Sunteți pe pagina 1din 38

4 | PROGRAMUl PtANFIAR DE AQIUSEII

CE ALTE ACŢIUNI SUPLIMENTARE, SIMPLE, PROFUND BENEFICE de la sine înjeles că această metodă simplă poate fi realizată cu succes mai ales
Şl EFICIENTE V O M PUTEA SÂ REALIZĂM, FIECARE DINTRE în cazul tuturor acelora care (deocamdată) consideră că le lipseşte timpul necesar
pentru a realiza măcar o dată sau de două ori pe zi METODA SUPREMÂ Şl
N O I , PENTRU A CONTRIBUI ÎNTR-UN M O D SUPLIMENTAR LA
EFICIENTĂ.
ISPÂŞIREA Şl LA ANIHILAREA PĂCATELOR Şl A FÂRĂDELEGILOR
CARE NE FAC SÂ MERITÂM PEDEAPSA LUI DUMNEZEU A doua modalitate simplă si eficientă, pe care o putem realiza fiecare dintre
noi săptămânal
O primă modalitate Cea de-a doua metodă implică să realizăm începând de vineri de la orele
Realizarea măcar o dată pe zi a unei ofrande de lumină cu 25 de lumânări, 6 dimineaţa şi până sămbătă la orele 6 dimineaţa, un post total, pe parcursul
pe care este cu putinţă să le aprindem zilnic la orice oră (dar niciodată după ora căruia vom bea numai apă (după pofta inimii) pe întreaga durată a acestui post.
00:00 noaptea!!!) având, însă, deosebită grijă ca respectivele lumânări în suport Vom proceda în felul acesta ca să beneficiem de aportul necesar de apă pentnj
de aluminiu rotund să fie plasate astfel încât să fie eliminat în totalitatc riscul organism atunci când postim. Atât în cazul în care ne mai tratăm de anumite
(eventual al) unui incendiu. Este important să reţinem că atunci când vom realiza boli sau afecjiuni cu ajutonjl plantelor de leac (pe parcursul acestui post special,
aceastâ ofrandă de luminS cu cele 25 de lumânări, vom rosti în prealabil (înainte este cu putinţă să ne luăm în continuare plantele aşa cum obişnuiam, ţinându-le
să le aprindem) următoarea formulă sacră: în prealabil sub limbă şi îngurgitându-le apoi cu ap3), cât şi în cazul realizării
zilnice a tehnicii yoghine amaroli, realizarea acestora este cu putinţă fără ca
.DĂRUIESC, AICI Şl ACUM, ÎN TOTALITATE, ACEASTĂ LUMINÂ Şl îl
prin aceasta să considerăm cumva că a fost încălcat modul corect şi eficient de
IMPLOR TOTODATÂ PE BUNUL DUMNEZEU Şl PE ÎNCERII SÂI DE LUMINĂ
realizare a acestui post săptămânal.
SÂ O TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TAINIC Şl SĂ O ALCHIMIZEZE, PENTRU
CA ACEASTÂ LUMINĂ SĂ AJUNCĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO, ÎN ÎMPĂRÂŢIA Este important să reţinem c3 atunci când ne hotărâm să (inem post vinerea,
CERURILOR. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU Şl PRIN INTERMEDIUL consacrându-l pentru ispăşirea şi anihilarea tuturor păcatelor şi fărădelegilor
AJUTORULUI ÎNGERILOR SÂI, ENERGIA ACESTOR FLÂCÂRI SĂ DEVINĂ Şl ce ne fac să merităm pedeapsa lui Dumnezeu, vom realiza în prealabil
APOISÂ RĂMÂNĂ, ÎN TOTALITATEA SA, O TAINICÂ LUMINĂ BINEFĂCÂTOARE consacrarea integrală a roadelor acestui post pentru acest ţel pe care ni l-am
CE VA CONTRIBUI DIN PLIN LA ISPÂŞIREA Şl LA ANIHILAREA TUTUROR fixat. Pentru aceasta, vom rosti într-un mod solemn, umil şi ferm la începutul
PĂCATELOR Şl FĂRÂDELEGILOR CE NE FAC SĂ MERITĂM PEDEPSELE LUI postului respectiv următoarea formulă sacră de consacrare şi integrare
DUMNEZEU'. dumnezeiascS (spre exemplu, vom rosti această formulă sacră vinerea la ora
5:50 dimineaţa):
Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
.AŞA SÂ NE AJUTE DUMNEZEU! AMIN! AMIN! AMIN!* .DĂRUIESC, AICI Şl ACUM, ÎN MOD TOTAL Şl NECONDIŢIONAT, TOATE
Spre a rosti această invocaţie sacră este necesar să o avem întotdeauna ROADELE TAINICE ALE ACESTUI POST LUI DUMNEZEU TATĂL. ÎL IMPLOR,
la îndemână (ea fiind scrisă pe hârtie) şi să o rostim exact aşa cum este TOTODATĂ, PE BUNUL DUMNEZEU SĂ LE TRANSFERE ÎNTR-UN MOD
oferită aici. în finalul acestei consacrări solemne, sincere, altruiste şi pline de TOTAL EFECTELE Şl SĂ LE ALCHIMIZEZE, PENTRU CA TOATE ENERGIILE
credinţă vom simţi (stand în picioare şi fiind orientaţi cu faţa şi cu trupul către BINEFĂCÂTOARE CE VOR Fl GENERATE ÎN FELUL ACESTA SÂ AJUNGÂ ÎN
Răsărit) o revărsare a unui tainic flux al Graţiei divine, ce se va manifesta LUMEA DE DINCOLO, ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, FIIND OFERITE CA
DARURITATÂLUI CERESC. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU TOATE ACESTE
întotdeauna în fiinţa noastră de sus în jos şi ne va inunda întregul trup, din
ENERGIIBINEFĂCÂTOARE SĂ DEVINÂ Şl SÂ RÂMÂNĂ ÎN TOTALITATEA LOR O
creştet până în tălpi inclusiv, precum şi fiiriţa în mod global. Vom trăi, totodată,
ENIGMATICÂ Şl SUBLIMĂ PUTERE BINEFÂCÂTOARE CE VA CONTRIBUI APOI
cu acea ocazie în universul nostru lăuntric o emoţie inălţătoare, pregnantă.
DIN PLIN, LA UNISON CU GRAŢIA Şl MILA NESFÂRŞITĂ A LUI DUMNEZEU
Respectivele lumânări, pe care le vom aprinde, VOR Fl APOI LĂSATE SĂ
TATĂL, SPRE A Fl ÎN FELUL ACESTA ISPÂŞITE Şl ANIHILATE TOATE PÂCATELE
ARDĂ ÎN TOTALITATE. Şl FÂRÂDELEGILE CE NE FAC PE NOI, OAMENII, SÂ MERITÂM PEDEAPSA LUI
Este necesar să avem în vedere că putem să aprindem Tn felul acesta 25 de DUMNEZEU.'
lumânâri fie o singură dată pe zi, fie o dată la câteva zile, fie o dată la 3 zile, fie
o dată la 7 zile, după cum ne este cu putinţă şi după resursele de care dispunem Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
din punct de vedere financiar. Nu este cazul să dăm dovadă de zgârcenie. Este . AŞA SÂ NE AJUTE DUMNEZEU, AMIN! AMIN! AMIN!"
104 105
CAP. 3 - PROCRAMUL PLANETAR DE ACflUNE URGENTA ,NU APOCALIPSA!!!*
Este important să reţineţi că Programul planetar de acţiune urgentă „NU UNELE CONSIDERAŢII EZOTERICE, LA CARE TREBUIE SÂ REFLECTAŢI
APOCALIPSA!!!* va începe pentru fiecare dintre voi la data în care luaţi la ÎNTR-UN MOD ATENT, PROFUND Şl PERSEVERENT DE ÎNDATĂ CE
cunoştinjă de existenţa acestui program şi, totodată, vă anunţăm că el va continua HOTĂRÂŢI SÂ ÎNCEPEŢI SÂ REALIZAŢI ACEASTĂ METODÂ SUPREMÂ Şl
fără nicio întrerupere până în data de 29 decembrie 2014 (inclusiv). Vă rugăm să EFICIENTĂ
aveţi în vedere ca pentru România au fost fixate orele exacte pentru a realiza acest De îndată ce începeji să realiraţi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ,
Program planetar de acjiune urgentă .NU APOCALIPSA!!!*. este foarte important sa urmăriji totodată să sirnţiţi Tn mod gradat şi din ce în ce
mai pregnant aparijia unei stări lainice şi profunde de comuniune cu Dumnezeu
PROGRAM DE REALIZARE A METODEI SUPREME Şl EFICIENTE Tatăl, cu influen'a profund benefică, sublimă a îngerilor şi a Arhanghelului pe
DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTÂ 06:00 - 06:20 care l-a|i ales spre a va susjine în această acjiune în mod divin integrată.
(INCLUSIV) Prin realizarea atentă si sistematică a acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE,
15:00 - 15:20 09:00 - 09:20 vom beneficia fiecare dintre noi de o tainică stare de comuniune şi fratemitate
06:00-06:20
cu toji aceia care acjionează în simultaneitate cu noi şi o efectuează de fiecare
09:00-09:20 data la unison.
12:00 -12:20
12:00-12:20 în felul acesta, vom resimţi în timp, din ce în ce mai puternic, cum apare în
15:00-15:20 18:00 - 18:20 fiinja noastră o inefabilă stare de solidaritate şi la un moment dat vom conştientiza
18:00-18:20 că suntem cu lojii integraji întocmai ca nişie celule în trupul cel uriaş al lui
21:00-21:20 03:00 - 03:20 21:00 - 21:20 Dumnezeu Tai.1l.
00:00-00:20 Dăruind mereu şi mereu într-un mod altruist şi detaşat toate aceste aspecte
03:00-03:20 00:00 - 00:20 dumnezeieşti ce ne vin de la Dumnezeu, în timp ce o bună parte din ele se
vor acumula totodată atâl în trupul, cât si în fiinja noastră, vom simji, în mod
PROGRAM SPECIAL 06:00-06:30 gradat, cum în noi apar pe zi ce trece felurite Iransformări rodnice, unele dintre
PENTRU DUMINICÂ ele fiind chiar surprinzătoare şi vom simji din ce în ce mai clar aparijia anumitor
06:00-06:30 15:00-15:30 09:00-09:30 salturi spirituale datorită acumulărilor energetice pe care METODA SUPREMÂ
09:00-09:30 Şl EFICIENTÂ le face cu pulinfă. Dăruind zi de zi prin fiinţa noaslră tot ceea ce
12:00-12:30 este dumnezeiesc şi care ne vine, îniocmai ca nişte inestimabile daruri, de la
12:00-12:30
Dumnezeu, ne vom transforma, la răndul nostru, usor şi repede, din ce în ce
15:00-15:30 18:00-18:30 mai mult, într-un mod profund şi durabil. Tocmai de aceea, este esenţial să ne
18:00-18:30 dam seama că, în măsura în care vom
21:00-21:30 03:0003:30- 21:00-21:30 accepta fiecare dintre noi ,să punem
00:00-00:30 umărul' penlru a conlribui, prin
03:00-03:30 00:00-00:30 ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu,
la evilarea aceslui cataclism planetar,
Un aspect important pentru fiin'ele umane ce $e află în alte t.'iri şi care totodata vom .pune umârul* într-o
vor urmâri $a realizeze şi ele acest Program planetar de acţiune urgentă „NU măsura considerabilă şi cel mai adesea
APOCALIPSA!!!" nebănuită atal la propria noaslră
în cazul în care vă aflafî în alte ţări, vă rugăm să aveji în vedere că trebuie transformare spiritualâ, cat şi la o
să adaptaji orele de realizare a METODEI SUPREME Şl EFICIENTE astfel încât să extraordinară impulsionare lăuntrică
acţionaji de fiecare dată la unison cu toţi aceia ce realizeaza în Jara respectivă ce va deveni cu uşurinja posibilă prin
METODA SUPREMA Şl EFICIENTĂ. intermediul diamanielor spirituale
ce ne vor fi dăruite fiecăruia dintre
CXT^cK3 noi de către bunul Dumnezeu zi de

106 107
PROCRAMUtPlANnARDEACTIUNE URCFSTÂ.NU APOCALIPS,

zi de acum înainte atunci bine, pentru că ei or să fie cât se poate de perseverenţi şi vor face tot rcea ce ar
când vom realiza METODA Irebui să fac eu. în felul acesta mie o să-mi rămână timpul ce îmi este necesar să
SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ pe stau pe intemet câte 4-5 ore pe zi, studiind zi de zi ultimele •noulăji» abjecte,
care acum o avem cu toţii la mincinoase şi otrăvitoare de pe site-urile anli-MISA."
dispozijie. Vă rugăm, deci, să aveţi în vedere că, în cazul în care foarte mulţi dintre voi ve|i
Pentru a înjelege din ce gândi fiecare Jn felul acesta şi nu vă veji mobiliza niciodată (sub pretextul în mod
în ce mai bine toate aceste evident crelin că nu ave|i .deocamdată* timp pentru aşa ceva), calculand într-un
aspecte (care vă vor deveni mod egoist că .sigur" or să se mobilizeze ceilalji, nu va trebui să vă surprindă că,
extraordinardeclare mai ales dacă vă veji complace la nesfârşit într-o astfel de stare larvară (în care, cu toate
prin intermediul gramului că şlim cu tojii chiar foarte bine ce anume trebuie să facem, cu toate acestea nu
de practică), vă sugerăm face nimeni nimic din ceea ce trebuie) avem loate şansele ca acesl înfricoşător
să citi|i cu multa atenjie la cataclism să se dezlănţuie totuşi şi în felul acesta putem fi siguri cu anticipajie că
ANEXA C, Legea Dăruirii după aceea nu ne vor mai rămâne decât regrelele (în mod evident inutile) că am
Oculte. Vă sfătuim ca ştiut chiar cu mult limp înainte ce anume trebuia să facem, dar cu toate acestea
de îndată ce veji lua la nu am făcut nimic. în cazul tuturor acelora care sunt foarte leneşi şi care vor spera
cunoştinjă despre existenja şi multiplele efecte divine ale acestei METODE înlr-un mod prostesc că - pentru ei - or să acjioneze (zi de zi, cu mult entuziasm
SUPREME Şl EFICIENTE să vă mobilizaţi fiecare dintre voi într-un mod atent, şi dăruire) ceilalţi yoghini, toji aceştia ar trebui să îşi dea, totodată, seama că dacâ
entuziast şi perseverent. Este bine să aveţi în vedere că, deşi unii dintre voi nu
se vor complaceîn această stare de larvaritate şi indolenjă, nu vor putea niciodată
vă veji mobiliza să realizaţi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ zi de
să beneficieze de pe urma energiei binelui pe care o vor conştientiza şi pe care o
zi, va fi totuşi mult mai bine pentru voi dacă o veţi face chiar şi din când în
vor putea simţi acumulându-se din abundenţă în universul lor lăuntric (de fiecare
când. Chiar şi în asrfel de situaţii nu trebuie să pierdeţi nicio clipă din vedere că
dată) când vor acjiona cu tojii la unison, exact la orele ce au fost stabilitc.
efortul fiecăruia dintre voi se va cumula de fiecare dată şi va contribui apoi la
apari|ia succesului colectiv pe care îl dorim cu toţii. După cum ştim, pentru ca un U N ALT ASPECT FOARTE IMPORTANT Şl TOTODATÂ NEBÂNUIT LA CARE
pahar plin sa debordeze şi să dea pe dinafară este întotdeauna necesară o ultimă
MULŢI DINTRE VOI TREBUIE SĂ REFLECTAŢI
picătură care va declanşa apoi acest efect ineviiabil. Atunci când respectiva
picătură lipseşte, putem aştepta şi ani de zile fără ca paharul cel plin sa dea pe Este important să nu pierdem
dinafară. Ştiind aceasta, urmări|i să fiţi fiecare dintre voi picătura i'inală de care niciodală din vedere că atunci când
este întotdeauna nevoie. Este, de asemenea, foarte imporiant să acjionaţi exact în mult bine facem, prin gândurile noastre,
intervalele ce au fost stabilite, pentru ca în felul acesta să apară un efect ocult de prin implorarea ajutorului dumnezeiesc
sporire prin multiplicare, căci tocmai datorită acestei angrenări \a unison cresc ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl, prin
chiar extraordinar de mult şansele ca această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ fapte bune, prin intenjii dumnezeieşti
să asigure succesul la care aspirăm cu tojii. şi în general prin tot ceea ce ne stă
fiecăruia dintre noi în putinjă, în felul
acesta beneficiem totodată (într-o
UN ASPECT EXTREM DE IMPORTANT, LA CARE ESTE NECESAR SĂ anumită măsură) de binele pe care
CHIBZUITI ÎNTR-UN M O D MATUR Şl RESPONSABIL FIECARE DINTRE VOI l-am făcut şi pe care apoi îl merităm,
Nu este cazul să aşteptâm ca acest înfricoşător cataclism planetar să se la randul noslru. Având în vedere acest
producă şi, de asemenea, nu este cazul să ne spunem într-un mod meschin, aspect care esle cunoscut de către cei
larvar şi egoist: ,Lasă, că nu este necesar să mă mobilizez tocmai eu şi să realizez ■nijiaji sub numele de Legea cauzei şi a
măcar de două ori pe zi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, pentru că efectului, este totodată necesar să avem
sunt sigur că o vor face zi de zi de acum înainte ceilalţi yoghini de la această în vedere că fiecare efort benefic, fiecare
şcoală spirituală. Sunt chiar foarte sigur că în felul acesta se va rezolva totul cu gest bun, fiecare gand divin şi fiecare
108 109
intcnţie dumnezeiască pe care o manifestăm la un moment dat generează apoi noi înşine de pe urma acestor manifestări
efecte benefice corespondente, ce vor dura pentru fiecare dintre noi o anumită dumnezeie$ti, ce ne vor transforma
perioadă de timp. Toate aceste efecte vor fi întotdeauna direct proporjionale cu profund şi durabil şi va conferi un nou sens
energia corespondentă bcnefică ce a fost manifestată cu acea ocazie. Este necesar existenţei noastre. Dacă veji aprofunda
să aveţi în vedere că ceea ce am putea numi cheia de boltă a acestei metode cu suficientă alenjie şi luciditate această
este operarea la unison, deoarece o astfel de angrenare înmulţeşte adeseori de METODĂ SUPREMÂ Şl EFICIENTĂ,
miiioane de ori energia benefică, tainică ce apare cu acea ocazie. Acest fenomen veji descoperi că ea este concepută ca o
tainic este revelat într-o anumită formă criplică prin intermediul unui dicton tainică rugăciune neîncetată ce urmăreşte,
folcloric care spune: .ACOLO UNDE SUNT MULŢI CE SUNT UNIŢIÎN CUGET totodată, să ne permită să experimeniăm o
Şl ÎN SIMŢIRE, DE ÎNDATĂ CE El ACŢIONEAZÂ CU TOŢII ÎNTRU ACELAŞI amplă şi inefabilă stare de comuniune cu
C Â N D (CE ESTE DIVIN INTECRAT Şl BINEFÂCÂTOR), VOIA LOR CEA BUNÂ energia Crajiei, ce este atrasă în universul
SE VA ÎMPLINI APOI CU UŞURINŢÂ, CACI MAI ALES ATUNCI PUTEREA LOR
nostru de la Dumnezeu.
SE ÎNMULŢEŞTE CHIAR FOARTE MULT Şl ÎN FELUL ACESTA CREŞTE'.
Realizarea perseverentă a acestei
METODE SUPREME Şl EFICIENTE ne va
UN SFAT INTELICENT Şl PLIN DE BUN-SIMŢ LA CARE FIECARE DINTRE ajula, totodată, să descoperim o formă
VOI TREBUIE SÂ REFLECTAŢI foarte eficientă de rugăciune ce este
Această metodă supremă, eficientă şi divin integrată, ne poale fi de un real adresată lui Dumnezeu şi, în felul acesta,
folos, atât pentru propriul nostru bine, cât şi pentru binele colectiv al acestei vom putea să descoperim prin intermediul ^^^^^^^^^^
planete (ce ar putea fi serios afectală de deciaşarea unui astfel de cataclism unei experienje directe, ce Tnseamnă să fim nişte canale dumnezeieşli, în şi prin
planetar). Realizarea atentă, perseverentă şi sistematică a acestei MEIODE care Dumnezeu îşi revarsă Grajia Şi energia Sa transformatoare în cadrul Creajiei
SUPREME Şl EFICIENTE nu implică Sale divine. Valoarea acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE va fi descoperită
pentru niciunul dintre voi vreun risc, şi mai ales prin intermediul gramului de practică.
în plus, ea ne permite să descoperim
prin intermediul unei experienje O IMPORTANTĂ REVELAŢIE, LA CARE ESTE NECESAR SĂ MEDITAŢI
directe şi nemijlocite că binele pe care FIECARE DINTRE VOI
îl realizăm cu ajutorul lui Dumnezeu
Vă rugăm să aveţi în vedere că această importantă acţiune pe care urmează
se reflectă, totodată, în universul
să o realizăm de acum înainte cu tojii ne-a fost inspirată de Dumnezeu Tatăl
nostru lăuntric şi face să apară în fiinja
şi, mai mult decât atât, ea va fi susjinută în permanenjă de Dumnezeu Tatăl. în
noastră mult bine, armonie, echilibru
plus, îngerii Săi de lumină ne vor ajuta de fiecare dată să o realizăm şi chiar ne
şi sănătate, conferind, lotodală, un sens
vor susjine să o ducem la bun sfârşit. în cazul în care un număr cât mai mare de
creator existenţei şi rostului nostru în
fiinje umane, printre acestea putând să se afle chiar şi acelea care, deocamdată,
această lume. Fiecare dintre noi, cei
nu practică yoga (şi care nu sunt, deocamdată, integrate ca aspiranji în cadrul
care vom pune în aplicare această j£
acestei şcoli spirituale), vor fi dispuse să pună în practică aceaslă METODÂ
metodă simplă şi eficientă, vom simji,
SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, ele vor descoperi destul de repede că aceaslă metodă
totodată, că ne apropiem din ce în ce
funcjionează (fără greş), fapt care se va petrece deoarece Dumnezeu este acela
mai mult de reaiilalea cea tainică a lui
care ne-a inspirat-o şi care o va susjine.
Dumnezeu Tatâl. în felul acesta, vom
descoperi că îi simţim Omnipotenja, Vă rugăm, tocmai de aceea, să aveţi în vedere că nici măcaro clipâ nu considerăm
iar prin aceasta binele care se va că suntem autorii acestei METODE SUPREME Şl EFICIENTE. Ne ipostaziem doar
revărsa în fiinja noastră ne va ajuta să într-un umil mesager, care vă transmite ceea ce a fost inspirat de Dumnezeu să
beneficiem, într-o anumită proporţie, transmită semenilor săi câ este cel mai bine pentru noi toji. în felul acesta, binele
110 dumnezeiesc poate să triumfe, iar răul împreună cu suferinjele să nu mai apară, atât
111
DEACJIIAF URGENIÂ.NU APOCALIPSA::'
timp cât avem la dispoziţie această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ. Punând-o EEA CE DUMNEZEU O SÂ NE DEA,
?n practică, vom putea să anihilăm răul şi suferinţele ce este cu putinţă să apară est pasaj semnificativ, ce este extras
şi să se manifeste, dacă vom rămâne cu mâinile In sân şi vom spune Intr-un mod in .Biblie* oferă un model demn de
prostesc: .Aceasta ne-a fost soarta!! Aşa a vrut Dumnezeu! Nu mai avem ce facel'- rmat, pentru că ne arată că locuitorii
raşului Ninive au acfionat într-un mod
CITATE SEMNIFICATIVE DIN .BIBLIE' CARE NE AJUTĂ SĂ ÎNTELEGEM
lin de In|elepciune, iar acţiunile lor,
CĂ, ATUNCI CÂND S-AU AFLAT Î N UNELE SITUAŢII SIMILARE, FIINŢELE
ce au fost plăcute în fa{a lui Dumnezeu,
UMANE DIN VECHIME AU APELAT LA A|UTORUL LUI DUMNEZEU CU
L-au determinat pe Acesta să nu mai
CREDINŢÂ Şl CU UMILINŢĂ PENTRU A Fl SALVATE PRIN MIRACOL DIVIN distrugă cetatea Ninive printr-un
.... cici nu trebuie să uităm cumva faptul că multă putere are rugăciunea cea cutremur devastator, ce urma sâ se
stăruitoare ce este izvorâtă din credinţa celui umil şi drept' (lacov 5, 16) producă peste 40 de zile. lată că exact
mScoală-te acum si du-te în cetatea cea mare din Ninive şi propividuieşte în această direcţie, ,Biblia* ne oferă un
acolo că toate fărădelegile si păcatele lor au ajuns până în fa\a Meal EXEMPLU GRÂITOR. Acest exemplu se
Şi s-a sculat atunci lona şi a mers în cetatea Ninive, după cum i-a poruncil referă la locuitorii cetăţii Ninive, care
cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate atit de mare, iar acum loati se afla prin atitudinea lor plină de înţelepciune
înaintea lui Dumnezeu, cici î'i trebuia trei zile casio striba\i de la un capit la L-au determinat, în felul acesta, pe
cclilalt. Şi a pitruns lona in cetate şi a Jnceput si le spuni în dreapta şi tn stinga, Dumnezeu să îi ierte pentru toate relele
cu glas tare: *Patruzeci de zile vor mai fi si apoi cetatca Ninive va fi distrusi din pe care le făceau. De îndată ce Dumnezeu a văzut că ei se îndreaptă, că se
temeliel». Atunci ninivenii au ascultat cu luare aminte, au crezut în Dumnezeu, orientează spre calea cea bunâ şi renunţă la obiceiurile lor rele, perverse, El nu a
s-au temut de El, au \inut post, unii dintre ei s-au imbricat in pinzi de sac, de mai distrus printr-un cutremur devastator faimoasa cetate Ninive.
la cei mai mari pini la cei mai mici, şi dupi aceea a ajuns vestea pini la regele Luând asa cum se cuvine în considerare acest exemplu semnificativ, care este
ceti'ii Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul siu, si-a lcpidat veşmintele sale extras din .Biblie", ne putem da seama, la răndul nostru că, dacă vom realiza
cele scumpe şi apoi s-a îmbricat zi de zi această METODÂ SUPREMÂ Şl EFICIENTÂ, nu avem nimic de pierdut,
cu vefminte din pănzi de sac si s-a ci dimpotrivă, vom avem doar mult bine de primit de la Dumnezeu. Totodată,
culcat în cenusi. Atunci Dumnezeu acţionând în felul acesta, nu ne vom pierde viaţa, nu ne vor fi distruse casele şi
a vizut toate faptele lor pline de cei dragi nu vor muri într-un cataclism planetar. Exemplul cu cetatea Ninive şi
pocăinţi, a vizut ci s-au întors de cu locuitorii acesteia arată că Intotdeauna (atunci când nu este prea târziu), răul
pe ciile lor cele rele şi l-a pirul riu care deocamdată nu a apărut, dar al cârui spectru deja se profilează la orizont
de prezicerile pe care le ficuse, că în viitorul apropiat, poate (şi chiar trebuie) să fie evitat prin intermediul realizării
cetatea Ninive va fi distrusi şi dupi unor acjiuni bune, ce sunt plăcute în faja lui Dumnezeu şi care până la urmă vor
aceea nu le-a mai îndeplinit.' fi de natură să ne ajute să expiem relele şi fărădelegile comise de noi şi pentru
(Proorocul lona) care Dumnezeu urmează să ne pedepsească.
Comentarii: Deşi unii creştini
inerţi şi letargici consideră (într-un D O U Â EXEMPLE CONTEMPORANE EDIFICATOARE
mod prostesc) câ, indiferent ce O metodă oarecum asemănătoare ce s-a bazat pe utiiizarea cu succes a energiei
urmează să se petreacă, noi, tainice a intenjiei a fost folosită de către Guvernul SUA, atunci când locuitorii
oamenii, nu trebuie să facem Kestei ţări au fost impulsionaji prin mijloacele mass-media să se angreneze şi
nimic pentru că, vezi Doamne, să acjioneze la unison într-un mod paranormal, concentrându-se şi gândindu-
TOTUL VINE DE LA DUMNE2EU, »e zilnic la aceeaşi oră, timp de şapte minute, la unison, ca modulul rachetei
IAR NOI N U TREBUIE SA NE Apollo 13 să nu se prăbuşească într-o zonă locuită. Aşa cum era de aşteptat,
OPUNEM ÎN NICIUN FEL LA TOT acjiunea respectivă a fost în final Incununată de succes şi modulul rachetei Apollo
112 113
4 | PHOCRAMUl riANETAR DE AQIUNE URGENÎÂ . N U APOCALIPSA ^-

