe, ziceHel enepr ivindpr i
nt unel.Trezescpet oat ăl umea.
Tobel e.Desi gur .„ Dezer tor”,aububui tînmi j
loculschi mbul uidenoapt e.„ Toat euni tățil
eact ivel a
zidur i”.Hel eneahot ăr âtsăseal ăt urev ânăt or ii
.Dex , locot enent ulmeu, pr obabi lcăi-aspusî nce
direcț ieam pl ecat .Nus- agândi tlani mi cal tcev a.
—  Am bănui tcădezer tor ul al uat -
oî ncoace.
Măî nt or ccuspat elel ar ani țaascunsăși măui tspr eal tt unel .
—  Cr edcăm- am î nșel at .Art rebui să-l prinddi nur măpeDex.
—  Or icâtdemul tdet ests- or ecunosc, tunut eî nșel ipr eades.
Hel ener i
di căbăr biașiî mizâmbeșt e.Si mtdi nnouv inov ăț iacapeunpumnî ncleștatcar eî mi
smul gemăr unt ai ele.Osăseî nfurie,cândv aaf lace- am f ăcut .N- osămăi erteni ciodată.„ Nu
cont ează.Am hot ăr âtdej a.Nupotdaî napoi ”.
Hel exami neazăcudi băci epr af uldepej os.
—  N- am mai văzutt unel ul ăst ani ciodat ă.
Simtunst ropdesudoar eal unecându- mi pegât .Nu- lbagî nseamă.
—  Eî nci nsși put e, ziceu.Capest et otpe- aici.
„Haisămer gem” ,așv reasăadaug.Dacăașspune- oî nsă,arf icașicum mi -așt atuapef runt e
„Faccev asuspect ”.Tacși măr eazem deper et elecat acombei ,cubr ațeleî ncruci șate.
„Câmpul del upt ăet empl ul meu” .Rost escî nmi nteoi ncant aț i
epecar em- aînv ăț at-
obuni culmeu
înzi uacândm- acunoscut .Av eam șaseani .Elsusț ineacăascut emi nteaașacum t ocilaascut e
l
ama.„ Sabi ami -epr eot .Dansul mor țiimi -er ugăci une.Lov itur adegr aț i
emi -
ei er t
areapăcat elor”.
Hel eneseui tădupăur mel emel eșt er se,l eur măr eșt ecupr ivireapânăl acr iptaundeam ascuns
rani ța,pânăl acr ani ileî nghesui teacol o.Ebănui t oar e,i arî naer uldi ntrenoisesi mtbr usc
încor dar ea.
„Lanai ba!”
Trebui esă- idist ragat enț ia.Eaî șimut ăpr ivireadel ami nel acr i
pt ă,iareuî micoborl eneșpr ivir
ea
de- al ungulcor pul uiei .Ar eapr oapeunmet r
uopt zeci ,cuv reoci nci spr ezececent i
met rimaipuț in
decâtmi ne.Est esi ngur af emei ecar eî nv ațăl aBl ackcl iff;înuni for maneagr ămul at ăpecar eo
poar tăt oțiel ev ii
, siluet aeizv eltășiput erni căaat rasmer eupr i
viriadmi rative.Nușipr i
vireamea.
Sunt em pr ieteni depr eamul tăv remepent r
uast a.
„Hai , bagădeseamă!Remar că- mi pr i
v i
reapof ticioasăși î
nf urie-te!”
Cândopr ivescî nochi ,ner uși natcaunmat elotabi aaj unsî npor t,Hel enedeschi degur a,cași
cum arv reasămăocăr ască.Peur măseui tădi nnoul acr ipt ă.
Dacăv eder ani țașiî șidăseamacepunl acal e, suntt er minat .Chi ardacănui -arplăceas- of acă,
l
egi leI mper i
ului î
i cersămădenunț e, iarHel enen- acăl catî nv i
ațaei v r
eol ege.
—  Elias…
Îmipr egăt escmi nci una.„ Voi am săpl ecpent rucât ev azi le.Av eam nev oiedet impsă- miadun
gândur il
e.N- am v rutsăt eî ngr ijorez” .
BUM- BUM- bum- BUM.
Tobel e.
Traducf ărăsămăgândescmesaj ulpecar ev orsă- lt ransmi tă.„ Dezer torpr ins.Toț ielev i
isăse
prezi nt ei medi atî ncur t eacent rală” .
Misest rângest omacul .Opăr ti
cicănai vădi nmi neasper atcădezer tor ulv ar eușimăcarsăi asă
dinor aș.
—  N- adur atpr eamul t,spun.Tr ebui esămer gem.
Măî ndr eptspr et unel ulpr inci pal.Hel enemăur mează,așacum măașt ept am.Maidegr abăși -ar
înfigeunpumnalî nochidecâtsănesocot eascăunor di ndi rect.Hel eneest eunRăzboi nic
adev ăr at,maicr edi nci oasă I mper iuluidecâtpr opr ieisal e mame.Ca or ice Mască af l
atăî n
pregăt ire,r espect ăî ntr ut otulmot toulAcademi eiBl ackcl iff:Dat or i
aî nai ntedet oat e,pânăl a
moar te.
Măî nt rebcearspunedacăarșt idecemăaf lam cuadev ăr atî nt unel uri.
Măî nt rebcearcr ededespr eur ameaf ațădeI mper iu.
Măî nt rebcearf acedacăardescoper i căpr ietenul ei cel mai bunpl ănui eșt esădezer teze.

3.
Lai
a
Mascasest
recoarăpepoart
ă,cumâi
nil
emari
atâr
nândpelângăcorp.Met
alul
strani
udelacarei
setr
agenumeleîiacoper
ăfațadel
afrunt
epânălamaxi
larcaov opseaargi
nti
eșiîisubl
i
niază
fi
ecar et răsăt ură,del aspr âncenel esubț i
ripânăl aunghi uri
leaspr eal epomeț ilor.Plat oșade
aramăi semul eazăpemușchi ,accent uându- ifor țat r
upul ui.
O boar eî iumf lămant ianeagr ășiMascaseui tăî ncur teanoast rădepar căarf iv eni tlao
pet recer e.Ochi isăideschi șil acul oar emădescoper ă,mămăsoar ă,sef i
xeazăpef aț ameacuo
priv i
rei nexpr esi v ăder ept il
ă.
—  Darșt iucăeșt i frumuși că, spune.
Tr agî nj osdet ivuldest rămatalcămăși imel edenoapt eșiî midor esccudi sperar esăf if ostî n
fust al ungăpânăl agl ezne,l ălâie,pecar eopor tînt impulzi l
ei.Mascani cinucl ipeșt e.Ni mi cde
pechi pul săunuar at ăl acesegândeșt e.Dareubănui esc.
Dar inpășeșt eî nf ațameașit ragecuochi ulspr egar d,cașicum arsocot iîncâtt imppoat e
ajungel ael .
—  Suntsi ngur ,băi ete,î ispuneMasca,l af eldepl i
ndeemoț iecaunst âr v
.Rest uloameni lorsunt
încasă.Poț ifugi , dacăv rei.
Sedădeopar tedi ndr ept ul por ți
i.
—  Insist ,însă, să- mi lași fat a.
Dar inî nal țăcuț itul.
—  Eșt iuncav aler ,ziceMasca.
Peur măat acă,unf ul gerdear amășiar gintpecer ulgol .Pânăsăapucsăr ăsuf l
u,Mascaî l
trânt eșt epef rat elemeucuf ațaî nni sipuldepej osșiî iimobi l
izeazăcugenunchi ulcor pulcar ese
zv ârcol eșt e.Cuț i
tul buni ciicadeî nț ăr ână.
Dinmi neț âșneșt eunț ipăt ,sol it
arî nnoapt ealini știtădev ară.Osecundămai târziuam v âr fulunui
pal oșl ipitdegât .Ni ci n-am v ăzutcândMascal -ascosdi nteacă.
—  Taci , î
mi spune.Mâi ni l
esus.Tr eci încasă.
Mascaî lî nșf acăpeDar indegâtcuomână,i arcuceal altămăî mbol deșt epemi necupal oșul.
Frat elemeușchi opăt eaz ă,cuf aț apl i
nădesângeșiochi iîmpăi enjeni
ț i
.Sezbat ecaunpeșt eî n
câr li
gși Mascaî lst rângemai tare.
Ușadi nspat eacasei sedeschi deși apar eunl egi onarcumant i
er oșie.
—  Casaesi gur ă, comandant e.
Mascaî lîmpi ngepeDar inspr esol dat .
—  Leagă- l.Eput er nic.
Peur mămăapucăpemi nedepărși t r
agepânăcândț ip.
—  Mmm,zi ceapl ecându- sel aur echeamea,i areumăchi rcesc,suf ocat ădegr oază.Î ntot deauna
mi -aupl ăcutbr unet ele.
Măî ntrebdacăar eosor ă,osoț ie,of emei e.N- arcont ani cidacăarav ea.Pent ruel ,eunusunt
fami l
iacui va.Suntdoarunl ucrucar et rebuiesupus,f olositșiar uncat .Mascamăt âr ășt epehol
pânăî ncamer adi nf ață,așacum î șit âr ășteunv ânăt orpr ada.„ Luptă” ,î
mispun.„ Lupt ă” .Când
simt ejalni cel emel eî ncer căr idebr av ură, strângepumnulmait areșidur ereamăsăget eazăî nt ot
crani ul.Măl asmoal eși -llassămăt âr ascădupăel .
Legi onar iist auumărl aumărî ncamer adi nf aț ă,pr i
nt remobi l
er ăsturnat eșibor canespar tede
gem.„ Negust or uln- osămaipr imeascăni mi c” .At âteazi lepet recutepr intreoal ecar ecl ocot eau,
cupăr ulșipi el eami rosi ndu- miacai seșiascor țișoar ă.At âteabor caneopăr iteșiuscat e, umpl ute
și sigilate.Degeaba.Tot ul af ostdegeaba.
Lămpi l
esuntapr inse.Buni cu’șibuni cast auî ngenunchiî nmi jl
oculpodel ei,cumâi nilel egat el a
spat e.Sol dat ul car eî l ți
nepeDar inî lîmpi ngej os, l
ângăei .
—  Săl egși fat a, domnul e?
Altsol datapucăf rânghi adel aci ngăt oar e,darMascamăl asăî ntredoi legionar ivoinici.
—  N- osănef acăpr obl eme, zice, și măsf r
edel eșt ecupr i
virea.Nu- iașa?
Clat indi ncapșimăt ragî nspat e, urându- măcăsuntat âtdel așă.Ducmânal abr ățar amăt uităa
mameipecar eopor tî nj ur ulbi cepsul uișiî iat i
ngmodel ulbi necunoscut ,săcapătput ere.Nu
simtni mi c.Mamas- arf ilupt at.Arf ipr eferatsămoar ădecâtsăf i
eumi l
i
tăast fel.Dareunupot
nici măcarsămămi șc.Am î nl emni tdef ri
că.
Unl egionari nt răî ncamer ă, mai mul tdecâtner vos.
—  Nu- i aici,comandant e.
Mascaseui tăî njosl af rat elemeu.
—  Unde- icai et ul deschi țe?
Dar inpr i
v eșt ef ixî nai nt e,f ăr ăsăscoat ăov orbă.Respi răîncetșiuni f
or m șinumaipar eameț it
.
Așspunecă- i apr oapest ăpânpesi ne.
Mascaf aceungest ,omi șcar escur t ă.Unuldi ntrel egi onar ior idicăpebuni cadegâtși -
iizbeșt e
trupulf ragi ldeper ete.Buni caî șimușcăbuzel e,ochi ial bașt riî ist rălucesc.Dar i
ndăsăser i
di ce,
daral tsol datî lsi l
eșt esăr ămânăl apodea.
Mascai adepej osunci obdest i
cl ădel aunbor canspar t.Li mbaî iflutur ăcaaunuișar peși
gust ăgemul .
—  Păcatdeat âtar isipă.
Mângâi ef aț abuni cii cumar gi neaci obul ui.
—  Credcăai f ostf rumoasă, odi nioar ă.Ceochi !Săi -iscot ?î lîntreabăpeDar i
n.
—  Eaf ar ă, lângăf ereast rador mi torul ui mi c.Înt uf i
ș.
Nur eușescsăscotmaimul tdeoșoapt ă,darsol daț iiaud.Mascaf acesemndi ncapșiunul
dintrel egi onar idi spar eî nhol .Dar innuseui t
ăl ami ne, darî isimtdi sper area.Așv reasăst rig:„ De
cemi -ai spusmi esă- l ascund?Deceai adusacasăl ucr ul acel abl est emat ? ”
Legi onar ulseî nt oar cecucai etul .Cât ev asecundenesf âr șit
e,si ngur ulsunetdi ncamer ăest eal
pagi nilorcudesener ăsf oi t
edeMască.Dacășir est ulcai etuluiseamănăcupagi napecar eam
găsi t-oeu,șt iucev edeMasca:pumnal edeRăzboi nici,săbi i,teci ,f orje,f ormule,inst rucțiuni–
l
ucr ur ipecar eni ciunCăr tur arn- art rebui săl eșt ie, dar ămi tesăl emai așt ear năpehâr ti
e.
—  Cum aiaj unsî n Car tierulAr mel or ,băi ete?zi ceMasca r idi când ochi idi n hârtii
.A mi tuit
Rezi stenț av r eunhamal Pl ebeusăt est recoar eacol o?
Îmiî năbușunsuspi n.Jumăt at edi nmi nesesi mt eușur atăcăDar innueunt r
ădăt or.Ceal alt
ă
j
umăt atearv reasăur lel aelcăaf ostașaunpr ost .Or icel egăt ur ăcuRezi st ențaCăr turaril
orduce
l
apedeapsacumoar tea.
—  Am păt runssi ngur ,spunef rat elemeu.N- areni mi cde- af acecuRezi stenț a.
—  Aif ostv ăzuti nt rândî ncat acombenoapt eat recut ădupăor ast inger i
i,spuneMascaapr oape
plicti
si tă, însoț itdecunoscuț i rebel i ai Căr turarilor.
—  Noapt eat r ecut ăaaj unsacasăcumul tî nainteast inger ii
, zi
cebuni cu’ .
Misepar eci udatsă- laudpebuni culmi nțind,daror icum nuar eni ciunef ect .Mascanueat ent ă
decâtl af r atel emeu.Ni ci nucl i
peșt eși citeșt echi pul lui Dar incum ci tesceuocar te.
—  Rebel i
idespr ecar ev orbescauf ostar est ațiazi ,zi ceMasca.Unuldi ntreeiadezv ăluitnumel e
tăuî nai ntesămoar ă.Cel egăt ur iav eaț i cuei ?
—  M- auur măr it, răspundeDar incal m, cașicum armaif if ăcutast a, cașicum nus- art eme.Nui -
am î nt âlnitî nai nt e.
—  Știaudecai et ul tăucuschi țe.Ei mi -auspusdespr eel .Cum auaf lat ?Cev oi audel at i
ne?
—  Nușt iu.
Mascaapasăt ar eci obul dest iclăî npi el eaf i
nădesubochi ulbuni ciișinăr ileiseumf lă.Pef aț aei
sescur geunst ropdesânge.
Dar i
ni nspi răr epedeși adânc, singur ul semndeî ncor dar e.
—  Mi-aucer utcai etul ,zi ceel .I-am r efuzat .Jur .
—  Șiascunzăt oar eal or ?
—  N-am v ăzut -o.M- aul egatl aochi .Am mer sî ncat acombe.
—  Undeî ncat acombe?
—  N-am v ăzut .M- aul egatl aochi .
Mascaî lpr i
v eșt eî ndel ungpef ratel emeu.Nușt iucum poat eDar insăr ămânănet ulbur atsub
aceast ăpr ivire.
—  Eșt ipregăt itpent ruceț i seî ntâmpl ăacum.
Înv oceaMășt ii sesi mt eundr am desur priză.
—  Țiispat eledr ept .Respi riadânc.Ci net e-ai nst ruit,băi et e?
Dar i
nnur ăspundeși Mascar idicădi numer i.
—  Cât ev asăpt ămâni înî nchi soar eosă- țidezl egel i
mba.
Eușibuni caschi mbăm opr iv iresper iat ă.DacăDar inaj ungeî nî nchi soar eaRăzboi nicil
or,n- osă- l
mai vedem ni ci odat ă.Î l vori nt er ogasăpt ămâni î
nși r,apoi îl vorv indecascl avsauî lvoromor î.
—  Est edoarunbăi at , spunebuni cu’ rar ,caat unci cândar ede- af acecuunpaci entfurios.Ter og…
Oț el
ul fulger ăși buni cu’ sepr ăbușeșt ecaunbol ov an.Mascasemi șcăpr eai utecasăî nțelegcea
făcut .Nuî nț elegdecâtdupăcebuni cadăbuznaî nf aț ă.Scoat eunț ipătascuț it
,unur letdedur ere
pur ăcar emădoboar ăî ngenunchi .
„Buni cu’ !Cer ul e,nubuni cu’ !”Î miv inî nmi ntezecidepr omi siuni .„ N- osămaif i
uni ci odat ă
neascul tăt oar e,n- osămaif acni mi cgr eșit,n- osămămaipl ângni ci
odat ădeceam def ăcut ,
numai săt răi ascăbuni cu’ .

Darbuni caî șismul gepăr ulșiț i
pă.Dacăbuni cu’ arf itrăit,n- arf ilăsat -
osăcont inueașa.Nui -arf i
supor tatur let ele.Cal mull uiDar i
nsespul ber ăcar et ezatdeocoasă, fațaiseal beșt edeogr oază
car emăpăt rundeși pemi nepânăî nmăduv aoasel or .
Buni casar eî npi ci oar eșif aceunpasî mpl et icitspr eMască.Mascaseî nt i
ndespr eeacașicum
arv reasă- ipunămânapeumăr .Ul timull ucr upecar eî lv ădî nochi ibuni ciimel eest et eroarea.Pe
ur mă, închei et ur aî nmănușat ăaMășt ii faceosi ngur ămi șcar eși lasăodâr ăr oșiepegât ulbuni ci i
,
odâr ăcar eset otmăr eșt eși set otî nr oșeșt epemăsur ăcesepr ăbușeșt e.
Cor puleiat ingepodeauacuobuf nit ură,cuochi iî ncădeschi șișil ucinddel acr imi ,întimpce
sângel eî i cur gedi ngâtpecov or ul pecar el -am ț esutî mpr eunăast ă-iarnă.
—  Domnul e, ziceunl egi onar .Oor ăpânăî nzor i.
—  Luaț ibăi at ul, răspundeMascaf ărăsăseui teadouaoar ăl abuni ca.Și ar deț il
ocul dint emel ii
.
Seî nt oar ceapoi spr emi neși euî mi dor escsădi sparcaoumbr ăpeper etel edi nspat elemeu.Î mi
dor escast amaimul tcaor iceșișt i
uî nacel așit impcăeonebuni e.Sol daț iicar emăî ncadr ează
rânj escunull acel ăl altat uncicândMascapășeșt el entî ndi r ecțiamea.Măpr iveștecașicum mi -
armi rosi f rica, laf el caocobr ăcar eî și hipnot izeazăpr ada.
„Nu, ter og, nu!Sădi spar ,v reausădi spar ”.
Comandant ulcl ipeșt eșiî nochiî it receumbr auneit răirinoi–sur pr i
ză,șoc,nupotsă- midau
seama,pent rucăî naceeașicl i
păDar i
nsar edepepodea.Î nt i
mpceeumur eam def r
ică,elși -
a
desf ăcutl egăt ur i
le.Ser epedel agât ulMășt iicumâi nilecani șteghear e.Fur iaî idăf orțaunuil eu
șipent ruosecundăest el ei tmama,cupăr ulst răluci ndcami erea,cuochi iînf l
ăcăr i,arătându- și
col țiicaosăl băt i
ci une.
Mascasedăî napoișical căî nbal t adesângedel ângăcapulbuni cii,iarDar i
nepest eel ,îl
trânt eșt el apământșiî icar ăl ov itur i
.Legi onar i
iauî ngheț at,nev eni ndu- lesă- șicr eadăochi lor,
apoise dezmet i
cesc șidau năv al ă,st rigând șiî njur ând.Dar i
n smul ge un pumnalde l a
cingăt oar eaMășt ii î
nai nt ecal egi onar iisăpoat ăpunemânapeel .
—  Lai a!st rigăf r atel emeu.Fugi …
„Nuf ugi ,Lai a.Aj ută- l.Lupt ă” .
Mă gândesc l a pr iv ir
ea r ece a Mășt ii
,l av iolenț a di n ochi ibăr bat uluiaf latî n spat ele ei .
„Întot deaunami -aupl ăcutbr unet el e”.Măv av iola.Apoi măv auci de.
Măt recf ior iiși i
esî nhol ,mer gândcuspat ele.Număopr eșt eni meni .Număobser văni meni .
—  Lai a!st rigăDar in, așacum nul -
am meuauzi tnici odat ă.
Par eî nnebuni t.Pr insî ncapcană.Mi -aspussăf ug,dardacăeuașst rigaașa,elarv enilami ne.
Num- arpăr ăsi ni ciodat ă.Măopr esc.
„Aj ută- l,Lai a” , î
mi or donăov oceî ncapul meu.„ Mi șcă- t
e! ”
Peur măal t
ăv oce, mai i
nsi st ent ă, mai put erni că.
„Nu- lpoț i sal v a.Făcum ț i
-aspus.Fugi ”.
Vădf lăcăr icucoadaochi ul ui și simtmi rosdef um.Unul dint rel egi onar iaî nceputsăapr i
ndăcasa
cuot or ță.Î nt r-unmi nut , t
ot ul v af i cenușă.
—  Legaț i
-l zdr av ăndedat aast ași duceț i
-lînt r-ocel ulăpent rui nter ogat or i
u.
Mascasedespr indedi nî ncăi er ar e, frecându- și băr bi a.Măv edemer gândde- a- ndăr ăteleapehol și
dev i
neci udatdei mobi l.Î iîntâl nescpr ivireașov ăind, iarel faceungestdi ncap.
—  Fugi ,fet ițo, spuneMasca.
Fr atel emeuî ncăsel upt ășiț ipet elel uipar cămăst răpungdi rect .Șt i
ucăl ev oiauzii arșiiar ,că-
mi v orr ăsunaî nmi nt eceasdeceas, zi dezi , pânăcândv oi mur i,dacănuf accet rebui e.Știupr ea
bine.
Și tot uși ,fug.
***
St răduț elest râmt eșipi eț elepl inedepr afdi nCar tierulCăr turar i
loral unecăpel ângămi neca
pei saj uldi nt r-uncoșmar .Cuf i
ecar epas,opar tedi ncr eier ulmeuî miur lăsămăî nt orc,săal erg
î
napoi ,să- laj utpeDar i
n.Dart otcuf iecar epasast adev inet otmaipuț inpr obabi l,pânăcândnu
mai est ecuput inț ădel oc, pânăcândsi ngur ul cuv ântl acar emăpotgândi est ef ugi.
Sol daț i
iv indupămi ne,dareuam cr escutpr intrecăsuț eledechi rpi
cial eCar tieruluișimăpi erd
i
ut edeur măr i
t ori.Undemăduc?Cesăf ac?Î mit rebui eunpl anșinușt iudeundesăî ncep.Ci ne
î
mipoat eof er iaj ut orsaual inar e?Veci niim- aral unga,t emându- sepent r
uv iețil
el or.Membr i
i
fami liei mel eaumur itsauseaf lăî nî nchi soar e.Zar a, prietenameaceamai bună, adi spăr utî ntr-o
razieanul trecut , i
arcei lalți priet eni rămași auși ei necazur il
el or .
Suntsi ngur ă.
Cândr ăsar esoar el e,măaf luî nt r
-ocl ădiregoal ădi nmi ezulcel eimaiv echipăr țiaCar tier ului.
Const rucț iașubr edăpar eghemui tăcaunani malr ăni tî nt r-
unl abi rintdecoci oabedăr ăpănat e.
Duhoar eagunoi ului cont ami neazăaer ul.
Măașezcugenunchi ilagur ăî ncol țul încăper ii
.Păr ul mi s-adesf ăcutdi ncoadăși at ârnăî nșuv i
ț e
înneor ândui al ă.Cusăt uril
er oși idepet ivulcămăși imel edenoapt es- audesf ăcutșif irulde
măt aseat âr nă.Buni caaf ăcutacel emodel e,cândam î mpl initșapt espr ezeceani ,casămai
învesel eascăohai năal t mi nter imohor âtă.Af ostunul di ntrepuț inel edar uri pecar eși le- aper mi s.
Acum, buni caamur it.Cași buni cu’ .Cași păr ințiiși sor amea, cumul tt impî nur mă.
IarpeDar i
nl -au l uat .L- au t âr âtî nt r-
o cel ul ădei nt erogat or i
u undeci neșt iece- iv orf ace
Război ni cii.
Viațaest eal căt ui tădi ntr-ogr ămadădemoment ecar enuî nseamnăni mi c.Șipeur mă, înt r-obună
zi,apar eosi ngur ăcl ipăcar eschi mbăt oat esecundel ece- iur mează.O ast feldecl ipăaf ost
atunci cândast rigatDar in.Af ostunt estdecur aj ,def or ț
ă.Și l-am pi cat .
„Laia!Fugi !”
Decel -
am ascul tat ?Arf it rebui tsăr ămân.Arf itrebui tsăf accev a.Gem șimăț indecap.
Cont inuisă- laud.Undeof iacum?Oar eauî nceputsă- lint erogheze?Pr obabi lcăseî nt reabăces-
aîntâmpl atcumi ne.Seî nt reabăcum desor al ui l
-aput utlăsaî nv oi asor ț i
i.
Omi șcar ei ut eî npenumbr ăî miat rageat enț i
așimiser idicăpăr uldepeceaf ă.Unșobol an?O
cioar ă?Umbr el esemi șcășidi nel esedespr i
nddoiochist răluci tor i.Peur măl iseadaugămai
mul teper echi deochi , răut ăcioși și obl ici.
„Haluci naț ii
”, îlaudpebuni cu’ înmi nt eameapunânddi agnost i
cul .„ Suntunsi mpt om al șocul ui ”.
Haluci naț iisaunu, umbr eleparr eal e.Ochi ist rălucesccani ștesor iînmi ni aturășimăî nconj oar ă
cani șt ehi ene, mai îndr ăzneț ecuf iecar epas.
„Am v ăzut ”,șui er ăel e.„ Îțicunoașt em sl ăbiciunea.Băi atul v amur i dincauzat a”.
— Nu, șopt esc.
Darumbr eleaudr ept ate.L- am păr ăsi tpeDar in.L- am abandonat .Nucont eazăcăelmi -aspussă
plec.Cum am put utsăf i
uat âtdel așă?
Ducmânal abr ăț aramamei ,darat inger eaeimăf acesămăsi mtșimair ău.Mamaarf ireuși tsă
păcăl eascăMasca.Arf ifăcutcumv ași i-
arf isalv atpeDar in,pebuni cași pebuni cu’ .
Chiarșibuni caaf ostmaicur aj oasădecâtmi ne.Buni ca,f emei acut rupulf r
agi lșiochi iar zăt or i
.
Cucol oanav er tebr alădeoț el.Mamaamoșt eni tfocul del abuni ca, i
ardupăea, Dar in.
Eu, î
nsă, nu.
„Fugi ,f etițo”.
Umbr el esemaiapr opiecuopal mă,i areuî nchi dochi i,sper ândsădi spar ă.Adunl aol altăt oat e
gândur il
ecar eî mi umbl ăpr i
nmi nte, î
ncer cândsămăî nconj orcuel e.
Audundev al adi stanț ăzgomotdeci zme.Dacăsol daț iiîncămăcaut ă, nusuntî nsi gur anț ăai ci.
Poat ecăarf i binesă- ilassămăgăseascăși săf acce- mi cer.Mi -am abandonatf r
at eledesânge.
Mer itopedeapsă.
Acel așii nst i
nctcar em- af ăcutsăf ugdeMascămăr idicăî nsăî npi cioar eșiacum.I espest radă
șimăamest ecî nmul țimeadi mi neț ii.Câț iv adi nt reCăr turariiai domami emăpr i
v esccul uar e-
ami nt e, uni icuneî ncr eder e, alțiicusi mpat ie.Ceimaimul ținuseui t
ăl ami nedel oc.Măî nt rebde
câteor iam t recutșieul af elpest radăpel ângăv reunf ugar ,ci nev aacăr uil umet ocmaise
dărâmase.
Măopr escsă- mit ragsuf letulpeoal eepl inădezoai e.Di nceal altăpar teaCar tierul uiser idică
norigr oșidef um,car esepi er dr idicându- sespr ecer ulf ierbint e.Acol oar decasamea.Gemur ile
bunici i,leacur il
ebuni cul ui,desenel el uiDar in,căr țilemel e,t oat eaudi spăr ut .Totceeacesunt .A
dispăr ut.
„Nut ot ul,Lai a.Nuși Dar in”.
Înmi jl
oculal ei i,lanumaicâț ivapașidemi neest eogur ădecanalcugr il
aj .Cat oat egr i
laj elede
acestf eldi ncar tier ,șicel edeai cidauî ncat acombel edi nSer ra:t eritor i
ulschel etelor , alst af i
ilor,
alșobol ani l
or , al hoț ilor…și poat eal Rezi stenț eiCăr turar il
or .
Oar eDar inspi onapent r
uRezi stenț ă?Oar eeil -aui ntrodusî nCar tierulAr mel or ?Î nci udacel or
spusedef rat elemeuMășt ii,est esi ngur ulr ăspunscar ear esens.Sezv oneșt ecăl upt ăt or i
idi n
Rezi stenț ăaudev enitt otmaiî ndr ăzneț i,căr ecr uteazănunumaiCăr t
urari,cișiMar inar idi n
ți
nut ull i
berMar innaf latl anor d,sauTr i
bali,alcăr ort er i
tori
udeșer t
icest eunpr otect or atal
Imper i
ului.
Buni cu’șibuni canuv or beauni ci
odat ădespr eRezi stenț ăî nfațamea.Î iauzeam î nsănoapt ea
târziuv orbind peșopt i
tedespr ecum î iatacaser ăr ebel i
ipeRăzboi nicișiel iber aser ăni ște
Căr turaril uaț ipr i
zonier i
.Sau cum se năpust iser ă asupr a car avanel orNegust oril
or ,cl asa
comer cialăaRăzboi nicil
or ,or icum asasi naser ămembr idinr ândulcl aseidesusaAr i
stocr aț i
lor .
Doarr ebeliil emaiț inpi eptRăzboi nici
lor.Gr eudepr i
nscum sunt ,r ămânsi ngur aar măa
Căr turaril
or .Ni meni înaf arădeei n-arf ipututajungeî napr opiereafierăr i
il
or.
ÎmidauseamacăRezi stenț am- arput eaaj uta.Lami neacasăs- af ăcutor azieșit ot ulaf ostar s
dint emel i
i,i arf amiliameaaf ostuci săpent rucădoir ebel iaudezv ăluitoameni lorI mper i
ul ui
numel el uiDar i
n.Dacăr eușescsă- igăsescpeceidi nRezi stențășisăl eexpl i
cces- apet recut ,
poat emăv oraj utasă- leliber ezpeDar i
ndi nînchisoar e–nupent rucămi -arfidator i,cipent rucă
trăiescconf or mI zzat,uncodalonoar eilaf eldev echipr ecum popor ulCăr turari
lor.Conducăt or i
i
rebel i
lorsuntceimaibunișimaicur ajoșidintreCăr turari.Așam- auî nv ățatpăr i
nțiimeiî nai ntesă
fi
euci șideoameni iImper i
ul ui.Rezi st ențan- osămăr efuzedacăceraj utor.
Pășescspr egr i
laj.
N- am f ostni ciodat ăî ncat acombel edi nSer ra.Șer pui escpesubt otor așul ,sutedeki l
omet ride
tunel urișicav erne,unel eticsi tedeoasecar ezacai cidev eacur i
.Ni meninumaif oloseșt eacum
criptelepent ruî nmor mânt ărișini cimăcarI mper i
ulnuar eușitsăf acăohar tăcompl etăa
cat acombel or .I ardacăI mper iul,cut oat ăforțalui,nupoat esă- igăseascăper ebeli,cum așput ea
eusădaudeei ?
„Nut eopr eșt ipânănur eușeșt i
”.Ri di cgr il
ajulșipr i
v escî ngaur aneagr ădededesubt .Tr ebui esă
coboracol o.Tr ebui esăgăsescRezi st ența.Dacănu, fratelemeunumai areni ci
oșansă.Dacănu-
igăsescpel upt ătoriidinumbr ăși nupr i
mescaj utor ul l
or, n-osă- l
mai vădpeDar i
nni ciodat ă.

4.
Elias
Cândaj ungcuHel enel atur nulcucl opotdel aBl ackcl if
f ,aproapet oțiceit r eimiideel ev iaișcol i
i
suntdej aî nf ormaț ie.Pânăî nzor imaiest eunceas,darnuv ădni ciosi ngur ăper echedeochi
somnor oși .Mul țimeaecupr insădeunf reamătner ăbdăt or.Ul ti
madat ăcândadezer tatci nev a,
cur t
eaer aacoper itădegheaț ă.
Toț ielev iișt iuceur meaz ă.Î mit otî ncleștezșidescl eșt ezpumni i
.Nuv r
eausăv ădast a.Cat oți
ceilalț
i del aBl ackcl iff,am v eni tl așcoal ăl așaseani și,încei pai sprezececar eaut recutde- atunci,
am asi statdemi ideor ilapedepse.Pr opr i
ulmeuspat eeohar tăabr utalități
ișcol ii.Darcelmai
răuopăț escdezer tor i
i.
Îmisi mtcor pulî ncor datcaunar c,darî midomol escpr ivi
reașiî migol escexpr esi adeor ice
emoț i
e.I nst ruct or i
idel aBl ackcl i
ff,cent urionii,nev orur măr i
.Arf iopr ost i
edenei ertatsă- mi
atragmâni al or ,cândsuntat âtdeapr oapesăev adez.
Împr eunăcuHel enet r
ecpel ângăel eviimaimi ci,pat rucl asedeuceni cif ăr ămășt i, așezaț iast fel
î
ncâtsăai băceamaibunăv eder el amăcel .Celmaimi cdi ntreeiabi adacăar eșapt eani .Celmai
mar e, apr oapeunspr ezece.
Uceni ciipl eacăpr ivireacândt recem pel ângăei .Noisunt em el ev iî
nul timulan, șil eest ei nterzis
chiarșisănev or bească.St auî nlemni ți,cupal oșelepr insel aspat eexactl apatruzecișici ncide
grade, cuci zmel el ust ruitecuscui pat ,cuchi pur i
lenecl i
nt i
tecapi atr
a.Pânăacum, chi arșicelmai
tânăruceni caî nv ățatl ecțiadebazădel aBl ackcliff
:Ascul tă,supune- teși taci !
Înspat eleuceni cilorest eunspaț i
ugolî nonoar eacel uide- aldoi l
eani v eldeel evidel aBl ackcl i
ff,
numi ț
i„ cinci ari”,pent rucămaj oritateamorî nalci ncileaandest udiu.Launspr ezeceani ,
cent urioni iî it ri
mi tpet oțiel ev iiAcademi eiînzonel esăl baticeal eI mper iul
ui,făr ăhai ne,f ără
mâncar eșif ăr ăar mament ,iareit rebui esăr ezisteacol ov remedepat r
uani .Supr av i
eț uit
or i
ise
î
nt orcl aBl ackcl iff,îșipr i
mescmășt ileșimaipet recpat ruanisubnumel edecădeț i
, apoiî ncădoi
anisubnumel edeȚest e.EușiHelsunt em încat egor iaȚest eMar i,adicăsunt em î nul timulande
pregăt ire.
Cent urioni ineur măr escdesubar cadel ecar eî nconj oar ăcur tea.Ți nmâi ni lepebi ceșiașt eapt ă
sosi r
eacomandant ului Academi ei Blackcl i
ff.Suntnemi șcaț icani ștest atui .Mășt i
leși propr ii
lelor
trăsătur is- aui dent i
ficatcut ot uldemul tăv remeșior i
ceur mădeemoț iear ămasundev adepar te
î
nt recut .
Îmiat ingmasca.Așv reasămi -opotsmul gemăcarosecundă.Laf elcașicol egi imei ,am pr imi t-
oî npr i
mazidecadet ,l apai spr ezeceani .Faț ăder est ulel ev i
lorșispr eexasper areaHel enei ,
mascadi nar gi ntmoal e,car esemul ează,nus- acont opi tcut răsăt ur ilemel e,așacum arf if ost
deașt ept at .Pr obabi l pent rucămi -oscot , blest emat ăsăf ie, oridecât eor isuntsi ngur.
Am ur âtmascaî ncădi nzi uacândunPr ofet–unuldi nt reoameni isf i
nț iaiI mper iului–mi -
a
î
nmânat -oî nt r-ocut iecăpt uși tăcucat ifea.Det estf elulî ncar esel ipeșt edemi necaunpar azi t.
Nu- mi pl acecum semul eaz ăpef aț ameași î
ncear căsă- mi intreî npi el e.
Suntsi ngur ulel evcăr uiamascanui -adev eni tunacupi elea–l ucr upecar edușmani lormeil e
placesă- lscoat ăî nev idenț ă.Î nul ti
mult imp, însă, mascaaî nceputsăsel upt ecumi ne;f orțează
procesuldecont opi repr inzându- mi -sedeceaf acuf i
resubț i
ri.Îmif acepi eleasămisest rângăși
măsi mtcași cum n- așmai fi euî nsumi .Cași cum nuv oi mai fi niciodat ăcuî nsumi .
—  Vet ur i
us!
Demet rius,l ocot enent uldi npl ut onull uiHel ,uni ndi vi
ddeși ratșicupărni sipiu,măst r i
găî nt imp
ceneocupăm l ocur ilepr int r
ecel el alteȚest eMar i.
—  Cinee?Ci ne- i dezer tor ul ?
—  Nușt i
u.Dexși auxi l
iar iil-aupr ins.
Măui tînj urdupăl ocot enent ul meu, darn- aaj unsî ncă.
—  Am auzi tcă- iunuceni c.
Demet riusseui tăl aunt runchidel emncar eser idicădi ntrepi et reledepav ajî nnegr i
tedesânge
del abazat ur nul ui cucl opot .
—  Unul mai mar e, dinanul pat ru.
EușiHel eneschi mbăm opr iv ire.Fr at elemaimi call uiDemet r
iusaî ncer catșielsădezer tezeî n
alpat ruleaanpet r ecutl aBl ackcl i
f f,cândav eanumaizeceani .Ar ezi st attreior eî naf arapor ților,
pânăsă- laducăl egi onar iiînf ațacomandant ului .Mai mul tdecâtmaj or i
tatea.
—  Poat eaf ostv reoȚeast ă,zi ceHel eneșiscr ut eazăr ândur ileel ev il
ormar i,cercetânddacă
l
ipseșt eci nev a.
—  Poat eof if ostMar cus, zi cer ânj indFar i
s, unt ipdel ami nedi npl utonmai î
nal tdecâtt oțicei lal ț
i,
cupăr ul bl ondr i
di catî nt r-
ocr east ăner egul ament ară.SauZak.
Nuav em noinor oculăst a.Mar cus,cupi el eat uciur i
eșiochi igal beni ,st ăî npr imulr ândal
for maț ieinoast r
e,al ăt ur ideZak,f rat elel uigeamăn.Zak,născutaldoi lea,est emaiscundșimai
supl u, darl af el det icăl os.Șar pel eși BroascaRâi oasă, așal espuneHel .
Mascal ui Zakmai trebui esăi sel ipeascăî nj ur ul ochi lor,înschi mbal ui Mar cuss- apr i
nszdr av ăn
șis- al i
pi tcompl etpest et răsăt ur ilel ui ,scoț ândcl arî nev i
denț ăt r
ăsăt ur i
ledesubea–pânăși
cut aadâncădi ntr espr âncene.DacăMar cusarî ncer caacum să- șiscoat ămasca,și -
arsmul ge- o
cut otcuj umăt at edef aț ă.Ceeacearî nsemnaoî mbunăt ăț ir
e, încazul lui.
Mar cusseî nt oar ceșiseui t
ăl aHel enecașicum i -arf isi mț itpr i
virea, cuoexpr esiedeani malde
pradă.Mămănâncăpal mel esă- lst rângdegât .
„Ni mi ci eși tdi ncomun” , îmi reami nt esc.„ Ni mi ccar esăt ef acăsăsar iînochi ”.
Măf orțezsămăui tî nal tăpar te.Să- lat acpeMar cusî nf ațaî ntregi ișcol iarî nsemnacat egor i
c
cev ai eși tdi ncomun.
Hel ener emar căpr ivireal acomăal uiMar cus.St r ângepumni ipel ângăcor p, darî naintesăapuce
să- ideaol ecț ieȘar pel ui ,intr ăî ncur teaghi otant ul comandant ului.
—  At enț i
e!
Tr eimi idet rupur iseî ncor dează, t reimi ideper echideci z mebatdi ncăl câie, treimi idespi năr ise
î
ndr eapt ădi ntr -osi ngur ămi șcar e,par căt rasedemânaunuipăpușar .Î nl i
nișt eacar eur meazăs-
arput eaauzi și cum cadeol acr imă.
Nuauzi m,î nsă,cum seapr opi ecomandant ulAcademi eiMi lit
ar eBl ackcl iff.Osi mțim doar ,așa
cum si mț i fur tunaapr opi indu- se.Semi șcăf ăr ăzgomot ,i
esedesubar cadecaunt i
grudi nt uf ișuri.
Eî mbr ăcat ăcompl etî nnegr u, del av est onulst râmtpecor ppânăl aci zmel ecubombeur ideoț el.
Ar epăr ul bl ondst rânsl aceaf ăî nt r-uncocf er m, cadeobi cei .
Est esi ngur aMască- femei edi nl ume–pânămâi ne,cândșiHel enev aabsol v iAcademi a.Spr e
deosebi redeHel ene,î nsă,comandant ulemanăor ăceal ămor tală,cașicum ochi icenuși iși
trăsăt ur il
et ăioasei -arf i fostscul pt at edi rectî ni nimaunui gheț ar.
—  Aduceț i acuzat ul ,spunecomandant ul.
Doil egionar iiesmăr șăl uinddi nspat elet urnul ui ,trăgânddupăeiosi luet ăscundă, neput incioasă.
Lângămi ne, Demet riusseî ncor dează.Zv onur il
eseadev eresc, dezer t
or ulest eunuceni cdi nanul
pat ru,numaimar edezeceani .Pef aț ăî icur gesângecar eseadunăî ngul eruluni formeinegr e.
Soldaț iiîlar uncăî nf aț acomandant ul ui, iarel nuf aceni ci omi șcar e.
Pef aț aar gint i
eacomandant uluinuseci teșt eabsol utni mi c, at uncicândseui tăî njosl auceni c.
Doarmâi nileisepl imbăpecoadaneagr ă,di nl emnî mpl etit
,acr av așeighi nt uitepecar eoar el a
cingăt oar e.Nuoscoat edel al ocul ei.Nuî ncă.
— Uceni ccl asaapat raFal coni usBar rius.
Areov ocebl ândă, apr oapepr ietenoasă.
— Ți -ai abandonatpost ul del aBl ackcl ifff ăr ăint enț iadeat eî nt oar ce.Expl ică- te.
— Nuam ni ci oexpl i
caț ie, comandant e!
Băiat ulmur mur ăacel așicuv i
nt epecar el e- am spuscut oț i
idesut edeor iînf aț acomandant ul ui
,
singur elev orbepecar el epoț irost ilaBl ackcl if
fat unci cândai încur cat -or ăudet ot.
Eomar eî ncer car epent rumi nesă- mimenț inf aț al ipsi tădeexpr esi e, sănumiseci teascăni mi c
î
nochi .Bar r i
usur meaz ăsăf iepedepsi tpent ruof apt ăpecar eov oicomi teșieuî nmaipuț inde
tr
ei zeci și șasedeor e.Pest edouăzi l
e, așput eaf i euî nl ocul lui .Pl indesânge.Î nfrânt.
— Vom cer epăr er eacol egi lort ăi.
Comandant ul î
și întoar cepr iv i
reaspr enoi și par căne- arl ovi or af alădev ântî ngheț atdel amunt e.
— Uceni cul Falconi usBar r
iussef acev inov atdet rădar e?
— Da, comandant e!
Strigăt ul launi son, nebunescî nsăl băt i
ci al ui ,cut remur ăl espezi ledepi atră.
— Legi onar i,zicecomandant ul,duceț i-l last âlp.
Urlet elecar eur meaz ăî lsmul gpeBar r i
usdi nst ar eadeșoc.Sezv âr coleșt eșidădi npi cioar eî n
ti
mpcel egi onar ăî lleagădest âlpul undev af ibici uit.
Col egi iluiuceni ci,acei așibăi ețiî mpr eunăcucar es- al uptat ,at ranspi r atșiasuf eritv remede
pat ruani ,batpav ajulcuci zmel eși -șif lutur ăpumni iînaer .Î nr ândulȚest elordi nf aț amea,
Mar cusst rigășielapr obat or ,cuochi iapr i
nșideobucur iedi abol ică.Seui tăl acomandantcu
vener aț i
acuv eni tăunei zeităț i.
Simtopr ivireî ndr ept at ăspr emi ne.Di nst ângamăur măr eșt euncent ur ion.„ Nimici eșitdi n
comun” .Ri dicpumnul și st rigl aol altăcucei l
al ți
, ur ându- măpemi neî nsumi .
Comandant ulscoat ecr av așașiomângâi ecapeuni ubi t.Apoiocoboar ășui er ătorpest espat ele
l
uiBar rius.Geamăt ulbăi at uluir ăsunăî nt oat ăcur teașit oțiel ev iit ac, împăr tăși ndocl ipădemi lă.
Regul ilesuntat âtdenumer oasel aBl ackcl i
ff,î ncâtei mposi bilsănul eî ncâl cimăcardecât ev a
ori.Cut oții am f ostl egaț icândv adest âlpul acel a.Cut oț iiam si mț itmușcăt ur acr avașei .
Linișt eanudur eazămul t.Bar ri
usț ipă,i arel ev iiîir ăspundur lândșiar uncându- iocăr i
.Mar cuse
celmaizgomot os, seapl eacăî nf ață, pr act i
cscui pădeî ncânt ar e.Far i
sî limi tăzbi erând.Chi arși
Demet r i
usr eușeșt esăst rigeodat ăsaudedouăor i
, cuochi il uiv er zigoișipi er duțiîndepăr tare,
depar căarf icut otulî nal tăpar te.Lângămi ne,Hel eneov aț i
onează,darnusev edest ropde
bucur ieî nexpr esi aei , doarot ri
st ețesev eră.Regul il
edel aBl ackcl iffî icersă- șiexpr i
mef ur i
af aț ă
det r ădar eadezer torul ui, i
areaf aceî ntocmai .
Comandant ulpar ei ndi fer entl azgomot ,seconcent reazăpecear edef ăcut .Ri dicășicoboar ă
braț ulcugr aț i
aunuidansat or .PeBar riusî ncepsă- ll asepi ci oar el e,iarcomandant ulî idăocol ,
opr indu- seocl ipăî nai nt eaf iecăr eil ov itur i,gândi ndu- sef ărăî ndoi al ăundesăl ov eascăpent ruca
dur er easăf ieși mai mar e.
Dupădouăzeci și cinci del ov ituri,îlapucădeceaf af ăr ăv l
agăși -iînt oar cecapul spr enoi .
— Ui tă- tel aei ,zi cecomandant ul.Ui tă- tel acei pecar ei -ai t
rădat .
Bar riusr ot eșt eochi ii mpl or at or,căut ânddi sper atpeci nev acar earput easă- iaratemăcarun
dram demi lă.Arf it rebui tsășt iemaibi nel acesăseașt ept e.Pr iv i
reaiseî ngr oapăî npi et rele
pav aj ului.
Ural elecont i
nuășil ov i
t urilepor nescdi nnou,i arșii ar .Bar riuscadepepi etreșiî nj urull uise
î
nt i
nder api dobal tădesânge.Isezbatpl eoapel e.Spercămi nt eal -apăr ăsi tdej a.Spercănumai
poat esi mț ini mi c.
Măobl igsămăui tîncont inuar e.„ Deast apl eci ,El i
as.Casănumaii eipar teni ciodat ăl aașa
cev a” .
Dingur al uiBar riusi eseungeamătcaungâl gâi t.Comandant ulcoboar ăbr aț ulșiî ncur tesef ace
l
inișt e.Î lv ădpedezer torr espi rând.I nspi r ă.Expi ră.Apoi ,ni mi c.Numaiov aț ioneazăni meni .Se
i
vesczor ii.Razel edesoar eser idicădi nspat elet urnul uinegr udel aBl ackcl iff,cani ștedeget e
î
nsânger ate, color ându- i pet oț i cei dincur teînt r-unr oșuapr ins.
Comandant ulîșișt er gecr av așadeuni for mal ui Bar ri
usî naint esăși -oagaț edi nnoul aci ngăt oar e.
— Duceț i-lladune, leor donăl egi onar il
or .Lăsaț i
-l pradăsăl băt iciunilor.
Peur măni seadr eseazăt utur or .
— Dat or iaî nai ntedet oat e,pânăl amoar te.Dacăt rădaț iI mper i
ul,v ețif ipr inșișiv ețiplăti.Rupeț i
rândur ile!
Formaț iiledeel ev iseî mpr ășt i
e.Dex,celcar el -aadusî napoipedezer tor ,seî ndepăr teazăf ărăo
vorbă, cuchi pulf rumosșiî nt unecatpar căî ngr eț oșat .Far isîlur meazășif ăr ăî ndoi alăosă- lbat ă
peumărpeDexșiosă- ipropunăsăui t
edegândur il
enegr el av reunbor del .Demet ri
uspl eacăde
unulsi ngurșisuntsi gurcăsegândeșt el azi uaaceeadeacum doianicândaf ostobl i
gatsă- și
vadăf rat elemaimi cmur indl af elcaBar ri
us.Nuv af iînst aresăv or beascăor eînși r.Cei l
alțiel evi
părăsescr epedecur tea, î
ncăv or binddespr ebi ciuire.
— …doart r eizeci del ov ituri
, cepapă- lapt e…
— …l -ai auzi tcum hohot ea, caof etițăsper iată…
— Elias.
VoceaHel enei ebl ândă, l
af el și felulîncar eî mi atingebr ațul.
— Hai sămer gem.Osăt ev adăcomandant ul
.
Aredr ept at e.Toat ăl umeaseî ndepăr tează.Art rebui săpl ecși eu.
Nupot .
Nimeninuseui tăl ar ămăși țeleî nsânger at eal el uiBar rius.Est eunt rădăt or .Est eunni meni .Dar
cinev aart rebui săr ămânăl ângăel .Ci nev aart rebui să- ljelească, măcarocl ipă.
— Elias, ziceHel ene, dedat aast aaut or i
tar .Mi șcă- te!Osăt ev adă.
— Lasă- măunmi nut , răspundeu.Du- teî nai nte.
Vreasăsecer tecumi ne,darpr ezenț aeisar eî nochi ,iareunumăcl i
nt esc.Pl eacă,darsemai
uităodat ăî napoi .Dupăceseî ndepăr tează, r
idi cpr i
v i
reași vădcum măur măr eșt ecomandant ul.
Nepr ivimî nochide- acur mezi șulcur ți
ișimăi zbeșt epent ruasut aoar ăcâtsunt em dedi feriți.Eu
suntbr unet ,femei acomandantebl ondă.Euam pi eleaar ămi e,aeiest eal băcav arul.Gur aei
paremer eudezapr obat oar e,î nt impceeuparamuzatșicândnusunt .Euam umer ilațișimul t
pesteunmet r
unouăzeci ,înt impceeaest emaiscundăchi ardecâtof emei ede- aCăr turarilorși
areosi luet ăapr oapecadet rest i
e.
Oricinene- arv edea,î nsă,st ândal ătur i
,și-ardaseamacăav em acel așisânge.Del amamaam
moșt eni tpomeț iieiî nal țișiochi icenuși i
,decol or ați.Mi -at ransmi si nstinct ulnecr uțătorșiv iteza
der eacț iecar em- auf ăcutcel mai bunel eval Academi ei Blackcl if
fdi nul timi i douăzeci deani .
Mama.Nuest ecuv ânt ulpot r i
v i
t .Mamaev ocăi ubi re,căl dur ășidul ceaț ă.Nuabandonar eaî n
deșer tul Tribal lacât ev aor edupănașt ere.Nuani det ăcer eși deur ăi mpl acabi lă.
Am î nv ăț atmul t
el ucr ur idel af emei aast acar em- apur tatînpânt ece.Unuldi ntreel eest esămă
cont rolez.Î mi înghi tf ur iași dezgust ul, măgol escdeor icet răi r
e.Easeî ncr unt ă, strâmbăpuț i
ndi n
buzeșiducemânal agât ,ur măr i
ndcudeget el el iniil
eunuit atuajal bast rușici udatcar er ăzbat e
desubgul er.
Măașt eptsăseapr opi eșisăv reasășt i
edecesuntî ncăacol o, deceoî nf runtcupr i
v ir
ea.Nuo
face.Seui tăl ami neî ncăocl ipă, apoi seî ntoar ceși dispar esubar cade.
Ceasul dint urnbat eor așaseși t
obel ebubui e.„ Toț i elev i
i săsepr ezintel apopot ă”.
Labazat ur nului,legi onar iiadunăși ducdeacol or ămăși țelel uiBar ri
us.
Cur t
ear ămânet ăcut ă,pust ie,cuexcepț iamea,car emăui tl abăl toacadesângedi nl oculunde
cândv aast atunbăi at ,î
ngheț atdecer ti
tudi neacă, dacănusuntat ent ,v oi sf âr șiexactl af el cael .

5.
Laia
Lini
șteacatacombel orel afeldenesf âr
șităcaonoapt efărălunășil afeldesi ni
str
ă.Ast anu
î
nseamnăcăt unelelesuntpustii
.Imediatcepăt runddincolodegr i
l
aj,unșobolanîmi t
receînf ugă
pestepici
oarel
edescul țeșiunpăi anjencâtpumnulcoboar ăpepânzal uil
acât evadegetedef ața
mea.Î mimușcpumnul casănuț ip.
„Sal
vează-lpeDarin.GăseșteRezi stenț
a.Salvează-lpeDarin.GăseșteRezist
enț a”
.
Îmișoptescuneor iacestecuvinte.Decel emaimul tor i
,lerepetîngând.Măț inînmi șcare,sunt
undescântecmeni tsăalungespai macar e-
mi dătârcoaleminți
i.
Nupr eaști
usi gurceart rebuisăcaut .Ot abără?Oascunzăt oare?Unsemndev iaț
ă,altuldecât
rozăt oar ele?
Cum cel emaimul tedi nt regar nizoanel eI mper iul
uiseaf lăl aestdecar ti
er ulCăr t
ur arilor,mă
îndr eptspr ev est .Chi arșiî nacestl ocui tatdecer ,potar ătacupr eci zieunder ăsar eșiunde
apunesoar el e, undeseaf lă, spr enor d, Ant i
um, capi talaImper iului, și Nav i
um, por t
ul cel mai sudi c.
Am acestsi mțdecândmășt i
u.Cânder am mi cășiSer ramisepăr eaunor așur i
aș, totr eușeam
sămădescur c.
Ast aî mi dăcur aj –măcarn- osămăî nv ârtîncer c.
Soar elesemaist recoar ăo v remeî ncat acombepr i
nt regr ilajel edi nst radă,l umi nând sl ab
par doseal a.Mă spr iji
n de per eț iipl inide cr ipte,î nghi țindu- mir epul siaf ață de duhoar ea
împr ășt iatădeoasel eput r
ezi te.Ocr i
pt ăest eoascunzăt oar ebună,dacăseapr opi ev r eopat r
ulă
aRăzboi nici l
or .„ Oasel esuntdoaroase” ,îmi spun.„ Opat rulăt e- aromor î”.
Lal umi nazi leiî miv inemaiușorsăal ungî ndoi elil
eșisămăconv ingdeunasi ngur ăcăv oigăsi
Rezi st enț a.Darmer gdeor eî nși r,lumi napăl eșt eșiv i
nenoapt ea, caocor ti
năcăzut ăpest eochi .
Odat ăcunoapt ea,f ricadășieanăv al ăî nmi nt eamea,caunr âucar ear uptzăgazul .Fi ecar e
zgomotî nfundatmăducecugândull aunsol dat,f iecar ezgr epț ănat ,l aohoar dădeșobol ani.
Cat acombel em- auî nghi ț
itașacum î nghi tepi t onulunșoar ece.Măt recf ior ii
,șt i
ucăam exact
șansaacel ui șor i
cel săsupr av iețuiescai ci,subpământ .
„Sal vează- l peDar in.Găseșt eRezi stenț a”.
Foameami -af ăcutst omaculghem,i arset eaî miar degât lejul .Vădot or țăpâl pâi ndundev a
depar teșisi mtonev oiedemol iesămăapr opi ideea.Dart orțamar cheazăt erit
or iulI mper iului.
Sol daț iiauxi liaricar ef acdegar dăî nt unelsuntpr obabi lPl ebei ,ceimaidej osdi nt reRăzboi nici.
Dacăm- arpr indeai ci ungr upde- al l
or , nicinuv reausămăgândesccemi -arf ace.
Măsi mtcaunani malv ânatșil aș, adi căexactașacum măconsi der ăI mper iul–cum î iconsi deră
pet oț iCăr tur arii.Împăr atulspunecăsunt em oamenil i
ber icar et răi m di nmăr inimi al ui .Ast a-io
glumă!Nuput em deț inepr opr ietăț i
, nuput em mer gel așcoal ășiceamaimi căî ncăl car eal egi l
or
net r ansf ormăî nscl av i.
Ni meninuî ndur ăat âtaî mpi lare.Tr ibal iisuntapăr aț ideunt ratat ;înt impuli nv aziei ,auaccept at
l
egi leRăzboi nici l
orî nschi mbuldr ept uluipopor ul uilordeasemi șcal i
ber .Mar i
nar iisuntpr ot ejați
degeogr af ieși decant ităț i
leenor medemi rodeni i,decar neși deoț el pecar el ev ând.
Înt otI mper iul, doarCăr t urar i
i suntt rat aț icani șt egunoai e.
„Atunci , î
nf runt ăI mper iul,Lai a” ,audî nmi ntev oceal ui Dar in.„ Sal vează- mă.Găseșt eRezi stenț a.”
Întuner iculmăf acesă- miî ncet i
nescpași ipânăcândapr oapemăt âr ăsc.Măaf luî nt r-unt unel
îngust ,aicăr uiper eț iseapr opi eșimaimul t.Sudoar eaî miși roi eșt epespat eșit r
emurdi nt oate
închei etur i
le–ur ăscspaț iil
est râmt e.Ecoulr espi raț i
eimel edev ineunhâr âi tsonor .Undev aî n
fațăcader egul atunst ropdeapă.Cât est af iiorf ibânt uindacestl oc?Cât espi ritedor nicede
răzbunar ehăl ădui escpr int unel uri?
„Încet ează,Lai a.Nuexi stăst af ii
.”Cânder am copi l,i-am ascul tator eî nși rpepov est i
t oriiTr ibali
depănându- șil egendel ecuper sonaj ef antast ice:Zbur ător ulșit ov arăși iluidj i
nni :st afii,ef ri
ț i
{1},
spect reși duhur i.
Uneor i
,pov eșt ileset ransf or mauî ncoșmar uri.Cândse- ntâmpl aast a,Dar iner acelcar emă
l
inișt ea.Spr e deosebi re de Tr ibal i
,Căr t
ur ariinu suntsuper st iți
oși ,i arDar i
n a mani festat
întot deaunaunscept i
ci sm căr turărescsănăt os.„ Nu- iniciost afieai ci, Laia”.Î iaudgl asulî nmi nte
șiînchi dochi i
,î ngădui ndu- misămăl asl i
nișt i
tădi nnoudepr ezenț alui .„Nusuntni ciduhur i.Nu
exist ăașacev a.”
Ducmânaspr ebr ățar ă,cum f acdecât eor iam nev oiedef or ță.S- aî nnegr i
tdet ot,daropr efer
așa.At rageat enț iamaipuț in.Pi păimodel ulî ncr ust atînar gint ,oser iedel i
niicar eseî mbi nă
l
aol al tăî ntr-unmodpecar e-l recunoscși înv is.
Mamami -
adatbr ățar aul t
imadat ăcândam v ăzut -o.Av eam ci nciani .Est eunadi nt reami nt i
ril
e
mel ecel emai clar edespr eea–mi rosul descor țișoar ăal părul ui, străluci readi nochi iei camar ea
înf ur tună.
„Păst reaz- opent rumi ne, grei erașul e.Doarosăpt ămână, pânăcândmăî ntor c” .
Oar ece- arspunemamaacum, dacăarșt icăi -am păst r
atbr ăț ara, darnul -
am apăr atpesi ngur ul
ei f
iu?Cămi -am sal v atpr opr iapi el esacr i
ficându- mi fratele?
„Vezi -țidet reabă.Sal v ează- lpeDar in.Găseșt eRezi stenț a.”I aumânadepebr ăț arășimer g
înaint e.
Cur ânddupăaceeaaudpr imul zgomotî nspat el emeu.
Oșoapt ă.Scâr țâitdeci zmepepi at ră.Dacăî ncr i
pt ănuer al iniștedepl i
nă,ni cinuașf ibăgatde
seamă, zgomot elesuntî năbuși te.Pr easl abecasăl ef acăunsol datauxi li
ar.Pr eaf urișatepent ru
cinev adi nRezi stenț ă.OMască?
Inimaî mibubui eșimăî nt or c,scr ut ândî ntuner iculcasmoal a.Mășt i
lesepotst recurapr i
n
aceast ăbeznăl af eldeușorcanăl uci le.Așt eptî mpi et r
ită,darl inișteasel asădi nnoupest e
cat acombe.Numămi șc.Nur espi r .Nuaudni mi c.
Șobol an.Doarunșobol an.„ Unul enor m, poat e…”
Îndr ăznescsăpășescdi nnoușisi mtmi rosdepi el eșidef um –mi rosdeom.Măapl ecșipi păi
pej osdupăoar mă–opi atră,unbăț ,unos,or i
cem- araj ut asă- lî nfr
untpeur măr it
or .Peur mă
i
ascaapr indef i
tilul,aer ul sfâr âieși într -
ocl i
pă, ot orțăseapr indecuunșui erat.
Măr i
di cî npi cioar e,î miacopărf aț acumânașisi mtsubpl eoapev âl
v ătaiat orței.Măsi lescsă
deschi dochi ișiv ădî nj ur ulmeușasesi l
uet ecugl ugă, cuar cur i
leîncor dat eșisăgeț il
eî ndrept at e
spr ei nimamea.
—  Cineeșt i?măî ntreabăunadi ntresi luet e, făcândunpasî nf ață.
Arev oceacal mășif ăr ăexpr esi eaunuil egi onar ,darf ărăi nt ensi t
ateașiaut ori
tat eadeRăzboi ni c.
Braț elegoal eî isuntmuscul oaseșisemi șcăel egantșigr aț ios.Ți neî ntr-omânăuncuț itcar e
par epr el ungi reapr opr iuluisăucor p,i arî nceal altămână,t or ța.Încer csă- iv ădochi i
,darsunt
ascunși degl ugă.
—  Vor beșt e.
—  Eu…
Dupăat ât eaor edet ăcer e, abi ar eușescunf el decâr âit.
—  Î
i cautpe…
Decenum- am gândi tlaast adi nai nt e?Nul epotspunecăv reausă- igăsescpecei dinRezi stenț ă.
Nici unom cumăcarj umăt atedecr eiern- arr ecunoașt ecăumbl ădupăr ebel i.
—  Per chezi ți
oneaz -o, zicebăr bat ul ,cândeunușt i
ucesămai spun.
Oal tăsi luet ă,zv eltășif emi nină,î șipunear culî nspi nar e.Tor ț
aar deî nspat el eeișiî iascunde
fațasubumbr el ungi .Par epr eamăr unț icăpent ruunRăzboi nicșipi eleadepebr ațeleeinue
î
nnegr itădesoar ecaaunui Mar inar .Ar atăaCăr tur ăr easăsauaf emei eTr ibală.Poat ereușescsă
măî nț elegcuea.
—  Ter og, lasă- măsă…î ncepsăspun.
—  Taci , spunebăr bat ul car eav or bi tși mai dev reme.Ai găsi tcev a,Sana?
Sana.UnnumedeCăr turar ,scur tșisi mpl u.Dacăer aRăzboi nică,arf ichemat -
oAgr i
ppi na
Cassi us, Chr ysillaAr omansaucev al af el del ungși depompos.
Simpl ulf aptcăedi nst irpeaCăr t urar il
ornumăf acesămăsi mtî nsi gur anță.Am auzi tdehoț i
Căr tur aricar eî șif acv eaculpr incat acombe.Sest recoar ăai cipr i
ngr i
lajeșidaui amaî nj ur,
ucigândpeor icinel ei eseî ncal e, înai nt esăseî ntoar căî nbâr logul lor .
Sanaî mi pi păi ebr ațel eși picioar el e.
—  Obr ăț ar ă, spuneea.Arput eaf idi nar gint.Nu- mi dauseama.
—  Numi -
oi ei!spun, șisarî ntr -opar te, iarar cur i
lecel or lalțiseî ndr eapt ășimăi audi nnoul ațint ă.
Văr og, l
ăsaț i
-măsăpl ec!Facpar tedi nt reCăr turar i
.Suntunade- av oast ră.
—  Ter mi năt reaba, spunebăr bat ul car eav orbi tmai înai nt e.
Lef acesemncel orlalți și începsăser et ragăî napoi înî ntuner ic.
—  Î
mi par er ău, of teazăSana.
Areunpumnal înmână.Mădauunpasî napoi .
—  Ter og, nu!zi ceuși îmi împl et escdeget elecasănusev adăcum t remur .Af ostbr ățaramamei .
Est esi ngur ul lucr ucar emi -amai r ămasdel af ami l
iamea.
Sanacoboar ăpumnal ul, darapoi șef ulhoț i
lorost rigăși , văzândcășov ăi e,pășeșt espr enoi .Într e
timp, î
l st rigăunul di ntreoameni ilui .
—  Keenan, fii atent !Vi nepat rulaauxi liar il
or !
—  Î
mpr ășt iaț i
-v ăcât edoi ,răspundeKeenanșicoboar ăt or ța.Dacăv ăur măr esc, atrageți-idepar te
debazanoast ră, altfel sunt eți răspunzăt or i
.Sana, iabr ăț araf et eișihai sămer gem!
—  N- oput em l ăsaai ci ,ziceSana.Ov orgăsi .Șt iice- i vorf ace.
—  Nu- i treabanoast ră.
Sananusecl int eșt eșiKeenanî iî mpi nget or țaî nmână.Cânddăsămăapucedebr aț,Sanase
vâr ăînt renoi .
—  Av em nev oi edear gi nt ,ai dr ept at e, ziceea.Darnudel aoameni inoșt ri.Dă- ipace!
Dint unelr ăzbat ecadenț ai nconf undabi l
ăav ocil
orunorRăzboi nici.Încăn- audescoper i
tlumi na
torț ei
, darov orobser vaîncât ev asecunde.
—  Lanai ba, Sana!
Băr bat ulî ncear căsăt reacăpel ângăf emei e,dareaî lîmpingecuof orțănebănui tă,carefacesă- i
cadăgl ugadepef aț ă.Lumi nat orțeiîicadepechi pșimi emiset aier ăsufl
ar ea.Nunumaipent ru
căest emaibăt r
ânădecâtam cr ez ut,cidi ncauzadușmăni eif erocepecar ei -
odesci frezî n
trăsăt ur i
.Vădpegât uleiunt atuajr eprezent ândunpumnr i
dicat,răsăr itdi
ntr-of l
acără.Dedesubt ,
cuv ânt ul Izzat .
—  Eșt i
…Voi sunt eți…
Nupotr ost icuv i
ntele.Ochi iluiKeenanseopr escdeasemeneapet atuajșiînjură.
—  Aif ăcut -
ol ată,îiziceelSanei .N- oput em lăsaai ci
.Dacăl espunesol dațil
orcăne- avăzut ,vor
i
nundat unel elenumai casănescoat ăaf ar
ă.
Stinget or țacuomi șcar eiuteșimăapucădebr aț, tr
ăgându- mădupăel .Măî mpiedicșiîllov esc
î
nspat e, iarel întoarcer epedecapul .Îivădî nochi izbucnireadef urie.Măî nv ăluiedinnoumi rosul
l
ui iute, def um.
—  Iartă…
—  Taci dingur ăși uită-tepeundemer gi.
Est emai apr oapedecâtmăașt eptam, îisimtînur echer ăsuflareacal dă.
—  Dacănu, tear uncî ntr-ocriptă.Mi șcă-te!
Îmimușcbuzașiî lur mez ,încer cândsămăgândescmaidegr abăl atat uajulSanei,decâtl a
ameni nț areal ui.
Izzat .Est euncuv ântî nr eiav eche, limbav orbit
ădeCăr t
urariînai
nt edei nv
azi aRăzboi ni
cil
orșide
obl igațiadeav orbicut oțiiser rana.I zzatî nseamnămul tel ucrur i
.For ță,onoar e,mândr i
e.Î n
ultimul secol , î
nsă, aaj unssăsemni ficecev aspeci al :li
bert
ate.
Oameni i ăștianusuntobandădehoț i
.SuntRezi st enț a.

