Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă


Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebenel
CLASA A IV-A

MATEMATICĂ
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii Formatted Table


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I – 18 săptămâni
1. Din cartea vacanței -  Recapitulare – clasa a III-a 8 I - II
Recapitulare
2. Călătorie printre 1.1. 1.2.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 12 III – V
numere, stele și planete 2.1. 2.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
Numerele naturale 2.3. - scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
cuprinse între
0 – 1 000 000
3. Calcule în natură 1.2.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 12 VI – VIII
Adunarea și scăderea 2.4. 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
numerelor naturale în 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
concentrul 5.3. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda
0 – 1 000 000, fără mersului invers, metoda balanţei).
trecere și cu trecere
peste ordin
4. Parteneri de 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 12 IX – XI
călătorie 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1000
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
naturale în concentrul - proprietăţile înmulţirii
0 – 1 000 000

2
Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii Formatted Table
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
5. Primim și dăruim 1.1.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 12 XII -XIV
Împărțirea numerelor 2.5. - împărțirea unui număr la 10, 100, 1000
naturale în concentrul 5.1. - împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de
0 – 1 000 000 5.3. cel mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)
6. Să descoperim cartea 3.1.  Organizarea şi reprezentarea datelor 126 XV - XVIII
naturii 5.1. - date din tabele: analiza datelor, interpretare
Organizarea și 5.2. - grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor
reprezentarea datelor. 5.3. informaţii şi prelucrarea lor
Probleme  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
 Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice
SEMESTRUL AL II-LEA -16 săptămâni (15 săptămâni predare – învățare – evaluare + 1 săptămână programul „Școala Altfel”)
7. Pentru un start bun -  Recapitulare 4 I
Recapitulare
8. Universul copiilor 2.4.  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde 12 II – IV
Ordinea efectuării 2.5. şi pătrate
operațiilor și folosirea 5.1.  Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
parantezelor. Probleme 5.3.  Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers
9. Preocupările noastre 2.1.  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul 12 V – VII
Fracții 2.2. egal cu 100
2.3. - diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
2.4. - fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
5.1. - adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
- scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
10. Proiectăm, 1.2.  Figuri geometrice 12 VIII – X
construim, decorăm 2.1. - drepte perpendiculare, paralele
Elemente de geometrie 3.1. - unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
3.2. - poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
4.1. - cerc
5.1.  Axa de simetrie
 Perimetrul

3
Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii Formatted Table
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei
reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse
materiale)
- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura
1 cm)
 Localizarea unor obiecte
- terminologie specifică: paralel, perpendicular
- coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
- hărţi
11. Jocuri și activități 2.5.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 XI –XIII
dragi copiilor 4.1. - unităţi de măsură: metrul cu multiplii și submultiplii
Unități de măsură 4.2. - transformări pentru lungime în limita operațiilor cunoscute
- instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
- transformări pentru volum în limita operațiilor cunoscute
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii
(inclusiv tona și chintalul)
- transformările unităților de măsură în limita operațiilor
cunoscute
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă
 Unităţi de măsură pentru timp

4
Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii Formatted Table
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi
mai mari în unităţi mai mici de timp
- instrument de măsură: ceasul, cronometrul
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede
și bancnote în uz)
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară
12. Pași spre vacanță  Recapitulare finală 8 XIV - XV
Recapitulare finală  Evaluare finală