Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 6

CĂTRE,
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DEALUL SPIRII”
BUCUREŞTI - ILFOV
– Domnului inspector şef –

CERERE
pentru emiterea avizului de protecţie civilă
nr. ______________ din ___________201__

Subscrisa __________________________________________________________, cu
domiciliul/sediul în judeţul _______________, municipiul/oraşul/comuna
_______________________________________, sectorul/satul ___________________________,
Str. __________________________________________ nr. _________, bl. ____, sc.___, et. ___,
ap. _____, codul poştal _________, telefon _______________________, fax ______________,
e-mail _____________________________________, reprezentată prin
___________________________________________, în calitate de _______________________,
în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă, republicată, cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016, solicit
emiterea avizului de protecţie civilă pentru proiectul de adăpost/punct de comandă din
construcţia __________________________________________________, amplasată în judeţul
_________________________, municipiul/oraşul/comuna ________________________,
sectorul/satul _______, str. _______________________ nr. _________, codul poştal
_____________.
Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de
securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr. 129/2016, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel. _____________________,
fax ______________, e-mail ________________________________________.

Data ________________ Semnătura ________________

S-ar putea să vă placă și