6.
Elias
Urlet elel uiBar r
iusî mizgâr i
ecr eier ulor eî nși r
.Î ivădt rupulcăzând, î
iaudr ăsuflar
eagr eoaie,si
mt
mi rosul desânger ămaspecal dar âm.
Mor țil
eal t
orel ev inumăt ul
bur ădeobi ceil af eldemul t
.Ni cin- artrebui,moar t
eaî miest eun
prietenv echi .Pânăl aunpunct , neî nsoț eșt epet oțiceidel aBlackcl i
ff.Să-lvădpeBar ri
usmur ind
aî nsemnat ,însă, altcev a.Totr est ul zil
ei îmi i
esușordi nf i
reși suntcumi nt
eaai ur
ea.
Proast ameadi spozi țienut receneobser vată.Î nt impcemăducl aant renament uldel uptă
î
mpr eunăcual teȚest e, îmidauseamacăFar i
st ocmai m- aîntrebatcev apent ruatreiaoară.
— Ar ăț i depar căț is- arf iîmbolnăv i
tdesi fi
liscur v aprefer ată,ziceel ,
atunci cândmor măioscuză.
Cenai baecut i
ne?
— Ni mi c!
Îmidauseamapr eat ârziucâtdef ur i
ossunăr ăspunsulmeu, câtdenepot ri
vitpentr
uoȚeast ăpe
punct ul săt ermineșcoal așisădev inăMască.Art r
ebui săf i
uîncânt at,săar ddener ăbdare.
Far i
sși Dexseui tăl ami neneî ncrezăt ori,iareut ragoî njurătură.
— Eșt isi gur ?măî ntreabăDex.
Dexest egenulcar er espectăr egul il
e.Așaaf ostmer eu.Def iecaredat ăcândmăpr i
vește,îmi
dauseamacăseî ntreabăcum demascaî ncănumi s-al i
pitper fectdechi p.„Vezi-
țidetreabat a”
,
î
miv inesă- ispun,darpeur măî miami ntesccănu- iunbăgăci os.Dexest epr i
etenulmeușie
sincerî ngr i
j
or at.
— Azi -
di mi neaț ă,labi ciuir
e,ziceel , erai cam…
— Hei ,lasăomulî npace,zi ceHel eneșisest recoar ăî nt r
enoi ,ar uncândunzâmbetspr eFarisși
spr eDexși l
uându- măv eselădedupăumer i,î
nt impcei ntrăm însal aar melor.
Facesemnspr eunr ast el cusăbi i.
— Hai ,El ias, al
ege- țiar ma.Tepr ov ocl al upt ă,cel mai bundi ntreiatacuri.
Seî ntoar ceșil espunecel orlalțicev a,î nt i
mpceeumăî ndepăr tez.Apucosabi etocităde
ant renamentși verificdacăebi neechi l
ibr ată.Pest eocl i
pă, î
isimtal ăturiprezențali
niști
toare.
— Cel e- ai spus?oî ntr eb.
— Căbuni cul t
ăut et otbat elacap.
Încuv i
inț ez.Ceamaibunămi nci unăsebazeazăpeadev ăr.Buni culeoMascăși ,camait oate
Mășt ile, nu- lmul țumeșt edecâtper fecț iunea.
— Mul ț umesc, Hel .
— Cupl ăcer e.Măr ăspl ăteștidacăt eaduni .
Eumăî ncr unt , iareaî ncr ucișeazăbr aț ele.
— Dexest el ocot enent ult ăușinul -ail ăudatpent rucăapr insundezer tor.Ar emar catșiel .Tot
plutonul t ăuabăgatdeseamă.I arlapedeapsă, n- ai fost …al ăt uridenoi .
— Dacăpr inast av reisăspuicănumi -aucur sbal eledupăsângel eunuibăi atdezeceani ,atunci
aidr ept at e.
Heleneî șimi jeșt eochi i
,dest ulcâtsă- midauseamacăopar tedi neaest edeacor dcumi ne,
chiardacăn- arr ecunoașt eniciodat ă.
— Mar cusav ăzutcum air ămasî nur mădupăbi ciui re.ElșiZakî mpr ășt iev orbacăpedeapsaț is-
apăr utpr eaaspr ă.
Ridicdi numer i.Depar cămi -arpăsacespunȘar pel eși Br oascaRâi oasă.
— Nuf ii diot .Mar cusabi aașt eapt ăsă- ibagebeț e- nr oat emoșt eni tor uluiCaseiVet uri
acuozi
î
nai nt edeabsol v ire.
Ser ef er ăl af ami liamea, unadi nt recel emai v echi și respect at edi nI mper i
u, f
ol osi ndt itl
ul formal .
— Teacuzăder ăzv rătire.
— Măacuzăder ăzv rătireodat ăl adouăsăpt ămâni .
— Dedat aast a, ai făcutcev acar e- lî
ndr ept ățeșt e.
Opr i
v escf ixînochișiv remedeocl ipăt ensi onat ămisepar ecășt i
et otul.Darî nexpr esi aeinu
seci t eșt ecăarf if ur i
oasăsaucămăj udecă.Edoarî ngr i
j
or ată.Î miî nși r
ăpăcat el eșil enumăr ă
pedeget e.
— Eșt ișef ulpl ut onul uidegar dă,darnul -aipr inschi art upeBar r
ius.L- apr i
nsl ocot enent ult ău, iar
tunul -aif elicitat .Abi adacăț i-
aiascunsdezapr obar eaf ațădepedeapsaapl icat ădezer tor ului.Ca
sănumaispuncăsunt em cuoziî nai nt eaabsol virii
,i armascaabi adacăaî nceputsăț ise
l
ipeascădef aț ă.
Așteapt ăunr ăspuns.Cum nuspunni mi c, r
idi cădi numer i.
— Dacănueșt imaipr ostdecâtpar i,chi arșit uî țidaiseamacum sev ădl ucr ur i
least ea,El ias.
DacăMar cust edenunț ăl aGar daNeagr ă,exi stăsuf i
cient emot i
vesăt et r
ezeșt icuov izitădi n
parteal or .
Simtunghi mpeî nceaf ă.Gar daNeagr ăest edesemnat ăsăseasi gur edel oialitateami l
itaril
or.
Arecaembl emăopasăr e,iarșef ulei ,odat ăal es,r enunț ăl anumel epr opr i
ușiisespunepurși
simpl uSf rânci ocul {2}.Est emânadr eapt ăaÎ mpăr atuluișialdoi leaom caput er edi nI mper i
u.
Sfrânci oculact ualar eobi ceiulsăt or tur ezemaiî ntâișiabi apeur măsăpunăî ntrebăr i.Dacă
aceșt inenor oci țiînar mur inegr em- arv izi taî nmi ezdenoapt e, așsf âr șipr i
naaj ungel ai nfirmer ie
pent rumul tesăpt ămâni .Întregul meupl ans- arduceder âpă.
Încer csăn- opr iv esct ăiospeHel ene.Tr ebui esăf iepl ăcutsăcr ezicuat âtaar doar eî ni dei l
epe
carenil ebagăpegâtI mper i
ul.Oar eeudecenupotf icaea,cat oț icei lalți?Of idi ncauzăcă
mamam- aabandonat ?Di ncauzăcăam t răitpr imi ișaseanidi nv iaț ăpr intreTr ibali,car em- au
î
nv ăț atmi lașicompasi unea,î nl ocsămăî nv ețev i
ol enț așiur a?Di ncauzăcăt ov arăși imeide
j
oacăauf ostTr ibal i,Mar inarișiCăr tur ar i,înl ocsăf ieAr i
st ocraț i
?
Hel îmi înt indeosabi e.
— Concent rează- te, spuneea.Ter og, Elias.Î ncăozi .Peur mă, sunt em l iberi.
Exact .Li ber isănepr ezent ăm l adat or iecasl ujitor idesăv ârșiț
iaiI mper iului,săconducem
oameni ilamoar teî nr ăzboai elef ărăsf âr șitdel agr ani țelecuSăl bat iciișicuBar bar ii
.Acei adi ntre
noicar enuv orf it rimi șil af ront i
er ăv orpr i
micomandaunoror așe,v orv ânal uptăt oriidi n
Rezi st enț ăsauspi oni iMar i
naril
or .Vom f iliber i
,cesămaiv or bim!Li ber isă- lr i
dicăm î nsl ăv ipe
Împăr at .Li beri săv i
ol ăm și săuci dem.
Ciudat , darast anumi separ eliber tat e.
Numaispunni mi c.Hel enear edr ept at e.At ragpr eamul tat enț i
aasupr amea,i arBl ackcl i
ffnu- i
câtușidepuț inl oculpot ri
vitpent r
uașacev a.El ev iisuntcani șter echi niî nf omet ațicândv i
ne
vorbasăr ecl ameor ăzv rătir
e.Edeaj unsoumbr ădeî ndoi alăși daunăv alăcâtai clipi.
Rest ulzi leimăst rădui escsămăpor tcaoMascăî naj unulabsol vi
rii–î ngâmf at ,neci oplit,violent.
Parcăm- așascundet ăv ălindu-măî nmi zer ie.
Sear amăî ntor cî ncămăr uțameami nuscul ădi ncazar măpent rucât ev ami nut epr eț i
oasedet imp
l
iber .Î mismul gmascașioar uncpepat uldecampani e,of t
ândușur atcândnu- imaisi mt
strânsoar ea.Î miv ădchi pulr ef l
ectatî nsupr af ațaeil ucioasășimăst râmb.Î nci udagenel ornegr e
șidesedecar eFar isșiDexobi șnui escsă- șibat ăj oc,ochi imeiseamănăat âtdemul tcuai
mamei , încâtur ăscsă- i văd.Nușt iuci neest et atăl meuși nu- mi mai pasădemul tăv reme, darî mi
dor escpent r uasut aoar ăcamăcarsăf imoșt eni tochi il
ui .
Dacăv oir eușisăf ugdi nI mper i
u,nuv amaicont a.Oameni iî miv orv edeaochi ișiv orspunecă
suntdi nst irpeaRăzboi ni cilor ,darnusev orgândil acomandant .Suntmul țiRăzboi nicicar e
bânt ui epr insudcanegust or i,mer cenar isaumeșt eșugar i.Măv oipier depr i
nt recei l
alți omi e.
Afar ă, tur nulcucl opotanunț ăor aopt .Maisuntdouăspr ezeceor epânăl aabsol v i
re.Tr eisprezece
pânăl asf âr șitulcer emoni ei .Î ncăoor ădesoci al i
zar epol iti
coasă.CasaVet uriaest eocasă
distinsă, buni culv ador isăst rângmâi nileazecideoameni .Încel edi nur mă, însă, măv oiret r
age,
i
arapoi …
„Liber tat e.Î nsf âr șit”.
Nici unel evn- amaidezer tatv reodat ădupăabsol vire.Deces- of ifăcut ?I aduldel aBl ackclif
fe
mot ivuldezer tării.Dupășcoal ăscăpăm deel ,dev eni m noiî nșinecomandanț i,pr i
mi m pr opriil
e
mi siuni .Câșt igăm bani ,pozi ț i
e, respect .Chi arșicelmaimăr untdi ntrePl ebeisepoat ecăsăt oriîn
l
umeabună, dacădev ineoMască.Ni ciunom cusi mț ulr eal i
t ățiin-arî ntoar cespat elel aașacev a,
mai alesdupăapr oapeci nci spr ezeceani depr egăt i
re.
Deaceea,mâi neest emoment ulcelmaipot rivitpent r u ev adar e.Douăzi l
edupăabsol vi
re
urmeazăonebuni egener ală–pet recer i,ser ate,bal uri,banchet e.Dacădi spar ,măcarozin- osă
segândeascăni meni sămăcaut e.Vorpr esupunecăzacbeatî ncasav reunui pr i
et en.
Simtcucoadaochi uluit unel ulcar epl eacădesubv atradi ncamer ameaspr ecat acombel edi n
Ser ra.Mi -al uatt reil unisă- lsap,bl est emat ul .Î ncădouăl unisă- lconsol idezșisă- lascundde
ochi icer cet ăt or iaipat rulel orauxi li
ar e.Șiî ncădouăsăcar tezdr umulpr incat acombepânăl a
i
eși readi nor aș.
Șapt eluni denopț i fărăsomn, dest atcuochi i î
npat ruși deî ncer catsămăcompor tnor mal .Dacă
reușescsăscap, aumer itatpedepl i
n.
Băt aiat obel oranunț ăcăî ncepebanchet uldeabsol vire.Pest ecât ev asecunde, cinev aci ocăneșt e
înușamea.„ Mi idedr aci!”Tr ebui asămăî nt âl nesccuHel eneî nfaț acl ădi ri
i,iareuni cimăcarnu
m- am î mbr ăcat .
Hel enebat edi nnoul aușă.
— El ias, nu- ți mai înt oar cegenel eși vinoodat ă.Î ntâr ziem.
— St ai așa, r ăspund.
Îmi scotuni for mași chiarat unci Hel enedeschi deușași int ră.Iseî nr oșeșt epi eleadepegâtcând
măv ededezbr ăcatșiseui tăî nal tăpar te.Ri dicdi nt r-ospr ânceană.Hel enem- amaiv ăzutgolde
zecide or i– r ăni t,bol nav ,suf erind după v reunuldi ntre ant renament elei nsupor tabil
e cu
comandant ul.N- art rebuicagol i
ciuneameasă- imaipr oducăv reor eacț ie,poat ecelmul tsă- și
deaochi ipest ecapși să-mi arunceocămașă.
— Ai degândsăt egr ăbeșt i?
Vor beșt ecasăspar găl inișt eagr eaașt ernut ăî nt renoi .I audi ncui eruni formadepar adășio
închei iut e,nedumer itdest ânj eneal aei .
— Băi eții aupl ecatdej a.Auzi scăneț inl ocur iși nouă.
Hel eneî șimaseaz ăușort atuaj ulAcademi eiBl ackcl i
ffdepeceaf ă–unr ombnegr ucul aturil
e
cur bat e,car eiseapl icăf i
ecăr uiel evl asosi reaî nșcoal ă.Eaaî ndur att atuar eamaibi nedecât
maj or itat eacol egi lornoșt ridean, cust oicism și f
ăr ăsăpl ângă, întimpcer est ul nev ăicăr eam.
Prof eț i
in- auexpl icatni ciodat ădeceaccept ăl aBl ackcl iffosi ngur ăf at ăînt r-
ogener aț i
e.Nui -au
spusni ciHel eneideceaual es- opeea.Or icemot ivauav ut, el impedecăn- af ostoî nt âmpl are.O
fiHel enesi ngur af atădepe- ai ci,dareunmot ivpent rucar et er minăat reiaî npr omoț i
anoast ră.Și
dinacel așimot iv,ceicar esel uaudeeaauaf latcă- imaibi nes- ol aseî npace.Ei steaț ă,iuteși
nemi loasă.
Acum, înuni for măneagr ă, cucoadaaur ieî nconj ur ându- icapulcaocor oană, el af eldef rumoasă
capr imazăpadăai er nii
.Our măr esccum î șiducedeget elel ungil aceaf ă,cum î șil ingebuzel e.
Măî nt rebcum arf isăsăr utaceagur ă,s- oî mpi ngpeHelspr ef ereast rășisă- mil i
pesct rupulde
alei ,să- i scotagr af eledi npăr , să-isimtmol iciuneasubdeget e…
— Ăă…El ias?
— Mmm…
Îmi dauseamacămăhol bezl aeași î
mi despr i
ndpr ivirea.„ Ai fantezii cupr i
et enat aceamai bună,
Elias.Jal nic” .
— Scuză- mă.Sunt …obosi t.Hai sămer gem.
Hel măpr iveșt eci udatși facesemncucapul spr emascar ămasăpepat .
— S- arput easăai nev oiedechest iaai a.
— Ai dr ept at e.
Săapar if ăr ămascăest eoof ensăcar esepedepseșt ecubi ciul .N- am maiv ăzutv reoȚeast ăf ără
mascădecândav eam pai spr ezeceani .Și ni ci pemi nenum- av ăzutni meni ,înaf ar ădeHel .
Îmipunmasca,î ncer cândsănumăcut remur epof tacucar esel i
peșt edemi nemet alular gi ntiu.
„Amai rămasozi ”.Peur măov oi scoat epent rut otdeauna.
Când i eși m di n cazar mă,t obel e anunț ă apusul .Cer ulal bast r
u dev ine v iolet,i ardogoar ea
deșer tul uiî ncepesăsl ăbească.Umbr eleî nser ăriiseamest ecăpel espezi l
enegr eal eAcademi ei
Blackcl iff,f ăcândcl ădirilecubi cesăpar ănef i
rescdemar i.Ochi imeisf redel escî nt uner icul,
uitându- sedupăposi bileameni nțăr i,unobi ceipecar el -am dobândi tcânder am ci nci ar.Pent ruo
cli
pămi separ ecăși umbr elemăpr ivesc, darapoi senzaț iadi spar e.
— Cr ezi căv orv eni și Prof eț i
i laî nt âlnire?î nt reabăHel .
„Nu” ,așv reasăspun.„ Oameni inoșt risf ințiaul ucr urimaibunedef ăcut .Săseî nchi dăî npeșt eri
,
depi ldă, și sădesci frezepr of eții î
nmăr unt ai eleoi l
or”.
— Măî ndoi esc, atâtspun.
— Cr edcăs- arșipl ictisidupăci ncisut edeani ,zi ceHel enef ărăur mădei r
oni e,i areumă
cut remurdet âmpeni aacest ei af irmaț ii.
Cum poat eci nev aat âtdei nt eligentcaHel enesăcr eadăcăPr of eți
i suntnemur itori?
Nu- i singur a.Război nicii credcăput ereaPr of ețilorset ragedi nf apt ul căsuntposedaț idespi ritele
mor ților.Mășt ileî iv ener eaz ăî nmodspeci alpePr of eți,pent rucăeihot ăr ăsccar edi ntrecopi i
i
Război nici lorv ormer gel aBl ackcl iff.Pr of eț i
isuntceicar enedaumășt ile.Șisunt em î nv ățaț ică
totPr of eț i
i aur idicatAcademi aBl ackcl iffînt r-osi ngur ăzi ,înur măcuci nci sut edeani .
Exist ădoarpai spr ezeceast feldef ăpt ur icuochi iroși i,iarî nr ar eleocazi icândî șif acapar iț
ia, toți
l
isesupun.Mul țidi nt reconducăt or i
iI mper i
ul ui–gener al i,Sfrânci ocul ,chi arșiÎ mpăr atul–mer g
înf iecar eanî npel er inajl abâr l
oguldi nmunț ialPr of eților ,cer ându- l
esf at ulî npr obl emedest at.
Chi ardacăpent rut oat ăl umeacuundr am demi nt eel i
mpedecănu- sdecâtoșl eaht ăde
șar latani ,suntpr ezent aț iî nt otI mper i
ulnudoardr eptnemur itori
,cișicaor acol eșici ti
tor iai
gândur ilor.
Maj oritat eael ev i
lordel aBl ackcl iffî iv ădpePr ofețidedouăor iînv i
aț al or:cândsuntal eșisă
mear găl aAcademi eșicândpr i
mescmășt i
le.Hel eneaav utî nsămer euof asci naț i
especi al
ă
pent rusf inț i
ilel or,nu- iosur prizăcăsper ăsăapar ăși laabsol v ire.
Or espectpeHel ene,darî naceast ăchest iunenusunt em deacor d.Mi t
ur ileRăzboi ni cil
orsuntl a
fel decr edi bi l
ecaf abul eleTr ibal ilor, cadj inni iși Zbur ăt or ul.Buni cul est eunadi nt r
epuț i
nel eMășt i
car enucr edeî npr ost iacuPr of eții,șiî mir epetdi nnouî nmi nt el itanial ui.„ Câmpuldel upt ăe
templ ulmeu.Sabi ami -epr eot .Dansulmor ț
iimi -
er ugăci une.Lov ituradegr ațiemi -ei ertar ea
păcat el or” .Acestcr ezest et otce- mi trebui e.
Am nev oiedet otaut ocont rolul casă- mi ți
ngur a.Hel eneî și dăseama.
— El ias, suntmândr ădet ine, zi ceea, peunt onci udatdef ormal .Șt i
ucâtdemul tat rebui tsăl upț i
.
Mamat a…
Seui tăî nj urși coboar ăv ocea.Comandant ul ar eiscoadepest et ot.
— Mamat aaf ostmaisev er ăcut inedecâtcunoicei lalț i
.Daraidov edi t-o.Aimunci tdi ngr eu.Ai
făcutt ot ul cum t rebui e.
Areov oceat âtdesi ncer ă, î
ncâtșov ăiocl ipă.Pest edouăzi lenuv amaicr edel af el .Pest edouă
zil
emăv aur î.
„Ami nt eșt e- ți-
l peBar rius.Ami nt eșt e-ți ceur meazăsăf aci dupăabsol vire” .
Îidauunghi ontî număr .
— Faci pef et i
țapr ost uț ăcumi ne?
— Las- obal tă,por cul e,îmi răspundeeacuunpumnî nbr aț.Încer cam sămăpor tfrumos.
Chi pur i
le,r âddi ni ni mă.„ Tev ort rimi tesămăv ânezi ,dupăcef ug.Pet i
neșipeal ții
,băr baț ipe
car e-i consi derf r
aț i”.
Ajungem l apopot ă,i arl ar madi năunt runeî ntâmpi năcaunv al–r âset e,f anf ar onadășiv or băr i
a
răguși tăat reimi idet i
ner iaf lațiî naj unulv acanț eisaualabsol v ir
ii
.Ni ciodat ănuseaudeașade
tarecândest edef ațăși comandant ul.Măr elaxezpuț in, bucur oscănuneî nt âlnim.
Helmăt ragel aunadi nt remesel el ungi ,undeFar isî ir egal eazăper estulpr ietenilornoșt ricu
pov est eaescapadel orl uir ecent el abor del ur i
ledepemal ulr âul ui.Chi arșiDemet ri
uszâmbeșt e,
deși moar teaf rat el ui mai mi cî ncăî lbânt uie.
Farisseui tăl anoi , plimbându- și pr ivireasugest ivdel aunul laal tul.
— Da’ șt i
ucăv -al uatcev at i
mp, ziceel .
— Vet ur i
ussedi chi seaspeci alpent rut ine,zi ceHei ,apoiî iî mpi ngemaiî ncol ot rupulur iașșine
așezăm.Deabi al -am smul sdi nf aț aogl inzii.
Ceilal țidel amasăhui dui e,i arLeander ,unuldi nt r
esol daț iil uiHel ,îicer el uiFar issăt ermine
pov est ea.Lângămi ne,Dexpoar tăodi sput ăcuTr istas,aldoi leal ocot enentall uiHel .Eunbăi at
brunetșiser i
os,cuopr ivirei nocent ăî nochi imar ial bașt rișicunumel el ogodni ceilui,AELI A,
tatuatcumaj uscul epeunul di nt r
ebi cepși .
Trist asseapl eacăî nf ață.
— Împăr at ular eapr oapeșapt ezecideanișini ci unur mașdesexmascul i
n.Cr edcăacum v af i
moment ul .Anulî ncar ePr of eț iiosăal eagăunnouÎ mpăr at .Onouădi nastie.Vor beam cuAel ia
și…
— Înf iecar eansuntuni icar ecr edcăav eni tmoment ul,zi ceDexși -
șidăochi ipest ecap,
neîncr ezăt or .Și uitecănuseî ntâmpl ă.El ias, spunet u.Spune- i lui Tristascăei diot .
— Tr ist as, eșt iidi ot .
— DarPr of ețiisusț in…
Puf nescscur tșiHel enemăț intui eșt ecupr iv irea.„ Păst rează- țiî ndoi elil
epent rut ine,El i
as.”Îmi
facdel ucr uumpl ânddouăf ar furiicumâncar eși împi ngunaî nai nteaei .
— Pof tim, zic.I ani ștel ăt uri.
— Ce- iast a?mi roaseeabănui toar et er ciul dinf ar furie.Bal egădev acă?
— Nut ev ăicăr i,zi ceFar i
scugur apl ină.Gândeșt e-tel asăr aci ici nci ari,eitrebui esăseî ntoarcăl a
terciul ăst adupăpat ruani fer icițidej ef uitfer me.
— Maibi nel asăr aci iuceni ci, îlcont razi ceDemet rius.Poț isă- ții magi nezicăeimaiaudemâncat
așacev aî ncădoi spr ezece, trei spr ezeceani ?
Însal ademese,maj oritateauceni cilorzâmbescșir âdl af elcat oat ălumea.Câț iva,însă,ne
urmăr escl af el cum umbl ăv ul pi l
ef lămândepeur mel el eul ui –pof tindl aceav em noi .
Îmii magi nezj umăt at edi ntreeidi spăr ând, mi -iimagi nezni șt est ârv urireci.Ast asev aal egedeei
î
nani idepr ivaț iunișisuf erinț ăcar e-iașt eapt ă.Vorî nfrunt aani iacei amur i
ndsausupr av i
ețuind,
supunându- sesaupunându- și î
ntr ebăr i
.Cei car eî și punî nt rebăr isuntdeobi cei și ceicar emor .
— Nupar esăl epesepr eamul tdeBar rius.
Vor bel emi -aui eși tdi ngur ăf ărăsămăpotst ăpâni .Lângămi ne, trupulHel eneiî nțepeneșt elaf el
caapacândî ngheaț ă.Dexseî ncr unt ădezapr obat or, înăbuși ndu- șiuncoment ar i
u.Pest eîntreaga
masăsel asăl inișt ea.
— Decearf isupăr ați?î ntreabăMar cusdel amasadeal ăt uri, undest ăî mpr eunăcuZakșicuun
grupdeami ci.Ti căl osulăl aapr imi tcemer ita.Mi -așf idor itnumaisăr ezistemaimul t,casăf i
sufer itmai t
ar e.
— Nuț i-acer utni meni păr erea, Șar pe, ziceHel ene.Și ,or icum, pușt iulemor tdej a.
— Nor ocull ui,i nt er vineFar is,l uândof urcul ițăcumâncar eșil ăsând- osăcadădezgust atî n
farfur i
adet abl ă.Măcarnut r ebui esămai înghi tăl ătur ileast ea.
Ceidel amasăî ncepsăchi cot eascășidi scuț iileî nf l
or escdi nnou.DarMar cusasi mț i
tmi rosde
sângeșir ăut ateal uipl uteșt eî naer .Zakseui tăl aHel ene,apoișopt eșt ecev al aur echeaf r
atelui
său.Mar cusnu- l bagăî nseamă, măf i
xeazăpemi necuochi i l
ui dehi enă.
— Er ai dist rusazi -dimi neaț ădi ncauzat rădăt or ului ălui a, Vet urius.Ți -af ostpr ieten?
— Pl imbăur su’ ,Mar cus.
— Ai pet recutogr ămadădet impj os, î
ncat acombe…
— Cev rei săspui ?
Hel eneducemânaspr ear mă, darFar i
soopr eșt e.
Mar cusn- obagăî nseamă.
— Ai degândsăf ugi , Vet urius?
Mădezmet i
cescî ncet .„ Esteopr esupuner e.Î ncear căsăghi cească” .Nupoat esășt i
eceam de
gând.Am f ostat ent ,iarat entl aBl ackcl iffînseamnăpent rual ții par anoi c.
Sef acel i
ni șt eși l
amasanoast ră, și laal ui Mar cus.„ Neagă, El ias.Ast aașt eapt ă” .
— Er aișef ulgăr ziiazi -dimi neaț ă,nu- iașa?zi ceMar cus.Măașt ept am săf i
iîncânt atcăl -aivăzut
pr i
nspet rădăt or ulacel a.Tuarf it rebui tsă- laduciî napoi .Spunecăamer i
tat -o,Vet urius!Spune
căBar riusapr imi tcemer i
ta.
Art r
ebui săf i
eușor .Darn- ocr ed, și ast acont ează.Gur anumi semi șcă.Cuv i
ntel enui es.Bar rius
n-amer i
tatsăf iebi ci uitpânăl amoar te.Er auncopi l,unbăi atat âtdesper i
atdeBl ackcl i
ff,încâta
riscatt otul casăscapedeai ci.
Sel asăl inișt eașiî nr est ulsăl iidemese.Câț ivacent ur i
onir i
dicăpr ivireadel amasadi ncapăt .
Mar cusser i
di căî npi cioar eșidi nt r-odat ădi spozi țiat ut ur orcel ordi nsal ăseschi mbă,sunt
cur ioși, stauî nexpect ativă.
„Nenor ocitul e” .
—  Deast amascanus- af ăcutunacut ine?zi ceMar cus.Pent r ucănueșt iunul de- ai noșt ri
?Spune
-o, Vet ur i
us.Spunecăt rădăt or ul și -amer it
atsoar ta.
—  Elias, șopt eșt eHel enecuochi r ugăt or i
.
„Rămâi canoi .Încăozi ”.
„Spune- o, Elias!Nuseschi mbăni mi cdacăr ost eșt iacel ecuv inte” .
—  A…Apr i
mi tcemer ita.
Vădpr ivirear eceal ui Mar cus.Rânj eșt e.Șt iecâtm- aucost atv or bel east ea.
—  Af ostașadegr eu, t i
căl osul e?
Măsi mtușur atcândmăi nsul tă.Î miof erămot ivuldecar eav eam nev oi e.Sarl aelcupumni i.Dar
pr i
et eniimeiseașt eapt ăl aast a.Far is,Demet riusșiHel enesuntî npi cioar eșimăopr esc–un
per et enegr uși bl ondcar emăî mpi edi căsășt er gr ânj etul acel abl estematdepef ațal uiMar cus.
—  Nu,El i
as,zi ceHel ene.Comandant ult ev abi ciui,dacăsar ilabăt aie.Numer i
tă,nupent ru
Mar cus.
—  Eunpui det âr fă…
—  Def apt , tueșt iunpuidet âr fă, zi ceMar cus.Măcareușt iuci ne- itat a.Nueuam f ostcr escutde
nișt ecăr ăuși Tr ibal icăl ar epecămi le.
—  Gunoi Pl ebeu…
—  Țest eMar i!int erv ineșef ul cent ur ioni l
or ,car eaapăr utl ângămasanoast ră.S- aî ntâmpl atcev a?
—  Nu, domnul e, ziceHel ene.Du- t
e, El i
as, îmi șopt eșt e.I eși săi ei nișteaer .Măocupeu!
Simtcăî ncăî mif ierbesângel e.I espeușapopot eișiaj ungî ncur teat urnul uicucl opotî naintesă
măgândesc.Cum nai baar euși tMar cussă- șideaseamacăv reausădezer t ez?Câtdemul tșt ie?
Nupr eamul t,al tmi nt eriașf ifostchematdej aî nbi r
oulcomandant ului.Fi r-arsăf ie, suntapr oape!
At âtdeapr oape!
Măî nv âr tpr i
ncur teî ncol oșiî ncoace, încer cândsămăl inișt esc.Căl dur adeșer tul uis- adomol itși
secer al uni iat ârnăj osdeasupr aor izont ul
ui ,subț ireșir oși ecaunr ânj etdecani bal .Spr esud,o
pal ădef um est ompeaz ăst răluci r ear âului .Pl ut eștemi rosuldeoț elșidef i
er ărie,pr ezentf ără
î
ncet ar eînt r -
unor așî ncar enuexi st ădecâtsol daț iși armur ării.
Așv reasăf iput utv edeaSer raî nai nt e, pecânder acapi tal aI mper i
uluiCăr tur aril
or .SubCăr tur ar i
,
clădi ril
eenor meser v eaudr eptbi bl iot ecișiuni versi tăți,nudr eptcazăr mișisăl idei nst rucț ie.
St radaPov est itor il
orer apl inădet eat reșidesceneî naerl iber ,înl ocdepi eț eșipr ăv ăliidear me,
undenusepov est eșt edecâtdespr er ăzboi și moar te.
Eodor i
nț ăpr ost ească,cașicum așv reasăzbor .Î nci udacunoșt inț elorl ordeast ronomi e,de
mat emat icășidear hi tect ură,Căr tur ar iis-aunăr uitsubi nv aziaI mper iului.Fr umuseț eaSer reia
dispăr utdemul t.Acum est eunor așal Război nicilor.
Sus,cer ulst r
ăl uceșt epal id,pr esăr atdest el e.Opar tedi nmi ne,demul tî ngr opat ă,î nțelegecă
ast aî nseamnăf rumuseț ea,darnumaisuntî nst aresămămi nunezdeeacaat uncicânder am
copi l.Pev remur i,măcăț ăr am î nar bor iidepâi nepl i
nidespi nicasăaj ungmaiapr oapedest el e,
conv inscădel adoi -treimet riî năl țimel ev oiput eav edeamaibi ne.Pe- at unci ,lumeamea
î
nsemnani si pșicerșidr agost eat ribul uiSai f,car emăsal v asedel amoar te.Pe- atuncit otuler a
difer i
t .
—  Tot ulseschi mbă,El iasVet urius.Acum numaieșt icopi l,aidev eni tbăr bat .Aipeumer iit ăi
responsabi litateaunui băr batși î
nf aț at aal eger eaunui băr bat .
Măt rezesccupumnal ulî nmână, făr ăsășt iucândl -am scos.Î lț i
nl agât ulbăr bat ul uicugl ugăde
l
ângămi ne.Ani idei nst rucț iemăf acsănu- mit remur emâna,i armi nt eaî mimer gecuv it
eză.De
undeaapăr utomul acest a?Potsăj urpev iațacel ordi npl ut onul meucăacum ocl ipănuer aai ci.
—  Cinenai baeșt i?
Băr bat ul își dăgl ugal aopar teși am r ăspunsul .
UnPr
ofet
.

7.
Lai a
Aler găm pr incat acombe.Keenanî nf aț amea,Sanaî nur mamea.Cândseconv ingecăam l ăsat
î
nur măpat rul a, Keenanî ncet i
neșt eși îi ordonăSanei sămăl egel aochi .
Dur itat eat onul uisăumăf acesăt r
esar .Î nast as- at ransf or matRezi st enț a?Î ntr-obandăde
băt ăușișidehoț i?Cum des- aî ntâmpl atașacev a?Î nur măcudoardoi spr ezeceani ,r ebeli
ier au
î
ncul meaput erii,aliaț icuTr ibal iișicur egel edi nMar inn.Tr ăi
audupăcodulpr opr iulalonoar ei–
Izzat–șisel upt aupent rul iber tat e;î iapăr aupeceinev inov aț i
,pr ețuindmaipr esusdeor i
ce
credi nțaf aț ădepr opr iulpopor .
Oar eRezi st enț aî șimaiami nt eaacum acelcod?Î ncazulî ncar eși -lami ntea,av easămăaj ute?
Put easămăaj ut e?
„Osă- idet er mi nit usăt eaj ut e” .Di nnouv oceal uiDar in,încr ezăt oar eșiput er nică, l
af elcaat unci
cândmăî nv ăț asămăcaț ărîncopaci , cândmăî nvățasăci t esc.
—  Am aj uns, șopt eșt eSana, dupăcepar căaut recutor eînși r .
Audcât ev abăt ăiî nl emnșipeur măscâr țâituluneiușicar esedeschi de.Sanamăconduceși
simtopal ădeaerr ece,pr oaspăt ăcapr imăv ar adupăduhoar eadi ncat acombe.Pel amar ginil
e
l
egăt uriicar eî miacoper ăochi izăr escl umi nă.Unmi rosput ernicdet utunî miumpl enăr ileșimă
gândescl at at a,cândî midesenaef rițișiduhur ifumândopi pă.Ce- arf ispusdacăm- arfiv ăzut
acum î nascunzăt oar eaRezi st enț ei ?
Vocimur mur ășiv orbescnedesl uși t.Si mtdeget ecal deî npărșipest eocl i
păr ămânf ăr ălegăt ura
del aochi .Keenanechi arî nspat elemeu.
—  Sana, ziceel ,dă- i niștef runzedeneem și du- odeai ci.
Seî nt oar cespr eoal tăl uptăt oar e,of at ăcunumaicâț ivaanimaimar edecâtmi ne,car eroșeșt e
cândî iv or beșt e.
—  Unde- iMazen?Raj șiNav idaur apor t atdej a?
—  Cesuntf runzel edeneem?oî nt rebpeSana, cândsuntsi gur ăcănumăpoat eauzi Keenan.
N-am auzi tni ciodat ădeel e,deși cunoscbi nepl antele, pent rucăobi șnui am să- l ajutpebuni cu’.
—  Opl ant ăopi acee.Tef acesăui țiultimel eor e.Nu- țidau, adaugăea, cândmăv edef ăcândochi i
mar i.Nuî ncă, cel puț in.St ai j
os.Par iepui zat ă.
Gr ot aî ncar eneaf lăm est ef oar teî ntunecat ă,gr eudespuscâtedemar e.I cișicol osuntf elinare
cul umi năal bast ră,cum suntcel edi ncar tierel edel uxal eAr istocr ațil
or,i arî ntreel ear dt orțecu
smoal ă.Aer ulcur atalnopț iiint răpr int r-
omul țimedespăr turidi nt av anuldepi at ră,apr oapecă
potzăr i stel ele.Cr edcăam umbl atpr incat acombeapr oapeozi .
—  Ecur ent , ziceSanașiî șiscoat emant ia,iarpăr uleiscur tșinegr usezbur ătăceșt ecaopasăr e
nemul țumi tă.Darsunt em acasă.
—  Sana, te- ai întor s!
Unbăr batv oi nic, cupăr ul cast ani u, seapr opi eși măpr i
veșt ecur ios.
—  Tar i
q, îl î
nt âmpi năSana.Am datpest eopat rulă.Am mai cul especi nev aî ndr um.Adu- icev ade
mâncar e, ter og.
Tar iqsef acenev ăzutși Sanaî mi facesemncămăașezpeobancădi napr opi er e,făr ăsăbageî n
seamăpr iv iri
lei nsi st enteal ezeci lordeoameni caremi șunăpr ingr otă.
Suntf emeișibăr baț iînnumăregal ,maj or itateaî mbr ăcaț iî nhai nenegr est rânsepecor pși
î
nar maț icupumnal eșisăbi i
,cașicum s- arașt ept aî nor i
cecl ipăl aor azieaI mper iului.Uni iîși
ascutar mel e, al ți
ipăzescf ocur ipent rugăt it.Câț i
vabăr baț imaiî nv ârstăf umeazăpi pă.Pr i
ciuril
e
dinj ur ul per ețilorsuntpl i
nedet rupur iador mi te.
Înt impcemăui tînj ur,îmidaudeopar teoșuv ițădepărdepef ață.Sanaî miv edet r ăsăturileși
mi jeșt eochi i.
—  Î
mi par i…cunoscut ă, ziceea.
Lasdi nnoupăr ulsă- micadăpechi p.Sanaedest uldeî nv âr stăcasăf ieî nRezi stenț ădemul t.
Dest ul deî nv âr stăî ncâtsă- mi ficunoscutpăr inții
.
—  Vi ndeam l api ațăgemul f
ăcutdebuni ca.
—  Aha, ziceea, cont inuândsămăpr i
veascăf i
x.Locui ești î
nCar ti
er ?Deceer ai…
—  Cemai caut ăf ataast aai ci?
Keenan, car eaav utt reabăî ntr-uncol țcuungr updel upt ător i
,seapr opie, dându- și gl ugapespat e.
Estemul tmait ânărdecâtmăașt ept am,maiapr oapedev ârst ameadecâtdeaSanei–ceeace
explicăoar ecum aspr imeadi nt onull ui .Păr ulr oșucaf oculî iacoper ăf runt eași -iintrăî nochi ,
dar
rădăci nilesuntat âtdeî nchi se,î ncâtpar eapr oapenegr u.Est ecunumaicât ev adeget emaiî nal t
decâtmi ne,supl ușiput er nic,cut răsăt ur il
er egul at eșif i
neal eCăr turar i
lor .Obar băr oșcatăî i
umbr eșt eobr ajiișiar enasulpi str uiat .Poar tă,cașir est ull upt ăt ori
lor ,apr oapel af eldemul te
armecaoMască.
Îmidauseamacăî lcer cet ezst ăr ui torșimăui tînal tăpar te, cuobr ajiiînci nși .Î nțelegbr uscdece
toatef emei l
et iner edi ngr ot ăseui tădupăel .
— Nupoat er ămâne, spune.Du- ode- aici ,Sana.I medi at!
Tariqseî ntoar ceși ,deși l
-aauzi tpeKeenan, așazăof arfuriecumâncar epemasadi naint eamea.
— Nu- ispunet ucesăf acă.Sananu- iv reunsol datf ăr ămi nte, est ecomandant afacț iuniinoast re,
i
art u…
— Tar iq.
Sanapuneomânăpebr aț ul băr bat ului și î
l opr eșt e, darî i
ar uncăl ui Keenanopr i
virecar earput ea
î
ncr emeni opi atră.
— Îidauf etei cev ademâncar e.Vr eausăaf lucecăut aî nt unel ur i
.
— Văcăut am pev oi ,spuneu.Rezi stenț a.Am nev oiedeaj ut or ulv ost ru.Fr atel emeuaf ostr idicat
i
er iî
nt i
mpul unei razi i…
— Nut eput em aj ut a, ziceKeenan.Nuav em r esur se.
— Dar …
— Nu.Te.Put em.Aj uta.
Îmiv or beșter ar ,caunuicopi l.Pr obabi lcăî naint ear azi ei,răceal adi nochi iluim- arf ifăcutsăt ac.
Darnuși acum.NucândDar i
nar enev oiedemi ne.
— Nuconduci tuRezi st enț a, îi spun.
— Suntaj utor ul comandant ului.
Areungr admaimar edecâtmăașt ept am.Darnu- idest uldei mpor tant .Îmidaudeopar teșuv i
țele
depărdepef ațăși măr i
di cî npi cioar e.
— Înseamnăcănudepi ndedet inedacăr ămânsaunu.Depi ndedeșef ul tău.
Încercsăparcur ajoasă.DacăKeenannuedeacor d, nușt iucev oif ace.Pr obabi lcăv oiîncepesă
-li
mpl or.Zâmbet ul Sanei esubț i
r ecaol amădepumnal .
— Fat aar edr ept at e.
Keenanv i
nespr emi nepânăcândaj ungest ânj eni tordeapr oape.Mi roaseal ămâi e,av ântșia
cevaaf umat ,cal emnuldecedr u.Măcer cet eazădi ncr eșt etpână- nt ăl pișipr ivireal uiarf i
neruși natădacănuarpăr eacumv anedumer it
, cașicum arf iv ăzutcev acenuî nțelegepedepl i
n.
Ochi iluiîntunecaț iauocul oar egr eudeghi cit
,potf inegr i,căpr uisaual bașt ri,nu- midauseama.
Simtcăpotv edeapr i
nmi nepânăî nmi ezul suf letul ui meusl abși laș.Î ncr uci șezbr aț elelapi eptși
măui tînal tăpar te, stânj eni t
ădecămașameauzat ă, demur dăr ie, det ăi etur i,dev ânăt ăi
.
— Ai obr ățarăneobi șnui tă.
Înti
ndemânas- oat ingă.Vâr fur i
ledeget el orl ui îmi atingî nt reacătbr ațul ,făcându- măsămăî nfior.
Tresarși măr et r
ag.El nur eacț i
onează.
— Eat âtdemat ă, încâtni ci n- așf iobser v at-o.Edi nar gint, nu- iașa?
— N- am f urat -o, sășt ii.
Mădoar et otcor pul și mi seî nv âr tecapul , darst rângpumni i,sper iatăși furioasăî nacel ași ti
mp.
— Dacăov rei ,vat rebui sămăomor i casămi -oi ei!
Seui tăcur ăceal ăî nochi imeișispercănu- șidăseamacăf acpegr ozav a.Șt im amândoicănui -
arfi greusămăuci dă.
— Așamăgândeam și eu, ziceel .Cum t echeamă?
— Lai a.
Număî ntr
eabăși numel edef ami l
ie, Căr tur ariiîlfol osescr ar .Sanaseui tăamuzat ăl anoi .
— Măducsă- l chem peMaz…zi ceea.
— Nu, răspundeKeenanși seî ndepăr teazădej a.Î lcauteu.
Măașezl al ocșiSanacont i
nuăsă- micer cet ezechi pul , î
ncer cândsă- șideaseamadeundeî ipar
cunoscut ă.Dacăl -arf iv ăzutpeDar i
n,s- arf ipr insi medi at .Dar inseamănăl eitcumama,i arpe
mamani menin- opoat eui ta.Tat aaf ostal tfel–mer euî npl anuldoi ,gândi nd,punândl acal e
l
ucr uri,desenând.Del aelam moșt eni tpăr ulnegr ucanoapt ea,neobi șnui t,ochi iaur ii,pomeț ii
î
nal ț
i și buzel epl i
ne, car enuzâmbescni ci odat ă.
ÎnCar t i
er , nimeninumi -acunoscutpăr inții.Ni meninuseui tadedouăor ilaDar insaul ami ne.În
tabăr aRezi st enț ei, l
ucr ur i
lest aual tfel.Arf i trebui tsă- mi dauseama.
Mădescopărpr ivi
ndt at uaj ulSaneișisi mtunnodî nst omaccândv ădpumnulșif lacăr a.Mama
av eaunuli dent icchi ardeasupr ai nimi i.Tat aaper fecț i
onatdesenull uniî nși rî naintesăi -
l
i
mpr imeî npi el e.
Sanav edecămăui tf ixl aea.
—  Rezi st enț aer aal tfel, atuncicândmi -am f ăcuteuacestt at uaj ,î
miexpl icăeaf ăr ăs- of iîntrebat .
Eram maibuni ,darl ucr uriles- auschi mbat .Mazen, conducăt orulnost r
u, aspuscăt rebui esăf i
m
maiî ndr ăzneț i, săi eși ml aat ac.Maj oritat eal upt ător ilort iner iauf ostpr egăt ițideMazenșit indsă
gândeascăl af el.
Sev edel impedecăpeSanaast an-omul țumeșt e.Așt eptsă- mispunămaimul te,darî ncapăt ul
cel ăl
al tal gr ot ei sedeschi deoușăși int răKeenanî mpr eunăcuunbăr batșchi op, cupăr ulcăr unt.
—  Laia, ziceKeenan, el est eMazenși e…
—  Conducăt or ul Rezi st enț ei, spuneu.
Îișt i
unumel epent rucăpăr ințiimei vor beauadeseadespr eel ,cânder am mi că.Și îicunoscchi pul
pent rucăî nSer raepl indeaf i
șecar eanunț ăcăest edatî nur măr ire.
—  Așadar ,tueșt ior fanul nost rudeazi , zicebăr bat ul.
Seașazăî nf aț ameașiî mif acesemnsăst au, cânddausămăr idic.St rângeî ntredi nțiopi păși
fumuleiî iumbr eșt ef aț apl inădeci cat rice.Tat uaj ulRezi stenț ei,decol orat ,darî ncăv izibil
,est eo
umbr ăal bast ru-v erzui epepi eleadesubgât .
—  Cev r ei?
—  Frat el emeuDar i
naf ostl uatdeoMască.
Măui tcuat enț iel achi pull uiMazen,săv ăddacăr ecunoașt enumel ef r ateluimeu,darelnudă
niciunsemn.
—  S-aî nt âmpl atast ă- noapt e, înt i
mpuluneir aziif ăcut el anoiacasă.Am nev oiedeaj ut orulv ostru
casă- l sal v ez.
—  Noinusal v ăm ar est aț ioar ecar e,spuneMazenșiseî nt oar cespr eKeenan.Nu- mimaipi erde
timpul cuni mi cur i
.
Încer csă- mi înăbușdi sper ar ea.
—  Dar innu- iunoar ecar e.Ni ci n-arfifostar est at, dacănuer auoameni ităi .
Mazenseî nt oar ce.
—  Oameni i mei ?
—  Doidi ntrel upt ăt or i
it ăiauf osti nterogaț ideRăzboi nici .Le- auspussl ujitor i
lorI mper iuluinumel e
l
ui Dar inî nai nt edeamur i
.
Mazenașt eapt ăoconf irmar edel aKeenan, car esef oieșt ener vos.
—  Raj și Nav id, zi ceel dupăopauză.Noi i recr uți.Spuneaucăl ucreazăl acev ai mpor tant .Eranl e-a
găsi tcadav releazidi mi neaț ăî npar teadeestaCar tieruluiCăr tur aril
or .Am af l
atacum cât eva
mi nut e.
Mazenî nj urăși seî nt oar cespr emi ne.
—  Decesăf idezv ăl uitoameni imeinumel ef rat eluit ăuî nf aț asl ujitoril
orI mper iului?Deundeî l
cunoșt eau?
DacăMazennușt iedespr ecai etulcuschi țe, n- am degândsă- ispuneu.Nuî nț elegni cieuceer a
cuel .
—  Nușt i
u.Poat ecăauv r utsă- lrecr ut eze.Poat eer aupr i
et eni.I ndifer entdemot iv,aut rimi s
oameni iImper iul ui pest enoi .Mascadesemnat ăsăseocupedeei av enitast ă-noapt edupăDar in.
Mi -a…
Nupr eamai potv or bi, darî mi dregv oceași cont inui .
—  Mi -auci sbuni cii.L- aduspeDar inlaî nchi soar e.Di ncauz aoameni lort ăi.
Mazent rageadâncdi npi pă, măpr iveșt ecuat enț ie, apoi clat inădi ncap.
—  Îmi par er ăupent rusuf er i
nț at a.Îmi par er ăucuadev ărat .Darnut eput em aj ut a.
—  Îmi eșt i dat or !Oameni i t
ăi l-
aut r
ădatpeDar i
n…
—  Și aupl ătitcuv i
aț a.Nupoț iceremai mul tde- at ât, ziceMazenși dejaî i dispar ei nter esul fațăde
mi ne.Dacăam aj utaf iecar eCăr t
urarr idicatdeRăzboi nici, n-armair ămâneni mi cdi nRezi stenț ă.
Poat edacăai fi fostde- anoast ră…Darnueșt i,ridicăel dinumer i.
—  Cum r ămânecuI zzat ?î lînt rebpr inzându- ldebr aț,i arelsesmuceșt e,cuochi ipl inidemâni e.
Sunt eț i legaț ideuncod.Sunt ețiobligaț isă- i ajut ați pet oț icei car e…
— Codulseapl icăoameni l
ornoștri
.Membr ilorRezi stenței
.Famili
il
orl
or.Celorcareauf ăcuttotul
pentr
ucanoi săsupraviețuim.Keenan,dă-i
f runzele.
Keenanmăapucădeunbr ațșimăst r
ângemai tare,atuncicândîncer
csămăel i
berez.
— Așteaptă!Nupoț ifaceast a,î
ispuneu,șiat unciîncăunl uptătorv
inesămăț i
nă.Nuî nț
elegi.
Dacănu- l
scapdi nînchisoare,î
lvortort
ura,apoi î
lv orvindecasclavsauîlvorucide.Elestetotce
am,totcemi -
amai rămas!
Mazencont inuăsăseî ndepăr t
eze.

8.
Elias
Albulochi l
orPr ofet uluiedeunr oșudi avol escșist răluceșt eî nj ur uli risuluiîngust .Pi eleaise
î
nt indepeoasel ef ețeidepar căarf istrânsăundev al aspat e.Cuexcepț iaochi lor,nuar emai
mul tăcul oaredecâtpăi anj enii t
r ansl ucizi ascunși încat acombel eSer rei.
—  Te- aisper iat ,El ias?zi cePr of et ulși -miî ndepăr teazăpumnal uldel ângăgât ullui.Dece?Nu
trebui esăt et emidemi ne.Nusuntdecâtunșar latanascunsî npeșt er i.Unulcar eghi ceșteî n
măr unt aieleoi lor ,nu- i așa?
„Mi iși mi l
ioanedecer uri î
nf l
ăcăr i!”Deundeșt i
ecegândesc?Ceal tcev amai ști
e?Cecaut ăai ci?
—  Af ostogl umă, măgr ăbesceusăspun.Ogl umăpr ost ească…
—  Ai degândsădezer tezi.Și ast aet otogl umă?
Mi sepuneunnodî ngât .Număpotgândi decât„ deundeșt i
e–ci nei -aspus–î iomorpet oți
…”
—  Ticăl oși i
lenoast r esecerr ăzbunat e,zicePr ofet ul.Iarpr ețul v afi mar e.
„Pr ețul …”Î mii aosecundăsăî nț eleg.Vr easămăf acăsăpl ătescpent ruceam pusl acal e.Br usc,
aer ulnopț i
isef acemair eceșiî miami nt escur l
et el
eșiduhoar eadi nî nchi soareaKauf ,undeî și
tri
mi teI mper iult rădăt or i
i,pe mâi ni l
e cel ormainemi loșianchet at or i
.Î miami nt esc bi ciul
comandant uluișisângel el uiBar ri
uspecal dar âmulcur ții
.Si mtcum măcupr i
ndef renezi a,cum
ani idei nst rucț ieî micersă- lat acpePr ofet ,săscapdeameni nț areal ui .Darbunul -
simțî nv inge
i
nst i
nct ul .Prof eț i
i suntdeosebi tder espect aț i
, nici nusepunepr obl emasă- lucidpeunul dintreei .
Poat en- arst r
icasămăumi l
escpuț in.
—  Înțel eg, î
ispun.Măv oi supunecuumi li
nț ăor icăr eipedepsepecar ev ei v oi…
—  Număaf luai cicasăt epedepsesc.Tev apedepsidest ulv i
itor ult ău,î nor i
cecaz.Spune- mi,
Elias, deceeșt i aici ?Decet eaf li l
aBl ackcl iff?
—  Casăur mezv oi nț aÎ mpăr at ului .
Știucuv i
nt eleast eamai binedecâtî mi știunumel e, l
e-am r ost i
tdenenumăr ateor i.
—  Săl uptî mpot rivaameni nțăr il
ori nterneși ext er ne.SăapărI mper iul.
Pr ofet ulseî nt oar cespr et ur nulcucl opotî nf or măder omb.Cuv inteleî nscriseî ncăr ămi zil
e
turnul ui îmi suntat âtdecunoscut e, î
ncâtnul emai obser v .
Dinr ândult iner iloroț eli
țiî nl upt ăsev ar i
di caceldi nai ntepr ev est i
t,Al esul ,Mar eleÎ mpăr at,
năpast adușmani lornoșt r i
,comandant ulcel eimaidev ast at oar eoșt ir
i.Șiat unciImper i
ulsev a
desăv âr și.
—  Pr of eț i
a,zi ceel .Vi itor ular ăt atPr ofețilorî nv i
ziunilel or.Mot i
v ulpent rucar eam const ruit
aceast ășcoal ă.Șt ii l
egenda?
Pov est eaor i
gi nilorAcademi eiBl ackcl if
faf ostpr i
mull ucr upecar el -
am î nv ățatcauceni c.Acum
cincisut edeani , unl upt ăt orf i
or ospenumeTai usauni tt oat ecl anur il
edi vizatealeRăzboi nicil
or
șiadatnăv alădi nspr enor d, zdr obi ndI mper i
ulCăr turarilorșicucer indapr oapeî ntr
egulcont i
nent .
S-aaut oi ntitulatÎ mpăr atșiaf ondatodi nast i
e.Is- aspusî ntâiaMască, di ncauzamășt i
ist r
ani ide
argi ntpecar eopur tapef ațăcasăsemenegr oazapr intredușmani .
Pr ofeț ii,însă,consi der aț isf ințiîncădepeat unci ,auaf latdi nv i
ziuni lel orcăspi țaluiTai ussev a
stingeî nt r-
ozi .Cândav easăv i
năzi uaaceea, Pr of ețiiurmausăal eagăunnouÎ mpăr atcaur mar e
aunuiși rdepr obef i
zi ceșiment al enumi teÎ ncer cări.Di nmot ivel esnedeî nțeles,luiTai usnui -
a
plăcutaceast ăpr of eție,darpesemnecăPr of eț i
iauameni nț atcă- lst rângdegâtcuunmațde
oai e,di nmomentcen- azi sni cipăscândeiauconst ruitAcademi aBl ackcl if
fșiauî nceputsă
pregăt eascăai ci el ev i
.
Șii ată- necut oț i
idupăci ncisut edeani , mascaț iîntocmaicaTai usî ntâiul ,așt eptândsăsest ingă
vechi ul lui neam și unul dint renoi sădev i
năv i
itor ul Împăr at.
Eunumordener ăbdar e.Gener aț iiînși rdeMășt iauf ostant renat eai cișiaumur itfăr ăsăf i
e
vor bav r eodat ădeÎ ncer căr i
.O f if ostBl ackcl iffl aî nceputl oculdest inatsă- lpr egăt eascăpe
viitor ul Împăr at, darasf ârșitpr inaaj ungeacum doarunt erendeant renamentpent r
uar mel ecele
mai mor taleal eI mper iului.
—  Șt iupov est ea, îirăspundPr of etul ui.
„Darnucr edoi ot ădi neași mi separ edoarol egendădedoi bani ”.
—  Măt em cănu- inici l
egendă, nici dedoi bani ,ziceser iosPr ofet ul.
Miset aier espi rația.Numi -
amaif ostf r
icădef oar t emul tăv remeșidur eazăocl ipăpână
recunoscgr oaza.
—  Poț ici ti gândur i
le.
—  Ast a-i oexpr imar esi mpl i
st ăaunei strădani icompl exe.Dar ,într -
adev ăr, noi put em ci tigândur i
le.
„At unci ,î nseamnăcășt i
țit otul ”
.Pl anulmeudeev adar e,sper anț elemel e,l ucr uril
epecar ele
urăsc.Tot ul .Num- at rădatni meni Prof et ului,m- am t rădatsi ngur .
—  Est eunpl anbun, apr obăPr of et ul.Apr oapef ăr ăgr eșeal ă.Dacăv reisă- lpuiî npr acti
că, eunut e
voi opr i.
„EUNTRUC! ”st rigămi nteamea.Măui tînsăî nochi iPr of etuluișinucr edcămi nt e.Cef eldej oc
face?Decândșt iuPr of ețiicăv reausădezer tez ?
—  Șt im demaimul tel uni ,darabi aast ăzidi mi neaț ă,cândț i-
aiascunspr ov izii
leî nt unel ,am
î
nț el escăeșt ihot ărâts- of aci.Ne- am datseamacăt rebui esăv or bim cut i
ne.
Pr of etul îmi facesemnspr eal eeacar educel at ur nul depazădi nspr er ăsăr it.
—  Vi nocumi ne.
Suntpr eaî nlemni tdef ri
căsăpotf aceal tcev a.Î lur mez.DacăPr ofet ulnuî ncear căsămă
î
mpi edi cesădezer tez ,at unciceur măr eșt e?Ceav rutsăspunăcândazi scăv i
itorulmăv a
pedepsi dest ul ?Î nseamnăcăv oi fipr i
ns?
Ajungem l at ur nuldepază, i
arsant inelelest aț i
onat eacol oseî nt or cșisedaudeopar te,cașicum
s-arsupuneunuior din mut .Pr of etulșicu mi nesunt em si ngur ișineui tăm pest edunel e
î
nt unecat edeni sipcar eseî ntindpânăl aMunț iiSer ra.
—  Cândî țiaudgândur i
le, îmiami nt escdeTai usÎ ntâiul ,spunePr of et ul
.Av eami li
tăr i
aînsânge, ca
șit ine.Laf elcașit ine,sel upt acupr opr iull uidest i
n.O,da,l -am cunoscutpeTai us,zâmbeșt e
Pr of etulci tindu- mineî ncr eder eadi nochi .I -
am cunoscutșist rămoși i
.Eușiceiasemeneami e
rătăci m peacestpământdemi ideani .El i
as.Noil -am al espeTai ussăî ntemei ezeI mper iul,l
af el
cum t e-am al espet inesăf iiînsl uj bal ui cinci sut edeani mai târ ziu.
„Imposi bil”, i
nsi st ămi nt eameal ogi că.
„Taci ,logi că! ”Dacăacestom poat eci tigândur ile, atuncinemur ireapar eur măt or ulpasr ezonabi l
.
Oar esăf ieadev ărateșit oatezv onur il
ecum căPr of eț iiarf iposedaț idespi ri
tel emor țil
or ?Dacă
m- arv edeaHel ene, ce- armai jubi l
a!
Îlur măr escpePr ofetcucoadaochi ului.Pr ofil
ul l
ui mi separ edi nt r-odat ăcunoscut .
—  MănumescCai n, Elias.Eut e- am adusl aBl ackcl iff
.Eut e-am al es.
„Maidegr abăm- aicondamnat .”Î ncer csănumăgândescl adi mi neaț aneagr ăcândm- achemat
Imper iull adat or i
e,darî ncăî mibânt ui ev isel e.Sol daț i
iî nconj urândcar av anat ri
buluiSai fși
trăgându- măj osdi npat .Mami eRi la, mamameaadopt i
v ă, ț
ipândși repezi ndu- seî nur mal orpână
cândoopr escf rațiiei .Shan,f rat elemeuadopt iv,f recându- sesomnor osl aochi ,nedumer i
t,
î
nt rebândcândmăv oiî nt oarce.Șiunbăr bat ,ci nev acar emăt r agespr euncal ,dându- mio
expl icaț ief ăr ăsens.„ Ai fostal es.Vei veni cumi ne” .
Înmi nt eameaî ngr ozi tădecopi l,Pr ofet ulmis- apăr utmaimar e, maiameni nț ător .Acum abi aîmi
ajungel aumăr ,iaror af alămai apr i
gădev ântl -arput eabăgaî nmor mânt
—  Îmiî nchi puicăaial esmi idecopi ide- al ungulani l
orspuneu,î ngrijindu- măsăam unt on
respect uos.Ast a- islujbat a, nu?
—  Eșt isi ngur ulpecar emi -
laducami ntebi ne.Pr of ețiisegândescmer eul av ii
tor:l at oate
posi bilităț il
e, laur măr ilel or.Eșt i plăsmui tdi nv isur ilenoast re.Unf irdear gi ntînț esăt uranopț i
i.
Și eucar ecr edeam cămi -ai tr
asnumel edi ntr-opăl ărie…
—  Ascul tă, El iasVet urius!
Pr of etulnu- mibagăî nseamăpăl ăv r
ăgeal ași ,chi ardacăv orbel el uinur ăsunămait ar edecât
î
nai nte, lesi mtî nf ășur at eî noț el și cânt ăr indgr eu.
—  Pr of eț i
aest eadev ăr ată.Unadev ărcucar ev eidaochi icur ând.Î ncer cisăf ugi.Î ncer cisă-ți
păr ăseșt i îndat or iri
le.Darnupoț idezer t adi ndest inul t ău.
 
—  Dest in?r âdeu, dareunr âsamar .Car edest in?
Înjurulmeunuexi stădecâtsângeși violență.Dupăcev oi absol v imâi ne, nusev aschi mbani mi c.
Cerculv i
ciosalmi siuni l
ormăv at rageî njospânăcândn- osămair ămânăni micdi nbăi atulpe
carel -
arăpi tPr ofetulacum pai spr ezeceani .Poat ecăeșiăst aundest in,darnumil -am al eseu
î
nsumi .
— Viațanuest eî ntot deaunaașacum cr edem noicăv af i
,zi ceCai n.Eșt iunt ăciunecar e
mocneșt eî ncenușă,El i
asVet urius.Tev eiapr i
ndeșiv eiar de,v eif acer av agiișiveidi str
uge.Nu
poțischimbaast a.Nupoț iopri ast a.
— Eunuv reausă…
— Nucont eazăcev reit u.Mâi nev at rebuisăal egi.Veidezer tasauî țiveif acedat oria.Veif ugide
destinultăusauî lveiî nfrunta.Dacăv reisădezer tezi,Pr of ețiin-osăt eopr ească.Veiscăpa.Vei
părăsiImper i
ul.Veit răi.Darn- osă- țigăseșt ipacea.Dușmani itev orv âna.Veiav easuf l
etulpl i
n
deumbr eșiv eidev eniexactceeaceur ășt i–unom r ău, fărămi lă, crud.Î ntunericuldinăunt r
ult ău
teval egalaf el dest rânscal anț urilepr inseî nzi dulunei cel ule.
Seapr opiedemi ne, cuochi necr uțăt ori.
— Dacăr ămâi , însă, dacăî ț
ifacidat or i
a, aișansasăr upipent rut otdeaunal egături
ledintret ineși
Imper i
u.Aișansasăaj ungilaomăr ețiepecar enuț i
-opoț iimagi na.Aișansasădev i
iîntr-
adev ăr
l
iber–cut rupul șicusuf l
etul.
— Cum adi că, dacăr ămânși -mi facdat oria?Car edat orie?
— Vei afl
acândv aveni vr
emea, El i
as.Tr ebui esăai încreder eî nmi ne.
— Cum săam î ncr eder e,dacănu- miexpl icicev reisăspui ?Car edat orie?Pr imameami siune?A
doua?Câț iCărtur arivat rebui săschi ngiuiesc?Câtr ăuv at rebui săf acpânăcândmăv oieli
ber a?
Cainmăpr iveșt ef i
xși seîndepăr teazăcuunpas, apoi cuî ncăunul .
— Cândv oiput eapăr ăsi I
mper i
ul?Pest eol ună?Pest eunan?Cai n!
Sef acenev ăzutl afeldei utecaost eaî nlumi nazor i
lor ,î
nt indmânasă- lpr ind,să-
lsi l
escsămai
rămânăși să-mi răspundă.Mânameanugăseșt edecâtaer .

9.
Laia
Keenanmăt ragespr eoușădi ngr otă, iareumămi șcf ărăv lagășicur espi r
ațiat ăiată.Îiv ădgura
deschi zându- se, darnuaudcespune.Nuam î nur echi decâtecoul ț
ipetelorlui Dar i
n.
N-osă- lmaiv ădni ci
odat ăpef ratelemeu.Dacăar enor oc.Războiniciiîlvorv i
ndescl av ,iardacă
nuar e, vamur i
.
„Spune- le,Laia” ,șopt eșteDar i
nî nmi nteamea.„ Spune- leci neeșt i”
.
„M-arput eaomor î”,î
i r
ăspund.„ Nușt i
udacăsăam î ncr eder eînei ”
.
„Dacănuai î
ncr eder eînei,osămor ”
, r
ost eștev oceal ui Darin.„Număl ăsasămor ,Laia”.
— Tat uajuldepegât ultău!st rigî nur mal uiMazen. Pumnulșif lacăra.Tat ațil-af ăcut .Aif osta
douaper soanăpecar eatat uat -o, dupămama.
Mazenseopr ește.
— ÎlchemaJahan.Tuî ispuneaiLocot enentul.Pesor ameaochemaLi s.Tuî ispuneaiMi ca
Leoai că.Pemama…
Șov ăiosecundă.Mazenseî nt oarce,cuunmușchit remur ându-ipeobr az.„Vor beșt e,Lai a.Te
ascul tă” .
— PemamaochemaMi rra.Dart ușit oțicei l
alțiîispuneaț iLeoai ca.Șef a.Conducăt oarea
Rezist enț ei.
Keenanî midădr umulr epede, depar căpi eleamis- arfif ăcutdegheaț ădi ntr-
odat ă.Icnet ulSanei
seaudeî nlinișteal ăsatăbr usc.Acum șt iedecei -am păr utcunoscut ă.
Măui tnel inișt i
tăl af ețel
eî nmăr mur ite.Pepăr i
nțiimeii -at rădatci nev adi ni nteri
or.Buni cași
bunicu’ n-auaf latniciodatăci neaf ost.
Mazennuspuneni mic.
„Dă, Doamne, sănuf ieel tr
ădăt orul.Săf i
eunul dintrecei buni !

Buni cam- arst r
ângedegâtdacăm- arv edea.Am păst r attoat ăv i
ațasecr et ulident i
tățiipărinți
l
or
mei .Acum l -am spusșipar căm- am gol itpedi năunt ru.Ce- osăseî ntâmpl emaidepar te?Toț i
aceșt ir ebel i
,di ntrecar emul țiaul uptatal ăturidepăr ințiimei ,știudintr-odat ăalcuicopi lsunt.Se
vorașt ept asăf iuneî nfri
cat ășicar ismat i
că,așacamama.Sev orașt eptasăf i
ui nteligentăși
calmă, cat ata.
Iareunusuntdel ocașa.
—  Ail upt atal ăturidepăr ințiimeiv remededouăzecideani ,îispunl uiMazen.Î nMar innșipe
urmăai ci,î nSer ra.Te- aial ătur atRezi st enț eiodat ăcumama.Aiaj unsî nf r
unt ear ebel i
loralătur i
deeași det ata.Er ai al treileal acomandă.
Keenanî șipl imbăpr ivireadel aMazenl ami ne,f ărăcar estulf eț eisăisecl inteascăv reunpi c.
Mi șcar eadi ngr otăî ncet eaz ăși rebel iisest rângî nj ur ulnost ru, șopt indî nt reei .
—  Mi r r
ași Jahanauav utunsi ngurcopi l, of ată,spuneMazen.
Seapr opi edemi neșchi opăt ând.Î mi cer cet eazăpăr ul,ochi i
,buzel e;își ami nteșt e, compar ă.
—  Amur itodat ăcuei .
—  Nu.
Am ascunsacest el ucr ur iat âtav reme,î ncâtmisepar eci udatsăv or bescdespr eel eacum.
Trebui es- of ac.Est et otcepotspunecar esăcont eze.
—  Păr i
nț iimeiaupăr ăsi tRezi st enț acândLi sav eapat ruani .Ur masăsenascăDar i
n.Voi auo
viaț ănor mal ăpent rucopi iilor.Audi spăr utf ărăni ciour mă.Dar inav eni tpel ume,i ardoianimai
târzi u,m- am născuteu.DarI mper iulaat acatdurRezi stența.Toat ăst rădani apăr inți
lormeise
duceader âpă.N- auput utsăasi stel aast ai ndifer enț i
.Auv rutsăl upte.Li ser adest uldemar esă
poat ăr ămânecuei .EușiDar iner am mi ci.Ne- aul ăsatl apăr i
nț iimamei .Dar inav eașaseani .Eu
av eam pat ru.Pest eunan, aumur it.
—  Fr umoasăpov est e, fet i
țo,spuneMazen.DarMi rranuav eapăr inț i
.Er aor fană, laf elcami ne.La
fel caJahan.
—  Nuspunpov eșt i,zi ceu,cobor ândv oceacasănu- mit remur e.Mamaapl ecatdeacasăl a
șai spr ezeceani .Buni cași buni cu’ n-auv ruts- ol ase.Dupăceapl ecat ,n- amai ținutl egăt uracuei .
Cândl e- abăt utl aușăși i-
ar ugatsăai băgr i
jădenoi ,nici măcarnumai știaucăt răia.
—  Nusemeni deloccuea.
Par căm- arf ipăl mui t.„ Șt iucănusemăn” ,așv reasăspun.„ Am pl ânsșim- am f ăcutmi că,înl oc
să- iî nfruntșisăl upt .L- am abandonatpeDar in,î nl ocsămorpent ruel .Suntsl abăcum ean- a
fostni ci odat ă” .
—  Mazen,șopt eșt eSana,depar căașr iscasădi spar ,dacăarv or bimait are.Ui tă-tel aea.Ar e
ochi i lui Jahan, păr ul lui…Lanai ba, arechi pul l
ui.
—  Jurcăspunadev ăr ul .Br ățaraast a–r idicbr aț ulșiar gintulpal idst răluceșt ev agî nl umi nadi n
grot ă–af ostaei .Mi -adat -ocuosăpt ămânăî nai nt esăcadăî nmâi nil
eI mper i
ul ui.
—  M- am î ntrebatce- of if ăcutcuea,spuneMazen,dedat aast af ăr ădur itateî ngl asșicuo
ami nt i
rededemul tst răluci ndu- iî nochi .I-adăr uit-oJahancânds- aucăsăt or i
t.Decen- aiv enitla
noi mai demul t?Decenune- aucăut atbuni ciivoșt ri?Te- am f iant renatașacum și -arf idor i
tMi rra.
Răspunsul iseci teșt epechi pî nai nt esăpotspunecev a.
—  Tr ădăt orul ,ziceel .
—  Buni cii mei n-aușt i
utî nci neput eauav eaî ncreder e.Aual essănuai băî nni meni .
—  Acum suntmor ți, frat elet ăuest eînî nchi soar e, iart uv reiajut or ul nost r u.
Mazenducedi nnoupi pal agur ă.
—  Sunt em dat oris- oaj ut ăm, ziceSanadel ângămi neșiî mipuneomânăpeumăr .Av em aceast ă
obl igaț ie.Est e,așacum ai spust u, unade- anoast ră.
Tar iqseapr opi edeeașiobser vcăl upt ător i
is- auî mpăr ț
itîndouăgr upur i
.Ceidel ângăMazen
suntmaiapr opi ațidev ârst al uiKeenan.Rebel iist rânșiî nj urulSaneisuntmaibăt râni.„Est e
conducăt oar eaf acț iuni i noast re” ,azi sTar i
q.Îmi dauseamaacum ceaî nsemnatast a.Rezistenț a
esci ndat ă.Sanaî iconducepel upt ător iimaiv ârst nici.IarMazen, așacum asuger atchi areamai
dev reme, îiconducepecei mai tiner iși est e,înacel ași ti
mp, comandantgener al.
Mul țidi ntr ev echi ilupt ător imăpr i
v escf ix, probabi lcăut ândpef aț ameaasemănăr icumamasau
cut at a.Nu- icondamn.Păr i
nțiimeiauf ostceimaigr ozav iconducăt oriaiRezi st ențeidi ntoat ă
i
st or iaei deci nci sut edeani .
Peur măauf ostt rădaț i deunul di ntreai lor.Pr i
nși .Tor t
ur ați
.Execut ați î
mpr eunăcusor amea, Li s.
Rezi stenț as- apr ăbuși tși nuși -amai rev eni tniciodat ă.
—  Dacăf iulLeoai ceiar enecazur i,sunt em dat or if ațădeeasă- laj utăm,l espuneSanacel or
adunaț i î
nspat eleei .Decât eor i ți
-asal v atv i
ața, Mazen?Decât eor ine- asal v atpet oți
?
Brusc, toat ăl umeaî ncepesăv or bească.
—  Împr eunăcuMi rraam i ncendi atogar ni zoanăaI mper iului…
—  Leoai cat est răpungeacupr iv i
reapânăî ni nimă…
—  Am v ăzut -oodat ăț inândpi eptunei duzi ni deauxi l
iari–nus- at emutni ci câtnegr usubunghi e…
Am șieupov eșt il
emel e.„ Av rutsănepăr ăsească.A v rutsă- șiabandonezecopi i
ipent ru
Rezi stenț ă,darn- alăsat -
ot at a.Cândsecer tau,Li sneduceapeDar i
nșipemi neî npădur eșine
cânt a, casănu- iauzi m.Ast a-i primameaami nt i
re–Li sî mi cântăî nt impceLeoai caur lăf uri
oasă
câțiv amet ri mai depar te”.
Dupăcepăr i
nț iine- aul ăsatcubuni cașicubuni cu’ ,adur atsăpt ămânipânăsănumait resardi n
orice, pânăsămăobi șnui escsăt răi escal ăt ur ideoameni car epăr eausăsei ubească.
Nuspunni mi cdi nt oat east ea;î mif r ângdeget eleși -iascul tpel upt ăt oridepănându- șii storii
le.
Știucăv orsăf iucur ajoasășif ermecăt oar ecamama.Șt iucăv orsămăpr icepcuadev ăratsă
ascul t,cat ata.
Dacăaraf lacum suntcuadev ărat ,m- aral ungadi ntreeif ăr ăsăst eapegândur i
.Rezi stenț anu- i
tolereaz ăpecei slabi .
— Lai a.
Mazenr i
di căv oceapest eat ut urorși sef acel i
niște.
— Nuav em oameni i necesar i săi nt răm î nt r-oî nchisoar eaRăzboi ni cilor .Am r iscapr eamul t.
Nuapucsăpr ot est ez.Vor beșt eSanaî nl ocul meu.
— Leoai caarf i făcut -opent r
ut inef ăr ăsăst eapegândur i
.
— Noi trebui esădobor âm I mper iul, nusăpi erdem v remeacasăsal văm unbăi at ,spuneunbăr bat
blonddi nspat elel ui Mazen.
— Nu- iabandonăm peai noșt ri!
— Noisunt em ceicar educem l upt el e, st ri
găal t
cinev adi nmul ți
meaadunat ălângăMazen, i
arv oi,
băt rânii,st aț i și cul egeț i r
oadel e.
Tar i
qodădeopar t
epeSanași tr
eceî nf ațaei ,întunecatl af ață.
— Vr ei săspui cănoi facem pl anur ilecasăf im si gur icănucădeț i voi capr oștiiîncapcane…
— Aj unge!Aj unge!
Mazenr i
di cămâi nile.Sanaî l trageî napoi peTar i
q, iarcei l
al ț
i l
uptăt ori facl iniște.
— Nuv om r ezol vani mi cst rigânduni ilaal ții.Keenan, caut ă-lpeHai derșiadu- llami ne.Sana, i
a-l
peEr anși v eni ți și voi.Vom deci deî mpr eună.
Sanasegr ăbeșt esăpor nească,darKeenannusecl inteșt e.Măî mbuj orezsubpr i
v i
real uișinu
știucesăspun.Î nl umi nasl abădi ngr ot ă, areochi iapr oapenegr i
.
— Acum î mi dauseama, mur mur ăel pent r usi ne.Nu- mi v i
nesăcr edcămi -ascăpat .
Nusepoat esă- if icunoscutpepăr inții mei .Nupar emul tmai mar edecâtmi ne.Măî ntrebdecât ă
vremef acepar tedi nRezi st enț ă,darî nai nt esă- lpotî nt r
ebaast a,di spar eî nt unelurișimăl asă
privindî nur mal ui .
Cât ev aor emait âr ziu,dupăcem- am l upt atsăî nghi tmâncar eașim- am pr ef ăcutcădor m,după
cest el
el eaupăl i
tși ar ăsăr itsoar ele, unadi ntreuși legr otei sedeschi de.
IntrăMazen,ur matdeKeenan,deSanașidedoibăr baț imait iner i.Conducăt orulRezi stenț ei
șchi opăt eazăpânăl aomasăundest ăTar iqși îmi facesemnsămăapr opii.Încer csăci tesccev a
pechi pulSanei , darar egr i
jăsăaf ișezeoexpr esieneut r
ă.Cei lalț
ilupt ător iseadunășiei ,laf elde
dor nici cami nesă- mi aflesoar t
a.
— Lai a, spuneMazen.Keenancr edecăart rebui săt epăst răm î nt abăr ă.
Mazenr ost eșt ev orbel ecudi spr eț.Lângămi ne, Tar i
qî l priveșt eînt r
ebăt orpeKeenan.
— Nev aaducemaipuț inenecazur i
,dacăst ăai ci,spuner oșcat ul,șiochi iî istrălucesc.Să- l
salv ăm pef rat eleei nev acost aoameni –oameni pr icepuț i.
Seopr eșt e, seui t ălaMazenșiî nchi degur a.Abi al-am cunoscutpeKeenanșisuntui mi tăcâtde
dușmănossepoar tăcumi ne.Cer ăui -am f ăcuteul ui vreodat ă?
— Nev acost aoamenidenădej de, spuneMazen.Deaceea, am hot ăr âtcă, dacăLai av reaaj ut orul
nost ru, trebui esăaccept esănedeacev aî nschi mb.
Lupt ător ii dinambel ef acț iuni îșipr iv escconducăt orul cupr udență.Mazenseî nt oarcespr emi ne.
— Teaj ut ăm, dacăneaj uți.
— Ceașput eaf acepent ruRezi stenț ă?
— Șt iisăgăt eșt i, nu-i așa?î nt reabăMazen.Săf aci cur at?Săt unzi,săcal ci…
— Săf acsăpun,săspălv ase,sămăt ârgui escl api aț ă,da,șt i
u.Tocmaiaidescr isor icef emei e
l
iber ădi ncar tierul Căr turar i
lor .
— Șt iiși săci teșt i,zi ceMazen.
Dausăr espi ngaceast ăacuzaț ie, darel clatinădi ncap.
— Lasăî ncol ol egi l
eI mper i
ul ui !Uiți căț i-
am cunoscutpăr i
nț ii?
— Cel egăturăautoateacestel
ucruricuajutat
ul Rezi
stenț
ei?
— Î
l scoatem pef r
atel
etăudinînchisoar
edacăspi onezipentr
unoi
.
Pentruocl ipă,nuspunni mic,deșicur iozi
tat
eaî midăghes.Esteul
ti
mull
ucr
ulacar
emă
așteptam.
— Peci nev r
ețisăspionez?
— Pecomandant ulAcademieiMili
tareBlackcl
iff
.

