Sunteți pe pagina 1din 5

I.

INTRODUCERE
Actualizarea standardelor în educaţie precum şi schimbările de perspectivă survenite odată
cu adoptarea unei pedagogii a competenţelor a impus procesul de modernizare a curriculumului
la disciplina Chimie farmaceutică. Această modificare presupune elaborarea curriculum-ului
modular din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare centrat pe obiective la modelul axat
pe competenţe, centrării pe elev în calitate de subiect al procesului educaţional, realizării
interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii.
Curriculumul modular Chimie farmaceutică reprezintă un document de tip proiectiv şi un
instrument didactic de bază pentru organizarea şi monitorizarea eficientă a procesului
educaţional. Curriculumul a fost elaborat în baza Planului-cadru pentru învăţămîntul profesional
tehnic, axat pe Sistemul Credite de Studiu, şi reprezintă o componentă de specialitate (S),
studiată în regim obligatoriu (O) la calificarea Asistent farmacist.
Acest curriculum prin mesajul său educațional, conținuturile tematice și finalitățile așteptate,
ajustează oferta educațională la cerinţele actuale ale pieţei muncii.
Scopul Ghidului de implementare a curriculumului modular la unitatea de curs Chimie
farmaceutică este de a oferi modalități prin care unitatea de curs să devină una captivantă și
interesantă, iar prin metodele interactive și mesajele de învățare aplicate, profesorul să
demonstreze elevilor utilitatea practică a acesteia pentru activitatea profesională.

Ghidul de implementare a curriculumului propune o prezentare esențială a structurii,


funcțiilor și modalităților de aplicare a acestora la unitatea de curs Chimie farmaceutică – ca
document fundamental normativ-reglator în predarea acestei unități de curs.
Metodologia formării competențelor specifice la unitatea de curs Chimie farmaceutică și
recomandările metodice pentru proiectarea demersului didactic vor facilita construirea unui
proces de predare-învățare-evaluare coerent și eficient.
În suportul metodologic sunt prezentate o varietate de metode și tehnici didactice, sugestii
pentru proiectarea lecțiilor, ce pot servi drept repere în elaborarea proiecteor didactice. Aceste
instrumente pot fi fortificate și prin exploararea resurselor complementare care conțin situații-
problematizte, exerciții, probleme, fișe de lucru, formule de calcul și teste docimologice, pentru a
asigura realizarea unui proces educațional captivant, formativ-dezvoltativ, axat pe formarea de
competențe și pe necesitățile celui care învață.
Singura variabilă pe care profesorul o poate controla în procesul de predare-învățare este
propria persoană. Ceea ce face și cum face profesorul, condiționează reacțiile elevilor la situațiile
de învățare propuse, de aceea prestația profesională a profesorului care predă unitatea de curs
trebuie să fie una deosebită. Pregătirea minuțioasă pentru fiecare lecție și mesajul didactic va fi
decisivă pentru ceea ce vor învăța elevii și pentru comportamentul acestora atât în cadrul
cursului cât și în activitatea profesională.
Ghidul de implementare a curriculumului a fost elaborat în scopul facilitării activității
profesorului în predarea unității de curs Chimie farmaceutică, fiind un instrument util prin
prisma câtorva criterii, și anume:
- Actualitatea informațiilor – conținuturile tematice sunt corelate la realitățile pieții muncii,
iar metodele didactice prezentate sunt centrate pe cel ce învață și investigare experimentală,
ceea ce implică și integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne.

1
- Utilitatea informațiilor – au fost selectate și prezentate doar acele aspecte informaționale și
componente didactice care s-au dovedit că funcționează în practică, în condițiile formării
profesionale la calificarea Asistent farmacist.
- Validitatea științifică – au fost selectate și prezentate doar acele informații și experiențe care
pot aduce modificări vizibile și comportamente măsurabile în formarea competențelor și
abilităților specifice la unitatea de curs Chimie farmaceutică.
Acest ghid constituie punctul de pornire a procesului de predare-învățare-evaluare a unității de
curs Chimie farmaceutică, fapt care oferă oportunitatea de a valorifica ideile prezentate în
proiectarea propriului demers didactic, realizându-se conexiunea dintre competențe, conținuturi
și activități de învățare. Libertățile profesorului în acest context se referă la:
- modificarea ordinii parcurgerii elementelor de conținut, dacă nu este afectată logica
științifică sau didactică;
- repartizarea timpului efectiv pentru parcurgerea unităților de conținut în funcție de
pregătirea elevilor;
- gruparea în diverse moduri a elementelor de conținut în unități de învățare, cu respectarea
logicii internede dezvoltare a conceptelor;
- selectarea/organizarea activităților de învățare adecvate condițiilor concrete a grupei de
elevi.
Structura, funcţiile și modalităţile de aplicare a curriculumului
Curriculumul modular Chimie farmaceutică este elaborat conform exigențelor în vigoare
în domeniu și are o structură recomandată de Cadrul de referință al curriculumului pentru
învățământul profesional tehnic și Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru
învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar aprobate de Ministerul
Educației.
Nr. Componente structurale ale Conţinut
d/o Curriculumului modular
Chimie farmaceutică
 Sunt prezentate argumentele de rigoare privind
reperele de bază în conceperea şi administrarea unităţii
de curs Chimie farmaceutică.
 Este definită esența curriculumului unității de curs
1. Preliminarii Chimie farmaceutică și rolul lui în procesul
educațional.
 Se indică cui îi este adresat curriculumul.
 Se menționează baza normativ-legislativă a
prezentului curriculum.
 Este descrisă importanța studierii, principiile și
domeniile abordate de unitatea de curs Chimie
Motivaţia şi utilitatea farmaceutică, pentru formarea și dezvoltarea
2. modulului pentru dezvoltarea profesională la calificarea Asistent farmacist.
profesională  Sunt elucidate principiile pe care este axat
curriculumul unității de curs.
 Sunt enumerate particularitățile formative ale