13 a căzut ulterior Capitolul 4


undeva în apă.
Un alt exemplu
UN MESAJ SPECIAL CE SE ADRESEAZÂ TUTUROR
uluitor ce ilustrează ACELORA CARE (DEOCAMDATÂ) CRED CĂ DUMNEZEU
de data aceasta NU EXISTÂ (CU TOATE CĂ ÎN REALITATE DUMNEZEU
angrenarea de unul
EXISTÂ ÎN VEŞNICIE, FIIND ÎN PERMANENTÂ
singur a unei metode
paranormale este OMNIPREZENT. OMNIPOTENT Şl OMNISCIENT)
reuşita lui Uri Celler, La ora actuală, asa-zisa .Teorie a Totului* (Theory of Everything), care urmăreşte
care, la un moment sâ explice complet şi să lege înire ele toale fenomenele fizice cunoscute face
dat, a oprit marele deja obiedul unei asidue cercelări şiiintifice conlemporane, mulli oameni de
ceas londonez Big ştiinja depunand eforturi penlru a pune la punct o astfel de teorie esenjială. în
Ben. El a realizat conformitale cu această viziune unifîcată, ai cărei germeni teoretici au început să
aceasta pe data de apară ici-colo, se va putea ajunge, la un moment dat, la un supersistem de ecuaţii
15 decembrie 1989, foiosindu-se numai de puterea exlraordinară a ganduiui matematice ce vor fi capabile să descrie într-un mod profund şi coerent toate
(iar penlru aceasta a avut la dispoziţie doar o fotografie a ceasului Big Ben) şi interacţiunile fundamentaledin Univers. Este ceea ce genialul savant Einslein viza
lipindu'Şi degetele de fotografia celebrului ceas londonez. Focalizându-şi apoi atunci când vorbea despre .pătrunderea intuitivă atât a ideilor, cat şi a intenţiilor
către ceasul real fluxul extraordinar al energiei tainice ce s-a manifestat prin lui Dumnezeu". Dar nu esle cazul să ne hazardăm In vise oarecum himerice,
degetele sale, el a reuşit apoi această uimitoare performanţ-i. Fiind întrebat după căci chiar şi acest ipotetic model fizico-matematic complet nu ne va putea oferi
aceea despre metoda pe care a utilizat-o, după ce anunjase în prealabil câ va decât o perspectivă limitată atăl asupra realită|ii, cât şi asupra fenomenelor şi
face la o anumită dată această experienţă şi a reuşit în prezenfa acelor martori să lucrurilor care ne Tnconjoară.
oprească ceasul londonez Big Ben, Uri Celler a mărturisit ziarijtilor: .înt.ii m-am
rugat la Oumnezeu. Apoi am folosit o ilustratâ a Parlamentuiui Englez. Mi-am Am putea crede că legile ullime ale naturii sunl impersonale ji oarecum .reci',
concentral apoi foarte intens energia ce trecea prin mine, venind de undeva din dar aceasta nu este, în realitale, decât o viziune subiectivă ji limitată asupra
afara mea, într-un flux uriaş şi am pus degetele pe fotografie, exact în dreptul Universului. Această aparenţă impersonală a legilor rezultă cel mai adesea dintr-o
acelor ceasornicului şi după aceea am poruncit, cu o Incredere de nezdruncinat: percepţie eronală a căilor evolujiei, ale căror repere fixe voinja noastră nu le poate
«Big Ben, acum opreşte-te!!» Şi atunci ceasul Big Ben chiar s-a oprit.* modifica. De exemplu, viaţa
noastră aici se desfăşoară înlre
Să adăugăm că cei sceptici şi materialişti au pus toate acestea pe seama douâ etape transformatoare,
unei banale coinciden|e. Noi, însă, putem inierpreta acest faimos experiment naşterea şi moartea.
al lui Uri Celler 1n felul acesla: DACÂ U N SINGUR O M OPREŞTE UN CEAS Unele concepţii ştiinţifice
PRECUM ESTE FAIMOSUL CEAS LONDONEZ BIG BEN DOAR CU ENERGIA moderne, oricât de bizare
FOCALIZATÂ PE CARE O CANALIZEAZÂ PRIN INTERMEDIUL MINŢII SALE, şi chiar inacceptabile le par
ATUNCI ESTE CU PUTINŢĂ CA O MASÂ SUFICIENT DE MARE DE OAMENI savanjilor .ortodocşi", mai
- CE IMPLORÂ AJUTORUL LUI DUMNEZEU TATĂL Şl PRIN CARE SE cu seamă în contextul ştiinţei
MANIFESTĂ TAINICE ENERGII DIVINE, ATUNCI CÂND SE FOCALIZEAZÂ CU materialiste şi atee ce predomină
TOŢII LA UNISON Şl ACŢIONEAZĂ ÎN SIMULTANEITATE - SĂ REUŞEASCA, astăzi, prezinta totuşi o coerenţă
ÎNCETUL CU ÎNCETUL, PRIN ASTFEL DE ACŢIUNI ATENTE, SISTEMATICE Şl deosebită a principiilor lor,
PERSEVERENTE, PE BAZA EFECTULUI CUMULATIV, SÂ ÎNSUMEZE EFECTELE ce rămân enigmatice penlru
TUTUROR ACESTOR ACŢIUNI, FĂCÂND SĂ SE ACUMULEZE O ENERGIE mulţi. Ele lasâ să se întrevadă
TAINICÂ CE VA Fl CAPABILÂ SÂ ANIHILEZE UN CATACLISM PLANETAR CE
AR URMA SÂ SE PRODUCÂ ÎN VIITORUt APROPIAT.
114
KOGRAMl*. rUNTTW 01 ACJlUNt UK.IMÂ >IU APOCALII CAf. 4 - US MFMJ SMCttl ClSi ADKMAZÂ TUIUKK ACUOU CAK 0XOaMWIA)CIH)CADUHSfQUStJRISTÂ_
posibilitatea ca Universul diferit de ceea ce este un spajiu vid. Din contră, atunci când analizăm cu atenjie
nostru, în care suntem aceste aspecle, descoperim că acest concept de vid cedează până la urm5 locul
cuprinşi împreunâ cu conceptului de mediu ce susfine asa-zisul .câmp al punctului-focar zero*. La
sasta planetă, să fie ora actuală, noi numim .energia punctului-focar zero* energia uriasă ce subzislă
cu lotul altceva decât în absenja completă a materiei sau, altfel spus, energia misterioasă a vidului
simplul produs al unei cuantic. Această specificare este justificată prin faptul că în acest câmp energia
fluctuaţii aleatorii a vidului este prezeniă chiar şi atunci când toate formele de energie clasică au dispărul.
cuantic. Dincolo de teorii, Această energie oceanică s-ar părea că se află la baza luturor campurilor şi a
preconcepfii şi aparenfe, în tuturor forjelor tainice ale naturii. Câmpul energetic al punctului-focar zero există
conformilate cu noile teorii în permanenţă, fiind veşnic. Energia misterioasă a vidului modelează elementele
din fizică, Universul a luat, de bază ale materiei şi le conferă o stare de coerenja. Acest vid nu este, sub
totuşi, naţtere pornind de la nicio formă, vidul în sensul în care mulji dintre noi îl înjelegem. Posibililalea
un misterios meta-univers ca vidul cuantic să transmită informajii a fost intuită: s-a remarcat că există, la
anterior, ce este mult mai scară cosmică, o relafie complexă între mişcarea neîncetală a materiei la nivel
extins, într-o enigmaticâ cuantic §i câmpul energiei punctului-focar zero. Una dintre consecinfele acestui
dimensiune spajio-temporală superioară. Atunci cand privim cu multă atenfie tot fapt constă în aceea că noi suntem, literalmente şi în permanenjă, în mod lainic,
ceea ce s-a petrecut, descoperim că aceste fluctuafii aleatorii, despre care unii Tn contact cu restul întregului cosmos. Modularea adecvată a acestor câmpuri ar
presupun că ele au condus la naşterea Universului nostru, nu au fost deloc alese putea permite transferul energiei întocmai precum în filmul .Războiul slelelor*,
la întamplarc. Atunci când privim cu multâ atenfie şi luciditate toate acestea, unde ea este numită .Forja*.
descoperim câ o inteligenţă gigantică, ce se afla în acfiune permanentă a codificat
şi a transmis în prealabil voinfa tainică şi misterioasa de a crea şi de a evolua. De când s-au realizat misiunile Apollo, astronaujii au ajuns şi ei la aceleaşi
Atunci când descoperim prin experienfă lăunlrică directă realitatea copieşitoare concluzii. în conformitale cu viziunea acestor astronaufi, informaţia face parte
a existenfei lui Dumnezcu, apare totodată în fiinfa noastră revelaţia că noi ne din însăşi substanfa Universului. Atunci când un obiectdin domeniul manifestării
aflăm în prezenfa unui câmp supergigantic de energie, care transmite ceea ce spajio-temporale afectează într-un anume fel un alt obiect, acest efect esle apoi
este necesar unor elemente fundamentale (ce provin, de fapt, dintr-un Univers transmis printr-un spaţiu cosmic dens: vidul cuantic. Acest vid înregistrează tot
anterior), pentru a da naştere Universului nostru, un câmp informajional ce pune ceea ce se derulează în spaţiul-timp şi transmite apoi această informajie la toate
în legătură toate particulele spafiale şi toate energiile temporale ale Universului celelalte obiecte. în consecinjă, fiecare obiect are asupra altor obiecte un anumit
nostru. Prin urmare, în viziunea fizicii cuantice, substratul întregului Univers este efect ce operează într-o manieră mai mult sau mai pujin rapidă. Heisenberg
o rejea supergigantică de interconexiuni ce transcend spajiul şi timpul. Ar fi oare presupunea că lumea este
posibil, de asemenea, ca acest câmp de energie informajionaiă, ce este evidenjiat clădită pe o sui generis
atat în cosmologie, cât şi în microfizică, să aibă totodată un anume rol de jucat structură matematică, şi nu
în evolufia viefii, asigurând o anumită conexiune între organisme şi mediul în pe o structură materială. Cu
care ele evoluează, precum şi între cuantele de energie şi elementele Universului toate acestea, în final, unii
Macrocosmic? dintre noi este cu putinţă
să ne punem întrebarea:
S.1 fic, oare, conştiinfa noastră conectată cu alte conştiinfe printr-un câmp ,Ar fi oare posibil ca
complex de interacjiuni sau, altfel spus, printr-un sui generis .câmp akasha-ic', Tnsuşi Universul să aibă
cum esie el numit Tn tradijia spirituală hindusă? Sau să fie, oare, vorba de acea o formă de conştiinţă,
noosferâ pe care o propune Teilhard de Chardin, inspirându-se din doctrina care în realitate ar fi sursa
platonică? Esle firesc să considerăm că este chiar necesară aparijia unei .Teorii a din care emană propria
Totului' ce ar trebui să fie perfect fundamentată ştiinţific. Atunci când este studiat noastră conştiinjă şi cu
fără concepjii prestabilite, asa cum se cuvine, Vidul cosmic se revelează a fi foarte care această conştiinjă este
116
117
•»

t-us MaAjsnouriif ADHKAzAnmj^KROucAKtofocv^


conectatâ într-un mod subtil şi tainic?" Teoria actuală nu poate decât să afirme că oare, o rajiune justificată
un Univers ia naştere prin mijlocirea indirectă a unei instabilităji aleatoare, care pentru care toate acestea
s-a produs tn cadrul unui vid cosmic ce fluctuează in ante-spaţiul Universului. să fie catalogate în mod
Dar această teorie nu poate să explice de ce şi cum anume această instabilitate s-a pripit ca fiind de domeniul
produs la originc şi cine anume a ales momentul producerii acestei instabilităţi. imposibilului? Prin urmare,
tntrebarea face, totodată, trimilere la unele concepte religioase mai vechi şi pare a$a cum am mai spus, fiinja
a fi obiectul unor scrieri ce vorbesc despre evoluţie într-un limbaj surprinzător de umană este, la rândul ei, o
apropiat de limbajul nostru şliinţific actual. Se şlie de secole că acest vid cuantic, componentă necesară a
această energie oceanică subtilă ji totodată informa|ională, care este implicită super-giganticei holograme
materiei Universului, nu a fost născutâ odată cu Big Bang-ul şi ea nu va dispărea
a Universului, în totalitalea
Tn final, deoarece materia nu se va reîntoarce în neant.
sa. în fiinţa umană putem
Noi putem, de asemenea, să ne gândim că înainte, în limpul şi după Universul găsi o imagine a Totului
nostru, subzislă totuşi un ante-univers care conţine ansamblul informaţional ce (Microcosmosul), cât şi a
este exploatat în momentul unei Creaţii. Ar irebui ca acest ante-univers sau, allfel tot ceea ce a fost creal, şi
spus, acest meta-univers să fie generat sau întreţinut prin intermediul câmpurilor chiar a Crealorului însuşi (Dumnezeu Tatăl). Dar, atenjie, nu Irebuie să fim tentaji
informaţionale. Dar atunci se pune întrebarea: de către cine şi de ce? S-ar putea să ne raporlăm la imaginea antropomorfă a unui .Dumnezeu" cu barbă §i cu
ca meta-universul, care ar putea fi considerat mama luturor Universurilor trecute, părul alb.
prezente şi viiloare să fi fost conceput astfel încât să dea naştere la Universuri
în sfera specifică a relativului, atunci când suntem pregătiji, apare un Ghid
ce fac să apară viaţa materială? După cum ştim cu tojii, este imposibil ca ceva
spirilual sub o formă umană. El ne învaţă ceea ce este esenjial şi ne arată drumul.
să apară din nimic. Din toate teoriile, din toate scrierile, din toate filozofiile
Apoi, grajie învăjăturilor şi binecuvântărilor sale, vine un anumit moment când
moderne şi antice reiese că observaţiile ce au fost realizate asupra fenomenelor
propria sa realizare (spirituală) şi realizarea noastră spiriluală devin una. De abia
inexplicabile la care noi suntem martori astăzi pledează în favoarea existenjei
atunci ne dăm seama că Ghidul interior, absolut (care în realitate este o scânteie
unui aşa-zis hiper-univers, mult mai complex şi mai complet, prin raportare la
din Dumnezeu Tatăl) a fost mereu prezent în universul nostru lăuntric: aceasla
tot ceea ce noi percepem. Universul nostru ar putea face parte din acest Univers
este natura propriei noaslre constiinţe.
.Tată-Mamă". Informajiile ştiinjifice si filozofice care pot fi aprofundate referilor la
noi înşine ca fiinje umane ne învaţă doja multe despre ce ar fi acest meta-univers. Un astfel de concept despre Divin esle cu mult mai vast decât ne putem noi
imagina şi chiar depăşeşte capacilatea noastră obişnuită de înjelegere. Trebuie să
în primul rând, esle necesar să fim constienţi de facultăjile ascunse, dar evităm să cădem în greşeala de concepţie care reduce tolul la o formă umană şi
totuşi reale, ale creierului deci materială. Totul este chiar de natură şi deorigine ondulatorie, iar nu materialăl
nostru (aici, mulţi dintre Mulji savanţi aspiră însă să rămână doar nişte cercetători ştiinjifici .obiectivi
noi ne putem aminti de şi neulri" care de fapt doresc doar înlr-un mod anemic să ajungă la adevăr, Este
dictonul: .Cogito, ergo esenjial să ne dăm seama că o aparentă absenjă a dovezii că Dumnezeu există
sum'- .Cândesc, deci nu este o dovadă a absenjei lui Dumnezeu. Sunt convins că un om de ştiinţă care
exist"). Prin urmare, toate refuză în permanenţă să privească adevărul în faţă se situează, în realitate, mai
acesle doctrine, dacă sunt jos de pragul unei curiozităt' firesti, ceea ce-l împiedică să ia în considerare o
studiate cu atenjie, ne problemă cu alat mai mull cu cât răspunsul nu-i apare imedial.
revelează apoi mulle dintre
Unui astfel de concept despre Divin îi corespunde totalitalea ansamblurilor
posibilitâjile nebănuite care
spajial-temporal-informaţionale. El nu este aici şi acolo, El nu esteadministratorul
totodată provoacă ştiinţa
acestuia sau al aceluia, El este în realitate totalitalea! Tolalilale care se decli
noastrâ acluală şi împing
în multiple fa|ete ce fac să apară lumi energetice, care posedă propriile
foarte departe limitele
locale. Tolul dumnezeiesc este struclurat, astfel, din asamblarea i
comprehensibilului. Există,
este, de la cel mai de jos aspect până la cel mai înalt aspect. în
118
*ISA| SHCUl t t « ADtf «AZA TuTUIOt ACHOtA CAK CWOCAWDATfo CHD CA DUHVtBU SU BISTA-