10.
Elias
În di mi neaț a de după v izita Pr ofetul uimă î mpl eti
cesc spr e popot ă ca un cadetl a pr i
ma
mahmur eal ă,bl est emândsoar elepr east rălucitor.Puț inulsomnpecar el -
am pr insmi -
af ost
tulbur atdeunuldi ntrecoșmar urileobi șnui te, unulî ncar erăt ăcescpeuncâmpdebăt ăli
epl inde
cadav reî mpuț ite,pej umăt at edescompuse.Î nv is,aer ulepl indeur leteșicumv așt iucăt oată
dur er eași suf er ințami sedat oreazămi e,cămor ți
i zacacol ol ov ițidemânamea.
Nu- i cel mai bunmoddeaî ncepeozi .Mai adeszi uaabsol viri
i.
Daupest eHel enecândi esedi nsal ademeseî mpr eunăcuDex,Far isșiTr istas.Î miî ndeasăî n
mânăunbi scui tt ar ecapi at r
a, făr ăsăi aî nseamapr otest elemel e, și măt ragede- acol o.
—  Întâr ziem.
Abi aoaudsubbubui tulneî ncet atalt obel or,car el eor donăt uturorabsol venț il
orsămear găî n
sal aar mel orcasăi aechi pament ul depar adă–ar mur il
eunorMășt iadev ărate.
—  Demet ri
usși Leanderaupl ecatdej a.
Hel enepăl ăv răgeșt edespr eceemoț i
onantv afisăpur tăm acelechi pament .Abi aoaud, peeași
pecei lalți,dardaudi ncapl amoment ulpot r
ivi
tșiscotexcl amaț iiat uncicândenev oie.Mă
gândesct ott i
mpull acemi -
aspusCai nast ă-noapt e.„ Veiscăpa.Veipăr ăsiImper iul.Veit r
ăi.Dar
n-osă- țigăseșt i al i
nar ea” .
Oar esăam î ncr eder eî nPr of et?Poat ecăaî ncer catsă- miî ntindăocapcană,sper ândsămă
det er mi nesăr ămânMascădest ulăv remeî ncâtsămisepar ăcăv i
aț adesol datest emaibună
decâtexi lul .Măgândesccum î ist rălucescochi icomandant uluiat uncicândbi ciuieșt e,cum se
l
audăbuni culcucâț ioameniaomor ât .Suntr udel emel e.Sângel el orest esângel emeu.Dacă
set eal order ăzboi ,degl or ieșideput ereest eșiamea,doarcăeunușt i
uî ncă?Poat ecămi -aș
daseamadeast af i
indoMască?Pr of etulmi -acit i
tgândur il
e.Oar esăf iv ăzutî nmi neunaspect
mal eficpecar eeusuntpr eaor bsă- l recunosc?
DarCai npăr eaconv inscămăașt eapt ăaceeașisoar tășidacădezer tez.„ Veiav easuf letulplinde
umbr eși v ei dev eni exactceeaceur ășt i”
.
Așadar ,am deal esî nt rear ămâneși af irăusauaf ugi șiaf i rău.Mi nunat !
Laj umăt ateadr umul uispr esal aar mel or,Hel ener emar căî ncel edi nur măt ăcer eamea,hai nele
boț ite, ochi iinject aț i
.
—  Tesi mț i bine?măî nt reabă.
—  Da.
—  Ar ăți cadr acu’ .
—  Am av utonoapt egr ea.
—  Ces- aî nt ăm…
Far is, car emer geî nai nteanoast răî mpr eunăcuDexși cuTr istas, seî nt oarce.
—  Lasă- lî npace, Aqui lla.Omulei stov it.Adator ait ăpel adocur icasăî nceapăsăr băt oareamai
dev reme.Așa- i,Vet ur i
us?Put eai săi ei cut i
neși unpr ieten, zice, șiapoi măl ov eștepest eumărcu
pal mal ui mar eși izbucneșt eî nr âs.
—  Nuf i dezgust ăt or ,ziceHel ene.
—  Nuf i mi ronosi ță, răspundeFar is.
Sei scăi medi atocear tăî nt oat ăl egea,î ncar eFar i
scont razicedezapr obar eaHel eneif ațăde
prost i
tuat e,î nt i
mpceDexsusț inecănu- icompl eti nterz i
ssăpăr ăseșt iteritoriulșcol ii
,dacăt e
duci labor del .Tr ist asar at ăspr et atuaj ul cunumel el ogodni cei luiși sedecl arăneut ru.
Înt impulschi mbul uideocăr i,pr ivi
reaHel eneial unecădemaimul teor ispr emi ne.Șt iecănu
frecv ent ezdocur i
le.Î iev i
tochi i.Vr eaoexpl icați
e, dardeundeașput easăî ncep?„ Știi,
Hel ,av eam
degândsădezer tezchi arazi , daraapăr utunbl est ematdePr ofetși acum…”
Ajungem l asal aar mel orșiel eviidaunăv alăpeuși ledi nf ață.Far isșiDexdi sparî nî nv ălmășeal ă.
N- am v ăzutni ciodat ăȚest eleMar iat âtde…f eri
cite.Pest ecât evami nutesev orel i
ber așit oată
l
umeazâmbeșt e.Col egicucar eabi adacăam v or bitv reodat ămăsal ută,măbatpespat e,
glumesccumi ne.
— El ias, Hel ene!
Leander ,cunasulst râmbdecândil -ar uptHel ene,necheamăl ael .Al ăturist ăDemet rius,
posomor âtcadeobi cei .Măî nt rebdacăsebucur ăpent ruzi uadeazi .Poat ecăsesi mt edoar
ușur atcăpăr ăseșt el ocul undel -av ăzutmur indpef ratelel ui.
Cândov edepeHel ene, Leanderî și tr
ecesf iosmânapr inpăr ul cârli
onț at ,car est ăzbur l
itor icâtde
scur tarf ituns.Î ncer csănuz âmbesc.Opl acepeHel enedeani înși r,chi ardacăsepr ef acecănu
-iașa.
— Ar mur i
er ulv -ast rigatdej a,zi ceLeanderșinear atădouăar mur ișiar mel eaf erent el or.V- am
l
uatnoi echi pament ul decer emoni e.
Hel ene î lcer cet eaz ă pe aleica un hoțî ndrăgost i
tde pi etre pr eț ioase;r idică î nl umi nă
apăr ăt oar elepent rubr aț eșisemi nuneazăcâtdef ărăcusurest egr av atr ombulAcademi ei
Blackcl if
fpescut .Ar mur amul atăef ăcut ăl af i
erăr iaTel uman–unadi nt recel emaiv echidi n
Imper iu–șiest edest ulder ezi stent ăcâtsănucedezemi ciî nf ațacel ormaii scusi tesăbi i
.Est e
ulti
mul darpecar eî lpr i
mi m del aBl ackcl if
f.
Îmbr acar mur așipeur măî ncepsă- mipunar mel e:săbi ișipumnal edi noț eldeSer ra,tăi oaseca
briciulșiel egant e,maial esf aț ădear mel egr osol ane,ut i
litarepecar el e- am f ol osi tpânăacum.
Ultimapi esăest emant ianeagr ă,l egat ăcuunl ănț i
șor .Cândsuntgat a,r idicpr i
v ireașiv ădcă
Hel eneseui t
ăf ixl ami ne.
— Cee?î nt reb.
Măpr iveșt ef oar tei ntensi areumăui tî nj os,gândi ndu- măcăpoat emi -am puspi ept aruli nv ers.
Tot ulel al ocull ui .Hel enev inel ângămi neșiî mipot r
iv eșt emant ia,at ingându- migât ulcu
deget eleei lungi .
— Nust ăt eabi ne.Eucum ar ăt ?î ntreabă, punându- și coi ful
.
DacăPr ofeț iimi -auf ăcutar mur acasă- miev i
denț iezef orț
at rupul ui,peaHel eneiauconceput -
o
casă- ipunăî nv aloar ef rumuseț ea.
— Ar ăți

„Caozei țăar ăzboi ul ui.Caundj i
nnî ntrupatdi naerșiv enitsăneî ngenunchezepet oți.Lanai ba,
ce-i cumi ne? ”
— Ar ățicaoMască, îirăspund.
Râdecaof et ișcană, ridi coldeademeni tor, at r
ăgândat enț i
acel orl
alți:luiLeander , car eî șif erește
i
medi atpr iv ireașiî șif reacăv i
nov atnasulst r
âmb, atuncicândî lobser v;luiFar is,car er ânj eșt eși -
i
șopt eșt ecev al ui Dex, înt impceamândoi seui tăapr eci ati
v .Di npar teaceal altăaî ncăper i
i,Zakse
holbeazășiel ,cuoexpr esiedeopot riv
ăpof ticioasășiî ncur cat ă.Î lvădapoipeMar cusl ângăZak,
urmăr i
ndu- și frat elecum opr iv eșt epeHel .
— Iaui tați-vă, băi eți,ziceMar cus.Ocăț eaî nar mur ă.
Dej aam t rassabi apej umăt at e, darHel î
mi punemânapebr ațși măf ulger ăcupr iv i
rea.„ Ebăt ăli
a
mea, nuat a”.
— Du- tenai bii, Mar cus!
Hel enecul egedepej osmant iașiși -oașazăpespat e.Șar peleseapr opi eagal e,pl i
mbându- și
ochi i pecor pul ei,făr ăsăl asev reoî ndoi alăcupr i
virel acesegândeșt e.
— Ar mur anuț i sepot riveșt e,Aqui l
la,ziceel .Te- așpr ef eraînr ochi e.Sauf ăr ăni mi c.
Ridicămânaspr epăr ul ei,înfășur ându- și pedegetoșuv ițăr ebel ă,înaint esăt ragăt ar edeeași să
apr opi ef ațaHel enei def aț alui .
Îmii aocl ipăsă- midauseamacămâr âitulcar eumpl eaer ulest ealmeu.Suntl aunpasde
Mar cus.Pumni lormeil eepof tădecar neal ui,dardoidi nt rel ingăiiȘar pel ui,Thaddi usșiJul ius,
măapucășimăt ragî napoi ,r ăsuci ndu- mimâi ni
lel aspat e.Demet r i
usaj ungel ângămi neî ntr-
o
secundășiî lizbeșt et ar ecucot ulînf aț ăpeThaddi us,darJul iusîll ov eșt eî nspat eși -lpunel a
pământ .
Peur mă,î nt r-of ulger ar ear gint ie,Hel enel ipeșt eunpumnaldegât ulluiMar cusșiî ncăunulde
abdomen.
— Dă- mi drumul lapăr , ziceea, saut elasf ăr ăbăr băț ie.
Mar cusel iber eazădi nst rânsoar ebucl abl ondăși -ișopt eșt ecev al aur eche.Br usc,aer ulei
î
ncr ezăt ordi spar e, pumnal uldel ângăgât ul lui cade, i
arel îiiaf aț aînmâi ni și osăr ut ă.
Suntat âtdedezgust at ,încâtocl ipăr ămâncugur acăscat ășimăst rădui escsănuv omi t.Pe
urmăHel enescoat eunț ipătî năbuși t,iareumăsmul gdinbr aț elel ui Thaddi usși al el uiJulius.Î nt r
-osecundăt recpel ângăei ,îlîmpi ngpeMar cusdepar tedeHel eneșiî lpocnescî nf aț ăzdr av ănși
cupof tă.
Mar cusr âdesubpl oai adel ov itur i
,i arHel eneî șif reacădezgust atăgur a.Leandermăt ragede
umer i, dor i
ndu- și cuar doar esăaj ungăși el lângăȘar pe.
Înspat el emeu, Demet ri
uss- ar idicatșischi mbăpumnicuJul i
us, car eemaiput er nicdecâtelși -
l
punel apodea.Far issedespr indegr ăbi tdi nmul țimeșisei zbeșt ecut rupull uiur i
așdeJul i
us,
răstur nându- l,caunt aurcar esenăpust eșt easupr aunuigar d.Zăr esct atuaj ull uiTr istasșipi elea
î
nt unecat ăal ui Dexși sedez lănț ui ei adul .
Peur măci nev așui eră: „
Comandant ul !
”Far isși Jul i
ussarî npi ci oar e, eumăî ndepăr tezdeMar cus
șiHel eneî ncet eaz ăsă- șimaif recef aț a.Șar pel eser idicăî ncet ,cl ăt i
nându- se,cuochi idej a
î
nv ineț iți.
Mamat recepr int reȚest eși v i
nedi rectspr eHel eneși spr emi ne.
—  Vet ur ius, Aqui lla!
Nescui pănumel edepar căarf ifruct est ricat e.
—  Expl icaț i!
—  Nici oexpl icaț ie,comandant e!spunem Hel eneși cumi neî nacel ași timp.
Măui tî ngolpel ângăcomandant ,așacum am f osti nst ruit,iarpr i
v ireaeimăsf redeleșt ecu
del i
cat eț eaunuicuț i
tbont .Di nspat e, Mar cuszâmbeșt esuper ior,iareuî miî ncl eșt ezf ălcil
e.Dacă
Hel enev af ibi ciuitădi ncauzadepr av ăr iilui, nuv oi mai dezer tadoarcasăr ămânși să- l
uci d.
—  Pest ecât ev ami nut e,cl opot ulv abat eor aopt ,zi cecomandant ulșiî șiî ntoar cepr ivireaasupr a
celor lalț idi nsal aar mel or.Văar anj aț iț i
nut așiv ăpr ezent aț iînamf i
teat ru.Dacămaiaul ocast fel
dei nci dent e,cei impl icați vorf itrimi și imedi atl aKauf .S- aî nțeles?
—  Da, săt răiți!
Țest el eseî ndepăr teazăî nl i
nișt e.Cânder am ci nciari,am f ăcutcut oțiidepazășasel unil a
î
nchi soar eaKauf ,înnor d.Ni meninuv reasăr iștesăf i
et ri
mi sacol opent ruoî ncăi erareî nzi ua
absol virii.
—  Tesi mț i bine?oî ntrebpeHel enecândcomandant ul nunemai poat eauzi .
—  Așv r easă- mi smul gf aț ași s-oî nl ocui esccuunanouă, neat i
nsădeel .
—  Nu- inev oi edecâtsăt esăr ut eal tcinev a,zi ceu,f ăr ăsă- midauseamal at impcum sunăast a.
Nucă…Nuv reausăspuncămăof ereuv olunt ar …
—  Da, m- am pr ins.
Hel eneî șidăochi ipest ecapșist rângemaxi l
ar ele,i areuașv reasă- mif iținutgur așisănuf i
rost i
tchest iacusăr utatul.
—  Mul țumesc, or icum, căl -aipocni t,adaugăea.
—  L-așf i omor ât, dacănuapăr eacomandant ul.
Măpr iv eșt ecucăl dur ăî nochișiv reaus- oî ntrebcei -așopt itMar cusl aur eche,darZakt ocmea
trecepel ângănoi .Îșit r
ecedeget el epr inpăr ulcast ani ușiî ncet ineșt epasul ,cașicum arv reasă
spunăcev a.Îi aruncopr ivi
ref ior oasăși , pest ecât ev asecunde, seî nt oar ceși pl eacă.
Dupăcât ev ami nut emăal ăturî mpr eunăcuHel enecoz iidi nf aț ai nt răr i
iî namf i
teatr ușidăm
uităriiconf lictuldi n sal a ar mel or .I nt răm î n pas de mar ș,î n apl auzel ef ami liil
or,el ev ilor,
oficial ităț i
loror așul ui,emi sar i
lorÎ mpăr at uluișiauneigăr zideonoar eal căt uitedi ndouăsut ede
l
egi onar i
.
Întâlnescpr ivireaHel eneișiv ădogl i
ndi tăî neapr opr i
ameaui mi re.Est ei realsăt eaf liaici ,în
arenă, înl ocsăpr i
veșt iplindei nv i
di edi nbănci .Cer uldedeasupr anoast răar dest rălucitorșinu- i
niciunnorpânăl al i
niaor i
zont ului .Mar gi nileamf iteat r
uluisuntt ivitecust eagur i.Fl amur iler oșu
cuaur iual eCaseiTai af lutur ăî nv ântal ătur idecel enegr e,cubl azonulî nf ormăder omb,al e
Academi ei Blackcl iff.
Buni culmeu, gener alulQui nVet ur i
us, șef ulCaseiVet uria, stăî nt r-
ol ojăacoper itădi npr i
mulr ând.
Înj ur ull uis- auadunatci rcaci nci zecider udeapr opiat e–f rați,sur or i
,nepoat e,nepoț i.N- am
nev oi esă- ivădochi icasășt iucămămăsoar ă,căv erif
icăunghi ulî ncar eî mist ăsabi așicum mi
sepot riv eșt ear mur a.
Dupăceam f ostsel ecționatl aBl ackcl iff,buni culs- aui tatosi ngur ădat ăî nochi imeișiși -
a
recunoscutî neif ii
ca.M- aadusî ncasal uiat uncicândmamaar ef uzatsămăpr imeascăî nt r-aei .
Eraf ărăî ndoi alăf ur i
oasăcăsupr av i
eț ui sem, eacr edea, pesemne, căscăpasedemi ne.
Am pet recutf i
ecar eper mi sieant renându- măcubuni cul, î
ndur ândbăt ăișiodi scipl i
nădef ier, dar
am dobândi t,înschi mb, unav ant ajcl arf aț ădecol egi imeidecl asă.Elșt iacăam nev oiedeacest
av ant aj .Doarcâț ivadi ntr eel ev iidel aBl ackcl if fnu- șicunoșt eauî nmodcer tpăr i
nț i
ișini ciunulnu
fusesecr escutdeTr ibur i.Acest edi fer enț emăf ăceauobi ect ulcur iozităț i
ișibăt ăi idej oc.Dacă
î
ndr ăzneaî nsăci nev asămăt rat ezer ăudi ncauzat recut ul uimeu, buni cul îl puneai medi atl al ocul
l
ui–deobi ceicuv âr fulsabi ei–șim- aî nv ăț atr epedesăpr ocedezl af el.Qui nVet uriuspoat ef ila
feldel ipsi tdei nimăcașif ii
cal ui, darest esi ngur amear udăcar em- at rat atcapeunmembr ual
fami liei.
Chi ardacăr egul ament ulnu- micer e,r idi cmânașiî lsal utcândt recpel ângăel ,i arbuni culmă
răspl ăt eșt ecuomi șcar edi ncap.
Dupăcenedesf ășur ăm î nmaimul tef ormaț i
i, toț iabsol v ențiineî ndr ept ăm spr ebănci ledel emn
dinmi jloculamf i
teat rul uișiscoat em săbi ile,ț i
nându- lest rânsî nmână.Î ncepeunbubui tsl ab,
car ecr eșt et reptatpânăcândset ransf or măî nt r-unadev ăratt unetdescăt ușatî namf iteat r
u.Sunt
cei l
al țiel eviaiAcademi ei,batî nbănci lel ordepi atr ășiacl amăpl inidemândr i
eșidei nv idie.
Lângămi ne, Hel eneși Leandernur eușescsă- și reț inăzâmbet el e.
Înmi j
loculv acar mul ui, î
ncapulmeusef acel inișt e.Ol inișt eci udat ă, ext rem demi cășiext r em de
cupr inzăt oar eî nacel așit i
mp,popul at ănumaideacest edouăî nt rebăr i:„ Săf ug?Sădezer tez? ”
Undev adepar te, cuov ocepecar epar căoaudsubapă, comandant ul neor donăsăpunem săbi i
le
î
nt eacășisăneașezăm.Neț ineundi scur ssucci nt ,ur cat ăpeunpodi um,i arcândv i
ne
moment ulsădepunem j urământ ulf aț ădeI mper iu, îmidauseamacăst auî npi cioar epent rucăî i
vădpet oț icei l
alțif ăcândl af el.
„Săr ămânsausăf ug? ”măî nt reb.„ Săr ămânsausăf ug? ”
Gur amisemi șcăl auni soncuacel or l
alțișij urăm sănepunem sângel eșiv iațaî nsl ujba
Imper iului .Comandant ulnedecl ar ăabsol v enț i,i arur alel epl inedeușur ar eal enoudev eni telor
Mășt imăsmul gdepegândur i.Far isî șir upeî nsemnel edeel evșil ear uncăî naer , ur matapoide
rest ul .Zboar ăpr inaer , mângâi at edesoar ecaunst ol depăsăr i ar gint ii
.
Fami l
iilescandeazănumel eabsol vent uluil or .Păr ințiișisur or ileHel eneist ri
găAqui ll
a!Fami li
al ui
Far isst rigăCandel an!AudVi ssan!Tul lius!Gal erius!Șimaiaudov ocer idi
cându- sedeasupr a
tutur or .Vet ur i
us!Vet ur ius!Buni culst ăî npi ci oar eî nl ojă,cut oat eneamur il
eî nspat elel ui
,
ami nt indt ut urorcăunadi ntrecel emaiput erni cef ami li
ial eI mper iuluiar eunf i
ucar eaz ia
absol v it.
Îiv ădochi ișipent rupr i
maoar ănuci tescî neini ciur mădecr iti
că, doaroext raordi nar ămândr i
e.
Îmizâmbeșt ev i
cl eanpesubmascadear gi ntșiî izâmbescșieuî nai ntesămăsi mtî ncur catșisă
măui tî nal tăpar te.Dacădezer tez, nuv amai zâmbi .
—  Elias!
Hel enemăi aî nbr aț e, cuochi străluci tor i
.
—  Am r euși t!Am…
Îiobser văm pePr of eț iî nacel așit impșiHel eneî șil asăbr ațel eî nj os.Nui -am maiv ăzutpet oți
pai spr ezecedeodat ă.Misest rângest omacul .Deceauv eni tai ci ?Augl ugi lelăsat epespat eșil i
sev ădt răsăt urileput er ni cr eliefat eal ef ețel or .CondușideCai n,pășescapr oapei mat er i
alipe
i
ar băși for meazăunsemi cer cî nf ațapodi umul ui comandant ului .
Ur alel epubl i
cul uiset ransf or măî nt r-un zumzetî nt rebăt or.Mamaur măr eșt et ot ulcu mâna
odi hni ndu- i-sepemâner ulsabi ei.Cai nur căpepodi um,i areasedădeopar te,cașicum l -
arf i
așt ept at .
Cai nr idicămânașicer esăsef acăl inișt e.Toț iamuț escî nt r-
osecundă.Deundest aueu, Pr of etul
par eunspect ruci udat ,f ragilșicenuși u.Cândv or beșt e, însă, v oceaî irăsunăî nînt regamf iteat rul
cuof or țăcar e-ifacepet oț isăser idiceî npi ci oar e.
—  Di nt ret i
ner iioț el ițiî nbăt ăliesev ar idicaAl esul ,spuneel .Celmaimar eÎmpăr atalt utur or
timpur ilor,năpast adușmani lornoșt ri,comandant ulcel eimaidi str ugăt oar eoșt iri
.I arI mper i
ulse
vaî nt regi .Așaam pr ezi snoi ,Pr of eț ii
,acum ci ncisut edeani ,cândam r i
dicatdi npământ ul
tremur ăt oraceast ășcoal ă.Av enitv remeasăseadev er eascăpr of eț ia.Di nast iaÎmpăr atului Taius
urmeazăsăsest ingă.
Mul țimeaest est răbăt ut ădeunmur murapr oaper ev ol tat .Dacăal tcinev adecâtunPr of etarf ipus
l
aî ndoi alădi nast iaÎ mpăr atul ui,arf if ostdej af ăcutbucăț i.Legi onar iidi ngar dadeonoar ese
foiesc, cumâi ni
lepear me, darsepot ol esccâtaicl i
pil aosi ngur ăpr ivi
real uiCai n, caohai tăde
câi ni băgaț iînsper i
eț i.
—  Tai usalXXI -l
eanuar eur mașidi recț idesexmascul i
n,spuneCai n.Dupămoar teal ui,I mper i
ul
sev apr ăbuși ,dacănuv af ial esunnouÎ mpăr atalRăzboi ni cil
or .Tai usî ntâiul ,f ondat or ul
Imper iuluișiî nt emei et or ulCaseiTai a,af ostcelmaibunl upt ătordi nv remeal ui .Af ostcer cet at,
i
nst r
ui tșipusl aî ncer car eînai ntesăf i
econsi der atdemndemi siuneal ui .Oameni iI mper iuluinu
seașt eapt ăl amai puț indi npar teanoul ui lorconducăt or .
„Cer ur iînf lăcăr i
, pl inedesânge! ”Î nspat el emeu, Tr i
st asî it rageunghi ontt riumf ătorl uiDex, car e
ar ămascugur acăscat ă.Șt i
m cut oț i
icev aspunemaidepar teCai n,darmi et otnu- miv inesă- mi
credur echi lor .
—  Av eni tmoment ul Încer căr i
lor .
Amf iteat rulexpl odează.Saucelpuț inașamisepar e,pent rucănuam maiauzi tunzgomotat ât
deput er nic.Tr istasî ist ri
gă„ Ți-am spuseu! ”l uiDex ,car ear at ăcașicum l -
arf ilov itci nev acu
ciocanulî ncap.Leanderst rigă:„ Cine?Ci ne? ”Mar cusr âde,ocot codăceal ăî ngâmf at ăcar e-mi
stâr neșt e pof ta să- lspi nteccu pumnal ul.Hel ene î șiacoper ă gur a cu pal ma șif ace ochi i
car aghi osdemar i, înt impcesest rădui eșt esă- și găseascăv or bel e.
Cai nr idicămânadi nnou, apoi încăodat ă, pânăcândmul țimeasel i
nișt eșt ei ar.
—  Încer căr ileauf ostpr egăt itedenoi ,spuneel .Pent ruv iitorulI mper iului,est enev oiecanoul
Împăr atsăf ieî nmoment ulmaxi m alf or țelorsal e,așacum er așiTai usat uncicândapr eluat
tronul .Deaceeaî lv om al egedi nt ret i
ner iinoșt riceimaioț el i
țiî nlupt ă, dintr enoi l
eMășt i.Nut oți
vorconcur aî nsăpent ruaceast ămar eonoar e.Sev orî nf runt apent rueadoarabsol venț iiceimai
mer i
t uoșișimaiput erni ci.Am al esnumaipat rudi nt reei .Unuldi ntreaceșt iaspi ranț iv af i
desemnatAl esul .Al tulî iv aj uracr edi nțășiv adev eniSf rânci oc.Cei lalțidoir ămașisev orpi er de
cani ștef runzeî nv ânt .Am v ăzutdej ași ast a, înv iziuni lenoast r
e.
Simtcum î ncepesă- mi bubui esângel eî nur echi.
—  EliasVet urius,Mar cusFar r
ar ,Hel eneAqui l
la,Zachar iasFar rar ,nest rigăCai usî nor di nea
absol virii
.Ri di caț i-văși ieșițiînf aț ă!
Amf iteat rulest eamuț itcompl et.Măr idi camor țit,nel uândî nseamăpr i
viril
ecer cet ătoar eal e
col egi l
or ,v esel iadepechi pull uiMar cus,nehot ărâr eal uiZak.„ Câmpuldel upt ăet empl ulmeu.
Sabi ami -epr eot …”
Hel enear espat eledr eptcaov er geași seui t
ăl ami ne, laCai n, lacomandant .Mai înt âi mi separ e
sper iat ă, darpeur măî iremar cst răluci readi nochi și pasul elast i
c.
CândeușiHeler am ci nci ari,aunăv ălitni șteBar bar ișine- aul uatpr izoni er i
.Pemi nem- aul egat
fedel eșcumâi nileșipi cioar eledeunpar , capeunv ânat ,darHel eneiabi adacăi -aupr insmâi nile
cuosf oar ă,î nf aț ă,șiauur cat -oî nspi nar eaunuical ,cr ezândcănuer aper i
cul oasă.Î naceeași
noapt e, asugr umatt rei pazni ci cul egăt ur aaceeași amai ruptgât ul l
aî ncăt rei,cumâi nilegoal e.
„Mer eumăsubest imează” ,azi seapeur mă, nedumer ită.Av eadr ept ate, f ărăî ndoi ală.Pânășieu
facgr eșeal aast a.Acum î midauseamacăHelnuset eme,di mpot rivă,eeuf or i
că.Î șidor eșt e
acest eÎ ncer căr i
.
Dr umulpânăl apodi um dur eazăpr eapuț in.Pest ecât ev asecundest auî mpr eunăcucei lalțiî n
fațal ui Cai n.
—  Săf ițial eșiaspi ranț ișisăpar t
ici paț il aÎ ncer căr ir epr ezint ăunel edi nt recel emaimar ionor uri
pecar ev ilepoat eof er iImper i
ul, spuneCai nșinepr i
v eștepet oț i
,deșimisepar ecăst ăr uiemai
î
ndel ungasupr amea.Î nschi mbulacest uidar ,Pr of eț i
iv ăcerunj urământ .Încal i
tat edeAspi ranț i
,
veț ipar ticipal aÎ ncer căr ipânăcândv af idesemnatÎ mpăr atul.Dacănur espect ațij ur ământ ul
depus, văașt eapt ăpedeapsacumoar tea.Nuv ăl uaț iușoracestangaj ament ,adaugăCai n.Dacă
dor iți,put ețipăr ăsipodi umul .Veț ir ămâneî nr ândulMășt i
lor ,cu t otr espect ulșionor urile
acor dat eacest ui titlu.Vaf inumi tal tci nev aî nl ocul vost r
u.Al eger ea, def apt ,v ăapar ține.
„Aleger eav ăapar ține” .Cuv i
nt eleast eamăî nfi
oar ăpână- nmăduv aoasel or .
„Mâi nev at rebuisăal egi .Veidezer t asauî ț
iv eif acedat or ia.Veif ugidedest i
nult ăusauî lv ei
î
nf runt a” .
PeCai nnu- lint er eseazădacă- mif acsaunudat or iadeMască.Vr easăal egî nt redezer taresau
par ticipar eal aÎ ncer căr i
.
„Eșt iv iclean,di av olcuochir oși i
”.Euv reausăscapdeI mper i
u.Cum mi -
așput eagăsil iber tat ea,
dacăpar ticipl aÎ ncer căr i
?Î ncazcăi esî nv ingăt orșidev i
nÎ mpăr at,v oif ilegatdeI mper i
upent ru
totdeauna.I ardacăî ij urcr edinț ăÎ mpăr at ului,v oif il egatdeelî ncal itatedealdoi leaom l a
comandă–Sf rânci ocul .
Sauv oi fi of runzăpi er dut ăî nv ânt , cum aspuspoet i
cPr ofet ul,casănuspunăcuv ânt ulmor t.
„Ref uză, Elias.Fugi .Mâi nel aor aast av ei f ilazeci deki lomet ri depăr tare” .
Cai nî lpriveșt epeMar cusși apl eacăușorcapul ,
cași cum arascul tal ucr uriinaccesi bil
enouă.
— Mar cusFar rar.Eșt ipregăt i
t.
N-asunatcaoî ntrebar e.Mar cusî ngenunchează,t r
agesabi așii -oî ntindePr ofetului,cuochi i
străl ucinddeocr edinț ăci udatdeî nflăcăr ată, depar căarf i f
ostdej adesemnatÎ mpăr at.
— Repet ădupămi ne, spuneCai n.Eu, Mar cusFar rar, j
urpesângel eșipeoasel emel e, peonoar ea
meași peonoar eaCasei Far rar, cămăv oi dedi caÎncer căril
orși măv oi supunel orpânăcândv afi
desemnatÎ mpăr atul saupânăcândv oimur i.
Mar cusr epet ăjur ământ ul,iarv oceaî irăsunăcuecouî nlini
șt eaf ărăsuf laredi namf it
eat r
u.Cai n
strângepal mal uiMar cuspest et ăișulsabi eipânăcândî ncepesăpi cur esânge.Pest eocl ipă
î
ngenuncheazășiHel ene,î nt indesabi așir epet ăj urământ ulcuov ocel af eldel i
mpedeșide
cristalinăcabăt ai aclopot ul
ui î
nzor i.
Prof etulseî ndreapt ăspr eZak,i aracest aseui tăl ungl af r
atelel ui,înaint esăî ncuv ii
nțezeșisă
j
ur e.Suntsi ngur uldi nt r
eceipat ruaspi ranț irămasî ncăî npi cioare.Cai nst ăacum î nf ațameași
î
mi așt eapt ăhot ărârea.
Laf elcaZak,ezi t.Îmiv inî nmi ntev or
bel el uiCai n:„ Eștiplăsmui tdi nv i
sur il
enoast re.Unf irde
argi ntî nț esăt uranopț ii
.”O f idest inulmeusădev i
nÎ mpăr at?Cum m- arput eaconducespr e
l
iber tat e o ast f
elde soar tă?Nu- midor esc să conduc I mper i
ul– si mpl ai dee mise par e
respi ngăt oar e.
Darni civ iit
or ulcadezer tornuar atămaiat răgător .„Veidev eniexactceeaceur ășt i–unom r ău,
fărămi l
ă, crud” .
Să- lcr edpeCai ncândspunecăî miv oigăsil i
bertat ea, dacăpar ti
cipl aÎ ncer cări?LaBl ackcli
ffne
î
nv aț ăcum săcl asificăm oameni i:ci vi
li,combat anț i,inami ci,al i
ați,i nformat or i
,t rădători
.Î n
funcț i
edeast adeci dem cum săacț ionăm.DarpePr of etnușt iucum să- lclasif
ic.Nu- icunosc
mot ivații
le,ni cidor i
nț ele.Număpotbazadecâtpei nst i
nct,car eî mispunecămăcarî npr i
vința
ast a,Cai nn- ami nț i
t.I ndiferentdacăpr eviziuneal uiest eadev ărat ăsaunu,elcr edeî nea.
Inst i
nct ulî mispunesă- lcr ed,chi ardacăî nsilă,șiat uncinu- mir ămânedecâtodeci ziel a
î
ndemână.
Făr ăsă- mii auv reocl ipăochi idepef ațal uiCai n,îngenunchez,scotsabi a,lassângel esă- mi
cur gădi npal mă.Pi căt uril
ecadi ut epepodi um, șiroindî ntr-unf ir
icel.
— Eu, EliasVet urius, j
urpesângel eși peoasel emel e…

11.
Laia
Comandant ul Academi ei Mi l
i
tareBl ackcliff.
Curiozitateameaf ațădemi siuneadespi onsespul beră.LaBl ackcl i
ff
,Imper i
ulinstruieșteMășt i
–Mășt icaaceeacar emi -aomor âtf ami li
așimi -ar ăpitfratel e.Academi aser i
dicăpest ânci l
e
abrupt edi nest ulSerreicaunv ult
urur iaș–omul ț
imedecl ădi r
isobr eînconjuratecuunzi dde
grani t
.Ni meninușt i
ecesepet receînspat eleacel orziduri,cum seant r
eneazăMășt i
le, câtesunt ,
cum suntal ese.Î nfiecar ean,onouăpr omoț iedeMășt ipărăseșt eAcademi aBl ackcliff–t i
ner e,
sălbat i
ce,mor tale.Pent r
u un Căr turar,maial esdacă e f ată,Bl ackcli
ffreprezintă celmeu
periculosl ocdi noraș.
— Și-api erdutscl av aper sonal ă…cont inuăMazen.
— Fat a s-a ar uncatî n pr ăpast ieacum o săpt ămână,r ipost ează Keenan,î nfruntând pr iv
irea
fi
oroasăal ui Mazen.Eat reiascl avădi nser viciul comandant ul uicaremoar eanul ăst
a.
— Taci ,ziceMazen.Nuv reausăt emi nt, Laia, f
emei aest enesuf eri
tă…
— Est enebună,zi ceKeenan.IsespuneScor piadel aBl ackcl iff
.Nuv eireușisăsupr av i
ețuiești
alăturidecomandant .Mi siuneav afiuneșec.
Mazenl ov eșt ecupumnul î
nmasă.Keenanni cinut r
esar e.
— Dacănu- țipoț iți
negur a, mâr âieșeful Rezi stenț ei,mai binepl eacă!
Tariqst rângedi ndi nțișiseui tădel aunull acel ăl alt
.Sana,î nschi mb,î lpr
iveștepeKeenancuo
expr esi
egândi toare.Șicei lal
țidi ngrotănepr ivescf ix,i
areuam sent imentulcăMazenșiKeenan
nusecont razicpr eades.
Keenanî șit ragescaunulcuz gomot ,ser i
dicădel amasășisepi erdeînmul ți
meadi nspat elel ui
Mazen.
— Eșt iper fect ă pent ru mi siunea ast a,Lai a,spuneMaz en.Șt iisă f acitotceî ipoat ecer e
comandant ul unui sclav.Vapr esupunecăeșt ianal fabetă.Și av em cum săt eplasăm î ncasaei .
—  Dacămăpr inde, ce-osăseî nt âmpl e?
—  Veimur i,r ăspundeMazenpr i
v indu- măî nochi ,iareusi mtcăî iapr eciezsi nceritatea.Toț i
spi oniipecar ei -am t ri
mi spânăacum l aBl ackcl iffauf ostdescoper ițișiuci și .Nu-iomi siune
pent ruci nev asl abdeî nger .
Apr oapecă- mi vinesăr âd.Nuput eaal egeoper soanămai nepot ri
v itădecâtmi ne.
—  Nupr eat epr icepi săl auzi sluj baast a.
—  Nicinuv r eaus- ol aud,zi ceMazen.Noiî lput em găsișiel iber apef ratelet ău.Tupoț idev eni
ochi iși ur echi lenoast rel aBl ackcl iff.Est eunschi mbsi mpl u.
—  Ai încreder eî nmi nepent rut reabaast a?î ntreb.Abi am- ai cunoscut .
—  Ți-am cunoscutpăr inții.Îmi aj unge.
—  Mazen, int er v i
neTar iq.Edoarof ată.Suntsi gurcănu- inev oiesă…
—  Av orbitdespr eIzzat ,răspundeMazen.I zzatî nseamnămai mul tdecâtl ibertat e.Mai mul tdecât
onoar e.Înseamnăcur aj.Î nseamnăsădov edeșt icepoț i.
—  Aredr ept at e, spuneu.
DacăRezi st enț amăv aaj uta,nut rebui ecamembr iieisămăcr eadăsl abă.Oumbr ăr oșcat ăî mi
atrageat enț iașipr ivescî nceal altăpar teagr ot ei,undeKeenanst ăr ezematdeni șt epr iciuri
supr apuseșimăpr iveșt eat ent ,cupăr ulr oșucaof lacăr ăî nl umi nat orței.Nuv reasăaccept
aceast ămi si unepent rucănuv r easăr i
șt ev i
eț i
leoameni lorl uicasă- lsal vezepeDar in.Î mipi păi
brăț ara.„ Fi icur ajoasă, Lai a”.Măî nt orcspr eMazen.
—  Dacăaccept , îlgăsi țipeDar in?Î l scoat eți dinî nchi soare?
—  Aicuv ânt ulmeu.Nuv af igr eusăaf luundeî lț in.Nu- iuncomandantalRezi st enței,
așacăn- au
decesă- ltr i
mi tăl aKauf .
Mazenpuf neșt eușor ,darnumel eî ngr ozi toar eiî nchi soridi nnor dî miaducef ior ipeși raspi năr ii
.
Interogat or iil
edel aKaufauunsi ngurscop:să- if acăpedeț i
nuț isăsuf erecâtmaimul tî naint ede
amur i.
Păr ințiimei aumur i
tl aKauf .Sor amea, deși av eadoardoi spr ezeceani ,amur ittotacol o.
—  Înmoment ulî ncar enev eit rimi tepr i
mel ei nf or maț i
iî țiv oiput easpuneundeseaf l
ăDar in.
Cândmi siuneat asev aî nchei a, îl vom el iber a.
—  Și peur mă?
—  Tev om el iber adi nscl av i
eșit ev om scoat edi nAcademi e.Put em f acedi spar i
ți
atasăpar ăo
sinuci der e, casănut ev ânezeni meni .Dacăv rei,poț iapoisănit eal ăt uri.Sauv ăput em t ri
mi t epe
amândoi înț inut ul Mar inn.
Mar i
nn.Ter itor iileLi ber e.Cen- așdasăpotaj ungeacol oîmpr eunăcuf ratelemeu, săt răimî nt r-un
l
ocundenuexi stăRăzboi nici,Mășt iși Imper iu!
Darmai înt âi trebui esăsupr av ieț uiescmi siuni idespi onaj .Săsupr av iețuiescAcademi ei Blackcl iff
.
Înpar teaceal altăagr otei ,Keenancl atinădi ncap.Î nschimb, lupt ăt orii dinjurul meuî ncuv i
ințează.
„Ast aî nseamnăI zzat ”,pareisăspună.Tac, depar căașst apegândur i,darm- am deci schi ardi n
secundaî ncar emi -
am datseamacănumai dacămăducl aBl ackcl i
ffam oșansăsă- lmai vădpe
Dar in.
—  Suntgat asăf acce- mi cer eți.
—  Bine.
Mazennupar edel ocsur pr i
nsșimăî nt rebdacăașt i
utt ott impulcăv oiaccept a.Ri dicăv oceași
cont inuă.
—  Legăt ur at av af iKeenan.
Chi pull uiKeenandev i
neșimaiî nt unecat .St rânget arebuz ele, cașicum î ncear căsăseabț inăsă
mai spunăcev a.
—  Fat aar et ăi et urilamâi nișil api cioar e,zi ceMazen.Î ngr ijește- irăni le,Keenan,șispune- itotce
trebui esășt ie.Pl eacăl aBl ackcl iffchi arî nnoapt eaast a.
Mazeni esedi ngr ot ă,ur matdecâț ivamembr iaif acți
uniil ui.Tar iqmăbat epeumărșiî miur ează
succes.Al iaț iiluimăcopl eșesccusf at ur i
:„ Niciodat ănu- țicauț itul egăt ura.Sănuaiî ncr eder eîn
nimeni ”.Nuv ordecâtsămăaj ut e,darmăcopl eșesc.CândKeenanv inepr intreeisămăi a,mă
simtapr oapeușur ată.
Apr oape.El f acesemndi ncapspr eomasădi ntr -uncol țși mer geî nt r-acolof ăr ăsămăașt ept e.
Lângămasăst r ăluceșt ev agcev a.Sedov edeșt eaf iuni zv or .Keenanumpl edouăgăl ețicuapăși
toar năî nel eunpr afpecar eî lr ecunoscaf irădăci năpi sat ădesumac.Puneogăl eatăpemasă,
i
arpeceal altăol asăj os.
Îmicur ățbi nemâi nileșipi cioar ele,t resăr i
ndcândsumaculaj ungeî nzgâr i
et urilepecar ele- am
căpăt atî ncat acombe.Keenanmăpr iveșt eî nt ăcer e.Măr ușinez, subpr iv i
r eal ui ,câtder epedese
î
nnegr eșt eapademur dărie, iarpeur mămăî nf uri
i pemi nepent rucăm- am r ușinat .
Dupăcet er mi n, Keenanseașazăl amasăî nf ațameașiî mii amâi nileî nt r-alesal e.Măașt eptsă
fi
er epezi t
, darsepoar t ăcubl ândeț eșinuar epal mel easpr e.Îmiexami neazăt ăietur il
e, iareumă
gândescl azeceî ntrebăr ipecar eașv reasăil epundi ntr-odat ă,darni ciunanul -arf acesămă
consi der eput er nicăși pr i
ceput ă, cimai degr abăcopi l
ăr oasăși măr ginită.„ Decepar isămăur ăști
?
Ceț i-am f ăcut ?”
— N- art rebuisăt ebagiî nt reabaast a, spuneel ,î
nt i
mpceî miungeot ăi et urămaipr of undăcuo
ali
fiemeni tăsăal i
nedur erea.Lami siunemăr efer.
„Ști
ul acet er ef er i
, t
icăl osul e” .
— Nu- lv oi dezamăgi peMazen.Osăf accet rebui esăf ac.
— Vei î
ncer ca, măcar , deast asuntsi gur .
Măi zbeșt edi nnouaspr imeal ui,deșipânăacum mi -adev enitlimpedecănuar eî ncr eder eî n
mine.
— Femei aai aeosăl bat ică, cont inuăel .Ul ti
maper soanăpecar eam t r
imi s- oacol o…
— Tucr ezicăeumordedors- ospi onez?r ăbuf nesc, i
arelr idicăpr ivirea, sur pr i
ns.Nuam deal es!
Astadacăv reausă- lsal vezpesi ngur ulmembr udi nf ami l
iecar emi -amair ămas.Așacă…( „ Taci
dingur ă” ,așv r easă- i st r
ig).Nu- mi îngr eunasi t uațiași mai mul t.
Vădpechi pul l
ui oumbr ădest ânj eneal ăși par cămăpr i
v eștecucev amai puț i
ndi spr eț .
— Îmi …î mi par er ău…
Ospuneezi tând, daroscuzășov ăitoar eemaibunădecâtni mic.Daudi ncapdemaimul teor iși
î
midauseamacăochi iluinusuntal bașt risauv erzi,cionuanț ăi ntensădecăpr ui.„ Îiremar ci
ochii,Lai a.Ast aî nseamnăcăt ehol bezil ael .I arast amaiî nseamnăcăaif acebi nesăî ncet ezi
i
medi at ”.Mi rosul al i
fiei îmi aj ungeî nnăr iși încr ețescnasul .
— Ai pusci ulinî nal i
fiaast a?
Elridicădi numer i.Iaubor cănel ul și îlmi rosdi nnou.
— Dat av i
itoar eî ncear căs- of aci cuschi sandr ă.Măcarn- osămai mi roasăabal egădecapr ă.
Keenanr idicădi nspr ânceneși îmi bandaj eazămâna.
— Tepr icepi lal eacur i
.Poat ef ifol ositor .Buni ci ităi erauv raci ?
— Buni cul .
Mădoar esăv or bescdespr ebuni cu’ și facopauzăl ungăî naint esăcont inui .
— Aî nceputsămăî nv ețeșipemi nemaiser i
osacum unanșij umăt at e.Î nai ntedeast a,i -am
amest ecatl eacur ile.
— Ți-arpl ăceasădev i
i v r
aci ?
— Eoî ndel etnici rebună.
Ceimaimul țidi nt reCăr turar iicar enusuntscl av i
,facmunciumi le–suntoamenibunil at oat epe
l
af er me, faccur ățeni esausunthamal i.Muncescper upt eși nupr i
mescî nschi mbmai nimi c.
— Suntnor ocoasădacăam omeser i
e.Darcânder am mi că, voiam sămăf acKehanni .
Buzel el uiKeenanschi țeaz ăunzâmbet ,maidegr abăoumbr ădezâmbet , dariset ransf or măt ot
chipul și par că- mi iaopi atrădepei ni mă.
— Opov est itoar eTr ibal ă?semi răel .Nu- mispunecăt ucr eziî nlegendecudj inni ,ef rițișiduhur i
carer ăpesccopi i î
nmi ezdenoapt e?
— Nu, îir ăspundșimăgândesci medi atl ar azi eșil aMască, cusuf letuli ar ășigr eu.N- am decesă
credî npov eșt i
, cândnoapt eabânt ui efăpt ur imai rel epr intrenoi .
Keenannuspuneni mi c,iart ăcer eabr uscămăf acesă- mir i
dicdi nnoupr ivireaspr eochi ilui.Mi
set ai er espi raț iacândî midauseamacedescopărî nei ,f ărăput i
nț ădet ăgadă:ocunoașt ere
profundă,oî nț eleger eamar aadur er i
ipecar eacum oșt i
ușieupr eabi ne.Am î nf aț apeci nev a
careat recutpr inî ncer cări l
af eldeî ntunecat ecași mi ne.Poat echi armai întunecat e.
Peur mă, pechi pul lui apar edi nnour ăceal ași începei arsămăbandaj eze.
— Bun.Ascul t
ă- măbi ne,zi ceel .Azi ,laBl ackcl if
faf ostzi uaabsol vi
rii
.Tocmaiam af latcăs- a
desf ășur atocer emoni edi fer i
tă.Unaspeci ală.
Îmi pov est eșt edespr eÎ ncer căr iși despr eAspi ranț i
.Apoi îmi spunecar eest emi siuneamea.
— Av em nev oiedet reii nfor maț ii.Sășt imî nceanumeconst ăf i
ecar eÎ ncer car e,undear el ocși
când.Tr ebui esăaf l
ăm ast aî naint ededesf ășur areapr obel or ,nudupăaceea.
Îmi vinî nmi ntezeci deî ntrebăr i,darnul edaugl as, casănumăcr eadăși mai pr oast ă.
—  Câtt impv oi rămânel aAcademi e?
Keenanr i
di cădi numer i și ter mi nădeî nfășur atbandaj ul.
—  Nușt im maini mi cdespr eÎ ncer căr i
, ziceel .Probabi lcănuv ordur a, tot uși ,maimul tdecât ev a
săpt ămâni ,maxi mum ol ună.
—  Darcr ezi …Cr ezi căDar i
nv ar ezi staat ât ?
Keenannur ăspunde.
***
Pest ecât ev aor e,spr esear ă,măaf l
uî mpr eunăcuKeenanșiSanaî nCar tierulSt răinilor,înfaț a
unuiTr ibal .Eî nv eșmânt atî nt r-
unadi ntr er obel elungial eneamul uidi ncar ef acepar t
eșipar emai
degr abăununchi băt rânși det reabădecâtunagental Rez i
st enț ei .
Sanaî i expl icăcedor eșt e, iarel măpr iveșt eși încrucișeazăbr ațel el api ept .
—  Cat egor i
c, nu!spuneel într-oser ranăcuaccentput er ni
c.Comandant ularmânca- odev ie.
Keenanî i aruncăSanei opr ivirecusubî nțel es, cași cum i -arzi ce: „Lacet eașt ept ai?”
—  Cut otr espect ul,îi spuneSanaTr ibal ului, n-am put easă…
Ar atăspr eunpar av andi nl emnzăbr eli
tî nspat el
ecăr uiaset receî nal tăcamer ă.Di sparamândoi
î
nspat elepar av anul ui .Sanav or beșt epr eaî ncetcas- opotauzi , dari ndifer entcespunes- arpăr ea
cănuar eef ect ,pent rucaî lv ădpr inpar av anpeTr i
bal clătinânddi ncap.
—  N- osăaccept e, spun.
Lângămi ne, Keenanser eazemădeper et e, făr ăsă- șifacăgr ij
i.
—  Sanaî lpoat econv inge.Nuedegeabaconducăt oareaf acț i
uni iei .
—  Așv reasăpotf aceși eucev a.
—  Încear căsăpar i puț inmai cur ajoasă.
—  Așacat i
ne?
Facof aț ăi nexpr esi văcadepi at ră,măașezpev i
nel ângăper et eșimăui tî ngol .Pent ruo
fracț iunedesecundă, Keenanchi arzâmbeșt e.Par ecumul țiani mai tânăr .
Îmipl i
mbpi cior ulgolde- al ungulr otocoal el orhi pnot icedepecov orulTr ibaldepej os.Pecov or
suntî mpr ășt iat eper nebr odat ecuogl i
nj oar emi cuțe,i ardeacoper ișat ârnăl ămpidest iclă
col or ată, încar eser eflect ăul ti
mel er azeal esoar elui.
—  EușiDar inam f ostodat ăî ntr-ocasăcaast asăv i
ndem gem f ăcutdebuni ca, spun, întinzându-
măsăat i
ngunadi nt rel ămpi .Am î nt rebatdeceauTr i
bal iiogl inzi pest etot ,iarel mi -aspuscă…
Ami nt ireaî mir ev i
nev ieșiascuț i
tășisi mtî npi eptunj unghidedur er epent ruf ratelemeu, pent ru
buni ci imei .Măsf âși ecuat ât av iolenț ă, încâtî nchidgur aimedi at.
„Tr i
bal i
icr edcăogl inzi l
eî ipăzescder ău” ,mi -aspusDar inî nzi uaaceea.Î nt impce- lașt eptam pe
negust or ,și -ascoscar net ulșiaî nceputsădeseneze,schi țândzi gzagur ilepar avanel orșial e
felinar el orcumi șcăr ir api dedecăr bune.„ Separ ecădj inniișiduhur i
lenusupor tăsă- șiv adă
propr iai magi ner ef lect atăî nel e” .
Dupăaceeami -amair ăspunsl av reoduzi nădeî ntrebăr icuobi șnui tal uisi gur anț ă.Peat uncimă
î
nt rebam deundeșt iaat ât ea.Abi aacum î nț eleg; Darinî ntot deaunaascul t amai mul tdecâtv orbea.
El ur măr eași înv ăța.Di npunct ul ăst adev eder e,semănacubuni cu’ .
Dur er eadi npi eptseî mpr ășt iepest et otși br uscî mi simtochi i înfier bânt aț i
.
—  Osăt esi mț imaibi ne,spuneKeenan,i areur idicpr i
vireași -iv ădocl ipăf aț apl i
nădet ri
stețe,
î
nl ocui tăi medi atder ăceal adej acunoscut ă.N- osă- iui țini ci odat ă,ni cimăcardupăaniî nși r
,
cont i
nuăel .Numaică, înt r-obunăzi , osăt reacăunmi nutî nt regf ăr ăsăsi mț idur erea.Peur măo
oră.Ozi .Nut epoț i așt ept alamai mul t.Darosăt ev i
ndeci , insist ăel cuv ocej oasă.Teasi gur.
Seui tăapoiî nal tăpar te,di stantdi nnou,darpar căî isuntcumv ar ecunoscăt oar e,pent r
ucăe
pent rupr imaoar ădel ar aziecândmăsi mtmaipuț i
nsi ngur ă.Pest eosecundă,SanașiTr ibalul
i
esdedupăpar av an.
—  Eșt i sigur ăcăast av rei ?măî ntreabăTr i
bal ul.
Daudi ncapcăda, număî ncr edî nv oce.
—  Bine,of teazăel ,apoiseî ntoar cespr eSanașispr eKeenan.Luaț i
-văr ămas- bun.Dacăoi au
acum, l
acăder eaî ntuner icul ui v afi laAcademi e.
—  Osăt edescur ci,zi ceSanașimăî mbr ăț i
șeazăst râns,i areumăî ntrebdacăî ncear căsămă
conv ingăpemi nesaupeeaî nsăși .Eșt i fi
icaLeoai cei,iarLeoai caer aosupr av iețuitoar e.
„Pânăcândn- amaif ost ” .Coborpr iv i
rea, pent rucaSanasănu- mici teascăî ndoi alaî nea.Sanase
ducespr eușășil ângămi ner ămâneKeenan.Î ncrucișezbr ațel el api ept ,sănucr eadăcumv acă
tânj escșidupăî mbr ăț i
șar eal ui.Darelnumăat i
nge.Doarî ndr eapt ăcapulșiducepumnull a
i
nimă–sal ut ul Rezi st enț ei.
— Mai degr abămoar t
edecâtt irani e, zice, dupăcar epl eacăși el.
***
Jumăt at edeor ămait ârzi u,î nt i
mpcepest eSer racadeamur gul ,îlur mezpeTr i
balî nCar t i
er ul
Comer ci anț i
lor ,unde l ocui esc ceimaibogaț imembr iaicl aseide negust oridi nr ândul
Război nicilor.Neopr i
mî nf aț apor țiidef ierbogator nament ateacasei unui negust ordescl av i,i
ar
Tribalulî mipunecăt ușel e.Hai nel el uicaf eniif oșnescmoal eat uncicândsemi șcăî nj urulmeu.
Îmipr indl aol altăpal mel ebandaj at e,casăl eopr escdi nt remur at, darTr i
bal ulîmidesf acegr ijuli
u
deget ele.
— Negust or i
idescl av idescoper ămi nci uni lel af eldeușorcum pr indpăi anjeni imușt e,spunel .
Fricat aebună.Facecapov est eat asăpar ăadev ăr ată.Ți nemi nt esănuv or beșt i
.
Dauener gicdi ncapî nsemncăda.Chi arșidacăașv reasăspuncev a,suntpr easper i
at ă.
„Negust or ulacest adescl av iest ef urni zor uluni calAcademi eiBl ackcl iff”, mi -
aexpl i
catKeenanî n
drum spr ecasaTr i
bal ul ui.„ Agent ulnost ruamunci tl uniî nși rcasă- icâșt igeî ncr ederea.Dacănu
teal egepent r ucomandant , mi siuneat aset ermi năî naintedeaî ncepe” .
Sunt em escor taț ipr inmaimul tepor țișipest ecev av remenegust orulseî nv ârteî nj ur ulmeu,
năduși nddecăl dur ă.El af eldeî nal tcaTr i
bal ul,dardedouăor imail at,cuunbur dihancar e
forțeazănast ur iicămăși iaur i
i dinbr ocar t.
— Nu- i rea.
Negust or ulpocneșt edi ndeget eșidi ncot l
oanel ecaseiapar eoscl av ăcuot avăpl i
nădebăut ur i
.
Negust or ul dăpegâtunpahar ,făr ăsă- și bat ăcapul să-i ofer ecev aTr ibal ului .
— Bor del ur i
lev ordabani frumoși peea.
— Cat âr fa,nuf acemaimul tdeosut ădemăr ci,spuneTr ibal ulî nf elull uicânt at,hi pnot i
c.Eu
vreaudouăsut e.
Negust or ulpuf neșt eșimi eî miv inesă- lst rângdegât .St r ăduț el eumbr it
edi ncar t
ier ulluisunt
pli
nedef ânt âniar tezi eneșidescl av iCăr turaricuspi năr ilepl ecat e.Casanegust or ul
uieun
amest ecexager atdear cade, col umneșicur ț
i.Douăsut edear ginț iînseamnăpent ruelopi căt ură
î
nt r-
unocean.Pr obabi l căapl ăt i
tmai mul tpel eiidei psosdel ai ntrar e.
— Sper am s- opotv i
ndecaser vitoar e, cont inuăTr ibal ul.Am auzi tcăt ocmai căutaț iuna.
— Așaest e,r ecunoașt enegust or ul.Comandant ulmăbat el acapdecât ev azi l
e.Scor pi af acece
faceși iarî și omoar ăf etel e.Eaf ur isităcaov iperă.
Negust or uldescl av imăpr eț ălui eșt eașacum arf aceunț ărancuov ițică, i
areuî miț i
nr espir ația.
Peur mă, clat i
nădi ncap.
— Pr eaf i
rav ă,pr eat ânăr ă,pr eaf r
umuși că.Nur ezist ălaBl ackcl iffni ciosăpt ămână.Nuv reausă
fi
unev oi tsă- i cautî nlocui toar e.Î țidauosut ăpeeași i
-ov ândmat roanei Moh, ladocur i.
Unst r
opdesudoar esepr elingepechi pulal tmi nter iseni nalTr ibal ului.Mazeni -aor donatsăf acă
totce- ist ăî nput erișisămăi nt roducăl aBl ackcl if
f.Dacăscadebr uscpr eț ul,negust orulv a
dev enibănui t or.Dacămăv i
ndecat âr f
ă,Rezi stenț av af inev oi tăsămăscapede- acol oșinu
existăni ciogar anț iecăosăr eușeascăsuf i
ci entder epede.Dacănumăv indedel oc,î ncer car ea
meadea- l sal vapeDar indăgr eș.
„Făcev a, Lai a”î l auddi nnoupeDar i
nî mbol di ndu- mă.„ Dacănu, suntmor t”.
— Cal cf oar tebi nehai nel e, St ăpâne.
Vor bescî nai nt esămăgândesc.Tr i
bal ulr ămânecugur acăscat ă,i arnegust or uldescl avimă
priveștedepar căașf i unșobol ancar eaî nceputsăf acăj ongl erii.
— Și știusăgăt esc.Faccur atși ar anjezpăr ul.Așf i oser vi
toar ebună, spuneuî nșoapt ă.
Negust or ulmăț i
nt uieșt ecupr iv i
rea.Așv r
easăf it ăcut .Dardi ntr-odat ămi jeșt eochi i,apr oape
amuzat .
— Tet emi decur văsăr it, fato?Nuî nțel egdece, eomeser i
edest ul deci nst i
tă.
Îmi dăocol dinnou, apoi îmi ri
di căbăr biaspr eochi ilui verzi der ept ilă.
— Zi cicăar anj ezi păr ul și cal ci?Șt i
i săt et ocmeșt iși săt edescur ci singur ăl api ață?
— Da, domnul e.
— Deci tit,sigurnuci t
eșt i
.Desocot it,șt ii
?
„Sigurcășt iusăsocot esc.Șt iuși săci tesc, por ccubăr biedubl ă” .
— Da, domnul e.Șt iusăsocot esc.
— Vat rebuisăî nv ețesă- șiț inăgur a, zi cenegust orul .Șiosămăcost es- ocur ăț.N- opott rimi tela
Blackcl iffar ăt ândcauncoșar .Ocumpărcuosut ăci ncizeci demăr ci dinar gint.
—  Așput easămăduccueașipr incasel eAr ist ocr aț i
lor ,suger eazăTr i
bal ul.Subj egulăst ase
ascundeof at ăar ăt oasă.Si gurardabani buni peea…
Negust orul mi jeșt eochi i.Măî nt rebdacăomul l
ui Mazenn- agr eși t,încer cândsăur cepr ețul.
„Hai , zgâr citul e” ,îi spuneuî ngândnegust or ului descl av i.„ Mai dăși tucev aî nplus” .
Negust orul scoat eopungăcubani .Măl uptcugr eusănur ăsuf l
uușur at ă.
—  Osut ăopt zeci demăr ci.Ni ciunbănuțî npl us.Dezl eag- odi nl anț uri.
Pest emaipuț indeoor ămăî ndreptspr eBl ackcl iffî nt r-ocăr uț ăacoper i
tă,î ncui ată.Am l a
închei et uraf iecăr eimâi nicăt ușel ear gint iicar ear atăcăsuntscl av ă.Unl anțșiozgar dăî nj ur ul
gât uluimăl eagădemar gineadeoț elacăr uț ei.Î ncămăust ur ăpi eleadecândam f ostspăl at ă
zdr av ăndedouăscl av eșimădoar ecapuldel acoculst rânsî ncar emi -aul egatpăr ul.Rochi a
meadi nmăt aseneagr ăar euncor sajst râmtșiunmodeldepoal ecur ombur i.Est ecelmai
frumosv eșmântpecar el-am î mbr ăcatv reodat ă.L- am ur âti medi atdecum l -am v ăzut .
Mi nut eleabi aset âr ăsc.Î ncăr uț ăeî nt uner i
cbeznă, măî nt rebdacăn- am or bi t
.Imper iular uncăî n
ast feldecăr uț ecopi iideCăr tur ari,uni iabi adedoisaut r eiani ,mul țismul șiînl acr imidel ângă
păr inț i
il or.Numaișt ieni menicesepet recepeur măcuei .Lisespunecăr uț e-fant omăpent rucă
cinedi spar eî năunt r
ul l
ornusemai î
ntoar ceni ciodat ă.
„Nut egândil aast feldel ucr uri”, î
mișopt eșt eDar i
n.„ Concent r ează- teasupr ami si uni i
.Gândeșt e-
tecum măv ei sal va” .
Par cur gdi nnouî nmi nteinst rucț iunilel uiKeenan, iarcăr uț aî ncepesăur ceșisăsemi șt edur er os
deî ncet .Căl dur amăcopl eșeșt e, darcândmăsi mtpepunct ulsăl eși n,măgândescl aoami nt ire
car esă- midi st ragăat enț ia–cum și -av âr âtbuni cu’ deget ulî nt r-unbor cancudul ceaț ăpr oaspăt ă
acum t rei zi leși cum ar âsat unci cândbuni cal -
apocni tcul ingur a.
Lesi mtl i
psacapeor anăî npi ept .Mi -edorder âsul caunt unetal buni cului și depov eșt il
ebuni cii
.
IarDar in…Cedorî miest edef ratelemeu!Degl umel eșidedesenel el ui,decum păr easășt ie
totul !Vi aț af ăr ăel nu- idoarpust ie, eși înspăi mânt ăt oar e.Î mi er acăl ăuză, pr otect orși cel mai bun
priet endeat ât av reme,î ncâtacum nușt iucesămăf acf ăr ăel .Gândulcăsuf er ămăscoat edi n
mi nț i.Of i înt r-ocel ul ă?Oar eî ltor tureazăchi aracum?
Într-uncol țal căr uței scl i
peșt ecev aînt unecatși îngr ozitor .
Mi -așdor isăf ieunani mal–unșoar ecesau, cer ule, chi arunșobol an.Darcr eat ur amăț i
nt uieșt e
cuochi ieist răl uci torișil acomi .Est eunuldi ntrel ucr urileacel ea.Unadi ntreumbr eledi nnoapt ea
raziei .„ Înnebunesc.Dev innebunădel egat ”.
Închi dochi i,dor indu- mica„ l
ucr ul”sădi spar ă.Nuseî nt âmpl ăast a,așacămăapărdeelcu
mâi nilet r
emur ând.
—  Lai a…
—  Pleacă!Nuexi șt icuadev ărat.
Lucr ul semei apr opi ecâț ivacent i
met r
i.
„Sănuț ipi, Lai a” ,îmi spun, mușcându- mi tarebuzel e.„ Nuț ipa! ”
—  Frat el et ăusuf er ă, Laia.
Toat ecuv int el ecr eat uriisuntr ost iteapăsat , cași cum arv reasăseasi gur ecănupi er dni ciunul .
—  Război ni cii îi pr ov oacădur ereî ncetși cupl ăcer e.
—  Nu.Exi șt i doarî ncapul meu.
Râsul cr eat ur ii seamănăcuzor năi t
ul sticlei spar te.
—  Suntl af elder ealcamoar tea,mi cuț ăLai a.Laf elder ealcaoasel ezdr obi te,casur orile
trădăt oar eși caMășt i
lepl inedeur ă.
—  Eșt i oi luzi e.Nueșt idecât …decâtv i
nov ățiamea.
Ducmânal abr ăț aradel amama.Umbr ar ânj eșt ecaunani maldepr adă,acum nu- idecâtl aun
brațdi stanț ă.Darcăr uț aseopr eșt e,iarcr eat ur aî miar uncăoul ti
măpr ivir
er ăutăci oasășidi spar e
cuunșui er atsat isfăcut .Pest ecât ev asecundecăr uțasedeschi deșimăt rezescî nf ațazi dur ilor
ameni nț ăt oar eal eAcademi eiBl ackcl iff.Apăsar eal orst rivitoar eî mi al ungăhal uci naț iadi nmi nt e.
—  Pr ivireaî npământ ,zicenegust oruldescl av iînt impce- midezl eagăl anț uldemar gineacăr uței,
i
areumăst r ădui escsămăui tdoarl api et reledepav aj .Îiv or beșt icomandant uluidoarcândț ise
adr esează.Nuopr i
v eștiînochi–abi ciuitscl av ipent rumaipuț i
ndeat ât.Cândî țidăot reabă, o
facir epedeșibi ne.Î npr imel esăpt ămânit ev adesf igur a,darpânăl aur măosă- imul țumeșt i
pent ruast a.Dacăci catricilesuntdest ul deur âte, el evii mai mar in-osăt ev iolezepr eades.Ul tima
sclav ăar ezi st atdouă săpt ămâni ,cont inuă negust or ul,spr e gr oaza mea t otmaimar e.
Comandant uln- af ostmul țumi tdet r
eabaast a.Af ostv inamea, desi gur ,arf itrebui ts- oav ertizez
pef atămaibi nedel aî nceput .Separ ecăși -
ai eșitdinmințicândcomandant ulaar s-ocuf i
erul
roșu.S-aar uncatînpr ăpast i
e.Tusănuf acilaf el,măav ert
izeazăel,priv
indu-măcaunt atăcare
vreasă- șiîmpiediceobr ăznicăturadecopi lsăf acăv reotrăsnai
e.Al tminter
i,comandant ulva
credecă- ifur
nizezmar fadepr oastăcalit
ate.
Negust oruldesclavisesal utăcupaz nici
idelapor țișimăt r
agedel anțcapeuncâi ne.Mătârăsc
dupăel .„Viol
…desf igur are…î nsemnar ecuf i
erulroșu.Nupotf aceasta, Dari
n.Nupot ”
.
Măcupr indeonev oiev isceral
ăsăf ug,onev oieat âtdeput erni
căîncâtî nceti
nesc,măopr esc,
î
ncer csămăî ndepăr tezdenegust or
.Mi seîntoarcest omacul pedos,credcă
 
osăv omi t
.Darnegust orul tr
agedel anțșieumăî mpl eti
cescînurmal ui.
„N-am undesăf ug”,îmi dauseamacândt recem pesubpoar tacuțepuședel aBlackcli
ffși
intrăm
î
ncur teai mensă.„N- am undesămăduc.Nuexi st ăaltăcal
edea- lsal
v apeDar in”.
Am păt runsînAcademi e.Numai exi
stăcaledeî ntoarcere.

12.
Elias
Lacât ev aor edupăceam f ostdesemnataspi r
ant ,st auascul tătoral ăt uridebuni culî
nhol ulcao
peșt erăalcaseil uișiî nt âmpi noaspeț i
icar ev inlapet recer eameadeabsol vire.Qui nVet uri
usar e
șapt ezecișișapt edeani ,darf emei let otmair oșesccândl epr iveșteî nochi ,iarbărbaț i
it resar
cândbi nev oieștesăl est rângămâna.Lumi nal ămpi lorf acecoamal uibogat ădepăral bsăpar ă
aur i
e, iarf el ulîncar eî idomi năf izicpet oț icei l
al ț
i, felulî ncar eî nclinădi ncapspr emusaf iricând
îical căpr agulmăf acsămăgândescl aunv ulturcar eur măr eșt elumeapl anânddeasupr aeiî n
zbor .
Laor aopt ,v i
lagemedej adecel emaibunef ami liidi nr ândulAr istocr ațil
orșidecâț i
vadi ntrecei
mai bogaț i Comer cianț i
.Si ngur iiPl ebei suntr ândași idel agr ajdur i.
Mamanuaf osti nvitată.
—  Felicitări,aspi rantVet urius!miseadr eseazăcut itlulconf eritdePr ofeț iînt i
mpulabsol viriiun
băr batcumust aț ă,pr obabi lunv ăr,înt impceî mist r
ângemâna.Saupoat eart rebuisăspun
Maj est ateaVoast r
ăI mper i
al ă?
Băr bat ul î
ndr ăzneșt esăî nf runtepr ivir
eabuni cului ,rânj indsl ugar nic.Buni cul nu- li
aînseamă.
Așaseî nt âmpl ăt oat ăsear a.Oamenipecar enușt iucum î icheamămăt rateazăcapeunf i
u
demul tpi er dut ,unf ratesauunv ăr .Probabi lcăj umăt atedi ntreeiî misuntr ude, darnuși -aubăt ut
capul săaf l
edeexi st enț ameapânăacum.
Pel ângăl i
ngăiaumaiv eni tșicâț ivapr ieteni– Far is,Dex,Tr istas,Leander– darcelmai
ner ăbdăt oroașt eptpeHel ene.Dupăj ur ământ ,fami li
il
eabsol venț i
l
oraudatbuznaî nar enăși
valul Casei Aqui llaasmul s-odel ângămi neî nai ntesăf iapucatsăv orbesccuea.
Oar eHel enececr ededespr eÎ ncer cări?Vom concur aunulî mpot r
ivacel ui l
altcasăcâșt igăm
tronul ,sauv om acț ionaî mpr eună, cum am f ăcutmer eudecândam i nt r
atl aBl ackcli
ff?Întrebăr il
e
mel enascal teî ntrebăr i
,ceamaipr esant ădi ntret oat ef ii
ndcum mi -arput eaaduceconducer ea
împăr ăției „adev ăratal iber tate, at rupului și asuf letul ui”.
Unl ucruest ecer t:oricâtașv r
easăscapdeBl ackcl iff,școal aîncănuși -ater mi nattreabacumi ne.
Numaiav em ol unădeper mi sie,aur ămasdoardouăzi le.Pr of eți
iaucer utcadupăaceeat oți
elev ii–chi arși absol venț i
i –săseî ntoar căl aAcademi eși săasi stelaÎ ncer căr i
.
Hel enesoseșt eî ncel edi nur măî mpr eunăcupăr inț i
ișicusur oril
eei ,i areuui tsă- ii esî n
întâmpi nar e.Suntmul tpr eaocupatsămăhol bezl aea.Î lsalutăpebuni cul, zv el
tășist r
ăluci toare
înuni formadepar adă,cumant i
aneagr ăf lutur ândușor .Înl umi nal umânăr il
or,păruleipar e
argint i
uși -i curgepespat ecaunr âu.
—  Ai grij
ă, Aqui l
la, zicî ncel edi nur măapr opiindu- mă.Ar ățiaproapecaof at ă.
—  I
art uar ăț iapr oapecaunaspi rant .
Zâmbet ulnu- il
umi neaz ăochi i,și -
midauseamai medi atcăcev anu- iî nr egul ă.Exal t
areademai
dev remes- aev apor atși Hel eneeagi t
ată, caî nai nteaunei bătăliipecar enucr edecăov acâșt i
ga.
—  Ces- aî nt âmpl at ?înt reb.
Încear căsăt reacăpel ângămi ne, î
nsăoapucdemânășiot ragî napoi .Îicitescof urtunăî nochi ,
darsesi leșt esăzâmbeascăși î
și desf acebl ânddeget eledi ntr-alemel e.
—  Nus- aî nt âmpl atni mi c.Unde- i mâncar ea?Mordef oame.
—  Vincut ine…
— Aspi rantVet urius, tunăbuni cul .Guv ernat orul LeifTanal iusv reasăschi mbeov orbăcut ine.
— Mai bi nenu- llăsapeQui nsăașt ept e,ziceHel ene.Par ef oar tehot ăr ât .
Sest recoar ăpel ângămi ne,i areuscr âșnescdi ndi nț iî nt impcebuni culmăsi l
eșt esăpor to
discuț ienesf âr șităcuguv er nat orul .Mair epetaceeașiconv er saț iepl ict icoasăcupest ezece
Aristocr aț icuf uncț iideconducer eșiabi adupăv reoor ăbuni culseî ndepăr teazădeșuv oi ul
nesf âr șitdeoaspeț iși măt ragedupăel .
— Eșt idi stratșinu- țipoț iper mi teast a,spuneel .Oameni iaceșt ias- arput eadov edif oar te
folosi tor i
.
— Seducei laÎ ncer căr iînl ocul meu?
— Nuf iidi ot ,sest râmbăener vatbuni cul .UnÎ mpăr atnuest eoi nsul ă.Enev oiedemi ideoameni
casăpoț iconduceÎ mpăr ăț ia.Guv er nator i
ior așel orî țiv orf isupuși ,darî țiv ordai nformaț i
i
eronat eșit ev ormani pul al af i
ecar epas,așacăainev oiedeor ețeadespi onipr intreei .
Rezi stenț aCăr tur aril
orseext inde, iart ri
bur il
ecel emair ebel ev orconsi der aschi mbar eadi nast iei
obunăocazi esăsemenedezor di ne.Ainev oiedespr i
jinuldepl inalmi l
itar il
orcasăî năbușior ice
urmăder ev oltă.Pescur t,ainev oi edeaceșt ioameni–casf ăt uitor i,mi ni ștri,di plomaț i,gener ali
sauspi oni .
Încuv iinț ezcumi nt eaai urea.Vădl ângăușacar educespr epar culv ileiof ii
căaunuiComer ciant
î
mbr ăcat ăî nt r-
or ochi eî nnebuni tordet ranspar ent ă.Ef rumuși că.Foar tef rumuși că.Î izâmbesc.
Poat edupăceogăsescpeHel ene…
Buni culmăapucădeumer ișimăî nt oar cedi ndi recț iagr ădi nii,spr ecar eav eam degândsămă
î
ndr ept .
— Fiiat ent ,băi ete!spuneel .Tobel ei -
audusÎ mpăr atul uiv est eadespr eÎ ncer căr iî ncădeazi
dimi neaț ă.Spi oni imeispuncăapăr ăsitcapi t alaimedi atceaaf lat.Cr ezicădi nast iaTai asev a
predaf ăr ăl upt ă?puf neșt ebuni cul cândî mi vedepr ivireasur pr i
nsă.
— DarÎ mpăr atul îi vener eaz ăde- adr ept ul pePr ofeți,îi viziteazăî nf iecar ean.
— Adev ăr at .Daracum s- auî nt or sî mpot ri
val uișiameni nțăsă- iuzur pezedi nast ia.Sev al upt a
pent ruea, bagmânaî nf oc!Dacăv reisăcâșt igi,trebui esăt et rezeșt i,cont inuăbuni culmi ji
ndu- și
ochi i.Dej aam pi er dutpr eamul tăv remer epar ândcest ricit u.Fr ațiiFar r
arspunor icuiest edi spus
să-i ascul tecăi er iapr oapeai l
ăsatundezer torsăscape, cămascanuț is- al ipitdef ațădi ncauza
necr edi nț eit ale.Ainor occăSf r ânci oculest epl ecatî nnor d,al tfelt e-arf il uatdej aî npr i
mi re.
Gar daNeagr ăaaccept atsănudeschi dăoanchet ăî mpot r
iv at adoarcândl e-am ami ntitcăf raț i
i
Farrarsuntni ștenenor ociț idePl ebei ,î ntimpcet uf acipar tedi nunadi nt recel emaiar istocr ate
fami liidi nI mper i
u.Măascul ți?
— Si gurcăda.
Măpr ef acj i
gni t,darî ntrucâtmăui tcuunochi dupăf at adeComer ciantși cucel ăl altdupăHel ene,
buni cul nu- i conv i
ns.
— Vr eaus- ocautpeHel …î ncepeu.
— Sănucumv asăt el așidi str asdeAqui l
la,spunebuni cul .Ni cinuî nțel egcum af ăcutsăf i
e
desemnat ăaspi rant .Femei len- aucecăut aî nar mat ă.
— Aqui llaest epr int recei mai buni lupt ător idinșcoal ă, oapăreu.
Buni cull ov eșt eat âtdet ar ecupal maî ntr-omăsuț ăv eche,î ncâtov azăal unecădepeeașise
faceț ăndăr i
.Fat adeComer ciantț i
păscur tși seî ndepăr tează.Buni cul nici nucl i
peșt e.
— Pr ost i
i, ziceel .Sănu- mi spui căai simț icev apent ruf ăt ucaast a.
— Buni cul e…
— Est esupusaI mper iului.Cr edcădacăaif idesemnatÎ mpăr at,aiput easăn- onumeșt iSf rânci oc
șiînl ocdeast asăt eî nsor icuea.EoAr ist ocr atădev i
țăbună,măcarț i-arf aceogr ămadăde
moșt eni tor i…
— Opr eșt e-te, buni cule!i nter vineu, jenatcăi deeadeapr ocr eamoșt eni tor icuHel enem- af ăcutsă
roșescși să- mi ar dăgât ul.Număgândescl aeaî nf elul acel a.Eaest e…Est e…
Buni culr idicăospr ânceanăar gint ie, iareumăbâl bâicauni di ot.Vor bescpr ost ii,îmidauseama.
LaBl ackcl i
ff,el ev iinuaf l
ăpr eamul t edespr ef emeidecâtdacăv iol eazăoscl av ăsaupl ătesco
târfă,i arpemi nenum- ai nt eresatni ciunadi ntrev ariant e.Am av utdest uleav ent uriî nt i
mpul
permi siilor ,darper mi siinuav eam decâtodat ăpean.Hel eneeof atăf rumoasă,i areumi -am
petrecutî npr eajmaeiapr oapet ott impul .Si gurcăm- am gândi tl aeaî nf elulacel a.Darast anu
î
nseamnăni mi c.
— Îmiest ecamar ad,buni cul e,r eușescsăspun.Aif iput uti ubiuncamar adl af eldemul tcum ai
i
ubi t
-opebuni ca?
—  Eun- am av utdr eptcamar azi blondeî nal teși arătoase.
—  Ter mi năm cupov esteaast a?Așv reasă- mi ser bezabsol vi
rea…
—  Încăcev a, zicebuni cul ,apoidi spar eșiseî nt oarcepest ecât ev acl ipecuunpachetl ung, înv eli
t
î
nmăt aseneagr ă.Ast easuntpent rut ine.I ntenț ionam săț il edaupent rucânddev eneaicapul
Casei Vet ur i
a, darcr edcăî țiv orf imai def ol osacum.
Desf acpachet ul și apr oapel eșin.
—  Pet oț i draci i!
Măui tl asăbi iledi nmânamea.Unsetcugr av ur inegr ecompl icat e,pr obabi lf ăr ăegalî nt ot
Imper iul.
—  Săbi iTel uman.
—  Suntf ăcut edebuni cul l
ui Telumancel de- acum.Unom dei spr av ă.Er am pr i
eteni .
CasaTel umanpr oducedesecol ecel emaibuneobi ectedi noț eldi nî nt r
egI mper iul.Tel umande
acum pet recel uniî nși rînf iecar eancasăper fecționezear mur adi noț eldeSer r
aaMășt ilor .Dar
osabi eTel uman–unaadev ărată,cucar esăpoț it ăi aci ncitr upur ideodat ă–seconf ecționează
doarodat ăl acâț ivaani ,
cel mul t.
—  Nupotsăaccept .
Încer csăil edauî napoi ,darbuni culî mit ragesăbi il
ev echidi nspat e,undel e-am agăț at,șil e
î
nl ocui eșt ecusăbi i
leTel uman.
—  Est eundarpot rivitpent ruunÎ mpăr at, zi
ceel .Săv edem dacăî lmer iți.Mer euv ictor ioși!
—  Mer euv ictor ioși !r ăspundcumot toul Casei Vet ur i
a, iarbuni cul seducesăv adădemusaf iri.
Încăameț itdeacestcadou, măducspr ecor tul cumâncar e,sper ândsădaudeHel ene.Laf i
ecar e
pas,l umeamăopr eștesăst eadev or băcumi ne.Ci nev aî mipuneî nmânăof ar furiecuchebap
picant .Al tci nev a,unpahar .DouăMășt imaiî nv âr stăsepl ângcăÎ ncer căr ilenus- auț inutpe
vremeal or, înt impceungr updegener aliAr istocr ațidi scut ăî nșoapt ădespr eÎ mpăr atulTai us, de
par căi -
arspi onaci nev a.Despr ePr ofeț i,toat ăl umeav orbeșt ecur espect .Ni menin- arî ndr ăzni
altfel.
Scapî ncel edi nur mădemul ți
me.PeHel enen- ov ădni căi eri
, deșil ezăr escpesur or il
eei ,Hannah
și Livia, cuochi ipeFar is,car epar epl i
ct isit.
—  Vet urius, măst rigăFar i
s, iareusuntușur atcănusegudur ăpel ângămi necat oț i cei l
alți
.Vr eau
sămăpr ezi nț i
.
Îmiar at ăungr updeAr i
st ocr atepl inedemăt ăsur ișidebi juter iidel amar gineacor tul
ui.Unel e
dint r
eel eseui tăl ami necupof taunorani mal edepr adă.Lecunoscbi nepecât ev a,pr eabi ne
chi arcasămăașt eptl acev abundel așușot elil
el or .
—  Far i
s, eșt ioMască, îispunpr ietenul uimeu.Nu- inev oiesăf iipr ezent atni mănui .Du- teacol oși
stai dev or băcuel e!Dacăai emoț i
i,ia- lcut inepeDexsaupeDemet rius.Ai v ăzut-opeHel ene?
Nu- mi iaî nseamăî nt r
ebar ea.
—  Demet riusnuav enit.Pr obabi lcăeî mpot rivacodul uisăumor alsăsedi streze.I arDexebeat .
Slav ăcer ul ui, s-ar elaxatși el odat ă.
—  DarTr i
st as?
—  Preaocupatsă- icur găbal eledupăl ogodni cal ui.
Far isdădi ncapspr eomasăundeTr istasst ăî mpr eunăcuAel ia,obr unet ăf rumuși că.Par emai
fericitdecâtl -am v ăzutv reodat ăî nul ti
mul an.
—  IarLeanderi -amăr t
ur i
sitHel enei căoi ubeșt e.
—  Iarăși?
—  Iarăși.Eai -aspussăsecar epânănu- irupenasul adouăoar ă, i
arel s-adussăseconsol ezecu
or oșcat ăî ncur teadi nspat e.Dacăl eami ntim căosăaj ungiÎ mpăr at,cont i
nuăFar is,ui t
ându- se
l
asci vl af ete, cr edcăput em l uaf iecar ecât edouă.
—  Arf ioi dee,zi ceușichi armăgândescl aast aocl i
pă,pânăcândî miami ntescdeHel ene.Dar
trebui esăogăsescpeAqui lla.
Apar echi arî ncl i
paaceeaî ncor tșit recepel ângăgr upuldef et e,opr indu- sepent rucăunaise
adr esează.Î miar uncăopr i
v ir
e,apoișopt eșt ecev a.Fat ar ămânecugur acăscat ă,i arHel enese
î
nt oar ceși iesedi ncor t.
—  Trebui es- opr indpeHel ene, îispunl uiFar is, carel e-aobser vatpeHannahșipeLi v iașidăsăl i
seal ătur e, net ezindu- șicr east a.Nut eî mbăt apr eat are, îlsfăt uiesc.Șidacănuv reisăt et rezeșt i
fără„ bi j
ut er ii
”, ține- tedepar tedecel edouă.Suntsur or i
lemai mi cial el ui Hel .
LuiFar isî idi spar ezâmbet ulșipl eacăhot ăr âtdi ncor t.Eumăgr ăbescs- oaj ungpeHel ene.
Obser vuncapbl ondî ndr ept ându- sepr ingr ădi nav ast ăabuni culuicăt reunșopr ondăr ăpănatdi n
spat elecasei .Lumi nadel apet recer enubat epânăacol o, mădescur cghi dându- mădupăl umi na
stelelor .Păst rezf ar fur ia,ar uncbăut ur așimăur cspr ij
inindu- măcuomânăpeșopr on,i arde
acol opeacoper ișul abr uptal casei .
—  Put eai săal egi unl ocmai accesi bil,Aqui l
la.
—  Aici el iniște, răspundeeadi nî nt uner ic.Și înpl us, sev edet otr âul.Mi -aiadusși miecev a?
—  Fugide- aici!Pr obabi lcăt uaiî nf ul ecatdej adouăf arfur i
i
, câtt impam st rânseumâi nilet ut uror
împăi aț il
or .
—  Mamaspunecăsuntpr easl abă,zi ceea,șișt erpel eșt ecuv ârfulpumnal uluioî mbucăt ur ădi n
farfur i
amea.Deceț i-al uatat âtdemul tsăv ii
?At rebui tsăf aci curt ecâr dului tăudef ecioar e?
Îmiv ineî nmi ntei uteconv ersaț iaj enant ăcubuni culșiî ntrenoisel asăot ăceregr ea.Euși
Hel enenuv or bim despr ef ete.Îit achi neazăî nl egăt urăcuf l
irturil
el orpeFar i
s, peDexșiper est ul
,
darnuși pemi ne.Pemi ne, niciodat ă.
—  Eu…ăăă…
—  Poț i săcr ezi căLav iniaTanal iaaav utt upeul sămăî ntrebedacăai pomeni tv r
eodat ădespr eea?
Apr oapecămi -av eni tsă- iînfi
gof rigăr uieî ncor saj ul ălaumf l
at .
Simtour mădet ensi uneî nv oceaHel enei și îmi dr eggl asul .
—  Șicei -ai spus?
—  Căî i st rigi numel edef i
ecar edat ăcândmer gi laf eteledel adocur i.At ăcuti medi at.
Am i zbucni tî nr âs,expl icându- miacum pr ivi
reaor ipil
at ăpecar emi -oar uncaseLav i
nia.Hel ene
zâmbeșt eșiea, darar eochi itriști.Par edi ntr-odat ăf oar tesingur ă.Apl eccapulsă- iprindpr iv i
rea,
însăseui tăî nal tăpar te.Nușt iucenu- iînr egul ă, darnuepr egăt ităsă- mi spună.
—  Ceai degândsăf aci dacădev ii Împăr ăteasă?oî nt reb.Ceț i
-arpl ăceasăschi mbi?
—  Tuv ei câșt iga, Elias, iareuv oi fi Sf rânci oc.
Vor beșt ecuat ât aconv inger eî ncâtpent ruocl ipămisepar ecăspuneunadev ărst răv echiși
binecunoscut–căcer ul eal bast ru, deexempl u.Peur mă, î
nsă, r
idicădi numer ișiseui tăai ur ea.
—  Dacăv oicâșt igaeu,osăschi mbt ot ,cont inuăea.Osăi ntensi ficcomer țulî nsud,osăaduc
femei înar mat ă, osădest i
ndr elaț iilecuMar inar i
i.Și osă…osăf accev aînpr i
v i
nțaCăr turar ilor.
—  Ter ef er ilaRezi stenț ă?
—  Nu.Măr ef erl aceseî nt âmpl ăî nCar tierul lor .Lar azii.Lacr i
me.Nu- i…
Vreasăspunăcănu- iînr egul ă, știu, darast aarî nsemnar ăzv rătire.
—  Lucr ur i
learput east amai bine, cont inuăea.
Seui tăl ami nepr ov ocat or ,iareur idicdi nspr âncene.Numis- apăr utni ciodat ăcăHel enei -ar
simpat izapeCăr tur ar i.Ast amăf acesă- mi placăși mai mult.
—  Dart u?măî ntreabă.Tuce- ai face?
—  Credcăl af el cat ine.
Nu- ipotspunecănumăi ntereseazăși cănum- ai nt eresatni ciodat ăguv ernar ea.N- arînțelege.
—  Saupoat ecăt e- așl ăsapet i
nesăconduci Imper iul,iareuașt r
ândăv iînhar em.
—  Fiiser ios.
—  Suntf oar teser ios,r âdeu.Î mpăr at ular ehar em,nu- iașa?Esi ngur ulmot ivpent rucar eam
depusj ur ământ ul .
Măî mpi nge, mai -mai săcaddepeacoper iș,iareuor ogsămăi er t
e.
—  Nu- ini mi cder âs,v or beșt eeacauncent urion,i areuî ncer csăparcev amaisobr u.Ner iscăm
viețil
e.Pr omi te-micăt ev eibat esăcâșt igi .Pr omi te- micăv eidat otcepoț iînÎ ncercări.Pr omi te-
mi !insi st ăeași măapucădeunadi ntrecur elel ear mur ii
.
—  Bine, lanai ba!Af ostdoarogl umă.Si gurcămăv oi bat esăcâșt ig.N- am degândsămor ,poț i f
i
sigur ă.Dart u?Tunuv rei sădev iiîmpăr ăteasă?
Hel enecl at i
năener gicdi ncap.
—  Suntmaipot rivităsăf iuSf rânci oc.Șinuv reausăconcur ezcut ine,Elias.Dacăî ncepem săne
l
upt am î nt r
enoi ,îilăsăm peMar cusși peZaksăî nv ingă.
—  Hel …
Măgândescs- oî nt r ebceanumeosupăr ă, sper ândcădupădi scuțiaast aar emai mul t
ăî ncr eder e
înmi ne, darnu- mi lasăocazi a.
—  Vet ur ius!st rigăea, uitându- secuochi i mar ilat eacadi nspat elemeu.Ast easuntsăbi i Tel uman?
Ilear ăt ,iareamăi nv i
di az ăat âtcâtt rebui e.Peur măr ămânem ov remet ăcuț i,mulțumi ndu- nesă
neui tăm l ast eleși sădescoper i
m muzi cadi nsunet eleî ndepăr tat eveni tedel afierări
i.
Măui tlacor pulzv eltalHel eneișil apr ofil
uleibi nedesenat .Ce- arfidev enitdacănuer aMască?
Îmiest ei mposi bilsămi -oi magi nezof at ăAr ist ocratăoar ecar e,î ncăut ar
eauneipar ti
debune,
mer gândl apet recer iși îngădui ndu- l
enobi l
ilorpot ri
viț
isă- i facăcur t
e.
Bănui esccănucont ează.Or iceam f i pututdev eni –v raci saupol i
ti
cieni ,j
uriștisauconst ructori–
af ostșt er sdinf i
reanoast r ăpr i
nant renamentși înghiți
tdegaur aneagr ănumi tăBl ackclif
f.
—  Ceseî ntâmpl ăcut ine, Hel ?oî ntreb.Număj i
gni pref ăcându- tecănușt iidespr ecev orbesc.
—  Am emoț i
idi ncauzaÎ ncer căr i
l
or .
Număl asăsăașt eptșinusebâl bâi e.Măpr iveșt edi rectî nochi ,cui risulal bastrul i
mpede,cu
capulpuț inapl ecat .Or icineal t
cinev aarcr ede- of ărăsăseî ndoi ascăocl ipă.Dareuocunoscpe
Hel eneși ști
ui medi at, pânăî nmăduv aoasel or,cămi nte.Î nacel ași t
imp, cui ntensitateaaceeape
car eoaidoarnoapt eat ârziu,cândmi nteadeschi deușici udat e,îmimaidauseamadeal t
cev a.
Nu- i omi nciunăoar ecar e.Eomi nci unăv iolent ăși t
ulbur ăt oare.
Eaî mi obser văexpr esia.
—  Las- obal t
ă, El i
as.
—  Așadar , seînt âmpl ăcev a…
—  Bine,măî ntr erupeea.Î țispunceam pesuf l
etdacăî mispuișit ucef ăceaicuadev ăratîn
tunel ur ii
er idimi neaț ă.
Coment ar iulvineabsol utpeneașt ept at eși măf acesă- mi ferescpr ivi
readeea.
—  Ți-am spus, eu…
—  Da.Mi -aispuscăî lcăut aipedezer tor.Iareuț i-
am spusacum căn- am ni mi c.Ne- am lămur it
cum nusepoat emai bi ne.Numai av em despr ecev orbi .
Simtî nv oceaei oînțepăt ur ăcucar enusuntobi șnuit.Seui tăînochi imei cuoî ngr i
jor
ar ecareni ci
nu- mi estef ami li
ară.„ Ceascunzi ,Elias? ”măî ntreabăexpr esi aei .
Helemaest răî nadescoper isecr ete.Ocombi națiedel oialitat ecur ăbdar et ef acesăsi mțio
nev oiei rezistibilăsăit edest ăinui eșt i
.Șt ie,deexempl u,căl ef urnizezcear șafurideschi mb
uceni ci l
or ,casănuf iebi ciuițipent rucăf acî npat .Știecăl escr iuînfiecar el unăl uiMami eRilași
fratelui meuadopt i
v ,Shan.Șt iecăam r ăstur natcândv aî npat ul luiMar cusogăl eatăcubal egăde
vacă.Ast aaf ăcut -osăchi coteascăzi l
eî nși r
.
Daracum exi st ăf oar temul telucr ur ipecar enul eșt i
e.Av ersiuneameaf ațădeI mper i
u,de
exempl u, șicucât ădi sper ar eașv reasăscapdeai ci.
Numai sunt em copi i
,săneî mpăr tăși m secr etel eși săr âdem.Nuv om mai f
i nici
odat ă.
Încel edi nur mă,eunur ăspundl aî nt rebar eaei ,iareanur ăspundel aî ntrebar eamea.St ăm fără
sănemaispunem ni mi c,ui t
ându- nel aor aș,l ar âu,ladeșer tuldi nzar e,cut aineleatâr nândgr eu
î
nt renoi .