2
unității de curs Chimie farmaceutică.
 Sunt formulate 3 competenţe specifice unităţii de
Competenţele profesionale curs Chimie farmaceutică, reieşind din specificul
3.
specifice modulului disciplinei și a formării profesionale conform
calificării Asistent farmacist.
Este proiectată administrarea unității de curs:
- numărul de module – 2 / Chimie farmaceutică I;
Chimie farmaceutică II.
- codul modulului:
Chimie farmaceutică I - S.04 O.026
Chimie farmaceutică II - S.05 O.030
- semestrul IV și V
4. Administrarea modulului
- numărul total de ore, credite:
Chimie farmaceutică I / 120 ore (teorie – 30; laborator
– 60, studiu individual – 30); 4 credite.
Chimie farmaceutică II / 150ore (teorie – 30; laborator
– 60, studiu individual – 60); 5 credite.
- modalitatea de evaluare finală – examen (ambele
module).
 Sunt indicate tematicile unităților de învățare și
este realizată repartizarea orientativă a orelor contact
direct și pentru studiul individual.
5. Unităţile de învăţare
 Pentru fiecare unitate de învățare sunt indicate
unitățile de competență, unitățile de conținut și
abilitățile specifice.
 Este indicată repartizarea orientativă a numărului
Repartizarea orientativă a
6. de ore de contact direct şi studiu individual pentru
orelor pe unităţi de învăţare
fiecare unitate de învăţare.
 În acest compartiment sunt indicate unitățile de
Studiu individual ghidat de conținut pentru studiul individual, produsele de
7.
profesor elaborat pentru fiecare unitate de învăţare, modalităţile
de evaluare şi termenul de realizare a acestor produse.
 Este propusă tematica lucrărilor de laborator care
Lucrările de laborator
8. cuprind unităţile de conţinut studiate în cadrul orelor
recomandate
teoretice.
 Sunt evidențiate aspectele de bază ale procesului
de predare-învățare-evaluare a unității de curs.
 Sunt specificate metodele activ-participative
Sugestii metodologice de utilizate în procesul de instruire, luând în considerație
9.
formare a competenţelor caracterul formativ al unității de curs și activităţile
aplicative desfăşurate în cadrul lucrărilor de laborator.
 Sunt evidențiate tipul sarcinilor de lucru propuse
pentru studiul individual.
3
 Sunt stabilite forme de activitate eficiente pentru
dezvoltarea competenţelor specifice unităţii de curs.
 Este indicat specificul evaluării în cadrul unităţii
de curs; evaluarea continuă va fi structurată în
evaluări formative şi evaluări sumative (finale).
Sugestii de evaluare a  Sunt descrise criteriile de evaluara a produselor
10.
competenţelor profesionale recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare
a competenţelor cognitive.
 Sunt descrise modalitățile de evaluare a activității
experimentale în cadrul lucrărilor de laborator.
 Sunt descrise cerinţele faţă de:
Resursele necesare pentru
- sălile de curs pentru desfășurarea orelor teoretice;
11. desfăşurarea procesului de
- baza tehnico-materială a laboratorului necesară
studii
pentru desfășurarea lucrărilor de laborator.
Resursele didactice  Este propusă o listă de surse bibliografice de
12. recomandate specialitate relevante și utile atât cadrului didactic cât
elevilor și elevului.

Funcțiile Curriculumului modular Chimie farmaceutică sunt următoarele:


 Reglementează procesul de predare-învăţare-evaluare în contextul unei pedagogii axate pe
competenţe.
 Direcţionează procesul educaţional spre crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şifomarea
de competenţe şi abilităţi specifice disciplinei.
 Concretizează conţinuturile şi sugerează metodologiile pentru elaborarea cursurilor, ghidurilor
metodice, instrumentelor didactice de predare-învăţare-evaluare.
 Sugerează spectrul diversificării strategiilor de predare-învăţare-evaluare.

Modalităţi de aplicare a curriculum-ului


Curriculum-ul este documentul pe baza căruia profesorul organizează activitatea de predare-
învățare-evaluare, având astfel posibilitatea să vadă în ansamblu traseul pe care elevii trebuie să-l
parcurgă şi rezultatele pe care trebuie să le obţină.
Profesorul trebuie să proiecteze, să adapteze şi să desfăşoare activităţi în concordanţă cu
cerinţele curriculare, ţinând cont de condiţiile concrete ale grupului de elevi. Pentru aceasta,
cadrul didactic va utiliza curriculumul la unitatea de curs sub următoarele aspecte:
- Înţelegerea din diverse perspective a conţinuturilor care urmează a fi predate;
- Proiectarea activităţilor didactice ce urmează să se desfășoare;
- Precizarea finalităţilor/competenţelor specifice ce urmează a fi formate;
- Precizarea strategiei și tehnologiei didactice;
- Evaluarea activităţilor desfășurate, în concordanţă cu finalităţile/competenţele formate;
- Formarea ș i evaluarea competenţ elor profesionale.
Elevii vor utiliza curriculumul pentru stabilirea obiectivelor de autoformare și conceperea
strategiilor proprii de învățare. Părinții și factorii de decizie vor utiliza curriculumul pentru
monitorizarea calității procesului de instruire la unitatea de curs Chimie farmaceutică.
4
5