Sunteți pe pagina 1din 8

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, urăm tuturor cititorilor

Paște fericit!
noștri sănătate, bucurie și clipe fericite alături de cei dragi!

Direct Arad www.livearad.ro


Anul 5 | Nr. 95 | 7 aprilie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Povestea băiețelului
de patru ani părăsit
de părinți și salvat
de oameni cu suflet mare
Ziua Jandarmeriei Române
a fost sărbătorită la Arad P.2
P.3

Casa Regală cere despăgubiri


pentru cele 130 de hectare
de pădure din Săvârșin P.3

Sfintele Sărbători Pascale,


istoric și tradiții P.8
2 7 aprilie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

ULAL și RETIM vor semna contractul


www.livearad.ro

de salubrizare
Asociația de Dezvoltare Intercomuni- echilibrat. Sperăm să încheiem cât
tară care manageriază proiectul Sistem In- mai repede contractele de prestări ser-
tegrat de Managament al Deșeurilor Solide vicii ca să putem să ne concentrăm pe
în județul Arad, RETIM Ecologic Service partea de operare care presupune un
SA (operatorul câştigător al licitaţiei, pentru imens efort logistic și de comunicare.
Zona I Arad) şi membrii Comitetului Di- Implementarea unui nou sistem de co-
rector al ULAL, în frunte cu doamna lectare pe cinci categorii diferite de
preşedinte Dorina Lupşe, respectiv repre- deșeuri reprezintă un pas important
zentanţi ai UPA (Uniunea Profesională a nu numai în modernizarea județului în
Administratorilor din Arad) s-au întâlnit a ceea ce privește managementul deș-
treia oară pentru a clarifica nelămuririle le- eurilor, dar și în schimbarea atitudinii
gate de prevederile contractului de prestări populației față de deșeuri prin parti-
servicii propus de către firma de colectare ciparea activă la schimbarea unei pa-
și aprobat de ADI SIGD Arad. radigme în ceea ce privește ecologia.
Discuțiile s-au concretizat în jurul a Împreună vom reuși să avem un me-
două subiecte: termenul de la care intră în diu mai curat și condiții de viață mai
vigoare penalitățile rezultate în urma în- bune pentru cetățeni” – a declarat Dan
târzierii plăților și răspunderea contrac- Pascu, director general RETIM.
tuală față de recipientele de colectare luate „Mă bucură faptul că am găsit flexi-
în gestiune. Cele trei părți au agreat ca ter- bilitate atât din partea operatorului de
menul pentru penalități de 30 de zile este colectare, cât şi din partea asociaţiilor
acceptabil pentru toate și au completat pen- care reprezintă interesele cetăţenilor.
tru acuratețe prevederile articolului pri- Avem obligaţia ca, până la sfârşitul anu-
vind luarea în gestiune a containerelor lui, întregul sistem să fie operaţional, pe
aflate pe domeniul public, asociațiile nefi- raza judeţului, iar pentru Zona I, cea mai
ind obligate să preia aceste containere, im- mare, care cuprinde şi municipiul, însu-
plicit să răspundă în eventualitatea furtului mând peste jumătate din populația ju-
sau deteriorării acestora (art. 10, lit. p). deţului, termenul de începere a colectării
Dorina Lupșe, preşedintele ULAL Arad, selective este 23 aprilie. Urmărim nu doar
arătând susţinerea pentru colectare selec- respectarea acestor termene şi îndeplini-
tivă a deşeurilor, a insistat asupra necesi- RETIM a ajuns la un acord cu ULAL rea indicatorilor propuşi, dar şi crearea
tăţii dezvoltării bazei logistice şi a infras- unui mediu mai curat cu un plus de con-
tructurii necesare acestei operaţiuni, În cursul lunii martie, ULAL a cerut galitatea documentului și conformitatea fort pentru cetăţenii judeţului nostru”, a
precum şi necesitatea unei colaborări efi- ANRSC (agenția națională care reglemen- acestuia cu normele de salubritate în vi- afirmat Adrian Ţolea, directorul Asociaţiei
ciente şi a unei comunicări permanente în- tează contractele din domeniul salubrității) goare la nivel național și județean. de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem In-

Ziua Jandarmeriei Române


tre prestator, beneficiar şi autoritatea pu- avizul pentru semnarea contractului. „Mă bucur că în sfârșit s-a înțeles tegrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul
blică locală. ANRCS a răspuns pozitiv, confirmând le- faptul că avem un contract legal și Arad”.