13.
Laia
Deșinegust or
uldescl avim- aav erti
zatsănur i
diccapul ,măui tlaAcademi ecuo ui mire
bolnăv icioasă.Cenuși ulziduril
orsepi erdeî nnoapt eșinupotspuneundeset erminăumbr eleși
undeî ncepcl ădi ri
ledel aBl ackcl i
ff.Fel i
nar ecul umi năal bast r
ăf acsăpar ăf antomaticeși
terenur i
ledei nst rucțiealeșcol ii
,ni sipoaseșigoal e.Cev amaidepar te,lunast răluceștedintre
coloanel eși ar
cadel eunui amf iteatruameț itordeî nalt
.
Elev i
idel aBl ackcl if
fsuntî nper mi si
e.Nuseaudedecâtscâr țâi
tulsandal el
ormel eînl i
niștea
sinistrăal ocului .Fiecar egar dv iupar et ăiatșimăsur atcuecher ul,fiecarealeeest epav ată
i
mpecabi l,fărăsăsev adănici ocr ăpăt ură.Nuexi stăflorisaui ederăcar esăsecaț erepeclădi r
i,
nicibănci pecar esăpoat ăst ael eviilat acl
al e.
— Faț aî nainte!latrănegust orul.Ochi iînpământ !
Neî ndrept ăm spr eocl ădirecăț ăratăpebuzast ânciidinspresudcaobr oascăneagr ă.Est e
const ruitădi nacel așigr anitmohor âtcașir estulșcoli
i.Casacomandant ului
.Labazast âncil
orse
î
nt i
ndeomar ededunedeni sip.Di ncol odedune,depar te,ser i
dicălaor i
zontpiscur i
lealbastre
aleMunț il
orSerr an.
Oscl avăf oar t
emăr unțicădeschi deușadel aintrare.Pr i
mull ucrupecar eîlobser vestepet ecul
negr udepeochi .„ Înpr i
mel esăpt ămâni ,t ev adesf igura”,aspusnegust oruldescl av
i.Oar e
comandant ul osă- mi scoatăși mi eunochi ?
„Nucont ează”.Îmi pipăibrățara.„ Epent ruDar i
n.Totcef ac, f
acpent ruDar in”.
Înăunt rul casei est eî nt uner iccaî nsubt er an.Pâl pâi real umânăr i
lorabi aar uncăunst ropdel umi nă
peper eț iinegr i.Măui tî nj urșiv ădocamer ămobi l
at ăsi mpl u,apr oapemonahal ,ast aî nai nteca
negust or ulsămăapucedepărșisăt ragăt ar e,apr oapesă- mir upăgât ul.Înmânal uiapar eun
pumnal .Îmi apr opiel amadepl eoape.Scl avaceamăr unț icăt resar e.
—  Dacămair i
di cipr ivireaodat ă, îțiscotochi i,zicenegust orul ,aruncându- miî nfațăr ăsuf lareal ui
fier bint e.Ai înțel es?
Îmi cur gl acr imi dej a.Î ncuv ii
nț ezi ut edi ncap, iarel îmi dădr umul .
—  Numaidaapăl așoar eci ,î mispune,î nt impcescl av aneconducel aet aj.Comandant ulmai
degr abăt esecer ăcusabi a,decâtsăt esupor tepl ângând,i areun- am chel t
uitosut ăopt zecide
măr ci doarcasă- țiaruncl eșul v ult
ur il
or .
Scl av aneducepânăl aoușădi ncapăt ulhol ului.Î șinet ezeșt er ochi aneagr ăper fectcăl cat ăși
ciocăneșt eușor .O v oceî ior donăsăi ntre.Î nt impcesedeschi deușa,obser vof er eastră
acoper ităcuper delegr ele,unbi roușiunper etepecar esuntdesenat edi versechi pur i
.Î mi
ami nt escapoi depumnal ul negust orului și l
asochi iînpodea.
—  Ți -al uatcam mul t,spunev oceacal măcar eneî nt âmpi nă.
Îmi ceri er tare, comandant e, spunenegust orul.
Fur nizor ul meu…
—  Li nișt e!
Negust or ulî nghi t
eî nsec.Î șif r
eacăpal mel e,scoț ândunsunetcaf âșâitulunuișar pe.St au
absol utnemi șcat ă.Oar ecomandant ulseui tăl ami ne?Măcer cet ează?Î ncer csăparî nfrânt ăși
supusă, așacum șt iucăl epl aceRăzboi nicilorsăar ateCăr tur arii.
Însecundaur măt oar eosi mtî nspat elemeușit resar ,sur pr i
nsădecâtdeneauzi tăav eni tdel a
bir ou.Est emai fir
av ădecâtmi -am i magi nat–mai scundădecâtmi neși subț i
recaot rest ie.Dacă
n-arav eamasca,așput ea- ocr edeuncopi l
.Poar tăouni for măcăl cat ăi mpecabi l,cupant alonii
vâr âț iî n ci zme negr e,l ust ruite ca ogl inda.Fi ecar e nast ure de l a cămașa eica abanosul
str ăluceșt eai domaunui ochi deșar pe.
—  Ui tă- tel ami ne, spunecomandant ul .
Măst r ădui escsămăsupun,i arcândî iî ntâlnescpr ivirea,par alizez.Măui tlaeadepar căm- aș
uital aopi at rănet edădemor mânt .Nuar eof ărâmădeumani tat eî nochi icenuși i,iarpef ața
acoper itădemascănuseci teșt est ropdebunăt at e.Î nst ângagât uluieicoboar ăospi r
ală
albast rădecol or ată–unt at uaj ciudat .
—  Cum t echeamă, fato?
—  Lai a.
Capulî mizboar ăî nt r
-opar teșiobr azulî miar de.Abi aapoiî midauseamacăm- apăl mui t.Ochi i
mi seumpl udel acrimi și îmi înf i
gunghi ileî ncoapsecasămăî mpi edi cs- oiaul afugă.
—  Gr eși t!măi nf ormeaz ăcomandant ul.Tunuainume.Nuaii dent itate.Eșt ioscl avă,doarat ât.
Ast a- itotcev ei fi vreodat ă.
Se î nt oar ce spr e negust or ulde scl av ișidi scut ă pr ețul.Faț aî ncă mă ust ură,at uncicând
negust or ul î
mi desf acezgar dași lanț ul del agât .Înai nt esăi asă, băr bat ul semai opr eșt eocl ipă.
—  Îmi daț i voiesăv ăf el i
cit, comandant e?
—  Pent ruce?
—  Pent rudesemnar eaAspi ranț ilor.Vui eșt eor așul .Fi ul dumneav oast ră…
—  Ieși !spunecomandant ul .
Îiînt oar cespat elenegust or ului sur prins, car eser et r
ager epede, și își fi
xeazăpr iv
ireaasupr amea.
Cr eat ur aast achi arapl odi t?Oar ecef eldedi av olof iaduspel ume?Măcut r
emurșispersănu
af l
uni ciodat ă.
—  Scl av ă, uită-teî nspat elemeu, î
mi spune.
Ri dicochi ișimiseî nt ăreșt ei mpr esiaci udat ăpecar eam av ut-ocândam i ntr
at .Per eteledi n
spat el ecomandant uluiest epl indeaf ișeî nr amedel emncuchi pur idebăr bațișif emei ,t i
neriși
băt râni .Suntzeci ,așezat eî nr ândur i.
CĂUTAT:
SPI ONREBEL…HOȚICĂRTURARI …
OM DEÎ NCREDEREALREZI STENȚEI …
RECOMPENSĂ: 250MĂRCI …1. 000MĂRCI …
—  Suntf ețelet ut urorl upt ăt or i
lordi nRezi stenț ăpecar ei-am pr i
ns, al et uturorCăr turar i
lorpecar ei
-am ar uncatî npușcăr ieșii -am execut at .Maj oritat ea,î naint esăf iunumi tăcomandant .Câț iva,
dupăaceea.
Unci mi ti
rpehâr tie.Femei aebol nav ă.Î mi fer escpr iv irea.
—  Osă- țispununl ucr upecar e-lspunt utur orscl av i
loradușil aBl ackcl if
f.Rezi stențaaî ncer catsă
-șii nf i
ltrezeoameniî naceast ășcoal ădenenumăr at eor i.I-am descoper itdef iecaredat ă.Dacă
l
ucr ezipent ruRezi stenț ă,dacăail egăt uricuceideacol osaudacăi ntenționezisă- icont act ezi ,
voi af lași tev oi dist ruge.Pr iveșt e!
Facașacum î mi cer e, încer cândsănudi stingf ețele, săl asi magi nileși cuvintelesăseî nceț oșeze.
Vădî nsădouăchi pur ipecar enul epoti gnor a.Douăchi pur idecar en- așput eaf aceabst r
acț ie
niciodat ă,or i
câtdeapr oxi mat i
varf idesenat e.Șoculmăcupr i
ndecuî ncet ul,cașicum cor pul
meui s-arî mpot rivi.Cași cum n- așv reasăcr edceeacev ăd.
MI RRAȘIJANAHDI NSERRA
CONDUCĂTORI IREZI STENȚEI
MAXI MĂI MPORTANȚĂ
VIISAUMORȚI
RECOMPENSĂ: 10. 000MĂRCI
Buni ca șibuni cu’nu mi -au spus ni ciodat ă ci ne mi -
a di st rus f ami l
ia.„ O Mască” ,au spus.
„Cont eazăcar eanume?Șii at -
oî nfaț amea.Aceast aest ef emei acar emi -azdr obitpăr inț i
isub
cizmel eeicuț i
nt edeoț el,ceacar eaî ngenuncheatRezi stenț auci gându- ipeceimaideseamă
dint reconducăt or iiei.
Cum dear euși tast a?Cum, cândpăr inț i
imeisepr i
cepeauat âtdebi nesăseascundă, cânddoar
câț ivaoameni știaucum ar ăt auși apr oapeni meni undesă- igăsească?
Trădăt orul.Ci nev ai -aj ur atcr edinț ăcomandant ului.Ci nev aî ncar epăr inți
imei av eauîncr eder e.
Oar eMazenșt iacămăt ri
mi teî nbâr loguluci gașul uipăr i
nț i
lormei ?Eunbăr bataspr u, darnumis
-apăr utsăf i
ecr udcubunășt ii
nță.
—  Dacămăt ragipesf oar ă, v eidev eniunadi ntref eț eledepeper ete, spunecomandant ul,f ărăsă
î
ncet ezev reocl ipăsă- mi ur măr eascăpr ivirea.Î nțelegi ?
Îmi dez l
ipescochi i depechi pur il
epăr inț ilormei și încuv iințez.St rădani adeanu- mi l
ăsacor pul să
-mi trădezet ulbur ar eamăf acesăt remur .
—  Înț eleg.
—  Bi ne.
Seducel aușășit ragedeuncor don.Pest ecât ev acl ipeapar ef atacuunsi ngurochicar emăv a
conducej os.Comandant ulî nchi deușaî nur mameașisi mtcum f ur i
amănăpădeșt ecaoboal ă.
Așv reasămăî nt or cșis- oat acpef emei aaceea.Așv reasă- ist ri
g:„ Aiomor ât-opemama,car e
av eai nimădel eoai că,șipesor amea,car er âdeacapl oaia,șipet at a,caresur pri
ndeaadev ăr ul
dincât ev at răsăt uri decr ei on.I -ai l
uatdel ângămi ne.I -ai l
uatdepel umeaast a”.
Număî nt or c, pent rucăauddi nnouv oceal uiDar in.„ Sal vează- mă, Lai a.Ami ntește-țidecet eaf l
i
aici.Casăspi onezi ”.
Lanai ba!Î naf arădeper etel emor ți
i, n-am r emar catni mi cdi nbi roulcomandant ului.Dat av i
itoar e
cândaj ungacol o,v at rebuisăf i
umul tmaiat ent ă.Habarnuar ecășt i
usăci t
esc.Așput eaaf l
a
cât ecev adoarar uncându- mi ochi ipest ehâr ti
il
edepemasaei del ucr u.
Cugândul laal tcev a, abi aaudșoapt aușoar ăcaobăt ai edear i
păaf et ei delângămi ne.
—  Tesi mț ibi ne?
Nu- idecâtcucât ev adeget emaiscundădecâtmi ne,darpar ecumv af oartemi cuț ă.Cor pul
bol năv i
ci osdesl abî noat ăî nr ochi aneagr ă,ar eunchi pchi nui tșiî nspăi mânt at,ar atăcaun
șoar eceî nf omet at .Cev amor biddi nmi nemăî ndeamnăs- oî ntrebcum și -
api erdutochi ul.
—  Suntbi ne, spun.Darnucr edcăam pr ins- oî nt r
-opasăbună.
—  Nuar epasebune.
Mi separ ecl ar!
—  Cum t echeamă?
—  Eu…Eunuam nume, zi cef ata.Ni meni dint renoi nuar e.
Facesemncumânaspr epet eculdepest eochișimăapucăbr uscgr eața.Ast ais- of iîntâmpl at
acest ei fet e?I -aspuscui v acum ocheamăși i-
auscosochi ul?
—  Aigr ijă.Comandant ulv edeșișt iel ucr ur ipecar enuav eadeundesăl eaf le,spuneeaî ncet ,
l
uând- oi ut eî nf aț amea,cașicum arv reasăseî ndepăr tezef i
zicdev orbelepecar et ocmail e-a
rost it.Hai de, t
rebui esăt educl abucăt ăr easă.
Ajungem l abucăt ăr i
e.I medi atcepășescî năunt r u,măsi mtmaibi ne.Eunspaț iumar e,bi ne
î
ncăl zitșibi nel umi nat ,cuov atrășiopl ităur iașăî ntr-uncol ț,iarînmi jl
occuomasămar ede
l
ucr u.Det av anat ârnăcununidear deir oșușidecepecucoaj acaf oiț adehâr ti
e.Opol i
țăcu
mi r odeni i și condi ment eseî nt i
ndepeunî ntregper et e,iarî naermi r
oaseal ămâi eși acar damom.
Dacăspaț iul n-arf ifostat âtdemar e, par căm- așf iînt or sî nbucăt ăriabuni ca.
Înt r-unv aszaceunmor mandev asemur dar e,i arpepl ităf i
erbeunceai ni ccuapă.Ci nev aapus
peot av ăbi scui țișigem.Of emei emi cuț ă,cupăr ulal bșicuor ochi ecur ombur ilafelcaamea,
stăl amasăși toacăceapăcuspat elel anoi .
—  Bucăt ăr easo, spunef ata, eaest e…
—  Uceni căl abucăt ărie!oî nt rerupef emei af ăr ăsăseî nt oarcă,cuov oceaspr ășir ăguși t
ă,de
par căarf ibol nav ă.Nuț i
-am spusacum cât ev aceasur isăspel iv asele?Numaidadi ngur ăși
treci lat reabă, altmi nt er it
ecul cicubur tagoal ă, iarmi en- osă- mi peseni ci câtnegr usubunghi e.
Fat anupr ot est eaz ășiî șii așor țul.Bucăt ăr easaseî ntoar cepeur mădel aceapaei ,iarmi emise
taier ăsuf lar eașiî ncer csănur ămâncugur acăscat ă,at uncicândî iv ădf ațapl i
nădesemne.
Ci cat ricer oșu- apr insî icoboar ășer pui nddel af runt epeobr aji,pebuze,pebăr bie,apoipegât
pânăcândsepi erdsubgul er ulî nal talr ochi einegr e.Ar atăcașicum arf izgâr iat-
ounani malde
pr adăur i
aș, iareaaav utghi ni onul săsupr av i
eț uiască.Doarochi i,canișt eagat ealbast ruî nchis,i-
aur ămasneat i
nși .
—  Ci ne…
Măobser v ășir ămânenef i
r escdeț eapănă.Peur mă,f ărăni cioexpl icaț i
e,seî ntoarceșii ese
șchi opăt ândpeușadi nspat elebucăt ăriei.
Măui tspr ef at ăși cautaj utor .
—  N- am v rutsămăhol bezașa.
Uceni caseducet imi dspr eușăși ocr apăușor .
—  Bucăt ăr easo?Bucăt ăreaso?
Nuseaudeni ciunr ăspuns.Fat aî și mut ăpr ivireadel aușăl ami ne.Ceai nicul depepl i
tăî ncepesă
fluier est rident .
—  Seapr opi eanouabăt aieacl opot ul ui,spuneuceni caf rângându- șimâi nile.Or al acar ev rea
comandant ul ceai ul desear ă.Tr ebui esăi -lduci tu, iardacăî ntârzii
…Comandant ul…Osă…
—  Osăce?î nt reb.
—  Osă…seî nf urie.
Pef ațaei seci teșt eogr oazăpur ă, ani mal ică.
—  Bi ne, spun.
Fr i
caf etei econt agioasă.Măgr ăbescsăt or napădi nceai nicîncanadepet avă.
—  Cum î l bea?Cuzahăr ?Cusmânt ână?
—  Cusmânt ână.
Fat adăf ugal aundul apși scoat eaf ar ăooal ăacoper i
tă, v ărsândni ștel apt e.
—  Of !
—  Aduoal aî ncoace!
Oi auși adunsmânt ânădedeasupr a, încer cândsă- mi păst rezcal mul .
—  Vezi ?Am t ermi nat ,mai trebui edoarsăcur ăț…
—  Numai ai timp, spunef atași î
mi punet av aî nbr ațe, apoi măî mpi ngepehol .Ter og, grăbeșt e-te!
Eapr oape…
Cl opot ul începesăbat ă.
—  Du- te!spunef at a.Tr ebui esăaj ungi înaint eaul timei băt ăi.
Scăr ilesuntabr upt e,i areumer gpr ear epede.Tav aseî ncl i
nășiabi ar eușescsăpr indl at i
mp
vasulcusmânt ână,î nt i
mpcel i
ngur ițacadecuzgomotpepodea.Cl opot ulbat epent ruanoua
oar ă, apoi amuț eșt e.
„Lini șt eșt e-te,Lai a.Nuf icar aghi oasă” .Comandant ulpr obabi lcăn- osăbagedeseamădacă
î
nt âr zi icincisecunde,darosăobser v esi gurdacăt avaeî nneor ânduial ă.Ți ntav aîntr-omânăși
cul egl ingur ița, zăbov i
ndocl ipăcasăar anjezt ot ul înaint esămăapr opiideușă.
Ușasedăî nl ăt urichi arcândmăpr egăt eam săbat .Tav aî mizboar ădi nmână,i arcanacuceai
fier bint eî mi trecepel ângăcapși sef aceț ăndăr i deper et eledinspat e.
Rămânmut ădeui mi r
e, i
arcomandant ul măt rageî nbi rou.
—  Înt oar ce- te!
Tr emurdi nt ott r
upulșimăî nt orccuf aț aspr eușaî nchi să.Nur emar cșui er atulcozi idel emnpr i
n
aerdecâtdupăcesi mtcr av așacomandant uluipr ăv ălindu- sepespat elemeu.Șocull ov i
turiimă
trânt eșt eîngenunchi .Cr av așamaicoboar ădeî ncăt r
eior i
,apoisi mtmâi nilecomandant uluiî n
păr .Scotunscheunat ,iareaî mir idicăf aț așioapr opi edeaiei ,pânăcândmascadear gintși
obr ajiimeiapr oapecăseat ing.Î miî ncleșt ezdi nț iisănust ri
gșimăsi lescsăal ungl acrimile,cu
gândull av or belenegust orul uidescl avi:„Comandant ulmaidegr abăt esecer ăcusabi adecâtsă
tesupor tepl ângând” .
—  Nut olerezî ntârzieri,î
mi spune, cuochi iincredi bi ldeseni ni.Sănusemai r epet e.
—  D…da, comandant e.
Șoapt ameanu- inicicuoi otămai sonor ădecâtceaaf et eidel abucăt ărie.Dacăv orbescmai t
are,
mădoar eși mai rău.Femei aî mi dădr umul .
—  Cur ățămi zer i
adepehol !Tepr ezi nț il
ami nemâi nedi mi neaț ăl aal șasel eacl opot .
Comandant ul pășeșt epel ângămi neși cât ev acl ipemai târziuaudî nchi zându- seușadel aintrare.
Str ângt avadepej osșiar gintăriat remur ăpeea.Doarpat rul ov i
turișimăsi mtcașicum mi -arfi
sfâși atpi eleași apoi arfi presăr atsar e.Depebl uzămi sepr elingesânge.
Vr eausăgândescl ogicșipr actic, așacum m- aî nv ățatbuni cu’ căsef aceat uncicândt rebuiesă
teocupider ăni.„ Scoat e-țibl uza,f etițamea.Cur ăț ărăni l
ecual unșipr esar ăpeel eșof ran.Pe
urmăpansează- leși schi mbăbandaj elededouăor ipezi ”.
Dardeundesăi auobl uzănouă?Saual un?Șicum să- mibandaj ezr ăni l
edepespat e, f
ărăsămă
ajut eci neva?
„Pent r
uDar in.Pent ruDar in.Pent ruDar i
n”.
„Șidacăemor t?”șopt eșteov oceî ncapulmeu.„ DacăRez istenț anu- lgăseșt e?Dacăt recpr iniad
degeaba? ”
Nu.Dacăoi aupepant aast a, n-osăr ezistni ci pânămâi nedi mi neață, cesămai vor bim decât ev a
săpt ămâni și despi onat ul comandant ului.
Adunci obur i
ledepor țelanpet av ășiaudunscâr ț
âitpepar doseal ă.Tr esarșimăui tînsus,
î
ngr ozită că s- arput ea să se f iî ntors comandant ul.Nu- idecâtf at a de l a bucăt ărie.
Îngenuncheazăl ângămi neși șter geceai ulv ărsatcuocâr pă.
Îimul țumesc,i areat r
esar ecaocăpr i
oar ăsper iată.Ter mi nădeșt ersșisest recoar ăî nj ospe
scăr i.
Măî nt orcî nbucăt ăriapust ie,last av așimăpr ăbușescpest emasă,cucapulî ngr opatî npal me.
Suntpr eaamor ți
tăcasăpl âng.Î mit recepr inmi ntecăușacomandant uluiar ămaspr obabi l
descui ată,iarî năunt r
useaf l
ăpr eț i
oasel esal ehâr tii
,lav eder epent ruor icinearav eacur ajulsăse
ducăî napoi acol o.
„Comandant ulapl ecat ,Lai a.Du- t eșiv ezicepoț iaf l
a!”Dar i
nașaarf ace.Is- arpăr eaoocazi e
nemai pomeni tăsăadunei nfor maț ii prețioasepent ruRezi stenț ă.
DareunusuntDar i
n.Î nacestmomentnumăpotgândil ami si
uneamea,saul af aptulcăsunt
spi on,nuscl av ă.Număpotgândidecâtl adur ereaascuț i
tădi nspat eșil asângel ecar eî mi
î
mbi băhai nel e.
„Nuv ei reuși săsupr aviețui eștial ăt ur idecomandant ”,aspusKeenan.„ Mi si
uneav af iuneșec” .
Lascapulpemasăde- abi neleașiî ncercsăî ndurdur erea.Aav utdr ept ate.Lanai ba,aav ut
drept at e!

PARTEAADOUA
Î
ncercăr
il
e

14.
Eli
as
Restulpermi si
eit r
ececâtaicl ipișiiatăcăbuni culmăpot opeșt ecusfatur
iîntimpcemer gem
spreBl ackcli
ffînt răsuraluideabanos.Mi -
amâncatj umăt atedinper misi
epr ezentându-mă
șefi
lorcelormaiput er
niceCaseșiceal alt
ăj umăt atecertându-măcănuî ncheicâtmaimul te
al
ianțecuput i
nță.Cândi -
am spuscăv reaus- ov i
zitezpeHelene, apr
oapecăaf ăcutapopl exi
e.
— Fataast ați-
aluatmi nți
le,s-
ar ăsti
tel.Nupoț i
recunoașteosi r
enă,cândîții
eseîndrum?
Cândmăgândescl aastaacum, îmiînăbușunzâmbeti magi nându-micefațăarfaceHel enedacă
arșticăcinev aaf ăcut-
osi r
enă.
Pede- opar t
e,îmipar erăupent rubuni cul.Est
eol egendă,ungener alcuatâteabăt ăl
i
iîncâtnul e
mainumăr ăni meni.Oameni idinsubor di
nealuil-auv eneratnunumaipent r
ucur ajșiist
ețime,ci
șipent runemai pomenital uipr i
ceperedeascăpademoar te,atuncicând soartaî istătea
î
mpot rivă.Acum,l așapt ezecișișapt edeani ,at recutmul tăv remedecândaî ncetatsămai
conducăsol daț iînr ăzboai el edel af ront i
er ă.Pr obabi l căașaseși expl i
căf ixaț iapecar eaf ăcut -o
pent ruÎ ncer căr i
.
Indi fer entcemot i
vear e,sf at ur i
lel uisi mtî nțel ept e.Tr ebui esămăpr egăt escpent ruÎ ncer căr iși
celmaibunmodest esăaf lucâtmaimul tei nfor maț iidespr eel e.Asper atcaPr of ețiile- au
descr ismaipel argpeundev a,î nv iziuneal oror iginar ă,poat echi arcăaumenț ionatl acesăse
așt ept easpi ranț ii
,dardeși am cer cet atamănunț i
tbi bl i
ot ecav ast ăabuni cul ui,n- am găsi tni mi c.
—  Lanai ba, ascul tă-mă!
Buni culmăl ov eșt ecubombeuldeoț elalci zmei ,i areumăpr i
nddebanchet at r ăsur i
i,înt impce
dur er eami seî mpr ășt i
epr inpi ci or .
—  Ai auzi tv reuncuv ântdi nce- am spus?
—  Încer căr i
ler epr ezi nt ăunt estalper sonal itățiimel e.Poat ecăn- osășt iul acesămăașt ept , dar
trebui esăf iupr egăt itpent ruor i
ce.Tr ebui esă- miî nv ingsl ăbi ciuni l
eșisăexpl oat ezsl ăbici uni le
cel or lalți.Mai pr esusdet oat e, t r
ebui esăț inmi nt ecăunVet ur iusest e…
—  Mer euv i
ct or ios,spunem l auni son,i arbuni culî ncuv ii
nțeazăapr obat or,î nt impceeuî ncer csă
nu- mi trădezner ăbdar ea.
Dinnoubăt ăl ii
.Di nnouv i
ol enț ă.Nuv reaudecâtsăev adezdi nI mper i
u, șicut oat east ea, iată- mă
aici .„ Adev ărat al i
ber tat e,at rupul uișiasuf l
et ului.”Pent ruast amăl upt ,îmir eami ntesceu.Nuca
săconduc.Nucasăaj ungl aput er e.Pent r uliber tat e.
—  Măî nt rebcar eest epozi ț i
amamei taleî nt oat ăt reabaast a, zicegândi torbuni cul .
—  Înni ciuncaznumăv af av or iza, ast a- isigur .
—  Nut ev af av oriza,darșt iecăaișansel ecel emaimar isăi eșiî nvingăt or .Ker isar emul tde
câșt igat ,dacăî lsusț i
nepeaspi rant ulpot ri
v i
t.Șimul tdepi er dut ,dacăî lspr i
jinăpecelcar edă
greș, spunebuni cul , uitându- segândi torpegeamult răsur ii
.Am auzi tzv onur ici udat edespr ef i
ica
mea.Lucr ur idecar epev r emur iașf irâs.Vaf acet otce- istăî nput erisăt eî mpi edi cesăî nv ingi .
Nut eașt ept al aal tcev a.
Ajungem l aBl ackcl i
ffpr i
nt real tezecidet răsur i.Buni culî mist riveștemânaî nst rânsoar eamâi nii
l
ui .
—  Sănudezamăgeșt i CasaVet ur ia, măav ertizeazăel .Sănumădezamăgeșt i.
Str ânger eal uidemânămăî nf ioar ă.Măî ntrebdacăv oințameav aaj ungev reodat ăat âtde
i
nt imi dant ă.
Dupăcepl eacăbuni cul , seapr opi eHel ene.
—  Înt rucâtt oat ăl umeaseî nt oar cesăasi stel aÎ ncer căr i
,nouaser iedeuceni cinuv asosidecât
dupăceconcur sulsev at er mi na, spuneeași -ifacecumânal uiDemet rius, carecoboar ăl acâț iva
pașimaiî ncol odi nt r ăsur at at ăluisău.St ăm î nv echeanoast răcazar mă.Șiav em acel așior arca
î
nai nt e, numai căî nl ocdei st or ieși ret oricăv om f acemai mul teschi mbur idepazăl azi dur i
.
—  Chi ardacăacum sunt em Mășt iadev ăr ate?
—  Nuf aceur egul ile, spuneHel ene.Vi no, întâr ziem l aant renament ul demânui reasabi ei.
Nef acem l ocpr inî mbul zeal adeel ev ispr epoar taAcademi ei Blackcl iff.
—  Ai af l
atcev adespr eÎ ncer căr i?oî ntrebpeHel .
Cinev amăbat epeumăr ,darnu- lbagî nseamă.Of ivr euncadetconșt ii
nci oscar esegr ăbeșt esă
ajungăl aor el at imp.
—  Ni mi c, spuneHel .Am st att oat ănoapt eaî nbi bl i
ot ecat atei.
—  Și eu.
Lanai ba!Pat erAqui ll
usest ej ur i
stși areî nbi bliotecăt otcev rei ,del acăr țiobscur ededr ept,până
l
av echit ratat edemat emat icăal eCăr turar i
lor .Elșibuni culauî mpr eunăt oat ecăr țil
ei mpor tant e
dinI mper iu.Numai av em undecăut a.
—  Art rebui săv erificăm…Cedr acu’ vrei?
Băt ai apeumăradev eni tinsi st ent ă.Măî ntor ccugândulsă- lrepedpecadet .Vădî nsăcăl ami ne
seui tăof at ăcugenei ncr edi bildel ungi .Li mpezi meaochi loreiaur iișipr of unzimăt ulbur ă
prof und.Pent ruosecundă, ui tși cum măcheamă.
N- am maiv ăzut -o,al t mi nter imi -așf iami nt i
tdeea.Î nci udacăt ușel orgr el ear gint i
ișiacocul ui
dur er osdest rânscar e- icar act er izeazăpet oț iser vitor i
idel aBl ackcl iff,nuar at ădel ocascl av ă.
Rochi aneagr ăî iv inemănușășiisemul eazăpet oat ef ormel e,f ăcândsăseî ntoar cămul te
capet edupăea.Ar ebuzepl ineșimoișiunnasdr eptpent r
ucar eari nv idia- omul tef et e,
Căr t ur ăresesaunu.Măhol bezl aea,î midauseamacămăhol bez,î mispunsăî ncetez,darmă
hol bezî ncont inuar e.Respi rsacadat ,iart rupulmeut rădăt ormăî mpi ngespr ef atăpânăcândnu
mai r
ămândecâtv reodouădeget eî ntrenoi .
—  Asp- aspi rantVet ur ius.
Îmir ost eșt enumel ecut eamășiast amăaduceî nsi mț i
r i
.„ Adună- te,Vet ur i
us” .Pășescî ntr-o
par te, sper i
ateuî nsumi degr oazapecar ei -oci t
escî nochi .
—  Ceest e?î ntrebcal m.
—  Com- comandant ul dor eșt ecadomni at ași aspi rantul Aqui llasăv ăpr ezent aț il
aeaî nbiroul aal
șasel eacl opot .
—  Laal șasel eacl opot ?
Hel enet recedepoar tășiî șif acel ocspr ecasacomandant ul ui,scuz ându- sef ațădeni șteuceni ci
pecar eî iîmbr ânceșt e.
—  Am î ntâr ziat .Decenune- ai anunț atmai repede?
Fat amer geî nspat elenost r
u, preasper iat ăsăv i
nămai aproape.
—  Suntat âț i
aoameni aici …N- am r euși tsăv ăgăsesc.
Hel enef l
ut ur ădi nmânăși r
espi ngeexpl icaț iaf et ei.
—  Osăneomoar e.Bănui esccă- ivor badespr eÎ ncer căr i
,Elias.Poat ecăPr ofeț i
ii-auspuscev a.
 
Hel enesegr ăbeșt eși mai tar e,însper anț acăv aaj unget otuși lat impî nbi roul mamei .
—  ÎncepÎ ncer căr ile?î nt rebăf ata, apoi ducemânal agur ă.Ier tați
-mă, șopt eșt eea.Eu…
—  Nu- i nimi c, spuneuf ăr ăsăzâmbesc, pent rucăașsper i
a-oși mai t
ar e.
Pent r
uoscl av ă, zâmbet ul unei Mășt i nuî nseamnădeobi cei nimi cbun.
—  Măî nt rebși euacel ași lucru, adaug.Cum t echeamă?
—  Sclav ă.
Sigurcăda.Mamaal ungăî ntot deaunaor icenumedi nexi stenț aei .
—  Aha.Lucr ezi pent rucomandant ?
Așv r
easăspunănu.Așv reasăspunăcămamaat ri
mi s-oî ntâmpl ăt orpeea.Așv reasăspună
căl ucr eazăl abucăt ăriasaul ai nfirmer iaAcademi ei,undescl av elenuauci catr i
ceșipăr țili
psă
dincor p.
Darf at adădi ncapcăda.„ N- ol ăsapemamasăt ef acăbucăț i”,măgândesc.Fat amăpr i
v eșteî n
ochișisi mtdi nnousenzaț i
aaceeaar zăt oar eșidev orat oaredi nv iscer e.„ Nuf islabă.Fugi .
Sal vează- te” .
Opal ădev ântî iflut urăpest eobr aj ioșuv ițădepărscăpat ădi ncoc.Ci tescoumbr ădesf idar epe
faț aeișiî iv ădogl i
ndi tăî nochipr opr iameador ințădel iber tate.N- am zăr itni ciodat ăastaî nochi i
vreunui adi nt reel ev iicucar esuntcol eg,casănumaiv orbi m despr escl av i
.Ti mpdeocl ipă,mă
simtmai puț insi ngur .
Darf atapl eacăi medi atpr iv i
rea,i areumămi nunezdepr opr iameanai v it
at e.Nusepoat e
î
mpot riv i
.Nupoat eev ada.Nudel aBl ackcl i
f f.Zâmbescf ăr ăni ciunst ropdebucur ie.Înpr i
vința
ast a,euși sclav asemănăm mai mul tdecâtv așt i eav reodat ă.
—  Cândai î
nceputsămunceșt iaici?oî nt reb.
—  Acum t rei zile, domnul e.Domnul easpi rant …adaugăea, frângându- și mâi nile.
—  Esuf icientsă- mi spui Vetur ius.
Pășeșt ecugr ij
ă,del icat– comandant ulpesemnecăabi ciuit-
odecur ând.Numer get otuși
cocoșat ășicupași it âr șâițiaicel or lalțiscl av i.Spat eledr eptșigr aț i
osspunedespr eeamaimul t
decâtarput ea- of acecuv i
nt ele.Suntgat asăpar i
ezpesabi ameacăî nai nteaf ostof emeiel i
ber ă.
Ni ci măcarnu- și dăseamacâtest ededr ăguț ăși cât epr obl emeî i poat eaducef r
umuseț eaî ntr-un
l
occaBl ackcl i
ff.
—  Potsă- țidauunsf at ?
Capul ei tresar ecaunani mal rănit.Măcarepr ecaut ă.
—  Sășt iică…
—  „Atr agi at enț iaor icăr ui băr batpeor azădeunki lomet ru”.
—  Ieșiî nev i
denț ă.Ecal d,darart rebuisăpor țiomant i
esauopel erină,cev acar esăt eaj ut esă
treci neobser vat ă.
Fat aî ncuv iințează, darî icitescsuspi ciuneaî nochi .Îșistrângemâi nilelapi eptși seapleacăpuț in.
Nu- i mai spunni mi cal tcev a.
Ajungem l abi roulmamei .Mar cusșiZaksuntdej aacol o, î
mbr ăcaț iînar mur ășiechi pațicompl et
del upt ă.Taccândi nt răm și sev edecl arcăv orbeaudespr enoi .
Comandant ulnunebagăî nseamăpemi neșipeHel ene.Seî ntoar cedel af ereast r adeundese
uitapest edune.Î if acesemnscl av eisăseapr opi e,apoiol ov eșt ezdr av ăncudosulpal mei ,atât
det ar eî ncâtdi ngur ăî izboar ăst ropi desânge.
—  Am spusl aal șasel eacl opot .
Măcupr indef ur ia,iarcomandant ul simt e.
—  Da, Vet ur ius?
Strângebuzel eșiî ncl i
năușorcapul ,cașicum arspune:„ Vr eisăi nter viișisăat ragimâni amea
asupr at a? ”
Hel eneî mi dăunmi cghi ontși nuscotov or bă, chi ardacăf i
er b.
—  Ieși ,îi spunemamaf etei, car et remur ă.Aqui l
la, Vet ur ius, l
uaț iloc.
Mar cusour măr eșt epescl av ăpl ecând.Pof tadi npr iv i
real uimăf acesăsi mtnev oias- oî mpi ng
mair epedeaf arășisă- iscotochi iȘar pel ui.Zak,î nschi mb,oi gnor ăpeser vi
t oar eșiseui tăpe
furișl aHel ene.Faț al uiascuț ităepal idășiar ecear cănev iol etesubochi .Măî nt rebcum și -au
pet recutper mi siaelșiMar cus.Aj ut ându- lî nf i
er ăriepet atăll orPl ebeu?Vi zitându- șif ami l
ia?
Compl ot ândcum săneomoar epeHel eneși pemi ne?
—  Pr of eț iisuntocupaț i,spunecuunzâmbetci udatșisuper iorcomandant ul.M- aur ugatpemi ne
săv ădaudet al i
i despr eÎ ncer cări, înl ocul lor.Iat ă.
Comandant ul înt indepebi rouunper gamentși neapl ecăm cut oții să- lcitim.
Suntpat ru, și pat rucal ități căut ăm:
Cur aj ulsă- șiî nfr unt ecel emainegr espai meȘi ret eni asă- șipăcăl eascăadv ersar iiPut er eabr aț elor,
ami nții și ai ni mi iCr edinț ăpânădi ncol odesi ne.
—  Est eopr of eț ie.Veț iaf laceî nseamnăî nzi l
elecar ev in.
Comandant ulseî nt oar cedi nnouspr ef er east ră, cumâi nilel aspat e.Îiv ădi magi near eflect at ăîn
geam și nu- mi pl acesat isfacț iapecar eoci tescî nea.
—  Pr obel eÎ ncer căr i
lorv orf ipl ănui teșij udecat edePr of eț i
, darî ntr ucâtaumeni reasă- ielimi nepe
cei sl abi , le-am pr opussăr ămâneț i l
aBl ackcl iffpedur atal or.Pr of ețiiauf ostdeacor d.
Măst ăpânescsănupuf nesc.Si gurcăauf ostdeacor d.Șt i
ueipr eabi necăl oculăst aeuni adși
vorsăf acăÎ ncer căr il
ecâtmai grel ecuput ință.
—  Le- am or donatcent ur ioni l
orsă i nt ensi fi
ce ant renament ele ca să v ăr idicaț il aî năl țimea
stat ut ul uideAspi r
anț i
.Nuam ni ci uncuv ântdespusî nceeacepr i
v eștecompor tament ulv ostru
î
nt impulÎ ncer căr ilor.Înaf ar al orî nsăv eț irespect ar egul ament ulst abi l
itdemi ne.Șiv ăsupuneț i
pedepsel ormel e.
Începesăsepl imbepr inbi roușimăsăget eaz ăcupr ivirea,cașicum arur masămăbi ciuiască
sauchi armai rău.
Cinecâșt i
găoÎ ncer car ev apr imidel aPr ofeț iunsemn– unpr emi uoar ecar e.Ci net receo
Încer car ef ăr ăs- ocâșt igev apr imicar ăspl atăf apt ulcăr ămâneî nv iață.Ci nenut receoÎ ncer care
vaf iexecut at.
Seopr eșt eocl i
păsăsebucur edepl ăcer eaacest ui anunțși abi aapoi cont i
nuă.
—  Aspi rant ulcar ecâșt igăpr i
muldouăÎ ncer căr iv af idecl ar atî nv ingăt or .Ur măt or ul ,cuosi ngur ă
vict or i
e, vaf idesemnatSf rânci oc.Nuexi st ăposi bil
itat edeegal itate.Pr of eți
imi -aucer utsăi nsist
căî nt impulÎ ncer căr il
ort rebui er espect at er egul i
lespor ti
v ității.Nuv eț it ri
șa,nuv ăv ețisabot a
reci pr ocși nuv ăv ețișicana.
Îiar uncopr i
v i
rel ui Mar cus.Să- ispui lui sănut rișezeest ecași cum i -ai spunesăt răi ascăf ăr ăsă
respi re.
—  Cum r ămânecuÎ mpăr atulTai us?î nt reabăMar cus.CuSf rânci oculact ual?CuGar daNeagr ă?
CasaTai anuv adi spăr eadel asi ne.
—  Tai usv ar ecur gel ar epr esal i
i,spunecomandant ult r ecândpr inspat elemeu,ceeace- midă
î
nț epăt ur inepl ăcut eî nceaf ă.Apl ecatdi nAnt ium î mpr eunăcuoameni il uișiseî ndr eapt ăspr e
sudcasăî nt rerupăÎ ncer căr i
le.Darpr of ețiimi -
auî mpăr tăși tal tăpr of ețiede- al or:„ Cur ăbdar e,
vițaî nconj oar ăst ejarul pânăcândî lsuf ocă.Chi arî nai ntedesf ârși t,caleaseel i
ber ează” .
—  Cev reasăî nsemneast a?î ntreabăMar cus.
—  Înseamnăcăacț iunileÎ mpăr atul uinunepr ivescpenoi .Înceeacepr iveșt eSf r ânci oculșiGar da
Neagr ă, ei auj ur atcr edi nțăI mper iului, nul ui Taius.Vorf i pr i
mi icar esev orsupunenoi i dinast i
i.
—  Cândî ncepÎ ncer căr i
le?î ntreabăHel ene.
—  Potî ncepeî nor icemoment ,spunemamașiseașazăî nsf ârși t,împr eunându- șideget elecuo
expr esi eoar ecum di stant ă.Șipotav eaor icef or mă.Di ncl ipaî ncar eieși țidinaceast ăî ncăper e,
fiț
i pregăt i
ți
!
—  Dacăpotav eaor i
cef ormă, cum sănepr egăt i
m?v orbeșt eZakpent rupr imaoar ă.Cum v om ști
căauî nceput ?
—  Veț ișt i,spunecomandant ul.
—  Dar …
—  Veț ișt i,repet ăcomandat ul ,ui t
ându- sedi rectl aZakșif ăcându- lsăt acă.Al teî ntr
ebăr i?spune
ea, darnuașt eapt ăr ăspuns.Sunt eț ili
ber i.
Sal utăm șii eși m.Nuv r
eausăl eî ntor cspat eleȘar peluișiBr oașt eiRâi oase,așacăî il ass- oia
î
nai nte,darr egr eti medi at.Scl avademaidev remest ăî numbr ăl ângăscăr i
,iarcândt recepe
l
ângăea,Mar cusoapucăzdr av ăndegâtșiot ragespr eel .Easezbat e,încercândsăscapedi n
strânsoar eadef i
er.Elseapl eacăși -ișopt eșt ecev a.Ducmânacăt resabi e,darHel enemă
opr eșt e.
—  Comandant ul ,măav erti
zeaz ăea.
Înspat el enost ru, mamaneur măr eștedi nușabi roul ui,cubr aț eleîncr ucișat elapi ept.
—  Estescl av aei ,șopt eșt eHel ene.Ai finebunsăt eamest eci .
—  Nuaidegândsă- lopr eșt i?î nt r
ebeuî nt or cându- măspr ecomandantșiî ncercândsă- mi
cont r
ol ezv ocea.
—  Nu- idecâtoscl av ă,spuneea,cașicum ast aarexpl icat otul.Ur meazăsăpr imeascăzece
l
ov ituri debi ci pent runepr iceper eaei .Dacăv rei s-oaj uți,n-ai decâtsă- ipr ei
ei pedeapsa.
—  Înni ciuncaznuv rea, comandant e,răspundeHel enepent rumi ne.
Îșiînfigeunghi il
eî nbr ațulmeu, șt i
indcăsuntpecal esăal egbi ciul
, șimăî mpingepehol .
—  Las- obal tă, îmi spune.Numer i
tă.
Nu- inev oi esă- miexpl ice.I mper iulnui adel ocî ngl umăl oialitateaMășt ilor.Dacăs- araf lacăam
accept atsăf i
ubi ciuitî nl oculuneiscl av edi nr ândulCăr turaril
or ,Gar daNeagr ăs- arnăpust i
i
medi atasupr amea.
Înf ață,Mar cusr âdeșiî idădr umulf etei,apoicoboar ăscăr i
ledupăZak.Fat aîșir ecapăt ăgreu
respi raț i
asacadat ă, i
argât uli seumpl edej adev ânăt ăi.
„Ajut -
o, Elias!”Nupot .Hel enear edr ept ate.Ri scul epr eamar e.
Hel enest răbat ehol ul cupași mar i
, aruncându- mi opr ivirepl inădeî nțel es.„ Mișcă- t
e”.
Fat aser etragecândt recem pel ângăea,î ncer cândsăsef acămi că.Dezgust atdef elulî ncare
măpor t,nu- iacor dmaimul tăat enț i
edecâtunuigunoi .Ol aspr adăpedepseimameișiast amă
facesămăsi mtl ipsitdei nimă.Măsi mtcaoMască.
***
Înnoapt eaaceeav i
sezcăl ăt or i
ipl inedef oșnet eșideșoapt e.Vânt ulî miv uieșteî njur ulcapul ui
ca un hul tan șit resarl a at inger ea unormâi ninef ir
escdef i
erbinț i
.Nepl ăcer ea di nv i
sse
transf or măcur ândî ncoșmar .Î ncer csămăt r
ezesc,darnur eușescdecâtsămăcuf undșimai
adâncî nsomn, pânăcândnumai rămânedecâtol umi năî nci nsă, sufocant ă.
Deschi dochi ișidescopărmaiî nt âit erenuldurșini siposdesubmi ne.Î midauseamaapoică
pământ ul ef i
er binte.At âtdef ierbint eî ncâtî mi ardepi elea.
Mâi ni
leî mi tremur ăat unci cândl educl aochi casămăf erescdesoar ecasăpotv edeacee- njur.
Unar bor edepâi nenodur osșisi ngur at icser idicăl acâț i
vapașimaiî ncol odi npământ ulcr ăpat,
i
arl amul țiki l
omet rispr eapusst r
ăluceșt ecaunmi rajomar eî nt i
nder edeapă.Aer ulpute
î
ngr ozitor ,unamest ecdehoi t,ouăst ri
cat eșidor mi toar ecomunedecădeț iî nt i
mpulv erii
.
Pământ ulest eat âtdedecol or atșidepust i
u,î ncâtașput eaf ilaf eldebi nepeoLunămoar tă,
î
ndepăr tat ă.
Mădormușchi idepar căașf i zăcutor eî nși rî naceeași pozi ți
e.Dur ereaî mi spunecăăst anu- iun
vis.Măr idicînpi cioar eclăt i
nându- mă, osi l
uet ăsol itarăî npust i
etateaf ărămar gini.
Încer căr ileauî nceput , dupăcum separ e.

15.
Lai
a
Zori
inu suntdecâto i luzie albast
răla orizont,când mă duc șchiopătând în camera
comandantul
ui.Stălamasadet oal
etășistudi
azăi magi
neapecar ei
-otri
miteî napoiogl
inda.
Patulei
arat
ăneat i
ns,caî
nf i
ecaredimineaț
ă.Măî ntr
ebcânddoarme.Dacădoarme.
Poart
ăunhal atnegrușil
arg,care-imaiîmbl
ânzeștedispr
ețulneț
ărmur
itdepechi pulmascat.O
vădpentrupr
imadat ăfăr
ăuni f
ormă.Hal at
ulest
ecr oitmailar
gspreumerișiobservcăv ol
utel
e
neobi șnui teal et at uaj uluieisuntopar tedi nt r-unM bogator nament at.Cer neal asedi st ingev iepe
pieleapal idăcagheaț a.
Aut recutzecezi l
edecândaî nceputmi si uneamea.Deșiî ncăn- am af latni mi ccar esămăaj ute
să- lsal vezpeDar in,am î nv ăț atcum săcal couni formăaAcademi eiBl ackcl iffînexactci nci
mi nut e, cum săur cscăr i
lecuot av ăgr eaî nbr aț edupășasel ov i
turidebi cipespi nar eșicum să
rămâncompl ett ăcut ă, pânăcândui tchi arși eucăexi st .
Keenanmi -aspusdoarel ement el edebazăal eacest eimi siuni.Căt rebui esăaduni nformaț i
i
despr eÎ ncer căr ișicăRezi stenț amăv acont act aat uncicândi esdi nBl ackcl iffdupăt rebur i
.„S- ar
put easădur ezet reizi le”, aspusKeenan.Sauzece.„ Fiipregăt i
tăsăneî ntâlni m or icândmer giî n
oraș, darnunecăut ani ciodat ă” .
Atuncim- am abț inutsă- ipun zecideî nt rebăr icar eî mit r
eceau pr in mi nte.Cum săobț in
i
nf or maț ii
lepecar el edor eau, depi ldă.Saucum săf acsănumădescoper ecomandant ul.
Acum pl ătescpent ruast a.Acum nuv reaucaRezi st ențasădeademi ne.Nuv r
eausăaf lece
spionnepr iceputsunt .
Înmi nt eamea, voceal uiDar inseaudemaisl ab.„ Descoper ăcev a, Laia.Cev acar esămăsal veze.
Grăbeșt e-te!
„Nu” ,spunemait ar eal tăpar tedi nmi ne.„ St ail al ocult ău.Nur iscasăspi onezipânănueșt i
sigur ăcăn- osăt epr indă” .
A cuiv oces- oascul t?A spi onul uisauascl avei ?A l upt ătoruluisaual așei ?Am cr ezutcă
răspunsul laaceast ăî nt rebar ev af iușor ,darast aer aî nai ntesăaf l
uceî nseamnăadev ăr atafrică.
Mămi șcneauzi t ăî nj ur ulcomandant ului, aranj ându- itav acumi culdej un, strângândv asel edel a
ceai uldi nsear at recut ă,î ntinzându- iuni for mapepat .„ Nut eui tal ami ne.Nut eui tal ami ne”.
Rugămi nțilemel eparsăai băef ect.Comandant ul sepoar tăcași cum n- așexi sta.
Tragper del eleșipr i
mel er azeal edi mi neț iilumi neazăî ncăper ea.Măopr escșimăui tl apust i
ul
dinf aț af er est relorcomandant ului,ki l
omet riî nși rdedunecar eseundui esccani șt ev aluriî n
vânt uldi mi neț ii
.Pent ruosecundă, măpi er dî nf rumuseț eal or.Peur măt obel edel aBl ackcl iffbat
tare, dândsemnal ul det rezi r
epent ruî ntreagașcoal ăși pent rujumăt atedi nor aș.
— Scl av ă!
Ner ăbdar eadi nv oceacomandant ul uimăpuneî nmi șcar eînai ntesămai rosteascăv r
eov orbă.
— Păr ul,îmi or donăea.
Iauoper i
eșini șt eagr afedi nser tarulmeseișiî misur pr i
ndi magi neaî nogl indă.Vânăt ăilepecar e
mil e- al ăsatacum osăpt ămânăaspi rant ulMar cusauî nceputsăpăl ească,i arcoj iledeper ăni le
celorzecebi cepr imi t edupăaceeaaucăzut .Le- auî nlocui tal t
er ăni.Tr eibi cepest epi cioar e
pent ruour mădepr afpef ustă.Pat rubi cepest emâi ni pent rucănuam t ermi natl atimpceav eam
decusut .Unochi înv ineț i
tdeoȚeast ăpr ostdi spusă.
Comandant ul deschi deoscr i
soar e.Ți necapul nemi șcatși euî iper iipăr ul,darmăi gnor ăcompl et
.
Înlemnescpent ruosecundășimăui tînj osl aper gament ulpecar eî lci t
eșt e.Comandant ulnu
obser v ăni mi c.Si gurcănuobser vă.Căr turar iinușt i
usăci t
ească,saucelpuț i
nașacr edeea.
Începsă- iper iimai iut epăr uldecol or at.
„Uită- tel ascr isoar e,Lai a” .Voceal ui Dar i
n.„ Af l
ăcescr ieînea” .
Osă- și deaseama.Osămăpedepsească.
„Habarnuar ecășt iisăci t ești.Osăt ecr eadăoi dioat ădeCăr turăreasăcar ecascăgur al ani ște
semnedeneî nț elespent ruea” .
Înghi tî nsec.Art rebuisămăui t.Zecezi lel aBl ackcl ifffărăal t
ăr eal i
zar edecâtv ânăt ăișiur mede
biciî nseamnăundezast ru.DacăRezi stenț aî micer eunr apor t,n- am ni mi csăl espun.Cesev a
î
nt âmpl aat unci cuDar i
n?
Tragi arșii arcuochi ulî nogl indășimăasi gurcăf emei acomandantnudăat enț iedecâtscr i
sor ii
.
Cândn- am ni cioî ndoi ală, riscsămăui trapi dî nj os.
…însudepr eaper i
cul os,i arcomandant ulnuest edeî ncreder e.Văsf ătuiescsăv ăî nt oarceț ila
Ant ium.Dacăt rebui esăv eni ț
i însud, călăt or i
ți doarcupuț i
net rupe…
Comandant ulsef oieșt eșieuî mimutpr i
v irea,moar tădef r
icăsănumăf idatdegol .Darea
citeșt eî ncont inuar e, iareumăî ncumetsămăui tdinnou.
…al iaț i
isedezi cdeCasaTăi a,așacum f ugșobol ani idef oc.Di ncât eam af lat,comandant ul
i
nt enț ionează…
Nudescopărcei nt enț ioneazăcomandant ul,pent rucăr idicpr ivireașiv ădcămăpr i
veșteî n
ogl i
ndă.
—  Ce…cesemnef rumoase!șopt esceucuv oceagât uită, scăpândocl amă.
Măapl ecs- or i
dicșipr ofitdeacel esecundepr ețioasecasă- miascundpani ca.O sămă
biciui ascăpent rucăam ci titcev aceni cimăcarnuar ev reunî nț eles?Deceam l ăsat -
osămă
sur pr i
ndă?Decen- am f ostmai atent ă?
—  N- am mai văzutcuv inte, adaug.
—  Nu,spuneeacuost r
ăl ucireî nochișimisepar ecăî șibat ej ocdemi ne.Ceidet eapat an- au
nev oi esăci tească.Î npar teadr eapt ăepr eaj os, adaugăea, exami nându- și păr ul.Îndr eapt ă-l.
Îmiv inesăpl ângdeușur are, darî mipăst rezf ațal i
psi tădeor iceexpr esi eșiî nfigî ncăoagr afăî n
păr ul ei măt ăsos.
—  Decândeșt iai ci,scl av ă?
—  Dezecezi le.
—  Ți-ai făcutpr ieteni ?
Dinpar teacomandant ul
ui ,întrebar eaast aest eat âtdel ipsi tădenoi mă, încâtapr oapecă- miv ine
săr âd.Pr ieteni ?LaBl ackcl i
ff?Fat adel abucăt ărieest epr easf ioasăcasă- miadr esezev reun
cuv ânt ,iarbucăt ăreasav orbeșt edoarcând î midăor di ne.Rest ulscl av il
ordel aAcademi e
l
ocui escși muncescî npav il
ionul princi pal .Suntt ăcuț i și dist anț i–mer eusi ngur i,mer eupr udenț i
.
—  Eșt iai cipev iață,f ato,spunecomandant ul,exami nându- șipi ept ănăt ur a.Poat eart rebuisă- i
cunoșt ipecei lalțiasemeneaț i
e.Pof tim,î miî nt i
ndeeadouăscr isor ipecet l
ui t
e.Du- opeceacu
sigiliur oșul abi r
oulcur ierilor,iarpeceacusi gili
unegr ul uiSpi roTel uman.Nupl ecidel aelf ără
răspuns.
Nuî ndr ăznescsăî nt r
ebci neest eSpi roTel umanșicum î lv oigăsi .Comandant ulpedepseșt e
î
nt rebăr il
ecusuf er i
nț ă.I auscr i
sor i
leșimăî ndr eptspr eușăcuspat ele,casăev itv reunat ac
neașt ept at .Dupăcei esșiî nchidușa, răsuf luadânc.Mul țumesccer ul
uicăf emei aast aest epr ea
arogant ăcasăcr eadăcăoser vitoar eșt i
esăci tească.Mer gândpehol ,măui tlapr imascr isoar e
și simtcămăi acul eși n.Î iest eadr esat ăÎ mpăr atului Tai us.
Despr ecearput eacor espondaeacuTai us?Despr eÎ ncer căr i
?Tr ecdeget ulcugr ijăpel ângă
sigiliu.Eî ncămoal e, s-ardespr i
ndef ăr ăsăl aseur me.
Audunscâr ț âitî nspat elemeu.Măî ntor ccal ov i
tăși scapscr isoar ea.„Comandant ul !”țipămi nt ea
mea.Darhol ul est egol .Ri dicscr isoar eași obagî nbuzunar .Mi separ ev ie, caunșar pesaucaun
păi anj enpecar emil -așf ialesani maldecasă.At ingdi nnousi gi li
ul,apoit ragi utemâna.„ Pr ea
per icul os”.
Tot uși ,t rebui esăof ercev aRezi stenț ei .Î nf i
ecar ezicând i esdi nBl ackcl if
fdupăt rebur il
e
comandant ului ,măt em sănumăt ragădeopar teKeenanșisă- micear ăr apor tul .Fi ecar eziî n
car enuseî nt âmpl ăast anu- idecâtopăsui re.Încel edi nur mănu- mi vamai rămânet imp.
Trebui esă- mii aumant ia,așacămăî ndr eptspr ecamer eleser vitoril
ordi ncul oar uldeschi sde
l
ângăbucăt ăr ie.Cămăr uț amea,l af elcașiaceeaauceni ceidel abucăt ărie,nu- idecâtogaur ă
umedă,cui nt rareascundăacoper it
ădeoper deazdr enț uităpepostdeușă.Î năunt runuî ncap
decâtunpr ici cuosal teadepai eși ol adăpepostdemasă.
Auddeai civ oci lej oaseal euceni ceișibucăt ăr esei.Uceni camăcars- aar ătatcâtdecâtmai
priet enoasădecâtbucăt ăr easa.M- aaj ut atdemaimul teor ilat r ebur i
,i arl asf âr șitulpr imeizi l
e
aici,cândcr edeam căosăl eșindepeur mal ov i
turilordebi ci,am v ăzut -opl ecândgr ăbi tădi n
vizui namea.Dupăaceeaam găsi tînăunt ruoal if
iet ămădui toar eșiocanăcuceaimeni tsămă
amor țească.
Darl aat âtsel imi teaz ăpr i
eteni aei .Le- am maiî ntrebatuna- altapeeașipebucăt ăreasă,am
î
ncer catsăv or bescdespr ev reme,m- am pl ânsdepur tar eacomandant ului …N- am pr imi tni ciun
răspuns.Suntdest uldesi gur ăcă,dacăași ntraî nbucăt ăr iegoal ă-
pușcășicot codăci ndcao
găi nă, totn- așscoat ev r
euncuv ântdel ael e.Nuv reausăî ncer cdi nnousămăapr opi idoarcasă
măi zbescdeunzi ddet ăcer e,daram t ot ușinev oiedeci nev acar esă- mispuneci neest eSpi ro
Tel umanși unde- lpotgăsi .
Intruî nbucăt ăr i
eșil egăsescpeamândouănăduși nddel acăl durav et reiî nci nse.Dej ase
pregăt eșt epr ânzul ,îmil asăgur aapășimisef acedordemâncar eabuni cii.N- av eam ni ciodat ă
dinabundenț ă,dareagăt eat otulcudr agost eșiast at ransf ormacel emaisi mpl el ucr uriî ntr-un
ospăț .Ai cimâncăm r estur il
er ămasedel acomandantși ,or icâtmi -arf idef oame,t ot ular egust
der umeguș.
Uceni caseui tăl ami neî nsemndesal ut ,iarbucăt ăr easamăi gnor ăcompl et.Femei amaiî n
vâr stăseur căpeunscăunelșubr edcasăaj ungăl aof uni edeust ur oi
.Mai -maisăcadă, darcând
î
i î
nt i
ndmânacasăsespr i
jine, măf ulgerăcupr ivirea.
Lasmânaj osși rămânașa, degeaba, stânj enită.
— Poț i…Put eți să- mi spuneț iundeî l găsescpeSpi roTel uman?
Liniște.
— Ui taț icar e- it reaba,zi c.Șt iucăsuntnouă,darcomandant ulmi -
aspussă- mif acpr i
et eni.Mă
gândeam…
Bucăt ăr easaseî nt oar cespr emi nemai încetcani ciodat ă.Ecenuși el af aț ă,depar căarf ibol nav ă.
— Pr iet eni .
Est epr imulcuv ântpecar emi -ladr eseazășicar enu- iunor di n.Cl atinădi ncapșipuneust uroiul
pemasă.Î ncepesă- ltoacecuof urieușordedesl uși t.Nușt i
uceam f ăcutat âtdeî ngr ozitor,dar
sev edecl arcănumăv aaj ut a.Of tezșii esdi nbucăt ărie.Voif inev oităsăî ntrebpeal tcinev a
despr eSpi roTel uman.
— Eunf ăur itordesăbi i
,audov ocesl abăî nspat elemeu.
Uceni caav eni taf arădupămi neși seui tăpest eumăr , î
ngr ij
or atăcăbucăt ăreasaarput ea- oauzi .
— Îlgăseșt i pemal ul râului,înCar tier ul Armel or .
Seî nt oar cei ut e,gat asăpl ece,șiexactast amădet er minăsă- ivor besc.N- am maist atdev orbă
nor malcuunom dezecezi le.De- abi adacăam spusal tecuv inteî naf ar ăde„ Da, săt răiți
”și„ Nu,
săt răi ți
” .
— EusuntLai a.
Uceni caî nlemneșt e.
— Lai a, r ost ogol eșt eeacuv ânt ul î
ngur ă.Eusunt …SuntI zz i.
Zâmbescpent r upr imaoar ădel ar azi eî ncoace.Apr oapecăui tasem cum î misunănumel e.I zzi
ri
dicăpr iv i
reaspr eapar t
ament ul comandant ului .
— Comandant ulv r easă- ț
if acipr i
et enicasă- ipoat ăf olosiî mpot ri
v at a, șopt eșt eI zzi.Deaceeas-
asupăr atbucăt ăr easa.
Clatindi ncap, pent rucănuî nț eleg.
— Așanecont rolează, spuneI zzi ,pipăi ndu- șicudeget elepet eculnegr udepeochi .Deaceeaf ace
bucăt ăr easat otce- icer e.Deaceeaf acșir est ulscl avil
ordi nBl ackcl if
ft otcespuneea.Uneor i,îi
pedepseșt epeceil acar eț i
i,înl ocsăt epedepseascăpet i
ne.Dacăv reisă- țifacipr ieteni ,
cont inuăI zziext r em deî ncet ,ast felî ncâtt rebui esămăapl ecspr eeacas- oaud,f ăî nașaf el
î
ncâtcomandant ul sănușt ie.Asi gur ă-tecăeunsecr et.
Sest recoar ăî napoiî nbucăt ărie,iut ecaopi sică.Eupl ecspr ebi roulcur i
erilor ,fărăsă- mipot
scoat edi nmi ntecemi -
aspus.Di nmomentceav em o st ăpânăat âtdenebunăî ncâtsă
foloseascăpr i
et eni il
edi ntrescl av iî mpot rival ornu- idemi rar ecăI zzișibucăt ăr easaseț inl a
distanț ademi ne.Oar eașași -
of ipi er dutI zzi ochi ul?Oar eașaof icăpăt atbucăt ăr easaci cat ri
cile?
Pânăacum,comandant ulnum- apedepsi tînni ciunmodcar esăl aseur medef initi
v e,darest e
doarochest i
unedet imp.Scr i
soar eacăt reÎ mpăr atdi nbuz unarmisepar ebr uscmul tmaigr eași
î
miapr opi imânadeea.Oar esăî ndr ăznesc?Cucâtobț inmaii utei nf ormaț i
i,cuat âtmair epedeî l
poat esal vaRezi st enț apeDar inși măpoat escoat epemi nedel aBl ackcl iff.
Dezbatpr obl emaî ngândt otdr umul pânăl apor ț
ileAcademi ei .Cândmăapr opi i
, auxi l
iariidepază
î
mpl ăt oșaț iî npi el e,car edeobi ceisuntî ncânt ațisăl ef acăzi l
ef ri
pt escl avilor,abi adacămă
obser vă.Suntocupaț icudoicăl ăr ețicar eseapr opiedeșcoal ă.Pr of i
tdeneat ențial orșimă
strecorf ăr ăzgomotmai depar te.
Eî ncădi mi neaț adev reme,dardeșer tuls- aî nci nsdej a,iareumăf oi escșimăscar pindi ncauza
mant ieidi nspat eDef iecaredat ăcândoî mbr ac, măgândescl aaspi rant ulVet ur iusșil av âlv ătaia
aceeaner uși nat ăcar el -acupr i
nscândm- apr ivitpr imadat ă,l ami rosull uicânds- aapr opiatde
mi ne, cur atși băr băt esc.Măgândescl acuv int elel ui,spuseapr oapecugr ijăpent rumi ne.„ Potsă-
țidauunsf at? ”
Nușt iul acemăașt ept am del af iulcomandant ului .Laci nev acaMar cusFar rar ,gat asă- mil ase
câtaicl i
piuncol ierdev ânăt ăicar em- audur utzi leî nși r?Laci nev acaHel eneAqui l
la,car ea
vorbi tcumi nedepar cănucont am ni ci câtungunoi ?
Înor icecaz,măașt eptam săsemenecumamal ui–bl ond,pal i
dșiî ngheț atpânăî nmăduv a
oasel or .Numaicăelebr unetcupi el eaaur ieși ,chi ardacăar eochi icenuși u-deschi scăaimamei
l
ui, î
nei nuseci teșt er ăceal asf redel itoarecar ecar act eri
zeazăMășt ile.Di mpot rivă, î
ncl i
pacândi -
am î nt âl nitpr ivirea,l -am v ăzutf remăt ânddev iaț ăî nspat elemășt ii,ov iațădezl ănț uităhaot i
cși
i
spi ti
toar e.Am v ăzutî nel focși dor ință, i
ari nimaaî nceputsă- mi bat ămai i
ute.
Iarmascaî istăpef ațăcaunobi ectsepar at .Săf ieăst aunsemndesl ăbi ciune?Nusepoat e, aud
pest et otcăest ecel mai bunsol datdel aBl ackcl iff
.
„Opr eșt e- te,Lai a.Î ncet eaz ăsăt emaigândeșt il ael ” .Dacăsepoar tăgr ij
uliu,of acedoardi n
vicl eni e.Focul di nochi i lui înseamnădoarpof tăv iolent ă.Est eoMască.Toat esuntl af el.
Măî ndepăr tezdeBl ackcl iff,trecpr inCar tier ulAr i
stocr ațilorșiaj ungî nPi ațaExecuț iei,undese
af l
ă cea maimar e pi ațăî n aerl iberdi n or aș șiunuldi ntre cel e două bi rour ide cur ier i
.
Spânzur ăt or i
lecar edaunumel el ocul ui suntgoal e,darzi uaabi aaî nceput .
Dar inadesenatcândv aspânzur ător iledi nPi ațaExecuț iei,cut rupur iat âr nândî nl aț .Buni caa
văzutdesenulșis- acut remur at.„ Ar de- l”,i -
aspus.Dar inaî ncuv i
inț at ,darsear at ârziul -am v ăzut
finisându- l.
—  Neaj ut ăsăneaducem ami nte, Lai a, mi -
aspusî nf el ul lui linișt i
t.Arf iogr eșeal ăsă- ldi strug.
Ci or il
ezboar ăl enev ospedeasupr api eț ei,t or opi tedecăl dur ă.Suntnev oităsă- mif acl occu
coat el e.Măal egcubodogăneal anegust or il
ori ritați,iarunscl avcuf ațasupt ămăî mpi ngecât
col o.Țâșnescpesubol ect icăî nsemnat ăcubl azonuluneicasear ist ocrateșiv ădbi roulcur ier il
or
cam l azecemet ridi stanț ă.Î ncet i
nescșipi păiî nbuzunarscr isoar eadest inat ăÎ mpăr atul ui.Dacă
opr edau, numămai potr ăzgândi .
—  Genț i,poșet eși punguț e!Ti vi
tecumăt ase!
Tr ebui esădeschi dscr isoar ea.Am nev oiedecev apent ruRezi stenț ă.Undeașput eas- of acf ără
sămăv adăni meni ?Î nspat elev r eunei tarabe?Laumbr adi ntr edouăcor turi?
—  Fol osi m pi el eși accesor iideceamai bunăcal itate.
Sigi liuls- arput eadesf acedest uldeușor , numaisănumăî mbr ânceascăni meni .Dacăscr isoar ea
saupecet easer up, comandant ul pr obabi l că- mi v at ăiamâna.Saucapul .
—  Genț i,poșet eși punguț e!Ti vi
tecumăt ase!
Vânzăt or uldegenț iaaj unschi arî nspat elemeușiam degândsă- ispunsămăl aseî npace.Pe
ur măsi mtmi rosdel emndecedr ușiui tându- măpest eumărv ădunCăr turarf ărăcămașă,cu
tor sulmuscul os,br onzatșit ranspi rat .Desubbonet aneagr ăi eseunpărr oșu- apr i
ns.Î lr ecunosc
și mi sest rângest omacul deui mi re.EKeenan.
Ochi i lui căpr ui îiîntâl nescpeai mei și cont inuândsă- și str i
gemar fa, îmi faceunsemndi scr etdi n
capcăt reoal eel ătur alni cădel ângăpi aț ă.Si mtcă- mit ranspi răpal mel edeemoț ieșimăî ndr ept
într -acol o.Ce- osă- ispun?N- am ni mi c–ni ciunf i
r,ni ci oi nf ormaț ie.Keenans- aî ndoi tdemi ne
încădel aî nceput ,iaracum osă- iconf irm căaav utdr ept at e.
Casepr ăf uitedi ncăr ămi dă, cupat ruet aje, ser idicăpef iecar el at ur ăaal eii,i
arzgomot ulpi eț eise
pier de.Nu- lv ădni căi er ipeKeenan,dardel ângăunzi dsedespr indeșiseapr opi edemi neo
femei eî mbr ăcat ăî nzdr enț e.Măui tl aeaî ngr ijorat ă,pânăcândr idicăpr ivi
rea.Pr int reșuv ițele
mur dar edepărnegr uor ecunoscpeSana.
—  Ur mează- mă, mur mur ăea.
Așv reas- oî ntr ebdespr eDar in,dareadej aseî ndepăr teaz ăi ut e.Măconducepemaimul teal eiși
nuseopr eșt epânăcândnuaj ungem l ângăAl eeaPant of arilor ,lamaibi nedeunki lomet rude
Pi ațaEx ecuț iei.Aer ul epl indef lecăr eal aci zmar i
lorși demi rosul i
ut edepi ele,taninși v opsea.Mă
așt eptsăi ntrăm pest răduț aaceea,darSanaoi apr inspaț iulî ngustdi nt r
edouăcl ădi ri.Coboar ă
spr eopi v nițăpeni șt escăr i atâtdemur dar edepar căarf iînăunt rul unui hor n.
Keenandeschi deușadel abazascăr i
lorî nai nt ecaSanasăbat ă.Aî nlocui tgenț iledepi elecu
cămașaneagr ășicent ur acupumnal epecar el epur tacândl -am v ăzutpr i
maoar ă.Unsmocde
părr oșuî i cadepest ef ață.Seui tăcuat enț iel ami ne, zăbov indcupr ivireapest ev ânăt ăi.
—  M- am gândi tcă poat e av ea o „ coadă” ,darn- av ea,zi ce Sana,scoț ându- șimant aua
zdr enț ăr oasăși per uca.
—  Neașt eapt ăMazen,zi ceKeenanșiî mipunemânapespat ecasămăconducăpr i
nhol ul
str âmt .
Tr esarși măf er esc, încămădorl ov i
t uriledebi ci.
Keenanmăf ul ger ăcupr ivireași măgândesccăosăspunăcev a, darî nlocdeast aî și depăr tează
mânast ângaci ,cuspr âncenel eî ncr unt at e.I nt răm pr inușadel acapăt ulcul oarului .Îlgăsi m pe
Mazenst ândl aomasă, cuf ațabr ăzdat ădeci cat ricel umi nat ădeosi ngur ăf eșt i
lă.
—  Ceai pent rumi ne, Lai a?r idicăel dinspr âncenel ecăr unt e.
—  Îmipoț ispunecev adespr eDar in, maiî nt âi ?zi ceu, reuși ndî nsf âr șitsădaugl asî nt rebăr iicar e
măchi nui eșt edeosăpt ămânăși jumăt ate.Ebi ne?
—  Fr at elet ăut r ăieșt e, Lai a.
Oft ezdi nr ăr unchi și măsi mtdepar căabi aacum așput ear espi radi nnou.
— Nu- țipotspunemai mul tpânănu- mi spui tuceai .Așane- am î nțel es.
— Măcarl as- osăst eaj os.
Sanaî mi înt indeunscaunși Mazenseapl eacăspr emi nei medi atcemăașez.
— Av em puț int i
mp, spuneel .Av em nev oi edet otceșt i
i.
— Încer căr ileauî nceput …cam acum osăpt ămână.
Măst r
ădui escsăadunl aol altăf ărâmel edei nformaț i
ipecar el ecunosc.Nusuntpr egăt i
tăsă- i
dauscr isoar ea–î ncănu.Dacăr upesi giliul, suntt ermi nat ă.
— At unci audi spăr utaspi r
anț ii.Si mtpat ru.Senumesc…
— Șt i
mt oat east ea,zi ceMazenșimăopr eșt eflutur ânddi nmână.Undei -
audus?Cândse
termi năpr imaÎ ncer car e?Cândî ncepeur măt oar ea?
— Am auzi tcădoidi nt reAspi ranț is-auî nt or sast ăzi,zi ceKeenan.Nucumul ttimpî nur mă,v reo
j
umăt atedeor ă, poat e.
Măgândescl apazni ciipor ți
idel aBl ackcl i
ffdi scut ândapr insșil aceidoicăl ărețicar ese
apr opi au.„ Eșt iopr oast ă,Lai a” .Dacăașf if ostmaiat entăl abâr fel eauxi l
iari
lor,poat eașf iafl
at
ceAspi ranț iausupr av iețuitpr imei Î
ncer căr i șiașf iav utoi nfor maț iepr ețioasăpent r
uMazen.
— Nușt iu.Af ost …Af ostat âtdegr eu,spun,șimăur ăscpent r
ucâtdej alnicsună.Comandant ul
mi -auci spăr i
nț i
i.Ar eunper etecuchi pult utur orrebel ilorpecar ei -apr i
nsPăr ințiimeier aușiei
acol o…f eț elel or …
Sanaf aceochi imar i.PânășiKeenanpar epuț i
nî ngreț oșat ,răceal al uidispar epent ruocl ipă.Mă
î
nt rebdece- ispunl uiMazent oat east ea.Poat epent rucăopar tedi nmi neseî ntreabădacășt i
a
căt ocmai comandant ul mi-auci spăr i
nț ii–dacășt iași totuși m- at rimi slaBl ackcl iff.
— N- am șt i
ut ,zi ceMazen,si mț i
ndî ntrebar eameaner ostită.Darcuat âtmaimul tt r
ebui esă
reușeascăaceast ămi siune.
— Vr eaumaimul tcaor icesăr eușesc,darnupoti nt raî nbi roulcomandant ul
ui.Nuar eni ciodată
oaspeț i,casămăpotst recur a…
Mazenr idicămânași măopr eșt e.
— Ceșt ii,mai exact ?
Ocl ipămăgândescsămi nt .Am auzi tsut edepov eșticuer oișiÎ ncer cărilelacar eauf ostsupuși
–ce- arf i răudacăași nv ent ași euunași așv i
nde- odr eptadev ăr?Nu- mi potper mi te,totuși.Nuși
atunci cândRezi stenț ami -aacor datî ncr eder e.
— Eu…Ni mi c.
Măui tî npodea,r uși nat ădeneî ncreder eadepechi pull uiMazen.At i
ngscr isoar ea,darn- opot
scoat edi nbuzunar .„ Pr ear i
scant .Poat ecăosă- ț
imaideaoșansă,Lai a.Poat eait i
mpsămai
î
ncer ci”.
— Ceai făcut ,exact , î
nt otacestt imp?
— Asupr av iețuit, dupăcum ar ată, spuneKeenan.
Măpr iveșt ef i
xcuochi iluinegr ișinu- mi dauseamadacămăapăr ăsaumăi nsultă.
— I-am f ostl oialLeoai cei,spuneMazen,darnu- mipotpi er dev remeaaj ut ândpeci nev acar enu
măaj ută.
— Mazen, pent runumel elui Dumnezeu!i nter v i
nesper iatăSana.Ui tă-tel asăr manaf ată…
— Da,spuneMazen,măsur ându- midi npr iv i
riv ânătăi l
edepegât .Ui tați-
v ălaea!El apământ .
Mi siuneaest epr eadi ficil
ă.Am gr eșit,Lai a.M- am gândi tcăî țiv eiasumar i
scur i.Am cr ezutcă
semeni mai mul tcumamat a.
Insul tal uimăf aceunacupământ ulmair apiddecâtol ov it
ur ăacomandant ului.Si gurcăar e
drept ate.Nusemăncât ușidepuț incumama.Î npr imulr ând,ean- arf iajunsni ciodat ăî ntr
-o
asemeneasi tuaț ie.
— Vedem cum t escoat em, spuneMazenr idicânddi numer i.Am t ermi nat.
— Așt eapt ă…
Nusepoat ecaMazensămăabandonezeacum.Dacăof ace,Dar i
nepi erdut.Î nci udav oinței
mel e, î
iînt indscr isoar eacomandant ul ui.
— Am scr isoar eaast a.Edel acomandantcăt reÎ mpăr at .Poat ecăart rebui săov ezi.
— Decen- ai zisașadel aî nceput ?
Iapl iculșiașv r
easă- ispunsăf ieat ent .Mi -
oi aî nainteSana, i
arMazenseui t
ăcam chi orâșl aea,
î
nai nt esădespr indăcugr ijăsi gili
ul.
Pest ecât ev acl ipe, i
arî mi pi erdsper anț a.Mazenar uncăscr isoar eapemasă.
— Nu- i deni ciunf olos,spuneel .Ui tă-t
e.
Maj est ateaVoast răImper ial
ă.
Voi faceeut oatepr egăt ir
il
e.
Supusav oast răpent rut otdeauna.
ComandantKer i
sVet uria.
— Nur enunț alami ne,îispunl uiMazen,car eclatinădi sprețui
tordincap.Dar innuarepeni meni
alt
cinev a.Aif ostapr opi atdepăr inț i
imei.Ter og, gândeșt e-telaei!N-arvreasă-șivadăuniculfi
u
mur indpent rucăt ur efuzisă-lajuți.
— Încer csă- l aj
ut.
Mazeneneî ndupl ecat .Cev adinpozi ț
iaumer il
orluișidi npr ivi
readeoț elî
miami nteșt
edemama.
Înț
el egacum deceest econducăt or ulRezist
enț ei
.
— Dart r
ebui esămăaj uțișitu,spuneel ,î
ncr ucișându-șibr ațel
el apiept.Aceastămi si
unede
salvar ene- arcost amaimul tdecâtv ieți
.Dacăl uptătoriinoștrisuntpr i
nși,ri
scăm săof er
e
i
nfor maț iisubt ortură.Punl abăt aiet ot
ul,casăt eaj ut,Laia.Art r
ebuisăf aciînașaf elî
ncâtsă
mer ite.
— Așav oi face.Î ț
i promi t.Așav oif ace.Mai dă-mi oșansă.
Măpr i
v eșteocl ipăcur ăceală,î naintesăseui telaSana,car eîncuvii
nțeazădincap,apoil a
Keenan, car er i
dicădi numer iî
ntr-unf elcumul teî nțel
esur i
.
— Osi ngur ășansă, spuneMazen.Dacăeșuezi dinnou, s-at erminat.Keenan,du-oafară.