noi suntem o sui generis imagine realitate. Dar oare ce se află dincolo de concepjia noastră despre lume?
holograficâ* a Totului Divin. Teilhard Un binecunoscut expert ştiinjific, care este totodată medic şi biofizician,
de Chardin a perceput posibilitatea Regis Dutheil, a construit un model ce descrie foarte bine o altă lume (sau chiar
unei conştiinje colective umane şj el a alte lumi) ce sunt compuse din câmpuri de luminâ. Ce afirmă, oare, teza lui
ajuns chiar la noţiunea de .constiinjă a Dutheil? Teza sa fundamentaO are ca obiect atat structura conştiinjei noastre, cât
unităţii*. La ora actuală, fizicienii care şi structura Universului. El readuce în discujie dogma vitezei luminii. Fizicianul
întrevăd conceptul de energie liberă (pe american Feinberg postulează, de asemenea, existenja, la celălalt capăt al
care l-a intuit şi genialul Tesla) tind să limitei impuse (viteza de deplasare a luminii), a câmpului particulelor care se
se impună. Tn fizică, este deja dovedit deplasea/ă mult mai repede decât aceasta. în teoria elaborată în colaborare cu
că vidul, energia punctului-focar zero, fiica sa Brigitte, Regis Dutheil descrie o lume ce este structurată pe trei niveluri:
nu este un vid în sensul obişnuit al 1. Lumea .sub-luminoasă', care este lumea obişnuită pe care noi o cunoaştem
cuvăntului, dar ca în orice vid, în el foarte bine, aceea a fizicii clasice newtoniene.
rezidă poten|ialitatea unei gigantice 2. Lumea „luminoasă" a materiei, care se apropie sau care chiar poate atinge
Energii Creatoare. Structura suprapusă viteza luminii. Aceasta este lumea relativitaţii a lui Einstein.
a Universurilor Energetice face să transpară o evidentă organizare holografică, 3. Lumea .super-luminoasă" a materiei care depăseşte chiar cu extraordinar
ce se traduce încă o dată prin expresia clasică: .ceea ce este jos este întocmai de mult viteza luminii sau universul .super-luminos" ori, altfel spus, universul
precum este ceea ce este sus". David Bohm susjinea această teză şi el a formulat .super-luminos" al tahionilor.
conceptele conform cîrora dimensiunea noastră ar fi o gigantică proiecţie a unui După umila noastră părere, conştiinja şi creierul ar avea două moduri diferite
alt nivel de existenjă. de funcjionare: unul normal, local şi spajio-temporal şi unul ceva mai rar, nelocal
în cazul unui Centru Creator, acesta transmite informajii sub fbrma unui flux şi anume starea de supraconştiinţă ce corespunde unor particule super-luminoase
energetic informaţional ce este codat de asa manieră, încât fiecare sub-univers care se află în afara trupului nostru, constituind lumea .super-luminoasă*.
primeşte, şi apoi recunoaşte, un aspect ce este asemănător stării sale specifice. Conştiinja nelocală, denumită eul .super-luminos", este compusă din tahioni.
Sfera noastră spajio-temporală primeşte ceea ce structura noastră permite să fie Atunci cand supraconştiinja comunică la un moment dat cu conştiinţa locală,
apoi perceput şi decodat. Sfera superioară primeşte ceva mai mult şi aşa mai acest tranzit este, de fiecare dată, reglementat de cortexul cerebral. Tot ceea ce
departe. Aceasta este întotdeauna o misterioasă structurâ holografică. De altfel, avem nevoie pentru existenţa cotidiană este filtrat şi transmis conştiinjei locale.
decoerenja cuantică (fenomen care ar putea explica tranzijia de la legile fizicii Creierul transformă apoi informajiile abstracte în holograme, adică în imagini
clasice la cele ale fizicii cuantice) prezintă în mod destul de clar un comportament tridimensionale ce reprezintă pentru noi realitatea. Cu toate acestea, nu există o
conex cu o structurare holografică. Totul se regăseşte, de asemenea, în teoriile lui comunicare între conţtiinja locală
Sheldrake, Bohm, Jung şi Assagioli. şi supraconştiinjă în timpul viejii
omului, exceptând anumite cazuri
Toate aceste teorii ne conduc şi ne inspiră să gândim că universul nostru cum ar fi visul, stările benefice
planetar ar putea suporta anumite influenţe psihice umane prin intermediul de transă, meditajia sau utilizarea
unei aşa-numite psiho-sfere. Astfel de lanţuri de interacţiuni ar avea structura anumitor substanje psihoactive.
unui lanţ cauză-efect, în care cauza ar fi psihicul uman, iar mediul în care se
manifestă efectul ar fi biosfera. Efectul rezultant s-ar traduce prin unele variaţii Dutheil avansează teoria că
ale temperaturii. Aceste variajii ale temperaturii ce sunt înregistrate pe planeta tahionii sunt asociaji unui spajiu-
noastră sunt o funcţie derivată, în sens matematic, a unei alte funcţii generatoare. timp ce este diferit de dimensiunea
Omul este acela care a produs variajiile derivatei termice prin modificarea funcţiei noastr.'i spajio-temporalâ. în
generatoare. Am putea să rezumăm totul spunând că fizica cuanticâ este cea care spajiul-timp cel super-luminos,
fumizează cele mai bune baze teoretice pentru explicarea majorităfii fenomenelor atât timpul, cât şi spajiul nu mai au
ce sunt clasate ca fiind parapsihologice. Poate, în cateva decenii sau chiar mai aceleaşi calităji sau, mai exact, nu
repede, se va putea dovedi că Universul ln care trăim nu este, de fapt, ultima rnai prezintă aceleaşi proprietăji,
120 121
•^CAf. 4 - W MtSAJ SrtClAt a » ADUSMZJ rUTUIOt ACHOtt CAK iMOCAWMIA) CKO CA DUMNHIU NU UrSTÂ-

aceleaşi incidenje, aceleaşi consecinje cum sunt toate acelea pe care noi radiajie este mai slabă, fie
le cunoaştem în lumea pe care ele o definesc. Conştiinţa sau spirilul provine că ea este mai iniensă, noi
dintr-un câmp lahionic sau super-luminos ce se siluează de cealaltă parte a nu o să vedem lumina mai
limitei luminii, în spajiul super-luminos. mult sau mai pujin albastrâ,
Urmând acest ra|ionament, Dutheil ajunge la aceleaşi concluzii precum deoarece percepjia vizuală
Bohm în ceea ce priveşte conceptul holografic al Conştiinjei, al Universului, a albastrului nu este legată
al Macrocosmosului, al Unicului. Structura luminoasă a energiei (a materiei decât de energia fotonică
în lumea noastrâ) pare a fi o realitate unificatoare. Dar aten{ie, să nu pierdem ce este asociată lungimii
din vedere că pujină ştiin|ă ne îndcpărtează de granijele inteligibilului, pe câtă de undâ corespondente
vreme multă ştiinţă ne apropie de acestea! culorii albastru. Curcubeul
Insistăm aici asupra acestui aspect pentru că fiinjele cu o cultură ştiinjifică este format din culorile
limitată se opun adesea acestei concepjii a universurilor luminoase şi se fblosesc ce corespund cu spectrul
de nişte jocuri de cuvinte penibile, căutănd să-i ridiculizeze pe susjinătorii unor lungimilor de undă la care
astfel de teorii, numindu-i Tn batjocură .iluminaji*. Subliniem că acest aspect ochiul nostru este sensibil.
aşa-zis .luminos' al lucrurilor nu este nici pe departe o utopie $i constituie, din Cum ar fi viaja noastră dacă am putea vedea toate radiaţiile electromagnetice?
contră, un concept uluitor. Un bun fizician ştie că orice undă electromagneticâ Cu siguranjă că ea ar fi considerabil perturbată! Nu numim lumină ceea ce se află
este asociată unei energii fotonice a cărei intensitate este strâns legată de lungimea dincolo de limitele noaslre vizuale, şi aceasta doar din cauză că ochiul nostru
de undâ specificâ a undei în cauzS. Nu trebuie să fie confundatâ aceaslă energie este sensibil doar la o infimă parte din spectrul electromagnelic. De altfel, ceea
cu puterea ce este transportală de o astfel undă. Chiar dacă această undă este ce pentru noi nu este lumină se dovedeţte a fi lumină pentru animalele ce percep
purtătoarea unei energii mai mari sau mai mici, valoarea fotonului care îi este infraroşul, iar aceasla le permile să se deplaseze în plină noapte, atunci când
asociată va fi întotdeauna aceeaşi. noi nu vedem absolut nimic. într-adevâr, dincolo de aparenţe, totul este lumină,
Pentru a înţelege cât mai bine anumite nuanje, putem să luăm în considerare dar nu pentru toalâ lumea. Tn armată s-a înjeles chiar foarte bine acest aspect.
cazul concret al unei celule fotoreceptoare care esle ulilizată ca detector de Se fabrică nenumărate aparate care le permit militarilor să vadă chiar foarte
radiajii de o lungime de undă bine definită. Conform teoriei, acest detector va bine noaptea. Trebuie să folosim receptori al căror spectru de perceptibilitate se
furniza o informajie electrică doar dacă va fi luminat de o rază luminoasă a cărei situează dincolo de acela al ochiului fiinjelor umane.
energie fotonică este egală cu energia cu care este prevăzut acest fotoreceptor. în De altfel, după cum se ştie, spectrul luminos este o întindere gigantică ce
felul acesta, celulele cu bastonaşe de pe retină nu sunt sensibile decât la o bandă se află cu mult dincolo de ceea ce noi putem să măsurăm. Partea observabilă
limitată de lungimi de constituie doar o fâşie spectrală minusculă. Având în vedere mărimea relativ
undă, pornind de la roşu mică a spectrului pe care noi îl foiosim, spectrul electromagnetic în totalitatea
şi ajungand la violet. sa ascunde o bogăjie colosală, pe care noi nici măcar nu o bănuim, pentru că
Noi nu percepem nicio nu depindem fizic de ea, cu toate că... există o infinitate de fotoni, tot atâtea
altă lumină în afara energii ce le sunt asociate, tehnici de codare, dar toale acesle caracleristici se
acestui spectru, sistemul adrcsează unor receptori specifici, ce sunt disponibili în lumea noastră sau într-
nostru optic este, deci, un alt univers. Cu toale că vorbim despre lumină, acest termen nu se referă numai
insensibil la radiajiile la ceea ce noi putem vedea. Dacă trupul nostru ar fi echipat cu fotoreceptori
infraroşii de la un capăt al corespunzători, am putea recepjiona }i vedea fără Tncetare toale undele radio,
spectrului şi la radiajiile toate undele de televiziune, toate undele radar etc, dar fSri să le putem decoda
ultraviolete ce se află la pentru a putea exlrage din ele imaginea sau sunetul pe care îl cunoaştem. O
celălalt capăt. Să pornim astfel de recepjie ar corespunde, totodată, unei lumi ce ar fi caracterizată de
acum de la cazul luminii W bruiaj constant şi intens. Dar, după cum am spus deja, ansamblul spectrului
albastre. Fie c3 această electromagnetic care poate fi ulilizat în mod direct de fiinţa umană este chiar
122
123
^CAT. 4 ■ LS M£W| SrtCMl CE« AOUSUM TVTlttOI SCUOM CAK (MOCAWWTĂJ CUO CA WJMMZIU NU E0STĂ_
foarte limilat. Toata* bogăjia luminii se situează dincolo de acest spectru. Este în
fjverett, restul manifestâm
felul acesta evident că totalitatea Universului observabil şi neobservabil nu este
estevizibilînaltedimensiuni.
altceva decât lumină. Totalitatea Energiei Luminoase constituie, de fapt, Centrul
cel viu şi Creator. Natura nu ne-a înzestrat cu toţi receptorii ce sunt sensibili la Cu această schiţă, ne
toate undele; deocamdată, putem spune că este mai bine aşa! putem imagina că diferitele
Domeniile spectrale ce sunt exterioare percepţiilor noastre fac apel la unele domenii spaţio-temporale
funcţii care depăşesc cadrul mediului nostru energetic material. Mai avem un superioare spajiului
obstacol de depăşit pe drumul înjelegerii. într-adevăr, noi cunoaştem şi stâpâmm nostru suportă, totuşi, stări
foarte bine aspectul fotonic al luminii, în sens larg, aşa după cum l-am descris ondulatorii de 0 natură
aici. Ştim că, începând cu o lungime de undă ce este suficient de mică, fotonul diferită, dar care sunt
este capabil, din punct de vedere energetic, să ionizeze mediile pe care le Tntotdeauna organizate pe
traversează. Această particularitate este adeseori folosită cu interes, dar ea are un principiu identic, din
de asemenea şi un inconvenient major, şi anume că aceste radiaţii dure modifică punct de vedere vibratoriu
materia. Pe măsură ce lungimea de undă scade, radiaţia corespondentă devine fiind constituite dintr-un ^^____
din ce în ce mai periculoasă şi are un efect din ce în ce mai ionizant. număr din ce în ce mai mare de elemente componenle care au un caracter din ce
Dacă ne gândim mai bine, ajungem la concluzia că există o limită de frecvenţă Tn ce mai pronunţat energetic şi informajional. lar la un ultim nivel vibratoriu, ne
în spectrul electromagnetic. După această limită, natura radiaţiei se modifică, se aflăm în prezenja totalităţii informajiei, a totalităjii timpului, a totalităjii spajiului.
transformă din radiaţie electromagnetică într-un alt gen de radia|ie. Sau, ca să Nu lipseşte nimic, totul este aici, cunoaşterea în felul acesta este totală şi toate
fim mai exacţi, se transformă într-o stare ondulatorie mai bogată decât radiajia potenţialităţile se pot actualiza. Timpul este permanent, aceasta este etemitatea,
noastră electromagnetică, având un număr mult mai mare de componente este chiar esenţa misterioasă a Creatorului (Dumnezeu). Cea mai mică idee,
fundamentale, curn ar fi, de exemplu, mai multă informajie. cea mai mică creaţie, cea mai mică intenţie se desfăşoară într-o multitudine de
manifestări ce sunt caracterizate de mediul în care sunt observate. în ierarhia
în conformitate cu viziunea fizicii cuantice, dincoio de limita inferioară
holografică, întotdeauna ceea ce este sus este întocmai precum ceea ce este jos,
corespunzătoare constantei lui Planck, spajiul ar putea fi alcătuit sau din energie,
dar trebuie să ajungi la nivelul în care acest lucru chiar poate fi perceput şi folosit.
sau dintr-o materie necunoscută. Limita dimensională, limita lungimii de undă
Georges Morrannier, un fizician genial care a trecut în iumea de dincolo,
începând cu care unda devine undă de conştiinţă energetică este oare însăşi
explica faptul că modelul după care suntem constituiji utilizează particulele
constanta lui Planck? Schema precedentă nu este foarte diferită de cea pe care o
elementare ce sunt reunite în conformitate cu legile specifice dimensiunii
descrie fenomenul de coerenjă din fizica cuantică. Această limită dimensională
noastre. Fiecare dintre aceste particule elementare de natură ondulatorie prezinta"
este ea oare unică? Există,
0 componentâ vibratorie ce aparţine unui domeniu spectral care este asociat cu
oare, alte graniţe vibratorii
propria noastră dimensiune. Din această îmbinare rezultâ în felul acesta materia
dincolo de care se petrece,
pe care o cunoajtem. El spunea, de asemenea, că totul nu este decât vibrajie, că
totuşi, ceva hotărâtor?
în realitate suntem cu toţii constituifi din acelaşi model de constituenţi elementari
Merită să ne amintim că
reuniţi, dar a câror frecvenjă de vibraţie este mult mai ridicată. Ce este această
ită coerenjă ne permite
materie? El nu a explicat aceasta ji nici nu a fost capabil să explicediferenja dintre
să percepem doar o parte
această materie şi materia noastrâ. Aceste vibrajii sunt mult mai rapide }i din
din componentele fizice ale
această cauză ele sunt imperceptibile pentru noi. Acestor vibraţii le corespunde
unui fenomen, acea parte
0 anumită stare a materiei, care este total diferită de aceea a materiei noastre şi
fiind cea pe care domeniul
ele sunt de un alt gen, ce este în totalitate insesizabil. Dacă ne referim la teoria
spajio-temporal în care sc
undei-pilot a celebrului savant De Broglie, şi anume că lungimea de undă scade
realizează observajia este
atunci când particula este accelerată, aceasta ne determină, oare, să spunem că
capabil să o manifeste. în
.vibraţia creşte'? Limita noastră realâ se situează, oare, dincolo de constanta
conformitate cu teoria lui
lui Planck, constantâ deasupra căreia anumiţi fizicieni descriu materia/cnergia
124

125
V.Ul flASflW

ca t'iind o .spumă* cosmos, ce sunt apoi canalizate sub forma anumitor energii de către un medium.
specifică? Pentru a clarifica situajia, trebuie să ajungem să Injclegem că totul este constituit
Dintre toate din unde spirituale mai mult sau mai pujin intense. Dincolo de aparenje, prin
tipurile de materie, intermediul lor se recreează totul, ji nu prin cel de-al saselea simj. La adolescenji,
nu ne aflăm aici procesul mediumnităjii este amplificat de un dezechilibru psihic trecător ce este
pentru a o studia specific vârstei lor.
pe aceasta, iar în anumite cazuri, o anumitâ tulburare este cea care facilitează accesul
In stadiul In care necontrolat la starea de medium. Canalul lor este atunci utilizat, fără ca mediumii
ne atlăm suntem să bănuiască aceasta, de spirite pe care le-am putea numi .farsoare*. Imediat ce
chiar incapabili un adolescent trece de această perioadă, fenomeneie de acest gen se opresc.
să o facem. Ne Adolescentul în cauză nici măcar nu este conşlient de aceasta. Nu trebuie să
aflăm aici pentru credem că fenomenele de transă, fenomenele de telechinezie etc, şi-ar avea sursa
a accede la lumile Tn persoana respectivă. Nu există nicio forţă materială care să provoace astfel
superioare, ji pentru aceasta nu ne trebuie decât un singur lucru: să fim foarte de fenomene, subconştientul nostru cu atât mai pujin. lată un prim răspuns la
umili şi oneşti. Acest aspect ne aduce pe calea realităjii noastre terestre care, întrebările puse de martorii fenomenelor provocate de celebra Eusapia Palladino
Tn cele din urmă, nu este decât o parte din totalitatea realitâjii. Ultima noastră prin Tnzestrările sale de medium. Pentru a înjelege ceea ce se petrece, trebuie
frontieră dimensională este foarte aproape de noi, toji fizicienii spun aceasta să Ştim că întregul Univers este constituit din trei dimensiuni ce sunt suprapuse.
fără să poată explica de ce. Ceea ce pare să fie sigur este că Planck nu a bănuit Trebuie să abandonăm nojiunea de dimensiune aşa cum este ea concepută cel
importanja acestor descoperiri. El nu şi-a imaginat niciodată că in partea aceasta mai adesea de noi. Acest mod de a vedea lucrurile ne poate induce Tn eroare.
a dimensiunii care li poartă numele: constanta lui Planck, totul se modifică, adică Este vorba despre: 1) dimensiunea Materiei, 2) dimensiunea Găndului ji
aproape nimic nu mai este măsurabil, ca şi cum ar trebui să ne transformăm 3) dimensiunea Totului sau a Unicului. Dimensiunea Materiei estecea pe care noi
Intr-un anume fel starea pentru a urma apoi calea cunoaşterii. Şi dacă chiar In o cunoaştem cel mai bine, aici avem de a face cu materia ce ne induce conceptele
acest moment, cel care citeşte aceste rânduri îşi mai pune Intrebări, el este sfătuit clasice de timp şi spajiu. Amintiji-vă că astrofizicianul S. W. Hawking afirmă că
să relnceapă lecturarea Tntregului mesaj, apelând atunci când este necesar la timpul se aflâ Tn strânsă legătură cu materia; acest aspect este perfect adevărat.
lucrările de referinjă ce sunt menjionate. în urma acestor eforturi, ideile se vor în această dimensiune a materiei, undele electromagnetice se răspândesc tntr-un
asambla treptat pentru a ajunge să nu conceapă decât un Tot a cărui poartă de
intrare este chiar conştiinja noastră.
Specialiştii In fizică cuantică ai secolului XX sunt aceia care au pus punctul
pe i şi care au avut curajul să asocieze, într-un anume fel, spiritul cu materia. A
trebuit să se descopere partea infmitezimală cea mai mică, subatomică, pentru a
putea să Tnjelegem tot ceea ce se petrece.
Este necesar să ne dăm seama că la acest nivel (subatomic) se petrece ceva
curios şi chiar tulburător în procesul care guvernează interacjiunile dintre
particule. Fără să bănuim toate acestea, aici are loc o presiune, o acţiune
conştientă şi organizată. Deşi acest aspect este tulburător, teoria ne conduce la
includerea spiritului în categoria particulelor subatomice. Această descoperire ne
conduce către definirea psihofizicii actuale ca fiind o ştiinjă nouă, ce are tendinja
să ia locul parapsihologiei. Această nouă ştiinjă ne va arăta că parapsihologia
comite anumite erori. De exemplu, este o eroare sâ crezi că doar psihicul unui
medium este cauza'tn aparijia anumitor fenomene aşa-zis irajionale. Acest gen
de fenomene irajionale suntîn mod esenjial rezultatul acjiunii undelor venite din
126
^H r^x.UMwr^ASH«WAqIt•NlUtasIÂ^lUAPOCAllPSA3• Jfr i LS w\Mwmu«ADMfAdmtc*AaiOMCAK(r^^
spectru larg şi cunoscut. Fiecărei cuprinde o cvasi-infinitate de moduri vibratorii simple ce pot reţine o anumită
unde îi corespunde o energie cantit.ite de informaţie; a doua dimensiune, respectiv dimensiunea Gând,
care îi este proprie §i care se cuprinde doar 49 de moduri vibratorii posibile, dar fiecare dintre ele poate
numeşte foton. Doi fotoni cârora cuprinde o mult mai mare cantitate de informaţie; în ceea ce priveşte cea de-a
le corespund două lungimi de treia dimensiune, respectiv cea a Unicului, aceasta este o dimensiune unică
undă diferitâ se ignoră, cu toate de energie vibratorie ce este capabilă să conjină ansamblul informajiei ce este
că ei se află în acelaţi spaţiu- necesară creajiei §i evolu|iei Universurilor inferioare. Totul este cuprins aici.
timp. Energia fotonului este tn termenii acestei prezentări a lumii, putem înjelege că structura în care noi
intim legată de o undă, al cărei trăim este foarte complexâ, dar noi nu vedem decât o mică parte din totalitatea
realităjii.
caracter informaţional este în
strânsă legătură cu lungimea Nu putem considera într-un mod independent toate proiecţiile mentale ale
de undă, cu amplitudinea, cu ansamblului Universului. Această dificultate rezuită din complexitatea legăturilor
faza §i cu direcţiile acestor ce unesc, într-adevăr, diferitele aspecte. Se va ajunge la înţelegerea totală a
două componente observabile: lucrurilor numai dacă vom percepe în mod clar faptul că toate planurile existenjei
câmpul electric §i câmpul magnetic. Fiecare undă evoluea/3 în mediul său puse în joc coexistă în acelaşi spajiu. Singurul lucru evident este apartenenja la
specific al energiei fotonice. Putem considera că mediul electromagnetic, mediul unul dintre planurile energetice diferite, de la nivelul cel mai de jos până la
nivelul cel mai de sus, trecerea realizându-se prin transformarea stărilor noastre
luminii în sensul descris mai înainte, se subîmparte în planuri vibratorii, fiecare
de conştiinjă.
plan corespunzând unei energii fotonice. Această dimensiune a Materiei poate,
deci, să suporte o cvasi-infinitate de lungimi de undă ce sunt diferite. Ridicarea progresivă a nivelului de con§tiinJă declan§ează în universul nostru
DimensiuneaGânduluiesteconstituitădinundeacărorenergieestesuperioară lăuntric procese de rezonanţă ocultă9 §i ne conduce apoi către sfere energetice
aceleia care corespunde undelor Materiei. Frontiera Materie-Gând corespunde
constantei lui Planck; pentru lungimi de undă inferioare, energia corespondentă
devine gigantică, proprietăjile §i aicătuirea acestor unde devin mai numeroase
§i mai complexe. Aceste noi componente sunt acelea care le conferă acestor
unde proprietăţi superioare. Dacă în dimensiunea Materie există o cvasi-infinitate
de planuri electromagnetice, Georges Morrannier afirmă că dimensiunea Gând
presupune §apte planuri energetice ce sunt împărţite în şapte subplanuri. Tn felul
acesta, rezultâ patruzeci şi nouă de moduri energetice ale dimensiunii Gândului.
Aceste moduri energetice sunt ierarhizate în funcjie de complexitatea lor, ce este
asociată cu o anumită creştere a cantităţii de informaţie. Energia undei Gând
ascunde un anumit fenomen vibratoriu şi pare s3 se comporte Tntocmai precum o
vibraţie a undei Materie, dar aici nu mai existâ nojiunea de lungime de undă sau
de frecvenţa, pentru că ne aflăm în afara dimensiunii spaţiu-timp. Energia însăşi
este cea care acjionează §i ea este cea care trebuie să vibreze pentru a produce
unele efecte.