Poliţiștii arădeni

a fost sărbătorită la Arad


au donat din nou sânge
La data de 3 aprilie a.c., de la primele ore
ale dimineţii, domnul inspector șef Tamaș
Ioan Marcu, împreună cu polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Arad au Marți, 3 aprilie a.c., în Piața Revolu-
donat sânge. ției din municipiul Arad au avut loc
Campania de donare a avut loc la sediul manifestări omagiale dedicate împlini-
I.P.J. Arad, în colaborare cu Centrul de rii a 168 de ani de la înființarea Jandar-
Transfuzie Sanguină Arad. Aceasta are drept meriei Române.
scop sensibilizarea cetățenilor cu privire la Manifestările au debutat la ora
nevoia acută de sânge a spitalelor, ajutând ast- 12:00, cu intonarea Imnului de Stat al
fel la salvarea de vieți. României. A urmat oficierea slujbei reli-
Donarea de sânge este un profund act gioase conduse de Arhiepiscopul Ara-
umanitar faţă de semeni. Ea nu poate fi înlo- dului, Înalt Preasfințitul părinte Timotei
cuită de niciun fel de tratament, având un Seviciu , iar apoi, în cadrul ceremonia-
maximum de eficienţă. lului militar, s-a dat citire mesajelor ani-
Mulţi dintre polițiștii arădeni donează versare, unde Prefectul judeţului Arad,
sânge periodic, sprijinind permanent Centrul Florentina Horgea, a transmis mesajul
de Transfuzie Sanguină Arad atunci când Ministrului Afacerilor Interne dedicat
acesta s-a confruntat cu un deficit la unele jandarmilor și Împuternicit Inspector
grupe de sânge. Șef al IJJ Arad, Colonel Burlan Claudiu
Daniel, a dat citire mesajului Inspecto-
rului General al Jandarmeriei Române.
Cu prilejul aniversării Zilei Jandar-
meriei Române, pentru activitatea des-
fășurată și pentru rezultate deosebite
obținute, 2 ofițeri și 7 subofițeri au fost
înaintați în grad, înaintea expirării sta- Ziua Jandarmeriei a fost sărbătorită în fața Palatului Administrativ
giului minim, 8 ofițeri și 26 subofițeri
au fost recompensați cu mulțumiri, iar 7 Prefectul Județului Arad, Arhiepiscopul de intervenție din cadrul Grupării
ofițeri, 1 maistru militar și 25 subofițeri Aradului, Înalt Preasfințitul părinte Mobile Timiș, câinii de serviciu și autos-
au fost recompensați cu felicitări. Timotei Seviciu, comandanți ai structu- pecialele de intervenție de la nivelul
Inspectoratul de Jandarmi Județean rilor din cadrul Ministerului Afacerilor inspectoratului.
Arad a organizat „Competiții Sportive Interne, reprezentanţi ai instituţiilor Anul acesta blocul de defilare a fost
dedicate Zilei Jandarmeriei Române și deconcentrate de la nivelul județului încheiat de caii de serviciu aparținând
Centenarului Marii Uniri de la 1918”, Arad, cu care jandarmii arădeni colabo- Direcției Generale de Jandarmi Bucu-
atât intrainstituționale cât și între insti- rează și cadre militare în rezervă și rești, folosiți în misiuni de asigurare și
tuțiile aparținând Ministerului Afa- retragere care și-au desfășurat activita- restabilire a ordinii publice.
cerilor Internelor, iar cei care s-au clasat tea în instituție. Începând cu ora 21:00, pe traseul Ca-
pe primele 3 locuri au primit medalii, Manifestările au continuat cu un fru- tedrala Ortodoxă Podgoria – Bulevardul
diplome și cupe. mos moment artistic susținut de îndră- Revoluției - Prefectura Județului Arad a
La manifestările ce au avut loc pe gitul cântăreț de muzică populară Ionuț avut loc încheierea manifesărilor dedicate
platoul din fața Primăriei Arad au parti- Langa, iar la final a avut loc defilarea aniversării Zilei Jandarmeriei Române, fiind
Polițiștii au donat sânge cipat, în calitate de invitați, alături de cadrelor unității, sprijiniți de un pluton marcată printr-o Retragere cu torțe.
3 Direct Arad ACTUALITATE

