Sunteți pe pagina 1din 5

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

TEST DE EVALUARE CURENTĂ

I. Definiţi următorii termeni: război mondial, război fulger, război total, neutralitate, autodeterminare,
reparaţii de război. 12 puncte
II. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Alianţa celor Trei Împăraţi (1872-1873), formată din Germania, Austro- Ungaria şi Rusia, urmărea :
a. izolarea Franţei; b. rezolvarea Problemei Orientale; c. evitarea războiului.
2. România a aderat la Puterilor Centrale (sau Tripla Alianţă) în anul:
a. 1883; b. 1913; c. 1916.
3. Europa domina lumea, în secolele XIX-XX, prin:
a. export de capital; b. expansiune militară; c. imperiile coloniale.
4. În 1916, după doi ani de neutralitate, România aderă la:
a. Alianţa celor Trei Împăraţi; b. Antanta; c. Puterile Centrale.
5. După semnarea Convenţiei din 4 august 1916 cu Antanta şi hotărârea Consiliului de Coroană de la
Cotroceni, România declară război:
a. Austro-Ungariei; b. Germaniei; c. Imperiului Otoman.
10 puncte
III. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:
1. La începutul secolului al XX-lea, zona Balcanilor era considerată…………………………………………..
2. În timpul războaielor balcanice , România se afirmă ca un factor de stabilitate şi…………………………....
în sud-estul Europei.
3. Germania a pregătit un „război fulger” cu scopul de a scoate din luptă……………………………………….
4. Pacea de la Bucureşti, din 1918, cu Puterile Centrale a fost un ……………………………………………….
5. La sfârşitul războiului ia amploare mişcarea de eliberare a popoarelor pe baza dreptului la………………….
6. La 1 Decembrie 1918 s-a format România……………………………………………………………………
12 puncte
IV. Stabiliţi corespondenţa cronologică dintre evenimentele de pe cele trei coloane:
1. război de uzură A. 1914 a. atragere de aliaţi
2. război total B. 1915 b. lupta de pe Marna
3. război de poziţii C. 1916 c. victoriile românilor
4. război fulger D. 1917-1918 d. formarea statelor naţionale
5. înfrângerea Puterilor Centrale E. 1918 e. luptele de la Verdun-Somme
f. formarea Rusiei Sovietice

A B C D E

10 puncte
V. Menţionaţi:
1. Două cauze şi două urmări ale intrării României în Războiul pentru Întregire Naţională.
2. Provinciile româneşti unite , în 1918, cu România şi principalele drepturi prevăzute în Rezoluţia Unirii.
4 puncte
VI. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente:
a. Ofensiva rusă pe frontul de est, în bătăliile de la Tannenberg şi Lacurile Mazuriene, a eşuat;
b. Prin oprirea ofensivei germane la 40 km de Paris, pe Marna, a eşuat ideea „razboiului-fulger”.
c. Cele mai importante bătălii pe frontul din Moldova s-au desfăşurat sub deviza: „Pe aici nu se trece!”
d. În bătăliile de pe Somme a fost folosit tancul, pentru prima dată, în Primul Război Mondial.
e. În 1918 s-a realizat România Mare.
1 2 3 4 5

10 puncte
VII. Răspundeţi prin „DA” sau „NU”:
1. Franz Ferdinand, moştenitorul Germaniei a fost asasinat , la Sarajevo, pe 15/28 iunie 1914.
2. Ferdinand I , la încoronarea sa ca rege, a promis să fie „un bun român”;
3. Generalul Eremia Grigorescu este considerat „Eroul de la Mărăşeşti”;
4. Situaţia din Rusia, din anul 1917, a grăbit desfăşurarea evenimentelor din România;
5. Promovarea femeilor în producţie este o consecinţă a plecării bărbaţilor pe front.
1 2 3 4 5
DA
NU
10 puncte
VIII. Răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Enumeraţi statele care au participat la război de partea Antantei (Triplei Înţelegeri);
2. Precizaţi principalele state care au alcătuit Puterile Centrale (Tripla Alianţă);
3. Menţionaţi două argumente pentru care România s-a declarat neutră în 1914;
4. Precizaţi cauzele pentru care anul 1917 poate fi considerat un an de cotitură în desfăşurarea războiului;
5. Studiind harta Europei, precizaţi care sunt noile state formate la sfârşitul războiului pe baza principiului
autodeterminării naţionale;
6. Studiind harta României din 1914 şi cea din 1919, precizaţi care au fost vecinii României Mari.
12 puncte
IX. La alegere, realizaţi un eseu de o jumătate de pagină, cu tema:
1. Politica externă a României la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
2 Sistemul tratatelor de pace de la Versailles şi problema românească.
10 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I. câte 2 puncte pentru fiecare definiţie corectă 6 x 2p = 12p

II. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1a, 2a, 3d, 4b, 5a. 5 x 2p = 10p

III. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 6 x 2p = 12p


1. butoiul cu pulbere al Europei;
2. echilibru;
3. Franţa;
4. dictat;
5. autodeterminare;
6. Mare

IV. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: A4b, B3a, C1e, D2c, E5d. 5 x 2p = 10p

V. 1. câte 2 puncte pentru răspunsul corect: 2 puncte


Cauze – necesitatea formării statului naţional unitar;
- intensificarea luptei pentru autonomie şi autodeterminare;
Urmări – s-a constituit România Mare;
- s-a dublat suprafaţa ţării şi populaţia;
- afirmarea politico-diplomatică internaţională.
2. câte 2 puncte pentru răspunsul corect: 27 martie 1918 – Basarabia;
28 noiembrie 1918- Bucovina; 1 Decembrie 1918 – Transilvania, 2 puncte
Banatul , Maramureşul.
- egalitatea în drepturi;
- reformă agrară;
- drepturi şi libertăţi democratice.

VI. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1a, 2b, 3d, 4c, 5e. 5 x 2p = 10p

VII. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1NU, 2DA, 3DA, 4DA, 5DA. 5 x 2p = 10p

VIII. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:


1. Anglia, Franţa, Rusia, Belgia, Italia, România, S.U.A., Japonia, etc.;
2. Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, Imperiul Otoman; 6 x 2p = 12p
3. Austro-Ungaria era agresor, România nu era pregătită de război, aştepta un
moment mai favorabil;
4. eşuează planul „războiului-fulger”; S.U.A. au intrat în război; evenimentele
din Rusia; se folosesc noi tipuri de armament şi muniţii;
5. Austria, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, România Mare, Finlanda,
Estonia, Letonia, Lituania;
6. Marea Neagră, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, URSS;

IX. câte 10 puncte pentru redactarea eseului. 10 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu


BORDEROU DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Nr. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Oficiu Total Nota


crt. 12p 10p 12p 10p 4p 10p 10p 12p 10p 10p

CENTRALIZATOR

1-1,9 2-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-6,9 7-7,9 8-8,9 9-10 Media pe
clasă