Şi, în sfârşit, dimensiunea misterioasă a Unicului se Tntinde dincolo de


dimensiunea Gând. Aceasta este Centrul Energetic de la care provine Tntreaga
energie a dimensiunii Gând şi a dimensiunii Materie. Acesta este Centrul
din care Totul ia fiinţă. Aici se află Tntreaga energie, Tntreaga informaţie. Cele
trei dimensiuni, respectiv: dimensiunea Materiei, dimensiunea Gândului §i
dimensiunea Unicului, au următoarea particularitate: dimensiunea Materiei
128 129
din ce în ce mai elevate, pe care ANEXA A
.Biblia" le numeşte .Ceruri*.
Aceste transformări ale nivelului PARABOLA SEMÂNĂTORULUI
de conştiinjă se realizează, printre
altele, pornind de la etape cărora lată cum este expusă în .Noul Testament' aceastS parabolă :
le corespund unele modificări 1. în acea zi a ieşjt lisus din casă şi se afla lângă mare.
de stare ce apar în fiinja noastră.
2. Şi s-a adunat atunci în juruf lui o mare muljime de oameni, iar El s-a urcat
Ceea ce numim moarte este, de
atunci într-o corabie şi şedea în ea, pe când toată muljimea se afla în apropierea
fapt, o renaştere, doar trupul nostru
sa pe jărm.
materi.il fiind distrus, pentru a lăsa
restul fiinjei să se înalje. Dintr-un 3. Şi le-a grăit lor despre unele taine dumnezeieşti în parăbole, zicând: iată că
anumit punct de vedere, această a ieşit semănătorul ca să semene seminjele cele bune
trecere poate constitui, de fapt, o 4. Şi pe când semăna el seminjele cele bune, unele dintre acestea au căzut
creştere. lângă drum, iar fa scurt timp după aceea au venit păsările, le-au ciugulit $i pe
încâ din Antichitate, filozofii şi toate le-au mâncat.
înjelepp'i au căutat să elucideze structura şi funcjionarea Universului nostru. Fiind 5. Alte seminje bune au căzut pe un loc pietros unde nu era suficient pământ,
înarmaji cu propria lor judecată şi cu o tehnologie din ce în ce mai sofisticată, şi iată că mai întăi seminjele au încoljit, iar apoi au răsărit, dar cu toate acestea
fizicienii au ajuns la o cunoaştere aprofundată a infinitului mare şi a infinitului ele nu au putut prinde rădăcini, căci acolo nu prea se afla pământ roditor.
mic. Ei se lovesc, totuşi, de aspecte care nu pot fi depăşite, precum sunt viteza 6. lar atunci când s-a ivit Soarele pe cer, mugurii ce au răsărit din acele
luminii sau constanta lui Planck. Pe de altă parte, ie mai lipseşte o teorie unificată, seminje au fost păliji atat din
care ar trebui să includă teoria relativităjii şi pe aceea a fizicii cuantice. cauza arşijei, cât şi datorită
Crajie unei lungi experienje de cercetare şi chiar de viajă, cât şi grajie faptului că nu prinseseră rădăcini,
cunoştinjelor pe care ni le pot oferi filozofiile vechi, ne putem da seama că, de şi iată că la scurt timp dup3 aceea
fapt, conştiinja cosmică constituie principiul integrator al explicajiilor fizice, al s-au uscat.
spiritualităjii şi al fenomenelor aşa-zis inexplicabile.
7. Alte seminje bune au căzut
Marile doctrine spirituale nu sunt, oare, un mod poetic }i inspirat de a descrie
printre spini, dar pentru că spinii
această realitate pe care ne-o dezvăluie, pujin câte pujin, ultimele descoperiri
erau deşi şi mari, la scurt timp
ştiinţifice?
după aceea le-au înăbu$it.
Bibliografie 8. latâ că alte seminje bune au
1. frvin Laszlo, Science et champ akashique, Ariane, 2004 căzut pe un pământ fertil şi fiecare K
2. W. Heisenberg, Physics and philosophy, New York, Harper&Row, 1958 dintreeleaîncoljil, aprinsaşacum H|
era necesar rădăcini, a crescut, a
3. C.G. Jung, Psychologie du (ransfert, Albin Michel, 1980
înflorit la momentul potrvit. Şi în
4. David Bohm, Wholeness and the Implicate Order, Londres Routledge &
cele din urmă acele seminţe au dat
Kegan Paul, 1998
rod. O astfel de sămânţă bunâ a
5. R. Dutheil, L'homme superlumineux, Editions Sand, 2006
dat atunci rod o sută de seminje, o
6. H. Everett, Reviews ofModern Physics n 29, 1957
altă sămânjă bună a dat rod 60 de
7. C. Morranier, La science et l'esprit; La 10131116 du re\eil; La mort est un nfveil;
seminje, iar o a treia sămânjă bună
Apres cette vie; L'univers spirituel; Vers l'Uniti, Paris, tditions Fernard Lanore
a dat rod 30 de seminje.
8. S. Hawking, La nature de l'espace et du temps, Callimard, 1997

130
9. Luaţi aminle, căci acela care are urechile pregătite şi este deja capabil să 20. Sămânţa cea bună ce este semănată pe un loc pietros se referă la omul
audă, doar el va auzi. care aude cuvintele Adevărului Dumnezeiesc şi îl primeşte îndată, cu o mare
10. Şi atunci ucenicii s-au apropiat de El şi i-au zis: De ce lor le vorbeşti mai bucurie,
mereu în parabole? 21. Dar dat fiind faptul că sămânţa cea bună încoljejte, dar nu prinde rădăcină
11. Atunci, răspunzându-le, El le-a zis: Pentru că doar vouă vi s-a oferit şansa Tn sine, aceea încolţire rezistă doar până la o vreme şi atunci când acel om este
să cunoaşteji tainele dumnezeieşti ale împărăjiei Cerurilor, pe cand tuturor încercat sau se află la strâmtoare, ori ajunge să fie prigonit pentru cuvintele
accstora aşa ceva nu li s-a dat. Luaţi aminte, căci voi a|i fost aleşi să cunoaşteţi Adevărului Dumnezeiesc, îndată se sminteşte şi renunjă.
aceste taine ale împărăjiei Cerurilor. 22. Sămânja cea bună ce este semănală printre spini se referă la omul care
12. Luaţi aminte că aceluia ce are i se va mai da. Şi tocmai de aceea, el va avea aude cuvintele Adevărului Dumnezeiesc, dar grija excesivă fajă de avujiile
din abundenţă şi lui îi va prisosi. Mai luafi însă aminte că fn ca/ul aceluia ce nu acestei lumi împreună cu tnşelăciunea pe care o fac să se nască în el aceste
are, lui i se va lua chiar şi ceea cc are. comori trecătoare înăbuşă la scurt timp după aceea în el cuviniele Adevărului
13. De aceea le vorbesc în parabole, pentru ca văzând cele care sunt numai Dumnezeiesc şi le face să fie neroditoare.
cei pregătiţi să-le poată vedea şi auzind numai cei care sunt pregătiji să le 23. Aflaţi acum că sămânja cea bună, ce este semănată în pământ bun şi
poată auzi căci în felul acesta numai aceslora care merită le va fi cu putinţă ca rodnic, este omul care aude cuvintele Adevărului Dumnezeiesc şi, după ce le
să înjeleagă. Tnjelege, se ghidează cu înţelepciune după ele. în cazul lui, sămânţa cea bună
14 în felul acesta se va Tmplini proorocirea lui Isaia, care zice : .Chiar dacă aduce un mare rod şi aslfel, una dintre aceste seminje bune va da în final o
mulji dintre voi veji auzi cu urechile voastre, cu toate acestea nu toji veji fi sută de alte seminţe bune, o altă sămânţă bună va rodi în final şaizeci de alte
capabili să lc înjelegeji. seminţe bune, iar alta sâmanţă bună va rodi în final treizeci de alte seminţe
Luaji aminte, căci mulji dintre voi veţi privi cu ochii voştri, dar nu toji veji fi bune.
(adaptare după Evanghelia lui Maiei 13, 1-23)
capabili să vedeji ceea ce vi se arată, căci cele tainice vor fi ascunse acelora care
nu au inima deschisă şi nu oricine va fi capabil să pătrunda aceste taine*.
15. Fericiţi vor fi ochii celor pujini care, dincolo de aparenje, văd şi fericite
vor fi urechile tuturor acelora care, dincolo de aparenje, aud ceea ce Irebuie.
Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi urechile lui aud greu ceea ce Irebuie
să audă. Ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă ceea
ce Irebuie cu urechile. Din cauză că inima lui este împietrită, el nu mai este
capabil să înjeleagă Adevărul. Toale acestea se petrec tocmai penlru ca ei să nu
se înloarcă spre Adevăr şi aslfel Eu să-i tămăduiesc pe ei.
16. Dar fericiji sunt ochii voştri, că văd ceea ce este de văzut şi urechile
voastre, că aud ceea ce este de auzit.
17. Căci adevărat vă grăiesc vouă mulji prooroci, şi cei drepţi şi-au doril sâ
vadă ceea ce priviji voi şi cu toate acestea n-au văzut, şi şi-au dorit să audă cele
ce auziji voi, şi cu toate acestea n-au auzit.
18. Doar voi veji putea asculta care esle tâlcul parabolei semănătorului:
19. La aceia care aud cuvintele Adevărului Dumnezeiesc despre împărăjia
Cerurilor şi nu sunt tn stare să le înjeleagă vine apoi cel viclean (Satana) şi le
răpeşte sămânja cea bună ce a fost semănată în inima lor; aceasta este sămânja
cea bunâ ce esle semănată lângă drum.
132 133
ANEXA B Tnjelepciunea cea tainică a naturii
ne asigură că în cazul în care suntem
LEGEA OCULTĂ A METODE! EFICIENTE perseverenţi şi entuziaşti putem
Motto: realiza aproape orice Jel divin,
oricât de dificil ar parea la Tnceput,
1). Atunci cănd integrezi in viafa ta de zi cuzio metodă divină, eficientă
Tmparjind călătoria în etape şi
devine cu putintf să-ti trăieşti viata din plin atunci când savurezi într-un
mobilizăndu-ne să realizâm, rând pe
mod sublim fiecare zi în parte. în cazul (iecărei metode perseverenta,
rând, etapele modeste, dar esenjiale
atenţia şi lucidilatea sunt veritabile chei de boltă."
a căror parcurgere se dovedeşte
2) .Ajungem până la urmă în vărful muntelui urcând cu lenacitate şi
Tntotdeauna a fi cea mai sigură.
entuziasm pe o potecă spiralată'
Procedând în felul acesta, chiar şi
Uneori, cărările viejii sunt atât de abrupte, încât avem impresia că urcăm
jelul cel mai înalt, dumnezeiesc,
treptele unei scări foarte înclinate, dar care ne permite să atingem anumite Jeluri
extraordinare. se dovedeşte a fi realizabil. Prin
intermediul gramului de practică,
In cazul în care am realizat ascensiuni montane, observăm că astfel de cărări
toate acestea ni se înfăjişează la momentul potrivit şi devin evidente. Atăt datorită
ce ne conduc, după unele peripeţii, la vârful muntelui seamănă cu cărările viejii,
lipsei de experienjă, cât şi datorită neîncrederii în sine §i a îndoîelilor pe care le
}i atunci descoperim că fiecare dintre pasii pe care îi facem în cadrul unei astfel
hrănesc, destul de mulji oameni care au, totuşi, la dispozijie o metodă eficientă,
de ascensiuni montane seamănă cu etapele pe care trebuie să le parcurgem, în
nu o pun în practică într-un mod atent şi perseverent şi tocmai de aceea ratează
mod necesar, pentru a ajunge în cele din urmă la jelul la care aspirăm. în astfel de
situajii, cărarea pe care o alegem este adesea atât de abruptă, încât avem impresia această şansă şi, fără a se edifica asupra metodei, aleargă apoi să găsească o altă
că urcăm treptele foarte înclinate ale unei scări ce sunt cioplite direct în versantul metodă şi apoi totul se repetă, din nou şi din nou. Este tocmai de aceea foarte
unuimunteînalt.Atuncicândnusuntemfoarteatenjilacărareapecareoparcurgem important să rejinem că atunci când realizăm paşi (care în aparenjă sunt mici) şi
şi privim numai către vârful muntelui, ne confruntăm cu impresia înşelătoare că efectuăm, rând pe rând, etapele necesare, putem atinge în felul acesta orice ţel
vârful nu este deloc aproape. Riscăm astfel, în cazul în care ne orientăm întreaga divin pe care ni l-am fixat. în astfel de cazuri, perseverenja şi atenjia staruitoare
atenjie numai către destinajie, să trăim cu impresia că nu ne apropiem deloc sunt veritabile chei de boltă. Totodată, trebuie să avem la dispozijie şi energia
de ea. O astfel de impresie înşelătoare îi determină pe foarte mulji oameni să lăuntrică ce ne este necesară.
renunje la jelurile lor, mai ales atunci când obstacolele apar undeva pe parcurs După cum ştim cu tojii, nu este cu putinţă să ascensionăm până în vârful celui
sau de îndată ce cărarea devine foarte abruptă. După cum ştim cu tojii, fiecare mai înalt munte atunci cand suntem anemici, iar muşchii trupului nostru nu sunt
călătorie extraordinar de alimentaji de un flux vital constant şi putemic. Fiecare dintre noi ştie că atunci
importantă începe cu un când ascensionăm pe un munte, prăpăstiile nu pot fi trecute din două salturi,
prim pas, iar după aceea ci este necesar un singur salt suficient de mare. Totodată, este evident pentru
trebuie să faci cel de-al fiecare dintre noi că, dacă atunci cand ne luăm avânt să sărim peste o prăpastie
doilea pas, apoi cel de- nu dispunem de o energie suticient de mare, care va face cu putinjă o detentă
al treilea şi după aceea salutară într-o astfel de situajie, atunci ne vom confrunta cu riscul de a cadea în
este necesar să faci exact prăpastie, chiar dacă în noi a existat curajul de a face un astfel de salt periculos.
ata|ia paşi câji vor trebui în cazul fiecărei metode eficiente, nu trebuie să pierdem niciodati din vedere
pentru a ajunge, în cele că ea este, cel mai adesea, alcâtuită din etape care trebuie să fie realizate rând pe
din urmă, la destinajie. rând, în ordinea ce este indicată. Pentru a înjelege cât mai bine aceste aspecte,
ne putem raporta la un exemplu analogic din viaţa de zi cu zi. Să ne imaginăm
Legea ocultă a
că avem în faja noastră un stejar care se află la aproximativ 25 m distanjă. Să ne
metodei eficiente ne
mai imaginăm că dispunem de o piatră adecvata şi să ne gândim că ne propunem
dezvaluie modul în care
să aruncăm cu dibăcie respectiva piatră, astfel ca ea să lovească, nu contează
134
135
a metodei eficiente în oricare dintrt* domeniile viejii. Fragmentând în mod
înjelept fiecare acjiune sau fiecare proiect în etape simple şi care sunt mai ujbr
abordabile, devine în felul acesta cu putinjă să facem paşi importanji către Jelul
pe care aspirăm să îl atingem. Acţionând în felul acesta, nu vom aştepta cu o
anumită nerăbdare să ajungem la destinajie sau să ne atingem jelul pentru a ne
bucura de reuşită, pentru că atunci când acjionăm în modul acesta, realizarea
atentă şi entuziastă a etapelor necesare constituie, totodată, o serie evidentă de
mici succese, care apar pe măsură ce mergem pe acea cale pe care am ales-o.
Reflectând la exemplul practic de mai sus, ne va fi cu uşurinţă posibil să înjelegem
mult mai bine cum se integrează etapele succesive ale unei anumite metode
eficiente ţ i , Tn felul acesta, va fi cu putinjă să înjelegem cum se integrează într-un
mod organic etapele respective Tn cadrul metodei eficiente pe care am ales să o
realizăm zi de zi cu multă atenţie şi luciditate.
Mergând pe firul aceluiaşi exemplu, ce conjine în el unele analogii, să ne
undc, trunchiul acelui stejar. în faja unei astfel de situaţii, cei mai mulji dintre imaginăm acum că în timp ce ne aflăm undeva la munte, ajungem la un moment
noi vor spune: ,Cum aţ putea să reujesc asa ceva? Sâ lovesc trunchiul acelui dat la un râu Tnvolburat de munte, ale cărui ape sunt umflate de ploile primăverii.
stejar de la 25 m? Aşa ceva este o imposibilitate! Dată fiind distanţa foarte mare, în cazul în care vom fi întovărăţiji în acea ascensiune de un ghid montan înjelept,
sunt sigur că nu voi reuşi să nimeresc trunchiul acelui stejar de la o asemenea experimentat şi curajos, vom observa c3 el va traversa primul râul respectiv,
distanţă." Sâ ne imaginăm, însă, că imediat după aceea vom Tnainta tn direcjia păşind cu uţurinjă pe suprafaja unor pietre ce sunt aşezate în zig-zag în albia
acelui stejar până când el se va afla la câjiva metri Tn faja noastră. în această nouă acelui râu. Urmând exemplul inţeleptului nostru ghid montan, vom începe să
etapâ, vom putea să ne Tntrebăm: .Oare acum este cu putinţă să nimeresc cu sărim şi noi de pe o piatră pe
piatra pe care o am trunchiul stejarului?* Răspunsul va [âşni Tn mod spontan Tn alta. La un moment dat, /ărind
fiinja noastrâ: .Bineînţeles că acum pot să nimeresc cu uşurinjă trunchiul acestui două pietre ce ni se par a fi mai
stejarl* Să ne imaginăm că atunci vine lângă noi o fiinţă umana care ne-a ghicit apropiate, este cu putinjă să luăm
gândurile şi ne spune: .Acum este cu putinjă să nimereşti trunchiul stejarului din hotărârea nesabuită de a sări pe
faja ta, asa că ochejte-l!" Urmând sfatul acelui necunoscut, vom realiza aceasta. piatra cea mai îndepărtată. Cu
Atunci necunoscutul ce este înzestrat cu multă experienjă şi care tocmai a venit toate acestea, este cu putinjă să
lângă noi va zâmbi şi ne va spune să ne dăm un pas Tnapoi şi, Tntinzându-ne o constatăm că datorită faptului
altă piatră, ne va sfătui să ochim din nou. Dându-ne apoi câte un pas Tnapoi, câ saltul pe care l-am făcut a
vom nimeri, spre bucuria noastră, de fiecare datâ trunchiul acelui stejar Tn plin. fost prea mic, sau altfel spus,
De Tndată ce ne vom da înapoi aproximativ 15 m, vom constata că o să ratăm insuficient, piciorul nostru va
jinta. Atunci necunoscutul care se aflâ Tn spatele nostru ne va sfătui, zâmbind: aluneca şi ne vom trezi că am
.înaintează, te rog }i ochejte din nou.* Vom face după aceea aşa ji vom nimeri căzut în apa cea învolburată a
apoi din plin trunchiul stejarului. Vom continua apoi să punem Tn apiicare acel răului de munte. într-o asemenea
procedeu simplu, îndepărtându-ne, de exemplu, până la distanţa de 20 m, când situajie, înjeleptul nostru ghid
vom descoperi din nou că începem să ratăm. Atunci vom înainta pas cu pas şi montan va observa ce s-a
vom ochi din nou ţinta ce se află în faja noastră. în cele din urmă, după câteva petrecut şi, privindu-ne cu un
aruncdri ratate ale unor pietre, vom reuşi să nimerim trunchiul copacului de la o zambet plin de compasiune,
distanţă de aproximativ 25 de metri. se va întoarce din drum ji ne
va veni în ajutor, întinzând o
Această experienjă practică, simplă şi totodată eficientă are tâlcul ei. în felul mână viguroasă în timp ce îşi va
acesta, putem descoperi într-un mod practic cum funcţionează legea ocultă
136 137
«ocwMWnxsnatXACTHMUttNiANUAPOcAiiPSAa ■•:■■'
sprijini picioarele pe două pietre spre a ne ajuta să ieşim din apă. Privindu-ne cu de vedere, pe cSrarea ce le
subînţeles, înţeleptul si experimentatul nostru ghid ne va spune apoi, zâmbind: conduce călre Jelul divin pe
.dragul meu, în cazul fiecărui proces, şi după cum vezi, chiar şi în cazul în care care Ji l-ai propus nu se aflS,
urmărim să traversăm un râu învolburat de munte, ri}li să te alegi cu un duş rece cel mai adcsea, un superb
după ce vei cădea în apă, dacă vei încerca într-un mod prostesc să sari peste covor roşu ce se întinde
anumite etape". la picioarele regelui sau
Raportarea inteligentă la acest exemplu practic ne va permite să înţelegem mult ale faimoşilor iriumfători."
mai bine importanţa adeseori nebănuită a etapelor ce alcătuiesc, în succesiunea Atunci vom descoperi care
lor fireascâ, un tot care reprezintâ ceea ce noi numim . 0 metodă eficientS". Să anume era lecjia şi vom
ne raportăm acum, mai departe, la exemplul noslru cu ascensiunea către vârful intui cum poate fi integratS
unui munte. Cărarea ce duce către acel pisc s-a lărgit într-o oarecare măsură şi într-un mod analogic acea
aceasta ne va permite sS mergem împreună cu înjeleplul nostru ghid montan, situajie. în final, vom spune:
fiind destul de aproape unul de celSlalt. Dupâ un timp, atunci cand hainele ni se .Acum am înjeles care era
vor usca, vom descoperi cS am ajuns pe un teren mlSştinos. Atunci, noi, cei care lecţia şi mi-am dat seama
facem pentru prima dată acea ascensiune, vom privi mai întâi la dreapta, apoi că atunci când mergem cu
la stanga aceiui teren mlăştinos pentru a vedea dac3 este cu putinţA s3 îl ocolim paşi repezi ţi hotSrâJi pe
şi vom constata că atât de o parte, cât şi de cealaltS parte a versantului, perejii cărarea ce ne conduce către
sunt abrup|i. Profitand de ezitarea noastră, în(eleptul nostru ghidul montan ne-o un jel sublim, este cu putinţă ca la un moment dat pe acea cSrare să întSlnim şi
va lua înainle şi apoi va privi în urmă către noi }i, izbucnind într-un hohot de râs câte o mlaştină, din loc în loc." ZSmbind cu subînţeles, înjeleptul noslru ghid
sănătos, va spune: .este cu pulinţă să observi că în anumile situaţii Natura este şi montan ne va spune: .Este foarte bine că începi să îji dai seama de anumite
rSmâne cea mai bună şcoals, de la care putem să Înv3j3m chiar foarte mult? Dacă aspecte, pe care anumite situaţii sau realităji ce existS în natură ni le revelează.
vei analiza cu multă aienjie aceastS situajie, î|i vei putea da seama c5 lecţiile Tocmai de aceea, trebuie s5 devenim capabili să privim anumite conjuncturi pe
tainice pe care ni le oferă mama Natura vin aproape întotdeauna la momentul care viaja ni le scoale în cale într-un mod analogic. După cum vezi, orice Jel
potrivit." Dat fiind faptul c3 nouă ne va lipsi puterea de pStrundere, intuiţia şi sublim, divin, presupune un efort considerabil, presupune să ne confruntăm cu
înjelepciunea practică, vom întreba în mod naiv: .Ce vrei s3 spui cu aceasta?!" anumite riscuri inerente şi implică să fim gata chiar să facem unele sacrificii ce
Atunci, înţeleplul nostru ghid montan ne va răspunde: .Deschide ochii şi priveţte sunt necesare. Pentru aceasta, este siringent necesar s<l ne depăşim fricile ce apar
tot ceea ce este aici cu multă atenjie! Gândeşte-te apoi într-un mod analogic cu şi toate îndoielile care încoljesc şi se amplifică dacă nu le facem să dispară c3l
ce anume din viaja noastră de zi cu zi seamănă aceastS cărare ce intersectează o mai repede, înainte să crească şi să ne paralizeze, condamnându-ne la o stare
zonă ml5ştinoasă?" Dată fiind de zbucium şi nehotSrSre. Pentru aceasta trebuie sS recurgem neîntârziat, înainte
lipsa noastră de experienjă, de toate, la resursele dumnezeieţti care se află întotdeauna la dispozijia noaslră
este cu putinjă s5 dăm un şi trebuie să nu pierdem din vedere că dacă îi vom cere lui Dumnezeu ajutorul,
răspuns precum acesta: ,în atunci îl vom primi. la aminte c3 dacă vei acţiona în felul acesta, vei reuşi de
acest moment, îţi mărturisesc fiecare dată sS le autodepăşeşti şi în felul acesta, ascensiunea cStre culme va
cu toatS sinceritatea cS nu deveni uşoară şi rodnică. la aminle că fiecare nouă provocare cu care te afli la un
îmi vine nicio idee!" Atunci, moment dat faţă în faţă reprezintS, totodată, o tainică şi nebSnuitS inijiere. Foarte
înjeleptul nostru ghid montan pujine fiinje umane îşi dau seama de aceasta. Atunci cSnd se află fajă în fajă cu
ne va rSspunde: .Dragul meu, o nouă provocare, unele fiinţe umane se sperie, se lasă cuprinse de descurajare
dat fiind faptul câ nu ai Injeles, şi cel mai adesea dau bir cu fugijii. în felul acesla, se realizează totodată o triere
voi pune punctul pe «i». DupS necesară, şi numai cei care trec cu bine accastS probS sunt selectaţi, depSşindu-şi
cum poji sS observi, dac3 ai s5 cu mult curaj frSmântSrile. Aceştia \ot fi cei care îşi vor depăşi cu eroism toate
priveşti dintr-un anumit punct neajunsurile şi mai mult decât atSt, îşi vor învinge frustrarea. în felul acesta, ei vor
138