Povestea băiețelului de patru ani


7 aprilie 2018
www.livearad.ro

părăsit de părinți și salvat


de oameni cu suflet mare
Nu mai departe de zilele tre- este crescut de bunica în vârstă
cute, relatarea unor fapte care de 70 de ani. Nu la mult timp
nu făceau deloc cinste arădeni- după acel anunț, cazul a fost
lor, și anume otrăvirea unor preluat de Arpi Nistor, care și-a
câini din Ineu, a atras după sine dat seama că soluția pe termen
niște reacții despre care putem lung pentru Denis nu era doar
spune că cel puțin ne-au pus pe asigurarea bunurilor pentru
gânduri. Deși pentru orice om traiul zilnic, ci salvarea din
cu un minimum de empatie, o cămăruța modestă al cărei
astfel de faptă ar fi atras cel tavan stătea să cadă peste el și
puțin o zvâcnire de revoltă, bunica lui. Așa a prins viață
totuși acuzele au început să proiectul CASĂ PENTRU
curgă pe Facebook, culmea, toc- DENIS, un proiect care vine să
mai la adresa iubitorilor de ani- sublinieze încă odată, dacă mai
male, afirmându-se, printre era nevoie, că atunci când îți
multe altele, că „pe noi ar trebui pasă de ce este în jurul tău pur
să ne intereseze ce se întâmplă și simplu te implici activ, fie că
cu populația, vârstnicii, bolna- vorbim de animale, natură sau
vii, pădurile, animalele ucise de oameni.
braconieri. Nu că au fost găsite „Vremea nu prea ne-a aju-
niște șarle moarte pe deal...” tat, dar sperăm cât de repe-
Dar cum viața nu întârzie de… să fiu realist aș zice
niciodată a da răspunsul potri- maxim trei luni (până la fina-
vit fiecărei acuzații lipsite de lizarea casei, n.r.). Avem nevo-
sens, iată că astăzi, culmea, ie și de donații, ni s-au donat
avem în prim-planul unei patru metri cubi de bolțari și
povești foarte frumoase chiar cărămidă. Au fost ploi, urmea-
doi dintre cei mai cunoscuți ză să le aducem, se toarnă
„iubitori de animale” de pe placă, urcăm cu zidăria, ur-
plan local: Iasmina Moț și Arpi mează planșeul și după plan-
Nistor. Și numai la o simplă șeu se va putea – sigur va fi
„răsfoire” a postărilor de pe mult mai sigur decât în încă-
paginile de socializare ale celor perea asta, îi putem muta în
doi, înțelegi că unii oameni interiorul clădirii noi. Urmea-
sunt plămădiți efectiv „altfel” și ză acoperișul, finisajele… Fir-
că pentru ei lipsa timpului, pro- ma de construcții s-a oferit să
blemele personale, distanța sau ne facă finisajele interioare
vremea nefavorabilă nu stau gratuit”, a declarat prietenul
niciodată în calea salvării câini- cel mai bun al lui Denis, Arpi.
lor nimănui. Că miracolele se înfăptuiesc
Așadar, avem doi iubitori de ori de câte ori oamenii sfințesc
animale care, astăzi, au dat locul cu astfel de inițiative stă
suflet unei povești în centrul ca dovadă zâmbetul repus pe
căreia se află la bun adăpost un Arpi Nistor, alături de Denis chipul acestui băiețel la care fie-
băiețel de 4 ani din Arad. care putem contribui prin
Undeva în imediata apropiere a senină, dar tristă, care nu îşi munceşte non-stop şi doarme ne mobilizăm. Este e o poveste donarea unei sume cât de mici
jumătății lunii noiembrie a anu- mai putea stăpâni lacrimile de împreună cu văcuţele în grajd de viaţă dură, cruntă şi din în contul RO34 BTRL RONC
lui 2017, în mediul online, apă- fericire şi emoţie şi ruşine în şi este răcit mereu. Face asta păcate reală… Oricine îi poate RT00 J159 3502.
rea următoarul anunț: acelaşi timp, care m-a pentru a putea avea un minim ajuta cu oricât de puţin şi orice P.S. Dacă în mod normal
„Am simţit durere, nepu- îmbrăţişat călduros, dar plân- de trai. Dintr-un salar de 1.200 lucruri”, a scris Iasmina Moț pe ingredientele de bază ale faino-
tinţă şi tristeţe. Am găsit un gând şi tremurând… Am văzut de lei trăiesc toţi trei. Vă puteţi pagina sa de socializare. șagului sunt piperul, ghimbirul
băieţel timid şi frumos, care o bunică care deşi bătrână şi imagina… nu au curent, nu au Așa avea să iasă la lumină și nucșoara, în cazul de față cu
cu ochii în lacrimi se bucura că bolnavă nu şi-a abandonat apă, nu au lemne. Au doar o trista poveste a lui Denis, băie- siguranță el este plămădit din
primea câteva jucării şi nişte nepoţelul cum a făcut propria singură cameră, nu au gard la țelul părăsit inițial de mamă, iar dragoste, implicare și multă
ulterior și de tată și care acum determinare.

