Sunteți pe pagina 1din 5

INISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT LEOVA


I.P.GIMNAZIUL BEȘTEMAC
CATEDRA ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

”COORDONAT” ”APROB”
Director adjunct _____________ Directorul gimnaziului
___________ ... ______________ .....

PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ SEMESTRIALĂ


la EDUCAȚIA PENRU SOCIETATE
pentru clasa a V-a, anul de studiu 2018 – 2019
profesor: ................, grad didactic - .............

Statutul Nr. domenilor Nr.


Aria curriculară
disciplinei educaționale de ore pe an
Disciplină de bază Educație socioumanistică 4 35

Proiectul este elaborat conform Curricumului 2018

Discutat și aprobat la ședința Comisiei Științe socio-umane


Proces – verbal nr. __ din ___ septembrie 2018
Șef comisie ___________ .......................
PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ
SEMESTRUL I
Nr. Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
d/o ore școlare realizate
TOȚI DIFERIȚI, TOȚI EGALI
 Caracterizarea propriei 1. Introducere în studiul
persoane în baza elementelor disciplinei Educație
ce definesc identitatea. pentru societate
2. Cine sunt Eu. Identitatea - elaborarea blazonului personal și de
 Aplicarea procedurilor mea grup;
școlare de participare la  Blazonul personal/al
procesul decizional din clasei/familiei.
clasă/școală. 3. Cine suntem Noi (clasa, - exerciții de elaborare a
școala, familia, regulilor/normelor;
 Deducerea consecințelor comunitatea, societatea) - studii de caz: „Relația dintre drepturi
stereotipurilor și și responsabilități”
prejudecăților asupra 4. Roluri sociale. - analiza critică a istoriilor despre lideri
indivizilor, grupurilor de Liderismul și liderism;
oameni.  Poster: Repartizarea
responsabilităților în clasă.
 Exploatarea 5. Asemănări și deosebiri - descrierea diferențelor umane
responsabilităților în diverse umane.
grupuri sociale (familie, 6. Percepția de sine și - abordarea în mod pozitiv și constructiv
clasă, prieteni, grup de percepția altora situațiile ce presupun incertitudine.
semeni). 7. Stereotipuri și - studii de caz din viaţa cotidiană despre
prejudecăți dezavantajele stereotipurilor și
 Manifestarea respectului în prejudecăților;
diverse grupuri școlare. 8. Dreptul la identitate și - discuţie dirijată despre non-
nondiscriminare discriminare, acceptarea și respectarea
diversității;
9. Autoevaluara și evaluarea Fișe de autoevaluare și evaluare
reciprocă a activităților reciprocă
OPINIA FIECĂRUIA CONTEAZĂ
 Aplicarea procedurilor 10. Drepturile la participare - identificareaîn documente a
școlare de participare la (exprimarea opiniei, drepturilor discutate;
procesul decizional din acesul la informație,  Carte de vizită: Rolul meu în
clasă/școală. asociere) societate.
11. Respect pentru opinia Colaj: Regulile ne ajută să menținem
 Exploararea fiecăruia ordinea în
responsabilităților în diverse clasă/școală/familie/societate.
grupuri sociale 12. Opinia argumentată din  Poster: „Am dreptul să-mi cunosc
(familie, clasă, prieteni, grup surse diferite drepturile”.
de semeni). 13. Deciziile clasei noastre. Studiu de caz. Elaborarea Arborele
deciziei.
 Manifestarea respectului în 14. Forme de guvernare a Prezentări postere/PPT
diverse grupuri școlare. clasei/școlii
15. Regulamentul școlii - elaborarea tabelui comceptual:
despre alegerile în „Drepturile, libertățile și
Consiliul elevilor responsabilitățile omului/ copilului”
PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ
SEMESTRUL II

OPINIA FIECĂRUIA CONTEAZĂ


 Aplicarea în grup a unui/unei 16. Organizarea alegerilor în - activitate de exersare a alegerilor
instrument/ metode eficient(e) clasă/școal organelor de autoconducere în clasă
de monitorizare a respectării 17. Votul tău contează - alegeri în organele autoconducerii
drepturilor copiilor. școlare;
 Procesul-verbal al alegerilor
 Susținerea respectului pentru în organele autoconducerii școlare
demnitatea umană, egalitate și 18. Autoevaluara și evaluarea Fișe de autoevaluare și evaluare
echitate. reciprocă a activităților reciprocă
BULLYING
 Recunoaștea modalităților 19. Manifestări ale - utilizarea resurselor tipărite şi
adecvate de prevenire și reacții bullingului (intimidare, electronice pentru a achiziţiona,
în caz de bullying. hărțuire, tachinare, împărtăşi informaţia.
umilire etc.)
 Deducerea consecințelor 20. Strategii de prevenire  Desen: Eu în societatea.
stereotipurilor şi prejudecăţilor 21. Instituțiii și persoane de  Adresare/Demers către instituția/
asupra indivizilor, grupurilor de persoana responsabilă pentru a
oameni. încredere
informa despre respectarea unor
drepturi.
 Manifestarea respectului în 22. Empatia socială  Pliant: ABC-ul
diverse grupuri școlare. comportamentului civilizat.
23. Drepturi și  Chestionar din 3 întrebări pentru
 Susținerea respectului pentru a consulta opinia semenilor
responsabilități în raport
demnitatea umană, egalitate și referitoare la respectarea drepturilor
echitate. cu fenomenul bullingului
copilului de a fi protejat împotriva
bullyingului.
24. Autoevaluara și evaluarea Fișe de autoevaluare și evaluare
reciprocă a activităților reciprocă
Învățarea bazată pe proiect: RELAȚIILE ÎN CADRUL ECHIPEI
25. Identificarea problemelor - activități de grup în care vor fi
 Cooperarea în vederea realizării în activitatea echipelor analizate diverse situații de
sarcinilor de lucru ale echipei din clasă; cooperare;
asumate/atribuite; 26. Determinarea structurii -exerciţii care stimulează interesul
ghidului echipei echipei pentru rezolvarea unei
 Susținerea respectului pentru eficiente; sarcini/probleme;
demnitatea umană, egalitate și 27. Documentare și colectare prezentări poster/PPT
echitate; de propuneri privind
modalități de constituire
 Iimplicarea responsabilă în a echipelor
activităile unei echipe efciente. 28. Redactarea secțiunilor elaborează o agendă a ședințelor
ghidului;
29. Discutarea ghidului la prezentări poster/PPT/pliante
nivel de clasă și cu
părinții;
30. Reflectarea asupra unei traseul cetățeanului de succes
experiențe de învățare.
31. Autoevaluara și evaluarea Produse: GHIDUL ECHIPEI
reciprocă a activităților EFICIENTE
32. Rezerva profesorului Evaluarea portofoliului