16.
Elias
CUȘAPTEZI LEÎ NURMĂ
ÎnMar el eDeșer t.Ai cim- aul ăsatPr of eții,peacestpl at oual bitdesar ecar eseî nti
ndepesut ede
kilomet ri,
undenuexi stădecâtf i
surinegr e, adânci și cât eunar bor edepâi necocâr jat.
Cont ur ulpal idall uniist ădeasupr ameacaunl ucr udemul tui tat.Est ecev amaimul tdealdoi lea
păt rar ,cum er aasear ă,ceeaceî nseamnăcăPr of ețiim- auduscumv al acinci sut edeki lomet ri de
Ser raî nt r-osi ngur ănoapt e.I eripev remeaast aer am î nt răsur abuni culuișimăî ndreptam spr e
Blackcl iff.
Pumnal ulmeu e î nfiptî ntr-o bucat ă de per gamentl a poal ele copacul ui.Î nfi
g pumnal ull a
cingăt oar e–ai cir epr ezintădi ferențadi ntrev i
aț ășimoar te.Scr isuldepeper gamentnu- miest e
cunoscut .
Încer car eacur ajul ui:
Tumul cucl opot .Laapusul celei de-așapt eazi le.
Sunădest uldecl ar .Dacăaziest epr i
mazi ,am î ncășasezi lesăaj ungl at urnulcucl opotî nai nte
caPr of eț i
i sămăuci dăpent rucăn- am t r ecutÎ ncer car ea.
Aer ulest egr oazni cdeuscat ,simtcă- mii auar dnăr i
lecândr espi r.Îmit recl imbapest ebuzel e
dej aî nset at eși măghemui escl aumbr af irav ăacopacul ui casăev aluezsi t
uaț i
a.
Duhoar eadi naerî mispunecăpet eculal bast rudi nspr ev estest eLaculVi tan.Toat ăl umea
cunoașt emi rosull uisul furos;est esingur asur sădeapădi naceast ăpust i
etat e.Darapal uiest e
sar amur ăcur at ă,așacănu- mipoat ef olosil ani mi c.Tr ebui esămăî ndr ept,or ice-arfispr eest ,
căt reMunț iiSer ran.
Douăzi lecasăaj ungl amunț i.Încădouăpânăl aTr ecăt oar eaDr umeț ului,singur ullocpeunde
pott rav ersa.Ozipr i
nt recăt oareșiozipânăl aSer r
a.Exactșasezi l
e,dacăt otulmer geconf orm
planul ui.
Est epr eaușor .
Îmiami ntescpr of ețiaci t
ităî nbi roulcomandant ului.Cur ajulsă- șiî nfruntecel emainegr espai me.
Poat ecăuni ioameni set em dedeșer t ,dareunusuntunul di ntreei .
Înseamnăcăt rebui esăf i
ev or badespr eal tcev a.Cev anedezv ăl
ui tîncă.
Rupf âși idepânzădi ncămașășiî miî nfășort ăl pilecuel e.Suntî mbr ăcatașacum am ador mi t–
am uni forma,sal opet așipumnal ul.Măsi mtdi ntr-odat ănemai pomeni tder ecunoscăt orcă
ant renament uldel upt ăm- aobosi tpr eat arecasămămaidezbr acî naint edecul car e.Să
trav ersezgol Mar el eDeșer tarf iînsemnatunadev ărati nfer n.
Soar elecoboar ăcur ândpecer ulpust iudi nspr eapusșimăr idi
cî npi cioar e,î naer ulcar ese
răcor eșt er api d.Ev remeasăf ug.Îmist abi l
escunr i
tm const antdeal er gareșimăui tnumai
î
nai nt e.Dupăapr oapedoi kilomet r
itreceor af alădev ântși mi separ ecăsi mtmi rosdef um și de
moar te.Mi rosul di spar e, darr ămânnel i
nișt i
t.
Car esuntspai mel emel e?Scot ocescpr inmi nt e, darnumăpotgândi lani mic.Maj or i
tateael ev i
lor
del aBl ackcl if
fset em decev a,dardeobi ceinupent rumul t
ăv reme.Cânder am uceni ci
,
comandant uli -a or donatHel eneisă coboar eî nr apelst ânci l
eabr upt edel ângă școal ă de
nenumăr at eor i,pânăcândaaj unss- of acăcumâi nil
egoal eșidoarmaxi l
ar ulî ncor datsă- imai
trădezef rica.Î nacel așian,comandant ull -
asi li
tpeFar issăpăst rezecaani maldecompani eo
tar ant ulăî nst aresămănâncepăsăr i, asigur ându- lcădacăpăi anj enulmur ea, ast aî laștept așipe
el.
Tr ebui esăexi st ecev adecar esămăt em șieu.Spaț iileînchi se?Î ntuner icul?Dacănu- micunosc
spai mel e, nupotf i pregăt itpent ruel e.
Mi ezulnopț iiv i
neșit rece,dardeșer tuldi nj ur ulmeur ămânet ăcutșigol .Am par cur sdej apest e
treizecideki lomet rișiam gât uluscatcaț ărâna.Î mil ingsudoar eadepebr aț e.Șt iubi necăam
nev oiedesar el af eldemul tcadeapă.Umezeal at ranspi rațieimăaj ută,darnumaipemoment .
Măsi l
escsămăconcent rezasupr adur eri
idi nt ălpișidi npi cioar e.Dur ereaoî ndur ,darset ea
poat eî nnebuni peor icine.
Cur ândaj ungî nv âr fulunuidâmbșiobser vînf ațăeci udăț eni e:l uciridel umi nă, cașicum l unas-
arr eflect aî nt r-unl ac.Numaicănuexi stăni ciunl acpe- aici.Cupumnal ulînmână, numaial erg, o
i
aul apas.
Peur măaudov oce.
Începedest ul deî ncet ,caoșoapt ăpur t
at ădev ânt ,unscâr țâitcar eseamănăcuecoul pași lormei
pepământ ul crăpat .Darv oceaseapr opi e,dev inet otmai clar ă.
Eliassss.
Eliassss.
Înf ațameaser idicăocol inăj oasă.Cândaj ungî nv âr fulei ,br izanopț i
ipar cădev inev âscoasă,
aducândcueami rosuli nconf undabi lalr ăzboi ului–sânge, bal egășiput rezici une.Î nf ațamea, la
poal elecol inei ,euncâmpdel upt ă.Uncâmpdupămăcel ,def apt ,pent rucănusemaipoar tă
nici obăt ăl ie.Toat ăl umeaamur it.Lunascl ipeșt epear mur ileost așilorcăzuț i.Ast aam v ăzutmai
dev reme, desus.
Est euncâmpdebăt ăliecani ciunal tulpecar el-am î nt âlnitv reodat ă.Ni meninusev aitășinu
cer eaj utor .Bar bar iidel af ront i
er ăzacal ătur idesol daț iiRăzboi ni cil
or .Obser vpr int r
eeipeci nev a
car epar eunnegust orTr ibal ,iarl ângăel niștecadav remai mi cuț e–f ami lialui .Ce- icul ocul ăst a?
Deces- arbat eTr i
bal iicuRăzboi nicii șicuBar bariiînmi jl
ocul pust i
ei?
—  El i
as.
Îmiaudnumel er ost itî nl i
ni șteaaceast așisi mtcă- misar ei ni macândt r esar .Pumnal ulmeu
ajungel agât ulcel uicar eav orbi tî naint esămăgândesc.Eunbăi atBar bar ,numaimar ede
treispr ezece ani .Ar ef aț a pi ct at ăî n al bast ru șicor pulî nnegr itde t at uaj ele geomet ri
ce
car act er isticeneamul uisău.Î lr ecunoscchi arșiî nl umi naj umăt ățiidel ună.Î lr ecunoscor iundeși
oricând.
Est epr imul om pecar el -am uci s.
Pr ivireaî micoboar ăspr er anadi nbur tal ui.Eui -am f ăcutacear ană,acum nouăani .Par esăn- o
bageî nseamă.
Lasbr aț ul josși mădauî nt r-opar te.„ Imposi bi l
” .
Băi at ulest emor t.Ast aî nseamnăcăt otceseaf lăî nj ur–câmpuldebăt ălie,mi rosul ,deșer tul–
nu- idecâtuncoșmar .Măci upescdebr ațcasămăt rezesc.Băi at ulînclinăcapulî ntr-
opar te.Mă
ciupescdi nnou.I aupumnal ulșimăcr est ezpeomână.St ropidesângecadpepământ .Băi atul
nusecl int eșt e.Număpott rezi .
Cur ajul să- și înf runt ecel emai negr espai me.
—  Mamaaur latșiși -asmul spăr ult reizi le,dupăceam mur it,spunepr i
mameav ictimă, cuv ocea
abi aî ngr oșat ăaunuiadol escent .N- amaiscosni ciuncuv ântv remedeci nciani .Er am si ngur ulei
copi l
, adaugădepar căs- arexpl ica.
—  Îmi …î mi par er ău…
Băi at ulr idicădi numer ișioi adi nl oc, făcându- misemnsă- lur mezpecâmpuldel uptă.Nuv reau,
darmăapucădebr ațcuomânăr eceșimăt ragedupăelcusur prinzăt ordemul tăfor ță.Păși m
print repr imel ecadav reși măui tî nj os.Măcupr i
ndesi la.
Recunoscacest echi pur i.Eui -am uci spet oți oameni iășt i
a.
Înt impcet recpr i
nt reei ,v ocilel orî mi mur mur ăsecr eteî nmi nt e:
Soț iameaer aî nsăr cinată…
Am f ostsi gurcăt ev oi ucideeupr imul …
Tat aaj uratsăser ăzbune, daramur i
tînai ntesăapuce…
Îmi acopărur echi lecupal mel e.Băi atul vedeși î
mi tragedeget eledeopar t
ecuof orțănemi l
oasă.
—  Vi no, spuneel .Mai sunt.
Clat indi ncap.Șt i
uexactcâț ioameniam uci s,cândaumur i
t,cum,unde.Pecâmpulăst ade
băt ăl i
esuntmai mul tdedouăzeci și unu.Nusepoat esă- ifiomor âtei ipet oț i
.
Cont inuăm sămer gem șidescopărf eț epecar enul ecunosc.Măsi mtoar ecum ușur at,el e
trebui esăf iepăcat el eși pov er i
leal tcuiv a.
—  Suntuci șidet ine, îmiî nt rerupebăi atulgândur i
le.Toț isuntait ăi.Di nt recut .Dinv i
itor.Suntt oți
aici, mor țidemânat a.
Îmi transpi răpal mel eși simtcămăi aameț eal a.
—  Nu…Nusepoat e…
Suntzecișizecide oamenipe câmpulăst a.Mul tpest e ci ncisut e.Cum așput ea f ieu
răspunzăt orpent rumoar teaat ât oroameni ?Măui tînj os.Î nst ângameaest eunsol datî nalt,cu
păr ul bl ond.Mi sest rângest omacul ,pent rucăî l cunosc.Est eDemet rius.
—  Nu!
Măapl ecși îlzgâl țâi deumer i
.
—  Demet ri
us.Tr ezeșt e-te!Ri di că- te!
—  Nut epoat eauzi ,spunepr imameav ictimă.S- apr ăpădi t.
LângăDemet riuszaceLeander ,cupăr ulcr ețî mbi batdesângedi ncar epi curăst ropipenasul
strâmbșipebăr bi e.Lacâț iv apașimaiî ncol o,Enni s–al tbăi atdi npl utonuldel upt ăalHel enei.
Mai depar teobser vocoamădepăral bși unt rupv oi nic.Buni cul?
—  Nu!Nu!
Nupotr ost ialtcuv ântpent r ucev ăd,pent rucăcev aat âtdegr oazni cn- art rebuisăexi st e.Mă
apl ecpest eur măt or ulcadav ru– scl av acuochiaur i
ipecar et ocmaiam cunoscut -
o.Ar eo
tăiet ur ăpr oaspăt ăde- acur mezi șulgât ului.Păr ulî iest eî nneor ândui al ă,șuv i
țel
es- auî mpr ăștiat
car e- ncot ro.Ar eochi ideschi și ,daraur iullorapăl i
tșiar at ăacum caunsoar emor t.Măgândesc
l
ami r osul ei ațâț ăt or, def ruct e, dezahărși decăl dur ă.Măî ntor cspr epr imameav ict i
mă.
—  Suntai ci pri
et eni i mei ,fami l
iamea, oameni pecar eî icunosc.Nul e-așf ifăcutni ciunr ău.
—  Tui -ai omor ât ,i
nsi st ăbăi at ul,iargr oazadi nmi nespor eșt ev ăzândsi gur anț acucar ev or bește.
Ast av oi ajunge?Unuci gașî nmasă?
„Trezeșt e-te,El ias.Tr ezeșt e- te!”Darnumăpott rezi ,pent rucănudor m.Pr ofeți
iaur euși tcumv a
sădeav i
aț ăcoșmar uluiși să- l desf ășoar esubochi i mei .
—  Cum potopr i ast a?Tr ebui esăf accumv a.
—  Ai f ăcutdej aacest elucr uri, spunebăi atul .Suntî ndest inul tău.Escr i
s.
—  Nu!
Îlîmpi ngșit r
ecpel ângăel .Câmpuldebăt ăliet rebui esăset ermi neundev a.Osă- idaudecapăt ,
osămer gmai depar tepr indeșer tși osăscapde- ai ci.
Darcândaj ung, însă, lacapăt ulmăcel ului,ter enulseundui eșteșicâmpuldebăt ălieseî ntindedi n
nouî nf ațamea.Di ncol odeel , pei saj uls- aschi mbat , semncăî nai ntezpr i
ndeșer tspr er ăsăr it
.
—  Poț icont i
nuasămer gi,îmișopt eșt elaur echev oceaf ărăt rupapr i
meimel ev icti
me.S- arput ea
chiarsăaj ungi lamunț i
.Darpânănu- țiv eiînv i
ngef rica, moar teav arămânecut ine.
„Est eoi l
uzi e,El i
as.Vr ăji
tor i
i de- alePr ofeților.Cont inuăsămer gipânăv ei găsi i
eșirea” .
Măî ndr eptspr eumbr acar eî nseamnăMunț iiSer ran,dardef i
ecar edat ăcândaj ungl acapăt ul
câmpul uidel upt ă,si mtdi nnouaceeașiundui reșicadav releseî nti
ndi arî nf ațamea.Def iecar e
dat ăcândseî nt âmpl ăast aî mi vinet otmai greusăi gnormăcel ul del api ci oarelemel e.Pi cioar ele
măl asășimăst rădui esccugr eusăpășesc.Tr eci arșii arpel ângăacei așioameni ,pânăcând
chipur ilelorr ămânî nsemnat ecuf ier ulroșuî nami ntireamea.
Cer ul sel umi neazăși sei vesczor i
i.„ Ziuaadoua” ,măgândesc.„ Mer gi spr er ăsărit
, Elias!”
Câmpuldebăt ăl iedev i
net otmaiî nci nsșimaif et i
d.Seacoper ăcunor idemușt eșihoi t
ar i
.St rig
șiî iat accupumnal ul,darnu- ipotal unga.Așv reasămordeset esaudef oame,darnul emai
simt .Numărci nci sut et reizeci și nouădecadav re.
„Nuv oiuci deat âțiaoameni ”
, îmispunî nsi neamea.„ Înni ciuncaz” .Ov oceper fi
dăî michi coteșt e
î
ncap,cândî ncer csămăconv i
ngdeast a.„ Eșt ioMască” ,spunev ocea.„ Sigurcăv eiuci deat ât
demul ți
.Chi arșimaimul ți”.Al ung acestgând,î ncer când cu t oat ă put erea mi nți
isă mă
î
ndepăr tezdecâmpul debăt ăli
e, darnupot .
Cer ulseî ntunecă,r ăsar eLuna.Nuscapdecadav re.Sel umi neazădi nnou.„ Est eat reiazi ”.În
mi nteameaapar eacestgând, darabi adacăr eușescsă- lînțeleg.Par cătrebui asăf accev a.Săf i
u
undev a.Măui tî ndr eapt a,căt remunț i
.„ Acol o.Tr ebui esăaj ungacol o” .Îmiobl igcor pulsăse
î
nt oar că.
Dincândî ncândv orbesccuceipecar ei-am uci s.Î iaudî nmi nter ăspunz ându- mi .Număacuză,
î
mimăr tur i
sescsper anțel eșidor ințelel or.Așpr ef erasămăbl est eme.Emair ăusăaf luce- arf i
ajunsdacănui -așf iomor âteu.
„Elias.El i
as,mer gispr erăsăr it”.Est esi ngur ulgândl ogicpecar e-lam.Uneor i
,pier dutî nor oar ea
viit
or uluimeu,ui tsămăî ndr eptspr eest .Răt ăcescdel auncadav rul aal tulșicerî ndur arecel or
pecar ei-am uci s.
Întuner ic.Lumi nă.„ Zi uaapat ra” .Cur ânddupăaceea,zi uaaci ncea.Oar edecel emainumăr ?
Zilelenumaicont eaz ă.Suntî ni ad.Uni adf ăcutdemi neî nsumi ,pent r
ucăsunthai n.Laf elde
hai ncamama.Laf eldehai ncaor iceMascăî nst ar esă- șipet reacăv i
aț adesf ătându- secu
sângel eși cul acr imi lev i
ct imel orei .
„Du- tespr emunț i,Elias” ,șopt eșt eov ocesl abăî nmi nteamea,ul ti
maf ărâmădel uciditatecar e
mi -amai rămas.„ Du- tespr emunț i
”.
Picioar el eîmi sânger eaz ăși fațami -acr ăpatdel av ânt .Deasupr ameaecer ul.Jos, pământ ul.Îmi
trecpr incapcr âmpei edeami nt ir
iv echi :Mami eRi laî nv ățându- măsă- miscr i
unumel et r
ibal;
dur ereasi mț ităcândpr imulbi cialunuicent uri
onmi -
aat insspat ele;cum am st atcuHel eneî n
sălbăt iciadi nnor d, urmăr indpecerspi raleleunorl umi ni denecr ezut .
Măî mpi edi ccândpășescpest euncadav rușicadl apământ .I mpact ult rezeșt ecev api erdutî n
mi nteamea.„ Munț i.Răsăr i
t.Încer căr i
.Aceast aest eoÎ ncer car e”.Măgândescl aacest ecuv inteși
par cămăt ragaf ar ădi ntr-unv âr tejdeni sipur imișcăt oar e.Aceast aest eoÎ ncercar eșit rebui esă
supr av iețuiesc.Mul țioamenidepecâmpuldebăt ăliedi nf ațameaî ncăn- aumur i
t, i-
am v ăzutde
cur ând.CâmpuledoaroÎ ncer car e–acur ajului,af or țeimel e.Înseamnăcăexi stăcev aanumece
trebui esăf accasăscapdi nel .
„Pânănu- țiveiînv ingef r
ica, moar teav ar ămânecut ine” .
Audunzgomot .Misepar epr imulsunetauzi tdupăzi leî nși r.Lamar gi
neacâmpul uidel upt ă, văd
osi luet ăcar et remur ăcaunmi r
aj .Aapăr utdi nnoupr i
mulmeuuci s?Măî mpl eti
cescspr eel ,dar
cadî ngenunchi l
anumai câț ivapași distanț ă.Nu- ipr imul meuuci s.Est eHel ene, plinădesângeși
dezgâr ietur i
.Ar epăr ul ar gintiuî ncâl citși seui t
ăl ami necuochi goi .
—  Nu, r
ost esceur ăguși t
.NuHel ene.NuHel ene.NuHel ene.
Repetcaunnebunsi ngur elecuv i
nt ecar emi -
aumair ămasî nmi nte.DuhulHel eneiv inemai
apr oape.
—  Eli
as!
Lanai ba, echi arv oceaei !Spar tăși hăituită.At âtder eal ă.
—  Eli
as, eusunt .Hel ene.
Hel ene, încoșmar ul meucucâmpul delupt ă?Hel ene, altăv ictimă?
—  Nu.N- osă- miuci dceamaiv echeșiceamaibunăpr ietenă.Ăst a-iunf apt ,nuodor ință.N- os- o
ucidni ciodat ă.
Îmidauseamaî naceeașicl i
păcănu- mipoat ef ifricădecev acenusepoat eî ntâmpl acuni ciun
chip.Aceast ăr ev elațiemăel iber ează, î
nsf ârșit,
degr oazacar em- achi nui tat âteazi le.
—  N-osăt eomor , spuneu.Jur .Jurpesângel eșipeoasel emel e.Șinu- iv oiomor îni cipecei lalț
i,
peni ciunul .Ref uzs- of ac.
Câmpuldebăt ăliesepi er de,mi r osulsepi erde,moar teasepi erde,cașicum n- arf if ostr eale
niciodat ă.Cașicum n- arf iexi statdecâtî nmi nt eamea.Î nf aț ă,l aoar uncăt urădebăț ,sunt
munț iispr ecar emăî mpl et i
cescdeci ncizi l
e,cucr est el elorst âncoaseur cândșicobor ândcaî n
scr i
er eaTr ibalil
or .
—  Eli
as?
Duhul Hel enei eî ncăai ci.
Pent ruocl ipă, nuî nțeleg.Seî nt i
ndespr ef ațameașieumăf eresc, aștept ându- măl amângâi erea
receaunui spirit.
Darpi eleaei ecal dă.
—  Hel ene?
Măt ragemaiapr oape,î mii acapulî npal me,î mișopt eșt ecăsuntv iu,căeaev ie,căsunt em
amândoi î
nt r
egi ,căm- agăsi t.Î mi încol ăcescbr ațeleî njur ul mi j
loculuiei și îmi îngropf aț aî nbur t
a
ei.Pent rupr i
madat ădupănouăani ,începsăpl âng.
***
—  Ne- aumai rămasdoardouăzi le.
Suntpr imel ecuv intepecar el er ost eșteHel enedecândapr oapecăm- at âr âtpânăl apoal ele
munț il
or , î
nt r
-ogr otă.
Nuspunni mi c.Î ncănusuntpr egăt itpent rucuv i
nte.Ov ul pesef ri
gedeasupr aunuif ocșiî mil asă
gur aapădel ami ros.S- al ăsatnoapt eașiî naf arapeșt eriiseaudt unet e.Pest edeșer tse
rost ogol escnor inegr ișiî ndat ăser upecer ul,iarapadănăv al ăprincr ăpăt ur il
el uil umi nat ede
fulger e.
—  Te- am v ăzutcam pel apr ânz,zi ceHel eneșimaipunecât ev acrengipef oc.Darmi -al uatv reo
douăor esăcobordepemunt el at ine.Maiî ntâit e-am l uatdr eptunani mal , peur măț i-ast r
ăluci t
soar eleî nmască.Ar ătai r
ău, adaugăea, apoi seui tăl aper deauadeapădeaf ar ă.
—  Deundeaișt iutcănusuntMar cus?cr oncăneucugât uluscat ,șimaii auoî nghiți
t ur ădeapă
dinv asul f
ăcutdeeadi nt r-ot ul pinădet r
est ie.SauZak?
—  Încăt edeosebescdeoper echedeșer pi.Înpl us,Mar cusset emedeapă.Pr ofeț iinul -arf i
ar uncatî ntr-undeșer t.IarZakset emedespaț i
ilest râmt e, probabi lcă-i peundev apesubpământ .
Pof t
im.Mănâncă.
Mest ecî ncet ,f ăr ăsă- mii auochi idel aHel ene.Par uleimer eust r
ălucitoradev enitmat ,luciull ui
ar gint i
uapăl it.Epl inădezgâr i
etur i și decr ust edesânge.
—  Ce- aiv ăzut ,El ias?Veneaispr emunț i,dart otcădeai ,tott eagăț aideaer .Aispuscev adespr e…
despr euci der eamea.
Cl atin di n cap.Î ncer car ea nu s- at ermi natșit r
ebui e să ui tce am v ăzutdacă v reau să
supr av iețui escpânăl asf ârși t.
—  Pet ineundet e- aul ăsat ?oî nt reb.
Secupr indecubr ațeleși seghemui eșt e,abi aî imai vădochi i
.
—  Înnor d-v est.Î nmunț i.Înt r-uncui bdev ulturi depi sc.
Lasj osbucat adev ulpe.Vul tur i
idepi scsuntpăsăr iur i
așe,cughear ededoi spr ezececent imet ri
șicuar ipidet reimet r
i.Ouăl el orsuntcâtuncapdeom, iarpui isuntînset ațidesânge.Î npl us, și
celmair ăupent ruHel ene, v ultur i
iî șif accui bur il
eapr oapedenor i
,înv ârfulcel ormaii naccesi bil
e
cul mi .
Nut rebui esă- miexpl i
cenoduldi ngât .Pev r
emur i,tremur aor eî nși rdupăcecomandant ulo
puneasăescal adezest ânci le.Pr of ețiișt i
uast a,desi gur .Aucul esaceast ăspai mădi nmi nteaei
așacum cul egeci nev aopr unădi npom.
—  Cum ai reuși tsăcobor i
?
—  Am av utnor oc.Mama- vul turer apl ecat ă,i arpui iabi ai eșeaudi nou.Auf ostșiașadest ulde
per icul oși ,doarpej umăt at ei eși ț
i.
Își ri
di căbl uzași îmi ar at ăpi el eaî nt insăși pal idădepebur tăci uruitădeci ocur i.
—  Am săr i
tpest emar gi neacui bul uișiam at er i
zatpeol espededest âncă,t reimet rimaij os.Nu
mi -am datseamacâtdesuser am.Darast an- af ostcel mai rău.Am t otv ăzut …
Seopr eșt e.Î midauseamacăPr of ețiiausi li
t-o,pesemne,săseconf runt ecuci neșt i
ece
hal uci naț ienebunească,cev aasemănăt orcoșmar uluimeucucâmpuldel upt ă.Cegr ozăv i
eof i
î
ndur at,l ami idemet rial titudi ne,f ăr ăni mi cî ntreeașimoar teînaf ar ădecâț i
vacent imet ride
stâncă?
—  Pr of ețiisuntbol nav i,spuneu.Nu- mi vinesăcr edcăt ocmai ei…
—  Faccet r ebui esăf acă, El ias.Nef acsăneî nfruntăm spai mel e.Nuui tacăt rebui esă- lgăsească
pecel mai put er ni c.Pecel mai cur ajos.Mer i
tăsăav em î ncr eder eînei .
Închi deochi i,t remur ând.St răbatdi st anț adi nt renoișioi audedupăumer i,s- olinișt esc.Când
ridicăpl eoapel e,î midauseamacă- isi mtcăl dur acor pul ui,cădoarcâț i
v acent imet rinedespar t
feț ele.Ar ebuzef rumoase,r emar ceuabsent ,iarceadesusemaipl inădecâtceadej os.Î i
î
nt âlnesc pr iv irea pent r u o cl ipă i ntensă,i nfinită.Se apl eacă ușorspr e mi ne,buzel e se
î
nt redeschi d.Măzgudui eunf i
orv iolentdedor ință,ur matdeuncl opotdi sper atdeal armă.
„Pr oast ăi dee!Gr oazni căi dee!Est epr i
etenat aceamai bună.Opr ește-te!”
Lasbr ațelej osșimăt r agr epedeî napoi ,încer cândsănubagî nseamăr oșeaț adepegât ulei .
Ochi iHel enei ar uncăf ul ger e, nu- mi dauseamadacădef ur iesaudest ânjeneal ă.
—  Pânăl aur mă,cont inuăea,noapt eat recut ăam r euși tsăcoborșim- am gândi ts- oi aupe
drumuldecr east ăspr eTr ecăt oar eaDr umeț ului.Ecal eaceamair api dădeî ntoar cer e.Î npar tea
ceal altăat recăt or i
iexi st ăunpunctdepază.Put em obț i
nedeacol oobar căsăt recem r âulși
prov izii–măcarhai neșici zme.Nucăm- așpl ângedeast a,ar atăeaspr esal opet af er feni ț ităși
păt at ădesânge.
Seui tăapoi într ebăt orl ami ne.
— Te- aul ăsatî ndeșer t,dar …
„Dart unut et emi dedeșer t,ai copi lăr i
tî nel ”.
— N- arer ostsănemai gândi m, spuneu.
Dupăaceear ămânem t ăcuț i
, i
arcândf oculsest inge, Hel eneî mispunecăsecul că.Seî nv el eșt e
î
nt r-unmor mandef r unze, dareușt iucăn- osăadoar mă.Î ncăat âr nădepi sculacel a, așacum eu
î
ncăr ătăcescpr incâmpul del upt ă.
***
Adouazidi mi neaț ă, eușiHel enesunt em epui zaț ișiav em ochi itulbur idupănoapt eat recut ă, dar
net rezim mul tî naint edei vi
reazor ilor .Tr ebui esăaj ungem azil aTr ecăt oareaDr umeț ului ,dacă
vrem săf im mâi nel aBl ackcl i
ffî nai nt edeapus.
Nuv orbi m – nu- inev oie.Săcăl ăt or esccuHel eneecașicum așpur tahai napr ef er at ă.Am
pet recutî mpr eunăt oat ăper i
oadacâtam f ostci nciar ișir ev eni mi nst inct ivlat ipar ulacel orzi le, cu
mi neî nfrunt eși Hel eneî nar ier gar dă.
Fur tunaseî ndepăr teaz ăspr enor dși lasăî nur măunceral bast ruși unpământcur atși străl uci t
or.
Darf rumuseț eaaceast aaspr ăî nseamnăcopacicăzuț i,al biidet or enț ișicoast eî nșel ăt oar eși
alunecoasedi ncauzanor oiului.Î naersesi mt eot ensi unei nconf undabi l
ă.Exactcaî nai nt e,am
senzaț iacăpl aneazăcev adeasupr anoast ră.Cev anecunoscut .
Neopr im săneodi hni m.St ăm cuochi iînpat rudupăur și ,râșișial țipr ădăt orinepr ev ăzuț i–adi că
dupăor icef ăpt ur ăcar es- arsi mț iacasăî nmunț i
.
După- ami azăur căm coast acar enedespar tedet r ecăt oar e,osf oar ădepădur el ungădepest e
douăzecideki l
omet ripr intrev âr fur il
epăt atecual bast rual eMunț ilorSer r
an.Tr ecăt oar eapar e
apr oapebl ândă, plinădecopaci , dedeal uri vălur i
teși uneor idepaj iști acoper i
tedef l
or i aur i
i.Euși
Hel eneschi mbăm opr ivire.Si mț im amândoi acel ași lucr u.Or ice- of i săf i
e, vaf icur ând.
Intrăm î npădur eșisent iment uldeper i
colcr eșt e.Zăr esccucoadaochi uluiomi șcar ef ur ișat ă.
Hel eneseui tăl ami ne.Av ăzut -oși ea.
Schi mbăm f recv entt raseulșineț inem depar tedepot eci .Ast aneî ncet ineșt eînai nt ar ea, darf ace
maidi fi
cilăor iceambuscadă.Cândseapr opi eamur gul ,î ncăn- am i eși tdi ntrecăt oar eșisunt em
nev oi țisăneî nt oar cem l apot ecapr inci pal ă,casănegăsi m dr umul lal umi nal uni i.
Imedi atdupăapusulsoar elui,pădur eadev i
nebr usct ăcut ă.St rigs- oav ertizezpeHel eneșiabi a
apucsăr idicpumnal ul î
nai nt ecaof or măî ntunecat ăsăser epeadăasupr anoast r ădi nt recopaci .
Nușt i
ul acesămăașt ept .Oar mat ăacel oruci șidemi necar ev inesăser ăzbune?Ocr eat ur ăde
coșmari nv ocat ădePr of eți?
Cev acar esă- mi bagef ricaî noase.Cev ameni tsă- mi test ezecur ajul .
Număașt eptl amască.Număașt eptsăv ădcămăpr ivescochi ireci și fărăexpr esi eai l
ui Zak.
Înspat elemeu,Hel eneț ipășiauddouăt rupur ipr ăbuși ndu- sel apământ .Măî nt or cșiv ădcăa
atacat -
oMar cus.Eî ncr emeni tădegr oazăl av eder eal uișinuf aceni ci omi șcar ecândî iț int ui eșt e
braț ele, r
âzândcaat unci cândasăr ut at-o.
— Hel ene!
Strigăt ul meuodezmet iceșt eși -l l
ov eșt epeMar cus, ar uncându- ldepar tedeea.Peur măZaksar e
pemi neșiî micar ăopl oai edel ov it ur iîncapșiî ngât .Sel upt ănechi bzui t,păt i
maș,șiscapușor
deat acull ui .Tr ecpr inspat elel uișispi ntecaer ulcupumnal ul.Elser ăsuceșt ecasăev itel ov itura
șisar ei arl ami ne,r ânj indu- șidi nț iicauncâi ne.Măapl ecpesubbr aț ulluiși -iînf igpumnal ulîn
coast e.Sângecal dî miț âșneșt epemână.Smul gpumnal uldi ncar ne,i arZakgemeșiset r age
î
mpl et i
citî napoi .Seț inecumânadecoast eși fugeî napoi înt r
ecopaci ,st ri
gându- și geamănul .
Mar cus,caunșar pecee,f ugei ut eî npădur edupăZak.Î icur gesângedi ntr-ocoapsășisi mtun
valdesat isf acț ie.Hell -aî nsemnat .Lei auur ma,si mț i
ndu- măt otmaicupr insdef ior ull upt ei,
străindeor iceal tgând.Dedepar te,Hel eneî mist rigănumel e.Î nf ațamea,umbr aȘar pel uise
î
nt âlneșt ecual ui Zakși segr ăbescî nai nte, fărăsășt iecâtdeapr oapesuntdeei .
— Sădeat oț idr acii,Zak!zi ceMar cus.Comandant ulne- aspussăl ef acem f elulî nai nt esăi asă
dint recăt oar e, i
art uf ugi înpădur ecaof etiț
ăsper iat ă.
— M- aî njunghi at ,da?zi ceZakcur ăsuf lareat ăiat ă.I arcomandant ulnune- aspuscăosăne
î
nt âl nim cuamândoi deodat ă.
—  El i
as!
Abi adacăi auî nseamăst rigăt ul Hel enei .Di scuț iadi nt r
eMar cusși Zakm- al ăsatcugur acăscat ă.
Număsur prindecămamaat recutî nt abăr aȘar pel uișiaBr oașt ei ,darnuî nțelegdeundeșt i
acă
euși Hel osăaj ungem î nt recăt oar e.
—  Tr ebui esă- iter mi năm, zi ceMar cusî ntor cându- se, iareur idicpumnal ul.
Zakî l opreșt e.
—  Tr ebui esăpl ecăm nai bii de- ai ci,zi ceel ,al t
fel nunev om î ntoar cel at i
mp.Lasă- i
și vino!
Opar tedi nmi nearv reasă- iur măr eascăpeMar cusșipeZakșisăaf lerăspunsl aînt rebăr i.Dar
Hel enemăst rigădi nnou, cuv ocepi er ită.S- arput easăf ierăni tă.
Măî ntorcî npoi ană.OgăsescpeHelpr ăbuși t ăl apământ ,cucapulapl ecatî ntr-opar te.Omânăî i
atâr năr ănit ășiseț i
nedeumărcuceal altă,î ncer cândsăopr eascăsângel ev âscoscar e-icur ge
dinr ană.
Aj ungl aeadi ndouăsal tur i,rupof âși edi nce- amair ămasdi ncămașamea,of accocol oșșio
apăsper ană.Eadăcapulpespat epânăcândpăr ulbl ondî nnodatî ncoadăî imângâi eșal eleși
ur l
ă, unur letascuț i
tcadeani mal .
—  Eî nr egul ă, Hel ,îispun.
Gl asulî mit remur ă,i arov ocedi nmi nt eameaur l
ăcănu- iadev ărat ,cănu- iî nr egulă,căpr ietena
meav amur i
.Mai binecont inui săv or besc.
—  Osăt ef aci bine.Osăam gr ijădet i
ne.
Iaubi donul deapă.Tr ebui esăspăl ranași s-obandaj ez.
—  Vor beșt ecumi ne.Spune- mi ces- aî nt âmpl at.
—  M- aluatpr insur prinder e.N- am put utsămămi șc.L- am…L- am v ăzutpemunt e…
Ot receunf ior .Înț elegcev reasăspună.Î ndeșer t,euam v ăzuti magi near ăzboi ul
uișiamor ții
.
Hel enel -av ăzutpeMar cus.
—  Mâi nil
el ui măpi păi aupest et ot .
St rângeochi i și își tragegenunchi ilapi ept ,cași cum s- arapăr a.
„Îlomor ”,măgândesccal m, luândaceast ădeci ziel af eldeușorcum î mial egci zmel edi mi neaț a.
„Dacăeamoar e, v amur i și el”.
—  Nu- i putem l ăsasăcâșt ige.Dacăî nv i
ngei …
Hel enenu- și mai stăv ileșt ev orbel e.
—  Lupt ă,Elias!Tr ebui esăl upț i.Tr ebui esăcâșt igi.
Îitai cămașacupumnal ul și măî nf i
orocl i
păcâtdedel i
cat ăî i est epi el ea.S- aî ntunecatdej a, abia
reușescsăv ădr ana, darsi mtî npal măcăl dur asângel ui.
Hel enemăst rângedeumărcumâna,i areut ornapăpest er ană.Obandaj ezf olosindce- amai
rămasdi ncămașameașicât ev af âși idi nuni for maei .Dupăcât evasecundesi mtcăbr aț uls-a
l
ăsatmoal e–al eși nat .
Mădoar et otcor puldeepui zare,darî ncepsăt ragt ulpinidev i
țădi ncopacicasăf acdi nel eun
ham.Hel enenupoat emer ge, vat rebui s- ocareupânăl aBl ackcl i
f f.Muncescși minteaî mi vâjâie.
Gemeni iFar rarne- auat acatl aor dinulcomandant ul ui.Nu- idemi rar e,at unci ,cămamanuși -a
ascunssat isf acț iaî nai ntesăî nceapăÎ ncer căr i
le.Pl ănui aacestat ac.Darcum aaf l
atundev om f i?
Bănui esccănuer anev oiedev reungeni u,t otuși .Dacășt iacăPr ofeț i
imăv orlăsapemi neî n
Mar eleDeșer tșipeHel eneî ncui buldev ultur ,at uncișt iașicăsi ngur uldr um deî ntoar cer ela
Ser raer apr i
nt recăt oar e.Dardacăl e- adatacest ei nformaț iiluiMar cusșil uiZak, astaî nseamnă
căaut ri
șatși ne- ausabot at ,lucr ur iint er zisedePr ofeț iî
nmodexpl i
cit.
Pr of ețiiprobabi l cășt iuces- aî nt âmpl at.At unci, decen- auf ăcutni mi c?
Ter mi nhamulșiî lt reccugr ijăî nj urulHel enei .Ar epi eleaal băcav ar ulșit remur ădef rig.Opunî n
spat e.Eușoar ă.Pr eaușoar ă.
Pr of ețiiaumi zatdi nnoupeof ricăneașt ept atăpent rumi ne,unapecar enușt i
am căoam.
Hel eneepemoar te.N- am șt iutcâtdet aremăpoat eî ngr ozil ucr ulăst apent r ucăn- amaif ost
nici odat ăî ntr-unper i
col atâtdemar e.
Măcupr indî ndoi el i
le.N- osăpotaj ungel aBl ackcl i
ffpânăl aapus.Doct oruln- ov aput easal va.Va
mur i î
nai ntesămăî nt orcl aAcademi e.„ Încet eazăsăt emai gândeșt i,El i
as.Mi șcă-te!”
Dupăani idemar șur ifor țateor donat edecomandantpr indeșer t,s- oducî nspat epeHel enenu- io
pov ară.Deșienoapt eadâncă,mer gr api d.Maiam î ncădest răbăt utdr umulpr inmunț i
,peur mă
trebui esăi auobar cădel apost uldepazășisăv âslescpânăl aSer ra.Am pi er dutdej amul teor e
casăf achamul ,Mar cusșiZakv oraj ungeî nai nt eamea.Chi ardacănumămaiopr escdel ocde
aici și pânăl aSer r a, totv oi fi l
al imi t
ăcuaj unsul pânăl aapusul soar elui.
Cer ul păl eșt e, dezv ăluindumbr eleî nt unecat eși zi mț uiteal ecr est elormunț i
lor.Ezi uăde- abi nel ea
cândr eușescsăi esdi nt recăt oar e.Î nf aț ameaseî nt indef l
uv iulRei ,șer puindl enev oscaunpi ton
săt ul .Peapăsuntbar j
eșibăr ci,iardi ncol o,pemal ulest ic,seaf l
ăor așulSer ra,cuzi dur il
el ui
cenuși i vizibi ledel amul ț
i kilomet ri.
Aer ulmi roaseaf um.Zăr escunf ui ornegr uî năl țându- sepecer .Deșinupotv edeadeai cipost ul
depază, suntabsol utsi gurcăf rațiiFar rarauaj unsacol oî naint eameașicăi -audatf oc,cut otcu
hangar ul pent rubăr ci.
Iuț escpasulșicândaj ungacol onumaigăsescdecâtni șter uinepl i
nedef uningi ne.Dinhangara
rămasunmor mandebușt enif umegând,i arl egi onar i
icar er ăspundeaudepostaudi spăr ut–l a
or dinel ecel ordoi Far rar ,pr obabi l.
Ol asj ospeHel ene.Zdr unci năt ur il
edr umul ui i-aur edeschi sr ana.Am spat elepl i
ndesânge.
—  Hel ene?
Măl asî ngenunchi și ol ov escușur el pest ef ață.
—  Hel ene?
Ni cimăcarozbat er edepl eoape.Par epi er dut ăî neaî nsăși ,i arpi el eadi nj urulr ăniier oși eși
fier bint e.Sei nf ect eaz ă.
Măui tf i
xl af ostulpostdepază, dor indu- misăapar ăoambar caț iune.Or icef eldeambar caț iune.
Opl ută.Obar că.Unbușt eanscobi t, nu- mipasă.Or ice!Ev i
dent , nuv ădni mi c.Pânăl aapusemai
puț i
ndeoor ă.Dacănur euși m săt rav er săm f l
uv i
ul ,sunt em mor ți.
Înmodci udat ,îmiv ineî nmi nt ev ocear eceșinemi loasăamamei .„Ni micnuest eimposi bil”.Le
spunef razaast ael evilordesut edeor i–ne- aspus- ocânder am epui zațideant r
enament elede
l
upt ăcor pl acor psaucândnumaidor mi ser ăm dezi l
eî nși r.Mer eunecer eamaimul t.Maimul t
decâtcr edeam noicăput em da.„ Or igăsi țiocal esăduceț ilaî ndepl iniresar cinapecar ev-am dat
-o, or i mur ițiîncer când” ,așanespunea.„ Eal eger eav oast r
ă” .
Epui zar eaest et empor ară.Dur ereaest et empor ară.Dar ,dacăHel enemoar epent r
ucăn- am
reuși teusăaj ungl at imp, ast av af ipent rut ot deauna.
Fluv iulel iberî nacestmomentalzi le, apr oapegol itdebar jeleșicanoel ecar e-lsufocădi mi neaț a.
Măî ndr eptspr ev asulunuinegust orcar ecoboar ăî ncet ,î nv oiaapei ,înt i
mpcev âslași ise
odi hnesc.Mat rozi inumăv ădapr opi i
ndu- mă,i arcândaj ungapr oapedescar adef rânghi ecar e
ur căpepunt e, î
idaudr umulHel eneidi nham.Sescuf undăî napăapr oapei medi at.Apucf r ânghi a
alunecoasăcuomânăși peHel enecuceal al tă, or idi cpeumărși măcaț ărpepunt e.
UnRăzboi ni ccăr untcual urădesol dat–căpi tanul vasul ui,presupun–supr av egheazăungr upde
Pl ebei și deCăr tur ar icar est ivui escl ăzi lecuî ncăr căt ur a.
—  Suntaspi rant ulEl i
asVet uriusdel aBl ackcl i
f f,spuneu,cobor ândv oceașif ăcând-ol af elde
plat ăcapunt ea.Pr ei aucomandaacest ei ambar caț iuni .
Băr bat ul cl ipeșt eși anal izeazăi magi neadi nf ațal ui: douăMășt i,unapl i
nădesânge, depar căarf i
fostt or t
ur at ă,ceal al tăpr act i
cdezbr ăcat ă,cuobar bădeșapt ezi l
e,cupăr ulzbur l
itșicuol ucire
nebunăî nochi .
Darsev edet reabacănegust or ulși -af ăcutst agi ulî nar mat aRăzboi ni ci
lor,pent rucădupăocl ipă
dăapr obat ordi ncap.
—  Suntl adi spozi țiadumi tale,lor dVet ur i
us.
—  Ducor abi al adocur iledi nSer ra.Acum.
Căpi tanulst rigăor dinecăt reoameni il ui ,cuunbi ciî nmână.Î nmaipuț i
ndeunmi nut,v asulse
î
ndr eapt ăspr eSer ra.Măui tî ncr unt atl asoar el ecar ecoboar ăspr eapus,dor indu-mimăcarsă
î
ncet ineascăpuț i
n.Numi -ar ămasmaimul tdej umăt atedeor ășit rebuiesămădescur cpr i
n
î
mbul zeal adi npor tși săur cl aBl ackcl if f.
Timpul escur t.Pr eascur t.
Hel enegemeșiol asușorpepunt e.Î nci udabr izeir ăcor oasedeper âu, transpi răabundentșiar e
piel eapal idăcacear a.Deschi deocl ipăochi i.
—  Așader ăuar ăt ?măî nt reabăeadupăce- mi vedeexpr esi adepechi p.
—  Def apt , ar ăți mai binecadeobi cei .St ilul muma- pădur ii
ți sepot ri
veșt e.
Zâmbeșt e.Eunzâmbetneobi șnui t,dul ce, darcar edi spar eimedi at.
—  El ias, număpoț ilăsasămor .Dacămor , at unci tu…
—  Nuv orbi ,Hei .Odi hneșt e-te.
— Nusepoat esămor .Pr of et ul aspuscădacăt răi esc, atunci …
— Ssst …
Pleoapel eeisezbatșiseî nchi d.Măui tner ăbdăt orl apor tuldi nSer ra,af latl aapr oapeun
kil
omet rudi st anț ă, plindemar inar i,desol daț i,decaișidecăr uțe.Așv reasăzor esccor abia, dar
sclav i
i dej av âsl escf renet ic, cubi ciul căpi tanul ui pespi nar e.
Înaintecav asulsăacost eze,căpi tanulcoboar ăpasar ela,st rigădupăunl egi onaraf latpr i
n
preajmășiî ir echi ziționeazăi medi atcal ul .Dedat aast asuntr ecunoscăt orpent ruser i
ozi tatea
disciplinei Război nici lor.
— Mul tnor oc, lordVet ur i
us!î mi ureazăcăpi tanul .
Îimul țumescșiour cpeHel eneî nspi nar eacal ul ui.Seapl eacămul tînf ață,darn- am t imps- o
așezmaibi ne.Sarcăl areșiî miî nfigcăl câi eleî ncoast eleani mal ului,cuochi ilasoar elecar e
atârnăchi ardeasupr aor izont ului.
Orașult recepel ângămi neî ntr-unamest ecdePl ebeicugur acăscat ă,auxi li
ar icareșușot escși
unv ârtejdenegust or ișidet arabe.Gonescpr i
nt ret oți,coborpest radapr incipală,t raver sez
mul țimeadej amair ăsf iratădi nPi aț aExecuț iei,apoiur cpest răzi l
epi etruiteal eCar ti
er ului
Aristocr aț i
lor .Număui tpeundeal ear găcal ulșisuntpr eaî nnebuni tcasămăsi mtv inov atcând
răstor ncăr uț ulunuiv ânzăt orambul ant .Hel eneiisebăl ăngănecapulî nai nteșiî napoicaunei
păpuși dezar ticul ate.
— Rezi st ă, Hel ene, îișopt esc.Apr oapeam aj uns.
Intrăm î ntr-opi ațăar ist ocr atășiscl aviisezbur ăt ăcescî nt oatepăr țilepânăcândcot im.Bl ackcl iff
apar eî nf ațanoast răbr usc,cașicum at unciarf ir ăsăr itdi npământ .Chi pur i
lepazni cilordel a
poar tăr ămânî nceț oșat edi ncauzav itezei cucar egal opăm pel ângăei .
Soar elesepi er deși mai mul tdupăl iniaor izont ului.„ Nuî ncă” ,îndr ăznescsă- ispun.„ Nuî ncă! ”
— Hai de!st rigși înfigși mai tar ecăl câi eleî nbur tacal ul ui.Mai i
ut e!
Trav ersăm t erenuldei nst rucț i
e,ur căm deal ulșii nt răm î ncur t
eacent rală.Î nf ațameaser idică
turnul cucl opot ,lacâț i
v apași preț ioși .Tr agdef râul cal ului să-lopr escși sarj osdepeel .
Comandant ulst ăchi arl abazat ur nul ui ,cuf aț aț eapănă–def ur iesaudeî ncor dare,nu- midau
seama.Al ătur iașt eapt ăCai nî mpr eunăcual ți doi Pr of eț i
, femei .Seui tălami necuuni nt eresmut ,
cași cum așsusț ineunnumărr elat ivi nter esantdeci rc.
Unst ri
gătsf âși eaer ul.Cur teaest răjui tădesut edeoameni :elevi, cent urioni, fami li
i–i nclusi vcea
aHel enei .Mamaeicadeî ngenunchișiț i
păi ster icl av eder eaf ii
ceisal eplinedesânge.Hannahși
Livia,sur or il
eei ,sepr ăbușescal ăt ur ideea, î
nt impcePat erAqui llusr ămânecadepi at ră.
Lângăelst ăbuni cul ,înv eșmânt atî nuni for mădel upt ă.Ar at ăcaunt aurgat adeat ac,i arochi i
cenuși i î
i străl ucescdemândr ie.
Oi auî nbr ațepeHel eneșimăî ndr eptcupașimar ispr et urn.Cur teaast anumis- apăr ut
niciodat ăat âtdel ar gă,ni cimăcarcândot rav er sam deosut ădeor icuv itezămaxi măî nmi ezul
verii.
Cor pul meuabi amai rezi stă.Nuv r eaudecâtsămăpr ăbușescl apământși sădor m osăpt ămână.
Par curgî nsășiul ti
mi ipași ,or eazem peHel enedet ur nșimăspr iji
ncuomânădepi atral ui.În
cli
pacândpal maat ingest ânca, tobel ebubui eanunț ândapusul .
Mul țimeai zbucneșt eî nur ale.Nusuntsi gurci neadatt onul .Far i
s?Dex?Poat echi arbuni cul.
Toat ăcur tear ăsunădest rigăt elel or .Pr obabi lcăseaudpânăî nor aș.
— Vet ur i
us!Vet urius!Vet urius!
— Cheamădoct or ul,mur murcăt reuncadetdi napr opi er ecar eov aț ioneazăl aol altăcucei lalți
.
Rămânecupal mel er idicat eî nmi j
locul aplauzel orși cascăgur alami ne.
— Acum!Mi șcă- t
e!î l somez.Hel ene!Rezi st ă!î ișopt escpr ietenei mel e.
Arat ăcaopăpușădecear ă.Î ipunomânăpeobr azulr eceși -if accudeget ulmar euncer cpe
piele.Nuschi țeazăni ciomi șcar e.Nur espi ră.Î mil ipescdeget eledegât ulei ,acol oundeart rebui
săsesi mt ăpul sul,și nusi mtni mi c.

17.
Lai
a
SanașiMazendisparpeoscarăinter
ioară,i
arKeenanmăscoateafarădi
nsubsol
.Măașteptsă
sedescotor
oseascădemi necâtmaiiute,darelîmifacesemnsă-lur
mezpeost r
ăduț
ăv eci

năpădit
ădebălări
i.Pest
răduțănu-
inimeniî nafar
ădeobandădeșt r
engar
icar
es-auî
ncăier
at
pentr
ucinești
ececomoarămăr unt
ă.Cândapăr em noi
,seîmpr
ășt
ie.
Ar uncopr iv i
ref ur ișăspr el upt ăt orulr oșcatșidescopărcăseui tal ami necuoi nt ensi tatecar e
măf acebr uscsă- mi bat ăini mamai tar e.
—  Ți -
auf ăcutr ău.
—  Nucont ează, spun.
Nuv reausă- llasăsăcr eadăcăsuntsl abă.Și așamăaf lupet er ennesi gur .
—  Numai Dar incont ează.Î nr est …
Ridi cdi n umer i.Keenan î șil asăcapulpe- o par t
eșit r ececu deget ulpest ev ânăt ăiledej a
est ompat edepegât ulmeu.Peur măî mii aî nchei etur amâi nii,oî nt oar ceșiv edeur mel ef urioase
debi cil ăsat edecomandant .Ar epal mel ef i
neșidel icat ecaf l
acăr auneil umânăr i.Căl dur adi n
pieptmi seî mpr ășt iepr incl av iculăpânăî nv âr f
ul deget elor .Simtcă- mi creșt epul sul și-idaumâna
deopar te, der anj atădepr opr iamear eacț ie.
—  Toat east eaț ile- af ăcutcomandant ul?
—  Nuaidecesăt eî ngr ij
or ezi ,spuneu, mait ăiosdecâti nt enț ionez, i
arochi iluiser ăcesc, așacă-
mi îmbl ânzesct onul .Potsămădescur c, da?Ev i
aț alui Dar inî nj oc.Așf i vrutdoarsășt i
u…
„Dacăeî napr opi ere.Dacăesănăt os.Dacăsuf eră” .
—  Dar i
nar ămasdeocamdat ăî nSer ra.L- am auzi tpespi onulcar ear apor tat,zi ceKeenanșimă
conduceî nj osul străzi i
.Darnue…pr eabi ne.Aut recutdej apel ael .
Un pumn î n st omacarf if osto l ov it
urămaibl ândă.Nu t rebui esăî nt reb ci ne„ at recut ”
.
„Inchi zi tor i
i.Mășt ile” .
—  Ui te, ziceKeenan, nut epr icepidel ocl aspi onaj , asta- icl ar .Osă- țispuncât eval ucr uridebază.
St ail abâr fecual ț iscl av i–v eif isur pr i
nsăcât el ucrur ipoț iaf la.Aigr ijăsăf acimer eucev acu
mâi nile–săcoși , săf reci, săducicev a.Cucâteșt imaiocupat ă, cuat âtmaipuț insev orî ntreba
cecauț iacol o,i ndi fer entundet eaf li
.Dacăaiocazi asăpuimânapei nf or maț i
iv alor oase,nust a
pegândur i
.Mant iapecar eopor țiebună, teaj utăsănui eșiî nev idenț ă.Darmer gișit ecompor ț
i
caof emei el iber ă.Dacăeuam băgatdeseamă,ov orf aceșial ții
.Mer gicupașit ârșâiți
,
cocoșează- te.Tr ebui esăpar iînvinsă.Di strusă.
—  Deceî ncer cisămăaj uți?î lîntreb.N- aiv rutsă- țipuiî nper i
coloameni icasă- lsal vezipef ratele
meu.
Dev inebr usci nt er esatdezi dur il
ecoșcov i
teal eunei clădi r idel ângănoi .
—  Păr i
nț iimei aumur itși ei, spuneel .Toat ăf ami li
a, def apt .Acum mul tăv reme.
Îmiar uncăopr ivirer api dă,apr oapef ur i
oasă,i arpent ruocl ipăî iv ădpet oțiî nochi ilui,fami l
ia
pier dut ă,i magi nit recăt oar ecupărr oșușipi st r
ui .Oar eaav utf raț i?Sur or i
?Er acelmaimar e?
Mezi nul ?Așv reasă- l î
nt r
eb, darar echi pul cadepi atră.
—  Cr edî ncont inuar ecăt oat ămi siuneaest eoi deef oar tepr oast ă,spuneel .Ast anuî nsemnă,
î
nsă, cănuî nțel egdeceof aci .Și nuî nseamnăcăv reausădai greș.
Își atingei nimacupumnul ,apoi î
mi întindemâna.
—  Mai degr abămoar tedecâtt iranie, mur mur ăel .
—  Mai degr abămoar tedecâtt iranie, îirăspund.
Îist rângmâna, conșt i
ent ădef i
ecar emușchi aldeget elorl ui.
Ni meninum- amaiat insî nul timel ezi l
edecâtcasă- mif acăr ău.Câtî miededordeat i
nger i
,de
mângâi er il
epepăral ebuni ci i
,deî ntrecer ilecuDar in,cândsepr efăceacăpi er de,debuni cu’
str ângându- mădeumărî nsemndenoapt ebună!
N- așv reacaKeenansă- mideadr umul .Cașicum arî nț el ege, îmimaiț inemânaocl i
pă.Peur mă
seî ntoar ceși pl eacă, lăsându- măsi ngur ăpeost radăpust ie, cuf ur nicăt uri îndeget e.
***
Laspr imascr isoar eacomandant ul uilabi r
oulcur ieril
orșimăî ndr eptspr est răzileî necat edef um
del ângădocur i.Ver il
eser ranesuntî nt otdeaunaî nci nse,darî nCar ti
er ulAr mel orcăl duraedeo
vor aci tat eapr oapeani mal ă.
Car ti
er ulest epl indemi șcar eșidezgomotcaunst up,maiagl omer atî ntr-oziobi șnuit ădecât
maj or i
tat eapi eț elorî nper i
oadaf est ivalului.Di nci ocanecâtcapulmeudemar isarscânt ei
,
focur il
ef or j
el orsuntmair oși idecâtsângel eșinor i
șor ipuf oșideaburser idicăl af i
ecar ecâț iva
pașidi nsăbi i
lepr oaspătcăl ite.Fi erar iist r
igăor dineșiuceni ciisegr ăbescsăl eexecut e.I arpest e
toat e, st rânsul și deschi sul asut edef oalescâr țâiecaof lot ădecor ăbii î
nt i
mpul fur tuni i
.
Lacât ev acl ipedupăcei nt ruî ncar tiermăopr eșt eopat r ulădel egi onar ișimăî nt r
eabăcet reabă
am acol o.Lear ătceade- adouascr isoar eacomandant ul uișimăt rezesccăt rebui esămă
cont razi cv reozecemi nut ecueidacăest eaut ent icăsaunu.Î ncel edi nur mă, măl asăsă- miv ăd
dedr um, nuf oar teconv inși .
Măî nt rebi ar ăși cum ar euși tsăpăt rundăDar inî nacestcar ti
er ,șinuosi ngur ădat ă, ci zil
ni c.
„Aut recutpel ael ”, azi sKeenan.Câtpoat er ezi st aDar inînf ațacel orcar eîlt ortur ează?Maimul t
decâtmi ne,cusi gur anț ă.Cândav eaci nci spr ezeceani ,Dar inacăzutdi ntr-uncopacî nt impce
desenani șt eCăr turar il al ucr uî nl i
v adaunuiRăzboi ni c.A v enitacasăcuunosi eși ndu- idi n
î
nchei et ur amâi nii,iareuam î nceputsăț i
pșiapr oapecăam l eșinatcândl -am v ăzut .„ Nu- ini mi c”,
azi sel .„ Îlar anj eaz ăbuni cu’ .Caut ă-lșipeur mădu- tesă- mir ecuper ezicai etuldeschi țe.L- am
scăpatși nuv reausă- liaci nev a” .
Frat elemeuar ev oi nțadef i
eramamei .Dacăpoat eci nev asupr av iețuiunuii nter ogat oriual
Război nici l
or , el eacel a.
Înt impcemer g,si mtcămăt ragecev adef ust ășimăui tînj os,așt ept ându- măsămăf icăl cat
cinev apeea.Î nl ocdeast a, vădoumbr ăcuochi pieziși alunecândr api dpecal dar âm.Si mtunf ior
pespi nar eșiaudunhohotî nfundat ,pl i
ndecr uzi me.Misef acepi eleadegăi nă–r âsulacel aa
fostpent rumi ne, n-am ni ci oîndoi ală.
Grăbescnedumer ităpasulșiî ncel edi nur măconv i
ngunPl ebeuî nv ârst ăsămăî ndr umespr e
fi
er ăr i
al uiTel uman.Ogăsescchi arl ângăst radapr i
ncipal ă,mar cat ăcuunTor nament atdi nf i
er
peușă.
Spr edeosebi reder est ulf i
er ăriil
or ,ai ciest el inișt edesăv âr șit
ă.Batl aușă,darnu- mir ăspunde
nimeni .Ce- art r
ebuisăf acacum?Săi nt r
ușisăr i
scsă- lsupărpemeșt erpent r
ucăam datbuz na
sausămăî nt or cl acomandantf ăr ăr ăspunsul pecar emi l
-acer utî nmodcl ar ?
Aleger eanu- igr eadel oc.
Ușadel ai nt raresedeschi deî nt r
-oant icamer ă.Ot ej
gheapr ăfuitădespar teî ncăper eaî ndouă.Î n
spat el eeiseaf l
ăzecidev it
rinedest i
clășioal t
ăușă, maiî ngust ă.Fi erăr i
aseaf l
ăî ntr-ocamer ă
maimar edi ndr eapt a,r eceșigoal ă,cuf oal el enemi șcat e.Unci ocanzacepeni cov ală,darr est ul
unel telorsuntagăț ateor donatî ncui epeper eț i
.Cev aî miat rageat enț i
al aaceast ăî ncăper e.Î mi
ami nt eșt edeal t av ăzut ăundev a, darnu- mi ami ntescundeanume.
Lumi napăt rundef ilt
rat ăpr intr-unși rdef er est reî nalte,f ăcândsăscl ipeascăpr af ulpecar el -am
stâr nitcândam i nt rat.Locular eunaerpăr ăsi tșisi mtcămăcopl eșeșt eneput i
nț a.Cum sămă
î
nt or ccuunr ăspunsdacămeșt er ul nu- iaici ?
Soar elest răl uceșt epeși ruldev itrineșipr ivireaî miest eat rasădear mel edi năunt ru.Suntl ucr ate
cuel eganț ă, fiecar edi nt reel eeor nament at ăapr oapeobsesi vcuacel eași det ali
i compl i
cat e, del a
mânerșigar dăpânăl al amami nuț i
osgr av ată.Sunti ntri
gat ădef rumuseț eal orșimăt ragmai
apr oape.Săbi ileî miami nt escdecev a,laf elcaî ntregat elierul–cev ai mpor tant ,cev aceart rebui
săpotdef ini cupr eci zie.
Peur măî nț eleg.Scapdi nmânabr uscamor țităscr isoar eacomandant uluișișt iu.Dar i
nadesenat
exactacest ear me.Adesenataceast ăf ier ărie.Adesenatci ocanulacel așini cov alaaceea.Am
pet recutat âtat impî ncer cândsă- mii magi nezcum să- misal v ezf r
at ele, încâtapr oapecăam ui tat
desenel ecar el -aubăgatî nbucl uc.Model ul lorest echi arai ci,înfaț amea.
— Car e- itreaba, fato?
UnRăzboi ni ci nt răpr inușaî ngust ădi nspat e.Ar atămaidegr abăcaunpi ratdepef l
uv iudecâtca
unf ierar .Est er asî ncapșidol dor adecer cei–cât eșaseî nf iecar eur eche,șial ț i
iî nnas,î n
spr âncene, î
nbuze.Ar et at uajemul ticol ore–st elecuoptcol țuri,vițepl inedef runze, unci ocanși
oni cov al ă,opasăr e,ochi iuneif emei ,scăr i–t oat epor nescdel aî nchei etur apumnul ui,ur căpe
braț eșisepi erdsubov est ăneagr ădepi ele.Nupoat ef icumaimul tdeci ncispr ezeceanimai
mar edecâtmi ne.Laf elcamaj or itateaRăzboi nicil
or ,est eî nal tșimuscul os,darzv elt,f ără
mușchi i lacar em- așf i așt ept atl aunf ierar .
El est eomul pecar eî lspi onaDar in?
— Ci neeșt i?îl înt reb.
Suntat âtdeui mi tă, î
ncâtam ui tatcăeunRăzboi nic.
Băr bat ul ridicăospr ânceanăcași cum arspune: „Eu?Ci nedr acu’ eșt i t
u? ”
— Ăst aeat elier ul meu, zice.SuntSpi r oTel uman.
„Sigurcăel est e, Lai a,pr oast o!”
Măapl ecdupăscr isoar eacomandant ului ,sper ândcăf i
erar ulv apunev or belemel epeseama
fapt ului cănu- sdecâtosl ugăCăr tur ăreasăcupuț i
nămi nte.Ci t
eșt ebi letul, darnuspuneni mi c.
— Comandant ul mi -acer utsă- iducunr ăspuns, domnul e.
— Număi nt er esează, zi ceel ridicândpr ivi
rea.Spune- icănumăi nter esează.
Peur măseî nt oar ceî ncamer adi nspat e.
Măui tnesi gur ădupăel .Oar eșt iecăf ratel emeuaf ostî nchi spent rucăspi onaî nat elier ullui ?L-a
văzutpeDar i
ndesenând?At elierull uiemer eupăr ăsi t?Deast aar eușitsăaj ungăDar inat âtde
apr oape?Măst rădui escsăpunt ot ull aol altă,darsi mtcev abi zarpegât ,cașicum m- arapuca
deget elel acomeal eunui duh.
— Lai a.
Ungr updeumbr eseadunăl abazauși i,negr ecaopat ădecer neal ă.Umbr elecapăt ăf or mă, ochi
străluci tor i,i areuî ncepsăt ranspi r.„ Deceai ci?Deceacum? ”Cum denu- mipotcont r
ola
plăsmui rilepr opr i
ei mi nț i?Decenul epotal unga?
— Lai a.
Umbr eleser i
di cășial căt uiescosi luet ădebăr bat.Pr indf or mășicul oare, i
arv oceasunăf ami li
ar
șireal , depar căf rat elemeuarst aî nf aț amea.
— Decem- ai păr ăsi t ,Lai a?
— Dar in?
Uitcăest eohal uci naț ie, cămăaf luî nt r-of ier ărieaunuiRăzboi ni cșicăunf i
erarcar ear at ăcaun
crimi nal seaf l
ăl anumai câțivamet ri dist anț ă.
Apar i
țiaî ncl inăcapul într -
opar te, exactcum f ăceaDar in.
— Îmi f acr ău, Lai a.
Nu- iDar in.Mi nt eameaoi ar azna.Nu- idecâtv inov ăț ieșif rică.Voci leseschi mbă, răsuci ndu- seși
amest ecându- sedepar căarv or bit reiDar indi nt r-
odat ă.Lumi nadi nochi ifalsuluiDar indi spar ela
felder epedecasoar eleî nghi țitdef ur tună, irișiiset ransf or măî ngăur inegr e,cașicum t ott rupul
is-arumpl edeumbr ă.
— Nuv oi supr av ieț ui, Lai a.Mădoar e.
Apar i
țiaî nt indemânasămăapucedebr ațșisi mtpânăl aosor ăceal ădegheaț ă.Ți pf ăr ăsămă
potabț ine, iarocl ipămait ârz i
umânacr eat ur iisedespr inde.Si mtopr ezenț ăînspat elemeu.Mă
î
nt orcși -lzăr escpeSpi ro Tel umanf lutur ândceamaif r
umoasăsabi epecar eam v ăzut-o
vreodat ă.Măî mpi ngeușorî nt r
-opar t eși îndr eapt ăar maspr ear ătare.
Cași cum arv edeacr eat ur a.Cași cum arput ea- oauzi .
— Di spar i,spuneel .
Arăt ar easeumf lă,chi cot ește,apoisepr ăbușeșt eî nt r-
unmor mandeumbr ebat jocor i
t oar e,ale
cărorhohot eî mi l
ov escur echi l
ecani șteașchi idegheaț ă.
— Av em băi at ul .Fr aț iinoșt rir oddi nsuf let ull ui.Cur ândv af inebunșisf âșiat.At uncinev om
put eaospăt a.
Spir ol asăsabi asăcadă.Umbr eleț ipă,seaudeunsunetcadeunghi ipel emn.Sest r ecoar ăpe
subușăcaoadunăt ur ădeșobol ani al ungaț i deapă.Pest ecât ev asecunde, audi spăr ut .
— Poț i…Poț i săl ev ezi ,spun.Am cr ezutcăsuntdoarî ncapul meu.Am cr ezutcăî nnebunesc.
— Senumescghul i, spuneTel uman.
— Dar …
Șapt espr ezeceanidepr agmat i
sm Căr turăr escseopunexi stenț eiunorf ăpturimeni tesăf i
edoar
l
egende.
— Ghul iinuexi st ăcuadev ărat .
— Bada,suntl af eldeadev ăr aț icat ine.Aupăr ăsi tl umeanoast r
ăov reme,dars- auî nt ors.Nu- i
poat ev edeat oat ăl umea.Sehr ănescdi nsuf erință,di nt ristețeșidi nmi rosdesânge.Lepl ace
l
ocul ăst a, spuneel ,ar ăt ândspr ef ier ăr i
e.
Ochi i lui ver zi decol or ați îiîntâlnescpeai mei ,at enți și grijulii
.
— M- am r ăzgândi t.Spune- icomandant uluicămăv oigândil acemi -acer ut.Spune- isă- mit rimită
niștespeci ficaț ii.Spune- isămi let rimi t
ăpr int i
ne.
***
Plecdi nf ierăr iecumi nteaunv âr tejdegândur i
.DeceadesenatDar inat eli
erulluiTel uman?Cum
aaj unsacol o?Cum depoat eTel umansă- iv adăpeghul i
?Av ăzutșiumbr acuchi pull uiDar i
n?E
Dar inpemoar t e?Dacăghul i
i suntr eal i,atunci și dji
nni isuntr eal i?
Măî nt or cl aBl ackcl iffșimăapucdet rebur icuoconcent r
ar eîncăpăț ânat ă,încer cândsămăl as
absor bi tădel ust ruit ulpodel elorșidef recat ulbăi lor ,doar –doarv oiscăpadef urtunadegândur i
dincap.
Sef acesear at âr zi ușicomandant ult otnus- aî ntor s.Măî ntor clabucăt ăriemi rosi ndacear ăși
cuodur er edecapdi ncauzazgomot ul ui i
ndesci frabi l altobel orcar eaububui ttoat ăzi ua.
Izzir iscăsă- miar unceopr ivire,î nt impceî mpăt ur eșt eunt eancdepr osoape.Î izâmbescșiî mi
răspundest râmbândv agbuzel e.Bucăt ăreasașt er gedul apur il
epent ruadouazișimăi gnor ăca
deobi cei.Măgândescl asf at ull uiKeenan:săf l
ecăr esc, săf iumer euocupat ă.Iaut ăcut ăuncoș
cur ufedecâr pi tșimăașezl amasadel ucr u.Măui tl abucăt ăreasășil aI zzișimăî ntrebbr usc
dacăsuntr ude.Lasăcapul pe- opar teî nacel ași fel ,suntamândouămăr unț eleși blonde.Și există
întreel eunf el det ov ăr ăși ef ăr ăcuv intecar emăf acesăt ânj escdupăbuni ca.
Încel edi nur mă,bucăt ăr easaseducel acul careșiî nbucăt ăr iesel asăl iniștea.Undev aî nor aș,
fratelemeusuf er ăî nt r-oî nchi soar eaRăzboi nicilor .„Tr ebui esăobț iiinf or maț i
i,Laia.Tr ebui esă
ofer icev aRezi st enț ei .Fă- opeI zzi săv orbească” .
—  Eramar ev âl v ăaf ar ă, pr i
nt rel egi onar i,spuneu, fărăsă- mi ridicochi idel acusut .
Izzi scoat eunsunetpol it
icos.
—  Și pr i
nt reel ev i,adaug.Măî nt rebdece.
Cum nur ăspunde, măf oi escși îmi schi mbpozi ția, i
areaseui tălami nepest eumăr .
—  DincauzaÎ ncer căr ilor ,spune,șiseopr eșt eocl ipă,di nî mpăt urit.Fr ațiiFar rars- auî nt orsazi
dimi neaț ă.Aqui l
lașiVet uriusabi aauaj unsl at imp.Dacămaiî ntârziaucât evasecunde, arf ifost
execut aț i
.
Numi -amai v or bitni ci odat ăat âtdemul tși t rebui esă- mi aducami ntesănumăhol bezl aea.
—  Deundeșt ii at ât eal ucr uri?oî ntreb.
—  Toat ășcoal av or beșt edespr east a,zi ceI zzi ,cobor ândv ocea,i areumăt ragdouădeget emai
apr oape.Chi arșiscl av ii
.Nupr eaaidespr eceal tcev asăv orbeșt ipeai ci, doardacăv reisăst aiși
să- ț
i compar iv ânăt ăile.
Chi cot escșimăsi mtci udat ,apr oapenepot rivit,cal aogl umăspusăl aî nmor mânt are.DarI zzi
zâmbeșt eși -mimait r ecest ânj eneal a.Tobel eî ncepsăbat ădi nnouși ,chi ardacănuseopr ește
dinl ucr u, îmi dauseamacăI zzi l
eascul tă.
—  Î
nț elegi băt ăi let obel or …
—  Maj oritateat ransmi tor dine.Pl utonulal bast rusăsepr ezint el aschi mb.Toț icadeț iiînsal a
armel or .Lucr ur i def elul ăst a.Acum or donăocăut areî nt unel ur i
ledeest .
Seui tăî nj osl at eanculor donatdepr osoape.Oșuv ițăbl ondăî icadepef ațășiof acesăar ate
foar tet ânăr ă.
—  Dupăcest ai aici ov reme, înv eț isăl eî nțel egi ,adaugăea.
Înt i
mpcemăgândescl ai nf or maț iilet ulbur ăt oarepecar el e-am af l
at ,
ușadel ai ntr
ar eseî nchi de
cuzgomot .Euși Izzi tresăr im.
—  Sclav ă, spunecomandant ul .Laet aj .
Schi mbopr iv irecuI zzișidescopărcusur pr izăcăi nimaî mibat enepl ăcutder epede.Ospai mă
greamisest r ecoar ăî noasecuf iecar epasf ăcutpescăr i.Nușt i
udece.Comandant ulmă
cheamăl aet ajî nf iecar esear ăcasă- iiauhai nelel aspăl atșisă- iîmpl et escpăr ulpent runoapt e.
„Nu- ini mi cdi fer itazi , Lai a” .
Intruî ndor mi t or uleișiogăsescl amăsuț adet oal et ă,t recândl eneșunpumnalpr inf lacăr aunei
l
umânăr i.
—  Mi -ai adusunr ăspunsdel af i
er ar ?
Îirepr oducr ăspunsull uiTel uman,i arcomandant ulseî ntoar ceșimăpr i
v eșt ecuuni nter esr ece.
Est eceamai int ensăt răirepecar eam v ăzut -ov reodat ăl aea.
—  Spi ron- amai accept atocomandănouădemul țiani .Pr obabi lcăt e-apl ăcut .
O spuneî ntr -unf elcar ef acesămisest rângăpi elea,î ncear căt ăișulpumnal uluipedeget ul
arăt ător ,apoi șt er gest r opul desângei vitacol o.
—  Deceai deschi s- o?
—  Pof tim?
—  Scr isoar ea, spuneea.Ai deschi s-o.Dece?
Stăî npi cioar eî nf aț amea, i
ardacăf ugami -arf olosil acev a,ași eșipeușăcâtaibat edi npal me.
Mot otol esc î n pal me mar gi nea bl uzei .Comandant ull asă capulpe- o par t
e și -miașt eapt ă
răspunsul cuocur i
ozi tat esi ncer ă, depar căașput easpunecev acar es- omul țumească.
—  Af ostunacci dent .Mi -
aal unecatmânași …am r uptsi gi l
iul.
—  Nușt iisăci teșt i,spuneea.Nuv ăddeceț i-
aif ibăt utcapulsădeschi zioscr isoar eî nmod
i
nt enț ionat .Doardacănueșt iospi oanășiaidegândsă- miaf l
isecr eteleșisăl edezv ălui
Rezi st enț ei.
Gur ai sest râmbăî ncev acar eart rebui săf ieunzâmbetdacăn- arar ătaat âtdel ipsitdev eselie.
— Eunusunt …Eu…
Cum aaf latdescr isoar e?Măgândescl ascâr țâit
ulpecar el-am auzi tdimi neațăpehol ,dupăce
am ieși tdi ncamer aei .M- of iv ăzutf ăcându- midel ucrucuscr isoarea?Augăsi tceidel abir oul
curi
er il
orundef ectî nsi gi l
i
u?Numaicont ează.Î miami ntescav erti
sment ulpr i
mitdel aIzzicând
am aj unsai ci.„Comandant ul vedel ucrur i.Lucr ur ipecar en-arav eadeundesăl eșt i
e”.
Seaudeobăt aieî nușă.Laor dinul comandant ului,doi l
egionariintrăși salută.
— Țineț i-
o, spunecomandant ul
.
Legionar i
imăî nșf acășimisef acer ăucândî midauseamacâtder ealpar eacum pumnal ul
.
Soldaț i
imăț intuiescî nt r-
unscaun,cumâi nilegr eleî ncleștatepebr ațelemel e,apăsându- mi
coapsel ecugenunchi i
.Pef ețelel ornuseci teșt eni mi c.
— Înmodnor mal ,pent r
uoast feldeobr ăzni ciescotunochi ,spunegândi toar estăpâna.Saut aio
mână.Darnucr edcăl -aimaii nter esapeSpi roTel umandacăt e- așschi l
odi .Ainor occăv reauo
sabieTel uman, f at
o.Ai noroccăSpi rov reasăt egust e.
Ochii comandant ului coboar ăpepi eptul meu, pepi eleaf inădedeasupr ainimi i
.
— Văr og, ziceu.Af ostogr eșeal ă.
Seapl eacămai apr oape, cubuzel el acâț i
v acent i
mei deal emel e, i
arochi imor țiiseaprindpent ru
oclipăof urieînspăi mânt ătoare.
— Fat ăpr oast ă, șopt eșt eea.N- ai învăț atî ncă?Eunuacceptgr eșeli.
Îmiv âr ăuncăl ușî ngur ă,apoipumnal ulî nci nsî ncepesă- șiscobeascădr um pr i
npieleamea.
Lucreazăî ncet ,at âtdeî ncet !Năr il
emiseumpl udemi r
osdecar near sășimăaudcer șind
î
ndur ar e,peur măhohot ind, peur măur lând.
„Darin.Dar i
n.Gândeșt e-telaDar in” .
Darnumăpotgândi laf ratelemeu.Copl eși t
ădedur ere,nicimăcarnu- mi potami ntichi
pullui.

