Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA V

1. Dimensiunea. Unitatea de invățare: ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţa specifică:

Unităţi de Nr crt. Conțin Nr de Data Strategii de predare/învățare


învățare Competență specifice Unități de competențe uturi ore No
TA 1.4. Aprecierea  Elevul din 1erspective trecutului, 1 Exerc
NOAŞTERII necesităţii prezentului şi viitorului. Realizări, reflec
SINE ŞI A schimbărilor pentru succese, puncte tari, puncte slabe; propr
LUILALT evoluţia propriei posibilităţi de perspectivă. tari ş
1erspect.  Nevoile, dorinţele personale şi ale 1 slabe
1.2.Recunoaşterea celuilalt.Încrederea în sine şi în autoc
propriilor nevoi şi ale celălalt. e stim
celorlalţi pentru  Ascultarea activă. Exprimarea şi 1 expri
fortificarea încrederii în argumentarea opiniei. a
sine. 1 gându
1.3. Utilizarea diverselor  Cercul relaţional al elevului.
Stabilirea şimenţinerea relaţiilor. emoţ
modalităţi de exprimare 1 de sc
şi argumentare a ceea ce  Relaţii de cooperare la şcoală şi
în familie.Necesitatea cooperării, Pove
gândeşte şi simte.
posibilităţi, depăşirea dificultăţilor. „Eu i
1.4. Analiza condiţiilor/ 1
 Prezentarea produsului. Proiect mâin
factorilor care contribuie
de grup ,,Povestea familiei mele” Proie
la menţinerea relaţiilor colaj,
cu ceilalţi şi în familie. „Schi
viaţa
mea”
Exers
capac
analiz
calită
perso
dezvo
diferi
Exerc
cunoa
spaţiu
Meto
creati
moda
artist
expri
„Nev
dorin
a celu
Exerc
ident
emoţ
utiliz
supor
diver
fotog
poveş
teatru
secve
Exers
expri
trăiril
Exers
abilit
ascul
Exers
abilit
expri
opini
formu
argum
susţin
acest
Joc d
perce
libert
flexib
expri
emoţ
opini
Exem
produ
Preze
„Pov
famil
Nr. Nr de Data Activităţi de învăţare , evaluare şi produse ident
d/o Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut ore recomandate rolulu
şi loc
fiecăr
famil
cunoa
istori
famil

Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II


Competenţă specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi
asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
7 2.1 Relatarea despre normele  Respectul. Situaţii, modalităţi de 1 Elaborarea unor fişe personale care să includă paşii
etice şi comportamentul manifestare,respect versus servilism. necesari pregătirii zilnice pentru şcoală şi realizării
8 respectuos în raport sine,  Reguli de comportament etic în clasă 1 sarcinilor propuse la lecţii;
colegii, mediul din jur, pentru şi şcoală.Corectitudinea relaţiilor dintre Exerciţii de observare a comportamentelor persoanelor
asigurarea unei atmosfere colegi, comportament la lecţii şi în afara lor din clasă, şcoală, comunitate, realizate în mod individual
9 colegialitate şi confort 1 sau în echipă;
 Ordinea şi curăţenia în clasă şi în
Nr. emoţional şi fizic; Nr de Data Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în situaţii ce
şcoală.Menţinerea,modalităţi de implicare,
d/o 2.2Unităţi de competenţe unui
Demonstrarea Unităţi de conţinut
necesitatea şi importanţa menţinerii ordinii.
ore Activităţi
diverse: de învăţare
„Cum , evaluare
mă comport şi produse
în cadrul recomandate
unei lecţii, „Ș tiu să
comportament corect, grijuliu  Respectul pentru muncă. Munca 1 mă comport la şcoală, acasă, în localitate”;
10 şi respectuos, adecvat Mesaje de recunoştinţă profesorilor şi colaboratorilor din
adulţilor, părinţilor, profesorilor, persoanelor
normelor prestabilite; care asigură condiţiile de viaţă şistudii instituţie;
2.3 Aprecierea unui  Prietenul meu care nu cuvântă. Jurnalul dezvoltării personale prin imagini sau cuvinte;
11 1
comportament correct Atitudinea grijulie faţă de animale, păsări, Interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţ
respectuos, faţă de sine, natură. respectului faţă de muncă;
12 colegi, clasă, şcoală,  Prezentarea produsului. Proiect de Jocuri de exprimare a opiniilor personale: cetăţenii
mediul din jur; 1 respectă/nu respect normele morale în baza unor situaţii
grup ,, Elaborarea programului de activitate în
şcoală ( pentru o săptămână) a elevului de din viaţă;
gimnaziu”
Exemple de produse
Elaborarea programului de activitate în şcoală ( pentru o
săptămână) a elevului de gimnaziu, în baza respectării
normelor etice, menţinerii unei atmosfere favorabile în
clasă şi în şcoală, demonstrarea griji faţă de natura din
jur.