139
j[ AMMI-lfCfAOCWÎÂAMnOWIlHClîMF
descoperi de care anume energii tainice sunt hrăniţi, structura|i şi influenţaţi." [o astfel de aşteptare este chiar
Ascultând cu mullă atenjie tol ce ne va spune înţeleptul nostru ghid montan, periculoasâ, căci nu orice fiinjă
ne vom avânta cu mult curaj să trecem acea cărare prin noroi, chiar dacă noroiul [umană te poate ajula, mai ales
respectiv ne va ajungc pânâ la glezne şi uneori ne va intra Tn încălţămintea pe atunci când ea este lipsită de
care o purtăm. Atunci, înjeleptul nostru ghid montan va spune: .Dacă vei privi tnjelepciuneşi mai multdecâlatat,
cu suficientă atcnjie şi luciditate în jurul tău, vei descoperi că ceea ce ne scoate
atunci când îi lipseşte maturitaiea
ca prin minune din cărările cele noroioase ale vieţii este viziunea puternică,
şi experienja de care tu ai
enluziasmantă şi de nezdruncinat care ne-a impulsionat şi ne-a determinat să
Stringentă nevoie. De îndatâ ce au
alegem accastă cale. Dală fiind puterea mobilizatoare a viziunii noastre lăuntrice,
apărut, la scurt timp după alegerea
în astfel de siluajii, în ciuda tuturor mizeriilor şi a noroiului, ne vom simţi atraşi
r ţelului divin, anumite semne ce T|i
cu o forţă colosală de ţelul divin la care aspirăm frenetic şi vom constata că acel
arată că eşti pe drumul cel bun,
ţel ne atrage cu o putere înzecită, întocmai ca un imens magnet. Având în vedere
toate acestea, este necesar să nu uilăm niciodată că primul lucru pe care trebuie porneşle cu holărâre şi entuziasm
să îl avem în vedere în cazul oricărui proces divin, binefăcător, este să ne alegem către piscul dumnezeiesc ce te
o direc|ie divină, sau altfel spus, este necesar să alegem un ţel sublim, divin, alrage $i descoperă, totodată,
care ne va alrage cu o mare putere şi pe care va trebui să urmărim să îl atingem că făcând aceasta, calea pe care
cu o mare energie interioară şi cu mult entuziasm. Ascultând toate acestea, ascensionezi te face să vibrezi de
este cu putinţă ca noi să spunem: .Uneori îmi este destul de greu, ca să nu zic o sublimă emojie, şi pe măsurâ
imposibil, să mă decid intr-un mod ferm în ceea ce priveşte alegerea ţelurilor sau ce te vei simp" din ce Tn ce mai
a idealurilor pe care să le urmez." Atunci, înţeleptul nostru ghid montan va veni inspirat, urmează acea cărare
mai aproape de noi şi ne va spune: .Trebuie să ştii că îţi va fi mult mai uşor să şi raportează-te cât mai des la ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
dcscoperi ţelul divin la care aspiri dacă el va fi însofit de anumile semne tainice, Tn|elepciunea cea tainică a inimii. Pe măsură ce vor apare transformări lăuntrice
de o anumită revclaţic divină, de un vis profund semnificativ, de o certitudine profunde în fiinţa ta, care îţi vor autentifica progresele extraordinare, pe care le
absolută, sau chiar de o viziune mistică şi nu este exlus, dacă vei cere ajutorul lui faci, nu mai este cazul să le întrebi dacă eforturile sau sacrificiile pe care le-ai
Dumnezeu, să auzi cum o voce enigmatică ?|i va şopti ce irebuie să faci atunci realizat şi pe care le realizezi pentru atingerea acelui jel divin merită osleneala.
cand vei cere, mai multe zile la rând, să fii inspirat şi ghidat de Dumnezeu. lar dacă vei face aceasta, atunci când transformările lăuntrice sunt extraordinare,
De îndată ce |i se va oferi un astfel
iar tu continui sâ te îndoiejti şi să te zbuciumi, realizează că având această
de semn supranatural, nu mai este alitudine, dai totodată dovadă de prostie.
necesar să jonglezi cu ideile, nu
Să ne imaginăm acum că, In timp ce ne curăjăm de noroi atâl picioarele,
mai esle cazul să faci speculaţii şi
cât ji încăljâmintea Tn apa acelui râu, ghidui montan cel înţelept va continua
să teoretizezi la nesfârşit ji nu îji
sâ ne împărtăsească din sfaturile sale, ce se bazează pe imensa sa experienţă şi
vei mai pierde vremea punându-
pe maturitatea sa: ,Nu uila, dragul meu alpinist începător, că cele mai mari vise
)i o muljime de întrebări sterile şi
ce hrănesc sau conturează un viitor vag }i destul de Tndepărtat sunt, totodatâ, o
fărâ rosl. De îndată ce |i s-au oferit
povară greu de suporlat, atunci când noi ratăm cel mai adesea prezentul. Nu uita
anumite semne supranaturale care
câ cele mai bune jeluri, pe care trebuie să le urmărim cu entuziasm şi cu frenezie,
î|i vin de la Dumnezeu, nu te mai
sunt acelea de care ne putem ocupa, într-un mod practic, cel mai tirziu săptămâna
îndoi de direc|ia pe care deja te afli
vii toare şi cel mai bine mâine sau Tn orele ce urmează, iar nu Tnlr-un vi itor îndepârtat,
şi nu mai aştepta tot limpul ca cei
ce se conturează Tn faja noastră peste 1S sau 20 de ani. la aminle că o metodă este
lipsiji dc întelcpciune şi maturitate
cu adevărat eficientă atunci când punerea ei Tn practică zi de zi ne aduce, măcar
spirituală să tţi spună ce irebuie sau
săptămânal, dacă nu zilnic, anumite succese evidente şi semnificative, care la prima
ce nu trebuie să faci. Vei vedea că
vedere par a fi mici." Ascultând toate acestea, ne vom spune lăuntric: .Interesant!
140
Trebuie, deci, să mă bucur de felurite succese evidente şi semnificative chiar şi

141
«;" j reocw.Mu HASFIAR w ACTIUM LIICIMĂ N U APOCAIIPSAT!

atunci când ele sunt este la fel de departe. Apoi, înţeleptul nostru ghid montan va adăuga: .Acum, te
micil* în timp ce rog, întoarce capul şi priveşte cu atenjie tot ceea ce se află în spatele tăul* Ne vom
ne spunem aceasta, Tntoarce spre a contempla colinele care vor rămâne în urma noastră. Atunci vom
ne putem continua spune cu o vădită bucurie: .Acum, când am privit tot ceea ce a rămas în urma
ascensiunea, atacând mea, descopăr că am parcurs mare parte din acest drum pas cu pas. Totodatâ, ne
cu mult curaj panta vom da seama că tn timp ce am mers, am vorbit despre unele aspecte destul de
unei râpe. La un interesante ale viejii şi nici nu am observat când a trecut timpul.* înjeleptul nostru
moment dat, Ti ghid montan ne va spune: .Cred că dacă îţi dădeai seama că această ascensiune o
vom pune această să durcze ore bune Tnainte să pomim la drum, (i s-ar fi părut că Tji pierzi multe ore
întrebare înjeleptului reali/ănd această ascensiune şi ar fi fost posibil să Tmi spui că această ascensiune
nostru ghid montan: cste plicticoasă şi nu ai mai fi fost dispus sâ te laşi Tnsojit de mine pentru a realiza
,Te rog să Tmi explici această ascensiune către culmi. la aminte că dacă acum priveşti Tntr-un anume
cum stau lucrurile cu acei oameni care s-ar părea că devin tot mai celebri de la o zi la mod în urmă... perspectiva pe care o ai este cu totul alta şi ea te determină să mergi
alta? în cazul lor, care este metoda pe care au folosit-o?* După ce va chibzui câteva mai departe, până la vârf.* Uitându-ne cu atenţie în urmă, vom spune: .Atunci
clipe, Înjeleptul nostru ghid montan ne va spune: »la aminte că adevăratul succes când contemplu drumul pe care deja l-am parcurs, bucuria victoriei începe să
în tot ceea ce facem bun şi divin integrat se poate compara, într-un mod analogic, Înmugurească In mine şi această ascensiune către culmi nu mi se mai pare deloc
cu construcjia unei case. După cum ştii, mai întâi este necesar să săpăm şi să lungă şi inutilă'.
facem nişte fundajii solide. Apoi, acea casă va fi zidită cu atenţie, cu în|elepciune,
cu răbdare, până ce ea va fi, Tn cele din urmă, finalizată. După cum bine ştii, Ne vom îndrepta apoi cu bucurie câtre vârful muntelui, trecând printr-o
unele case, care sunt ridicate mult prea repede, dar a căror fundajie este slabă sau pădure de copaci falnici ce fac o umbră deasă. Cerul va fi ascuns acum privirilor
instabilă, chiar dacă la înccput par a fi magnifice, cu toate acestea, ele nu vor dura noastre. înjeleptul nostru ghid montan se va apleca la un moment dat, va luat de
sute de ani. Dacă vei privi cu multă atenţie şi luciditate în jurul tău, vei constata jos o ghindă şi apoi ne va spune: ,1a aminte că aşa cum o micujă ghindă poate
că acjiunilc profund benefice care reuşcsc de pe o zi pe alta, toate fără excepţie, să devină apoi un imens şi maiestuos stejar, tot aşa cum un râu poate sculpta cu
au necesitat Tn realitate câ|iva ani de pregătire atentă, perseverentă, temeinică ji «răbdarea» sa caracteristică un defileu Tn piatră, nu uita că tu Tnsuji ai devenit o
rodnică". Auzind toate acestea, vom spune ca pentru sine, dar cu voce tare: .Câjiva fiinţă matură numai după ce mai Tntăi ai fost un prunc naiv, neştiutor, fragil $i
ani!...". înţeleptul nostru ghid montan ne va răspunde atunci: .Gândeşte-te Tntr-un lipsit de apărare. la aminte că şi tu poji să Infăptuieşti, şi sunt sigur că vei înt'ăptui
mod profund şi matur la ceea ce Ji-am spus! în câjiva ani, poţi să ai multe realizări orice Jel divin îţi alegi, realizând ascensiunea câtre acel |el sublim pas cu pas.*
extraordinare sau chiar divine, Tn măsura Tn care Jelul tău a fost şi a rămas un jel Ne vom simji
sublim, pur, elevat, divin. în cazul punerii Tn aplicare a fiecărei metode eficiente, datori să Ti răs-
întotdeauna, fără excepţie, un gram de practică Iţi aduce o muljime de experienje pundem înjeleptului
noi şi valorează cât tone de teorie.* Vom adâuga, atunci din nou: „Câjiva ani... nostru ghid montan:
mi se pare a fi cam mult!" Atunci, înjeleptul nostru ghid montan se va întoarce .Sunt dc acord că
către noi şi va spune: ,la aminte, căci multe aspecte ale realităţii ne apar Tn strânsă toate acestea par atăt
legătură cu perspectiva din care le privim. Prin urmare, referitor la afirmajia pe care de sigure şi chiar
am făcut-o, dacă priveşti toate accstea doar Tn perspectiva viitorului, atunci ţi se va foarte uşoare atunci
părea că este foarte mult de aşteptat, dar dacâ ai să te Tntorci Tn trecut, cei câjiva când vorbeşti tu
ani nu or să |i se mai pară la fel de Tndepărtaji. în strânsă legătură cu starea noastră despre ele. Chiar mâ
lăuntrică, anii se scurg foarte repede, iar uneori suntem chiar surprinşi să observăm Tntreb cum poţi să fii
cât de repede au putut să treacă.* Apoi, Tnjeleptul nostru ghid montan va arăta cu Tntotdeauna atat de
degetul către cer: .Priveşte, te rog, acolo sus, în zare, vârful acestui munte!* Am sigur şi atât de plin
privit cu atenjie şi am fost uimit să descopăr că acel vârf de munte mi se părea că de entuziasm? Eu
142 vreau să ÎJi amintesc
143
însă, c5 deşi este cu putinjă să Tnaintăm din aproape în aproape pas cu pas, totuţi atunci când fiinfele umane au la
este totodată cu putinţă $i ca, de fiecare dată, să eşuăm.* dispozijie o metodâ efitientă, care
El ne va răspunde, încurajându-ne Tntr-un mod plin de entuziasm nestăvilit: le permite sd alingă un ţel divin,
.Marii înjelepţi afirmS că felurile sublime, divine sunt tot ceea ce este mai sigur sublim, foarte pufine dintre ele se
pentru noi, atât în această lume, c3t şi In lumea de dincolo. Dacă privim cu folosesc aşa cum Irebuie de darurile
atenjie în jurul nostru, descoperim, însă, că tocmai Tn această direcţie ftinţele pe care metoda eficientă poate să ni
umane eşuează cel mai des, iar când pomesc pe astfel de cărări ce conduc la le ofere $i tocmai de aceea pufini
atingerea unor sublime jeluri, mulji dinlre ei abandoneazâ după aceea o astfel de ajung la jelul pe care şt-l propun.
căulare. Este important să rejinem că progresele spirituale profunde, durabile, nu Ceea ce este esenfial de rejinul
apar spontan, Tn câteva minute, ci ele implică eforturi adecvate, ce se realizează Tn cazul fiecărei metode eficiente
oră de oră, zi de zi. Cu fiecare moment ce trece, atunci când facem eforluri este că întotdeauna, fâr3 excepfie,
adecvale, anumite procese de rezonanjă care se declansează în fiinţa noastră şi efortul adecvat ce se realizeazâ prin
care sunt benefice, accelerează creşterea noastră spirituală, calea care conduce intermediul unei metode eficiente
către beatitudine este tot mai largă.
precede culegerea roadelor.
Atunci când disciplina interioară şi răbdarea devin surori gemene, ele fac să Este necesar să parcurgi în pace
apară perseverenţa, ce ne susjine şi ne ajută în toate suişurile $i ne permite s8 calea pe care metoda eficientă Ji-o
revenim atunci când ne confruntăm cu unele regrese. Printre altele, ea ne ajuiă să deschide. Fii Tntotdeauna curajos
manifestăm intenţii puternice şi profund benefice. Energia lainicâ a entuziasmului $i perseverenl în ceea ce prive$te
face s5 apară rapiditatea Tn atingerea anumitor ţeluri sublime, dar perseverenţa punerea în practicS a metodei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
permite atingerea certă a acestor ţeluri. Prin urmare, metoda eficientă, răbdarea eficiente pe care o ai la dispozijie. Atunci când metoda eficienlă face să apară
$i perseverenţa sunt cheile secrete ce deschid poarta către orice realizare divină. în fiinja la experienje lăuntrice extraordinare, păstrează pentru totdeauna în tine,
Toate bogăţiile spirituale care ne apar nu ne sunt oferite doar la sfârşitul acestei prin intermediul amintirii, aceste comori. Atunci când o metodă eficientă te ajută
călătorii launtrice. Manifestarea plenară şi profundă a acestui proces este însăşi s3 creţti $i să te transformi într-un mod rapid $i profund, dăruieşte din preaplinul
recompensa care ne aşteaplS. tău tuturor acelora care sunt deschişi să primească.
Atunci când ne angrenăm pe o cale spirituală, metoda eficientă face posibilă Atunci când în fjinfa la se produc iransformări profunde §i durabile prin
înjelegerea esenjelor şi, mai mult decât atăt, ne ajutâ să Tl descoperim pe intermediul gramului de practică pe care o metodâ eficientă fi-l oferă, foloseşte
Dumnezeu. O metodă eficientă şi adecvată ne ajută să avem acces la forţa absolută, într-un mod înţelept preaplinul pe o«ire îl vei avea la dispozifie. întăreşte-l pe cel
unică, supremă, nesfârţita, căreia nu îi poate rezista nimeni şi nimic. Aceasta este deznădăjduit, ajută-l pe cel slab, alină-l $i bucură-l dup3 puterile tale pe cel Tn
realitatea tainică a suferinfă, iubeşte fără măsură şi dă dovadă de un bun simf exemplar în relajiile cu
lui Dumnezeu Tatăl. semenii tăi, dă-i în existenfa ta întotdeauna primul loc lui Dumnezeu, iubeşte-L
Tocmai de aceea, fără măsurâ şi sluje$te-L adeseori pe Dumnezeu $i, dacă vei face loate acestea,
se poate spune c3 o atunci poji fii sigur c3 binecuvântarea Lui (a lui Dumnezeu) o să le însofească
metodă eficientă este Tntotdeauna.
maestrul maejtrilor. Fiinjele umane de excepfie care urmează cu o încredere deplină calea către
Metoda eficientă realizarea aspirafiilor lor prin intermediul unei metode eficiente (dacă vor face
este, şi rămâne eforturi pentru a-şi trâi viafa în spiritul acelor aspirafii), vor atinge succesul la
întotdeauna, cea care fiinfele umane obişnuite nici nu îndrăznesc să spere. Pentru a ne trezi $i a
mai bună modalitate ne pune în valoarc calităţile Irebuie să facem s3 Tncolfeasc3 $i s3 creasc3 ceea ce
pentru anumite Dumnezeu a sădit în noi. Pentru aceasla, este întotdeauna necesarS o metodS
demonstrafii. eficient3, care Irebuie s3 fie pusâ In practic3 într-un mod perseverenl. Nevoia de
Din nefericire, expansiune apare spontan în universul nostru I3unlric dintr-un impuls crealor.
144 145
«ÂAMflOOMHCllMt"