18.
Eli
as
Hel enenuemoar tă.Nupoat ef i.Asupr avieț uitiniț
ieri
i,sălbăti
ciei ,conf l
ictelordel af ronti
eră,
biciuiril
or .Est edeneconceputsămoar ăacum demânaunuit i
căloscaMar cus.Opar tedinmi ne,
aceear ămasăcopi l,opar tedespr ecar eni cin- am șt i
utpânăacum, urlădef uri
e.
Mul țimeadi ncur teseî nghesui eînf aț ă.El ev i
iî nti
ndgât uri
leîncer cânds- ozăr eascăpeHel ene.
Faț aci opl ităî ngheaț ăamamei dispar e.
— Tr ezeșt e-te, Hel ene, strigeu, ignorândmul țimeat otmai i
nsistentă.Hai de!
„S-adus.Af ostpr eamul tpent ruea” .Pent ruosecundăi nter
mi nabi lăoț i
nî nbr ațeamor ț
itde
î
nț elesul acest orcuv inte.„ Amur it
” .
— Laopar te, l
ua- v-ardr acii!
Voceabuni culuipar eî ndepăr tată,daraj ungel ângămi necâtaicl ipi.Măui tlael ,tulbur
at.Cudoar
câtev azi leî nur măl -am v ăzutmor tpecâmpuldel uptădi ncoșmar ulmeu.Dari ată-
laici,v
iuși
nev ătămat .Puneomânăpegât ulHel enei ”.
— Încămait răieșt e,zi ce.Abi a-abia.Faceț il oc,spuneelscoț ândsabi a,șimul ți
measet rage
î
napoi .Aduceț idoct or ul!Găsi țiot argă!Mi șcaț i-vă!
— Pr of etul ,bol bor osesceu.Undeest ePr ofetul ?
Cai napar el ângămi necașicum l -așf ii nv ocat .I-oîncredințezbuni culuipeHel eneșimă
strădui escsănu- lst rângdegâtpePr of etpent r ugrozăv iapr i
ncarene- apussăt recem.
— Ai put er itămădui toar e,îispunpr i
nt redi nți.Sal veaz-ocâtî ncămai trăiește.
— Îțiînț elegmâni a,El ias, tesimț iîndur erat ,mâhni t…
Cuv intel el ui î
mi ajungl aur echicauncr oncăni tneî ntreruptdecor b.
— Regul av oast r
ă–sănut r i
șăm!
„Cal m, El ias.Nuscăpahăț uril
e.Nuacum” .
— Fr ații Far raraut rișat .Șt i
aucăv eni m pr int recăt oare.Ne- aupândi tși ne- auat acat .
— Mi nț il
ePr ofețilorsuntuni teîntreele.Dacăunuldi ntrenoii -
arfiaj utatpeMar cusșipeZak, am
fiaflatt oț i.Ni meni n- așt i
utlocur i
leundeaț ifostduși .
— Ni ci măcarmama?
Cai nt aceunmomentgr ăi
tor .
— Ni ci măcarea.
— I-ai cititmi ntea?î nt reabăbuni cul,aflatl ângămi ne.Eșt iabsolutsigurcăn- așt i
utundeer aElias?
— Ci tit
ul gândur il
ornuecași cum ai citiocar te, gener al
e.Est enev oiedepr egăt ir
e…
— Poț isă- icitești gândur ilesaunu?
— Ker isVet uriasemi șcăpepot eciî ntunecat e.Întuner i
culoadăpost eșt eșioascundev ederi
i
noast re.
— Înseamnăcănupoț i
,conchi desecbuni cul .
— Dacănur eușeșt isă-icit ești gândur ile,spuneu, deundeșt i
icănui -
aaj utatpeMar cusși peZak
săt r
ișeze?Le- aici ti
tlorgândur i
le?
— N- am si mț i
tnev oiasă…
— Gândeșt e-t
emai bine,îmi ieseudi nf i
re.Pr i
et enameamoar epent rucăt icăloșiiăi
av -
aut raspe
sfoar ă.
— Cy rena,î ispuneCai nal tuiPr of et,stabi li
zeaz- opeAqui llașii zolează- ipef r
aț i
iFarrar.Sănuse
vadăcuni meni .Dacăest eadev ăratcespui ,seî ntoarceelspr emi ne,at unciînseamnăcă
echilibrulaf ostcompr omi sșit rebui er est abili
t.O v om v indeca.Dardacănusev adov edică
Mar cusși Zachar iasaut rișat ,at unci v at rebui caaspi rantul Aqui l
l
asă- șiîndur esoar t
a.
Încuv ii
nțezscur tdi ncap,darî nsi neameaur lul aCain.„ I
diotule!Tâmpi tule!Di avolr
espi ngăt or!Î
i
l
ași pecr etini
i ăiasăcâșt ige.Î ilași săscapedupăceaucomi socr imă” .
Buniculv inecumi nel ai nf i
rmer ie,neobi șnui tdet ăcut .Cândaj ungem,ușasedeschi deșiapar e
comandant ul
.
— Ți-ai i
nf ormatl achei i
,Ker i
s?sepr oțăpeșt ebuni cul î
nf ațaf i
iceilui,strâmbânddi nbuze.
— Nușt iucev rei săspui .
— Ți-ait rădatneamul ,fat o,z icebuni cul,si ngur ulbărbatdi nI mper iusuf icientdecur ajossăise
adresezeast felmamei .Sănucr ezi căv oi uit
a.
— Ți-aial esf av oritul,gener ale,spunemama,ar uncându- miopr i
v i
reî ncar eobser vof uri
ef ără
mar gini.Eul -
am al espeal meu.
Nel asăl aușai nf i
rmer iei.Buni culseui tădupăeacum pl eacă,i areuașv r
easășt iul acese
gândeșt e.Cev edeelcândseui t ălaea?Fet ițacar eaf ostcândv a?Făpt uraf ărăsuf letcar ee
acum?Oar eel știeces- aî nt âmpl atdeadev enitastfel?Av ăzut -
ot ransfor mându- se?
— N- osubest ima, Elias,spunebuni cul.Nu- iobișnui t
ăsăpi ardă.

19.
Lai a
Deschi dochi ișizăr escdeasupr at avanulscunddi ncămăr uț amea.Am zăcutf ăr ăcunoșt i
nță
poat ecât evami nut e,poat ecât ev aor e.Pr inper deauaî nti
nsăpesf oarăl aușăzăr escof r
ântură
decerdi ncar enu- midauseamadacăest esear ăsaudi mineaț ă.Măr idi
cî ncoat e, înăbușindu-mi
ungeamăt .Dur ereaecopl eși t
oar e,seî mpr ăști
epest et otșimisepar ecăni ciodat ăn- am trăit
fărăea.
Număui tl
ar ană.N- am nev oie.Am ur măr itcum mi -asăpat -ocomandant ulî ncar ne,cum mi -
a
grav atcuol i
niegr oasăunKpr eci s,înti
nsdel acl aviculăpânădeasupr aini
mi i.M- aî nsemnat .M-a
mar catdr eptpr opr iet ateaei Eoci catri
cepecar eov oiluacumi neî nmor mânt .
„Cur ăț-o.Bandaj eaz- o.Î ntoar ce-tel atreabă.Nu- idamot i
vsă-țifacăr ăudinnou” .
Per deauat remur ă.I zzisest recoar ăînăunt rușiseașazăpepr i
ciulmeu.Emăr unțicășinut r
ebuie
săseghemui ascăpr eamul tcasănusel oveascăl acap.
—  S-af ăcutapr oapezi uă.
Ridi cămânasă- și pipăi epet ecul depeochi ,
darî și i
aseamași îșiascundedeget eleî ncămașă.
—  Legi onariite-auadusast ă- noapt e.
—  Eor anăat âtdeur âtă…
Măur ăscpent rucăspunast a.„ Slabă,Lai a.Eșt iat âtdesl abă.„ Mamaav eaoci catr
icede
cinci sprezececent i
met ripeșol d.I -ofăcuseunl egi onarcar eapr oapecăodobor âse.Tat aav ea
pespat eur medebi ci–n- aspusni ciodat ădeunde.Amândoiî șipurtauci cat r
icilecumândr ie,
eraudov adacăr euși ser ăsăsupr av i
ețuiască.„ Fiiputernicălaf elcaei ,
Laia.Fii cur ajoasă” .
Darnusuntput er nică.Suntsl abăși m- am săt uratsămăpr efaccănu- s.
—  Put eaf imair ău,zi ceI zziși -șiducepânăl aur mămânal aochi .Primameapedeapsăaf ost
ast a.
—  Cum…Când…
Lanai ba, nuexi st ăni ciunmoddel i
catsăpunaceast ăîntrebare.Tac.
—  Laol unădupăceam aj unsai ci,bucăt ăreasaaî ncercats-oot r
ăveascăpest ăpână.
Izzi sej oacăcupet ecul depeochi .
—  Euav eam v reoci nciani ,cr ed.S- aî ntâmpl atcumaimul tdezeceaniî nur mă.Comandant ula
mi r osi tot rav a.Mășt il
esuntî nv ățat esăsepr iceapăl aast a.N- aat i
ns- opebucăt ăreasăni cicuun
deget , doarav eni tl ami necuunv ătraiî ncinsșiaobl igat -osăseui t e.Înai nt e, ținmi nt ecămi -am
dor i
tsăapar ăci nev a–mama, tata–șis- oopr ească.Sămăi adeacol o.Peur mă, mi -am dor itsă
mor .
Av eaci nciani .Î midauseamapent rupr imadat ăcăI zziaf ostscl avăapr oapet oat ăv i
aț a.Ce
î
ndureudeunspr ezecezi le, easupor tădeani înși r.
—  Bucăt ăr easam- aț inutî nv iață,dupăaceea.Sepr i
cepel al eacur i.Av rutsăt ebandaj ezeast ă-
noapt e, dar …Nune- ai lăsatsăneapr opiem det i
ne.
Îmiami nt escacum căl egi onar iimi -auar uncatt rupuli ner tî nbucăt ărie.Peur mămâi nibl ânde,
voci slabe.M- am î mpot rivi
tcuul timel eput er i
, crezândcăv orsă- mi facăr ău.
Lini șt eadi nt renoiespar tădebăt ăiletobel orcar eanunț ăzor ii
.Pest eocl ipăseaudepecor i
dor
vocear ăguși t ăabucăt ăresei .Oî ntreabăpeI zzi dacăm- am t rezi t.
—  Comandant ulv reasă- iaducini sipdel adunecasă- șif recepi elea,zi ceI zzi .Peur măv reasă- i
duciohâr tiel uiSpi roTel uman.Maiî nt âiart rebuis- ol așipebucăt ăreasăsăseî ngr i
jeascăde
rană.
—  Nu.
Vehemenț ameaof acepeI zzisăsar ăî npi ci oar e.Coborv ocea.At âț i
aanipet r ecuț iînpr eaj ma
comandant ul ui m- arf ifăcutși pemi nesăt r
esardi nor ice.
—  Comandant ulv ador ini sipull abai adedi mi neaț ă.Nuv reausămăpedepseascăpent rucă
ajungt âr ziu.
Izziî ncuv iinț ează.Î miî ntindeuncoșpent runi sipșisegr ăbeșt esăpl ece.Cândmăr i
di cî n
pici oar e,miset ul bur ăv eder ea.Î miî nfășorgât ulcuoeșar făcasăascundl iteraK șii es
î
mpl et icindu- mădi ncămăr uță.
Fiecar epasî nseamnădur ere,f i
ecar ebucăț i
cădecar nepar esăt ragăder ană,ameț i
ndu- măși
pr ov ocându- migr eaț ă.Gândulî mizboar ăf ăr ăsăv reaul aconcent rareahot ăr âtădepef ața
comandant ul uiî nmoment ulî ncar emăt ăia.Est eocunoscăt oar eadur er ii
,așacum al ți
isunt
cunoscăt or i înmat eriedev in.Nus- agr ăbi tcumi ne, iarast aaf ăcutt otul sădoar ăși mai rău.
Măducpânăî nspat el ecaseicuoî ncet ineal ăchi nui toar e.Cândaj ungl acăr areacar ecoboar ăde
pest âncăspr edune, tremurdi nt otcor pul.Măcupr i
ndeocumpl ităl ipsădesper anț ă.Cum osă- l
potaj utapeDar i
n,dacăabi amer g?Cum osăspi onez,dacășiceamaimi căt ent ativăest e
pedepsi tăast fel?
„Nu- lpoț isal vapent rucănuv eimaisupr av ieț uimul tl ângăcomandant ” .Î ndoi elileser i
di că
per fidedi nst răf undulmi nțiicani ștev ițegat asăsecaț er eșisăsuf ocet ot ul.„ Acest av af i
sf âr șitul tăuși al f
ami li
ei tale.Veț ifirași depef ațapământ ul ui,laf el camul ț ial ții
” .
Pot ecaser ăsuceșt e,ocol eșt eșiseî ntoar ce,l af eldeî nșel ăt oar ecadunel emi șcăt oar e.Unv ânt
fier bint eî mibat eî nf ațășiî mismul gedi nochil acr imipecar enul epotopr i, pânăcândabi amai
vădî ncot r omer g.Labazast ânci l
or ,măpr ăbușescî nni sip.Hohot elemel ecapăt ăecouî nacest
l
ocpust iu, darnu- mi pasă.Nu- ini meni car esăl eaudă.
Vi aț ameaî nCar tier ulCăr tur arilorn- af ostni ci odat ăușoar ă.Uneor iaf ostde- adr ept ulor ibilă,ca
at uncicândaul uat -opepr iet enameaZar a,saucândador meam î mpr eunăcuDar incubur țil
e
goal e.Am î nv ăț at,cat oțiCăr turar i
i,să- mipl ecpr i
v i
reaî nf ațaRăzboi ni cilor ,darcelpuț innu
trebui ani ci odat ăsămăî ncl inpânăî npământșisă- isl uj esc.Vi aț ameaer amăcarl ipsi tăde
aceast ăchi nui toar eșicont i
nuăașt ept areauneidur erișimaimar i.Îiav eam pebuni cașipe
buni cu’ , iareimăpr ot ejaumul tmaimul tdecâtî midădeam seamaat unci .Îlav eam peDar in, atât
dei mpor tantpent rumi ne, încâtmi sepăr eanemur it
orcast elel e.
Toat east eas- audusacum.Li sșiochi ieiv esel i, pecar eî iv ădv iiînmi nt eameașinu- miv inesă
cr edcăaut r ecutdoi spr ezeceanidecândamur i
t.Păr ințiimei ,car eauv rutcudi sper aresă- i
eliber ezepeCăr tur ar i,darn- aur euși tdecâtsăf i
euci și.S- audus, deopot riv ă, cut ot
ul .M- aul ăsat
singur ăai ci .
Di nni sipaparși măî nconj oar ăumbr e.Ghul i.„ Sehr ănescdi nsuf erinț ă,dint rist ețeși di nmi rosde
sânge” .
Unul țipă, făcându- măsăscapcoșul .Sunet ul îmi et er i
bil def ami l
iar .
—  Îndur ar e!
Își batj ocdemi necumai mul tef elur idev oci pi ți
găi at e.
—  Văr og, av eț imi lă!
Îmiacopărur echil
ecupal mele,recunoscându-mipropri
av oceșii mplorări
lefaț
ădecomandant .
Deundeșt i
uei?Cum auauzi tasta?
Umbr el
echi cot
escșif acuncer cî njurulmeu.Unamaicur ajoasămăapucădepi cior
, arătându-și
dinți
i.Măt r
ecfiori
și str
ig:
—  Î
ncetați!
Ghulii r
âdși măi mită.
—  Î
ncetați!Î
ncetați
!
Măcarde- așav eaosabi e,unpumnal ,cev
acucar esă-isperiișisă-ialung,cum af ăcutSpiro
Teluman.Darn- am nimic.Nu- mirămânedecâtsăpl ecdeacoloși fugpânăcândmăi zbescdeun
zid.
Celpuț i
n,așamisepar eprimadat ă.Îmiiaunmomentsă- midauseamacănu- iunzi d,cio
persoană.Unbăr batînalt,cuumer il
ar gi,
musculoscaopumă.
Măt ragî napoiși-
mi pierdechili
brul,
darmăpr i
nddouăbr aț
eput ernice.Ri
dicpriv
irea,descopărcă
măui tînnișteochicenuși ipecare-icunoscșiînl
emnesc.

20.
Eli
as
Îndi mi neaț adedupăÎ ncer caremăt r
ezescî nai nteazor ilor
,ameț itdel asomni ferulcar e,după
cum î mi dauseama, mi -af ostadmi nistrat.Suntbăr bieri
t,suntspăl atși cinev am- aî mbr ăcatî ntr-o
uniformăcur at ă.
— Elias.
Cainsedespr indedi numbr acamer eimel e.Et rasl af ațăcașicum n- arf idor mi tdel oc.Ri dică
palmacasăpot oleascădi naintepot opul meudeî ntrebăr i
.
— Aspi rant ulAqui l
laseaf lăî nmâi nilef oar tepr iceput eal emedi culuidel aBl ackcliff,spuneel .
Dacăî iest emeni tsăt r
ăi ască, vat răi
.Pr of eții nusev oramest eca, înt r
ucâtnuam găsi tnimi ccar e
săar at ecăf raț i
iFar raraut ri
șat.L- am decl aratpeMar cuscâșt i
găt orulpr i
meiÎ ncer căr i
.Is- adat
capr emi uunpumnal și…
— Cum?
— El s-aî ntor spr imul …
— Pent rucăat ri
șat …
Sedeschi deușași int răZakșchi opăt ând.Măî nt inddupăsabi e, pecar ebuni cul mi -alăsat -olângă
pat.Cai nsebagăî nt renoiî naint esăopotî nf i
geî nBr oascaRâi oasă.Măr i
dicșiî miv âri ute
pici
oar eleî nci zme–n- osăr ămânsăzacî npat , câtăv remegunoi ul ăstael at reimet ridemi ne.
Cainî nt i
ndedeget elegol itedesângeși -lcer cet eazăpeZak.
— Vr ei săspui cev a.
— Art r ebuis- ov indecaț i,ziceZak,cuv enel edel agâtumf l
ateșiscut urânddi ncapcauncâi ne
cândi esedi napă.Î ncet eaz ă!îist rigăPr of et ului .Încet eazăsă- mimaiumbl iînmi nte.Fă- obi neși
gata, da?
— Tesi mț iv i
nov at ,ticăl osul e?
Încercsăt r
ecpel ângăCai n, darPr ofetul măbl ocheazăcuoi uț ealăsur pr i
nzăt oare.
— Nuspuncăam t rișat ,zi ceZakar uncându- iopr ivir
el uiCai n.Spuncăart rebuis- ov indecaț i
.
Atât.
Cainî lf ixeazăpeZakcut rupulcompl etnemi șcat .Aer ulpar căsedepl aseazășidev i
net otmai
dens.Pr ofet ul î
lci teșt e, osi mtși eu.
— TușiMar cusv -aț igăsi tunulpecel ălalt,seî ncr untăCai n.Aț ifost …condușiunulcăt r
ecel ălalt…
darnudeunul dintrePr of eți.Nici decomandant .
Profet ul închi deochi i,cași cum arascul tamai concent rat,apoi î
ideschi dedi nnou.
— Ei?Ce- ai aflat?î ntrebeu.
— Dest ulcâtsămăconv ingcăPr ofeți
iaudat orias- ov i
ndecepeAqui lla.Darnusuf ici
entcâtsă
măconv ingcăf rații Far rarn- aulupt atci nst it.
— Decenut eui țiînmi nt eal uiZak, așacum f aci cual ți
i,și peur mă…
— Put er il
enoast renusuntnel i
mi tate.Nuput em păt rundeî nmi nțil
ecel orcar eauî nvățatsăse
protejeze.
Îlmăsordi npr i
v iripeZak.Deundenai baaî nv ățatelcum săf acăsănu- ici teascăPr ofeți
i
gândur il
e?
— Av eț iamândoioor ăsăpl ecațidepet eritor i
ulșcol ii,spuneCai n.Îiv oispunecomandant uluică
v-am scut itdet oat eî ndat or irilepent ruazi .Pl imbaț i
-v ă,duceț i-văî npi aț ă,l abor del ,nu- mipasă
unde.Nuv ăî nt oar ceț ilaAcademi epânăsear ași nuv ăapr opi ați dei nf i
rmer i
e.Aț i î
nț eles?
Zakseî ncr unt ă.
—  Decet rebui esăpl ecăm?
Pent rucămi nt eat a,Zachar i
as,euni addegândur inegr e.I arat a,Vet uri
us,r ăsunăat âtde
asur zitordegândur ider ăzbunar e,î ncâtni cinumaiaudal tcev a.Gândur i
least eanu- miv or
î
ngădui săf acceeacet rebui ecas- ot ămădui escpeAqui ll
a.Așacăt rebui esăpl ecaț i.Acum.
Cai nset r
ageî nt r-opar te.EușiZaki eși m peușăpar căî mpot riv av oinț einoast re.Zaksegr ăbeșt e
săseî ndepăr tezedemi ne, dareuam î nt rebăr ilacar eașt eptr ăspunsșinui ntenț ionezsă- ll assă
scapeașaușor .Î lpr inddi nur mă.
—  Deundeaț i știutundeer am?Deundeașt iutcomandant ul?
—  Ar emet odel eei .
—  Cemet ode?Cei -ai ar ăt atl ui Cain?Și cum f aci sănu- l l
ași să- țiintreî nmi nte?Zak!
Îlapucdeumărși -
l înt or ccuf ațaspr emi ne.Î mi dămânadeopar t
e, darnupl eacă.
—  Toat epăl ăv răgel il
eal eadespr edj innișief riț
i,despr eghul ișiduhur inu- sdoarv or beî nv ânt,
Vet ur ius.Nu- sdoarl egende.Cr eat ur i
ledi nl egendesuntadev ărate.Vi ndupănoi .Apăr -ope
Hel ene.Est esi ngur ul lucr ul acar et epr icepi .
—  Ce- ți pasăț iedeea?Fr at elet ăuachi nui t -oani înși r
, iart un- ai scosov or băsă- lopr eșt i!
Zakpr iv eștespr et erenur il
edei nst rucț i
epl inedeni sip, pust iilaor aast a.
—  Șt i
icar e- ilucr ulcelmaigr oazni cdi nt oat ăpov est eaast a?spuneelî ncet .Er acâtpecesă- llas
î
nur mameapent rut ot deauna.Câtpecesăf iuliber .
Număașt ept am săaudast a.Î ncădecândam v eni tlaBl ackcl iff,n-aexi statMar cusf ărăZak.Al
doi leanăscutdi nt regemeni i Far raremai apr opi atdef rat elel ui decâtpr opr i
a-iumbr ă.
—  Dacăv rei săt eel iber ezi deel ,dece- ițiipar teadef iecar edat ă?Decenu- l î
nfrunț i?
—  Am f ostî mpr eunăpr eamul tăv reme, clat inăZakdi ncap, iaracol oundemascanus- acont opit
compl et ,faț aî i rămânei mpenet r
abi lă.Nușt iuci nesuntf ărăel .
Iesepepor ți
ledi nf aț ă, iareunu- lur mez.Tr ebui esă- mil impezescmi nt ea.Măî ndr eptspr et ur nul
depazădel ar ăsăr it, î
mi pununham și coborî nr apel spr edune.
Nisi pul seî nv olbur eazăî nj ur ul meu.Suntcompl etconf uz.Por nescî mpl eticitde- al ungul st ânci lor
,
urmăr i
ndl aor izontr ăsăr itulpal i
d.Vânt ulemaiput er ni c, maif ierbi nteșimaii nsi stent .Î nt impce
mer g, par căv ădf or menăscându- sedi nni si p, sil
uet ecar eser ot escșidansează, hrăni ndu- sedi n
furiav ânt ul ui.Șoapt est răbataer ul și mi separ ecăaudunsunetpăt runzăt oral unui râssăl bat ic.
„Cr eat ur il
edi nl egendesuntadev ărat e.Vi ndupănoi ”.
Oar eZakî ncear căsă- mispunăcev adespr eur măt oar eaÎ ncer car e?Î misuger eazăcămamas- a
î
nhăi tatcudemoni ?Așaar euși tsănesabot ezepemi neșiHel ?Î mispunmi eînsumicăast f elde
gândur isuntr idi col e.Unaest esăcr eziî nput ereaPr ofeț ilor,darcum săaccepț icăexi stădj inniai
focul uișiair ăzbunăr ii,sauef rițilegaț ideel ement epr ecum v ânt ul, mar eașini sipul ?Poat ecăZak
purși si mpl uacedatsubpr esi uneapr i
mei Încer căr i.
Mami eRi l
aobi șnui asănespunăpev remur ipov eșt icuduhur i.Eaer aKehanni ,pov estitoar ea
tri
bul ui nost ru, și țeseaoî nt reagăl umecuv oceaei , cuof l
ut urar edemânăsaucuungestdi ncap.
Unel edi ntrel egendel eacel eami -aur ămasî nmi nt eani înși r: Zbur ătorul șiur alui pent ruCăr tur ari
;
priceper eaef riți
lordeat reziî noameniput erimagi ceascunse;ghul iflămânzidesuf let ecar ese
hrănesccudur er ecav ultur iicuhoi tur i.
Darsuntnumai pov eșt i.
Vânt ulî miaducel aur echisuspi ner epet at e.Laî nceputmăgândesccămisepar eșimăcer tcă
l
asdi scuț i
acuZakdespr eduhur isăpunăst ăpâni repemi ne.Darsuspi nel esuntmaiput erni ce.Î n
fațamea,l apoal el epot eci ișer pui tecar educespr ecasacomandant ul ui,epr ăbuși tăosi luet ă
măr unt ă.
Est escl avacuochiaur i
i.Ceapecar eMar cusast râns- odegâtapr oapes- oomoar e.Ceapecar e
am v ăzut -of ăr ăv iațăî ncoșmar ul cucâmpul del upt ă.
Seț inecuomânădecap, i
arcuceal al t
ăbat eaer ul, mur mur ândcev apr intreof tat uri.Secl at inăpe
picioar e, sepr ăbușeșt el apământ ,peur măser i
dicăt rudni c.Sev edel impedecănusesi mt ebi ne,
căar enev oiedeaj ut or ,î ncet inesc,gândi ndu- măsămăî ntor cșisăpl ec.Î miv ini ar ășiî nmi nte
câmpul debăt ălieși spusel epr i
mul ui meuuci scum căt oț icei de- acol oaumur itdemânamea.
„Stai depar tedeea, El ias” ,măsomeazăov oceî ngr ij
or at ă.„ Nut eocupadeea” .
Decesăst audepar te?Câmpuldebăt ălieaf ostdoarov i
ziuneaPr of ețil
ordespr ev i
itor ulmeu.
Poatecăart rebuisălearătt
icăl
oșilorcăam degândsămăî mpot
rivescacel
uivi
i
tor
.Cănu-
lvoi
accepta.
Am mai statodatăcaprostul
înfațaacesteifete.L-
am v
ăzutpeMarcusînvi
neț
ind-
oșin-
am f
ăcut
ni
mi c.Numai ezi
tni
ciocl
ipășimăî ndreptspreea.

21.
Lai a
Est ef iul comandant ul ui.Vet ur i
us.
Deundeaapăr ut ?Îlî mpi ngv iolent ,apoiî mipar er ăui medi at.Or i
ceel evobi șnui tdel aBlackcliff
m- arbat epent rucăl -am at i
nsf ărăper mi siuneal ui,iarelemaimul tdecâtat ât,est easpirantși
odr asl acomandant ul ui.Tr ebui esămăî nt or c,darsl ăbi ci
uneacar em- achi nuitt oatădi mineaț a
est et otmai put er nică.Cadpeni sipdupăcâț ivapași ,transpi rși îmi vi
nesăv omi t
.
„Infecț ie” .Cunoscsemnel e.Arf it rebui ts- ol aspebucăt ăreasăsă- miî ngr i
j
eascăr anaast ă-
noapt e.
—  Cuci nev or beai ?măî ntr eabăVet urius.
—  C- cu…cuni meni ,domnul easpi rant.
„Nu- i poat ev edeat oat ălumea” ,aspusTel umandespr eghul i.
Ecl arcăVet ur i
usnupoat e.
—  Ar ățigr oazni c, ziceel .Vi nol aumbr ă.
—  Ni sipul .Tr ebui esăi -lduc, al tfel…
—  St ai j
os.
Nu- iosi mpl ăpr opuner e.Ri dicăelcoșulșimăconducedemânăl aumbr ast âncii,undemăașază
peunbol ov an.
Riscsă- iar uncopr ivireșiî lv ădui tându- sespr eor izont .Mascal uireflectăzor i
iașacum apa
ref l
ect ăsoar ele.Chi arșil acâț ivapașidi st anț ă,totulî nelemanăv i
olență,del apăr ulnegrut uns
scur tșimâi nilemar ipânăl af apt ulcăf iecar emușchiî iestedăl tuitperfect .Bandaj eledinj urul
ant ebr aț elorși zgâr i
et uril
edepef ațăși depedosul palmel orîlfacsăar at
echi arși mai f
ioros.
Ar eosi ngur ăar mă, unpumnalpr insl aci ngăt oare.DareoMască.Nuar enev oiedear mepent ru
căest echi areluna,maial esî nf ațauneiscl avecar eabi adacă- iajungel aumăr .Încercsăoi au
repedel api cior ,dart rupul mi -epr eagr eu.
—  Cum t echeamă?Numi -ai spus.
Îmi umpl ecoșul cuni sipf ăr ăsămăpr ivească.
Îmi ami nt esccum comandant ul m- aînt rebatacel ași l
ucr uși cel oviturăam î ncasatpent rucăi-am
răspuns.
—  Scl av ă.
El taceocl ipă.
—  Spune- mi numel et ăuadev ăr at.
Deși le-ar ost itcal m, cuv i
nt el el ui suntunor di n.
—  Lai a.
—  Lai a,r epet ăel .Ceț i-af ăcut ?
Ceci udatmisepar ecăoMascăpoat ev or biașa,căv oceat unăt oaredebar it
onpoat eof eri
mângâi er e!Așput eaî nchi deochi ișini ci n-așmai șticăv orbesccuoMască.
Darnut rebui esăam î ncr eder eî naceast ăv oce.Ef iulei.Dacăsear atăîngrijorat,pesemnecăar e
unmot i
v–și nuunul î
nf av oar eamea.
Îmidaudeopar teî nceteșar fa.Vedel iter aKșiochi iiseapr indî nspat elemășt i
i.Cit
escî nei ,
pent ruocl i
pă, tristețeși fur ie.Cândv or beșt edi nnou, tresar .
—  Îmi dai v oie?
Ridi cămânași abiasi mtcânddeget elel ui măpi păieî nj urulrăni i.
—  Piel eaf r i
ge, spuneel și ridicăcoșul cuni si p.Ranaeur âtă.Ai nev oiedeî ngr i
ji
ri.
—  Șt i
u, îispun.Comandant ul av rutni sip, iareun- am av utt impsă…să…
Faț al uiVet ur i
usdi spar eocl ipă,i areumăsi mtci udatdeușoar ă.Apoieapr oape,dest ulde
apr oapeî ncâtsă- isimtcăl dur acor pul ui.Măcopl eșeșt eunmi r osdecui șoar eșidepl oaie.Pune
br ațeleî nj ur ul meu, hot ărâtși blândî nacel ași ti
mpși măr idică.
—  Dă- mi dr umul !
Îmi adunput er i
leși -lîmpi ng.Cef ace?Undemăduce?
—  Cum ai degândsăur ci stânca?măî ntreabăel .Abi ast aiînpi cioare.
Pași iluimar inepoar t
ăușorî nsuspepot ecașer pui tă.Oar echiarmăcr edeat âtdepr oast ăîncât
să- iaccept„ ajut orul”?Nu- idecâtunt rucpusl acal ecumai că-sa.Pr obabi lcămăașt eapt ă
pedepsenoi .Tr ebui esăscapdeel .
Darî nt i
mpcemer ge,măl ov eșt eal tv aldeameț eal ăși -lapucdegâtpânăcândî mit rece.Dacă
măț indest ul dest râns, n- osămăpoat ăar uncapedune.Nuf ărăsă- ltragși peel dupămi ne.
Privireaî micadedi nnoupebandaj eledepebr ațelel uiși -
miami ntesccăpr imaÎ ncer car es- a
termi nati er i.Vet uriusv edeundemăui t.
—  Suntdoarni șt ezgâr ietur i,spuneel .Pr ofețiim- aul ăsatpent r
upr i
maî ncer car eî nmi j
locul
Mar elui Deșer t.Dupăcât ev azi lef ăr ăapă, cădeam una- două.
—  Te- aul ăsatî nDeșer t?
Măcut remur .Toat ăl umeaaauzi tdel oculacel a.Faț ădeel ,ter i
tor i
ileTr i
bal i
lorparapr oape
l
ocui bile.
—  Și ai reuși tsăsupr av iețui ești?mămi reu.Măcart e- auav erti
zat?
—  Prof eț i
lorl epl acsur pr izel e.
Înci udaameț elii,cuv int elel uinur ămânf ăr ăimpactasupr amea.Dacăaspi ranț iinușt iucesev a
î
nt âmpl aînt impul Încer căr il
or ,cum așput eaaf l
aeu?
—  Comandant ul nușt i
ecev ăașt eapt ă?
Dece- ipunat ât eaî nt rebăr i?N- am dr ept uls- of ac.Pr obabi lcăr anami -aluatmi nț ile.Dardacă
ast aî lder anj eazăpeVet urius, nul asăsăsev adă.
—  S-arput ea.Nucont ează.Chi ardacășt i
e, numi -arspunemi e.
Mamal uinuv reasăi asăî nv i
ngăt or?Opar t edi nmi nesemi r
ădeci udăț eniar el ațieil or .Peur mă
î
mi ami nt esccăsuntRăzboi nici.Război nicii suntal tfel.
Vet ur i
uspor neșt epecr east ă,seapl eacăpesubr uf eleat âr natepef rânghi eșiseî ndr eapt ăspr e
culoar ulscl av il
or .Măduceî nbr ațepânăî nbucăt ărieșimăașazăpeobancădel ângămasade
l
ucr u.I zzi,car ef recapodeaua,scapăper i
așiseui tăl anoicugur acăscat ă.Pr ivireabucăt ăresei
cadeper anameași clat inădi ncap.
—  Uceni că, zicebucăt ăr easa.Duni sipulsus.Dacăî ntr eabăcomandant uldescl av ă, spune- icăs- a
î
mbol năv itși oî ngr ij
esccasăsepoat ăî ntoar celamuncă.
Izzii af ăr ăzgomotcoșulcuni sipșidi spar e.Măcupr indeunv aldegr eaț ășisuntsi lităsă- mil as
capul înt repi cioar ecât ev amoment e.
—  RanaLai ei s-ai nfect at ,spuneVet ur i
us, dupăcepl eacăI zzi.Ai sevădi nrădăci nădesânger ?
Bucăt ăr easanu- și arat ămi rareacăf i
ul comandant ului î
mi spunepenume.
—  Rădăci nadesângerepr eascumpăpent ruceicanoi .Am pr afdi nr ădăcinădesumacșiceai
dinl emnsăl bat ic.
Vet ur i
usseî ncr unt ăși - idăbucăt ăr eseiacel eașii nst rucț i
unipecar eil e-arfidatșibuni cu’.Ceai
del emnsăl bat icdet reior ipezi ,cur ăț arear ăniicupr afdesumacșini ciunf eldebandaj .Peur mă
seî nt oar cespr emi ne.
—  Cautni șt esev ădi nr ădăci nădesângerși -
țiaducmâi ne.O săt ef acibi ne.Bucăt ăreasase
pricepel al eacur i
.
Daudi ncap, fărăsășt iudacăsă- imul țumesc, cont inuândsăașt eptsădezv ăl uieadev ăr at ulscop
pent rucar em- aaj utat.Darelnumaispuneni mi cșipar emul țumi tder eacț iamea.Î șiîndeasă
mâi ni l
eî nbuzunar eși i
esepeușadi nspat e.
Bucăt ăr easacot robăi epr indul apur i șicât ev ami nut emai târziustaucuocanădeceai fierbint eîn
mâi ni .Dupăce- lbeau, seașazăî nf aț ameași -iv ădci cat r
icilelacât ev adeget edi st anț ădemi ne.
Măui tat ent ăl ael eșinumisemaipargr oteșt i
.Of idi ncauzăcăm- am obi șnui tsăl ev ăd?Of i
dincauzăcăacum l eam și eupeal emel e?
—  CineeDar i
n?măî ntreabăbucăt ăr easa, cuost r ăluci reînochi icasaf i
rulcar emi -of acenespus
def ami l
iar ă.L- ai stri
gatast ă-noapt e.
Ceai ul îmi al ungăameț eal ași măî ndr eptdespat e.
—  Ef rat elemeu.
—  Aha.
Bucăt ăr easapi cur ăul eidesumacpeobucat ădet ifonșiî mit amponeazăr ana.Tr esardedur ere
șist rângt ar ebanca.
—  Eși el înRezi st ență?
—  Deunde…
„Deundeșt iiast a? ”dausăî ntreb, darî miv inemi nt eal acapșif erecbuzel e.Bucăt ăr easaobser vă
schi mbar eași cont i
nuă.
— Nu- i greusă- ți dai seama.Am v ăzutosut ădescl av iveni ndși plecând.Lupt ător iidinRezi st enț ă
suntî ntot deaunadi feriți.Nusedaubăt uțini ciodat ă,maial esdupăceaj ungai ci .Maiau…
sper anț ă.
Strâmbăbuzel edepar căarv orbidespr eocol oni edecr imi nalibol nav ișinudespr epr opr i
ulei
popor .
— Nusuntdepar tear ebel il
or .
Așv reasănuf iv or bit .Dar inspunecămisepi ți
găi azăv oceaat uncicândmi nt,i arbucăt ăr easa
par esăf iobser vatși eaast a.Def apt , suntsi gur ă,dupăcum mi jeșt eochi i
.
— Nusuntpr oast ă,f at o.Măcaraihabarcef aci ?Comandant ulosăaf le.Tev at ortur așit ev a
ucide.Peur măî iv apedepsipet oțiceicucar ecr edecăt e-aiîmpr iet eni t
.Adi căpeI z,uceni ca
mea.
— Nuf acni mi cgr eși t…
— Af ostodat ăof emei e, măî nt rer upeeadeodat ă.S- aal ătur atRezi stenț ei .Aî nv ățatsăamest ece
pulber ișif iertur iî ncâtput eaapr indeaer ulșipr ef acest ânci l
eî nni si p.S- abăgatî nast apână
pest ecap.Af ăcutl ucr ur igr oazni cepent rur ebel i,l
ucr uripecar eni cinul ev isase.Comandant ula
prins- o, laf elcum i -apr inspemul ți.At ăiat-ocupumnal ulșii -
af ăcutf ațapr af .Apus- osăî nghi tă
căr buniî nci nșișii -adi st rusgl asul .Peur măaf ăcut -oscl av ăî ncasaei ,darnuî nai ntesă- iuci dă
toți cunoscuț i
i.Pet oț icei pecar e-i i
ubea.
„O, nu! ”Acum î nț elegî nf ior ătordecl ardeundear ebucăt ăreasaci cat ricile.Dădi ncapșiconf irmă
groazadepechi pul meu.
— Am pi er dutt otul –f ami li
a, liber tat ea–pent r uocauzăf ărăsper anț ădel aînceput .
— Dar …
— Înai ntesăv i
it u, Rezi st enț aat rimi sai ciunbăi at.Zai n.Tr ebui asăf iegr ădi nar.Nuț i-aupov est i
t
despr eel ?
Apr oapecădaudi ncapcănu, darmăopr escși îmi încr ucișezbr aț elel api ept.
— S- aî ntâmpl atacum doiani .Comandant ull -apr ins.L- at or turatzi leî nși rî nsubt er aneleșcol ii
.
Uneor i
,noapt ea,î lauzeam.Ur la.Cândat er mi natcuZai n,i -aadunatpet oț iscl av iirămașil a
Blackcl iff.Av rutsăaf leci nef usesepr i
et encuel .Voi asăneî nv ețemi nt epet oț ipent rucănul -
am denunț atcat rădăt or .Amaiomor âtî ncăt reiscl avi,casăseasi gur ecăam î nțelesmesaj ul
,
cont inuăbucăt ăr easa,f ăr ăsă- șidezl ipeascăpr ivireademi ne.Nor occăoav ertizasem peI zziî n
l
egăt ur ăcubăi atul .Nor occăm- aascul t
at .
Bucăt ăr easast rângel eacur i
leșil epunel al ocî nt r-undul ap.Apucăunsat ârșit ai eobucat ă
î
nsânger atădecar nedepemasadel ucr u.
— Nușt iudeceaif ugi tdel af ami liat așit e-aial ătur att i
căl oșilorder ebel i
,spuneea, aruncândî n
mi necuv or bel edepar căarf ipi etre.Ni cinu- mipasă.Spune- lecăpl eci .Cer e-leal tămi si une,
undev aundesănuf acir ăuni mănui .Dacănu,osămor ișidoarcer ulșt iece- osăseî ntâmpl ecu
noi cei lalți.
Îndr eapt ăsat âr ul spr emi ne, iareumăt ragî napoi ,atent ăl atăiș.
— Ast av rei?măî nt reabă.Moar t
e?Săf iet ortur atăI zzi ?
Seapl eacăspr emi ne,î mpr oșcându- măcust ropidesal i
v ăcândv or beșt e.Sat âr ulel acâț i
v a
cent imet ridef aț amea.
— Ast av rei?
— N- am f ugi t, i
zbucnesceu.
Îmit recpr inmi nt ecadav rulbuni cul ui,irisulochi lorî nf l
ăcăr iaibuni cii,pi cioar elesecer ateal elui
Dar in.
— N- am v rutsămăî nr olezî nRezi st enț ă.Buni ci imei –av eni toMascăși …
Îmimușcl imba.„ Taci , Lai a! ”Măî ncr untl af emei eșinusuntdel ocsur pr i
nsăsăv ădcă- miar uncă
opr i
v irelaf el deur âtă.
— Spune- mimot ivuladev ăr atpent rucar et e-aial ătur atr ebel il
or ,zi ceea,șin- o sădezv ălui
nimănuimi cult ăusecr et .Fă- tecănu- țipasădemi ne,șiosă- imăr tur i
sesccâtaicl ipihoit arului
cui ni mădegheaț ădesusci neeșt icuadev ărat .
Înfigesat ârul înmasăși seașazăpescaunul di nfaț amea, așt eptând.
Lua- o- arnai ba!Dacăî iv or bescdespr er azi eșiceaur mat ,t ots- arput easămăt oar ne.Dardacă
nu-i spunni mi c, număî ndoi esccăsev aducecâtai clipi lacomandant .Edest ul denebunăcas- o
facă.
Nuam deal es.
Îipov est escdespr eces- aînt âmpl atînnoapt eaaceea,i areamăascul tănemi șcatășit ăcută.
Cândt er min, am ochi iumf l
ați depl âns, darpef aț
amut i
latăabucăt ăreseinuseci teștenimi c.
Îmi ștergl acr imi lecumâneca.
— Dar inel aî nchi soar e,spuneut remur ând.Nu- idecâtochest iunedet i
mppânăcândî lvoruci de,
torturându- l,sauî lv orv indecascl av .Tr ebui esă-lscotdeacol oșinupotsi ngur ă.Rebel iiauspus
cămăaj ută,dacăspi onezpent ruei .Măpoț iameni nțacă- midaisuf l
etulZbur ător ul
uiînsuși ,tot
nucont ează.Dar inet otce- amai rămasdi nfami l
iamea.Tr ebuiesă- lsalvez.
Bucăt ăr easanuspuneni mic.Dupăcet receunmi nut ,măgândesccăaal essănumămaii aî n
seamă.Măî ndr eptspr eușă, daroaudv orbind.
— Mamat a, Mi rra…
Cândaudnumel emamei ,
întorccapul .Bucăt ăreasamăcer ceteazădi npr i
viri
.
— Nusemeni cuea.
Suntat âtdesur pr insă,î ncâtni cinu- mibatcapulsămaineg.Bucăt ăreasaar ev reoșapt ezecide
ani.Pr obabi lcăav eașai zecipev remeacândpăr i
nț iimeiconduceauRezi stenț a.Oar ecum o
chema?Cer ol av eaacol o?
— Ai cunoscut -opemama?
— Dacăam cunoscut -
o?Da, am cunoscut -o.Darî ntot deaunami -
apl ăcutmai mul tt at
ăl t
-t-t
ău.
Îșidregev oceași scut urăiri
tat ădincap.Ci udat .N-am mai auzit-obâlbâindu-se.
— Er aunom bun.Unom deș- deșt ept.Nu- nucam- m- m- mamat a.
— Mamameaer aLeoai ca.
— Mamat anu–numer i
tăv orbeleast ea, zicebucăt ăr easa, șivoceaiset ransfor măî nmâr âi
t.Nu
ascul t
a- tani ci -niciodat ădecâtdeego- egoi smulei .Leoai ca!Ha!Eaest emo- mo- mot ivulpent ru
cares- sunteuai ci.
Îșipier desuf lul ,cașicum arf aceocr i
ză,darsel upt ăsădepășeascămoment ul,hot ărât
ăsă
spunăcear edespus.
— Leoai ca,Rezi st enț ași planur il
elormăr ețe.Tr ădător i
.Mi ncinoși.Ne- nebuni.
Ser idicăși seî ntindedupăsat âr.
— Săn- ai î
ncr eder eî nei.
— Nuam deal es, spun.Suntnev oită.
— Tev orf olosi , spuneeat r
emur ândși sepr indedemar gineamesei , abiagâfâindul ti
mel ecuv int
e.
Tef o-fo-folosesc.Șipe- pe-peur măt e- tear uncăl al upi.Te- am av erti
zat.Ți nemi nt
e.Te- am
aver t
izat .

22.
Eli
as
Măî ntorcl aBl ackcli
ffexactl ami ezulnopț ii,îmbr ăcatî nar mur ăcompl etădel upt ășiînarmat
până- ndi nți.DupăÎ ncercar eaCur ajului,n-am degândsămămail assur pri
nsdescul țșidoarcu
unpumnal cucar esămăapăr .
Arddener ăbdaresășt iudacăHelsesi mt ebi ne,darr ezisti spiteideamăducel ainfi
rmer ie.
Ordinul luiCai nsămăț i
ndepar t
en-al ăsatl ocdedi scuții
.
Trecdepazni ci
idelapoar tășisperdi nt otsuf letulsănudaucumv apest emama.Măt em căaș
răbuf ni
,dacăov ăd,mai alesdupăceam af l
atcăt ocmai unel t
iril
eei apr oapeauuci s-
opeHel ene.
Șimai alesdupăceam v ăzutazi -
dimi neaț ăcei -
af ăcutscl avei
.
Cândam v ăzutacelKscr i
j
elitîncar neaf et ei–Lai a–,am î ncleștatpumni ișimi -
am imagi nat
pentruocl ipămi nunatăcum arf isă- ipr ov ocșieuodur ereasemănăt oarecomandant ului
.„ Să
vădcum i -
arpl ăcea,scor pia!”Am v rut,înacel așit i
mp,săf ugr ușinatdel ângăLai a.Astapent ru
căf emei acar eîifăcuser ăulacel adi av olescar eacel așisângecami ne.Est ej umăt atedinmi ne
î
nsumi .Pr opr i
amear eacț ie–dor i
nțaneost oitădear eacționav i
olent–st ădov adă.
„Eunusuntcaea” .
Sausunt ?Măgândescdi nnoul acoșmar ulcucâmpuldebăt ăli
e.Ci ncisut etr ei
zecișinouăde
cadav r
e.Pânășicomandant uluii
-arfigr eusăi aat âteav ieți
.DacăPr ofețiiaudr eptate,nusuntca
mama.Suntmai r
ău.
„Veidev enit otceeaceur ăști
”,mi -
aspusCai n,cândî ncămăgândeam sădezer tez.Cum s- arf i
pututoar esăr enunțlamascășisădev inunom mair ăudecâtcelcăr uiai-am v ăzutroadelepe
câmpul del uptă?
Pi er dutî ngândur i,măducspr ecamer ameaf ăr ăsăobser vni mi cdeosebi tîncazar maȚest elor .
Dupăocl ipă,î nsă,î midauseama.Leandernusf orăie,i arDemet riusnumor măi epr insomn
numel ef r
at elui său.Ușal ui Far i
snuedeschi să, caapr oapedef iecar edat ă.
Cazar maest epust ie.
Scotsăbi iledi nt eacă.Nuauddecâtsf ârâitul lămpi lorcuul ei car epâl pâi epeper ețiinegr i
.
Unacât euna,sest i
ngt oat el ămpi le.Pesubușadel auncapătalhol uluisest r
ecoar ăf um
cenuși u,car eseî nv âr tejeșteapoiî nni ștenor icadef urtună.Î midauseamaî ntr-ocl i
păcese
pet r ece.
Aî nceputadouaÎ ncer care, Încer careaȘi reteni ei.
—  Fi iat ent !st ri
găov ocedi nspat elemeu.
Hel ene– v ie– dăbuznapeușadi nspat elemeu,î nar mat ăcompl etșif ăr ăni ciunf irdepăr
nel al ocull ui .Așv reas- oiauî nbr ațe, darî nl ocdeast amăar uncl apământ , î
nt i
mpceni ștest ele
met alicet ăioasecabr i
ciul zboar ăpr inaerf ixpeundeer acuocl i
păî nur măgât ul meu.
St elel esuntur mat edeunt riodeat acat oriiv i
țidi nf um cani șteșer picar esedescol ăcesc.Sunt
ml ădi oșișii uț i
,cucor pur i
leșif ețeleî nf ășur ateî npânzenegr e,f uner are.Î nai ntesăapucsămă
ridic,unuldi ntreasasi niî mipunesabi al agât .Măr ost ogol escî ntr-opar teșidausă- ir et ez
pici oar ele, darl ov itur ameanuî ntâlneșt edecâtaer .
Ci udat , eraacol o, i
aracum…
Lângămi ne,sabi aHel eneist răluceșt ecaar gint ulv i
ușisel upt ăcuunasasi ncar ev reas- o
î
mpi ngăspr ef um.
—  Bunăsear a,El i
as,st ri
găeapedeasupr al uci ri
lorpal oșel or .Î mipr indepr i
v ireașiunzâmbet
i
r ezi stibi lîi l
umi neazăchi pul.Ți -afostdordemi ne?
Nuapucsă- irăspund.Cei l
alț idoiasasi niv i
ni utespr emi neși , deșil uptcuamândouăsăbi i
le, nu- i
potdov edi .Î ncel edi nur mă,sabi adi nmânast ângăî șiat ingeț i
nt așiseî nf i
geî npi ept ulunui
adv er sar .Si mtcum măcupr i
ndebucur iaî nset at ădesângeav ict oriei .
Peur mă, at acat or ul pâl pâieși dispar e.
Încr emenesc, îndoi ndu- mădeceam v ăzut .Cel ăl altasasi npr of itădeșov ăialameașimăî mpi nge
î
nf um.
Par căașf if ostar uncatî nceamaiî nt unecoasășimaineagr ăpi v nițădi nI mper iu.Încer csă- mi
găsescdr umul , darî misi mtpi cioar elecadepl umb, iarpest ecât ev acl ipemăpr ăbușesci nertpe
par doseal ă.Oal tăst eamet alicăt ăi oasăspi ntecăaer ulșiabi adacăobser vcămi -
aat insbr aț ul.
Săbi ileî micadpepar doseal adi nhol ,iarHel eneț i
pă.Sunet elesuntmut e, depar căl e-așauzipr in
apă.
„Ot r av ă” .Cuv ânt ul măaduceî nsi mț iri.„ Fumul eot răvit
or ”.
Pi păipej osdupăsăbi icuul timel eput er ișimăt âr ăscaf ar ădi npâcl aaceeaneagr ă.Cât ev agur i
deaerpr oaspătî mil impezescmi nteașiobser vcăHel eneadi spăr ut.Cer cet ezf umul ,încer când
să- i daudeur mă, și dintr-odat ăapar eal tasasi n.
Măghemui esccasămăf erescdesabi al ui,intenț i
onândapoi săsarși să- lpr i
ndcubr ațele, casă
-lpunl apământ .Darcândpi eleameaat ingepi eleal ui,măcupr indf i
or idegheaț ă,miset aie
respi raț iașimăt ragî napoi .Par cămi -așf iscuf undatbr aț ulî nt r -
ogăl eat ăcugheaț ă.Asasi nul
pâl pâi eși di spar e, doarcasăr eapar ăcâț ivamet ri mai încol o.
„Nusuntf iințeomeneșt i”,î midauseama.Î mir ăsunăî nmi ntev or bel el uiZak.„ Cr eatur i
ledi n
l
egendesuntadev ăr at e.Vi ndupănoi ”.Lanai ba!I areucr ezusem căpr esiuneaÎ ncer căr i
iîldăduse
gat a.Cum ecuput inț ă?Cum aur euși tPr ofeț ii

Asasi nulî midăt âr coal e,așacăl asî ntr ebăr il
epemait âr ziu.Numaicont eazăcum aaj unsai ci
aceast ăcr eat ură.Cum s- ouci d, asta- iînt rebar ea.
Îmiat rageat enț iaost r
ăluci rear gint i
e–mânaî nmănușat ăaHel eneipepar doseal ă,înt impce
î
ncear căsăi asădi nf um.Ot ragaf ară, darepr eaameț i
tăsăpoat ăst aî npi cioar e, așacăoar unc
peumărșioi aul af ugăpehol .Dupăcemăî ndepăr tezsuf icient ,ol asj osșimăî ntor csăî nfrunt
dușmani i.
Senăpust esct oț it reiasupr ameacâtaicl ipi,mi șcându- sepr eai ut ecasăpotcont r
aat aca.Î n
j
umăt at edemi nutmăal egcucr est ătur i pet oat ăf ațași cuogaur ăî nbr ațul stâng.
—  Aqui ll
a!st rig, iareasest rădui eștesăser idiceî npi cioar e.Dă- mi și tuomânădeaj utor,cezi ci?
Scoat esabi ași seav ânt ăî nl upt ă,si l
indu- ipedoi dintreat acat or isăser etragă.
—  Suntduhur i,El ias, st ri
găHel ene.Duhur i,toat ăzi ua!
„Lanai ba! ”Mășt il
esuntant renat esăl upt ecusabi a,cual tear me, cumâi nilegoal e,călar esauî n
băr ci, legat el aochisauî nlănț ui te,fărăsădoar mă, fărăsămănânce.Darni mi c,niciodat ă, nune- a
î
nv ățatcum săl upt ăm î mpot ri
v aunui adv er sardespr ecar esepr esupunecănuexi stă.
Cum sunapr ofeț i
aaceeabl est emat ă?Și ret eni asă- și păcăl eascăadv er
sar ii.Înseamnăcăexi stăo
cal edeauci deacest ecr eat ur i.Tr ebui esăai băunpunctsl ab.Nu- mir ămânedecâtsă- midau
seamacar e.
„Of ensi vaLemockl es” .Buni culacr eatelî nsușigenulăst adeof ensi vă.„Oser iedeat acur ilacor p
car eî ți per mi tsăi dent ifici slăbi ciuni l
eunui lupt ător ”.
At acl acap, apoil api cioar e,labr ațe, lat or s.Pumnal ulpecar ei-lînf i
gduhul uiînpi eptt recedet ot
prinelșicadezăngăni ndpepar doseal ă.Duhulni cinuî ncear căsăbl ochezear ma.Maidegr abă
ri
di căbr ațelesă- și prot ejezegât ul.
Înspat elemeu,Hel enecer eaj utor ,at acat ădecel elaltedouăduhur i
.Unulr idicăunpumnal
deasupr ai nimi iei ,darnuapucăsă- l coboar e, pent rucăî i r
etezgât ul cusabi a.
Capulduhul uiser ost ogol eșt epej os,i areumăî nf i
ordeț ipăt ulnepământ eancar eumpl eholul.
Pest ecât ev asecunde, capul și trupul car el -asusț inutdi spar .
—  Ai gr ijăî nst ânga, st ri
găHel ene.
Spi nt ecaer ulcusabi aî nst ângamea, fărăsămăui t.Omânămiseî ncleșt eazădeî nchei eturăși
braț ulî miamor țeșt epânăl aumăr ,darpeur măsabi ameaî șiat ingeț inta,capulcadeșiunal t
urletnef irescst răpungeaer ul.At acul sedomol eșt e.Nedăt ârcoal eul ti
mul duh.
—  Mai bineai fugi ,îispuneHel enecr eat ur i
i.Osămor i.
Duhulseui t
ădel aunull aal tulșiser epedel aHel ene.„ Mer eumăsubest i
mează” .S- arpăr eacăși
duhur i
lef acl af el.Seapl eacășiseeschi v eazăpesubbr ațel elui,agi l
ăcaodansat oar e,apoiî i
reteazăcapuldi nt r-osi ngur ăl ov i
tură.Duhuldi spar e,f umulseî mpr ăștieșiî ncazar măsef ace
l
ini ște, cași cum ul ti
mul sf ertdeor ăni ci n-arf i exist at.
—  Ast aaf ost !
Hel enef aceochi imar i
, i
areuacopărunf lancf ărăsăf ienev oiesămisespună.Măî ntor cl atimp
casăv ădunpumnalzbur ândpr inaer .Măr at eazăcupuț in,iarHel enet recepel ângămi neî ntr-
un
vâr tej ar gintiuși bl ond.
—  Mar cus, spuneea.Măocupeudeel .
—  Așt eapt ă, pr oast o!Poat e- iocapcană.
Darușas- at rânt i
tdej aî nur maei ,i areuaudsăbi ilov indu- seî ntreel e,apoipâr âituldeossub
l
ov i
tur adepumn.
Mănăpust escaf arădi ncazar măși ov ădpeHel eneat acându- lpeMar cus, careseț inecuomână
denasulî nsânger at.Ochi iHel eneisuntni ștef ant ef eroceșiov ădpent rupr imaoar ăașacum
pesemnecăov ădcei lalți –uci gașă, fărăr emușcăr i.OMască.
Deșiv reausă- isarî naj ut or ,rămânpel oc, cer cet ândt er enulî ntunecatdi nj ur .DacăMar cuseai ci
,
Zaknupoat ef ipr eadepar te.
—  Te- ai v i
ndecatdet ot ,Aqui ll
a?
Mar cusf aceof ent ăcusabi aspr est ânga.CândHel enecont raat acă, elrânj ește.
—  Noidoiav em ni ștet rebur inet ermi nate,zi ceelmăsur ând- odi npr iviri.Șt iicem- am î ntr
ebat
mer eu?Dacăt e-așv iol a, arsemănacuf elulî ncar el uptcut ine.Acei așimușchizv elț
i,expl oziade
ener gie…
Hel eneî iar deunpumncar eî lt r
ânt eșt epeMar cuspespat e,cugur aî nsânger ată.Î lcal căpe
braț ul înar matși -ipunesabi alagât .
—  Ticăl osî mpuț i
t !scui păeav or bele.Dacăaiav utnor ocșim- air ănitînpădur e,nuî nseamnăcă
numai suntî nst ar esă- ți împr ășt iimăr unt ai elecuochi iînchi și.
DarMar cusî izâmbeșt er ăut ăci os, nei mpr esi onatdet ăișul car e-iapasăgât ul .
—  Eșt iamea,Aqui ll
a.Î miapar țiișișt im ast aamândoi .Mi -auspusPr of eții.Nut emaiost eniși
alăt ur ă-mi -tedepeacum!
Hel eneseal beșt el af aț ă.Î nochi iei sev edeof urieî ntunecat ă, disper ată, fur i
aunui om cumâi nile
l
egat eși uncuț i
tl aj ugul ară.DoarcăHel eneeceacar eț inesabi a.Cenai base- ntâmpl ăcuea?
—  Ni ciodat ă!
Tonuleinusepot riveșt ecuf or ț
apecar ei -
odăsabi adi nmână.Cașicum arșt i
,î ncepesă
tremur e.
—  Ni ciodat ă, Mar cus!
Îmiat rageat enț iaol icăr ireî nî ntuner i
culdel ângăcazar mă.Mă- ndr eptdej aî ntr-acol oșizăr esc
păr ul cast ani udeschi sal lui Zakși luci reaunei săgeț icar espi nt ecăaer ul.
— Jos, Hel !
Sear uncăl apământ ,i arsăgeat aî itrecei nof ensi v ăpedeasupr aumăr ului.Î midauseamapel oc
căn- af ostni ciosecundăcuadev ăratî nper icol ,celpuț i
nnudi npar teal uiZak.Ni cimăcarun
cinciarchi orcuobr ațschi lodn- arf iratatol ov i
t urăat âtdeușoar ă.
Scur tulmomentdeneat enț i
eest eexactce- itrebui el uiMar cus.Măașt epts- oat acedi nnoupe
Hel, darel ser ost ogol eșt eși fugeî nnoapt e, încăr ânjind, cuZakur mându- l îndeapr oape.
— Cenai baaf ostast a?ur l
ul aHel ene.Put eaisă- lt aibucăț ișit e-aibl ocat ?Cet âmpeni i
bolbor osea…
— Nu- imoment ul,spuneHel ene,cuv oceaî ncor dat ă.Tr ebui esăpl ecăm di nloculăst adeschi s.
Prof ețiiîncear căsăneuci dă.
— Spune- mi cev acenușt iu…
— Nu,exactast aî nseamnăadouaÎ ncer car e,El ias.Pr ofeț i
iv orî ncer caî nmodef ecti
vsăne
omoar e.Mi -aspusCai ndupăcem- av i
ndecat .Încer car eav adur apânăî nzor i
.Tr ebui esăf im
dest ul dedeșt epț iși săneev ităm uci gași i–or icinesauor i
cearf i.
— At unci ,av em nev oiedeobază,spuneu.Ai ci ,af ară,or icinenepoat edobor îcuosăgeat ă.În
catacombenuav em v izibilitate, iarcazăr mi l
esuntpr eaî nghesui te.
— Acol o,î miar atăHel enet urnuldepazădi nspr er ăsăr it
,celcar eser i
di cădeasupr adunel or.
Legi onar i
i car e- lpăzescpotpuneosant inelăl ai nt rare, iarînăunt rueunspaț iubundel uptă.
Neducem spr et ur n,st recur ându- nel aadăpost ul per ețilorși al umbr elor.Laor aast anu- ipe-afară
pici
ordeel evsaudecent ur ion.Pest eBl ackcl i
ffdomneșt eliniștea, i
arv oceameasunăneobi șnui t
det ar e.Ocoborpânăl așoapt ă.
— Măbucurcăt esi mț i bine, spun.
— Ai fostî ngr ij
or at, așa- i?
— Si gurcăam f ostî ngr i
jorat .Cr edeam căai mur i
t.Dacăț is- arfi întâmpl atcev a…
Mi -
egr eupânășisămăgândescl aast a.Opr ivescpeHel enedi rectî nf ață, dareaî miî ntâlnește
privireadoarocl ipă, apoi seui tăî nal tăpar te.
— Da, av eai și decesăf iiîngr i
jor at .Am auzi tcăm- aicăr atpânăl at urnpl i
nădesânge.
— Așae.Și n- af ostpl ăcutdel oc.Mai alescăpuț eai .
— Îțisuntdat oar e,Vet urius.
Ochi ieiseî nmoai e,iarpar teadi nmi neoț el i
t ădeant renament eledel aBl ackcliffclat i
nădi ncap.
Doarnuî ncepechi aracum săsepoar tecumi necaof at ă.
— Cai nmi -aspust otceai făcutpent rumi nedi nsecundaî ncar ene- aat acatMar cus.Vr eausășt i
i
că…
— Șit uaif if ăcutl af el,i-or etezeuaspr u,mul țumi tcăî șiîncor deazădi nnoucor pulșicăochi iîi
dev i
ndegheaț ă.
„Mai binegheaț ădecâtcăl dur ă.Mai binef or țădecâtsl ăbi ciune” .
Într
emi neșiHel eneauapăr utl ucr urinespuse, lucr uricar emăf acsămăsi mtal tfelat uncicândî i
vădpi el eadezgol i
t ăsaust ângăci apecar ei -opr ov oacăf aptulcăî mif acgr i
jipent ruea.După
atâțiaanidepr ieteni edi rect ășideschi să,nușt i
uceî nseamnăacest el ucr uri
.Șt iuî nsăcănu- i
moment ul acum sănegândi ml ael e.Nuși dacăv rem săsupr av iețuim cel ei de-adouaÎ ncercăr i
.
Probabi lcăaî nțelesșiea.Î mif acesemnsăt recî nf aț ășimer gem spr et urnuldepazăf ărăsă
vorbi m.Cândaj ungem l abazal ui ,îmiper mi tsămăr elaxezocl ipă.Tur nulest echi arpemar ginea
stânci lorșidomi năspr eestdunel e,i arspr ev est ,Academi a.Zi duldepazădel aBl ackclif
fse
î
nt i
ndedeai cispr enor dșispr esud.Di nv âr fult ur nuluiv om put eav edeaor iceameni nțareînainte
săaj ungăl anoi .
Laj umăt ateaur cușul ui pescar ai nt erioară, Hel eneî ncet ineșt eînspat elemeu.
— Elias.
Simtunav er ti
smentî nv oceaeișit ragambel esăbi i–si ngur ull ucrucar emăsal vează.Audun
stri
gătdesubnoi ,încăunuldedeasupr anoast rășidi nt r-
odat ăcasascăr i
lorseumpl edeecoul
l
ov i
t urilordesăgeț ișidescâr țâitulci zmel or .Undet așamentî ntregdel egi onarinăv ăleșteînj os
pescăr i
, lăsându- măconf uzocl ipă, apoi t
oț isenăpust escasupr amea.
— Legi onar i!lest r
igăHel ene.Ret rager ea!Î napoi !
Așv reasă- i spunsănusemaist r ădui ascădegeaba.Nuam ni cioî ndoi ală,Pr ofețiii-
auanunț atpe
l
egi onar icăî nnoapt eaast asunt em dușmanișicăt rebui esăneuci dădeî ndatăcenezăr esc.La
naiba!Și reteni asă- șipăcăl eascăadv ersarii.Arf itrebui tsănedăm seamacăor i
cine–def apt,
toatăl umea–nepoat ef i adv ersar .
—  Spat eî nspat e, Hel !
Spat eleeisel ipeșt edealmeucâtaicl ipi.Încr uci șezsăbi i
lecusol daț iicar ecoboar ădi nv ârful
turnul ui ,înt impceeasel upt ăcuceicar eur cădel abază.Si mtcum măcupr i
ndef ur iabăt ăliei
,
darî ncer cs- odomi nșil ov escsăr ănesc,nusăuci d.Î icunoscpeuni idi ntreoameni iășt ia.Nu- i
potmăcel ăr ipurși simpl u.
—  Fir-arsăf i
e, El ias!st rigăHel ene.
Unul di nt rel egi onar ii pecar ei -am r ănitat recutdemi neși i-
acr est atei br ațulcusabi a.
—  Lupt ă!ț ipăea.SuntRăzboi ni ci,nuoadunăt ur ădeBar bar i
!
Helr espi nget reisol daț idej osșidoidesus, darmaiv inal ții
.Euart rebuisăcur ățscar a, casăne
croi m dr um spr ev âr ful turnul ui .Est esi ngur ul modî ncar eput em ev itasămur imî njunghi aț i.
Măl ascopl eși tpânăl aur mădef ur i
al upt eișiî mif acl ocî nsuspescăr i,fluturândsăbi ile.Spi ntec
cuosabi emăr unt ai eleunuil egi onar ,iarcuceal altăr etezuncap.Darcasascăr iinu- idest ulde
l
ar găpent rudouăsăbi i
.Pununaî nt eacășit r agunpumnalpecar eî lînf i
gî nr i
ni chiicel uide- al
treileasol dat , apoiî ni nimacel uide- alpat rulea.Î ncât ev asecunde, drumulî nsusel iber , i
arnoine
repezi m pescăr i
.Aj ungem î nv ârfult urnul uidepază,undedescoper im căneașt eapt ășimai
mul țisol daț i
.
„Aidegândsă- iomor ipet oț i,El i
as?Câț iv reisămaiadaugiper ăboj ?Pat ruaiuci sdej a–î ncă
zece?Ci nci spr ezece?Exactl af el camamat a.Laf el der api dcaea.Laf el denemi l
os” .
Cor pulî miî ncr emeneșt e,cani ciodat ăî nbăt ăl ie,șii nimapr ei acont rol ul.Hel enest r
igă,spi nt ecă,
uci de,seapăr ă,î nt impceeur ămânnemi șcat .Peur măepr eat âr ziusăl upt ,pent rucămă
înșf acăobr utăcumaxi larur iașși cubr ațelecani ștet runchi ur idecopaci .
—  Vet ur ius!zi ceHel ene.Mai vinși al țisol daț idi nspr enor d.
—  Mr ff gg.
Legi onar ulur iașmi -al ipitf aț adezi dult ur nul uișiî miapasăcapulcașicum arv reasămi -
l
zdr obească.M- af ixatcugenunchi ul și număpotmi șcani cimăcaruncent i
met ru.
Pent ruocl ipă,î iadmi rtehni ca.Și -adatseamacănumi -arf iput utț inepi eptcal upt ătorșia
folosi tî mpot rivameasur pr i
zași măr i
meal ui col osal ă.
Daradmi rațiameapăl eșt ecândî ncepsăv ădst elev erzi.„ Vicleni e!Tr ebui esăt ef oloseșt ide
vicleni e” .Î nsăt i
mpulv i
cleni eiat recut .N- arf it rebui tsămăl asdi st r
as.Arf itrebui tsăst răpung
piept ul sol dat ul ui cusabi aî nai ntesăpoat ăpunemânapemi ne.
Hel enesedescot or oseșt edeat acat oruleișiv inesămăaj ute.Măapucădecent urăcașicum ar
vreasămăscoat ădesubur iaș, darel oî mpi ngedeopar te.
Sol dat ulmăt ragede- al ungulzi dul uispr euncr enelșipeur mămăî mpi ngepr i
nel ,ț i
nându- mă
spânzur atdegâtdeasupr adunel or ,așacum arț ineuncopi lopăpușădecâr pă.Subpi cioar ele
mel esecascădouăsut edemet ridepr ăpast ief lămândă.Î nspat elecel uicarem- acapt ur atpe
mi ne,omar edel egi onar iîncear căs- opunăj ospeHel ene,r euși nds- oț inăcugr eu,pent rucăse
zbat eși scui păcaopi sicăpr insăî nt r-
opl asă.
„Mer euv i
ct or i
oși ” .Î mir ăsunăî nmi ntev oceabuni cului.„ Mer euv ictor ioși”.Înf i
gdeget eleî n
tendoanel ebr aț elorbr utei,încer cândsămăel i
ber ez.
—  Am par iatzecemăr cipet i
ne, spunesol dat ul și par esi ncerî ndur erat .Daror dinel esuntor dine.
Peur măî mi dădr umul și măl asăsăcad.
Căder eadur eazăov eșni cieșiî nacel așit i
mpdoarosecundă.I nimaî misar eî ngât ,st omaculmi
sest rângeșiapoi ,br usc,cuosmuci tur ăcar eî mizgudui ecr ani ul,măopr escdi ncăder e.Darnu
suntni ci mor t.Cor pul mi sebăl ăngănedeof rânghi eagăț atădemi jloc.
Hel enemăt răsesedecent ură–pr obabi lcăat unciat așasecoar da.Ast aî nseamnăcăl acel ălalt
capătseaf l
ăea.Ast aî nseamnăcăpesemneov orar uncașipeeapest epar apet ,iardacăeu
rămânat âr natdef rânghi ecaunpăi anjenbol nav ,osăcădem amândoicâtsepoat eder epedeși
der ăudi r ectî nl umeadeapoi .
Îmif acv ântspr eper eteledest âncășicautunpunctdespr ij
in.Coar daar ezecemet rilungi me,
suntapr oapedet emel i
at ur nul uidepazășiai cist âncanu- ichi arat âtdeabr upt ă.Vădol espede
degr ani ti eși nddi ntr -
ocr ăpăt urăl acât ev apal medi stanț ă.Îmif acv ântacol o,măghemui escși
măpr indcâtpotdebi ne,exactl at imp.
Dedeasupr ameaseaudeunț ipătșiapoicadecev abl ondșiar gint i
u.Măpr opt esczdr av ănî n
picioar eșit ragdef rânghi ecâtpotder epede,dargr eut ateaHel eneiî ncăder eapr oapecămă
smul gedepepr agul dest âncă.
—  Te- am pr ins, Hel !st ri
geu, șt i
indcâtdeî ngr ozitorsesi mt eat âr nânddeasupr aunuihăudezeci
demet ri.Rezi st ă!
Cândr eușescs- ot r
agșipeeaî ncr ăpăt ură,ar eochi iî nnebuni țidef ri
cășit remur ă.Cugr eu
î
ncăpem amândoi pepr agul depi atr ă,iarHel enemăapucădeumer i,
casăseț i
nămai bine.
—  Sunt em î nsi guranț ă,spuneu, și batcuci zmaî nl espedeadepi atră.Av em st âncăsol idăsubnoi ,
vezi ?
Eadădi ncapcădacunasul înumăr ul meuși seagaț ădemi neî nt r
-unf elfoar tene- helenesc.
Îisimtf or mel e, î
nci udaar mur il
orpecar el epur tăm, și î
mi tresar est omacul într-unmodci udat .Ea
sef oi eșt e,ceeacenuî mbunăt ățeșt edel ocl ucr urile,păr ândl af eldeconșt i
entăcașimi nede
apr opi er eat rupur il
ornoast re.Miseapr i
ndobr aj i
idel at ensi uneacar es- anăscutdeodat ă.
„Concent rează- te,El i
as!”
Mădespr i
nddeeaexactcândosăgeat ăsei zbeșt edest âncăl ângănoi ;am f ostv ăzuț i
.
—  Sunt em pr adăușoar ăpel espedeaast a.Ți ne, ziceu, deznodândcoar dadel acent urameașia
eiși punându- i
-oî nmâi ni.Leag- odeosăgeat ă.Leag- ost râns.
Faceî nt ocmai ,iareuî mii auar culdi nspat eșicer cet ezper et eledest âncăî ncăut ar eaunuiham
decobor ât.Vădunul atâr nândl av reoci nci met ri.Est eol ovitur ăpecar eașr euși -
ocuochi iînchi și,
numai căl egi onar iitocmai traghamul însus, î
napoi spr et urn.
Hel eneî midăsăgeat ași , înaint ecadedeasupr anoast răsăpl ouăcușimaimul t
epr oiecti
le, ri
di c
arcul , întindcoar da, apoi tr ag.
Și rat ez.
—  Lanai ba!
Legi onar i
it raghamulmul tpr eadepar tedenoi .Ler idicășipecel elalteînșirat epebuzast ânci i
, le
pot rivescî nj ur ullorși începsăcoboar eînr apel .
—  Elias!st rigăHel eneșiapr oapecăsear uncădepel espede,î ncer cândsăev iteosăgeat ă.
Trebui esăpl ecăm deai ci.
—  Mul țumesc,darsășt iicăm- am gândi tșieu,r ăspund,eschi vându- măl ar ândulmeudi nf ața
unei săgeț i.Dacăai tuv reunpl angeni al,suntdeschi scăt reor icei dee.
Hel eneî nhaț ăar culdel ami ne,î lî ncor deazășiț i
nt eșt e.Pest eosecundă,unuldi nt r
el egionar i
i
car ecobor auspr enoisecl atină.Î ltragespr eeașiî lscoat edi nham.Î ncer csăi gnorbuf net ul
cor pul uicândsei zbeșt ededune.Helel i
ber eazăcoar da,î nt i
mpceeuapuchamulșimi -
l
pot rivesc.Peeav at rebui s-ocareupânăj os.
—  Elias, șopt eșt eHel enecândî și dăseamaceav em def ăcut .Eu…Eunupot …
—  Bapoț i
!N- osăt elassăcazi .Pr omi t .
Tragt ar edeham casăv ădcâtdebi neeancor atșispersăneț inăcor pur il
enoast r
edeMășt i
î
nar mat epână- ndi nți.
—  Ur că- tel ami neî nspat e.
Oapucdebăr bieși osi lescsămăpr i
veascăî nochi .
—  Leagă- neunuldecel ăl alt,camaidev reme.Peur măî ncol ăceșt e-țipicioareleî njur ulmi jl
ocul ui
meu.Sănu- mi dai drumul pânăcândnuat i
ngem ni sipul .
Faceașacum i -am spusșiî șiaf undăf ațaî ngât ulmeu.Sardepel espedeadepi atră,iarea
î
ncepesăr espi rescur tși sacadat .
—  Nut epr ăbuși ,nut epr ăbuși !oaudmur mur ând.Nut epr ăbuși ,nu…
Pel ângănoizboar ăsăgeț itrasedi nt ur n,iaropar tedi nt rel egi onar icoboar ămaiapr oape.Tr ag
săbi iledi nt eacășisel asăsăal unecepeper etel edest âncă.Mămănâncăpal mel esăapuco
armă,darmăabț i
n–t r
ebui esămăț inbi necuamândouămâi niledeopr i
torulat așatf r
ânghi i
lor,
casănunepr ăbuși m și sănezdr obi m depământ .
—  Acoper ă-mă, Hel!
Strânsoar eacoapsel oreisl ăbeșt eșiar culzbâr nâi e,înt impcet r agesăgeat ădupăsăgeat ăspr e
urmăr itorii noșt r
i.
Buf !Buf !Buf !
Primul uist ri
gătdeagoni eisemaial ăt urăunul ,șiî ncăunul ,iarHel enet rageșil ov eștel af elde
i
ut ecaf ulger ul.Pemăsur ăcecobor âm, săgeț i
ledi nt urnî șipi er dput ereașizăngănesci nof ensi v
cândsel ov escdear mur il
enoast re,î miî ncor dezt oț imușchi ibr ațelorcasăput em cobor îlin.
„Apr oapeam aj uns…apr oape…”
Simtoar sur ăascuț ităîncoapsadr eapt ă.Al unecăm v reoci nci spr ezecemet rifăr ăsăpotcont rola
opr itor ul.Hel eneseagaț ădemi ne, capulisesmuceșt espr espat eșiț i
pă, unț ipătdef atăpecar e
știucăn- art rebui să- lpomenescv reodat ă.
— Ladr acu’ ,Vet ur i
us!
— Iartă- mă,scr âșnesceucândr eușescsăcont rolezdi nnouf rânghi i
le.M- auat ins.Nemai
urmăr esc?
— Nu.
Heleneî nt indegât ul și seui tăspr eper et eleabr uptdest âncă.
— Seî nt or csus, măanunț ăea.
Miser i
di căpar ulpeceaf aî nsemndeal ertă.Nuv ădni ciunmot ivpent rucar esol daț i
isăî ncet eze
atacul .Doardacășt iucăsev aocupaal tcinev adenoi .Măui tladunel edededesubt .Maiav em
vreoșai zeci demet ri pânăj os.Nu- mi dauseamadacăesaunuci nev aacol o.
Or af alădev ântdi nspr edeșer tnei zbeșt edest âncășiapr oapecăpi erddi nnoucont rol ul
fr
ânghi il
or .Hel enei cneșt escur tșibr ațel eiseî ncor deazăî nj urulmeu.Pi ci orulmădoar er ău, dar
nu-liauî nseamă–nu- i decâtor anăî ncar ne.
Pent ruocl ipănusepar ecăaudunhohotgr osder âsbat jocor i
tor.
— Elias.
Helenescr ut eazădeșer tul și știucev aspuneî naint esădeschi dăgur a.
— Ecev aacol o…
Vânt ulî if ur ăv or bel edi ngur ășispul ber ădunel ecuof ur i
eneobi șnuită.Sl ăbescst rânsoar ea
fr
ânghi il
orși cobor âm mai iut e.Nudest ul dei ute.
Or afalăv iol ent ăî mi smul gemâi niledepef rânghi iși neopr im br usc.Ni sipul dunel orser idicăsub
noi î
nt r-unv âr tej caopâl ni e.Î nf ațaochi lormei neîncr ezăt or i,par ti
cul eleseî ntr
eț esși seunescî n
sil
uet ecadeom, cubr aț ehr ăpăr ețeși găur iînl ocdeochi .
— Cesuntășt ia?
Helenespi ntecăi nut ilaer ul cusabi a, l
ov i
ndt otmai necont rol at.
„Nusuntf ăpt ur iomeneșt ișinusuntpr iet enoși ” .Pr ofețiiaudezl ănț uitdejaasupr anoast răof orță
supranat ur al ă.Nu- i mar el ucr usă- țidai seamacăacum et aleazăal ta.
Măî nt inddupăf rânghi i.Dej as- auî ncur catf ăr ăsper anț ă.Dur ereaî miexpl odeazăî ncoapsă.Mă
uitînj osșiv ădcum omânădeni sipî mit r
ageî ncetsăgeat apr incar ne.Măgr ăbescs- or up,i ar
hohot el eder âsseauddi nnou.Ri scsăr ămâni nfirm pev iaț ă,dacăsăgeat aî mi trecepr inpi cior .
Nisipulmăi zbeșt epest ef ațășiî mimușcădi npi ele, î
nai nt esăseaduneî ntr-
oal tăcr eat ur ă.Cea
deacum nedomi năf izic, eunmunt eî nmi niatur ă.Deși trăsăt uri
leî i suntabi adef i
nite,totr eușesc
să-idist ingr âsul del up.
Îmiî năbușneî ncr eder eașiî ncer csă- miami ntescpov eșt il
eî nv ățatedel aMami eRi la.Mai
dev r
emeam av utde- af acecuduhur i
.Dedat aast aest ev orbadespr ecev amaimar e– nu
seamănăcuost af i
esaucuunghul .Despr eef rițiseșt iecăarf isf i
oșișit emăt ori
,î nschi mb
dji
nni isuntr ăut ăci oși și vicleni …
— Eundj i
nn!st r i
gt ar e, casăacopărv ânt ul.
Creat uradeni sipr âdeî ncânt ată, cași cum așgâdi la-oși m- așst râmbal aea.
— Djinni i aumur it,mi cuț ul easpi rant .
Stri
găt ull uiseamănăcuunv ântv enitdi nnor d.Peur măset ragemaiapr oapeși -șimi jeșt eochi i
.
Dinspat eseî nal ț ăal tef ăpt ur iai domal ui,car edanseazășif act umbecuzel ulunoracr obaț ila
carnav al .
— I-ani mi citr egel et ăuacum mul tăv reme,î nt r-unr ăzboimăr eț.EusuntRowanGol dgal e,r egel e
efri
țil
ordeni sip.Voi punest ăpâni repesuf l
et elev oast re.
— Cenev oiear eunr egeal ef riț
il
ordeni șt ebi eți mur i
tor i?
Heleneî ncear căsăcâșt iget imp, iareudescâl cescdi sper atf rânghi ileși slăbescopr i
torul.
— Bieț imur i
t or i!
Efri
țiidi nspat el er egel ui sepr ăpădescder âs.
— Sunt ețiaspi r anț i.Zgomot ulpași l
orv oșt risef aceauzi tdi nni sippânăl ast ele.Arf iomar e
onoar esăposedăm suf let ecaal ev oast re.Osă- mi fiț
i def olos.
— Cev reasăspună?măî ntreabăneauzi tHel ene.
— Habarn- am, îi răspund.Ți ne-l dev orbă.
— Decesănei ei scl av i,cândam put easă…săt esl ujim debunăv oie?
— Fat ăpr oast ă!Î nsaci idecar neait rupur il
orv oast re,suf letelesuntnef olositoar e.Tr ebui esăl e
tr
ezescși săl eî mbl ânzesc.Doarat unci măv eț iput easl uji.Doarat unci …
Voceal ui sepi er deî nv âj âitul vânt ului, pent r
ucănoi cădem di nnouși neîndepăr tăm.Ef rițiițipăși
neur măr esc, înconj ur ându- neși or bindu- ne, despr inzându- mi dinnoumâi niledepef rânghi i
.
— Luaț i-
i!leor donăRowan.
Simtst r
ânsoar eaHel eneisl ăbi nd.Unef r
itî ncear căsăsest recoar eî ntrenoi .Altulî
iiasabi adi n
mânăși arcul dinspat e, stri
gânddeî ncânt areat unci cândar mel ecadpedune.
Unal tef ri
tî ncear căsănet ai ef r
ânghi acuopi atrăascuț ită.Tr agsabi așioî nfi
gîncr eatură
răsucind- o, sper ândcăoț elulîiv afacef elul.Ef r
itulur l
ă–nu- midauseamadacădedur eresaude
mâni e.Încer csă- i retezcapul , darseî nvârtejeștemai depar t
e, chicotindr ăutăcios.
„Gândeșt e,El i
as! ”Asasi niidinumbr ăav eauosl ăbi ci
une.Tr ebui esăai bășief ri
ți
iuna.Suntsi gur
căMami eRi l
ane- apov est i
tdespr epunct elel orv ulner abile,numaicănur eușescsă- miami ntesc
acum ni ciunul .
— Ahhh!
BrațeleHel eneisedespr inddemi ne,semaiț i
nedoarcupi cioarele.Ef ri
țiiurlășiîșidubl ează
eforturil
es- osmul gădet ot.Rowanî șipunemâi nil
epeobr ajiieișiî ncepes- ostrângădef ață,
acoper ind- ocuol umi năaur iecadi nal t
ăl ume.
— Amea!spuneef ritul.Amea!Amea!Amea!
Frânghi aî ncepesăcedeze.Ranadi ncoapsăî misânger eazădi npl in.Ef ri
ți
iosmul gpeHel enedi n
spatelemeușiî nacel așit i
mpobser voscobi turăî nper etel
edr eptalst âncii,carecoboar ăchi ar
pânăl adeșer t.Înmi nt eî mi apar eMami eRi la,rost i
ndoi ncant ațielal umi naf oculuidetabăr ă:
Peef riți
idev ânt ,
îiomor icuuncol țdest eazbur ătoar e.
Peef riți
idemar e,îi omor icuunf occâtunsoar e.
Peef riți
ideni si p,îiomor icuomar ecânt are.
Arunccusabi aî nef ritulcar eî ncear căsăt aiefrânghi așiî mif acv ântî nfață.Osmul gpeHel ene
dinst rânsoar eaal toref r
ițișioî mpingî nscobi turadi nst ânca,f ărăsăi auînseamăst rigătelede
surprizăși def uriesaumâi nilecar emăapucădespat e.
— Cânt ă, Hel !Cânt ă!
Eadeschi degur a,nușt iudacăsăst r
igesausăcânt e,pent rucăf rânghiacedeazăî ncel edi n
urmășimăpr ăbușesc.Chi pulpal idalHel eneisepi er deundev amul tdeasupr amea.Peur mă,
l
umeadev inet ăcut ăși albăși numai ști
uni mic.

