Sunteți pe pagina 1din 13

Colegiul Economic “George Bariţiu“ Sibiu

Sibiu, str. Oituz nr. 31, tel.: 0269/42.42.38; fax: 0269/23.28.42


e-mail: liceuleconomic@yahoo.com
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Bariţiu“ Sibiu Avizat,
Profilul: Tehniciam in gastronomie Director
Domeniul de pregătire profesionala: TURISM SI ALIMENTATIE
Modulul: FINANTAREA AFACERII
Nr de ore/an: 31
Nr. ore /săptămână: din care: T: 31 LT: IP:
Clasa: a XII-a F
Profesor: Nerisanu Raluca Andreea Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: 3423 /18.09.2009 Şef catedră
Programa aprobată prin Ordinul M.E.D.C.: 3172 din 30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2018 -2019

Nr. Nr. Ore Săptămâna


Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
UC 14 Finanţarea afacerii C1 Determină sursele I Surse proprii şi străine în
1. proprii şi străine în finanţarea unei afaceri
finanţarea unei afaceri Identificarea surselor proprii de 1 S1
finantare

Selectarea surselor proprii de 2 S2, 3


finanţare ale agentului economic şi
caracteristicile acestora:

Structura financiară a unei 1 S4


intreprinderi
Nr. Nr. Ore Săptămâna
Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Autofinanţarea activităţii 1 S5
economice
Surse proprii externe 1 S6

Majorarea capitalului 2 S7,8

Selectarea surselor proprii de 1 S9


finanţare ale agentului economic
Selectarea surselor străine de 1 S10
finanţare ale agentului economic şi
caracteristicile acestora.
Imprumuturi, datorii faţă de terţi, pe 1 S11
termen lung şi scurt- caracteristicile
lor

Imprumuturi din emisiunea de 1 S12


obligaţiuni
Credite bancare pe termen mediu şi 1 14 S13-
lung practica
Recapitulate 2 S15,16
Nr. Nr. Ore Săptămâna
Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
C2 Utilizează II Documente şi registre
documentele şi obligatorii în derularea unei
registrele obligatorii în afaceri
derularea unei afaceri.
2. Identificarea documentelor şi S17,18
registrelor obligatorii în derularea 2
unei afaceri. Clasificare, funcţii.

Identificarea documentelor 1 S19


justificative

Verificarea documentelor 1 S21 S20-


justificative practica

Identificarea registrelor contabile 1 S22

Verificarea registrelor contabile 1 S23

Identificarea documentelor şi 1 S24


registrelor obligatorii în derularea
operaţiilor privind activitatea
comercială
Verificarea registrelor obligatorii în 1 S25 S25-
derularea operaţiilor privind scoala
activitatea comercială altfel
Recapitulate 1 S26
Nr. Nr. Ore Săptămâna
Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. C3 Analizează III Informaţiile economico- S27
informaţiile economico- financiare din bilanţ
financiare din bilanţ Identificarea funcţiilor bilanţului 1
: de informare, de analiză,
previzională
Compararea informaţiilor din bilanţ 2 S S29-
pentru perioada curentă cu cele din 28,S30 PRACTIC
perioada precedentă: active A
imobilizate, active circulante,
capitaluri proprii, datorii, venituri,
cheltuieli, rezultat financiar
Calcularea indicatorilor pe baza 2 S31,S32
informaţiilor din bilanţ: capitaluri
proprii, capitaluri permanente,
fondul de rulment, nevoia de fond
de rulment, trezoreria netă,
lichiditate, solvabilitate
Pregatire bacalaureat 2 S33,
S33

Întocmit
,
Prof. Nerisanu
Raluca
Aviz Director,
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Finantarea afacerii
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 31
Timp: 1oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: I Surse proprii şi străine în finanţarea unei afaceri


NR. ORE ALOCATE: 15h [15hT]

Nr.
Conţinuturi Activităţi de
crt. Competenţe specifice vizate Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) învăţare

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


1. Identificarea surselor proprii C1 Determină sursele proprii şi străine în -exerciţii de -individuală Observare
de finanţare finanţarea unei afaceri identificare a sursele -frontală sistematică
[1hT ] proprii în finanţarea -calculatorul
unei afaceri -videoproiector

3. Selectarea surselor proprii de -exerciţii de -frontal Observare


finanţare ale agentului identificare a surselor -planul de conturi sistematică
economic şi caracteristicile proprii -cabinet contabilitate
acestora:
[2hT ]
4. Structura financiară a unei -exerciţii de -individuală Proba
intreprinderi determinare a -frontală Orală
[1hT ] fondului de rulment -fise de lucru
-videoproiector
5. Autofinanţarea activităţii - exerciţii de calcul şi -pe echipe Observare
economice înregistrare a -frontală sistematică
[1hT ] amortizării -fise de lucru
-determinarea -calculatorul
capacităţii de
autofinanţare
6. Surse proprii externe -exerciţii de -individuală Observare
[1hT ] identificare a -frontală sistematica
capitalului propriu -fise de lucru
-videoproiector
7. Majorarea capitalului -exerciţii de -frontal Proba
[2hT ] identificare a cailor -planul de conturi Orală
de majorăre a cap. -cabinet contabilitate
soc. -videoproiector Investigatia