Ea este, totodată, o manifestare a puterii crealoare a Universului. Pentru a reuji situajie, ei nu aspiră la nimic şi
aceasla, trebuie însă să ne bazâm pe o metodă eficientă. Puterea tainică pe care o tocmai de aceea nu realizează
metodă eficientă o trezeşte în noi ne luminează şi ne aprinde fiinţa. nimic?
O anumită meiodă eficientă aprinde entuziasmul pentru o divină aventură Fiinja umană care aspirâ să
şi trezeşte în noi aspirajia de a-L cunoaştc pe Dumnezeu. Prin fructificarea unei alingă succesul într-o direcţie
metode eficiente, apar momenlele când ne simjim mai plini de viajă şi mai sublimă, divină recurge la o
aproape de noi înşine decâl de obicei. Prin intermediul unei metode eficiente, metodă eficientă, îşi stabileşte
focul nostru lăuntric sublim este alimenlat din focarele nesfârşite de putere ce calea pe care avansează şi nu se
există în Macrocosmos. Prin fructificarea unei metode eficiente, apar în noi îndepărtează de la ea. O astfel de
momentele când creşlem prin iubire, prin autocunoaştere, prin sinceritate sau fiinjă umană realizează planuri
prin sensibilitate fajă de tot ceea ce este frumos. Atunci când ne desfacem din pe care le pune în aplicare prin
plin aripile, atunci când ne stabilim Jeluri sublime, dacă ştim în ce direcjie divină intermediul unei metodeeficiente
să ne îndreptăm şi dacă recurgem la o melodă eficientă, devine cu pulinţă să şi apoi merge cu ajutorul ei direct
trezim în noi elanul penlru îndeplinirea idealurilor noastre divine. la Jintă. O asemenea fiinţă umană
Prin intermediul unei melode eficiente, devine cu putinţă să irăim într-un nu se clatină nici într-o parte şi
mod profund şi cu totul aparte clipa. Motivul pentru care atât de multe vieţi sunt nici în alia de fiecare dată când
goale, banale şi lipsite de fericire este acela că fiinjele umane nu trăiesc clipa. Prin -0 piedică apare în calea sa. Nu
intermediul unei metode eficiente pe care o punem în practică, devine cu putinjâ este neapărat nevoie de un talent
să ne bucurăm de fiecare secundă ce trece. Binecuvântată este fiinja umană care cu totul ieşit din comun pentru
şi-a descoperit menirea cu ajutorul unei metode eficiente. Prin inlermediul unei a avea succes într-un domeniu
metode eficiente, devine cu putinţă să ne slujim aspirajiile sublime, divine, care spiritu.il, dar avem întotdeauna nevoie de o metodă eficientă şi de un Jel. Prin
vor atrage în fiinţa noastră energia viejii divine. intermediul acelei metode eficiente, apare în noi puterea de a realiza ceva
extraordinar, mai ales atunci când acea melodă este pusă în practică într-un mod
Atunci când este secondată de o metodă adecvată, aspiraţia ne înnobilează
perseverent.
imaginajia, talentele noastre se trezesc şi strălucesc cu mai multă putere. Aspiraţia
se afla la baza transformărilor spirituale profunde. Ea face minuni atunci când esle O metodă eficientă conferă impuls fiecărei acjiuni sublime şi însufleje}te,
dublată de o metodâ eficientă. Datorită faptului că nu au la dispozijie metode tolodală, fiecare efort. Speranja divină aulenlică se bazează pe ea şi există
eficiente, în această lume există mulji oameni rataji care îşi petrec vieţile căutând ideea că această putere a aspirajiei sublime conferă un farmec ales viejii. Prin
apă în fântâni secate. Este, oare, de mirare câ atunci când se află în această intermediul unei metode eficienle, lumina noastră lăuntrică se trezeşte şi începe
să ardă, iar noi nu ne mai abatem de la drumul drept pe care ne-am angrenat.
Prin intermediul unei metode eficiente pe care o pui în practică, vei reuşi să fii
aja cum Dumnezeu te-a făcut să fii, şi în felul acesta vei reuşi. O abilitate anume,
chiar remarcabilă, nu realizează mai nimic dacă este orientată într-un mod haotic
în prea multe direcjii şi dacă nu este, totodată, susjinută de o metodă eficientă.
Atunci când o fiinjă umană se concentrează asupra unui singur Jel sublim prin
intermediul unei metode eficiente, ea poate chiar să facă miracole.
După cum ştim cu tojii, inerţia din fizică poale să declanşeze fenomene
miraculoase, dacă ea este controlată într-un mod corespunzător, prin iniermediul
unei metode adecvate. Fiinja umană care îşi risipejte atenjia în numeroase
direcţii nu va avansa în realitate în felul acesta în nicio direcjie, dar dacâ* aceeaşi
fiinjă umană îşi va focaliza atenjia într-un mod perseverent, prin intermediul unei
fnetode eficiente, atunci acea fiinţă umană va putea face minuni. Mintea fiinţei
117
«!llSfUtCfMÂNUAPOCAllPSA3 ^ »

umane se aseamănă cu o AMWl-tKWOCUlIÂA StflOWI IflCK.


lentilă convergentă care, care Ji l-ai stabilit. Succesul nu apare bâjbâind, ci focalizându-ne prin intermediul
atunci când este luminată unei metode eficiente asupra unui singur jel sublim, divin, concentrând în
de razele Soarelui care această direcjie toate energiile inimii, toate energiile sufletului şi ale minjii în
sunt intense, declanşează vederea realizării acelui Jel. Atunci când avem la dispozijie o metodă eficientâ şi
în felul acesta fenomene manifestăm perseverenţă în punerea ei în practică, nimic nu ne poate împiedica să
extraordinare, dacă acele realizăm ţelurile divine, sublime pe care noi le-am propus. Atunci când esle lipsit
energii sunt focalizate de perseverenjâ şi atunci când îi lipseste o metodă adecvată şi eficientâ, chiar şi
într-un singur punct, prin geniul îşi iroseşte eforturile într-o mare de inconsistenţâ. Să ai un Jel sublim, divin
intermediul unei metode Tn viajă ţi să dispui totodată de o metodă eficientă care îji permite sâ-l atingi este
adecvate. Merită să ne ceva foarte importanL
gandim ce este mai lipsit
de putere decât norii ce se Primul pas către transformarea spirituală implică stabilirea unui jel divin, dar
împrăştie atunci cand se imediat după aceea trebuie să recurgem la o metodă eficientă, care va face cu
înaljă către cer sub forma aburului. Astfel de nori sunt la fel de neputinciosi ca putinjă atingerea acelui ţel. Pentru a realiza ceva bun şi extraordinar ne trebuie
şi picăturile de rouă ce cad la momentul potrivit pe pământ. Atunci când sunt un jel divin, o metodă eficientă, o motivajie şi un focar de convergenţă pentru
concentraji printr-o metodă eficientă, norii de abur pot sparge stânca cea mai mintea noastră. Secretul succesului constă în fidelitatea fajă de un ideal divin, ce
solidă, pot prăvăli munjii în mare şi pot declansa o mulţime de fenomene care la poate fi atins în mod gradat prin intermediul unei metode eficiente. Sunt mulji
prima vedere par imposibile. Toate acestea devin posibile prin intermediul unei oamenii care se confruntâ cu eşecul datorită lipsei unui Jel elevat, cât şi datorită
metode eficiente. faptului că nu au la dispozijie o metodă eficientă.
Atunci când fiinja umană are la dispozijie o metodă eficientă, posibilităjile
Ţelul nostru acjionează la unison nu numai cu inteligenja, dar şi cu metoda
eficientâ pe care o punem în aplicare pentru a atinge ţelul respectiv. Există Jeluri ei sunt extraordinare şi chiar
mai mari sau Jeluri mai mici, în funcjie de gradul nostru de inteiigenjă, dar nelimitate. în cazul unei asemenea
întotdeauna toate acele scopuri vor putea fi atinse prin intermediul unei metode fiinje umane, singura limită este
adecvate şi eficiente. Fiinjele umane care au modelat destinele umanităjii au fost chiar ea însâşi. Faptul că avem
acelea care şi-au fixat Jeluri înaltc şi au recurs apoi la metode eficicnte pentru a la dispozijie o metodă eficientă
le atinge. Fiinja umană care suferă pentru că este neînjeleasă nu va realiza prea ce $e asociază cu tendinja de a
multe atunci când nu are, totodată, la dispozijie o metodă eficientă. Fiinja umană persevera, de a insista în ciuda
nehotărâtă, care este înclinată să facă compromisuri şi care se abate de la ţelul ei tuturor piedicilor, a descurajărilor
divin numai pentru că vrea să îi muljumească pe aljii şi să le câştige aprobarea, şi a obstacolelor, aceasta
până la urmă va pierde. deosebeşte din toate punctele de
Chiar şi piedicile stimulează o fiinţă umană care îşi urmează un Jel sublim vedere un suflet putemic de unul
prin intermediul unei metode eficiente. Pe o asemenea fiinjă umană dificultăţile slab. O atenjie ieşită din comun,
o stimulează, iar eventualele greşeli, necazuri sau pierderi nu o pot doborî. ce este focalizală într-o singurâ
Pentru ea, eşecurile sunt paşi pe calea succesului, pentru că ea este conştientă si direcjie prin intermediul unei
sigură de valoarea realizărilor sale, care devin cu putinjă prin intermediul unei metode eficiente, se dovedeşte
metode eficiente. Intensitatea energiei pe care o investim pentru atingerea unor adeseori superioară geniului.
Jeiuri sublime, divine crejte direct proporjional cu amploarea obstacolelor ce Puterea benefică a unei fiinje
apar în cale atunci când acea fiinjă umană are la dispozijie o metodă eficientă. umane creşte progresiv cu
Pentru a reuşi să-Ji transformi într-un mod profund existenja trebuie sâ dispui de perseverenţa sa ce este orientata,
o metodă eficientă şi să fii aproape de neclintit în ceea ce priveşte Jelul sublim pe prin inlermediul unei metode
eficiente, către o singură direcjie
profund benefică, sublimă."
10
^CfA auttiîii

este cu putinjă ca
ANEXAC noi, oamenii, în
ipostaza de fiinje
LEGEA DĂRUIRII OCULTE umane ce am fost
Punerea în aplicare a acestei importante legi spirituale poate fi realizată cu create după chipul
uşurinjâ, oriunde şi oricând, şi cel mai mare beneficiu al integrării acestei legi In ji asemănarea lui
existenţa noastră de zi cu zi este acela că ne permite să descoperim cu o bucurie Dumnezeu, să
crescândă că, de fapt, tot ceea ce le dăruim celorlalţi, în realitate ne dăruim, acjionăm, la rândul
totodată, şi nouă înşine. Atunci când dăruim acelora care merită divine daruri şi nostru, astfel încât
aspirăm să le dăruim, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, tot ceea Dumnezeu să
ce au nevoie pentru binele şi transformarea lor lăuntrică, acţionând într-o stare dăruiască (în şi prin
de entuziasm profund ji de abnegajie, devenim astfel un tainic canal divin în şi fiinţa noastră) binele
prin care se manifestă de fiecare dată Dumnezeu Tatăl. Acţionând în felul acesta,
sau divinele daruri
o parte importantă din binele pe care îl dăruim sau îl facem celorlalţi ne revine
de care fiinţele
atunci şi nouă, în simultaneitate.
umane (ce sunt
Cu mult timp în urmă, lisus Hristos ne-a revelat una dintre cele mai importante pregătite să primească toate acestea) au nevoie?* Răspunsul la această întrebare
legi divine spirituale, a cărei valoare este imensă. Această lege a fost enunjată este: ,Da, fără îndoială, fiecare dintre noi putem deveni, în anumite condijii,
atunci în cuvinte pujine, care sunt pline de înjelepciune: .Cere şi |i se va da, bate tainice canale divine, în şi prin care Dumnezeu Tatăl se manifestă pentru a
şi |i se va deschide, caută şi vei găsi*. Deşi este enunjată într-un mod lapidar, dărui binele sau divinele daruri pe care îl implorăm cu umilinjă şi abnegajie
această importantă lege divină ne face să înţelegem că atunci când îi cerem, să le ofere prin noi'. Toate acestea şi multe altele care sunt bune, frumoase,
fiind animaji de iubire, credinjâ şi umilinjă ajutorul lui Dumnezeu Tatăl, El ne divine 51' adevărate devin cu uşurinţă posibile atunci când înjelegem şi punem
dăruieşte apoi, la momentul potrivit, tot ceea ce este bun şi de care noi avem în mod constant în practică Legea Dăruirii Oculte. Prin intermediul unei puneri
nevoie. Studiind cu atenjie această perseverente şi atente în practică a Legii Dăruirii Oculte, fiecare dintre noi
importantă legedivină, descoperim că devenim şi rămânem un tainic canal divin, în şi prin care Dumnezeu Tatăl se
în permanenţă, Dumnezeu Tatâl este
manifestă. Acjionând în felul acesta, fiind insuflejiji de o credinjă de nezdruncinat
acela care ne oferă, adeseori în moduri
în ajutorul pe care Dumnezeu Tatăl îl oferâ prin noi, îl implorăm cu umilinjă şi cu
misterioase, tot ceea ce Ti cerem ji este
abnegajie pe Dumnezeu Tatăl să se manifeste în şi prin fiinja noastră şi îi cerem
bun şi divin. Pentru a face să intre în
plini de umilinjă şi speranjă ca El să se manifeste prin fiinja noastră spre a oferi
acjiune această importantă lege divină
trebuie, însa\ să rnanifestăm ocredinjă tuturor acelora care sunt pregătiji să le primească, divinele daruri pe care noi
de nezdruncinat în Dumnezeu, iubire le cerem. Acjionând în felul acesta, descoperim o tainică legătură între această
şi umilinjă. Studiind cu atenjie enunjul importantă lege spirituală pe care a revelat-o lisus: ,Cere şi ţi se va da, bate şi |i
acestei legi divine, descoperim că se va deschide, caută şi vei găsi* şi Legea Dăruirii Oculte.
în realitate Dumnezeu Tatăl este, şi Din capul locului, trebuie să avem în vedere că, şi în cazul acestei importante
rămâne în permanenţă, izvorul sau legi spirituale, un gram de practică valorează cât tone de teorie. înjelegerea valorii
altfel spus cornul dumnezeiesc al extraordinare a acestei legi spirituale simple ne poate fi dezvăluită prin experienţă
abundenţei ce ne oferă tot ceea ce îi directă. în cazul acestei iegi spirituale, numai aceia care Tndrăznesc să o pună în
cerem bun şi de care avem nevoie. mod constant Tn practicâ se vor convinge de valoarea ei nebănuită, ce le asigură
o rapidă transformare lăuntrică. Un important dicton al Tnjelepciunii spune: ,Să
Meditândasupraacestei importante ftii, să vrei, să îndrăzneşti şi să taci*. Acest străvechi dicton al înjelepciunii se
legi divine, unii dintre noi am putea aplică perfect şi în cazul punerii atente şi perseverente 1n practică a Legii Dăruirii
să ne punem întrebarea: ,Oare Oculte. Printre altele, Legea D<îruirii Oculte ne dezvăluie o tainică şi permanentă
150 151
A AsuAC-iictAaitxmirxui
conexiune, ce se realizează prin Prin aprofundarea prin experienja' directi a Legii Dăruirii Oculte, vom avea
intermediul proceselor de rezonanţă parte de experienţe spirituale lăuntrice exlraordinare, care ne vor ajuta sâ creştem
ocultă* între Macrocosmos şi cu mult mai mult şi mult mai repede decât ceilalji. în felul acesla, vom descoperi
Microcosmosul fiinjei noastre. Tn felul că, de fiecare dată, cu cât dâruim mai mult din punct de vedere spiritual, cu atât
acesta, fiecare dintre noi descoperim creştem, totodată, mai mull noi înşine din punct de vedere spiritual. Bogăjia ji
că nimic nu este întâmplător, realizăm complexitatea experienjelor pe care le vom avea în felul acesta ne vor uimi ji
că niciodată nu suntem singuri şi ne vor ajuta să ne bucurăm din plin de starea de canal divin, de starea de releu
conştientizăm conexiunea tainică ce mistcrios în şi prin care se manifestă energiile, stările şi informajiile pe care le
ne uneşte în permanenţă cu întregul dăruim acelora care sunt deschişi şi capabili să le primească. înjelegerea prin
Macrocosmos. experienjâ directă a Legii Dâruirii Oculte ne va ajula să creştem şi să devenim din
Dăruindu-ne plini de abnega{ie ce în ce mai repede nişie sui generis uriaşi spirituali.
acestui nobil ideal, vom reuşi în Aprofundarea Legii Dăruirii Oculle ne va ajula să simjim, în simultaneitate, că
felul acesta sS aprofundăm prin atunci când dăruim ceea ce este bun şi spirilual, receptăm în simultaneitate în aura
experienţă directă, din ce în ce mai noastră o considerabilă parte din energia acelui bun spiritual pe care îl oferim cu
mult, misterul divin al dăruirii. Altfel entuziasm celorlalji. Acjionând de fiecare datâ în felul acesla }i consacrându-l lui
spus, fiind animaji de entuziasm, de Dumnezeu Tatăl fructele acţiunilor spirituale pe care le realizăm, devenim astfel
aspiraţie şi de abnegajie, vom putea fiecare, direct proporţional cu eforturile pe care le depunem în aceastâ direcjie,
să experimentăm într-un mod direct, adevărate coloane, canale de lumină spirituală divinâ, în jurul cărora va creşte, se
fiecare, importanta Lege a Dăruirii
va dezvolta şi se va amplifica via|a spiritualâ. în felul acesta, cu cât vom dărui mai
Oculte. Această lege spirituală, ce este
mult din sferele tainice de energie ce există în Macrocosmos, fără să ajteptăm
cunoscută de marii inijiaji, poate fi definită succint astfel: atunci când dăruim,
nimic în schimb de la aceia cărora le oferim, cu alât mai muit bine spiritual
fiind plini de abnegajie, de entuziasm şi de nobila aspirajie de a fi un canal
se va acumula, totodată, în universul nostru lăuntric din acele sfere nesfârşile
divin perfect, dobândim, totodată, şi pentru noi înşine o considerabilă parte din
de energie la care ne branjăm atunci, prin declansarea anumitor procese de
tot ceea ce le dăruim celorlalji. Atunci când integrăm în viaja noastră accastă
rezonan'i ocultă'. în felul acesla, mulji dinire noi vom ajunge sâ fim cu adevărat
lege, descoperim prin experienjă inefabilă directă, că şi noi înşine învăjăm şi ne
transformăm învăţându-i pe ceilalţi şi ajutându-i să se transforme. în felul acesta, fericiji, împliniji, transformaji, expansionaji, prin aprofundarea sinceră ţi plină de
ne vom putea da seama, fiecare dintre noi, că această nobilă misiune câreia ne candoare a acestui proces ocult ce se va declanşa de fiecare dată când vom pune
consacrăm accelereazâ, totodată, propria noastră creştere spirituală şi ne ajută în acjiune Legea
în felul acesta să creştem zi de zi, asa cum ceilalji cresc doar în ani de zile. Dăruirii Oculte.
Chiar dacă unora dintre noi ni se poate părea exagerată această afirmajie, vom Procedând în
putea observa prin aprofundarea acestei experienje oculte că aspectul care este felul acesta, ne vom
revelat aici este perfect valabil. Vom observa un proces tainic de accelerare şi simţidinceîncemai
de creştere surprinzător de rapidă în propriul nostru univers lăuntric. în felul fericiji din punct de
acesla, ne vom deschide către o sublimă şi inefabilă experienjă spirituală, în vedere spiritual, pe
cadrul căreia ne vom manifesta ca un canal sau releu divin ce oferă celorlalţi măsurâ ce vom simfi
din sferele nesfârşite de forţă ce există în Macrocosmos, din care putem extrage că avem un impacl
energiiie şi aspectele spirituale de care avem nevoie, pentru a dărui celor care benefic imens în
sunt deschişi să recepteze ceea ce le oferim de la Dumnezeu. Pentru aceasta este ambianja în care ne
însă imporlant să reuşim să devenim canale divine perfecte, în şi prin care se manifestăm, datorită
manifestă sferele nesfârşite de forjă ce există în Macrocosmos şi cu care intrăm în faptului că îi ajulăm
rezonan\ă ocultS' mai ales atunci când dăruim. pe ccilalţi din punct
152 de vedere spirilual
153
raocuwui rusnAR DE «ŢIUSI utciMÂ . N U APOCAUPSArr ^j Asixu-ucuDAtuiuiocuin ^
în felurite moduri, funcjionând feunătate, detajare, tandreje etc, acest proces de rezonanjă specific ce se
de fiecare dat3 în ipostaza geclansează în universul nostru lăuntric ne transformă într-un sui generis canal
tainicS de canal divin, în şi divin, în şi prin care se manifestă acea energie specificS, ce în ultimă instanjS
prin care se manifestă energii, provine de la Dumnezeu Tatăl. Atunci când dăruim din abundenjS celorlalte
stSri, aspecte, idei şi informaţii, fiinţe umane o anumitS stare spiritualS, radiind în jurul nostru în ambianja în care
care totodată ne îmbogSjesc şi ne aflăm acea energie (modulatS în funcţie de trăirea sau starea spiritualS pe care
pe noi înşine prin faptul că le o dăruim), facem astfel să intre în acţiune, imediat după aceea, Legea Dăruirii
dăruim celorlalji. Astfel, ne Oculie, dar de fiecare datS un anumit procentaj, considerabil, din energia pe care
vom putea convinge, din nou o dăruim rămâne ji se acumulează în propriul nostru univers lăuntric, devenind
ji din nou, de fiecare dată, astfel hrană aleasă pentru suflel. în felul acesta, fiecare dintre noi, cei care facem
că niciunul dintre eforturilc să intre în acjiune Legea Dăruirii Oculte, nu numai că îi ajutăm pe toţi cei care
pe care le facem atunci cand sunt deschiji să primeascS o energie sublimă spirituală şi s3 aibă astfel acces la
punem în mod conjtient în o stare spirituală care până atunci nu le-a fost accesibilă, dar totodatS exact ceea
aplicare Legea Dăruirii Oculte ce le dăruim celorlalţi, ne dăruim în simultaneitate şi nouă înşine (într-o anumită
nu rămâne nerăsplătit. în proporjie).
primul rând, ne vom convinge înţelegând aja cum se cuvine acest aspect prin experienfă directS, vom reuşi să
extraordinar de repede că tot ne dăm seama de ce au afirmal marii inijia ji câ de fiecare dată, noi înşine Înv3j5m şi
binele spiritual pe care îl dăruim din aceste focare nesfârjite de forţă îl regăsim, ne transformăm atunci când îi învăjăm şi îi ajutăm pe ceilalji, într-un mod allruist j i
totodată, imediat după aceea şi în universul nostru lăuntric, unde el va rămâne plin de entuziasm, să se transforme. Dincolo de aparenje, condijia fundamentală
pentru totdeauna. a utilizSrii înjelepte a Legii Dăruirii Oculte este ca în prealabil sâ reuşim să trezim
Acjionând de fiecare dată în acest mod inspirat, vom deveni adevSrate izvoare şi să dinamizăm în propriul nostru univers ISuntric starea, trSirea sau experienja
de cunoaştere spirituală pentru ceilalţi j i , totodatS, acest proces al revărsării acestei pe care intenJionSm sS o dSruim -
ape vii spirituale ne va hrăni pe noi înşine şi ne va transforma enorm într-un timp celorlalji într-un mod exemplar.
foarte scurt. Mai mult decât atât, vom observa că acest proces funcţionează chiar Altfel spus, niciunul dintre noi
şi la distanţS. în felul acesta, vom descoperi că acest proces ocult de transformare nu putem să dSruim celorlalji,
şi creştere lăunlrică individuală continuă chiar şi după aceea în propriul nostru , în cadrul acestui proces tainic,
univers lăuntric, ca un ecou (ce survine ji se menjinc chiar la nesfârşit) ce revine ceea ce noi înşine nu am reuşit
de la to|i aceia pe care i-am învăjat, pe care i-am ajutat să se transforme şi pe care deocamdată sS trezim în propriul
i-am impulsionat, iar acest proces ocult ne transformă considerabil perspectiva şi nostru univers ISuntric. DacS,
ne deschide noi orizonturi nebănuite. spre exemplu, noi nu am trezit în
Printr-o integrare înjeleaptS a Legii Dăruirii Oculte, fiecare dintre noi se va propriul nostru univers lăuntric
transforma enorm în bine, ajutându-i totodată pe ceilalji sS se transforme în starea de iubire sau starea de
bine. Toată lumea, fără excepjie, poate să dăruiască atunci când se branşează [entuziasm, este imposibil sS o
într-un mod adecvat la focarele de putere nesfârşită ce există în Macrocosmos, putem oferi celorlalji (pentru
declanjând astfel în propria fiinţă procesele specifice de tezonan[i ocultS". Este cS ea, deocamdatS, nu existS
de la sine înjeles că aceastS branjare presupune doar să credem cu o tSrie de în universul nostru ISuntric, ji
nezdruncinat că acest proces se va produce şi apoi acesta se declanjeazS prin într-o asemenea situajie, noi
activarea în propriul nostru univers lăuntric a focaruiui specific ce face cu putinjâ
înşine nu ne putem branşa
punerea instantanee în rezonanjă cu focarul corespondent din Macrocosmos.
cu destulS ujurinţS, prin
în felul acesta, atunci cSnd dăruim altora sau unei singure fiinje umane declanţarea unui proces ocult
iubire sau alte trăiri spirituale înalte, cum ar fi: altruism, entuziasm, bunăvoinţă, de rezonanjS, pentru a recepta
154
155
*S(UC-ltCtADAB.1lllOCUH
tn Microcosmosul fiinţei noastre energia corespondentă), în vreme ce o altă
fiinţ^l umanâ o dăruieşte din abundenţă tocmai pentru că şi-a trezit în universul ne surprindă faptul că şi cei c.ire
propriu, din plin, iubirea sau entuziasmul. înţelegând această taină, va fi posibil fac rău utilizează cel mai adesea
să intuim semnificaţia ascunsă a cuvintelor: ,De unde nu estc, nici Dumnezeu inconştienl Legea Dăruirii Oculte,
nu cere.* Mai mult decât atât, prin înţelegerea acestor taine vom putea pătrunde dar atunc i ei se branşează la focarele
tâlcul ascuns al cuvintelor dumnezeiesc inspirate ale lui lisus care a spus: .Celui minuscule de energie malefică ce
care are i se va mai da, dar aceluia care nu are i se va lua chiar şi ceea ce are.* existâ în taramurile infernale. Dat
Trebuie să rejinem că nu avem nevoie de diplomă universitară pentru a pune fjind faptul că întotdeauna, fără
în acţiune Legea Dăruirii Oculte şi pentru a deveni canale divine, în şi prin excepjie, cunoaşterea inijiatică
care se manifestă energii spirituale extraordinare, făcând astfel cu putinţă, de ezoterică este putere, fiecare dintre
fiecare dată, manifestarea Legea Dăruirii Oculte, care acjionează într-un mod noi trebuic să veghem chiar asupra
miraculos în favoarea celorlalţi, transformându-i şi ajutându-i s3 crească spiritual noastră înşine pentru a utiliza aceasti
în simultaneitate, dar producând, totodată, şi propria noastră transformare sau lege importantâ care este Legea
creştere lăuntrică accelerată. Dăruirii Oculte numai şi numai într-
Este important să ne dăm seama că această lege spirituală divină foarte un sens divin, benefic. Este esenjial
valoroasă este cunoscută cu adevărat doar de marii iniţiaţi. Unele fiinţe umane să facem aceasta pentru că suntem
pot să afle dictonul .învăţăm, învăţându-i pe ceilalţi" sau .Transformându-i pe responsabili atât pentru tot binele,
ceiinlji, suntem noi înşine transformaji", dar totuşi, numai cei pujini şi iniţiaji Cât şi pentru tot răul pe care l-am
înţeleg în profunzime ceea ce se petrece putea face utilizând teribila Lege a
cu adevărat. în lumina Legii Dăruirii Dăruirii Oculte. Atunci când este ^^^^^
Oculte, vom putea să înjelegem cu totul utilizati într-o direcjie divină, profund benefică, Legea Dăruirii Oculte poate să
altfel, într-un mod profund, de ce marii facă minuni si chiar miracole. Atunci când este utilizată într-un sens malefic,
înjelepji afirmă că pentru a-i transforma demoniac ori satanic, Legea Dăruirii Oculte poate să provoace muliă suferinjă
şi a-i revolujiona din punct de vedere }i chiar poate să declanşeze în unele situajii tragedii. La modul esenjial vorbind,
spiritual pe ceilalţi trebuie, înainte Legea Dăruirii Oculte ce este aplicată într-un sens divin benefic, ne va ajuta să
de toate, să fim noi înşine profund înjelegem ji chiar să aprofundăm prin experienţă directă adevărul că în realitate,
transformaji şi revolujionaji din punct tot binele şi toate energiile spirituale pe care le dăruim fiind plini de abnegajie
de vedere spiritual. Numai atunci când celorlalji, ni le dăruim, totodată, si nouă înjine.
suntem noi înşine profund transformaji
Prin aprofundarea prin experienţă directă a Legii Dâruirii Oculte va fi posibil
Şi profund revoluţionaji din punct de
să înjelegem dintr-o altă perspectivă străvechiul dicton care afirmă: .Bine faci,
vedere spiritual, devenim cu adevărat
bine găsejti." Printr-o aplicare generoasă şi altruistă a Legii Dăruirii Oculte, în
capabili să punem în aplicare cu succes
beneficiul transformării spirituale a celorlalji, noi înşine vom obţine şi vom putea
Legea Dăruirii Oculte declanşând, astfel,
chiar amplifica cu o ujurinjă uimitoare în propriul univers lăuntric ceea ce la
în jurul nostru profunde transformări
origine abia începuse să se trezească şi să înmugurească. Altfel spus, dacă fiecare
lăuntrice si o rapidă revoluţionare
dintre noi vom urmări să punem în aplicare Legea Dăruirii Oculte în beneficiul
spirituală.
celorlalji, chiar dacă vom avea trezite în micâ măsură anumite calităţi spirituale,
Este necesar să avem în vedere că dar vom face eforuri altruiste şi generoase pentru a deveni pentru ceilalji canale
Legea Dăruirii Oculte este ţi rămâne o divine,însiprincaresevormanifestaenergiiletainicespiritualepecarevomaspira
modalitate de acjiune am putea spune (fiind plini de abnegajie şi spirit de dăruire), să le oferim celorlalji într-un elan
teribilă, care poate să funcjioneze atăt aproape irezistibil, vom vedea că în fiecare dintre noi, minunile se vor produce.
în bine, cât şi în rău. Nu trebuie să Oiiar dacă la origini aveam, spre exemplu, trezit numai într-o proporţie de 7% un
anumit focar spiritual tainic în propriul nostru univers lăuntric, vom constata că