Casa Regală cere despăgubiri pentru cele 130 de hectare


dulciuri. Am găsit o femeie mama. Este crunt. Acest om căsuţă… Vă rog din suflet să

de pădure din Săvârșin


Familia regală cere statului român despăgubiri de Statul român acordă despăgubiri în aceste situaţii, pe
peste un milion de lei pentru pădurile din zone de pro- baza unei hotărâri de Guvern din iunie 2017. Nu este
tecţie pe care nu le poate exploata. Un proces este pe rol singura zonă în care Casa Regală nu poate exploata
la Curtea de Apel Oradea, iar primul termen a fost fixat pădurea, suprafeţe similare mai sunt în judeţele Braşov
pentru data de 2 mai a acestui an. şi Prahova.
Procesul a fost deschis de Majestatea sa Regele Mihai Procesul care are obiect pădurea din Săvârşin trebu-
şi este continuat acum de moştenitoarele sale, principe- ia să înceapă la Tribunalul Bihor, care însă şi-a declinat
sele Margareta, Elena, Sofia şi Maria. competenţa de soluţionare în favoarea Curţii de Apel
Obiectul este acordarea unor compensaţii financiare Oradea.
de către statul român pentru produsele de masă lemnoasă Primul termen al procesului dintre reprezentaţii
pe care reprezentanţii Casei Regale, în calitate de proprie- Casei Regale, ministerul Apelor şi Pădurilor şi Garda
tari, nu le pot recolta de pe cele aproape 130 de hectare de Forestieră Bihor este fixat pe 2 mai. Principesa Margareta cere despăgubiri
pădure din județul Arad, de pe domeniul de la Săvârşin. pentru pădurea de la Săvârșin
4 7 aprilie 2018 Direct Arad
www.livearad.ro
SăRBăTORI PASCALE

Sărbătoarea sfântă a Învierii Domnului Iisus Hristos


Sfintele Sărbători ale Paştelui ne oferă deosebitul să vă aducă multă sănătate şi fericire, împlinirea
prilej de a adresa tuturor locuitorilor dorinţelor de mai bine.
comunei Zăbrani cele mai calde urări de bine, Fie ca Sfintele Paşti să lumineze sufletele tuturor
sănătate, bucurii şi împliniri. locuitorilor comunei șiria.
SăRBăTORI FERICITE! SăRBăTORI FERICITE!
Primar, Viceprimar, Primar, Viceprimar,
Marian Toader Dănuț Codrean Valentin Bot Ioan Mărușter
Consiliul Local Zăbrani Consiliul Local șiria

Fie ca Sfintele Paşti, marea Sărbătoare a Învierii


Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos Mântuitorului, să aducă în sufletele dumneavoastră
ne oferă plăcutul prilej de a adresa cetăţenilor Lumina speranţei, a iertării şi să petreceţi
comunei Seleuș cele mai bune urări marele Praznic în pace şi bucurie.
de sănătate şi împliniri. Tuturor locuitorilor comunei Craiva
PAșTE FERICIT! SăRBăTORI FERICITE!
Primar, Viceprimar, Primar, Viceprimar,
Cristian Branc Viorel Mila Ioan Bercea Ioan Coșa
Consiliul Local Seleuș Consiliul Local Craiva

Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos Minunea Învierii Domnului Iisus să vă lumineze viața
ne oferă plăcutul prilej de a adresa cetăţenilor și să vă aducă renașterea credinței, a speranței
comunei Hășmaș cele mai bune urări de sănătate și a bucuriei. Primăria Frumușeni
şi împliniri. Fie ca Lumina Învierii să vă mângâie şi Consiliul Local Frumușeni vă urează
sufletele şi să vă bucure.
SăRBăTORI FERICITE!
SăRBăTORI FERICITE! alături de cei dragi!
Primar, Viceprimar, Primar, Viceprimar,
Cornel Popa Ovidiu Todoca Reginald Andronic Irina Iovan
Consiliul Local Hășmaș Consiliul Local Frumușeni
5 7 aprilie 2018 Direct Arad
www.livearad.ro
SăRBăTORI PASCALE