23.
Laia
Izzimăgăseșt edupăcei esdi nbucăt ărie, î
ncăzgudui tădeav erti
sment ulbucăt ăresei .Îmiî ntinde
unt eancdehâr t
ii–speci ficații
lecomandant ului pent ruTel uman.
—  M-am of eritsăl educeu, îmi spune, darn- af ostdeacor d.
Îmicr oi escdr um pr inSer raspr ef ier
ăr ial uiTel umanf ăr ăsămăbageni meniî nseamă.Ni meninu
vedeK- ulpr oaspăt ,încăî nsânger at,submant iapecar eopor t.Măî mpl eticesccândmer g,dare
clarcănusuntsi ngur ascl av ăr ănita.Vădscl av ipl i
nidev ânăt ăidinr ândulCăr turaril
or.Uni iau
urmedebi ci.Al ț
iisuntr ăni țipedi năunt ru, abiaset ârăsc, cocoșaț i
.
ÎnCar tier ul Ar i
stocr ațil
or, tr
ecpel ângăov i
trinăcușei și f
râie.Măopr escscur tînf ațaei și propr i
a
meai magi ner efl
ect atămăf acesăt resar .Di ngeam măpr i
v eșteof ăpturăcuochi iînfundaț iîn
orbite,par căbânt uită.Pi eleaî miest escăl dat ăî nsudoar e,at âtdi ncauzaf ebrei,câtșidi ncauza
căldur i
i mer eucopl eși t
oar e.Rochi ami s-al ipitdet rup, poalelemi seîncur căpr intrepicioar e.
„Pent ruDar i
n.Mer gmai depar te.„ Oriceai suf er itu, elsuf erăî nzecit”
.
Cândmăapr opiideCar tierulAr mel or,încet i
nesc.Î miami ntesccemi -
aspuscomandant ulcuo
searăî nai nte., Ainor occăv reauunpal oșTel uman, fato.Ainor occăSpi r
ov r
easăgust edi nt i
ne” .
Zăbov escmi nuteî nși rî nf ațauși if ierăriei,î nai ntesăi ntru.Tel umansi gurn- osăv r
easăse
apropi edemi nedacăsuntal băcav ar ul șitranspi raț i
aabundent ăîmi curgeși roaie.
Înatel i
erdomneșt el ini
ștea, laf el capr imadat ă, darf ier aruleacol o.Șt iusigur.Lacât evasecunde
dupăcedeschi dușa, audf oșnetdepași și Tel umanapar edi ncamer adi nspat e.
Îmiar uncăopr ivi
reșidi spar edi nnou, apoir ev inepest ecât ev aclipecuunpaharcuapăabur i
tși
cuunscaun.Măpr ăbușescpescaunșigol escpahar ul ,fărăsămămaigândesccăapaarput ea
fiotrăv ită.
Înf i
erăr ieer ăcoar e,apaest eî ncășimair ece,i arpent ruocl i
pănumait r
emurdi ncauzaf ebrei.
SpiroTel umansest recoar ăpel ângămi nespr eușaf ierăr i
ei.
Oî ncui e.
Măr idicî ncetî npi cioar eși -iînt i
ndpahar ulcapeoof randă,cașicum il -
așdaî napoicasă
descui eușașisămăl asesăpl ecnev ăt ămat ă.Mi -
liadi nmâi ni,i
armi eîncepesă- mipar ăr ăucă
nul -am păst rat .Spar t,arf i fostoar mă.
El seui tăî npahar .
— Peci neai văzutcândauapăr utghul ii
?
Întrebar eamăi apr i
nsur pr inder eși -
i spunadev ăr ul făr ăsămăgândesc.
— L- am v ăzutpef rat elemeu.
Fier arulî micer cet eaz ăchi pul,încrunt ânddi nspr âncenecașicum arcânt ăr icev a,cașicum ar
l
uaohot ărâr e.
— Așadar ,eșt isor alui, spuneel .Laia.Dar inv orbeadesdespr et ine.
— El …el vorbea…
Decesăf i
v or bitDar indespr emi necuomul ăsta?Decesăf ivor bitcuel ,purși simpl u?
Af ostcelmaici udatl ucr ucuput inț ă,spuneTel uman,r ezemându- sedet ejghea.I mper i
ula
î
ncer cataniî nși rsă- mibagepegâtuceni ci,darn- am găsi tni ci unulpot rivitpânăcândn- am dat
deDar inspi onândpe- aici.
Obl oanel ef er est relorî naltesuntdeschi se, dezv ălui ndbal conul plindel ăzi al clădi r
iiv ecine.
— Am pusmânapeel .Măgândeam să- lpr edauauxi liaril
or.Peur măi -
am v ăzutcai etul deschi ț
e.
Clat inădi ncap, făr ăsăf i
enev oiesămaiexpl ice.Dar inpuneaat âtasuf l
etî ndesenel el ui, î
ncâtț i
sepăr eacăaj ungesăî ntinzi mânacasăl epoț iat ingecuadev ărat .
— Nudesenasedoarat elierul.Desenaseșiar mel e.Ar ătauașacum l ev ăzusem numaiî nv is.I -
am
ofer itpel ocpost ul deuceni c,gândi ndu- măcăv af ugi și căn- osă- l mai vădni ciodat ă.
— Darn- af ugi t,șopt esc.Dar inn- arfi fugitni ciodat ă.
— Nu.Ai nt ratî nf i
erăr ieșis- aui tatî nj ur.Pr udent ,da,darf ăr ăf ri
că.Pef rat elet ăunul -am v ăzut
niciodat ăsper i
at .Si mț eaf rica,deast asuntsi gur , însănu- șiconcent rani ci odat ăat enț iaasupr aa
ceeacer iscasămear găr ău.Segândeaî ntot deaunadoarcum put eauf iîndr ept atelucr urile.
— Imper iull-acr ezutl upt ătorî nRezi stenț ă, îispun.Î nt otacestt i
mp, elal ucr atpent ruRăzboi ni
ci?
Dacăest eadev ăr at,at unci decemai st ăî nî nchi soar e?Decenut e-ai dussă- leliberezi ?
— Cr ezicăI mper iuli -arf iper mi sunuiCăr turarsă- iaf l
esecr et ele?Nual ucr atpent ruI mper i
u.A
l
ucr atpent rumi ne.I areum- am despăr ți
tdeI mper iuacum mul tăv reme.Mai facdest ul epent ruei
câtsămăl aseî npace.Maial esar mur i
.Pânăsăapar ăDar in,numaif ăcusem osabi eTel uman
deșapt eani .
— Dar …cadet ul l
ui cuschi țeer apl i
ndesăbi i.
— Fi r-arsăf i
edecai etcuschi țe,puf neșt eSpi ro.I -am spussă- lț inăai ci ,darnum- aascul tat.
Acum eî nmâi nileoameni lorI mper iului și numai poat ef irecuper at .
— Ascr i
sși for mul eî nel ,spuneu.I nst rucțiuni .Lucr ur i…Lucr ur ipecar en- arf i trebuitsăl eșt i
e…
— Er auceni culmeu.Î lî nv ățam săf acăar me.Ar medebunăcal i
tat e.Ar meTel uman.Darnu
pent ruI mper iu.
Înghi tî nsec,sper iat ădeî nțelesulv or belorl ui.I ndi ferentcâtarf if ostdei ngeni oaser ev olt
ele
Căr tur arilor,pânăl aur măt otseaj ungeal aî ncr uci șareaar mel or,i arbăt ăl ii
lel ecâșt igaumer eu
Război nicii
.
— Voi ai săf acăar mepent r uCăr t
urar i?
„Ast aarî nsemnat rădar e”.Spi roî ncuv ii
nțează, dareunupotsă- lcr ed.Eunt rucai ci, l
af elcaazi -
dimi neaț ăcuVet ur i
us.Tel umanacompl otatcev acucomandant ul casă- mi t
est ezel oi ali
tat ea.
— Dacăaif ilucr atî nt r
-adev ărcuf r
atel emeu, armaif ivăzutci nev a.Tr ebui esămail ucr ezeșial ț
ii
aici –scl av i,ajut oar e…
— Eusuntf i
er arulTel uman.Nul ucrezdecâtcuuceni culmeu,așacum auf ăcutt oțiaimeidi n
moși -st r
ămoși .Deast af r atelet ăun- amaif ostv ăzutni ci
odat ă.Vr eausă- laj utpeDar i
n,darnu
pot .Mascaaceeacar el -
aar est atar ecunoscutî ndesenel el uiact ivitat eamea.Am f ostdej a
i
nt er ogatdedouăor i.Dacăoameni iImper iul uiaf lăcăf ratel
et ăumi -af ostuceni c,îlv oruci de.Pe
urmămăv oruci deșipemi ne,șideocamdat ăcur epr ezintsi ngur așansăpecar eoauCăr turarii
să- și scut urel anț ur il
e.
— Aț icol abor atcuRezi stenț a?
— Nu, spuneSpi ro.Dar innuav eaî ncr eder eî nei .Încer casăseț inădepar teder ebeli,darf olosea
tunel ur il
ecasăaj ungăai ci.Acum cât ev asăpt ămâni ,doidi nt reeil -ausur pri
nspl ecânddi n
Car tierulAr mel or .L- aucr ezutcol abor atoralRăzboi nicil
or.Af ostnev oitsăl ear at ecai et ulde
schi țe, casănu- luci dă.Peur mă, desi gur ,i-aucer utsăl iseal ătur e.Nui -aumaidatpace.Pânăl a
urmă,s- adov edi tunnor oc.Legăt uraaceeacuRezi stenț ar epr ezint ăsi ngur ulmot ivpent rucar e
î
ncămait răim amândoi .Cât ăv remeI mper iulcr edecădeț inesecr et eal er ebel i
l
or ,îlv orț i
neî n
î
nchi soar e.
—  Darl e- aspuschi arel cănuf ăceapar tedi nRezi st enț ă, ziceu.Î nt i
mpul razi ei.
—  Er eacț iaobi șnui tă.I mper iulseașt eapt ăcar ebel i
isă- șinegeapar tenenț azi leșisăpt ămâniî n
șir,î nai nt e să cedeze.Ne- am pr egăt i
tpent ru ast a.L- am î nv ățatcum să supr av i
eț uiască
i
nt er ogat ori
ilorși det enț iei.Cât ăv remer ămâneî nSer rași nu- l ducl aKauf ,vaf ibine.
„Oar ecât ăv reme? ”măî nt rebeu.
Măt em să- l î
nt rer uppeTel uman, darmăt em și mai taresănu- l î
nt rerup.Dacăspuneadev ărul ,cu
câtaudm- aumul t, cuat âtsuntmai înper icol .
Comandant ul așt eapt ăunr ăspuns, îispun.Măv at rimitedupăel pest ecât ev azi l
e.Pof tim.
—  Lai a, stai puț in…
Îiîndeshâr tii
leî nmână,ț âșnescspr eușășiodescui .M- arput eaaj ungeușor ,darnuv inedupă
mi ne.St ăși seui tăcum por nescgr ăbit ă.Cândcot escpeal ee, mi separ ecă- laudî njur ând.
***
Noapt eamăf oi escf ărăî ncet ar eî ngaur acar e-miț inel ocdecamer ă.Scândur ilepr iciuluiî mii ntră
î
ncoast e,iaracoper ișulșiper eț i
isuntat âtdeapr oapeî ncâtnupotr espi ra.Ranaî miar de,i arî n
mi nt eî mi r
ăsunăcuv intel el ui Tel uman.
Oț eluldeSer rar epr ezint ăsuf letulI mper iului .Ni meninui -ardest ăinuisecr et eleunuiCăr turar .Și
totuși ,spusel el uiTel umanparadev ăr ate.Cândav orbi tdespr eDar in,l -adescr isper fectpe
frat elemeu–f elulî ncar edesena,modull uide- agândi .I arDar i
n,cașiSpi ro,mi -aspuscănu
col abor ani ci cuRăzboi ni cii,nici cuRezi stenț a.Tot ulsepot riveșt e.
Cuosi ngur ăexcepț ie:Dar incel pecar e- l știueunuer ai nt er esatder ev oluț i
e.
Sauer a?Î miv inî nmi nt ev alur ideami nt iri
.Tăcer eal uiDar inat uncicândne- aar ăt atbuni culcum
săpunem l al ocoasel eunuicopi lbăt utdesol daț i.Dar incer ându- șiier t
ar eșipl ecândat uncicând
buni cașicubuni cu’ discut audespr ecel emair ecent er az iial eRăzboi nici l
or .Dar i
nnebăgându- ne
î
nseamăcasădesenezeCăr t urăr esecar ef ugeaudeMășt ișicopi icar esebăt eaupent ruunmăr
put redî ncanal ul cuzoai e.
Cr edeam at uncicăt ăcer eaf rat eluimeueunf eldedet așar ef ațădenoi .Acum măgândesccă
poat eer amodull uidea- șigăsil iniștea.Poat ecăer asi ngur acal epr incar er eușeasă- șiî năbușe
frust rar eaf ațădeceeacesepet r
eceacupopor ul lui .
După ce ador m,î nv isel e mel eî șicr oieșt e dr um av er tisment ulbucăt ăreseiî nl egăt ur ă cu
Rezi st enț a.Apoicomandant ul ,car emăt ai ei arșii ar.Chi puliset otschi mbășiset ransf ormădi n
Mazenî nKeenan, înTel uman, înbucăt ăr easă.
Măt rezescsuf ocat ăî nî ntuner icșimăzbatsă- mir ecapătr espi rați
a,î ncer cândsăî mpi ngcev a
maidepar t
eper eț iicămăr uței .Măt ârăscj osdi npat ,
iesl aaerpecor idor , apoiî ncur teadi nspat e,
î
nghi țindhul pavdi nbr i
zar ăcor oasăanopț i
i.
Et r ecutdemi ezulnopț ii, i
arnor iisepr el ingpedi nai nteauneil uniapr oapepl ine.Î ncât ev azi lev a
î
ncepeFest ival ulLuni i,cândCăr tur ariisăr băt or escî nmi ezulv er i
iceamaimar el unădi nan.Euși
buni caarf it rebui tsăpr egăt im anulăst apr ăj i
tur il
eșipl ăci nt ele.Dar i
narf idansatpânăcândnu- l
mai țineaupi cioar el e.
Înl umi nal uni i,cl ădi rileameni nț ătoar edel aBl ackcl i
ffsuntapr oapef rumoase.Gr ani tulnegr us- a
î
mbl ânzi tșibat eî nal bast ru.Școal aest e, cadeobi cei ,incr edi bi ldet ăcut ă.Numi -af ostni ciodat ă
fri
cănoapt ea,ni cimăcarcânder am copi laș,darnopț iledel aBl ackcl iffsuntal tfel,pl inedeo
l
ini șt eapăsăt oar ecar et ef acsă- țiv inăsăt eui țimer eupest eumăr ,ol inișteapr oapecaun
organi sm v iu.
Măui tl ast eleledepecerșimisepar ecăv ădi nf i
nitul.Măsi mtmăr unt ăsubpr iv i
real orr ece.
Frumuseț east el elornuî nseamnăni mi c, at unci cândv i
aț adepepământest eat âtdeur ât ă.
Înai nt enugândeam așa.Am pet recutnenumăr at enopț iîmpr eunăcuDar inpeacoper ișulcasei
buni cilornoșt ri,ur măr i
ndcur sulconst el ațieiEr i
danus,alSăget ăt or uluisauall uiOr i
on.Neui tam
dupăst elecăzăt oar e,i arci nev edeapr imulunaav eadr ept ulsă- ideacel uilaltopedeapsă.Dar i
n
av eapr ivir
eaager ăcaauneipi sici ,așacămer eueuer am ceacar et rebui asăf ur ecai sedel a
veci ni sausă- i t
oar neapăr ecebuni ciipesubgul er ul hai nei .
Acum,Dar innumaipoat ev edeast elel e.Eî nchi sî ntr-ocel ul ă,pi erdutî nl abi rintulî nchi sor ilordi n
Ser r a.N- osăl emai v adăni ciodat ădacănul edaucel ordi nRezi st ențăceeace- șidor esc.
La f er east ra bi r oul uicomandant uluipâl pâi eol umi nă.Tr esar ,sur pr insă că e î ncă t rează.
Per deauaf l
ut urăușorși pr i
nf ereast radeschi săseaudv or be.Nuest esi ngur ă.
Îmiv inî nmi ntecuv i
nt elel uiTel uman.„ Pef r at elet ăunul -am v ăzutni ciodat ăsper iat.Nuî și
concent rani ciodat ăat enț i
aasupr aaceeacer i
scasămear găr ău.Segândeaî nt otdeaunadoar
cum put eauf iîndr ept at el ucr urile.”
Lângăf er east racomandant uluiser idicăungr il
ajv echidel emn, acoper itcuv ițăuscat ă.Î lscut ur
zdr av ăn.
Eșubr ed, darm- așput eacăț ăr apeel .
„Or i
cum, nucr edcăspuneni mi ci mpor tant .Pr obabi l căst ădev or băcuunel ev ”.
Deces- arî nt âlni,tot uși ,cuunel evî nmi ezdenoapt e?Decenuî nt impul zi lei?
„Tev abi ciui .
”Fr icameagăseșt ear gument e.„ Osă- ți scoat ăunochi .Osă- țitaieomână” .
Am maif ostbi ciuită, băt utășist rânsădegâtșit ot ușiam supr av i
ețuit
.Mi -ascr ij
el i
tcar neacuun
cuț itînr oși tî nf ocși t otam supr av iețuit.
Dar innul ăsaf ri
casăpunăst ăpâni r epeel .Dacăv reausă- lsal vez,trebui esă- mial ungșieu
spai mel e.
Cucâtașt eptmaimul t,cuat âtmisev at opicur aj ul ,oșt iupr eabi ne.Măpr inddescândur i
le
grilajul uișimăcaț ărpeel .Îmiv inei medi atî nmi nt esf at ulluiKeenan:„ Săaimer eul aî ndemână
unpl andesal vare” .
Măst r âmb.Dedat aast aepr eat âr ziu.
Fiecar escâr ț
âi talsandal elormisepar eoadev ăr atăexpl ozi e.O pâr âitur ămaisonor ăî mi
îngheaț ăi nimaî npi ept .Dupăunmi nutdepar ali
zie,î midauseamat ot ușicăzgomot uln- afost
decâtungeamătal gr i
lajul ui subgr eut ateamea.
Ajungî nv âr fullui,dart otnupotdi st i
ngev oceacomandant ului .Per vazulf er estreiseaf lăl aun
pasî nst ângamea.Launmet rusubel ,obucat ădi nper et eledepi atrăs- amăci natșial ăsatun
l
ocbundespr i
jinitpi ci or ul.Tr agaerî npi ept ,măapucdeper v azșiî mif acv ântspr ef ereast ră.
Pent ruocl ipănesf âr șit ășiî nspăi mânt ăt oar e,pi cioar elemel ebâj bâieîngolpeper ete,ni mer i
nd
abiaî nul timul momentpunct ul despr i
ji
n.
„Nut epr ăbuși ”,impl orî ngândpi atr apecar est au.„ Nuceda” .
Ranadepepi eptmis- adeschi sdi nnou.Î ncer csănui auî nseamăsângel ecar epi cur ădi nea.
Capulmeuseaf l
ăl ani v elulgeamul uicomandant ului .Dacăî it recepr i
nmi ntesăseapl eceî n
afar ă, suntunom mor t.
„Uităast a” ,îmispuneDar in.„ Ascul tăcev or besc” .Voceamușcăt oareacomandant uluir ăzbat e
prinf er east ră,iareumăl ipescmai binedeper ete.
— …ur meazăsăsoseascăî mpr eunăcuî nt reagasui tă,st ăpâneZbur ător.Vi nt oți–consi lieri
il ui
,
Sfrânci ocul , Gar daNeagr ăși apr oapet oț imembr i
i Casei Tai a.
Tonul supusal comandant ului est eonout at epent rumi ne.
— Asi gur ă-t ecăsev aî nt âmpl aașa,Ker is.Tai ust rebui esăaj ungăî nai nteacel eide- at reia
Încer căr i,al tmi nteri planul nost ruv af isor titeșecul ui.
Miset ai er espi r
aț i
așiapr oapecămăpr ăbușescl apământ , atuncicândaudșiadouav oce.Est e
prof undășicat ifelată, maimul tost ar edecâtungl as.Sunăaf urtună, av ântșiaf runzer ăscol ite
noapt ea.Vi nedeundev adi nst r ăfundur ilepământ uluișimăf acesămăgândescl acr eatur i
le
l
ipsi tedecul oar eși dev ăzcar et răiescî nadânc.Î nsăest ecev ar ăuî naceast ăv oce, cev apr ofund
nesănăt os.
N-am maiauzi t-opânăacum, darî ncepi medi atsăt remurșimăsi mtispi tităpent ruocl i
păsăsar
j
osși s-oi aul af ugă.
„Lai a” ,îlaudpeDar inî nmi nteamea.„ Fiicur aj oasă” .Măî ncumetsăt r
agcuochi ulpr i
ntreper del e
șizăr escosi luet ăînt unecat ăcar est ăî npi ci oar eî nt r-
uncol țalcamer ei.Par edoarunbăr batde
înălțimemi jl
oci eî nf ășur atî nmant ie,darsi mtpânăî nmăduv aoasel orcănuest eunbăr bat
obi șnui t.Lapi cioar eî idaut ârcoal eumbr e, cașicum arv r
easă- iatragăat enț i
a.Ghul i.Si luetase
întoar cespr ecomandantșieut resar ,pent rucăsubgl ugaeiseascundeunî nt uner iccum nu
exist ăni căi eriînl umeaomenească.Ochi iî ist rălucescî nsă,cani ștesor iobl icipl inideor ăutat e
străv eche.
Siluet asemi șcă, i
areumăt ragdi nf aț af er est rei .
„Zbur ăt or ul”, urlămi nt eamea.„ L-anumi tZbur ăt orul.”
— Maiav em opr obl emă,st ăpâne,zi cecomandant ul.Pr of ețiibănui esccămăamest ec.Eu…
i
nst rument elemel enusuntat âtdedi scret ecum sper am.
— Lasă- isăbănui ască, zicecr eat ur a.Cât ăv remeî țiascunzimi nt eași -
iînv ăț ăm pegemeni iFar rar
să-șiascundăgândur ile, Pr ofeț i
inuv orșt icesepet rececuadev ărat.Deșimăî ntrebdacăaial es
aspi ranț iipot ri
v i
ți,Ker is.Tocmaiaur atatșialdoi l
eaat ac,deșil e-am spust otcet rebuiausășt ie
căsă- i termi nepeAqui ll
ași peVet ur i
us.
— Nuav eam peci nesăal egî naf ar ădegemeni iFar rar.Vet ur i
usepr eaî ncăpăț ânat ,iarAqui ll
aî i
estepr eal oi al ă.
— Înseamnăcăt rebui esăcâșt igeMar cus, pent rucaeusă- l potcont rola, spunesi luetaî nt unecat ă.
— Chi arșidacăarcâșt igaunuldi ntrecei l
al ți…spunecomandant ul,cuov ocemaișov ăi elnică
decâtmi -
așf iput uti magi nav reodat ă.Vet ur ius,deexempl u.Poț isă- lomor ișipeur măsă- ii ei
forma…
— Schi mbar eaf or mei nu- iot reabădel ocușoar ă.I areunusuntunuci gașpecar esă- lfol oseșt ica
săt edescot or oseșt ideci neî țist ăț iecaunghi mpeî ncoast ă, comandant e.
— Nu- i unghi mpe…
— Dacăv reimoar t eaf iuluit ău, descur că- tesi ngur ă.Nul ăsapr obl emaast asăi nterv i
năî nsar cina
pecar eț i-am dat -o.Î ncazcănur eușeșt isăducil aî ndepl i
ni reaceast ăî ndat or i
re,î nțeleger ea
noast răi asf ârși t.
— Aumair ămasdouăÎ ncer căr i,st ăpâneZbur ător,spunecomandant ul,cuv oceagât uitădeo
furi
eî năbuși tă.Cum ambel ev orav eal ocai ci, suntsi gur ăcăpot …
— Ai puț int i
mp.
— Tr ei spr ezecezi leî nseamnădest ul …
— Șidacăt ent at i
v at adeasabot aÎ ncer car eaPut eriidăgr eș?Apat raÎncer car ear elocdoarcuo
zimai târ ziu.Î ndouăsăpt ămâni , Ker i
s, vei av eaunnouÎ mpăr at .Săv edem dacăv af icel pot r i
vit.
— Nuv oi dagr eș, stăpâne.
— Si gurcănu, Ker is.Num- aidezamăgi tni ci odat ăpânăacum.Î nsemncăam î ncr eder eî nt ine, ți-
am mai adusundar .
Unf oșnet , unzgomotdepânz ăsf âși ată, apoi or espiraț i
eî ntret ăiată.
— Așv reasăadaugcev al at at uaj ul acel a, spuneoaspet elecomandant ului.Sepoat e?
— Nu, șopt eșt ecomandant ul .Nu, edoaral meu.
— Cum dor eșt i
.Vi no!Condu- măpânăl apoar t ă.
Pest ecât ev asecunde, fereast raset r
ânt eșt eși seî nchi de, apr oaper ăst urnându- mădepecor nișa
meai mpr ov i
zat ă, iarlumi nilesest ing.Audbuf net ul î
ndepăr tatal ușii,apoi sef acel i
nișt e.
Tremurdi nt otcor pul .Însf âr șit, î
nsf ârșitam cev apent ruRezi stenț ă.Nu- it otcev oreisășt ie, dar
spersă- lmul țumeascăcâtdecâtpeMazen,sămaicâșt igcev at imp.Jumăt at edi nmi ne
j
ubi l
ează, înt impcej umăt at eaceal altăcont inuăsăsegândeascăl acr eat ur acăr eiacomandant ul
i
-aspusZbur ăt or ul.Oar eceanumeer aaceacr eat ură?
Cărt ur ariinucr ed,î npr inci piu,î nsupr anat ur al .Scept icismulest eunadi ntr er ămăși țelet recut ului
nost rudeî nv ățaț i
, pecar eceimaimul țidi nt renoior espect ănesmi nt i
t.Dj i
nni ,ef ri
ți,ghul i,duhur i
–t oț iapar ținmi tur i
lorșil egendel orTr ibal e.Umbr elecar ecapăt ăv iațăsuntf est ejucat edeochi .
Oumbr ăcusi luet ădebăr bat ,cuv ocev eni tăcadi ni ad–șipent r
uașacev at rebui esăexi steo
explicaț ie.
Numai cănuexi st ăni ciuna.Ceam v ăzutaf ostr eal.Laf elcum și ghul iisuntr eal i.
Or af al ăbr uscădev ântv inedi nspr edeșer t,zgâl ț
âiegr il
ajulșiameni nț ăsămăsmul gădepe
corni șă.I ndi ferentce- of icr eat ur aaceea,î mizi c,cucâtșt iumaipuț i
nedespr eea,cuat âtmai
bine.Totcecont eaz ăest ecăam obț inuti nf or maț i
adecar eav eam nev oie.
Înti
ndpi ci or ulspr egr i
laj,darî ltr agi ut eînapoidi ncauzaal teir afaledev ânt .Gr ilajulscâr țâie,se
încl
inășiapoi ,subpr ivireameaî ngr ozită,sepr ăbușeșt ecuzgomotasur zitorpel espezi l
ede
piatră.„ Lanai ba!Măt r
agî napoi și așt eptsăapar ăbucăt ăreasasauI zzi și sămăgăseascăacol o.
Pest ecât ev asecundeseaudescâr țâitulunorsandal epepi at radi ncur te.Di ncor i
dor ulscl av il
or
sei v eșt eI zzi ,cuunșalî nf ășur atst rânsî nj ur ulumer ilor.Seui tăl agr i
laj ,apoil af ereast ră.Mă
vedeșif acegur amar edeui mi re, darr i
di căpurșisi mpl ugr ilajulșiseui tăl ami necum coborpe
el.
Măî nt or csădauochi icuea,gat asăbăl măj escî npr i
păunnoi andeexpl icaț i
i,car emaidecar e
mai făr ăsens.Vor beșt eeapr ima.
— Vr eausășt iicămi separ ecur ajosceeacef aci .Foar tecur ajos.
Cuv int eleî i iesșuv oi,cași cum l e- arf iadunatpet oat epent ruacestmoment .
— Șt iudespr er azi e,despr ef ami liat așidespr eRezi stenț ă.Nut e-am spi onat ,j ur !Darazi -
dimi neaț ă, dupăceam dusni sipulsus, mi -
am ami ntitcăam l ăsatpr esadecăl catî ncupt or ,casă
seî nci ngă.M- am î ntorss- oi au, dart e-am auzi tst ânddev or băcubucăt ăr easașin- am v rutsăv ă
într
er up.M- am gândi tcăt e- așput eaaj ut a, sășt ii
.Cunoscl ucr uri,mul t
el ucr uri.Suntl aBl ackcl iff
dintot deauna.
Pent ruocl ipă, rămânmut ă.S- oimpl orsănuspunăni mănui ?Sămăî nfur i
i penedr eptcăat rascu
urechea?Săr ămâncugur acăscat ă, pent rucăn- am cr ezutcăpoat espuneat ât eacuv inte?Habar
n-am cesăf ac, darunl ucrușt iusi gur : nu-ipotaccept aaj ut orul.Est epr ear i
scant .
Îșivâr ămâi ni lesubșal înaint esăapuceusăspuncev ași clatinădi ncap.
— Nucont ează,cont i
nuăea,șipar eat âtdesi ngur ă–si ngur ădeaniî nși r,de- ov iațăîntreagă!A
fostoi deepr oast ă.I artă-mă.
— Nuepr oast ă, răspund, dareper icul oasă.Nuv reausăaidesuf erit.Dacăaf lăcomandant ul
, ne
omoar ăpeamândouă.
— Arput eaf i mai binedecâtacum.Măcarșt iucăașmur ifăcândcev af ol ositor.
— Nupotsăt el as, I
zzi .Îmi par er ău…
Știucăr espi nger eameaor ăneșt eșimăsi mtgr oazni cf ațădeea,darnusuntat âtdedi sper ată
î
ncâtsă- i riscv iaț a.
— Bi ne, ziceeași ser etrageî ncar apace.Nucont ează.Ui tăcăț i
-am spus.
Am l uathot ăr âr eapot rivită.Suntsi gurădeast a.Șit otuși,î nt impceI zziseî ndepăr tează,
î
nsi ngur at ăși nef er icită,ur ăscf apt ul căeuam f ăcut -osăsesi mt ăast fel.
***
Or ogpebucăt ăr easăsămăl asesăf accumpăr ătur i
leî nl oculeicasăpotaj ungezi l
nicînpi aț ă,
darnupr i
mescni ci unsemnal dinpar teaRezi st enț ei.
Încel edi nur mă, lat reizi ledecândam auzi tdi scuț iacomandant ului ,înt impceî micr oiescdr um
prinmul țimespr ebi roulcur ieril
or ,si mtomânăpet ali
e.Tr agi nst inct ivcot ulî nspat e,casă- l
i
zbescî nst omacpepr ostulcar eacr ezutcăpoat ef aceașacev a,daroal tămânămăpr indede
braț.
— Lai a, î
mi șopt eșt el aur echeov oce.
Voceal uiKeenan.Pi eleamiseî nfioar ăcândî isi mtmi rosull uif ami liar.Î midădr umull abraț ,dar
măst rângeșimait aredet alie.Suntt entatăsă- lî mpi ngcâtcol oșisă- lpunl apunctpent r
ucum
măat inge, darî nacel ași ti
mpmi rosul luiîmi pr ov oacăf i
or ipeși raspi năr ii.
— Nut eî ntoar ce, îmișopt eșt e.Comandant ulapusunom săt eur măr ească.Tocmaiî ncear căsă-
șicr oiascădr um pr inmul țime.Nuput em r i
scasăneî nt âlnim cut ine.Ai cev apent r
unoi ?
Ridicscr i
soar eacomandant uluispr ef ațășiî ncepsă- mi !facv ântcuea,sper ândcămi șcar eav a
ascundef apt ul căv or besc.
— Am.
Pract ic,v i
br ezdeî ncânt are,dardi npar teal uiKeenannusi mtdecâtt ensiune.Măî ntorcsă- l
privesc,i arelmă st rânge ușorî n semn de av ertisment ,nu î nai nte să- iobser v expr esia
posomor ât ădepechi p.Ent uzi asmul meusest inge.Cev anu- iînr egul ă.
— Dar i
nebi ne?șopt esceu.Nucumv a…
Nupotr ost i cuv int ele.Fr icamăsuf ocăși măamuț ește.
— L- audusî ncel ulacondamnaț ilorl amoar te.Ai ci,î nSer ra,î nî nchi soar eaCent rală,spune
Keenanbl ând,așacum obi șnui asăv orbeascășibuni cu’cândl edădeapaci enț i
lorcel emair ele
veșt i
.Ur meazăsăf ieexecut at .
Plămâni imisegol escdeaer .Numaiaudst rigăt elef uncț ionar il
ordi nbi roușinumaisi mtmâi nil
e
caremăî mpi ng, ni ci mi rosul desudoar eal mul țimi i.
Execut at.Uci s.Mor t.Dar i
nv amur i.
— Încămai av em t i
mp.
Spr esur pr inder eamea,v oceal uiKeenanpar esi ncer ă.„ Păr i
nț i
imeiaumur itșiei ”,mi -
aspusel
cândne- am v ăzutul t i
maoar ă.„ Toat ăf ami li
a,def apt ”.Î nțelegeceef ectv aav eaasupr amea
ucider eal ui Dar in.Poat ecăesi ngur ul car eî nțel ege.
— Execuț iav aav eal ocdupănumi reanoul ui Împăr at, î
nseamnăcămai et imppânăat unci.
„Greși t”,măgândesceu.
„Îndouăsăpt ămâni ”,aspusbăr bat ul-umbr ă,„ v eiav eaunnouÎ mpăr at”.Fr atelemeunumaiar e
mul tt imp.Maiar edoardouăsăpt ămâni .Neapăr att rebui esă- ispunast aluiKeenan!Cândmă
î
nt orc s- of ac,v ăd un l egi onarst ând l ai ntr area î n bi roulcur ier i
lorșiui tându-se l a mi ne.
Urmăr itor ul.
— Mazennuv af imâi neî nor aș,spuneKeenanî nt i
mpceseapl eacădepar căarf iscăpatcev a,
i
areucont inuisămăui tf ixî naint e, conșt ient ădepr ezenț aomul uicomandant ului.Darpoi mâi ne,
dacăpoț i scăpade„ coadă” .
—  Nu, mur mureu, făcându- midi nnouv ântcuscr isoarea.Disear ă.Osăi esdi nnoudi sear ă.Când
comandant uldoar me.Nupl eacăni ciodat ădincamer ăpânădi mi neața.Măv oistrecuraaf arădin
școal ă.Văgăsesceu.
—  Suntpr eamul tepat ruleînsear aast a.EFest i
valulLunii

—  Patrulelev orf iocupat ecugr upuril
edepet recăreți
,i
nsisteu.Nuv orbăgaî nseamăoscl av ă.Te
rog,Keenan!Tr ebui esăv orbesccuMazen.Am i nformații
.Dacăaj ungl ael ,îlvascoatepeDar i
n
dinî nchisoar eî nai ntesăf i
eexecut at.
—  Bine,spuneKeenanșiar uncândopr i
vir
eî nt r
eacătur măritoruluimeu.Vi nol afestival.Daueu
det i
neacol o.
Ocl i
pămai târziu, adi spăr ut.Pr edauscr i
soareal abiroulcuri
er i
lorși plătesct axadelivrare.Pest e
cât evacl ipesuntaf arăpr ivindagl omer ați
adi npiață.Oar einformaț iapecar eam af lat-ov af ide
ajunscasă- misal vezf ratele?Î lvaconv i
ngepeMazencăt rebui esă- leli
berezepeDar inacum și
numai târziu?
Vaf ideaj uns,hot ărăsceu.Tr ebui esăf iedeaj uns.N-am mer sat âtdedepar tecasă- miv ăd
fratelemur ind.Di sear ăî lvoiconv i
ngepeMazensă- lscoatăpeDar indinî nchisoare.Voif ăgădui
săr ămânscl avăpânăcândobț i
nt oatei nformaț i
il
epecar eșil edor ește.Voij uracr edi
nță
Rezi stenței.Voi faceor icev af inevoie.
Darmai întâi det oat e,am al t cevader ezolvat.Cum osămăst r ecordi searăaf arădinBlackcl i
ff
?

24.
Elias
Cânt eculeunr âucar eșer puieșt epr i
nv isel
emel epl inededur er e,li
niștitșibl ând,scoț ândl a
supr af aț ăami nti
r idi ntr
-ov i
ațăpecar eapr oapecăam ui tat-
o, viațadi naintedeBl ackclif
f.Căr uțele
cucov iltirdemăt asest răbăt ânddeșer tulTr i
bal.Tov arășiimeidej oacăchi ui ndî noaze,r âset ele
l
orcani ștecl opoț ei.Plimbăr il
ecuMami eRilal aumbr acur mal i
lorșiv oceaeil afeldel inișt i

pr ecum mur mur ul v ieți
i.
Cândcânt eculseopr eșt e,v i
sel eî șipi erdst rălucireașial unecî ncoșmar ur i
.Coșmar ur i
lese
transf or măî ntr-unhăuî nt unecatdedur ere,iardur er eamăur măr eșt ecaungeamănr ăzbunăt or .
Înspat elemeusedeschi deoușădeî ntuner i
cf lămândșiomânămăpr indedespat e,încer când
sămăt r agăî năunt ru.
Peur măcânt ecul î
ncepedi nnou, unf i
ri
cel dev iațăî nnesf ârșit
aî nt unecime, iareumăî ntinddupă
el și-lapuccâtpotdest râns.
***
Îmir ecapătcunoșt ințașimăsi mtameț it
,cașicum m- așf iî
nt orsî nt rupulmeudupăanil ungi
pet recuț idepar te.Deșimăașt eptsăam dur eri
,r eușescsă- mimi șcmembr elecuușur i
nț ășimă
ridic.
Af arăt ocmais- auapr i
nsl ămpi lepent rusear ă.Șt i
ucămăaf l
ul ai nfir
mer iepent r
ucăest e
singur ull ocdi nBl ackcl i
f fcuper eți
ialbi.Î nîncăper enuexi stăni mi caltcev adecâtpat ulî ncar e
zac,omăsuț ășiunscaunsi mpl udel emnundemoț ăi
eHel ene.Ar atăgr oazni c,ar ef ațapl inăde
vânăt ăi și dezgâr ieturi.
—  Elias!
Tr esar eși deschi deochi icândmăaudemi șcându- mă.
—  Slav ăcer ului!Ai fostinconșt ientdouăzi l
e.
—  Adu- miami nt e,cr oncănesc eu r ăguși t,cu gât uluscat ,cu capulpul sând de dur ere.S- a
întâmpl atcev apest ânci.Cev aciudat …
Hel eneî mi toar năunpaharcuapădi ncar afadepemasă.
—  Ne- auat acatef rițiiî
nt impul celeide- adouaÎ ncer cări
, cândcobor am depest ânci.
—  Unul di ntreei at ăi atfrânghi a, î
mi ami nt esceu.Și peur mă…
—  Pemi nem- aiînghesui tî nf i
ridaaceeadi npiatră,darn- aiavutat âtami ntesăt eadăpost eșt iși
tu,seî ncr unt ăl ami neHel ene,darî it r
emur ămâi nil
ecândî midăapa.Aicăzutcapl umbul .Te- ai
i
zbi tcucapuldeper eteledest âncă.Put eaisămor i,nor occăair ămasancor atdecoar dadi ntre
noi .Euam cânt atdi nt oțiboj ociipânăcândașt er s-
oși ulti
mul efri
t.Apoi te-am cobor âtpepl at oul
deșer tuluișit e-am ascunsî ntr-
omi căgr otădinspat eleunorar bușt i
.S-adov edi tunadev ăr atf ort,
pânăl aur mă, ușordeapăr at.
—  At rebui tsăt el upț i?Dinnou?
—  Prof eț iiauî ncer catsăneuci dăî ncădepat ruor i.Scor pioniimi -ausăr i
tî nochișii -am omor ât,
darv i
per aapr oapecăaaj unsl at ine.Peur măaumaif ostst afi
i–suntni șt et icăloase, sășt ii,nu
seamănăcucel edi npov eșt i.Mar ebel easăl ef acif elul ,trebui esăl est ri
v eșt icapegândaci .Dar
totl egi onar iiauf ostceimair ăi ,adaugăHel enepăl indșipi erzându- șiumor ulnegr udi nv oce.
Veneauî nneșt ire.Cum omor am unulsaudoi ,cum apăr eaupat r
uî nl ocull or .Auf ostgat asămă
dov edească, nor occăi nt rar eaî ngr otăer apr eaî ngust ă.
—  Câț iai uci s?
—  Pr eamul ți.Darne- am l upt atpar te-n-par te,n-am decesămăsi mtv inov at ă.
Par te- n- par te.Măgândescl aceipat rusol daț iuci șidemi nepescăr il
et urnul uidepază.Art rebui
sămăsi mtr ecunoscăt or, pr obabi l,căn- am f ostnev oitsăadaugși mai mul țiper ăboj .
—  Înzor iaapăr utunPr of et ,cont inuăHel ene.Le- aor donatl egi onar il
orsăt educăl ai nfi
rmer i
e.Mi
-aspuscăMar cusșiZakauf ostșieir ăni ți
.Înt rucâtr ămăsesem si ngur aneat insă,am câșt igat
Încer car ea.Peur mămi -adatast a.
Îșidesf acet unical agâtși îmi arat ăocămașăl uci oasă, st rânsăpecor p.
—  Decenumi -ai spuscăai câșt igat ?
Măsi mtușur at.Dacăarf iieși tv i
ct ori
oși Mar cussauZak, pr obabi l căf ăceam ț ăndăr icev a.
—  Și pent ruast aț i-audat …ocămașă?
—  Ef ăcut ădi nmet al viu, for jatdePr ofeți, l
af el camășt ilenoast re, ziceHel ene.Opr eșteor icet ăiș,
spunei ,chi arșioț eluldeSer r a.Misepar eunl ucr ubun.NumaiDumnezeușt iecenemai
așt eapt ădat av ii
toar e.
Clat indi ncap.Duhur i,ef rițișist af i
i.Pov eștiTr ibal ecar eaupr i
nsv iață.Ni ciî nv i
snumi -
așf i
i
magi natcăsepoat e.
—  Pr of eț i
i n-audegânds- ol asemai moal e, nu-i așa?
—  Laceal tcev at e-aiașt ept a?î nt reabăî ncetHel ene.Al egur măt or ulÎ mpăr at .Nu- ipuț inlucr u.Tu
–noi–t rebui esăav em î ncr eder eî nei ,ziceear espi rândadânc, apoir est ulcuv int elorîivinșuv oi.
Cândt e- am v ăzutcăzând,am cr ezutcăaimur i
tșimi -am datseamacăav eam omul ți
mede
l
ucr ur ipecar eașf iv rutsăț i lespun.
Duceșov ăi ndmânaspr ef ațamea, cuochi ivorbi ndu- mi par căî ntr-unl i
mbaj necunoscut .
„Nu- ichi arat âtdenecunoscut ,El i
as.Lav iniaTanahat e- apr ivitlaf el.ȘiCer esCor an.Chi arî naint e
săl esăr uț i.”
Dedat aast a-ial tcev a.Acum ev orbadeHel ene.„ Șice?Aiv r easăv ezicum est e–șt iipreabi ne” .
Gândulăst amădezgust ăi medi atce- mit recepr i
ncap.CuHel enenu- iv or badeunf l
ir
tsaude- o
av ent ur ăde- onoapt e.Est epr iet enameaceamai bună.Mer itămai mul t.
—  Elias…
Arev oceaușoar ăcaobr izădev arăși î
și mușcăbuzel e.„ Nu.N- ol ăsa! ”
Îmi fer esccapul ,i
areaî și tragemânaî napoi depar căs- arf i fript.Obr aji isef acst acoj ii
.
—  Hel ene…
—  Nu- țibat ecapul ,spuneear i
di cânddi numer i,cuunt onf alsnepăsăt or .Cr edcă- idi ncauzăcă
suntf ericităsăt ev ădî nv iaț ă.Apr opo, nici numi -aispuscum t esi mț i.
Măui meșt ev i
tezacucar et recepest emoment uldi nai nte, darsuntgr ozavdeușur atcăam ev it
at
odi scuț iej enant ă, așacămăpr efacși eucănus- aînt âmpl atni mi c.
—  Mădoar ecapul .Măsi mt …ameț it.Par căam auzi tuncânt ec.Șt iicev adespr east a?…
—  Pr obabi lcăai visat .
Hel eneseui tăst ânj eni tăî ntr -opar t
eși ,or icâtașf ideameț it
,îmidauseamacăascundecev a.
Ușasedeschi deșii nt rădoct or ul, i
areasar eî npi cioar edepescaun, par căușur atăcămaiest eși
altcinev aî nî ncăper e.
—  O, Vet ur ius!spunedoct or ul .Însf ârșit,te-ai t
rezi t !
Omulăst anumi -apl ăcutni ciodat ă.Eunsf r
ijitcar ef acepedeșt ept ulșimoar edepl ăcer esă
vor beascădespr emet odel el ui dev i
ndecar e,înt impcepaci enț i
isezv ârcol escdedur ere.Seagi tă
î
nj ur ul meuși î
mi scoat ebandaj ul del api cior.
Rămâncugur acăscat ă.Măașt ept am l aor anăsânger ândă, darî nl oculein- amair ămasdecâto
cicat ri
cecar epar ev echedecât ev asăpt ămâni .Măf ur nicăat uncicândoat i
ng,daral t
mi nterinu
mădoar edel oc.
—Ocat apl asmădi nsudpr epar at ăchi ardemi ne,spunedoct orul.Măr turisesccăam f olosit-ode
mul teor i,darcut ineam obț inutf ormul aper fect ă. 
Medi culî midesf aceșibandaj uldi nj urulcapul ui.Ni cimăcarnu- ipăt atdesânge.Si mtodur er e
sur dăî nspat eleur echi ișiducmânaacol o.Daudemar ginileuneici cat rici.Dacăest eadev ăratce
mi -aspusHel ene,r anaast amăput eapunel apământsăpt ămâniî nși r.Șit otuși ,s-av i
ndecatî n
câtev azi le.Mi racul os.Î lmăsordi npr iviripedoct or .Preami racul oscasăf ir euși tașacev adoar
sacul ăst adeoasepl i
ndesi ne.
Îmi dauseamacăHel eneî mi ev it
ăi nt enț ionatpr ivi
rea.
— M- av i
zitatv reunPr of et ?îl î
nt rebpedoct or.
— Pr of et?Nu.Doareușiuceni ciimei .ȘiAqui l
la,ev ident ,adaugăel ,ar uncându- iluiHelopr i
v i
r e
i
r i
tată.Ast atai ci și ți
-acânt atcânt ecedel eagănor i
decât eor i aav utocazi a.
Medi cul scoat eost icl uțădi nbuzunar .
— Sev ădi nr ădăci nădesângerpent rudur eri,zi ceel .„ Sevădi nr ădăci nădesânger ”.Cuv intel e
asteapar cămăf acsă- mi ami nt escdecev a,darî mi scapăceanume.
— Aiuni for maî ndul ap,spunedoct orul .Poț isăpl ecicândv r
ei,darț i-așr ecomandasăt e
menaj eziov reme.I -am spuscomandant uluicănueșt iaptdeant renamentsaudegar dăpână
mâi ne.
Imedi atcedoct or ul iesedi ncamer ă, măî nt orcspr eHel ene.
— Nuexi st ăpel umeaast acat apl asmăî nst ar esăv i
ndeceast felder ăni .Șit otuși ,num- av i
zitat
niciunPr of et .Doart u.
— Poat ecăr ăni l
en- auf ostat âtdegr av ecum ai crezut.
— Hel ene.Spune- mi ce- icucânt atul .
Deschi degur asăv or bească,apoiozbugheșt espr eușămaii utecaol oviturădebi ci.Di n
nef ericirepent ruea, măașt ept am l aast a.
Aruncăf ul ger edi nochicândopr inddemânășiv ădcăsegândeșt eceart rebuisăf acă.„ Sămă
l
uptcuel ?Oar emer ită? ”Oașt eptsăsehot ăr ascășisedomol ește.Î șit ragedeget el edi nmâna
meași seașazădi nnoupescaun.
— Am î nceputî ngr ot ă, spuneHel .Tet otzbăt eai, depar căav eaiocr i
ză.Am v ăzutcăt e-ailiniștit
atuncicândam cânt atsăal ungef r i
ții.Ți -amair evenitcul oar eaî nobr aji
,i arr anadel acapa
î
ncet atsămaisânger eze.Așacăam cont i
nuatsăcânt .Tr eabaast am- aobosi t
, m- asl ăbit,par că
aveam f ebr ă.Nușt iuceî nseamnă, adaugăeacut eamăî npr ivir
i.N- așî ncer cani ciodat ăsăi nv oc
spiritelemor ți
lor .Nusuntv r
ăj it
oar e, Elias, j
ur…
— Șt iu, Hel .
Lanai ba,ce- arf acemamadacăaraf la?ArchemaGar daNeagr ă?Nu- ini mi cbunî nt reabaast a.
Război nici icr edcăput er i
lesupr anat ural eset ragdi nspi r
itelemor ț
ilorșinumaiPr ofeți
ipotf i
posedaț ideel e.Or i
ci neal t
ci nev aardacelmaimi csemncăar ev reol egăt urăcumagi aarf i
condamnatl amoar teși execut at .
 
Pef aț al uiHeldanseazăumbr eleî nser ăr i
ișiî miami ntesccum ar ătaat uncicândaapucat -
o
RowanGol dgal eși aacoper it-ocul umi naaceeaci udat ă.
— Pev remur i,Mami eRi l
anespuneapov ești,începeucumar egr ij
ă,î ncer cândsăn- osper ii.Ne
vorbea despr e oamenicar e se t rezeau cu put erineobi șnuite după ce l uau cont actcu
supr anat ural ul.Uni icăpăt auof or țădeosebi tă,al ț
iier auî nst aresăschi mbev remea.Câț iva
reușeauchi arsăv indececuput er eav ocii.
— Nusepoat e.Numai Pr ofeț i
i aucuadev ăr atput ereasă…
— Hel ene, acum douănopț ine- am l upt atcuduhur ișicuef ri
ți.Ci nemaișt i
ecesepoat eșicenu?
Poat ecăat inger eaacel ui efritat rezi tcev aî nt ine.
— Cev at ar eci udat ,zi ceeași îmi înt indeuni forma.N- am r eușitdecâts- ozăpăcescși mai tare.
— Cev aneomenesc.Cev a…
— Cev acar epr obabi lmi -
asal v atv i
aț a.
Hel măapucădeumărși își înfigedeget elesubț iriîncar neamea.
— Pr omi te-micăn- osăspuini mănui ,El ias.Lasăpet oatăl umeasăcr eadăcădoct orulf ace
mi nuni .Ter og.Vr eaumaiî nt âisăî nț elegeucesepet rece.Dacăaf lăcomandant ul,osăcheme
Gar daNeagr ăși …
„Și vorî ncer casăt epur ifi
ce” .
— Rămânesecr etul nost ru, î
i spun, i
areapar ecev amai ușurat ă.
Iesdel ainf irmer ieși măt rez escî nt âmpi natcuur ale–Far i
s, Dex, Tristas, Demet rius, Leander ,toți
strigăși măbatpespat e.
— Șt iam eucănut edov edesct icăloși i

— Hai sădăm cepl abut oi șisăsăr băt or i
m…
—  Înapoi !zi ceHel ene.Lăsaț i
-l săr espi re.
Oî nt rer upebubui tul tobel or .
Toț ipr oaspeț iiabsol venț isăsepr ez inteimedi atpet erenulunudeant r
enamentpent r uexer ciț
ii
del upt ă.
Mesaj ul ser epet ăși -ifacepecei lalțisăgeamăși să-și deaochi i pest ecap.
—  Fă- neof av oar e,El ias,zi ceFar is.Dupăcecâșt igișidev iist ăpânulcelmar e,scoat e- nede- aici,
bine?
—  Hei ,ziceHel ene, lami nenuv ăgândi ț
i?Dacăosăcâșt igeu?
—  Dacăosăcâșt igit u,osăî nchi zidocur i
leșin- osănemaidi străm ni ciodat ă,zi ceLeander ,
făcându- mi cuochi ul .
—  Eșt ipr ost ,Leander ,cum săî nchi ddocur i
le?i zbucneșt eHel ene.Dacănu- mipl acbor del uri
le, nu
î
nseamnă…
Leanderset r ageî napoi , pr ot ejându- și nasul cupal mel e.
—  Iart ă-l,pr easf int easpi rant ,psal modi azăTr istas,cuochi il uial bașt ristrălucinddev esel i
e.Nu- l
l
ov i!Nu- idecâtunbi etsupus…
—  Hai ,căr aț i
-v ăcut oț i
i, ziceHel ene.
—  Lazeceșij umăt at e,El ias,st rigăLeander ,îndepăr tându- sel aolal tăcucei l
alți.Lami neî n
camer ă.Tr ebui esăsăr băt or im cum secuv i
ne.Poț ivenișit u,Aqui l
l
a,numaidacăpr omi țicănu-
mi mai spar gi nasul .
Îispuncăv innegr eși t,iardupăcepl eacăt oț i,Hel eneî mi întindeost icluță.
—  Er asăui țisev adi nr ădăci nădesânger .
—  Lai a!
Îmi dauseamai medi atdeceam av utmai dev remesenzaț iacăt rebui asă- mi ami nt esccev a.I-am
promi sscl av eisev ăt ămădui toar eî nur măcut r
eizi l
e.Pr obabi lcăsuf erăgr oazni cdi ncauzar ănii.
Oar es- of i î
ngr iji
t?i -of i cur ăț at-obucăt ăreasa?Oar e…
—  Ci ne- iLai a?măsmul gedepegândur iHel ene, cuv oceaper icul osdel i
niștită.
—  Est e…Nu- i ni meni .
Hel enen- arî nț elegef ăgădui alapecar ei-am f ăcut -ounei scl avedi nr ândul Căr turar i
lor .
—  Ces- amai înt âmpl atcâtam st atl ai nfirmer i
e?schi mbeuv or ba.Ai veștiinter esant e?
Hel eneî mi ar uncăopr ivirecar espunecă- mi per mi tesăschi mbsubi ect ul.
—  Rezi stenț aaat acatoMască– peDaemonCassi us– chi arî npr opr i
acasă.S- aupur t
at
groazni ccuel ,separ e.L- agăsi tsoț iaadouazidi mi neaț ă.Ni meninuaauzi tni mi c.Ti căl oșii
dev i
nt otmaiî ndr ăzneț i
.Și …armaif icev a,coboar ăeav ocea.Tat aaauzi tunzv oncăSf r
ânci ocul
emor t.
Măui tl aeaneî ncr ezăt or .
—  TotRezi st enț a?
Hel enecl at inădi ncap.
—  Dupăcum șt ii,Împăr atul seaf l
ăl adi stanțădedoarv reodouăsăpt ămâni deSer ra.Aî nceputsă
punăl acal eunpl ansăat aceAcademi aBl ackcl i
ffși penoi ,peaspi ranț i.
Buni cul m- aav ert i
zatcăașasev aî nt âmpl a, dart otnu- mi placecândoaud.
—  Sf rânci ocul aaf latcear edegândși aîncer catsădemi sionezedi npost ,iarTai usl -
aexecut at .
—  Nupoț i sădemi sionezi ,dacăeșt iSf râncioc.Rămâi ladat oriepânămor i
.Toat ăl umeașt i
east a.
—  Def apt ,zi ceHel ene,Sf r ânci oculpoat esădemi sioneze,darnumaidacăÎ mpăr at ulest ede
acor dsă- lel iber ezedi nf uncț ie.Nut oat ălumeașt ieast a–t ataspunecăeopor tițăci udat ă
l
ăsat ădel egeaI mper iului .Înor i
cecaz, dacăzv onulsedov edeșt eadev ărat, Sfrânci oculaf ostun
prostsăcear ăașacev a.Tai usnuav eacum săaccept esăsedespar tădemânal uidr eapt ăexact
cândCasaTai asev eder ăst ur nat ădel aput er e.
Seui tăl ami neșiașt eapt ăunr ăspuns, numaicăeuam r ămascuochi ifi
xaț ipegur aeideschi să
pent rucăt ocmaimi -at recutpr inmi ntecev aext rem dei mpor tant ,cev acen- am î nț elespână
acum.
„Dacăî ț
if acidat or ia”,aspusPr ofet ul,„aișansasăr upipent rut ot deaunal egăt uril
edi nt r
et ineși
Imper iu.
Știucesăf ac.Șt iucum să- mi obț inl i
ber tatea.
Dacăosăcâșt igÎ ncer căr ile,dev inÎ mpăr at.Numaimoar teaî lmaipoat eel i
ber apeÎ mpăr atde
dat or ial uif aț ă de I mper i
u.Nu l af elst au l ucr ur i
le cu Sf rânci ocul .„ Sf rânci oculpoat e să
demi sioneze, darnumai dacăÎ mpăr atul estedeacor dsă- leliber ezedi nf uncț ie”.
Nut rebui esăcâșt igeuÎ ncercările.Helenet rebuies- of acă.Dacăl ecâșt i
găea,i areudev i
n
Sfrânci oc, atunci măpoat eelibera.
Rev elațiaast amăl oveștepânăî nmăr untaieșimăf aceî nacel așitimpsăsi mtcăzbor .Pr ofeț
ii
auspuscăor icinecâșt igăÎncer căril
ev adev eniÎmpăr at.Mar cusșiHel eneaucâșt i
gatcâteuna
fi
ecar e.Ast aî nseamnă că ur măt oarea Încercar etrebuie s-o câșt i
g eu,i arHelene să iasă
victor ioasăî nceade- apat ra.Mar cusșiZakt rebui esămoar ăcândv aîntremoment ulăstașicel
deat unci .
—  Elias?
—  Da, răspundeupr eat are.Iart
ă-mă.
Hel enepar ei ritată.
—  Tegândeșt i laLai a?
Scl av aCăr turăr easăeat âtdedepar tedegândur il
emel e,încâtpent r
uocl i
părămânmutdeui mi r
e,
i
arHel enedev ineț âfnoasă.
—  At unci ,număbăgaî nseamă,î mispune.Nu- țibatecapulcat ocmaiam pet recutdouăzi l
ela
căpăt âiul pat ului tău, cântândcasăt ereaducl av iaț
ă…
Vremedeosecundă, nușt iucesăzi c.N-ocunoscpeaceast ăHel ene.Acum chi arsepoartăcao
fată.
—  Nu, Hel ,nu- iv orbadespr east a.Suntdoarobosi tși…
—  Las- obal tă, ziceea.Tr ebuiesăi nt r
uîngar dă.
—  Aspi r antVet ur i
us!
Unci nciarseapr opi edemi neî nf ugă,cuunbi letînmână.I aubiletulșiînacelașitimpor ogpe
Hel enesăașt ept e.Eanumăbagăî nseamăși seî ndepărteazăchi arcânddausăî ncepsă-iexpli
c.

25.
Laia
Aut r ecutcât ev aor edecândi -
am spusl uiKeenancăv oiieșidinBl ackcl i
ffcasăneî ntâlnim și
măsi mtceamai mar eproast ădi nlume.Cl opotul deor az eceav enitșiat recut .Comandant ulmi-
adatl i
berșis- adusl acul car edeunceas.Nuv amaiapăr eapânădi mi neaț ă,maial escăi -
am
puskhebî nceai– opl ant ăf ăr ămi rosșif ărăgustcucar eî șiajut abuni cu’paci enț iisăse
odihnească.Bucăt ăreasași Izzi dormî nchi ți
mi i
lel or.Î ncasăel iniștecaî nt r
-unmausol eu.
Iareuî ncămai stauî ncămăr uț amea, î
ncer cândsănăscocescunpl ancasăpotpl eca.
Nusepoat esăt recpurșisi mpl upel ângăpazni ciidel apoar tăat âtdet ârziuînnoapt e.Scl avi
i
careauf ăcutpr ost iasăî ncer ceașacev as- aual escunecazur i.Înpl us,așr iscasăaf l
eși
comandant ul despr eescapadameanoct urnă.
Măgândesccăașput eat ot ușisăcr eezodi versiuneșisămăst recorpel ângăpazni ci.Îmi
ami nt escdef l
ăcăr il
ecar ene- aumi stuitcasaî nnoapt ear aziei
.Ni micnudi strageat enți
amait are
decâtf ocul .
Plecdi ncamer ăî nar matăcui ască,f itilșiamnar .O eșar făneagr ăî nfășur atăl argpecapî mi
ascundef ața, iarr ochi acugul erînaltși mâneci lungi acoper ădeopot r
ivăcăt ușel edescl av ăcâtși
semnul făcutdecomandant ,încăpl indecr ust eși dur eros.
Coridor ulser vitor i
lorepust i
u.Măducf ărăzgomotcăt repoar t
adel emncar edăspr et erenur i
le
deant renamentdel aBl ackcl iffși odeschi d.
Gememai taredecâtunpor cî njunghiat.
Măst râmbdef ricășidauf ugaî napoil ami neî ncamer ă,așteptândsăapar ăci nev așisă
cercet ezemot iv ul zgomot ului.Pent rucănuapar eni meni ,măst recordi nnouaf ară…
— Lai a?Undet educi ?
Tresart ar eși scapj osf it
ilulși amnar ul,abiar eușindsăpăst reziasca.
— Lanai ba, Izzi !
— Iart ă-mă,zi ceeaadunândl ucr uri
lescăpat edemi neșif ăcândochi imar icândî șidăseamace
sunt .Încer cisăt est recoriaf ară.
— Banu, ziceu, darI zziîmi ar uncăopr ivirecar emăf acesămăsi mtpr ost .Bine, ast afac, dar …
— Te- așput eaaj uta,șopt eșt eea.Șt iuoi eșiredi nAcademi epeundenuumbl ăni cimăcar
patrul elel egionar ilor.
— Epr eaper icul os, I
zzi .
— Bine.Ai drept at e.
Dăsăser etragă, darapoi seopr ește, f
rământ ându- și mâinilemici .
—  Dacă…Dacăaidegândsădaif ocl acev așisăt est recor ipepoar t
adi nf aț
ăî ntimpcepazni ci
i
nusuntat enț i,sășt iicăn- osăr eușeșt i.Legi onariiî
i vort ri
mi tepesol dațiiauxili
arisăv adădef oc.
Nul asăni ciodat ăpoar tanepăzi tă.Ni ciodat ă.
Îmi dauseamai medi atcăar edr ept ate.Arf it r
ebuitsămăgândescși singur ă.
—  Poț i
să- mi spui unde- iieșireaai a?oî ntr eb.
—  Eopot ecăt ăi nuit
ă, ziceea.Ocăr ar est âncoasă, abr uptăși î
ngust ă.Îmi parerău, dardacămer g
săț i-oar ăt,însemnăcăt rebui esăv incut i
ne.Pemi nenumăder anjează.Așaarf aceor ice
priet enă–adaugăI zzir epede, rostindcuv ânt ulpri
et enădepar căarf iunsecr etpecar eși-ardori
să- laf l
e.Nuv reausăspuncăsunt em pr iet ene, segr ăbeșt eeasăpr ecizeze.Adi că…nușt i
u,n-am
av utni ciodat ăcuadev ărat…
„0pr ietenă” .Ast adăsăspună, darseui t
ăst ânjenităî nal tăpar te.
—  Tr ebuiesămăî ntâl nesccul egăt ur amea, Izzi.Dacăv i
ișituși tepr i
ndecomandant ul…
—  Măv apedepsi .Poat echi armăv auci de.Șt i
u.Dars- arput eas- ofacășipent r
ucăn- am șters
praf ulî ncamer aeisaupent rucăam pr iv i
t -
oî nochi .Săt r
ăieșt ialăturidecomandantest ecași
cum ai trăi cuMoar tea.Pel ângăast a, crezi căai deal es?Vr eausăspun–adaugăeadepar căși-
arcer escuze–cum al tfelai degândsăi eși deaici?
„Ar edr eptat e”.Nuv r eausăpăț eascăcev a.Acum unan,Război niciimi -
aul uat-
opeZar a.Nupot
supor tagândul căoal t
ăpr ietenăarput easuf eriî
nmâi nil
elor .
Darnuv reauni cisămoar ăDar in.Fi ecar esecundăpi er dutăest eosecundăî ncar eelput rezește
î
nî nchi soar e.Și n-oobl i
geupeI zzi.Eav reasămăaj ut e.Îmi trecpr inmi nteomul țimedeî ndoieli
.
Ledaudeopar t e.„Pent ruDar in.”
—  Bine, î
ispunl uiIzzi.Undenescoat epot ecaaceeasecr etă?
—  Ladocur i
.Acol ov rei săaj ungi ?
Clat indi ncap.
—  Vr eausăaj ungî nCar tierulCăr t
ur arilor, laFest i
valul Lunii.Darmădescur cșidel adocur i
.
Izzi încuv iințează.
—  Peai ci,Lai a.
„Dă, Doamne, sănuai bădesuf erit
” .Segr ăbeșt espr ecamer aeisăi aomant i
e,apoimăapucăde
mânăși măt rageî nspat elecasei .

26.
Elias
Doct orulm- ascut i
tdeant r
enamentșidegar dă, darmameinupar esă- ipese.Bi l
etuldel aeaî mi
ordonăsămăpr ezintpet erenul doi pentrupr egăt i
r eadel upt ăcor placor p.Punsev adi nrădăci nă
desângerî nbuzunar–v at rebui săașt epte–și îmi petrecur măt oareledouăor eîncer cândsănu-
llaspecent uri
onul -i
nst ruct orsămăbat ămăr .
Cândr eușesc,î nsf ârșit,sămăschi mbî ntr-
ouni formăcur atășisăpl ecdel aant renament ,
clopot uldeor azeceabăt utșiat recut ,i
areut rebui esăaj ungl aopet recer e.Băieți
i–șiHel ene–
probabi lcămăașt eptă.Bagmâi nil
eî nbuzunar eșipor nescî ntr-acolo.SpercăHel enes- amai
relaxatpuț i
nsaumăcaraui tatcâtdener voasăer apemi nemai dev reme.Dacăv r
eausămăaj ute
săscapdeî ndatoriril
ef ațădeI mper i
u, pri
mul pasarf isăam gr ij
ăsănumăur ască.
Atingcudeget elest i
cluț acusev ădesângerdi nbuzunar .„I-
aipr omi sLai eicăi -oduci ,Elias,mă
must răov oce.Cumul tezi leî nurmă” .
Laf ell e-am pr omi sHel eneișibăi eți
lorcănev edem î ncazar mă.Pr obabi lcăHeledej af urioasă
pemi ne.Nui -
arpl ăceadel ocsăaf l
ecăv i
zit
ezscl av eCăr turăreseî nmi ezdenoapt e.
Măopr escșicânt ăr escl ucr uri
le.Dacămămi șcdest ulder epede,Hel enen- osășt ieni ciodată
undeam f ost .
Casacomandant ului escăl dat ăî nîntuneric,darpent r
uor iceev entual i
tate,rămânî numbr ă.Poat e
căscl av i
is- orficul cat,dardacămamadoar me,at uncieusuntdj i
nnulml așt i
nil
or!Măducspr e
i
nt rareaser vit
oril
or ,gândi ndu- măsăl asst i
cluțaînbucăt ărie.Peur mă, audv oci.
—  Undenescoat epot ecaaceeasecr etă?
Recunoscv oceașopt i
tă.EaLai ei .
—  Ladocur i.Acol ov r
ei săaj ungi?
Ast aeI zzi, sclavadel abucăt ărie.
Maiascul tocl ipășiî midauseamacăv ors- opor neascăpepot ecat ainicăpl i
nădeper i
colecar e
ducedel aBl ackcliffî nSer ra.Pot ecanuest epăzi tănumaipent rucănu- ini meniat âtdenebun
î
ncâtsăseav ent ur ezepeea.EușiDemet ri
usam st răbăt ut-of ărăf rânghi iacum v reoșasel uni ,î
n
urmaunui par iu, și apr oapecăne- am r uptgât urile.
Arf imar el ucr udacăf et elearr eușisăaj ungăl al imanl uând- opeacol o.Șiarf iunmi racoldubl u
dacăarr euși săsemai și î
nt oar că.Por nescdupăel ecugândul săl espuncănumer i
tăr i
scul ,nici
măcarpent rul egendar ul Fest iv al al Luni i.
Darsi mtcăaer ul v i
br eazăușorși încr emenesc.Mi roaseai ar băși azăpadă.
— Aha,spuneHel enedi nspat elemeu.Așadar ,ast a-iLai a.Oscl av ă.Am cr ezutcăeșt imaibun
decâtcei lalți, Elias, clat i
năeadi ncap.Numi -am i magi natni ciodat ăcăț i
-ai aduceî npatoscl avă.
— Nuececr ezi tu.
Măaudv or bi ndșimăcut remur .Par căsuntunmascult ipiccar esebâl bâieî nf ațanev esteiluica
săsedezv inov ăț eascădev reopur taregr eșită.Numai căHel enenu- i nev ast amea.
— Lai anuest e…
— Măcr ezi pr oast ă?Sauoar bă?
Înochi iHel enei seci teșt ecev aper iculos.
— Am v ăzutcum t eui tail aeaî nzi uacândne- audusl acomandant ,înaint edeÎ ncercar ea
Cur ajului .Par căeaer auni zv or ,i art umur eaideset e.Nucont ează,zi ceHel ,încercândsăse
stăpânească.Lev oi rapor tacomandant ul
ui peeași pepr i
et enaei chi aracum.
— Pent ruce?
Intensi tat eaf ur iei lui Hel măul ui eșt e.
— Pent rucăî ncear căsăi asădi nBl ackcl iff,
scr âșneșt eeadi ndi nți.Pent rucăî șisf i
deazăst ăpâna
șiîncear căsăaj ungăl aunf est i
v al f ărăper mi siune…
— Suntdoarni ștef et e, Hel .
— Suntscl av e, El ias.Si ngur al orpr eocupar et r
ebui esăf iesă- și mul țumeascăst ăpâna,iarî nacest
caz, teasi gur ,st ăpânanuv af imul țumi tădel oc.
— Li nișteșt e- te!
Măui tî nj ur ,îngr ijoratcăne- arput eaauzi cinev a.
— Lai aeunom,Hel ene.Est ef iicasausor acui v a.Dacăt usaueune- am f inăscutdi nal țipărinț i
,
put eam aj ungenoi înl ocul ei.
— Cev reisăspui ?Căart rebuisă- mipar ărăupent ruCăr t
ur ar i
?Căart rebuisă- iconsideregal i
?I -
am cucer i
t.I -am f ăcutsupuși i noșt ri.Așamer gl ucr urile.
— Nu t oat e popoar ele cucer ite suntt ransf ormat eî n scl av i.Î nt ărâmur il
e di n sud,Oameni i
Lacur ilori -aucucer itpeOameni iMl așt inil
orși i-
auaduspecal ea…
— Cenai baseî nt âmpl ăcut i
ne?
Hel enemăpr iv eșt edepar cămi -armai ficrescutuncap.
— Imper iulaanexatdedr eptacestt eritoriu.Adev eni tt er i
tor iulnost ru.Ne- am l uptatpent ruel ,am
mur i
tpent ruel ,i aracum av em obl i
gaț iasă- lpăst r
ăm.Dacăpent r uast at rebuiesă- iț i
nem pe
Căr turar iî nscl av i
e,at unciașasăf i
e!Aigr i
jă,El ias.Dacăt eaudeci nev aspunândasemenea
prost i
i,osăv inăGar daNeagr ăși osăt educăl aKauff ăr ăsămai steapegândur i.
— Ces- aî nt âmpl atcut i
ne, nuv oi ai săschi mbi l
ucr urile?
Cor ect i
tudi neaof icial ăcucar ev or beșt emăscoat edi nsăr i
te.Ocr edeam mai bunăde- atât .
— Însear adedupăabsol v i
re, mi -ai spuscăai v reasăî mbunăt ățeșt i condi ții
leCăr t
urari
lor…
— Măr ef er eam l acondi țiil
edev iaț ă,El ias!Nul ael iber ar eal or!Ui tă-tecef acacum,t icăloșii!Nu
sef erescsăat acecar av anel e, omoar ăAr istocr aținev inov aț iînpat urilelor …
— Cândspui nev i
nov aț i,spercănut egândeșt i l
aDaemonCassi us.Er aoMască…
— Fat aeoscl av ă, mi -
or eteaz ăHel ene.I arcomandant ular edr ept ulsășt i
ecef acsclav el
eei .Să
nu-i spunem arechi v alacuaj ut ar eași favorizar eai nami cul ui .Am degândsăl edenunț .
— Nu, îispun.N- os- of aci !
Mamadej aaî nsemnat -
opeLai a.Dej aal ăsat -
opeI zzif ărăunochi .Șt i
usi gurcearur madacăar
aflacăf etel esest recoar ăpef urișdi nAcademi e.N- armair ămânedi nel eni cicâtsăsat uri
hoitarii.
Hel eneî și î
ncr uci șeaz ăbr aț elel api ept .
— Cum ai degândsămăî mpi edi ci?
— Put er eat av i
ndecăt oar e, îir ăspund.
Măur ăsccăoșant aj ez ,darșt iucăesi ngur ul lucr uînst ar es- of acăsăbat ăî nret r
agere.
— Comandant ul ui i-arpl ăceasăaf lemai mul tedespr eea, nucr ezi?
Hel eneî nlemneșt e.Î nl umi nal uni ipl i
ne,dur ereașișoculdepef ațaeimascat ămăl ov esccaun
pumnî npi ept.Set rageî napoi ,depar căs- artemecar ăzvrăti
reameasănuf iecont agi
oasă.Un
feldeci umă.
— Ești i
ncr edi
bi l

mi spune.După…Dupăt otces- aînt âmpl at!
Scuipădef uri
ecândv orbește,darpeur măseadunășiscoat el aivealăMascadi nea.Voceaî i
dev i
nepl ată,iarfațali
psi tădeexpr esie.
— Nuv reausămai am ni mi cde-afacecut ine,zi
ceea.Dacăai degândsăf iitrădător,eșt
ipecont
propriu.St aidepar t
edemi ne.Laant renament e.Î ngăr zi.ÎntimpulÎ ncercări
lor.Purșisi mplunut e
apropia.
„Lanai ba,El i
as!”Trebui asămăî mpaccuHel eneî nnoapt eaast a,nusămi -of acdușmanșimai
tare.
— Ei,haide, Hel!
Măî ntinds- oiaudebr aț,darnuî midăv oie.Îmi î
mpi ngemânași dispareînnoapt e.
Măui tînur maeical ov i
tî ncap.„ N-av orbitser i
os”,î mispun.„ Ar edoarnev oiesăsecal meze.
„Pânămâi nev aredevenir ați
onalășiosă- ipotexpl icadecen- am v rutsăledenunț epef et
e.„Și
sămăscuzcăam șant ajat-ocusecr et
ulpecar emil -aî ncredințat”.Măst râmb.Da,v oiaștepta
categor icpânămâi ne.Dacăoabor dezacum, probabi lcăv aîncercasămăcast reze.
Mai rămânî nsăLai ași Izzi.
Staupegândur iînîntuner i
c.„Vezi-țidet reabat a,Elias” ,spuneopar tedinmi ne.„Lasăfeteleîn
voiasor ții
.Du- t
elapet recer ealuiLeander .Îmbat ă-t
e”.
„Eștiuni diot”,spuneal tăv oce.„Du-tedupăf eteșiscoat e-
ledinnebuni aastaî naintesăfieprinse
șiucise.Du- te.Acum! ”
Ascultdeadouav oce.Por nescdupăel e.