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ


Competenţă specifică:
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
13 3.1. Descrierea regimului  Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru 1 Elaborarea unui regim al elevului pentru o zi obişnuită şi una de
personal de activitate, viaţă. Regimul de activitate şi odihnă. odihnă.
odihnă şi alimentar utilizând Joc didactic:Norul cuvintelor.(pe tablă/ flipchart se scriu
14 noţiuni specifice normelor  Igiena şi anotimpurile. Modalităţi de 1 amestecat 10 beneficii ale modului sănătos de viaţă şi 10
sanitaro-igienice de menţinere prevenire a bolilor prin respectarea riscuri. Copiii desenează un soare în dreptul beneficiului şi un
şi fortificare a sănătăţii. normelor de igienă. nor în dreptul riscurilor.)
Nr.
15 Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Nr1de Data Activităţi de învăţare , evaluare şi produse recomandate
 Organismul elevului şi pubertatea.
3.2. Practicarea acţiunilor de Procese fiziologice, stări emoţionale. Recunoaşterea pe planşe a principalelor organe vitale.
menţinere a stării de sănătate, Comunicare: Ș tiu că sportul îmi ajută să mă dezvolt.
respectând normele sanitaro-  Sportul. Rolul exerciţiilor fizice asupra 1 Prezentarea şi analiza piramidei alimentare.
16
igienice. dezvoltării armonioase a copilului.
Discuţie: Cum poţi fi sigur că te alimentezi sănătos?
3.3. Acceptarea schimbărilor 1 Studiu de caz: de ce trebuie să respect normele de igienă?
17  Alimentaţia corectă acasă, la şcoală.
din organismul propriu, Acţiuni în caz de intoxicaţie alimentară. Elaborarea unor reguli de igienă personală. Alcătuirea unui
manifestând atitudine pozitivă. poster cu fotografii le personale de la
18  Prezentarea produsului. Concurs: Cel vârsta grădiniţei până în prezent.
1 Exemple de produse
mai bun eseu ,,Stiu să respect igiena
personală în diferite anotimpuri” Realizarea unui filmuleţ ”Ș tiu să mă alimentez corect”
Concurs: Cel mai bun eseu ” Ș tiu să respect igiena personală
în diferite anotimpuri”