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse Primăria și Consiliul Local Chișineu-Criș urează
asupra dumneavoastră, locuitori ai oraşului Lipova, tuturor locuitorilor orașului, precum și celor
sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea din localitatea Nădab, ca Sfintele Sărbători de Paște
Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale să vă aducă lumină și pace în suflete, iar Învierea
şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii. Mântuitorului bucurie și speranță!

SăRBăTORI FERICITE! SăRBăTORI FERICITE !


HRISTOS A ÎNVIAT !
Primar, Viceprimar,
Mircea Jichici Vasile Dodon Primar, Viceprimar,
Consiliul Local Lipova Ec. Gheorghe Burdan Ing. Ioan Tripa

Primăria şi Consiliul Local Sebiş transmit tuturor


locuitorilor orașului, cu ocazia sărbătorilor pascale,
Lumina Sfântă a Paştelui să întărească în credinţă multă sănătate, fericire, un Paşte plin de bucurii
şi să lumineze calea tuturor locuitorilor din Pecica, şi cât mai multe împliniri materiale şi sufleteşti.
Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi!
SăRBăTORI FERICITE!
HRISTOS A ÎNVIAT! Primar,
Primar, Viceprimar, Radu Demetrescu
Petru Antal Miodrag Stanoiov Consiliul Local Sebiș

Un Paşte plin de bucurii şi cât mai multe împliniri


materiale şi sufleteşti. Dorim tuturor locuitorilor De Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru
orașului Pâncota, cu ocazia sărbătorilor pascale, Iisus Hristos dorim tuturor cetăţenilor orașului Curtici
multă sănătate și fericire. un Paşte fericit alături de cei dragi.

SăRBăTORI FERICITE! HRISTOS A ÎNVIAT!


Primar, Viceprimar, Primar, Viceprimar,
Dan ștefan Pocrișer Ion Boiciuc Bogdan Ban Boba Daniel
Consiliul Local oraș Pâncota Consiliul Local Curtici
6 7 aprilie 2018 Direct Arad
www.livearad.ro
SăRBăTORI PASCALE

Sfânta Sărbătoare a Învierii Mântuitorului să vă


Fie ca Sfintele Paşti, marea Sărbătoare a Învierii aducă multă sănătate, fericire, iar Lumina din Noaptea
Mântuitorului, să aducă tuturor locuitorilor Sfântă să vă înnobileze sufletele şi să vă călăuzească
comunei Păuliș lumina speranţei, a iertării paşii pe drumul vieţii.
şi să petreceţi marele Praznic în pace şi bucurie. Tuturor locuitorilor comunei Moneasa
SăRBăTORI FERICITE! SăRBăTORI FERICITE!
Primar, Primar, Viceprimar,
Ioan Turcin Ioan Herbei Raul Groza
Consiliul Local Păuliș Consiliul Local Moneasa

Sfintele Paşte, Sărbătoare a Luminii şi Speranţei,


De Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru îmi oferă prilejul de a adresa cele mai alese gânduri
Iisus Hristos dorim tuturor cetăţenilor comunei de felicitare şi urări de bucurii, sănătate şi împliniri
Săvârşin un Paşte Fericit alături de cei dragi, cetăţenilor comunei Bârzava.
urându-le multă sănătate, bucurii, prosperitate, Sărbătorile Luminate să vă aducă pace şi linişte
iar lumina învierii să le umple sufletele. sufletească, vouă tuturor şi familiilor voastre.

PAșTE FERICIT! SăRBăTORI FERICITE!