157
NfUKMAqiUM " »
pe măsură ce devenim care este fără obiect, că pe măsură ce dăruim mai mult din punct de vedere
canalul de manifestare spiritual, primim şi noi, la rândul nostru, mai mult, ne transformăm şi creştem noi
al acelei calităji şi înşine din punct de vedere spiritual. Procedând în felul acesta, putem, totodată,
ajungem să emanăm f să facem să apară în fiinjele trezite aceleaşi stări spirituale pe care noi înşine
energia subtilă specifică le-am trăit la origine şi apoi le-am dăruit, punând în acjiune Legea Dăruirii
a acelei calităji, după Oculte, pentru a contribui în felul acesta la trezirea şi dinamizarea în universul
numai 7-9 luni în care lor lăuntric a focarelor specifice, ceea ce le va permite ca ei înşişi să devină, după
vom pune mai mereu în aceea, capabili să trăiască şi să îşi intensifice procesele de rezonanţă ocultă'
aplicare Legea Dăruirii spirituală, devenind apoi, la rândul lor, capabili să pună în acjiune Legea Dăruirii
Oculte, procentajul de Oculte şi provocând, în felul acesta, o sui generis contaminare sublimă, pură,
trezire al acelui focar elevată, spirituală, în lanţ, în fiinjele umane cu care vor veni în contact şi care vor
tainic în propria noastră fi receptive, la rândul lor, să se trezească din punct de vedere spiritual şi apoi să
fiinţâ va creşte ca prin crească, pentru a deveni după aceea capabile, adeseori chiar inconştient, să pună
în acjiune Legea Dăruirii Oculte.
minune şi va putea
ajunge la 70%. Această transformare lăuntrică, care va surveni cu siguranjă dacă în felul acesta, putem să înfelegem înlănţuirile profund benefice care pot să
vom pune tn aplicare într-un mod atent şi sistematic Legea Dăruirii Oculte, va apară, permijind transformarea ambianjei globale a acestei planete, contribuind
putea fi experimentată în Microcosmosul fiinjei noastre, prin stările profunde şi astfel din plin laelevarea frecvenţei globalede vibrajie, ceeace vaavea repercusiuni
complexe pe care vom începe să le trăim după o anumită perioadă de timp. Astfel, importante şi profund binefăcătoare asupra ambianţei energetice subtile, globale
chiar dacă tnainte entuziasmul nostru era anemic şi aproape insignifiant, vom a acestei planete, care este,
reuşi după o anumită perioadă de timp, aplicând într-un mod atent şi consecvent deloc întâmplător, o planetă
Legea Dăruirii Oculte, să avem un entuziasm extraordinar de putemic, chiar albastră.
contaminant, care îi va uimi şi îi va face pe ceilalţi să ne privească cu o vie O punere în practică atentă
admiraţie, determinându-i să ne considere, pe bună dreptate, ca fiind un minunat ji perseverentă a Legii Dăruirii
model spiritual demn de urmat. Oculte ne ajută să tnjelegem
Tnjelegerea $i aprofundarea constantă a Legii Dăruirii Oculte ne permite să prin experienjă directă că
descoperim că, dacă a genera în universul nostru lăuntric anumite procese de atunci când urmărim să dăruim
rezonanţă ocuhS' (care sunt sublime, divine, profund benefice, spirituale) este o celorlalte fiinje umane stări de
mare fericire, atunci a deveni canale divine (prin care se dăruie şi celorlalte fiinţe fericire, trăiri spirituale sublime,
umane, din abundenjă, acele stări elevate spirituale de care noi ne bucurăm impulsionări binefăcătoare,
deja) este şi rămâne un motiv de fericire copleşitoare, care adeseori devine Tnmulţim tn felul acesta în
chiar euforică. Cunoscând teoretic această taină, rămâne să descoperim fiecare universul nostru lăuntric propria
dintre noi că, dacă a declanşa în propriul nostru univers lăuntric procese de noastră fericire, propriile
rezonanjă sublime spirituale este o fericire, atunci a dărui acele stări sublime noastre trăiri spirituale, şi facem
şi celorlalji se va dezvălui pentru fiecare dintre noi ca fiind izvorul unor stări în felul acesta să crească si să
de fericire copleşitoare. Totodată, în felul acesta vom descoperi, cu o mare înflorească acele virtuji care
încântare, că de fiecare dată, cu cât dăruim mai mult din sursele nesfârşite ce anterior se aflau în universul
există în Macrocosmos (oferind, astfel, trăiri spirituale sublime pe care noi înşine nostru lăuntric în mugure. în
le-am trezit în prealabil în universul nostru lăuntric), cu atât mai mult creştem, felul acesta, cu ajutorul Legii
ne transformăm şi beneficiem noi înşine de pe urma stărilor sublime, divine, Dăruirii Oculte, putem face să
spirituale pe care le dăruim, fiind plini de abnegajie, celorlalji care sunt deschişi sporească şi să se îomuljească
să le primească. în felul acesta, vom descoperi cu o imensâ bucurie spirituală, adeseori chiar de zeci de ori
158
159
sau de sute de ori, fericirea, stările spirituale proprii, $i chiar trăirile spirituale
care anterior erau la noi minuscule sau insignifiante. în felul acesta, vom putea
descoperi că este cu pulinţă să sporim şi chiar să înmul|im de zeci de ori fericirea
spirituală, iubirea sau trâirile spirituale sublime atunci când le împărtăşim (fiind
plini de abnegajie şi fiind animaji de un spirit exemplar de dăruire) cu ccilalji.
Tn felul acesta, împărtăşind cu ceilalji tot ceea ce noi avem bun, devenim astfel
canale Tn care se manifestă acele energii divine spirituale sporite şi contribuim
din plin atât la transformarea ceiorlalji, cât şi la propria noastră transformare, ce
se realizează mult mai rapid şi face să apară roade excepjionale ca prin farmec.
Astfel, ne putem convinge de importanja uriaşă a Legii Dăruirii Oculte şi în
această direcfie vom putea înţelege că dăruind, dobândim noi înşine, creştem cu
mult mai mult şi ne transformăm accelerat.
înjelegând aceste taine, este bine să rejinem că, în loc să arătăm cu degetul,
este mult mai bine să oferim o mână de ajutor sau sâ punem umărul pentru
a-i ajuta plini de abnegajie pe aceia care sunt deschişi să ne accepte ajutorul.
Experimentarea atentă şi sistematică a Legii Dăruirii Oculte ne permite să
înjelegem că întotdeauna, atragem şi primim în propriul nostru univers lăuntric câ va fi, de fiecare dată, foarte uşor pentru noi să punem în acjiune Legea Dăruirii
exact ceea ce le dăruim celorlalji. Oculte. în cazul în care ne simţim Tnchistaji, orgolioşi, egoişti, încrâncenaji sau
Aprofundarea prin experienjă directă a Legii Dăruirii Oculte ne permite, împietriji sufleteşte, este esenjial să nu uităm că avem la dispoziţie o modalilate
eficientă, rapidă şi extraordinar de valoroasă. Această modalitate este şi rămâne
totodată, să înjelegem că o fiinjă umană profund transformată lăuntric, care are
karma yoga. Altfel spus, aceasta implică să ne angrenăm într-un mod atent şi
un suflet mare şi generos, simte o mai mare plăcere şi bucurie să dăruiască, decât
sistematic să realizăm acjiuni de karma yoga, după ce în prealabil am realizat
să primească. înjelegerea temeinică a acestui aspect pe care vi l-am expus aici
de minim trei ori consacrarea fructelor lui Dumnezeu Tatăl sau uneia dintre cele
poate să devină pentru fiecare dintre noi un criteriu lăuntric ce ne poate ajuta
zece Mari Puteri Cosmice. Realizarea de trei ori la rând a consacrării roadelor
să înjelegem cu uşurinţă, dacă noi inşine am ajuns deja să fim o astfel de fiinjă
este esenjială într-o astfel de situaţie şi trebuie să simţim de fiecare dată, din
umană. Punerea perseverentâ în practică a Legii Dăruirii Oculte ne poate ajuta
ce în ce mai profund şi mai amplu, cum răspunsul pe care îl primim în urma
extraordinar de mult să devenim noi înşine, chiar foarte repede, o astfel de fiinjă
consacrării respective sau, altfel spus, răspunsul afirmativ, este din ce Tn ce mai
umană. Pentru aceasta, intens. Realizarea atcntă şi plină de dăruire a unor acjiuni de karma yoga care
trebuie să Tnvăjăm să le vor fi încununate de succes ne ajută extraordinar de mult să înjelegem şi să
dăruim celorlalţi din ce aprofundăm mecanismele tainice ce ne permit apoi să punem în aplicare cu
în ce mai mult tot ceea uşurinjă Legea Dăruirii Oculte.
ce este bun, divin,
frumos şi minunat Tn Atunci când ne hotărâm să punem Tntr-un mod consecvent în acţiune Legea
Dăruirii Oculte în existenja noastră de zi cu z i , este important să ne dăm seama
noi Tnşine, amplificând
că putem să integrăm Legea Dăruirii Oculte în fiecare aspect al existenjei noastre,
din ce Tn ce mai mult
reuşind astfel s3 devenim sui generis canale divine complexe, în şi prin care
Tn universul vostru
sunt oferite fiinţelor umane care merită aceasta, fie daruri materiale, fie daruri
lăuntric, pe zi ce
spirituale, fiedaruri erotice, fiedaruri psihice, fiedaruri mentale, fiedaruri vitale,
trece sau măcar pe
căci punerea Tn aplicare a Legii Dăruirii Oculte implici o muljime de modalităji
săptămână ce trece,
adeseori nebănuite, ce ne ajută să creştem şi să ne transformăm într-un mod
plăcerea şi bucuria
accelerat noi înşine atunci când ne folosim cu Tnjelepciune de această lege
secretă de a dărui din
importantă.
ce Tn ce mai mult.
160 161
'iv) MOCMML"iruwnA«WAqiu\ii«asT)k^u APOCAU