27.
Laia
EușiI zzit rav er săm cur teapef uriș,cer cet ândsper iatedi nochif erestr
eledel aapar tamentul
comandant ului .Suntî nt unecat e,i
arast aspersăî nsemnecădoar me.
—  I
azi ,t
e- aicăț ăratv reodat ăî ntr-
uncopac?șopt eșteIzzi.
—  Sigurcăda.
—  Atunci , osăf ief l
oar el aurechepent rut ine.Nu- imar ediferenț ă,sășt ii.
Pest ezecemi nut emăcl ati
npeol espededepi atrădeci ncispr ezececent i
met risuspendat ăla
sut edemet rideasupr adunel orși osăget ezpeI zzi dinpr i
viri
.Eaal uat-oiuteînainteameași sare
dinpi at r
ăî npi at răcaomai muț icăbl ondă.
—  Nu- ifloar elaur echeși nuseamănădel occucăț ăratulî
ncopaci ,șuiereu.
Izzi seui tăcer cet ăt orl adunel edededesubt .
—  Numi -am datseamacă- iașadesus.
Deasupr anoast ră,ol unămar eșigal benădomi năcer ulspuzi tdest ele.Eonoapt efrumoasăde
var ă,cal dășif ărăni cioboar edev ânt .Cum moar t
eamăpândeșt el aor i
cepasgr eșit,număpot
bucur adeea.I auogur ădeaerșimaiî nai ntezcâț i
vacent imet r i
,rugându- măsănusesf ăr
âme
piat r
apecar est au.I zzi seui tăî napoi spr emi ne.
Nuacol o.Nuacol o…nu…
—  Aaaaaah!
Îmial unecăpi cior ul,darseopr eșt epet er ensol i
dl av reozececent i
met r
imaij osdecâtmă
așt ept am.
—  Taci !fluturăI zzi dinmână.Osăt rezeșt itoat ășcoal a!
Stâncaabr upt ăest epr esăr at ăcubucăț eledepi atră,dintr
ecar eunel esef acbucăț iimedi atcele
ating.Eopot ecăast a, într-
adev ăr,darmaidegr abăunapent r
uv ever i
țedecâtpent ruoameni .Îmi
alunecăpi cior ulpeunbol ov anmaisf ărâmi ciosșimăspr i
jindeper etepânăî mit r
eceameț eal
ă.
Pest eunmi nut , înfigdi ngr eșeal ădeget eleî ncuibulunorj i
v i
nef uri
oasecucl eștiascuț i
ți
, car
emi
seur căi medi atpet otbr ațul.Îmimușcbuzel ecasăî năbușunț i
pătșimăscut urat âtdeener gic,
î
ncâtmi sedeschi der anadedeasupr aini mi i.Dur ereaascuț it
ăt rezităbr uscîmi taierăsuflarea.
—  Hai de, Laia, măst ri
găI zzidi nf ață.Apr oapecăam aj uns.
Măst rădui escsăî nai ntez ,încer cândsănumăgândescl ahăulgat asămăsoar bădinspat e.
Cândr eușescî ncel edi nur măsăaj ungpet erensol id,aproapecăsăr utpământ ul derecunoșt i
nță.
Râulcl i
poceșt el iniștitl ângădocur iledi napr opiere,iarcat ar gelezeci l
ordeambar cați
unimi ci
acost at el ângămal sel eagănăî nsusși î
nj os, caopădur edesul iț
egat asădanseze.
—  Vezi ?zi ceI zzi .N- af ostașader ău.
—  Tr ebui esănemai și înt oar cem.
Izzinur ăspunde.Seui tăconcent rat ăl aumbr eledi nspat el emeu.Măî ntor cșil escr utezșieu,
atent ăl aor icel ucr uneobi șnui t.Nuauddecâtapai zbi ndchi l
abăr cilor.
—  Iar tă-mă, cl at i
nădi ncapI zzi .Mi s-apăr ut …nucont ează.I a-ot uî nai nt e.
Chei ur il
esuntpl i
nedebeț ivicar er âdșidemar inar icar emi rosasudoar eșiasar e.Femei l
enopț i
i
î
i î
mbi epet oț i trecăt or i
i,cuochi i cani șt et ăci uni stinși .
Izziseopr eșt esăcașt egur al at oat e,darot ragdupămi ne.Neaț inem câtmail aumbr ă,
î
ncer cânddi nr ăsput eri sănepi er dem î nî nt uner icși sănuat ragem at enț iani mănui .
Cur ândneî ndepăr t ăm dedocur i.Pemăsur ăcei nt ram maiadâncî nSer ra,st răzi l
eî misuntt ot
mai fami li
ar e, pânăcândt recem deunzi dscunddechi r
pi ci și intrăm î nCar ti
er .
„Acasă” .
Înai nt en- am pr eț uitni ciodat ăcuadev ăr atmi rosulCar t i
er ului:l ut ,pr afșizăpușeal ădeani mal e
car et răiescî nghesui tel aol al tă.Tr ecdeget ulpr inaer ,mi nunându- mădepr afulcar edanseazăî n
l
umi nabl ândăal uni i
.Di napr opi er eseaudr âset e,set rânt eșt eoușă, țipăuncopi lșipedeasupr a
tutur orpl ut eșt emur mur uldi scuț iil
ordi ntreoameni .Ecompl etdi fer i
tf aț ădel i
nișt eacar eacoper ă
caungi ul giuAcademi aBl ackcl iff.
Acasă.Așv reasăf ieadev ărat .Darnusuntacasă.Numaisunt .Am f ostl ăsat ăf ăr ăcasă.Casa
mi -af ostar sădi nt emel ii.
Necr oi m dr um spr epi aț adi ncent rulCar ti
er ul ui,undeFest ival ulLuni ieî nt oi.Îmiscoteșar f
ași
î
mi desf accocul , l
ăsându- mi păr ul liber , l
af el cat oat ecel el altef emei tiner e.
Lângămi ne, I
zzi soar bet otul prinochi ul dreptdeschi scâtpoat edet are.
—  N- am mai văzutni ciodat ăașacev a, spuneea.Emi nunat .Est e…
Îiscotagr af eledi npăr ul bl ond.Î și ducepal mel el acapși roșeșt e, darî i daumâi niledeopar te.
—  Doarî nnoapt eaast a, spun.Al t
f el nuneput em pi er deî nmul țime.Hai de…
Nef acem l ocpr int reoameni iv esel ișisunt em î nt âmpi nat ecuzâmbet e.Niseof er ăbăut uri
,
schi mbăm sal ut uri, ni seșopt esccompl iment e, uneor ichi arni sest r
igă, spr est ânj eneal al uiIzzi.
Mi -ei mposi bi lsănumăgândescl aDar inșil acâtdemul tî ipl ăceaacestf est i
v al.Acum doianis-
aî mbr ăcatcuhai nel ecel emaibuneșine- at âr âtî npi aț ămaidev reme.Seî nt âmpl apev remea
cândelșibuni caî ncămair âdeauî mpr eună,cândsf at ulbuni cul uier al egeșicândnuav ea
secr etef ațădemi ne.Mi -acumpăr atunmor mandepr ăjit
ur irot undeșigal benecani ștel unipline.
Aadmi ratl ampi oanel ecar el umi naust răzi le,ancor ateî nașaf elî ncâtpar căpl ut eau.Cândau
î
nceputsăcânt escr ipci leșisăbat ăt obel e,al uat -opebuni cașiacondus- oî nj urulr i
ngul uide
danspânăal ăsat -of ăr ăsuf laredeat âtar âs.
Anulăst api ațaepl inădel ume, darcândmi -lami ntescpeDar in, măsi mtsf âși etordesi ngur ă.Nu
m- am gândi tni ciodat ăl al ocur ilegoal edel aFest iv alulLuni i,lal ocur ileundeart rebuisăf iecei
dispăr uț i,ceimor ți,ceipi er duț i.Oar eceseî ntâmpl ăcuf ratel emeuî nî nchi soar e,î nt impceeu
staual ătur i deaceast ămul țimev esel ă?Cum potsăzâmbescși săr âd, dacășt iucăel suf eră?
Măui tlaI zzi,l aui mi reașil abucur iacar eiseci tescpechi p;of tezșial unggândur il
enegr e,de
dragulei .Pr obabi lcămaisuntșial țioameniai cilaf eldesi ngur icașimi ne.Șit otuși ,ni meninu
seî ncr unt ă, nupl ângeșinust ăî mbuf nat .Găsesct oț imot i
v esăzâmbeascășisăr âdă.Mot ivesă
sper e.
Vădof ost ăpaci ent ăde- abuni cul uișimăî ndepăr t ezr epededeea,t r ăgându- mieșar facasă- mi
ascundf ața.Emul t ăl umeai cișinu- igr eusădaidi ngr eșeal ăpest eci nev așt iut, dararf imaibi ne
sănumăl asr ecunoscut ă.
—  Lai a, ziceî ncetI zzi și măat ingeușorpebr aț.Acum cef acem?
—  Or icev rem,î ir ăspund.Ci nev aosămăgăsească.Pânăat unci ,priv im,dansăm,mâncăm.Ne
amest ecăm î nmul țime.
Obser vî napr opi er eot ar abăper oț icondusădeoper echev esel ășiî nconj urat ădeomar ede
mâi ni întinse.
—  Izzi ,ai gust atv reodat ădi npr ăjitur aLuni i?
Măî nghesuipr int recei lalțișii escât ev ami nut emait ârziucudouăpr ăj i
tur ifierbi nți,acoper itecu
fri
șcăr ece.I zzimușcăî ncetdi nuna,î nchi deochi ișizâmbeșt e.Neducem apoispr er i
ngulde
dans,pl indeper echi :soț ișisoț ii,t ațișif iice,f rați,pr iet eni.Renunțl apost ur aumi l
ădescl av ăpe
car eam adopt at -oșipășesccapev remur i,cucapuldr eptșiumer iit rașiî nspat e.Subr ochie,
ranamăust ură, darn- oi auî nseamă.
Izziî șit er mi năpr ăj i
t urașiseui t ăat âtdepof ticioasăl aamea,î ncâti -oî nti
ndf ăr ăsăst aupe
gândur i.Găsi m obancăl i
ber ăși neui tăm ov remel adansat or i,pânăcândI zziîmi dăunghi ont .
Ai unadmi rat or, zi ceeamest ecândul timabucat ădepr ăjitur ă.Acol o, lângămuzi canț i
.
Măui tî nt r-acol oașt ept ându- măsă- lv ădpeKeenan, darî nl ocull uizăr escunt ânărcuoexpr esi e
oar ecum dezor ient ată.Mi separ ev agf ami l
iar .
—  Îlcunoșt i
?măî nt r
eabăI zzi.
—  Nu, îi răspund, dupăcemăgândesccât ev acl ipe.Nucr ed.
Tânăr ul est eî nal tcaunRăzboi nic, cuumer ilargi și br ațebr onzat ecar est rălucescsubl ampi oane.
Mușchi idur iaiabdomenul uiiseghi cescsubv est acugl ugăchi arșidel adi stanț ă.Cur eaua
neagr ăauneit ol beî itai epi ept ulde- acur mezi șul .Deșigl ugat r
asăî iț i
neî numbr ămait oatăf ața,
vădcăar epomeț i înal ți,nasul dr eptși buzepl ine.Tr ăsăt urilel ui i
mpr esi onant esuntdeAr istocr at,
darhai nel eși ochi iînt unecaț iîl facsăar at emai degr abăcaunTr ibal .
Izzi seui tăat ent ăl abăi at ,îlcer cet ează.
—  Eșt i sigur ăcănu- lcunoșt i?Pent rucăel sigurpar esăt eșt ie.
—  Nu.Nul -am mai văzutni ci odat ă.
Pr i
v i
r eabăi atul uiseî ncr uci șeazăcuameașicândî mizâmbeșt e, roșesc.Măui tînal tăpar te, dar
ochi il uimăat ragcaunmagnetșipest eocl ipăi armăî nt orcspr eel .Cont inuăsăseui telami ne,
cubr aț el eî ncr uci șat el api ept .
Pest eosecundă, si mtomânăpeumăr ,însoț itădemi rosdecedr uși dev ânt .
—  Lai a.
Îlui tcâtaicl ipipebăi at ulf rumosdel ângăscenășimăî ntor cspr eKeenan.Măui tlaochi ilui
negr ișil apăr ulr oșușinu- midauseamacășielmăf ixeazăl af eldei nt ensdecâtpest ecât ev a
secunde, cândî și dr egev ocea.
Izziset ragecev amaidepar te,cer cet ându- lpeKeenancui nter es.I -am spuscăt rebuiesăse
poar tecașicum num- arcunoașt e,at uncicândv aapăr eaci nev adi nRezi stenț ă.Nucr edcă
l
upt ăt orilorl e-arpl ăceaf apt ul căoal tăscl avăaaf latdespr emi siuneamea.
—  Vino, spuneKeenan, ar ăt ându- mi spaț iul dint redouăcor tur idinspat elescenei .
Îlur mez, iarI zzi sei ași eadupănoi ,di scr etși l
adi st anț ă.
—  Ai reuși tsăv ii,spuneKeenan.
—  Af ost …dest ul desi mpl u.
—  Măî ndoi esc.Darai reuși t.Br av o.Ar ăț i…
Ochi il uiî micer cet eaz ăchi pul ,apoicoboar ăpecor p.Oast feldepr i
v i
redi npar teaal t
uibăr bat
mer itaopal mă,dardi npar teal uiKeenanr epr ezi nt ămaidegr abăunomagi udecâtoi nsul tă.
Ci t
escî neacev amaimul tdecâtr ezer vaobi șnui tă.Sur pr i
ză?Admi r aț i
e?Schi țezunzâmbet ,iarel
scut ur ădi ncap, cași cum arv reasăsel impezească.
—  Eși Sanaai ci ?î nt rebeu.
—  Ar ămasl abază,î mir ăspundeKeenancuumer iiț epenișiî midauseamacăet ulbur at.Av rut
săt ev adăși ea, darn- al ăsat -oMazensăv i
nă.S- aucer tatde- abi nel eapet emaast a.Facț iuneaei
i
nsi st ăcaMazensă- lel i
ber ezepeDar in.DarMazen…
Îșidr egev oceacași cum arf iv or bitpr eamul tși facesemndi ncapcăt reuncor tdi nf ațanoast ră.
—  Acol omer gem.
Înf aț acor tului ,of emei eTr ibal ăcupăr ulal bcer cet eazăungl obdecr i
st al,întimpcedouăf et e
dinneamulCăr tur ar ilorașt eapt ăsăl espunăcev ede,cuf ețeneî ncr ezăt oare.Î ntr-opar te,un
j
ongl ercuf l
ăcăr iaat rasogr ămadădepr ivitori,i arî nceal al tăî șideapănăpov eșt il
eoKehanni ,
ridicându- și și cobor ându- și v oceacaopasăr eî nzbor .
—  Gr ăbeșt e-te, ziceKeenan, iart onul lui răst i
tmăf acesăt resar .Teașt eapt ă.
Intruî ncor tșiMazenî ncet eazăsămaiv or beascăcuceidoibăr baț idel ângăel .Îir ecunosc, i
-am
văzutî ngr ota.Suntcei lal țilocot enenț iaisăi ,maiapr opi aț idev âr st al uiKeenandecâtdeal ui
Mazenși obi șnui ți sămani fest er ăceal at aci tur năacel ormai t i
ner i.Îmi î
ndr eptspat el
e.Număv oi
l
ăsai nt i
mi dat ă.
—  Eșt i încăî ntreagă, spuneMazen.I mpr esi onant .Ceai pent runoi ?
Îispunt otceșt iudespr eÎ ncer căr ișidespr esosi reaÎ mpăr at ului.Nudezv ăluicum am af l
atacel e
i
nf or maț i
i,iarMazennumăî ntreabă.Cândt ermi ndev orbi t,pânăși Keenanpar eul ui t
.
—  Război ni ciiv ordesemnav iitor ulÎ mpăr atî nmaipuț i
ndedouăsăpt ămâni ,adaugeu.Deast ai -
am spusl uiKeenancăv r eausăneî ntâlni m azi .Numi -
af ostușorsăpl ecdel aBl ackcl i
ff.Mi -am
asumatr isculnumaipent rucășt iam căt rebui esă- țiaducacest ei nf ormaț ii
.Nuest et otcev reit u
sășt i
i,darcusi gur anț ăaj ungecasăt econv ingicăv oiducemi siuneal abunsf âr șit
.Acum î lpoț i
eliber apeDar i
n–Mazenî ncr unt ădi nspr âncene,așacămăgr ăbescsăcont inui–,i areuv oi
rămânel aBl ackcl if
fcâtv ei av eanev oie.
Unuldi nt rel ocot enenț i,unbăr batv oinicșibl ondpecar ecr edcăî lcheamăEr an, îișopt eștecev a
l
aur echel ui Mazen.Pr inochi i băr bat ului mai î
nv ârstăt receoumbr ădeener var e.
—  Cel ul elecondamnaț i
lorl amoar tenuseamănăcuî nchi soar eapr incipal ă,f at o,spuneel .Sunt
apr oapedenepăt runs.Măașt ept am săav em cât ev asăpt ămânil adi spozi țiecasă- lscoat em pe
fratel et ău, deaceeaam accept ats- of ac.Lucr urileast eacert imp.Mai puț i
ndedouăsăpt ămâni …
nuî nseamnăni mi c.
—  Sepoat ef ace, vor beșt eKeenandi nspat elemeu.Am di scut atcuTar i
qși …
—  Dacăv reausăaf lupăr er eat asaual ui Tar iq, osăv -
ocer ,spuneMazen.
Keenanst rângebuzel eșimăașt eptsăr ipost eze.Dareldoarî ncuv i
inț eazădi ncapșiMazen
cont inuă.
—  Nu- idest ult imp,mur mur ăelgândi tor.Tr ebui esăcucer imî nt reagaî nchi soar e.Nuput em f ace
ast adecâtdacă…
Îșif reacăbăr bia, adânci tî ngândur i
, apoi dădi ncapaf i
rmat i
v .
—  Am onouămi siunepent rut ine.Găseșt e-miocal edei ntrar eî nBl ackcl iffpecar en-oșt i
e
altcinev a.Dacăr eușeșt isăf aci ast a, voi put easă- leliberezpef rat elet ău.
—  Șt iuocal e, răspundeu, plinădeușur ar e.Opot ecăsecr etă, pecar eam v enitî ncoace.
—  Nu, ziceMazen, șibucur i
ameasespar gecaunbal on.Av em nev oiedecev a…di feri
t.
—  Mai accesi bil,spuneEr an.Cev apeundesăpoat ătreceungr upmar edeoameni .
—  Cat acombel eseî nt i
ndșisubBl ackcl if
f ,îispuneKeenanl uiMazen.Unel edi ntret uneluril
e
acel eat r ebui esăconducăspr eAcademi e.
—  Sepoat e, spuneMazenșiî șidr egev oceaLe- am maicer cet atșial tădat ă, darn- am găsi tnimi c.
Însăt u, Lai a, aiunav ant aj,pent rucăl e-aiput eacăut achi ardi nBl ackcl i
ff.Av em nev oierepedede
cev a, adaugăel ,spr ij
inindu- șipumni idemasă.Î nt r-osăpt ămână, celmul t.Îlv oit rimitepeKeenan
să- țicomuni cedat a.Sănul ipseșt idel aî ntâl nir
eaaceea.
—  Voi găsi ocal edei ntrar epent ruv oi ,îispun.
Izzit rebui esășt i
ecev a.Tr ebui esăexi st esubBl ackcliffni ștet unel ur inepăzi t
e.Ast amisepar e,
î
nsf ârși t,osar cinăr eal i
zabi l
ă.
—  Darcum v -arput eaaj ut aoi nt rarel aBl ackcl iffsă- lsalv ați peDar i
ndi ncel ul elecondamnaț i
lorla
moar te?nu- mi poteust ăpâni cur iozitat ea.
—  Eoî nt rebar ecor ect ă, spuneKeenanî ncet .
Îlpr iveșt edi rectpeMazenșir ămânsur prinsăcât ăost i
litateseci t
eșt epechi pulbăr batuluimai
vâr st nic.
—  Am unpl an, ziceMazen.Doarat âtt rebui esășt i
i,deocamdat ă.
Îifacesemndi ncapl ui Keenan, car emăat ingepebr ațși por neșt espr eușacor tul ui,i
ndicându- mi
să- lur mez.
Decândcur azia,măsi mtușur at ăpent rupr imaoar ă.Si mtcăașput eaî ndepl i
nisar cinapr i
mi t
ă.
Înaf ar acor tului, jongl erulcuf l
ăcăr iseaf lăî nmi jl
oculspect acol ul ui.Oobser vpeI zziînmul ț
ime,
apl audândt or țelecar el umi neazănoapt ea.Suntapr oapeameț itădesper anțăpânăcândî lvădpe
Keenancum pr iv eșteî ncr unt atpi ruet eledansat orilor.
—  Ces- aî nt âmpl at?
—  Cr ezi că…
Îșit receomânăpr inpăr .Nul -am mai v ăzutni ciodat ăat âtdeagi tat .
—  Îmi faci onoar easă- mi acor zi undans?
Nușt iucemăașt ept am săspună, darî nni ciuncazast a!Reușescsădaudi ncapcăda, i
arelmă
conducepeunr ing.Băi at ulî nal tpecar el -am v ăzutmaidev remedanseazășielacol ocuof ată
Tribal ăgr ațioasă, cuunzâmbetcaunf ul ger .
Scr ipcar iiîncepomel odi er api dă, păt imașă.Keenanmăpr indecuomânădet alie, i
arcuceal al

î
mi cupr indedeget ele.Laat inger eal ui, pieleaî mi înviecasubcăl dur asoar elui.
Epuț inț eapăn, darșt iebi nepași i.
—  Nut edescur ci r
ăudel oc, îispun.
Pemi nem- aî nv ățatbuni cadansur il
ev echi .Măî nt r
ebci nel -aînv ăț atpeKeenan.
—  Temi ră?
Ridi cdi numer i.
—  Nupar i genul dansat or.
—  Ni ci nusunt , deobi cei .
Măcer cet eazăcupr ivirea, cași cum arî ncer casădesci frezecev a.
—  Am cr ezutcăosămor i î
nt r-osăpt ămână, sășt i
i.M- ai sur pr i
ns, ziceel și măpr iveșteî nochi .Nu
suntobi șnui tsăf iusur pr ins.
Căl dur at rupul ui săumăî nv eleștecauncocon.Măsi mtbr uscși mi nunatr ămasăf ărăsuf lare.Dar
peur mă,elî șidespr indeochi idi nt r-aimeișit răsăt ur il
eî iîmpi etrescdi nnou.Si mtpepi el e
furni căt urilenepl ăcut eal er espi nger ii,chi ardacădansăm î ncont i
nuar e.
„Keenanel egăt ur at a, Laia.Ni mi cmai mul t”.
—  Dacăast at ef acesăt esi mț imaibi ne,sășt i
icășieuam cr ezutcăv oimur iîncelmul to
săpt ămână, îispunzâmbi nd, iarel îmi răspundecuost râmbăt urăscur tăagur ii
.
„Sef ereșt edef ericire” ,îmi dauseama.„ Nuar eîncr eder eî nea” .
—  Mai cr ezi și acum căosădaugr eș?î lîntreb.
—  N- arf it rebui tsăspunast a,zi ceelșiseui t
ăî nj os,apoiî ntr-opar te.N- am v r
utsă- mipun
oameni iî
nper icol ,sășt ii
.Și nici…ni ci pet ine.
Ultimel ev or beabi al emur mur ă,iareur i
di cneî ncr ezăt oar edi nspr âncene.
—  Pemi ne?zi c.M- aiameni nțatcăî mif aciv ântî nt r-ocr i
ptăl aci ncisecundedupăcem- ai
cunoscut .
Lui Keenani seî nroșeșt egât ul și cont inuăsăev i
tesăseui t
el ami ne.
—  Î
mi par er ău.Am f ostun…un…
—  Unt icălos?î isarî naj ut or .
Dedat aast azâmbeșt ede- abi nel ea,năuci tor,dart otf oar tescur t.Dădi ncapapr oapet imi d,dar
pest ecât ev acl i
per edev i
neser i
os.
—  Cândam spuscăv ei dagr eș, încer cam săt esper ii
.N- am v rutsăt educi l
aBl ackcliff.
—  Dece?
—  Pent rucăl -am cunoscutpet at ălt ău.Nu, nuașaart rebuisăspun, clatinăeldi ncap.Pent r
ucă
î
i suntdat ort at ălui tău.
Măopr escî nmi j
locul dansul ui și î
mi rev i
nabi adupăceneî mbr ânceșt eci nev a.
Keenani aast adr eptunî ndemncăt rebui esăcont inue.
—  M- acul esdepest răzicândav eam șaseani .Er ai ar nă,șicer șeam.Făr ăpr eamar esucces,
trebui esăspun.Cr edcămădespăr țeaudemoar t
edoarcât evaceasur i.Tat ăl tăum- al uatcuel î
n
tabăr ă,m- aî mbr ăcat ,mi -adatsămănânc.Mi -
aof er i
tunpat .O f ami l
ie.N- osă- iui tni ciodat ă
chipulsausunet ulv oci iat uncicândmi -aspussămer gcuel .Par căi -așf if ăcuteuof avoar e,nu
i
nv er s.
Am zâmbi t.Așaer at ata.
—  Pr imadat ăcândț i
-am v ăzutchi pul lal umi nă, mi s-apăr utcunoscut .Nușt iam deundesăt ei au,
mi sepăr eacăt ecunosc.Peur măne- ai spusși …
Ridi cădi numer i.
—  Decel emaimul t
eor i
,nusuntdeacor dcuceidi nv echeagar dă, cont i
nuăel ,darl edaudr ept ate
cândsusț i
ncăeogr eșeal ăsă- llăsăm pef ratelet ăuî nî nchi soar e,dacăî lput em aj ut a.Maial es
căaaj unsacol odi ncauzaoameni lornoșt r
i,maial escăpăr i
nț i
it ăiauf ăcutpent rumaj or i
tat ea
dint renoimaimul tdecâti -am put ear ăspl ătiv reodat ă.I art r
imiter eat alaBl ackcl iff…maispune
Keenanî ncr unt ându- se.Ast anuseamănăar ecunoșt inț ăf ațădet atălt ău.Șt iudeceaf ăcut -o
Mazen.Enev oitsămul ț
umeascăambel ef acț iuni,iarmi si uneat aaf ostcal eaceamaipot rivi
t ă.
Însămi et otnumi separ ecor ect.
Est er ândul meusăr oșesc.N- av or bitni ci odat ăat âtdemul tcumi ne, i
arv ehemenț al ui mi separ e
apr oapedeneî ndur at.
—  Măst rădui escdi nr ăsput erisăsupr av iețui esc, îispuncuv ocev esel ă.Casănumaiaidecesă
tesi mț ivinov at .
—  Chi arv eisupr av i
eț ui,sășt ii,spuneKeenan.Toț irebel iiaupi erdutpeci nev a,deast al upt ă.Dar
noidoii -am pi erdutpet oț iainoșt ri.Am pi er dutt otceav eam.Sunt em l af el, Laia.Aiî ncreder eî n
mi necândî țispuncăeșt iput er nică,i ndi ferentdacăt uî țidaiseamadeast asaunu.Veigăsi
i
nt rar ea.Suntsi gur .
Suntcel emaical decuv i
nt epecar el e- am auzi tdef oar temul tăv reme.Pr ivirileniseî ntâlnescdi n
noușidedat aast aKeenannusemaiui tăî nal tăpar te.Neî nv ârtim șir est ull umi isepi erde.Nu
spunni mi c,pent rucăt ăcer eadi nt renoiest eacum dul ce,mi nunat ășial easădebunăv oi e.Deși
Keenannuscoat eniciov orbă,ochiil
uiîmispuncev acenuî nț
elegpedepli
n.Simtî năunt
rulmeu
dori
nță,tr
istețeșiameț eală.Așv reasăpăstrezaceast ăapropi
erecapeocomoar ă.N-așvreasă-
idaudrumul .Darmuzi caseopr eșteșiKeenansedespr i
ndedemi ne.
— Î
ntoarce-tecubine.
Cuvint
eleluisuntf or
mal e,caat uncicândv orbeștecul upt
ător
iidi
nsubordine.Măsi mtdepar că
m-arfistr
opi tcuapădi nrâu.
Fărăaltăv orbă,Keenandi spareî nmulți
me.Scr ipcari
iîncepaltămelodi
e,dansatoriiseî
nv âr
tîn
j
urulmeu,i areust aușimăui tcaopr oastădupăel ,ști
indcăn-osăseî nt
oarcă,darcontinuând
săsper.

28.
Elias
Sămăst r
ecorl aFest ival ul Luni iej oacădecopi l.
Îmibagmascaî nbuzunar–f ațameaeceamaibunădeghi zar e–șișt er pelescni șt ehai nede
căl ărieșiot olbădel aodugheanăTr i
bal ăper oți.Peur mămăst recorî ntr-odr ogher iedupă
wi ll
adonna,osubst anț ăcar e,at uncicândeamest ecat ăcuunul ei,dilatăpupi leledest uldemul t
pent rucaunRăzboi nicsăpoat ăt r
ecepent ruunceassaudouădr eptCăr turarsauTr ibal .
Floar el aur eche.Î mipunwi ll
adonnaî nochișipest ecât ev acl ipesuntdusdeunv aldeCăr tur ari
pânăî ni nimaf est ival ului .Numărdouăspr ezececăidei eși reșii dent ifi
cdouăzecideposi bi l
e
ar mepânăsă- mi dauseamacef ac, darpeur mămăsi lescsămădest ind.
Tr ecpel ângăt ar abecumâncar eșir i
ngur idedans,pel ângăj ongl er ișiî nghi ț
itoridef lăcăr i
,
acr obaț i,Kehanni ,cânt ăr ețiv ocal ișii nstrument iști.Muzi canț i
izdr ăngănescdi nlăut eșil i
re,î n
timpcebăt aiav esel ăat obel orț i
ner itmul .
Măr etr agdi nmul țime, dezor ientatdi nt r-
odat ă.At recutpr eamul tăv remedecândn- am maiauzi t
tobel ecânt ândșiî ncer ci nst inctivsăt raducbăt ăil
el orî nor dine,descoper i
ndcuui mi recănu
i
zbut esc.
Încel edi nur mă, reușescsănumămaigândescl ael eșimăl ascopl eșitdecul ori
, demi r
osur iși
debucur iacopi lăreascădi nj urulmeu.N- am v ăzutni ciodat ăașacev a,ni cimăcarcânder am
cinci ar .N- am v ăzutni mi casemănăt orî nț i
nut ul Mar innsauî ndeșer tur i
leTr ibal i
lor,nici di ncol ode
gr anițaI mper i
ul ui,undeBar bar iacoper i
țicuf r
unzedanseazăzi leî nși rl al uminast elelor ,ca
posedaț i.
Simtcămăî nv ăl uieopacepl ăcut ă.Număpr iveșteni meni cudezgustsaucuf rică.Nu- i nev oi esă
-mi apărspat ele, ni ci săpardepi atră.
Măsi mtl iber.
Pr ețdev reoci ncimi nut eumbl uf ărăț intăpr inmul ți
me,cr oindu- midr um î ncel edi nur măspr e
ringur ilededans, undel e-am obser vatpeLai așipeI zzi.Cel edouăf etes- audov editsur pr inzăt or
degr eudeur măr it.Ladocur i,am pi er dut -opeLai adi nv eder edemaimul teor i.Darî nCar t
ier ul
Căr tur ar il
or,subl umi nast răluci toar eal ampi oanel or, l
e-am găsi tușor .
Laî nceputmăgândescsămăapr opiideel e, sălespunci nesuntșisăl educî napoil aBl ackcl iff.
Darar at ăl af elcum măsi mteu.Li ber e.Fer icit
e.Nusuntî nst aresăl est ricmoment ul,maial es
căv iețilel orcur gî nr est ul t
impul ui atâtdemohor ât.Pr ef ersămăopr escși sămăui tl ael e.
Poar tăamândouăr ochi isi mpl edemăt aseneagr ă,excel ent ecasăsest recoar eneobser v ateși
să- și ascundăbr ăț ăr i
ledescl av e, darnepot ri
v i
teîncur cubeul penajul uimul țimi i.
Izziși -
al ăsatpăr ulbl ondsă- icadăpest ef aț ășiî șiascundepet eculdepeochisur pr i
nzăt orde
bine.Așacum i esedesubcor t i
napăr ului,par eși mai mi că, abiaobser v abi l
ă.
Lai a,pedeal tăpar te,arf ir emar cat ăor iunde.Rochi acugul erî naltsel ipeșt edet r
upuleiî nt r-un
modcar emi separ edur er osdenedr ept .Subl umi nal ampi oanel or,eleganț agât uluiîi est epusăî n
ev idenț ădepăr ul negr ucacer neal a.
Vr eau să at ing păr ulacel a,să- ladul mec,să- mit recmâna pr in el ,să mi -lînf ășorî nj ur ul
î
nchei et uri
i–„ lanai ba, Vet ur i
us, st ăpâneșt e-te!Încet eazăsăt emai hol bezi !”
Reușescsă- midespr indpr ivireadel aeași -midauseamacănusuntsi ngur ulcar ear ămascu
gur acăscat ă.Mai mul ți tiner idinj urul meuî iaruncăocheade.Eanupar esăbagedeseamă, ceea
ce, desi gur ,of aceși mai at răgăt oar e.
„Br av o, Elias, iart ehol bezi ea.Ner odul e!”Dedat aast a, at enț iamean- atrecutneobser v at ă.
Izzi măur măr eșt edi npr iviri.
Of iav ândf at anumaiunochi ,darsuntapr oapesi gurcăv edemaimul tedecâtal ții
.„ Car ă-tede
aici, Elias” ,îmi spun.„ Înai nt esă- și deaseamadeceî i par iat âtdecunoscut ”.
Izzi seapl eacăși -i șopt eșt eLai ei cev al aur eche.Suntgat asăpl ec, darLai aseui tălami ne.
Ochi ieimăsăget eaz ăî nt unecat .Art r
ebuisă- mimutpr i
virea.Art r
ebuisăpl ec.Dacămămaiui t
mul tlaea,osă- șideaseamaci nesunt .Darnumăpotcl intidi nl oc.Rămânem nemi șcaț ipent ru
unmomenti nt ensșipar cănesf ârșit,mul țumi țidoarsănepr i
v im.„ Cer ule,ef rumoasă! ”Î i
zâmbesc, iarroșeaț acar e- iacoper ăobr aj i
i măf acesămăsi mt ,î
nmodci udat ,triumf ăt or.
Vreaus- oi nv i
tl adans.Vr eausă- iat ingpi eleașisăv orbesccuea,pr ef ăcându- măcăsuntun
băi atTr ibaloar ecar eșicăeaeof at ăoar ecar edi nr ândulCăr tur arilor .„ Eoi deet âmpi tă”,mă
av ertizeazămi nt eamea.„ Tev ar ecunoașt e”.
Și ce?Ce- arput easă- mi f acă?Sămădenunț e?Nusepoat educesă- ispunăcomandant ului căm-
av ăzutai ci decâtdacăsedăși eadegol .
Înt impceeuî ncăst aupegândur i
,înspat eleeiapar eunbăi atmuscul oscupăr ulr oșu.Oat inge
peumărcuoexpr esi eposesi văî nochi car enu- mi pl
acedel oc.Lai aî lpr iveșt eși eacași cum n- ar
maiexi st ani meniî naf ar ădeel .Poat ecăî lcunoașt edi nai nt esăf idev enitscl avă.Poat ecăel
est emot i
v ulpent rucar es- af ur ișatî ncoace.N- așzi cecăar atăr ău,darpar epr eaaspr ucasă
poat ăf i plăcut .
Înpl us, emai scunddecâtmi ne.Consi der abi lmai scund.Cucel puț inci nci sprezececent i
met ri
.
Lai apl eacăî mpr eunăcur oșcat ul.Pest eocl ipă, I
zzi ser idicăși seducedupăei .
—  Par el uat ă, fl
ăcăul e.
Îmidăt ârcoal eof at ăTr ibal ăî mbr ăcat ăî nt r
-or ochi ev er depl i
nădeogl inj oar er otundeșicupăr ul
împl et itînsut edecodi țe.Vor beșt esadheză, l
imbat ribal ăcucar eam copi lărit
.Zâmbet ulîiaduce
pef ațaoacheșăost răl uci real băși îmi dauseamacăzâmbescși eu.
—  Cr edcășt i
uceam def ăcut ,spuneea.
Măt rageper i
ngul dedansf ărăsăașt ept ev reunr ăspunsdi npar teamea.Eungestr emar cabi lde
îndr ăznețpent ruoTr ibal ă.Măui tmaibi neșiî midauseamacănu- if ată, cifemei eî nt oatăf irea,
probabi lcucâț i
v aanimaimar edecâtmi ne.Opr i
vescpr udent .Pânăaj ungl adouăzecișici ncide
ani ,maj oritateaf emei lordi nt ribur iaudej acâț iv acopi i.
—  N- aicumv av reunsoțcar esă- miv r
eacapuldacămăv ededansândcut ine?î irăspundt otî n
sadheză.
—  N- am.Deceî nt rebi ,vr ei săf i
i tu?
Îmit receî ncetundegetcal dpepi eleadepepi eptșidepeabdomen,cobor ândpânăl acur ea.
Roșesc,pent rupr i
madat ăî nul timuldeceni ușimaibi ne.Am r emar catcănuar elaî nchei etur ă
tatuaj ul caunșnural femei lormăr it
ate.
—  Cum t echeamăși dincet ribeșt i,fl
ăcăul e?măî ntreabă.
Danseazăbi neși îmi dauseamacăsebucur ăat unci cândî mi pot rivescpași icuai ei.
—  Il
y aas.
Numi -
am mair ost itnumel eTr ibaldeanidezi le.Buni cull -at ransf ormatî nnumedeRăzboi nicl a
cinci mi nut edupăcem- acunoscut .
—  Il
y aasAn- Sai f.
Imedi atcemăpr ezint ,măî ntrebdacănucumv aeogr eșeal ă.Pov est eaf i
uluiadopt atdeMami e
Rilacar eaf ostl uatl aBl ackcl iffnu- ifoar t ecunoscut ă–I mper i
ulaor donatt ri
bul uiSai fsă- șiț i

gur a.Cut oat eacest ea, Tr ibal i
lorl epl acesăv orbească.
Femei anudădeî nț elescămi -arr ecunoașt enumel e.
—  EusuntAf yaAr a- Nur , ziceea.
—  Umbr eși l
umi nă, traduceunumel eei Tr ibal.Fasci nant ăcombi naț ie!
—  Mai mul tumbr e, casăf iusi ncer ă.
Seapl eacăspr emi ne, iarf ocul dinochi i ei căpr ui facesă- mi bat ăi ni mamai repede.
—  Darast ar ămâneî nt renoi .
Apl eccapulpe- opar tecas- opr ivesc.Nucr edcăam maiî nt âlnitv reof emei eTr ibalăcuo
stăpâni redesi neat âtdesenzual ă.Ni cimăcaroKehanni .Af yaî mizâmbeșt et ainicșiî mipune
cât ev aî nt rebăr ipol iticoasedespr et ri
bulSai f.Cât enunț iam av utî nul timal ună?Cât enașt eri?
Mer gem l aNurpent ruAdunar eadeToamnă?Suntî nt r
ebăr ipecar el e- arpuneor i
ceTr i
bal ă,dar
număpăcăl ește.Cuv int el eeisi mpl enusepot ri
v esccui ntel igenț aascuț itădi npr i
v i
r e.Undeof i
fami l
iaei ?Ci neest eeacuadev ăr at?
Cașicum mi -
arsi mț isuspi ciunea, Afy aî mipov est eștedespr ef raț i
iei .Suntnegust or idecov oar e
stabi lițiînNur ,v eni țiî ncoacesă- șiv ândămar faî naint ecav r emear easăî nchi dăt recăt oriledi n
munț i
.Măui tînjurpef urișdupăf raț
iipecar ei-
apomeni t–băr bațiiTribalisuntnemaipomeni tde
posesi vi fațădef emei l
enemăr i
tateși n-
am chefsămăbatcuni meni .Suntomul ți
medeTr i
bal iî
n
mul țime, darni ciunul nupar esă- i deapreamul tăat ențieAf y i
ei.
Rămânem î mpr eunăv remedet reidansuri
.Cândset ermi nășiul timul ,Afyafaceopl ecăciuneși
î
mi înti
ndeomonedădel emncuunsoar epeopar teși nor ipeceal altă.
—  Undar ,spuneea.Pent rucămi -
aifăcutonoar easădansezicumi neat âtdef r
umos,Ily
aasAn-
Sai f
.
—  Onoar eaedepar teamea.
Suntsur pr i
ns.Dar ur i
leTr i
balil
orsuntsemncăî țiv orî ntoar ceof av oare–nuseof erăușorși
rareori decăt refemei .
Cașicum arșt ilacemăgândesc,Af yaser idicăî nv âr fulpicioarelor.Eat âtdemi cuță,încât
trebuiesămăapl eccasăaudce- mi șoptește.
—  Dacămoșt enitorulCaseiVet ur i
av aaveav r
eodat ănev oiedeof av oare,Ily
aas,tri
bulNurv af i
onor atsă- ifiedef olos.
Măî ncor dezi medi at, dareaî și ducedouădeget el abuze–ăst aecel mai ser i
osjurământTr ibal
.
—  Secret ultăuseaf lăî nsi guranț ăcuAf yaAr a-Nur .
Ridicădi nt r
-ospr ânceană.Nu- midauseamadacămi -arecunoscutnumel esaum- avăzutmascat
prinSer r
a.I ndiferentci neof iAfy aAra-Nur,nu-iosi mpl ăf emei eTr ibală.Daudi ncapînsemncă
am î nțeles,iardi nțiiei albiscânt eiazădinnou.
—  Il
yaas,spuneea,l ăsându- sepet oatătalpa,f ăr ăsămaișopt ească.Ui te,doamnat ael iberă
acum.
Măui tpest eumăr .Lai as- aîntorsper i
ngși seui t
ăcum seî ndepăr teazăr oșcat ul
.
—  Artrebui s- oinv i
țiladans, z i
ceAf y
a.Du-te!
Îmizâmbeșt eușorșipl eacă, l
ăsândî nurmăcl inchet ulcl opoț ei
lordel agleznă.Măui tdupăeao
clipășiar uncgândi toropr i
viremonedeidel emnî naintes- obagî nbuzunar .Peur mămăî ntorcși
î
mi croiescdr um spr eLai a.

29.
Laia
— Îmi dai voi
e?
Minteameaeî ncăl aKeenanșit resarcândî ldescopărl ângămi nepebăi at
ulTr ibal
.Pent ruo
cli
pănupotdecâtsămăui tlael capr oast a.
— Vrei sădansezi ?măl ămur eșteel ,întinzându- mi mâna.
Glugaî i ascundeochi i,darpebuzei seci t
eșteunzâmbet .
— Ăăă…Eu…
Acum,căam datr apor tul,eușiI zziart r
ebuisăneî ntoarcem laBl ackcli
ff.Maisuntcât eva
ceasur i pânăînzor i,darnumer i
tăsăr iscsăf i
upr i
nsă.
— Aha, zâmbeșt ebăi at ul.Roșcat ul.E…soț ultău?
— Pof tim?Nu!
— Logodni cul?
— Nu.Nuest e…
— Iubitul?
Băiatul ridi
cădi nt r
-ospr ânceanăcuî nț eles.Măî nroșesccaf ocul.
— Este…unpr iet en.
— Atunci deceî țifaci grij
i?
Băiatul râdeoar ecum r ăut ăciosși descopărcăî i zâmbescși eu.Măî ntorcpesteumărl aIzzi,
car e
stădev orbăcuunCăr turart ânărcuaersi ncer.Râdeuneor ilavorbeleluișinu-șimaiducemâna
l
apet eculdepeochi ull i
psă.Măv edecăopr i
v esc,seui tăl amine,lat ânăr
ulTr ibalșiri
dicădi n
sprâncene.Măî nroșescdi nnou.Undansnuar ecer ăusăf acă;putem plecapeur mă.
Lăutariicânt ăomel odi ev ioaie.Facsemndi ncapcădașibăi atulîmiiamâi nil
ef oarteî
ncrezăt or,
depar căam f ipr ietenidemul ț
iam.Î nci udaî nălțimiișiaumer il
orlargi,măconducecugr ație,
fărăef or tșitotodat ăsenzual .Cândt ragcuochi ulspr eel,îlvăduitându-seînj oslami ne,cuun
zâmbetschi ț
atpebuze.Si mtcăr espi rmai r
epedeși cautcev adespus.
— Nupar isăv orbeșt icaunTr ibal.
Astae!Unsubi ectneut ru.
— Apr oapecăn- ai delocaccent .
Deși areochi inegr icaunCăr tur ar ,chi pul l
ui est enumai muchi i și colțur i
.
— Ni ci nuar ăț icaunul ,adaugeu.
— Potsă- ți spuncev aî nsadheză, dacăv rei.
Îșiapr opi ebuzel edeur echeameașimi reasmademi rodeni iar espi r
aț ieiluimăf acesămăî nfior
plăcut .
— Manay aespool andi ladekanal a.
Oftez.Nu- idemi rarecăTr i
bal iipotv i
ndeor ice.Ar ev oceacal dășipr of undă, dul cecami ereacar e
picur ăv ar adi nf agur i
.
— Ce…
Am v ocear ăguși tă, trebui esămi -odr eg.
— Ceî nseamnă?
Îmi zâmbeșt ei arcamai înai nte.
— Art rebui să- țiar ăt .
Roșescdi nnou.
— Eșt i foar teî ndr ăzneț .
Mi j
escochi i.Undel -am mai văzut ?
— Locui eșt i pe- aici?Î mi par i cunoscut .
— Și mai zici căeusuntî ndr ăzneț …
Îmidauseamacum asunatî ntrebar eameașimăui tînal tăpar te.Elchi coteșt e,pr ofundși
i
spi ti
tor , iarmi emi set aiei ar ăși respi r ația.Mi sef acebr uscmi l
ădef et eledint ri
bul lui.
— Nusuntdi nSer ra, spuneel .Așadar , cineer oșcat ul?
— Ci ne- i br unet a?î irăspundeucuaceeași monedă.
— Aha, m- ai spi onat .Ast amămăgul eșt e.
— Nut e-am…Eunu…Și tuai făcutl af el!
— Nu- ini mi c, măl inișt eșt eel .Număder anjeazăsămăspi onezi .Br unet aest eAf y adi nt r
ibulNur .
Onouăpr i
et enă.
— Doaropr ietenă?Mi emi s-apăr utmai mul tde- atât.
— Poat e, ridicăel dinumer i
.Numi -ai răspunsl aî ntrebar eadespr er oșcat .
— Roșcat ul est eunpr iet en.Unnoupr iet en, î
i i
mi teut onul medi tat iv.
Băiat ul dăcapul pespat eși râde, unr âsbl ândși deopot ri
v ăsăl bat ic,caopl oaieî ndeșer t.
— Locui eșt i înCar tier?măî nt reabăel .
Ezit.Nu- ipotspunecăsuntscl av ă.Scl av iinuauv oiel aFest i
v alul Luni i
, astaoșt ieși cinevast răin
deSer r a.
— Da, îir ăspund.Am l ocui tai cianiî nși r,împr eunăcubuni cii.Șicuf r
at elemeu.Casanoast rănu- i
depar te.
Nușt iudecespunast a.Pr obabi lcr edcăr ost i
ndcuv intelelepotf acesădev i
năadev ărate, cămă
voiînt oar ceși -lv oiv edeapeDar inf l
irtândcuf etele,pebuni cav ânzându- șigemur i
leșipebuni cu’
l
iniștindu- și laf el debl ândcadeobi cei paci ențiipest emăsur ădeî ngr ij
or ați.
Băiat ulmăî nv âr teșipeur mămăt rageî napoiî ni nelulbr aț elorl ui,maiapr oapedecâtî nai nte.
Mi r
osuldemi rodeni i,îmbăt ăt orșici udatdef ami liar,măf acesăv r
eausămăapl ecspr eelșisă- l
adul mec.Si mtapăsar eamușchi lorl uit arișinet ezi,iarcândșol dur ileniseat ing,apr oapecă
î
ncur cpași i.
— Cum v ăpet receț izilele?
— Buni cu’est ev raci ,mi nteușiv oceaî mișov ăie,darcum nu- ipotspuneadev ăr ul,cont i
nuiî n
același f el.Fr at elemeueuceni cul l
ui .Euși buni caf acem gem.Mai alespent ruTr i
bur i.
— Mmmm.Tr eabacugemul mădăgat a.
— Ser i
os?Dece?
Seui t ăî nj osspr emi neșizâmbeșt e.Ochi iluiparapr oapenegr i,maial esumbr i
țidegenel elungi .
Acum st rălucescdeov esel ieabi ar eținut ă.
— Pent r ucăeșt i atâtdedul ce, spuneel ,cuv ocepr efăcutmi er oasă.
Obr ăzni ciadi npr ivireal ui măf acesăui t
,pent ruocl ipăpr eascur tă,căsuntscl avă, căf ratelemeu
seaf l
ăî nî nchi soar eși căt oți cei pecar ei-am i ubitaumur i
t.Hohot eder âsr ăbuf nescdi nmi neca
uncânt ecșimiseî nceț oșeazăochi idel acr i
mi .Îmiscapăunf or năit,iarast aî lfacepepar tener ul
meusăr âdășipemi nesăr âdșimait are.NumaiDar i
nmămaif ăceasăr âdașa.Ușur ar eae
simpl ăși di rect ă, caat unci cândpl ângi ,numai căf ărădur ere.
— Cum t echeamă?î lîntr eb, șt er gându- mi faț adel acrimi .
Darnu- mir ăspundeșiseî ncor dează,r i
di cândcapulcașicum arascul t
acev a.Dausăv orbesc,
darel îmi puneundegetpebuze.Pest eocl i
pă, chi pul iseaspr ește.
— Tr ebui esăpl ecăm.
Dacănuarar ăt aat âtdeser ios, așcr edecăî ncear căsămăf acăsămer gî nt abăr al ui.
— Razi e.Război nici ifacr azi e.
Înj urulnost ru,dansat oriiseî nv âr tf ărăgr iji.Ni meninul -aauzi t.Tobel ebat ,copi iialear găși
chicot esc.Tot ul par eî nr egul ă.
Peur mă, băi at ul st rigăsuf icientdet ar ecâtsă- laudăt oat ălumea.
— Razi e!Fugi ți!
Voceal uir ăsunăpest er ingur ilededansca aunuicomandantcar eî șist runeșt esol dații
.
Scripcar iiseopr escî nmi j
locul not ei, băt aiat obel orî ncet ează.
— Razi eaRăzboi ni cilor !Pl ecaț i!Acum!
Unf ulgerdel umi năspi nt ecăl ini șt ea–expl odeazăunl ampi on,peur măî ncăunulșiî ncăunul .
Prinaerzbâr nâi esăgeț i– Război niciit ragî nf eli
nar e,sper ândcăpar ti
cipanț i
il af estivalv or
rămâneî nî nt uner icși așav orput eaf iadunaț i mai ușor .
— Lai a!st rigăI zzi del ângămi ne, temăt oar e.Ceseî ntâmpl ă?
— Cât eodat ă, Război ni cii nel asăsăț inem Fest i
v alul, î
nal țiani ,nu.Tr ebui esăpl ecăm!
Oi aupeI zzidemână,dor indu- misăn- of iadusai cini ciodat ă,sămăf igândi tmaimul tla
sigur anț aei .
— Vi nodupămi ne!
Băiat ul nuașt eapt ăr ăspuns, doarmăt ragespr eost radăv ecină, unaî ncănesuf ocat ădel ume.Se
strecoar ăpel ângăzi dur ișieuî lur mez,ț inând- ost rânspeI zzișisper ândcănu- ipreat ârziusă
putem scăpa.
Ajungem î nmi j
loculst răzi ișiTr ibal ulnet ragepeoal eeî ngust ă,pl inădegunoai e.Ți petel eși
sclipiril
ear mel orumpl uv ăzduhul .Pest ecât ev asecunde,par tici
panț iilaf est i
v alt recî nf ugăpe
l
ângănoi și mul țidi spari ut edi nv eder e,căzândsecer aț icagr âul .
Trebui esăi eși m di nCar tierî nai nt esă- lînchi dă,spuneTr i
bal ul.Or i
ci nev af ipr inspest răziv afi
aruncatî ncăr uț ele- fant omă.Tr ebui esăv ămi șcaț i i
ute.Sunt eți î
nst ar e?
— Nu…Nuput em v eni cut ine, îi spunși î
mi t
ragmânadi nmânabăi at ului.
Elseducespr ecar av anal ui, darI zzișicumi nenuv om f iînsi gur anț ăacol o.Ail uiv ordescoper i
căsunt em scl av eșinev ordenunț aRăzboi nicilor ,car enev ordenunț acomandant ului.Șipe
urmă…
— Nul ocui mî nCar tier .Iar tă-măcăt e- am mi nț it!
Mădaucâț iv apași înspat eși ot ragpeI zzi dupămi ne.
Cucâtmair epedenev om despăr țideel ,cuat âtmaibi nev af ipent r ut oți.Tribal ulîșidăgl ugape
spat eși l
asăl ai v eal ăpăr ul negr ut unsscur t
.
— Șt iu, spuneel .
Deșiar eaceeașiv oce, ecev adi f er i
tî nel .Oameni nț are, ofor țăat rupul uipecar enul e-am v ăzut
mai î
nai nte.Făr ăsăv reau, mai f acunpasî nspat e.
— Tr ebui esăaj ungeț ilaBl ackcl iff ,spuneel .
Ocl ipă, vor bel el uinuaj ungl ami ne, darpeur mămiset aiegenunchi i
.Eunspi on.Oar emi -av ăzut
cătușel edescl av ă?M- of iauzi tv or bindcuMazen?Ar edegândsănedenunț epemi neși peI zzi
?
Peur mă, Izzi lasăsă- i scapeunof tat .
— A- aspi rantVet ur ius?
CândI zziî ir ost eșt enumel e,par căarf inăv ălitl umi naî ntr-ocămăr uț ăcuf undat ăînbeznă.
Trăsăt ur i
le,î năl țimea,gr ațial uinat ur ală–t ot ulcapăt ăsens,deșinumaiî nțelegni mi c.Cecaut ă
unaspi rantl aFest i
v alul Luni i?Decesedădeadr eptTr i
bal ?Undenai baî iestemasca?
— Ochi i tăi…
„Eraunegr i”,măgândesceuf ur ioasă.„ Suntsi gur ăcăer aunegr i”.
— Wi lladonna, ziceel .Di latăpupi lele.Ui te, chi arart r
ebui …
— Măspi onezi pent rucomandant , izbucnesceu.
Estesi ngur aexpl icaț i
e.Ker isVet ur iai -aor donatf i
ul uieisămăur măr eascășisăv adăceșt i
u.
Dacăașast aul ucr ur il
e,pr obabi lcăm- aauzi tv or bindcuMazenșicuKeenan.Ar ei nformaț iimai
mul tdecâtsuf ici ent ecasăf iuacuzat ădet rădar e.At uncideceamaidansatcumi ne?Decea
râsși agl umi tcumi ne?Decei -aav ert i
zatpepar ticipanț ii l
af est i
val căseapr opi er azia?
— N- așspi onapent rueani ci cur iscul vieții.
—  Șiat unci deceeșt i aici?Nuexi st ăni ci unmot iv…
—  Există,darnuț i-lpotexpl icaacum,zi ceVet ur ius,ui tându- sepest radăî nj os.Neput em cer ta,
dacăv r
ei, sauneput em căr anai bii de- aici .
Est eoMască, art rebuisănu- lpr ivescî nochi .Art rebuisămăar ătsupusă.Darnumăpotopr isă
număui tț int ăl ael .Chi pull uimăt ulbur ă.Cucât ev ami nut eî nur mă,mis- apăr utf rumos.
Cuv inteler ost itedeelî nsadhez ămis- aupăr utf ermecăt oar e.I atăcăam dansatcuoMască!O
Mascăf ior oasăși păt at ădesânge.
Vet uriust ragecuochi ul dupăcol țul aleii și clat inădi ncap.
—  Pânăsăaj ungem noil apor ți,l
egi onar i
iv orî nchi deCar t
ier ul.Trebui esămer gem pr int unel uri.
Spercănul e- auî nchi s.
Seî ndr eapt ăpl i
ndeî ncr eder espr eungr i
laj, cași cum arșt i exactundeneaf lăm.
Nu- lur mez, iarel scoat eunsuneti ritat.
—  Ascul tă,nusuntdepar teacomandant ului.Def apt ,dacăaf l
ăcăsuntai ci,pr obabi lcăosămă
j
upoai edev iu,f oar teî ncet .Darni cinusecompar ăcuceosăv ăf acăv ouădacăv ăpr inder azia
saudacădescoper ăî nzor icănusunt ețil aBl ackcl i
ff.Dacăv r
ețisăt răiți,v at rebuisăav eți
î
ncr eder eî nmi ne.Hai , mi șcaț i-vă!
Izzif aceașacum isespune.Euî iur mezf ărăt rager edei nimă,si mț i
ndcum miser ev ol t
ăt ot
cor pul lagândul căî mi lasv iaț aî nmâi nileunei Mășt i.
Apr oapei medi atdupăcecobor âm î nt unel ,Vet uriusscoat edi nt olbăuni for mașici zmel eși
î
ncepesă- șismul găhai neleTr i
bal e.Miseapr indobr ajiișimăî ntorc,nuî nai nt esăobser v
cicat ri
cilear gint iicar e-i brăzdeazăspat ele.
Încât evasecundet r
ecedi nnouî nf ațanoast r
ă,cumascapef ață,șinef acesemnsă- lur măm.
EușiI zzit rebui esăf ugi m, casăț inem pasulcuel .Semi șcăagi lcaopi si
că, fărăzgomot , darne
î
ncur ajeazădi ncândî ncândcucât euncuv ânt .
Necr oim dr um pr incat acombecăt r enor d- est .Neopr im doarcasăev i
tăm pat rulel eRăzboi nicilor.
Vet uriusnușov ăieni ciocl ipă.Launmomentdat ,nebar eazăcal eaunmor mandecr ani i.Ledă
î
nt r-opar teșineaj ut ăsăt recem.Cândt unel ulseî ngust eazășiaj ungel aopoar tăî ncuiat ă,
scoat edouăagr af edi npăr ulmeușiodescui ecâtaicl ipi.EușiI zzischi mbăm opr ivir
e–
priceper eal ui sedov edeșt ef olosi toar e.
Habarn- am câtt impat recut .Celpuț i
ndouăor e.Pr obabi lcădausăsei veascăzor ii.Nuv om
reușisăneî nt oar cem l at imp.Osănepr indăcomandant ul.N- arf itr
ebui ts- oi aupeI zzicumi ne.
N-arf itr
ebui ts- opunî nper icol .
Ranamisef reacăder ochi epânăcândî ncepesăsânger eze.Ev echedenumaicât ev azi l
e,iar
i
nf ecț i
an- at recut .Dur ereași fri
camăameț esc.
Vet uriusî mi v edef ațași încet ineșt e.
—  Apr oapeam aj uns, spuneel .Vr ei săt educî nbr aț e?
Clat i
nv ehementdi ncap.Nuv reausămămaiapr opi ideel .Nuv reausă- imaisi mtmi rosulsau
căldur api el i
i.
Încel edi nur mă, neopr im.Î nf aț anoast r ă,dupăuncol ț,seaudv ociînf unde, iarot orțăpâl pâieși
î
ngr oașăumbr eleacol oundel umi nanur eușeșt esăaj ungă.
—  Toat ei nt răr i
lesubt eranespr eBl ackcl i
f fsuntpăzi te,șopt eșt eVet urius.Ast aar epat rupazni ci.
Dacăv ăv ăd, v ordaal ar ma, iart unel ur i
lev ormi șunadesol daț i
, i
nsistăel ,uitându- sedel ami nel a
Izzicasăf iesi gurcăam pr i
ceput .Măducsăl edi st ragat enț i
a.Cândmăauzi ț
icăspundocur i
,
î
nseamnăcăav eț iunmi nutsăt receț idupăcol ț,săur cațiscar așisăi eși ț
idesubgr ilaj.Dacămă
auzi țispunândmat roanaMoh, înseamnăcănupr eamaiav ețit i
mp.Tr ageț igr i
lajuldupăv oi.Veț i
i
eși î
npi v nițapr inci pal ădel aBl ackcl iff
.Așt ept aț i
-măacol o!
Vet uriusdi spar eî nî nt uner iculunuit unelchi ardi nf aț anoast ră.Pest ecât ev ami nut eauzi m cev a
ceseamănăcucânt eculunuibeț iv.Tr agcuochi uldupăcol țșiî ivădpepazni cidându- șicoat eși
rânjind.Doidi nt reeiseducsăv er i
f i
ce.Voceal uiVet ur i
ussunăconv ingăt ordeameț i
tă,apoise
audeoi zbi tur ăgr ea,ur mat ădeoî nj urăt ur ășiunhohotder âs.Unuldi nt r
esol daț iicar es- audus
săv adăceseî nt âmpl ăî icheamășipecei lalțidoi .Di sparcut oț i
i
.Măapl ecî nf ață,pr egăt i
tăsă
fug.„ Hai de!Hai de! ”
Încel edi nur mă, di nt unel uri seaudev oceal ui Vet ur ius:
—  …m- aut er mi natl adocur i

Izzișicumi nenenăpust i
m spr escar ășiî ncât ev asecundeaj ungem l agr ilaj.Apr oapemăf elicit
pent rucâtdei utene- am mi șcat ,darI zzi chi răieci udatî nf ațamea.
—  Nupotdeschi de!
Urcî nf aț aei ,apucgr ilajul și-l î
mpi ng.Nuseur neșt e.
Pazni cii seapr opi e.Auddi nnouobuf nitur ă, apoi Vet uriusspune:
—  Cel emai bunef etesuntl amat roanaMoh, aleachi arșt i
usă…
—  Lai a!
Izziseui t
ădi sper atăcum seapr opi et or țele.„ Sădeadr acii!”Gem î năbuși tșimăi zbesccut oată
greut ateaî ngr ilaj.Dur ereacar emiseî mpr ășt ieî nt otpi ept ulmăf acesăt resar ,dargr il
ajulse
deschi descâr țâi ndșipr act i
coî mpi ngpeI zzipr indeschi zăt ură,apoisaraf ar ășieuși -lî nchid
chi arî nai ntesăapar ăsol dații înt unel ul dededesubt .
Izzi seascundedupăunbut oi, iareumăducl ângăea.Pest ecât ev asecundeapar eși Veturiusdi n
spat elegr i
lajul ui,chi cot indcaunbeț i
v .I zzișicumi neschi mbăm opr ivire.Or i
câtarf ide
nepot rivit,simtcămăpuf neșt er âsul .
—  Mul țumesc, băi eți,st rigăVet ur iusspr et unel .
Închi degr i
lajul ,neobser văși duceundegetl abuze.
Sol daț iiîncăne- arput eaauzi .
—  Aspi rantVet ur i
us, șopt eșteI zzi .Tuceai păț i dacăaraf lacomandant ulcăne- ai ajut at?
—  N- osăaf l
e,spuneVet ur i
us.Doardacăn- av eț iv oidegândsă- ispuneț i
,ceeacenuv -
așsf ătui.
Hai deț i,v ăducî napoi încamer elev oast re.
Urcăm scăr il
epi vnițeișii eși mî ncur t
eacopl eși t ădeol i
ni ștef uner ar ăaAcademi eiBl ackcl i
ff.
Tremur ,deșinoapt eanu- irece.Est eî ncăî nt uner ic,darspr er ăsăr itcer ulpăl eșt e,i arVet ur i
us
grăbeșt epasul .Tr av ersăm r epede,eumăî mpi edi cdei ar bă,i arel ,af l
atl ângămi ne,măpr indeși
măaj ut ăsă- mi recapătechi l
ibr ul .Căl dur api elii lui îmi înfioar ăpi elea.
—  Tesi mț ibine?măî nt reabă.
Mădorpi cioar ele, îmiv âjâiecapul , șisemnulf ăcutdecomandantar decaf ocul .Darcelmait are
simtf ur nicăt ur i
lecar emi -aucupr inst otcor pull aapr opi er eaMășt ii.„Per i
col !”par esăst ri
ge
piel eamea.„ Omul ăst aeper icul os! ”
—  N- am ni mi c, măsmucesceudel ângăel .Suntbi ne.
Îlpr ivescpef ur ișî nt i
mpcemer gem.Cumascapef ațășiî nt rezi duriledel aBl ackcl iff
,Vet ur i
us
par e sol dat ulRăzboi ni c desăv âr șit .Nu potî mpăca f elulî n car e ar ată acum cu i magi nea
chi peșul uibăi atTr ibalcucar eam dansat .Î nt otacelt imp,elașt iutcineer am.A șt i
utcă- l
mi nț eam î nl egăt urăcuf ami liamea.Deși ecar aghi ossă- mi pesececr edeoMască, simtcămi se
facer uși nedi ncauzaacel ormi nci uni .
Ajungem pecor idor ul ser vit
or ilorși Izzi sedespar tedenoi .
—  Mul țumesc, îispunel ui Vet ur i
us.
Eumăsi mtcopl eși t
ădev i
nov ăție.N- osămăi er teni ci
odat ăpent rut oat epr i
ncât eat recut.
—  Izzi, î
i zicat ingându- i brațul .Îmi par erău.Dacășt iam der azi e,ni ciodat ăn-așf i…
—  Gl umeșt i
!spuneI zzi .
Seui tăî nspat elemeul aVet uriusșizâmbeșt e,ost răluci real băcar emăui meșt ecuf rumuseț ea
ei.
—  N- așdat otces- aî nt âmpl atpent runi mi cî nl ume, adaugăea.Noapt ebună, Lai a.
Măui tdupăeacugur acăscat ă.Seî ndepăr teazăpecor idorșidi spar eî ncamer aei .Vet uriusî și
dregev ocea.Seui tăl ami necuoexpr esi eci udat ă, cași cum și -
arcer escuze.
—  Am…ăăă…am cev apent rut ine,zi ce,șiscoat eost icluț ădi nbuzunar .Îmipar er ăucănuț i
-am
adus- omai dev reme.Am f ost …i ndi sponi bil.
Iaust icluț a.Deget el enoast reseat ingșit ragr epedemânaî napoi .Esev ădinr ădăci nădesânger .
Suntui mi tăcăaț i
nutmi nte.
—  Eudoar …
—  Mul țumesc, îispunî nacel ași timp.
Tăcem amândoi .Vet ur i
usî șit recemânapr i
npăr ,apoiî nlemneșt eî ncor dat ,cauncer bcar ea
simț i
tv ânăt or ul.
—  Cef aci …i cnesceucândmăapucăî nbr aț e, br uscși strâns.
Măî mpi ngeșimăl ipeșt edeper et e,i armâi nilel uiî mit rimi tf ur nicăt uriînt oat ăpi eleașiî mif ac
i
ni masăbat ănebuneșt e.Pr opr iamear eacț ieșicapulcar emiseî nv ârtemăui mescșimăf acsă
tac.„ Cesepet r ececut ine, Lai a? ”î mi strângespat elecupal mel e, cași cum m- arav ertizadecev a,
apoi își apr opi ebuzel edeur echeameași abi adacăî mi șopt eșt e:
—  Făce- țispun, exactcândî ți spun.Al t
mi nter i,eșt imoar tă.
Șt i
am eu!Cum am put utav eaîncr eder eî nel ?Pr oast ă.Oh, cepr oast ă!
—  Î
mpi nge- mă, spuneel .Lupt ă-tecumi ne.
Îlîmpi ngși fărăsăam nev oiedeî ncur ajareal ui .
—  Dă- tedepemi ne…
—  Nut epur taașa, spuneel tare, mier os, ameni nț ătorși ner ușinat .Înaintenut eder anja…
—  Dă- idr umul ,sol dat ,spuneov ocer ece, pli
ct isită.
Îmiî ngheaț ăsângel eî nv i
neșimăt ragmaidepar tedeVet ur i
us.Î ncadr uluși idel abucăt ărie,ca
unspect r
u, stăcomandant ul.Oar edecât ăv remeneur măr ește?Deces- at rezi tdej a?
Comandant ul i
esepecor idorși mămăsoar ăr ecedi npr iviri,ignor ându- lpeVet ur i
us.
—  Așadar ,cuast at eocupi ,spuneea, cupăr ulbl onddesf ăcutpeumer i
, cuhal atulî nnodatst râns.
Tocmai am cobor ât.Am sunatdupăapăacum ci nci minut e.
—  Eu…Eu…
—  Eradoarochest iunedet imp, bănui esc.Eșt ifr umoasă.
Nuî ntindemânadupăcr av așășinuameni nțăcămăv auci de.Ni cimăcarnupar ef urioasă.Doar
i
r i
tată.
—  Sol dat ,spuneea.Î nt oar ce- t
el acazar mă.Ai st atdest ul cuea.
—  Da, comandant e.
Vet uriussedezl i
peșt edemi nepar căî mpot rivav oințeilui .Încer csăscapdi nst rânsoar e,darmă
ținededupășol dur icuomânăposesi vădepr opr ietar.
—  Ai tri
mi s-olacul car e.Am bănui tcănumai av eai treabăcuea.
—  Vet urius?
Comandant ul,îmidauseamaacum,nul -ar ecunoscutî nî nt uner i
c.Nuși -
abăt utcapulsăseui te
l
ael .Acum î șipr iveșt ef iulneîncr ezăt oar e.
—  Tu?Cuoscl av ă?
—  Măpl ict i
seam, r
idicăel dinumer i
.Am zăcutl ai nf ir
mer i
ezi leînși r.
Miseapr indobr ajii.Acum î nțelegdecem- aluatî nbr ațeșimi -
aspussămăl uptcuel .Încer casă
măpr ot ejezedecomandant .Pr obabi lcăi -asi mț itpr ezenț a.Înf elulăst a, nuput eadov edini meni
cănu- mipet recusem ul timel eor ecuVet urius.El eviiviolauscl avet ott impul ,așacănuur masă
fim pedepsi țini ci el,ni ci eu.
Cut oat east ea, toteumi li
tor.
—  Așt epț isăt ecr ed?r idicăeacapul .Nut e-ai at i
nsdev reoscl av ăî nviațat a.
Comandant ul simt emi nci una–omi roase.
—  Cut otr espect ul, comandant e, astanumai dincauzăcăl escoț i ochii,ziceVet urius,apoi îșivâră
deget eleî npăr ulmeușit rage.Saul edesf igur ezicucuț i
tul .Ast a, î
nsă–î miî nt oar cef ațaspr eel
șiseui t ăspr emi necașicum mi -
art ransmi teunav er tisment– est eî ncăî ntreagă.Măr og,
apr oape.
—  Pleacă,Vet ur ius,î lf ulger ăcomandant uldi npr ivi
ri.Dat av i
it
oar ef ă-țidecapcuosl ujnicădel a
popot ă.Fat aast aeamea.
Vet uriusî șisal ut ăscur tmama,î midădr umulșii esel egănatpeușă,f ărăsămaiar uncev reo
pr i
vireî napoi .
Comandant ulmăcer cet eaz ădi npr iviridepar căarcăut asemnepent rucecr edecăs- aî ntâmpl at
.
Măapucădebăr bi eși îmi ri
dicăf ațaspr eea.Măci upescdepi ciorpânăî mi dăsângel eși ochi imi
seumpl udel acr imi .
—  Oar en- arf ifostmaibi nesăt epocescl af aț ăcapebucăt ăreasă?mur mur ăea.Fr umuseț eae
unbl est em cândt răieșt iprintrebăr baț i.Pr obabi l cămi -ai fimul țumi t
,dacăof ăceam.
Îșitreceounghi epest eobr azul meuși măcut r emur .
—  Măr og…
Îmidădr umulșiseî nt oar ceî ncadr uluși idel abucăt ăriez âmbi nd–ost r
âmbăt ur ăamar ăagur i
i
,
fărăpi cdebucur i
e.Spi raleletatuaj ului eiciudatst rălucescî nlumi nal unii.
—  Î
ncămai et i
mp.

30.
El
ias
Trei
zil
edupăFestival
ulLuni
i
,Heleneîncămăev i
tă.
Măignorăcândîibatl
aușă,pleacădelapopotăcândapareușiser
etragecândoabor
dezdir
ect
.
Dacăsuntem pușisăneantrenăm împreună,măatacădeparcăașfiMarcus.Cândvor
besccu
ea, surz eșt ebr usc.
Laî nceputol asî npace, darcam î nat rei azi ,măsat ur .Îndr um spr eterenuldei nst rucț ie, î
ncer c
săi nv ent ezunpl ans- of acsămăascul t e–cev acar ei mpl icăunscaun,of r
ânghi eșipoat eun
căluș, casănuai băî ncot ro–, darCai napar el ângămi nebr usc, caost af i
e.
— Ah, Cai n!Numai faceast a!
— Măbucursăt eî nt âlnesc, aspi rantVet ur i
us.Mi nunat ăv r eme!
Prof etul seui tăadmi rat ivl acer ul albast ruși înci ns.
— Of i,dacănueșt inev oitsăt eant renezicudouăsăbi ișisăt ecocisubunsoar eca- ncupt or,
mor măi eu.
Nu- ini cimăcarami az ă,i areusuntcompl etscăl datî nsudoar eșidej ami -am datcămașaj os.
DacăHel enearf iv or bitcumi ne,s- arf iîncr unt atșimi -arf ispuscăî ncal cr egul ament ul.Darmi e
mi-epr eacal dcasă- mi mai pese.
— Te- ai v i
ndecatdupăceade- adouaÎ ncer car e?î nt rebăCai n.
— Numul ț umi tăț ie.
Vor beleî mizboar ădepebuzeî nai ntesăl epotopr i,darnusi mtv r
eopăr erespeci alăder ău.
Atent at elemul tiplel av iațameam- auf ăcutsănu- mi pr eamai pesedebunel emani ere.
— Încer căr il
enusuntmeni tesăf i
eușoar e, Elias.Deaceeaseși numescÎ ncer căr i.
— Numi -am datseama.
Iuțescpasul ,sper ândcăPr ofet ul osămăl aseî npace.Nuseî ntâmpl ăașa.
— Îțiaducunmesaj , spuneel .Ur măt oareaÎ ncer car ev aav eal ocpest eșapt ezi l
e.
Măcardedat aast asunt em av ertizaț i.
— Șicum osăf i
e?î ntrebeu.Nebi ci ui
țiî npubl i
c?Neî nchi deț ionoapt eî ntr -
uncuf ărîmpr eunăcu
osut ădev i
per e?
— Vei av eadel upt atcuuni nami cr edut abi l,spuneCai n.Ni mi ccar esănu- țisteaî nput eri.
— Cef el dei nami c?Car e-i șmecher ia?
Nicigândsă- mispunăPr of et ulcemăașt eapt ăf ărăsăomi tăcev aesenț ial.Dacănebat em cuo
mar edespi ri
te.Saucuundj i
nn.Saucuor i
ceal tf el decr eat uri pecar elet rezescei dinî ntuner i
c.
— N- am t rezi tdi nî ntuner icni mi ccenuer at reazdej a,spuneCai n.
Măabț indi ngr eusănur eacț ionez.Dacăî mimaiumbl ăpr inmi nte, j
urcă- lretezcusabi a,Pr ofet
saunu!
— Nuț i-arf olosil ani mi c,El ias,zâmbeșt eCai noar ecum t ri
stșiapoif acesemndi ncapspr e
terenul undeseant reneaz ăHel ene.Î țicersă- itransmi țimesaj ul șiaspirant ului Aqui l
la.
— S- arput easăf i
ecam di ficil,întrucâtAqui llanuv or beșt ecumi ne.
— Suntsi gurcăv ei găsi ocal e.
Sef acenev ăzut ,lăsându- măși mai prostdi spuscaî nai nt e.
Cândmămaicer tcuHel ene,neî mpăcăm deobi ceidupăcât ev aceasur i,celmul tozi .Tr eizi l
e
î
nseamnăunr ecor dpent runoi .Înpl us, n-am maiv ăzut -oni ciodat ăieșindu- șidi nf irecaacum t rei
nopț i.Chi arși î
nbăt ălier ămânemer eucal mă, cont rolat ă.
Înul ti
mel ecât ev asăpt ămâniaf ostal ta.Mi -am datseama, deșim- am f ăcutcapr ost ulcănuv ăd.
Nu- imaipoti gnor acompor tament ul.Pr obabi lcăar el egăt urăcuscânt eiaaceeadi ntrenoi ,cu
atracț i
apecar eosi mț im.Or ioal ungăm, or inel ăsăm î nv oiaei .Deșiadouav ar iant ămisepar e
mai plăcut ă, î
mi dauseamacăarnașt ecompl i
caț i
inedor itedeni ciunuldint renoi .
Cânds- aschi mbatHel ene?Pânăacum și -acont rolatmer eut oat et r
ăiril
e,t oat edor inț ele.Nua
arătatni ciunf eldei nter espent ruv reunuldi nt recol egi ieiși ,cuexcepț ial uiLeander ,ni menin- a
fostat âtdet âmpi tî ncâtsăî ncer cesă- i facăav ansur i.
Ces- aî nt âmpl atî ntr enoides- auschi mbatl ucr urile?Măgândesccândam v ăzut -opr imaoar ă
pur t
ându- seci udat .Af ostî ndi mi neaț aî ncar em- agăsi tî ncat acombe.Am î ncer catsă- idi strag
atenț iapr iv i
nd- ocusubî nț el es.Am f ăcut -of ăr ăsămăgândesc,sper ânds- oî mpi edi csă- mi
găseascăr anița.M- am gândi tcăosăcr eadădoarcăf acpecocoșul .
Deai cisăf iînceputt ot ul ?Del aosi ngur ăpr iv i
re?Oar esepoar tăatâtdeci udatpent rucăî și
i
magi neazăcăodor escși segândeșt ecăart rebui sămădor eascăși ea?
Dacăașast aul ucr ur i
le,t rebui esăl ămur escsi tuaț iai medi at.Osă- ispuncăaf ostoî nt âmpl are,
căn- am v rutsăpar ăast fel, cănuur măr escni mi c.
Oar eî mi vaaccept ascuzel e?„ Doardacăt eumi lești dest ul ”.
Bine.Mer i
tăs- of ac.Dacăv reausă- miobț inl iber tatea, trebui esăcâșt igur măt oar eaÎ ncer car e.În
primel edouă,eușiHelam depi nsunuldecel ăl altcasăsupr av iețuim,î nceade- at reia,pr obabi l
căv af ilaf el.Am nev oiesăf iedepar teamea.
Ogăsescpet er enuldei nst rucț iel upt ându- secuTr istassubsupr av egher eaunuicent urion.Euși
băi eț i
i î
l tachi năm peTr i
st aspent rucăsegândeșt emer eul al ogodni cal ui,darel estedef aptunul
dint receimaibunispadasi nidel aBl ackcl iff,inteli
gentșii ut ecaopi sică.Oașt eapt ăpeHel ene
săgr eșeascășisăpr of i
teast feldeagr esiv itateaei .Darapăr areal uiHelsedov edeșt el af elde
i
nexpugnabi l
ăcazi dur iledel aKauf .Lacât evami nut edupăceam aj uns,r espi ngeunuldi ntre
atacur ilel ui Trist asși îițint eșt ei ni macuv ârful sabi ei.
—  Sal ut ar e, măr iteaspi rant !st rigăTr ist ascândmăv ede.
Hel eneiî iînț epenescumer i
i, near uncăopr ivirerapi dășiseî ndepăr teazăi ute.Î mpr eunăcuFar i
s
și cuDex, Tr istasaî ncer catși el săaf leces- aîntâmpl atî ntremi neși Hel eneî nnoapt eapet recerii
l
acar en- am par ticipatni ci unul .Helat ăcutcuaceeașiî