Primar, Viceprimar, Primar, Viceprimar,
Ioan Vodicean Ioan Marc Gabriel Faur Ioan Jitari
Consiliul Local Sâvârșin Consiliul Local Bârzava

Primăria şi Consiliul Local Vărădia de Mureș De Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului
transmit tuturor locuitorilor comunei, nostru Iisus Hristos dorim tuturor cetăţenilor comunei
cu ocazia sărbătorilor pascale, multă sănătate, fericire, Şofronea un Paşte fericit alături de cei dragi,
un Paşte plin de bucurii urându-le multă sănătate, bucurii, prosperitate,
şi cât mai multe împliniri materiale şi sufleteşti. iar lumina învierii să le umple sufletele.
SăRBăTORI FERICITE! SăRBăTORI FERICITE!
Primar, Primar, Viceprimar,
Crina Melania Miculiț Ioan Băbău Ioan Sandu
Consiliul Local Vărădia de Mureș Consiliul Local șofronea
7 7 aprilie 2018 Direct Arad
www.livearad.ro
SăRBăTORI PASCALE

Primăria şi Consiliul Local Felnac urează tuturor Sfintele Paşte ne oferă prilejul de a adresa cele mai
locuitorilor comunei multă sănătate, fericire, alese gânduri şi urări de bucurii, sănătate
un Paşte plin de bucurii şi cât mai multe împliniri. şi împliniri cetăţenilor comunei Livada.

HRISTOS A ÎNVIAT! PAșTE FERICIT!


Primar, Viceprimar, Primar, Viceprimar,
Ioan Malița Florin Brie Bimbo Iosif Marius ștef
Consiliul Local Felnac Consiliul Local Livada

Primăria și Consiliul Local Fântânele transmit


tuturor locuitorilor comunei, cu ocazia sărbătorilor
pascale, multă sănătate, fericire, Fie ca Sfintele Paşti, marea Sărbătoare a Învierii
un Paște plin de bucurii Mântuitorului, să aducă în sufletele dumneavoastră
și cât mai multe împliniri materiale și sufletești. Lumina speranţei, a iertării şi să petreceţi
marele Praznic în pace şi bucurie.
SăRBăTORI FERICITE!
Primar, Viceprimar, SăRBăTORI FERICITE!
C.Jr. Emil Otlăcan Emanuel Traian Bunta Deputat,
Administrator Lic. Ad. Emil Slach Adrian Todor

La praznicul speranţei celei mari pe care ne-o aduce Sărbătoarea sfântă a Învierii Domnului Iisus Hristos
în case Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă multă sănătate şi fericire,
Iisus Hristos, urez multă sănătate, împlinirea dorinţelor de mai bine.
belşug şi fericire tuturor arădenilor. Fie ca Sfintele Paşti să vă lumineze sufletele.

SăRBăTORI FERICITE! SăRBăTORI FERICITE!


Deputat, Deputat,
Florin Tripa Dorel Căprar
Secretar executiv al PSD Arad Preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Arad
8 7 aprilie 2018 Direct Arad SăRBăTORI PASCALE