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI


ANTREPRENORIAL Competenţă specifică:
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
d/o ore
19 4.1.Identificarea  Profesia de vis. Factori de influenţă, 1 Crearea bazelor de date cu exemple de oameni, pentru care
informaţiilor de bază despre utilitatea şi importanţa unor profesii, muncă este o plăcere.
muncă, meserii şi profesia de vis. Elaborarea Posterelor la diferite teme (individual sau
profesionişti din diferite  Munca şi vocaţia. Noţiunea de muncă, 1 împreună cu colegii, prietenii). De exemplu:„Munca din
20 domenii, ca parte a modalităţi de implicare în activităţile vocaţie – plăcere şi creaţie”
Nr. mecanismelor de cunoaştere Nr de Data Prezentări a profesiilor prin diverse modalităţi:Poster,
casnice, profesiile, îndeletnicirile părinţilor,
Unităţi de
d/o şi înţelegere competenţe
a lumii Unităţi de conţinut ore Activităţi
Proiect de învăţare
Personal , evaluarearborele
de Performanţă, şi produse recomandate
profesiei, text
reale munca de vocaţie şi beneficiile.
4.2.Valorificarea  Prima impresie contează. coerent, versuri, colaj etc.
21 oportunităţilor oferite de 1
Comportamente care influenţează stabilirea
comunitatea şcolară unor relaţii eficiente cu persoanele la prima Realizarea interviurilor cu buneii, părinţii, prietenii, alte
pentru lansarea iniţiativelor prezentare. persoane apropiate, consăteni etc. privind decizia lor de a
22
şi dezvoltarea personală  Reguli de prezentare personală alege o anumită profesie, specificul acestei profesii şi
1 dezvoltarea carierei lor în domeniu.
reuşită. Importanţa producerii unei bune
4.3. Aprecierea beneficiilor impresii la prima prezentare.
proiectării carierei în baza Proiecte de cercetare pentru identificarea profesiilor
23  Calităţi specifice unui lider şi unui 1
unor decizii informate pentru membru de echipă. Calităţile unui lider, necesare în comunitate, dinastiilor profesionale din
dezvoltarea personală distribuirea rolurilor în echipă. comunitate, etc. şi prezentarea creativă a rezultatelor.
24  Decizia în proiectarea carierii. 1 Identificarea calităţilor unui lider în baza poveştilor şi/sau
Noţiunile de decizie, tipuri, factori care
istoriilor reale din comunitate.
influenţează decizia; proiectarea
Elaborarea Cărţilor de vizită pe o foi A4.
carierei.
25
 Prezentarea produsului: Proiect 1 Descrierea viitorului profesional după un algoritm dat.
de carieră. Profesii, ocupaţii descrise; Exemple de produse
calităţi şi abilităţi specifice relevante
diferitor profesii; acţiuni de dezvoltare Proiectul de carieră. În proiect se va indica profesia de vis şi
personală etc. cel puţin o acţiune pe care o pot face pentru a face visul
realitate.

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ


Competenţa specifică:

Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personala si a celor din jur, demonstrind responsabilitate
26 5.1. Receptarea textelor orale  Securitatea în spaţiul şcolar şi casnic. 1 Discuţii dirijate despre importanţa securităţii vieţii
27 şi scrise privind recomandări  Spaţii periculoase în comunitate şi 1 personale în spaţiu şcolar şi casnic;
securitatea personală, situaţii de risc la drum. Exerciţii de analiză a situaţiilor de risc la drum şi spaţii
28 manifestând interes.  Acţiuni în caz de incendiu. Planul de 1 periculoase în comunitate;
5.2. Aplicarea acţiunilor de evacuare. Activităţi practice: Traficul rutier în preajma şcolii,
29 precauţie recomandate de 1 Semnalele agentului de circulaţie;
 Traseul elevului şi intersecţiile.
diferite instituţii despre Disciplina pe drum, selectarea corectă a Utilizarea TIC şi a diverselor tehnici educaţionale de
securitatea personală în drumului spre şcoală, casă, bibliotecă, manifestare a comportamentelor şi atitudinilor cu referire
mulţime şi în reţele on-line. magazin etc. la securitatea personală;
5.3. Implicarea în rezolvarea  Instituţiile publice ce asigură protecţia
1 Vizite în instituţiile publice care asigură protecţia; dialog
30
studiilor de caz tematice, copilului. cu reprezentanţii instituţiilor respective;
manifestând comportament  Siguranţa copilului în locurile publice şi Mini-dezbateri despre siguranţa în locurile publice, în
31 1
adecvat. în mulţime. mulţime; dispozitive explozive etc.
Exemple de produse
32  Profilul on-line şi siguranţa copilului. 1 Activitate de grup. Reprezentare grafică (tabel, schemă)
33  Prezentarea produsului: Activitate de 1 a propriilor achiziţii la tema:Securitatea mea în şcoală şi
grup: Acivitatea mea în școală-acasă
34 acasă/ Acţiuni în caz de incendiu./ Instituţiile publice care
 Excursie la Centrul de Pompieri 1 ne protejează./ Regulile de
35
 Lecție de totalizare. Privire generală 1 circulaţie etc.