8. Selectarea surselor proprii de -identificarea Test de evaluare Proba


finanţare ale agentului surselor proprii scrisă
economic [1hT]
9. Selectarea surselor straine de -exerciţii de -pe echipe Observare
finanţare ale agentului identificare a sursele -fise de lucru sistematica
economic şi caracteristicile străine în finanţarea -calculatorul
acestora. unei afaceri -cabinet contabilitate
[1hT ] -videoproiector
10. Imprumuturi, datorii faţă de -exerciţii de -frontal Observare
terţi, pe termen lung şi scurt identificare a sursele -planul de conturi sistematică
caracteristicile lor străine în finanţarea -calculatorul Proba
[1hT ] unei afaceri -cabinet orală
11. Imprumuturi din emisiunea de - ordonarea şi -pe echipe Observare
obligaţiuni gruparea surselor -frontală sistematică
[1hT ] străine de finanţare -fise de lucru
ale agentului -calculatorul
economic şi
caracteristicile
acestora.
12. Credite bancare pe termen -studii de caz privind -pe echipe Proba practică
mediu şi lung identificarea surselor -frontală
[1hT ] străine. -fise de lucru
-calculatorul
13. Recapitulare -identificare a sursele -individuală Portofoliul
[2hT ] proprii şi străine în -frontală
finanţarea unei -planse
afaceri
Aviz Director,
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Finantarea afacerii
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 31
Timp: 1oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: II Documente şi registre obligatorii în derularea unei afaceri


NR. ORE ALOCATE: 9h [9hT]

Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


1. Identificarea documentelor şi C2 Utilizează documentele şi - studii de caz privind -individuală Observare
registrelor obligatorii în registrele obligatorii în modalitatea de completare a -frontală sistemetică
derularea unei afaceri. derularea unei afaceri. documentelor obligatorii în - documente tipizate
Clasificare, funcţii. derularea unei afaceri. -videoproiector
[2hT]
2. Identificarea documentelor - studii de caz privind -individuală Proba practică
justificative modalitatea de completare a -frontală
[1hT] documentelor utilizate în - documente tipizate
derularea operaţiilor privind -videoproiector
salariile (Stat de plată,
Declaraţie privind evidenţa
nominală a asiguraţilor, Date
despre angajator, Declaraţie
fiscală, Borderou de plăţi,
ordine de plată, )

3. Verificarea documentelor - verificarea cronologică şi -individuală Investigaţia


justificative sistematică -frontală
[1hT] - documente tipizate
4. Identificarea registrelor - studii de caz privind -frontal Proba practică
contabile modalitatea de completare a -planul de conturi
[1hT] registrelor obligatorii în -cabinet contabilitate
derularea unei afaceri (Registrul -videoproiector
Jurnal, Registrul Cartea Mare,
Balanţa de verificare).

5. Verificarea registrelor - exerciţii de calcul şi -pe echipe Observare


contabile înregistrare a amortizării -frontală sistematică
[1hT] -determinarea capacităţii de -fise de lucru
autofinanţare -calculatorul
6. Identificarea documentelor şi - studii de caz privind -pe echipe Observare
registrelor obligatorii în modalitatea de completare a -frontală sistematică
derularea operaţiilor privind documentelor obligatorii în -fise de lucru
activitatea comercială derularea operaţiilor privind - documente tipizate
[1hT ] activitatea comercială
(Aprovizionarea şi recepţia
mărfurilor, Vânzarea mărfurilor,
Descărcarea gestiunii de
mărfurile vândute).
7. Verificarea registrelor - exerciţii de verificare a -pe echipe Portofoliul
obligatorii în derularea documentelor şi registrelor -frontală
operaţiilor privind activitatea obligatorii în derularea -fise de lucru
comercială operaţiilor privind activitatea - documente tipizate
[1hT] comercială.
8. Recapitulare -identificarea surselor proprii Test de evaluare Proba
scrisă
[1hT]
Aviz Director,
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Finantarea afacerii
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 31
Timp: 1oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: III Informaţiile economico-financiare din bilanţ


NR. ORE ALOCATE: 7h [7hT]

Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


1. Identificarea funcţiilor C2 Utilizează documentele şi -exerciţii de identificare a -individuală Observare
bilanţului : de informare, de registrele obligatorii în funcţiilor bilanţului -frontală sistemetică
analiză, previzională derularea unei afaceri. -videoproiector
[1hT]
2. Compararea informaţiilor din -exerciţii de comparare a -individuală Proba practică
bilanţ pentru perioada curentă activelor din bilanţ pentru -frontală
cu cele din perioada perioada curentă cu cele din - documente tipizate
precedentă: active imobilizate, perioada precedentă. -videoproiector
active circulante, capitaluri -fise de lucru
proprii, datorii, venituri,
cheltuieli, rezultat financiar
[2hT]
3. Calcularea indicatorilor pe -exerciţii de identificare a -frontal Proba practica
baza informaţiilor din bilanţ: surselor proprii -planul de conturi
capitaluri proprii, capitaluri -cabinet contabilitate
permanente
1hT]
4. Calcularea indicatorilor pe -exerciţii de identificare a -frontal Observare
baza informaţiilor din bilanţ: surselor proprii -planul de conturi sistematica
fondul de rulment, nevoia de -cabinet contabilitate
fond de rulment, trezoreria
netă lichiditate, solvabilitate
[ 1hT]
5. Recapitulare -exerciţii de determinare a -grup discutia
[2hT] fondului de rulment -frontal
-fişe de lucru