Sfintele Sărbători Pascale, istoric și tradiții


www.livearad.ro

Sărbătoarea Învierii Domnului este de însă cu cel civil universal (care este
cunoscută sub denumirea de Sfintele bazat pe calendarul creștin gregorian).
Paşti. Cuvântul „Paşti” este de origine Este de precizat că în calendarul religios
ebraică. La evrei, cuvântul Pascha evreiesc din antichitate, luna Nisan, care
(pesah) însemna trecere şi era moştenit durează de la luna nouă din martie până
de aceştia de la egipteni, indicând săr- la luna nouă din aprilie, era prima lună
bătoarea anuală a azimilor în amintirea a anului.
trecerii evreilor prin Marea Roşie şi a eli- Există tradiţii ce diferă de la o regiu-
berării lor din robia Egiptului (Ieşire XII, ne la alta, motiv pentru care m-am gân-
27). Termenul „Paşti” este preluat de dit să fac o listă cu lucruri mai puţin
creştini, dar primeşte o nouă semnifi- ştiute despre această sărbătoare.
caţie: trecerea de la moarte la viaţă. În cazul în care aţi observat, în fieca-
După părerea celor mai mulţi exegeţi re an, sărbătorim Paştele la o dată diferi-
şi istorici bisericeşti, Învierea Domnului tă. Practic, Paştele pică în prima dumi-
a avut loc în prima duminică de după nică după luna plină, după echinocţiul
Paştile iudeilor din anul 33 al erei creşti- de primăvară, după cum am explicat
ne. Paştile evreilor (Pascha) se serbau în mai sus. Este foarte interesant, în
seara zilei de 14 Nisan. (Nisan fiind schimb, cum au ajuns să se calculeze
prima lună a anului evreiesc, care înce- datele astfel – în perioada 31 – 325 după
pea la lună nouă de după echinocţiul de Hristos, Paştele se sărbătorea în aceeaşi
primăvară). zi sau în ziua imediat următoare
Sinodul I ecumenic de la Niceea din Paştelui Evreiesc şi nu se ţine cont de
anul 325 a încercat să introducă o uni- luna sau de ziua săptămânii. Apoi, în
formizare a datei serbării Paştilor în 326 şi până în 1582, Paştele s-a sărbăto-
toată lumea creştină: Paştile se va serba rit după calendarul Iulian, în prima
totdeauna duminica; Această duminică duminică după Luna Plină Pascală din
va fi cea imediat următoare lunii pline an. În 1582, s-a adoptat calendarul
de după echinocţiul de primăvară; când Gregorian, atunci când Papa Gregorie al
14 Nisan cade duminica, Paştile va fi 13-lea a întocmit împreună cu astrono-
serbat în duminica următoare, pentru a mii şi matematicienii săi un tabel al
nu se serba odată cu Paştile iudeilor, dar datelor Lunii Pline Pascale – tabelul gre-
nici înaintea acestuia. gorian, folosit şi astăzi de bisericile lati-
Creştinătatea ortodoxă s-a împărţit în ne.
două, din anul 1924, în ceea ce priveşte Învierea Domnului, Iisus din Nazaret și Maria Magdalena, ilustrație dintr-o Biblie din anii 1900 Ouăle apar în foarte multe tradiţii
data sărbătoririi Paştilor: Bisericile antice, ca un simbol al vieţii sau al înce-
rămase la calendarul neîndreptat au con- celebrării Paștilor are la bază două feno- mâna Patimilor, începe în Duminica putului vieţii. În Europa medievală,
tinuat să serbeze Paştile după Pascalia mene astronomice: echinocțiul de pri- Floriilor, când se sărbătorește intrarea imediat după ce se termina postul
veche, greşită, a calendarului iulian, pe măvară și mișcarea de rotație a Lunii în lui Iisus Hristos în Ierusalim, și se Paştelui, oamenii mâncau foarte multe
când Bisericile care au adoptat calenda- jurul Pământului. Astfel, Paștile se ser- sf‚rșește în Sâmbăta Mare. Este săptă- ouă (deoarece nu aveau voie în post).
rul îndreptat (stilul nou) au sărbătorit bează în duminica imediat următoare mâna în care sunt comemorate patimile Partea cu vopsitul acestora poate fi atri-
câţiva ani (între 1924-1927). Ca să se înlă- primei luni pline după echinocțiul de lui Iisus, răstignirea și moartea Sa din buită grecilor creştini care făceau
ture dezacordul dintre diferitele Biserici primăvară. Vinerea Mare. schimb de ouă roşii, ce simbolizau „sân-
ortodoxe şi pentru a se stabili uniformi- Paștile creștine au o durată de 40 de Cel mai răspândit obicei creștin de gele lui Iisus”.
tate în toată Ortodoxia, cel puţin în ceea zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror Situația cu Iepuraşul de Paşte n-are
ce priveşte data celei mai mari sărbători Domnului (prima duminică de Paști) și prezență este obligatorie pe masa de nicio latură religioasă. Acesta a fost un
creştine, Bisericile ortodoxe care au sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se Paști. Cu ocazia sărbătorilor Pascale simbol al egiptenilor, ce semnifica ferti-
adoptat calendarul îndreptat au stabilit celebrează la 40 de zile de la Înviere, gospodinele prepară și alte mâncăruri litatea (trebuie să ştiţi expresia – a se
(din 1927 înainte), prin consens general, într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de tradiționale: pască, cozonac, drob. înmulţi ca iepurii). Iepuraşul a început
ca Paştile să fie serbat în toată creştinăta- zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. Spre deosebire de Paștile creștine, să fie asociat cu Paştele, în Germania,
tea ortodoxă după Pascalia stilului Sărbătoarea Paștilor este precedată care încep obligatoriu într-o duminică, unde era un fel de Moş Crăciun al pri-
vechi, adică odată cu Bisericile rămase la de o lungă perioadă de post, în care se data de început a Paștelui evreiesc poate măverii şi aducea copilaşilor cadouri de
calendarul neîndreptat. comemorează evenimentele premergă- cădea în orice zi a săptămânii. Nisan Paşte. Cei mici construiau un cuib spe-
Data de început a Paştilor marchează toare Învierii Domnului. Ultima săptă- este a șaptea lună a calendarului evre- cial pentru acesta, unde să-şi lase ouăle,

Reţete tradiţionale pentru masa de Paști


începutul anului ecleziastic creștin. Data mână din Postul Mare, numită Săptă- iesc actual. Calendarul ebraic nu coinci- şi aşa a luat naştere şi coşul de Paşte.

Am adunat laolaltă câteva rețete reprezentative pentru căpățână usturoi; maghiran; rozmarin; ment; boabe de spălat în prealabil și se mai lasă la fiert 15 minute. Se
masa de Paști, rețete tradiționale, din carne de miel! Sperăm ienibahar; boia de ardei dulce; piper mosaic; sare; 3 linguri pregătesc verdețurile pentru final: tarhon verde, cimbru de
să vă fie sursă de inspirație și să se regăsească pe masa ulei câmp și frunze de măcriș.
voastră, aducându-vă bucurie în suflet! Mod de preparare: Pulpa de miel se împănează cu Dupa ce este fiartă și carnea și legumele se drege cu
bucăți de usturoi, se condimentează cu un amestec din boia sare și piper dacă mai trebuie, se adaugă smântână bătută
Drob din măruntaie de miel dulce, piper mozaic, mentă verde, maghiran, rozmarin și bine cu puțină ciorbă fierbinte ca să se dizolve ușor și se
Ingrediente: măruntaie de miel; o legătură ceapă verde; sare. Se așează într-un vas de lut uns cu 2-3 linguri de ulei, drege după gust cu borș sau lămâie. După ce se îngăduie
o legătură mărar; o legătură pătrunjel; 100 gr. Unt; 6 ouă turnăm vinul amestecat cu mierea de albine, punem și feliile puțin adăugăm verdeață mărunțită și lăsăm oala acoperită
pentru compoziție; 3 ouă fierte; sare; piper de lămâie, cimbru verde, ceapa roșie tăiată joulien mai mare, să se mai povestească aromele între ele. Se servește
Mod de preparare: Se fierb măruntaiele de miel (ficat, restul de usturoi și câteva boabe de ienibahar. fierbinte cu verdeață mărunțită proaspăt și pusă direct în
plămâni, rinichi) în apa cu sare până ce pătrunde furculița în ele Acoperim și punem vasul la cuptor cam 60-70 min. la foc farfurie.
cu ușurință. După ce s-au răcit, jumătate din cantitate le tăiem potrivit. Ultimele 10 min. înlăturăm capacul /folia și lăsăm să
la cuțit cât mai mărunt, iar cealaltă jumătate tocăm la robot se rumenească ușor. Se servește alături de sosul format și
împreună cu verdeața. Călim în unt ceapa tocată mărunt și o ceapa caramelizată.
adăugăm peste compoziție. Punem și cele 6 ouă bătute, sare,
piper și amestecăm până s-au încorporat toate ingredientele. Ciorbă de miel la ceaun
Tapetăm o tava de chec cu hârtie de copt, pe care o Ingrediente: carne de miel (piept și costite de miel);
ungem cu puțin unt. Turnăm jumătate din compoziție în tavă, zarzavaturi pentru ciorbă - morcov, păstârnac, tulpine de
așezăm ouăle fierte și completăm cu restul de compoziție și țelină, o jumătate de praz, ceapă; o căniță de orez; sare;
ungem cu puțin ou bătut. piper; borș sau lămâie pentru acrit.
Dăm tava la cuptor preîncălzit pentru 30 min. Trebuie să Mod de preparare: Se spală și porționează carnea și se
se rumenească frumos și să se desprindă de pe laterale. Se pregătesc zarzavaturile pentru ciorbă. Se pune la fiert pentru
scoate din tavă după ce s-a răcit și se porționează după început carnea de miel și se adaugă sare, piper și crenguțe
preferință. de cimbru verde. Lăsăm să dea câteva clocote și adunăm
spuma până când supa devine clară. Lăsăm să fiarbă
Pulpă de miel în sos de vin roșu carnea preț de vreo 20 de minute, dacă este mielul mai
Ingrediente: 1,5 kg pulpă de miel; o lingură miere albine; voinic și apoi adăugăm verdețurile marunțite și le mai lăsăm
250 ml vin roșu; 3 cepe roșii; cimbru proaspăt; o lămâie; o încă 20 minute la fiert. După 20 de minute se adaugă orezul Drobul de miel e nelipsit de pe masa de Paști a românilor