Atunci când permanenţ3 de Legea D3ruirii Oculte. Aprofundarea atentă şi consecvent3 a


punem în aplicare Legii DSruirii Oculte ne permite s3 descoperim c3 una dintre cele mai frumoase
Legea Dăruirii compens3ri pe care aceast3 lege important3 ne-o ofer3 este şi r3m3ne aceea c3
Oculte, trebuie să nicio fiinţă uman3 nu poate s3 ajute într-un mod sincer $i plin de abnegajie o
avem în vedere un alt3 fiinj3 uman3 sau alte fiinje umane, d3ruindu-le tot ceea ce are mai bun, fără
anumit principiu de a se ajuta, totodatS, pe ea îns3$i. Altfel spus, fiecare fiin|3 umanS care ajut3 sau
care trebuie să ţinem dăruie celorlalte fiinje umane tot ceea ce ea are mai bun se ajut3, totodat3, pe ea
seama. Fiinja umană Tnsăşi $i prime$te în simultaneitate, într-o anumitS proporjie, din toate darurile
care dăruieşte fiind spirituale sau chiar materiale pe care le ofer3. Este important s3 rejinem c3 nu
însuflejită de altruism exist3 excepjie în această direcjie.
$i bunătate trebuie s3
Fiecare dintre noi trebuie, totodatâ, $3 vegheze pentru a nu se I3sa deviat de
manifeste, totodată,
demoni de pe calea pe care s-a angrenat pentru a deveni pentru ceilalji un canal
o stare completă de
divin, în $i prin care se manifest3 divinele daruri. S3 nu pierdem din vedere c3,
detaşare şi este chiar
a$a cum chiar lisus a fost tentat $i chiar testat de nenumSrate ori de demoni $i de
necesar să nu-şi mai
diavoli, fiind pus la încercare spiritual3 chiar de Satana însuşi, nici noi nu vom
aducă aminte că a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ scăpa de anumite Încerc3ri sau teste spirituale, pe care doar dac3 le vom trece
dăruit. Dar cu toate acestea, cei care primesc ceea ce li se dăruie nu trebuie să cu bine vom fi triplu propulsaji $i vom atinge noi trepte spirituale, superioare,
uite aceasta niciodatS. înainte de toate, ei trebuie s3-l muljumească lui Dumnezeu iar dac3 vom c3dea la aceste
Tatăl pentru divinele daruri care li s-au oferit printr-o anumită fiinţă umană, care teste spirituale importante,
a fost canalul sau instrumentul prin care Dumnezeu TatSl s-a manifestat pentru a vom fi retrogradaji trei trepte
dărui aceluia care a meritat şi care a fost pregătit sâ primească. A nu uita că ni s-a mai jos. Trebuie $3 rejinem,
dăruit este foarte important, c3ci ne ajută s3 manifestăm o stare de recunoştinjă de asemenea, rostirea plină
în primul rănd faţ3 de Dumnezeu Tatăl şi chiar faj.1 de fiinja umană prin care de înjelepciune a lui lisus:
s-a realizat, în ipostaza de instrument sau canal divin, dSruirea a ceea ce ni s-a .Mulji sunt chemaji, dar
pus într-un anume fel la dispozijie. A uita c3, la un moment dat, am beneficiat pujini sunt aleşi'. Noi $i
de ceea ce ni s-a d5ruit este ceva caracteristic pentru fiinţele umane egoiste, numai noi, prin modul în
ingrate, meschine, f3ţamice, care se recunosc cu ujurinjă datoritS faptului că care g3ndim $i acjion3m,
nu sunt capabile $3 manifeste niciodală st3ri de recuno$tinj3 sincere nici fa{3 de putem s3 ne elimin3m de pe
Dumnezeu Tatăl $i nici fa|3 de fiinţele umane prin care s-a manifestat Dumnezeu aceastS cale. Ştiind aceasta,
atunci c3nd le-a dăruit ceva bun. Având în vedere acest principiu, este necesar s3 este necesar s3 veghem în
vegheaji asupra voastr3 înşivă pentru a evita s3 fiji, s3 r3m3neţi sau eventual s3 permanenj3 pentru a nu
deviaţi, devenind nişte nerecunosc3tori. ne I3sa deviaji. în acest
sens, $tim c3 uneori fiinjele
Atunci c3nd manifest3m recunoştin{3, în primul r3nd faj3 de Dumnezeu, pentru umane se Împiedic3 de
tot ceea ce ni se dSruie din abunden|3, manifestarea unei st3ri de recuno$tin{3 tundamentale adcv3ruri
sincer3 $i profund3 m3car de 2-3 ori pe zi faj3 de Dumnezeu Tat3l ne ajut3 |lnijiatice, dar cele proaste,
extraordinar de mult s3 nc transformăm, s3 ne purific3m, s3 ne elev3m frecvenja superficiale $i n3uce se
dominantâ de vibrajie $i, mai mult dec3t at3t, ne preg3te$te pentru a primi noi şi ridic3 nep3s3toare dup3
noi daruri binef3c3toare $i bucurii spirituale, pe care Dumnezeu este dispus s3 le aceea $i merg anapoda mai
ofere din preaplinul S3u nesf3r$it tuturor acelora care manifest3 în mod constant departe. O astfel de situajie
o stare de recuno$tin|3 profund3 fa(3 de El. Acest principiu este foarte important
s3 nu fie pierdut din vedere de toji aceia care vor s3 beneficieze din plin $i marcheaz3 eşecul. ^ ^ ^ ^ ^
162 163
VtfTAIM AQ1LS[ UttttV * ,S

Pentru a pune în
acţiune într-un mod AFORISME Şl CUGETÂRI
exemplar Legea Dăruirii
Ocultc (exercitând-o 1. Cei înjelepji pot să ne arate calea cea dreaptâ pe care trebuie s3 o urmăm
cu succes mai ales în şi, mai mult decât atât, (unii dintre ei) chiar pot să ne impulsioneze într-un mod
domeniul spiritual), este paranormal pentnj a o parcurge, dar cu toate acestea, este evident pentru noi toji
important s3 ne dăm că acea cale trebuie să fie apoi parcursă de noi înşine, cu ajutorul ce ne vine de la
seama că trebuie să ne Dumnezeu.
dăruim cu totul şi într-un 2. Dacă umanitatea în ansambiul ei nu va descoperi cât mai repede cu putinjâ un
mod necondiţionat lui nou mod profund transformator de a trăi, bazat pe îndumnezeire, pe înţelepciune,
Dumnezeu Tatâl, pentru pe iubire, pe bun-simj, pe compasiune, pe bunăvoinţă, pe altnjism, pe bunătate,
a deveni Tn felul acesta pe umilinjă şi pe întrajutorare, ea se va scufunda din ce în ce mai mult în starea
nişte canale perfecte cumplitâ de marasm pe care deja o observăm cu tojii în lumea în care trăim.
sau, altfel spus, niste
3. Trebuie să ne dăm seama cu tojii că, în realitate, fiecare alegerc şi fiecare
instrumente divine, în şi
intenţie pe care o manifestăm influenţează, totodată, într-o anumită măsură (într-un
prin care El se manifestâ,
mod tainic) Intreaga umanitate. Chiar şi atunci când (deocamdatâ) nu ne dăm seama
atunci când trebuie şi atât
de aceasta, fiecare dintre noi suntem, într-o anumitâ măsură, responsabili pentru tot
cât trebuie, în moduri
ceea ce se petrece pe aceastâ planetâ, fie că este vorba de existenja noastră de zi cu
care adeseori sunt pentru
zi, fie că este vorba de aceastâ lume tn care trăim cu «ojii. Injelegând aceasta, trebuie
noi surprinzătoare şi
tocmai de aceea să-l cerem plini de umilintâ şi credintâ ajutonjl lui Dumnezeu Tatâl,
misterioase, oferind
pentru ca în felul acesta gândurile, intenjiile şi acjiunile noastre să influenjeze tn
fiinţelor umane darurile
bine, tntr-un mod profund şi durabil, tntreaga umanitate. Procedând adcseon în felul
divine de care au
acesta, vom putea avea o contribujie
nevoie. Dăruindu-ne în
importantâ, care va putea impulsiona
totalitate lui Dumnezeu
transformarea gradată în bine a întregii
şi consacrându-ne în felul
umanităji în ansamblul ei.
acesta ca instrumente ale Sale în această lume, devenim în felul acesta capabili
să îi ajutâm pe ceilalji prin intermediul ajutorului misterios si atotputernic ce vine 4. Nicio fiinjă umană nu se poate
de la Dumnezeu şi reuşim în felul acesta să facem Voia Sa, învătând totodatâ simţi în acelaşi timp şi responsabilă şi
din experienţele spirituale extraordinare pe care le trăim atunci când Dumnezeu disperatâ.
realizează Voia Sa (în şi prin fiinţele noastre) pentnj cei pe care vrea să-i ajute
prin intermediul nostru. Aceasta este o mare «aină, la care mulji dintre noi vom 5. A fi liber implică, printre altele,
asista lăuntric atunci cand vom pune în acţiune Legea Dăruirii Oculte, pentru certitudinea interioară că fiecare fiinţă
ca Dumnezeu să se manifeste, oferind prin fiinţa noastră, acelora care meritâ, umană este responsabilă atât în faja
divinele Sale daruri de care ei au nevoie. în urma acestei experien|e spirituale tntregii umanităji, cât şi în faja lui
profund misterioase, sublime, înăljătoare, fiecare dintre noi vom fi profund Dumnezeu.
transformaji, luminaţi, purificaji prin intermediul a ceea ce se manifestă atunci 6. Cunoaşterea autentică şi profundă
prin noi şi vom beneficia în felul acesta de partea care ni se cuvine datoritâ ce este, totodată, plină de tnţelepciune
ajutorului pe care îi oferim celorialji atunci când prin universul nostru lăuntric declanşeazăîntotdeaunaînfiinjanoastră
sunt dăruite comorile spirituale pe care Dumnezeu Tatâl le revarsă atât asupra o anumitâ stare de responsabilitate,
celor chemaji, cât şi asupra celor aleşi. care va face ca deciziile pe care le luăm
ÎM sâ fie pe măsură.
rtoGUwu ruscnt tx ACjiwa WGI SIÂ . N U APOGUIP*A~

7. Dat fiirtd faptul că, dincolo 13. Cei înjelepji respectă Intotdeauna .regula de aur a celor 3R*: Respect
de aparenje, fiecare dintre noi plin de demnitate fajă de sine însuşi; Respect plin de bun-simj fajă de ceilalji;
suntem responsabili, Intr-o Responsabilitate deplinâ a tuturor acjiunilor pe care le face.
«inumită măsură, penlru tot ceea 14. Puţini sunt aceia care Işi dau seama că înainie ca o fiinţă umană să poată să-şi
ce se petrece (chiar şi atunci când, realizeze cu adevărat aspirajiile minunate şi să-şi împlinească idealurile sublime,
deocamdată, nu ne dăm seama de ea trebuic mai întai să se trezească spirilual.
aceasta), trebuie ca de fiecare dată
15. Cei slabi lăuntric şi care totodata sunt inconştienji, larvari şi iresponsabili au
să lăsăm ,să răsune* (sau, altfel
probleme. Cei puternici, treji din punct de vedere spirituai şi responsabili au solujii
spus, să facem să rezoneze Tnlr-
creatoare, care îi umplu de uimire, de simpatie şi de admirajie pe cei inerţi.
un mod ocult) In universul nostru
lăuntric tot ceea ce Intâlnim, de 16. Fiinja umană intuitivă, inteligentă, responsabilă şi plină de bun-sim{ se
fiecare dată, bun, divin, frumos şi analizează în mod constant, cu atenjie şi luciditate, pentru a descoperi In universul
minunat (careln tainica sa realilale, ei lăuntric cauza eventuală a greşelilor ei. Cel nesăbuit şi iresponsabil obişnuieste
numai de Oumnezeu ştiută, nu să îi întrebe pe ceilalji care sunt cauzele erorilor sale.
este niciodată o întamplare). 17. Fiinja umană vrednică nu aşteaptă miracolele într-o stare de inerţie completă
sau de larvaritate. Ea crede cu tărie că miracolele sunt cu puiinjă şi acjionează
8. întotdeauna, aproape fără nicio excepjie, fiecare dintre noi trebuie să
fiind plină de speranjă şi de optimism, pentru ca în felul acesta, Dumnezeu să
urmărim să facem tot ceea ce este bun, oferind de fiecare dată tuturor acelora
se milostivească de ea şi să provoace la momentul potrivit miracolele de care are
care sunt pregătiji să-l primească, binele ce deja există în universul nostru lăunlric
nevoie.
şi care poaie s3 se manifeste. Aceasta este una dintre responsabilităjile noastre
sacre, pe care trebuie să o avem în vedere în cazul In care aspirăm să devenim cu 18. Există două idei-forjă esenjiale care ne ajutâ foarte mult să trezim în fiinja
adevărat o fiinjă umană extraordinară şi exemplară. noaslră slarea de fraternitate spirituală: a) Conşliinja morjii ar trebui să ne facă
mult mai fraterni unii cu aljii tn cadrul unui grup spiritual. Faptul că noi suntem toji
9. Instrumentul eficient al oricârei revolujii divine este şi rămâne Omul pe
In realiiate egali In faja morţii, ar trebui să ne Irezească o anumită stare inefabilă
deplin responsabil, care totodată este plin de bun-simj, de inteligenjă şi de iubire.
de conşliinjă, care ne revelează o dimensiune fraternă profundă cu toji ceilalji
Un astfel de om face alegeri benefice şi pline de înţelepciune.
oameni care fac parte din acelaşi grup spiritual; b) Faptul c& In fiecare dinlre
10. Responsabilitatea pe care o avem implică, totodată, nu numai capacitatea noi există o scânteie misterioasă din Dumnezeu Tatăl (care scânteie este Sinele
de a genera sau de a face ceva anume, ci şi voinja de a accepta, mai devreme sau Suprem Nemuritor • Atman) ne H ^ H j j j
mai tărziu, toate rezultatele bune sau rele, ori consecinjele ce decurgdin acjiunile
oferă. dacă această scânteie este
noastre, fără a le atribui vreodată altcuiva în afară de noi înşine.
conştienlizată ca atare, o altă
11. Chiar şi atunci când (deocamdată) nu ne dâm seama de aceasta, suntem în viziune asupra tuturor fiinjelor
totalitate responsabili pentru gandurile, intenjiife şi faptele noastre. Nici dacă s-ar umane care fac parte din acel
refugia pe Lună, nici dacă s-ar scufunda adânc undeva în fundul oceanului, nici grup spiritual In care ne aflăm şi
dacă s-ar ascunde în cea mai adâncâ peşteră ce se află undeva în munji, oriunde ar noi. Dacă acest adevăr esenţial
încerca să se refugieze în această lume, pentru fiinţa umană nu există niciun ţinut este apoi trăit ca atare, el trezeşte
In care să poală scăpa, fie chiar şi pentru un minut, de consecinţele inevitabile Tn fiinja noastră o stare intensă
ale acjiunilor sale. Trebuie, de asemenea, să nu uitâm niciodată că nici măcar în şi profundă de fraternitate
lumea de dincolo (Universul astral) nu este cu putinjă să scăpăm de consecinjele spiriiuală. Prin aprofundarea
acjiunilor noastre (ce nu au fost deocamdată arse sau complet anihilate). acestei stSri, fiecare dintre noi
12. Nicio fiinjă umanâ care are demnitate şi bun-sim{ nu poate să.fie sau să putem să ajungem la stări de
râmână mereu frustrată într-o lume de perverşi. lluminare spirituală.
166 167
I L
exemplu viu. Procedând, fiecare dintre noi, Tn acest fel, putem oferi, de fiecare
19. în cazul Tn care veţi manifesta
dată, celorlal|i tot ceea ce este mai bun în noi înşine. Transformându-ne din punct
luciditatea, atenţia şi detaşarea necesare,
de vedere spiritual, noi ajungem astfel să fim un exemplu pentru alţii, chiar şi dacă
urmări|i ca data viitoare, atunci când ve|i
nu urmărim să facem aceasta.
fi ori foarte furioşi, ori foarte supăraţi, să
vă amhilaţi imediat acea emoţie nefastă, 24. Este esenţial să reţinem că duşmanii stării de fraternitate spirituală sunt:
spunându-vă fulgerător vouă înşivă: .Acum, egoismul, bârfa, Tnchistarea, orgoliul, vanitatea, îndoiala, încăpă|ânarea, îndoiala
fn această clipă unică, eu şi numai eu sunt demoniacă, prostia, calomnia, suspiciunile, ranchiuna, resentimentele, îndârjirea,
responsabil pentru procesele distructive de scepticismul, ura, blazarea, împietrirea inimii, culrismul, foamea nesăţioasă
rezonanţă ocu/tâ® pe care le declanşez în de putere, antipatia şi aşa-zisele .bisericuţe" (în interiorul cărora orgoliile,
universul meu lăuntric." intoleranjele, vanităţile, bârfelc, ura, ignoranja şi obtuzitatea celor care le conduc
şi le întreţin, cel mai adesea cu o mare viclenie, se exacerbă întocmai ca nişte
20. Fiecare dintre noi trăim în prezent tumori canceroase care apar Tntr-un trup bolnav).
ceea ce deja am ales în trecut, iar dincolo
de aparenje, viitorul nostru va depinde 25. Cel mai potrivit loc şi timp pe care îl avem întotdeauna la dispoziţie spre a
ajunge să reuşim ceea ce este bun, divin şi sublim este .aici şi acum", cu tot ceea
chiar extraordinar de mult de alegerile pe
ce am reuşit deja să trezim în universul nostru lăuntric.
care le facem în prezent.
26. Astăzi, în noaptea ignoranţei, a dezinformării şi a manipulării planetare
21. Unul dintre cei mai semnificativi ani
care este realizată actualmente cu multă îndârjire şi viclenie de către guvernul
ai vieţii noastre este anul în care ne vom da
planetar din umbră al Francmasoneriei mondiale (sau altfel spus, de către aşa-
seama că cea mai mare parte a problemelor
zişii .iluminaţi"), care face deja eforturi să întroneze o aşa-zisă .Nouă Ordine
cu care ne-am confruntat sau ne confruntăm au fost cauzate, cândva, chiar de
Mondială* ce este, de fapt, o conspirajie satanică planetară care vizează să
noi înşine. Abia atunci vom înceta să ne mai blamăm părinţii, ne vom opri să ne
instaureze un Stat planetar fascist, Tn cadrul căruia toate fiinţele umane vor fi
acuzăm prietenii, vom renunţa să mai dăm vina pe ceea ce se află în jurul nostru
supravegheate în permanenţă prin
şi vom descoperi, totodată, că putem fi capabili să ne controlăm şi chiar să ne
mijloace electronice sofisticate, fiind
transformăm (în bine) destinul.
în viitorul apropiat obligate să li se
22. Pe măsură ce în fiinfa noastră se trezeşte o stare amplă şi profundă de introducă sub piele semnul fiarei
fraternitate spirituală, trebuie, la scurt timp după aceea, să trecem la o altă fază. (sinistrul cip RFID - Radio Frequency
Noi trebuie să ne propunem să fraternizăm nu numai cu fiinţele umane care fac Identification Device), îndrăznim totuşi
parte din aceeaşi comunitate spirituală. Ţelul pe care trebuie s3 ni-l fixăm, la scurt să sperăm cu putere în împlinirea Veştii
timp după aceea, este acela de a fraterniza cu întreaga viaţă de pe această planetă. celei Bune pe care ne-a anun|at-o lisus
Apoi, într-o altă etapă şi mai avansată, vom urmări să fratemizăm într-un mod Hristos.
intens, amplu şi profund cu întreaga viaţă universală care există, fără îndoială, în
Macrocosmos. (Ar fi o imensă prostie să ne imaginăm că numai pe această planetă 27. Dincolo de răul imens care se
există viaţă). Privind astfel realitatea, trebuie să considerăm starea de fratemitate manifestă actualmente la nivel planetar
spirituală ca fiind un început, care ne conduce în trepte la o viziune din ce Tn ce prin intermediul Francmasoneriei
mai amplă, şi care ne permite să realizăm adevărate salturi spirituale. Tn final, ea mondiale şi al aşa-zişilor .iluminaţi",
facilitează comuniunea plenară şi profundă cu Oumnezeu Tatăl. care au reuşit să urzească o cumplită
conspiraţie a răului, ale cărei tentacule
23. A ne armoniza viaja, a ne transforma profund şi durabil pe noi înşine, a ne au cuprins aproape întreaga planetă,
revolu|iona cu adevărat existenţa din punct de vedere spiritual este totodată un suntem totuşi siguri că binele va triumfa
mod admirabil de a le propune celorlalţi, care fac parte din acelaşi grup spiritual, împotriva acestui rău planetar pe care l-a
formele cele mai elevate de fraternitate. Aceasta implică să le oferim celorlalţi un 169
168
4 | «ocuMwnANnuw*qiUNit)«aNU.NUAPOCAiiPi

urzit Francmasoneria mondială şi că Noi sperâm şi totodată credem cu tărie că adevărul, pacea, bunăvoinţa, buna
In curănd binele, armonia şi adevărul înţelegere, fratemitatea şi iubirea vor avea până la urmă un rol decisiv. Viaţa, chiar
vor învinge în lupta tmpotriva răului, şi atunci când ea este 1n mod provizoriu tnvinsă, rămâne întotdeauna mult mai
minciunii şi satanismului deghizat putemică şj mai valoroasă decât moartea. Dincolo de aceasta, pentru cei iniţiaţi,
pe care ei le propagă. Dincolo de moartea nu există, deoarece chiar şi atunci când survine, ea este tn cazul fiinţelor
aparenţele sumbre, dincolo de umane o trecere şi o renaştere într-o altă stare, ce permite continuitatea vieţii In
răutatea, minciuna, viclenia şi ura lumea de dincolo, în Universul astral.
care există pe această planeti, ne 32. Noi credem într-un mod ferm că, dincolo de problemele grave care există pe
afirmăm cu tndrăzneală credinţa această planetă la ora actuală şi care, multe dintreele, au fost plănuite şi declanşate
şi speran(a tntr-un viitor divin şi în mod intenţionat prin intermediul conspiraţiei planetare a Francmasoneriei
luminos pe care umanitatea II merită. mondiale, rămâne totuşi speranja ajutorului imens pecareîl putem primi neîntârziat
Este necesar ca fiecare dintre noi să de la Dumnezeu Tatăl, pentru a se pune astfel capăt multor rele care au fost în mod
refuzăm să credem că circumstanţele intenţionat provocate pe această planetă.
actuale sunt fatale ji că ele ti fac pe
oameni să fie incapabili de a acţiona, 33. îndrăznim să credem că pănă la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, imensa
astfel încât pe acest Pământ să nu majoritate a locuitorilor pământului va putea să primească tot ceea ce merită.
existe condijii mult mai bune decât îndrăznim să sperâm că în curând locuitorii acestei planete vor avea parte de o
acelea care, din nefericire, există la hrană naturală, sănătoasă, fără a fi obligaji să consume produse modificate genetic,
ora actuală. adilivi distrugători pentru bunăstarea şi sănătatea lor trupească, apă cu fluor
introdus obligatoriu. Sperăm că oamenii vor avea la dispozijie $i hrană naturală
28. Trebuie să refuzăm să credem $i sănătoasă suficientă. Indrăznim să sperăm că ei vor putea respira un aer curat şi
că toate fiinţele umane de pe această planetă nu pot fi nimic altceva decât niţte că nu vor permite ca sănătatea să le fie grav afectată de radiajiile distrugătoare ale
marionete, ce se lasă purtate întocmai ca nişte frunze care sunt duse Tncolo şi telefoniei celulare.
încoace de uraganul criminal pe care l-a declanşat Francmasoneria mondială pe
34. îndrăznim să credem că In viitorul apropiat, locuitorii acestei planete vor
această planetă.
avea aproape toji posibilitatea de acces la cunoştinje spirituale fundamentale,
29. Trebuie să refuzăm s3 credem că atunci când oamenii se angrenează la care îi vor ajuta să-şi trezească potenţialităţile latente, colosale care există Tn ei şi
unison pentru a acţiona având jeluri comune şi binefăcătoare, nu există totuşi totodată îi vor ajuta să-şi trezească sufletul şi să-L descopere pe Dumnezeu Tatăl.
posibilitatea de a influen|a şi de a transforma e.'it mai repede tn bine cursul şi
35.îndrăznim s5 credem că, prin transformarea colectivă a conştiinjelor (în
desfâşurarea anumitor evenimente mondiale.
bine), fiinţele umane vor
30. Trebuie să refuzăm să credem sau să împărtăşim părerea acelora care pretind face un salt gigantic, prin
că fiinjele umane sunt şi vor rămâne întotdeauna în mod iremediabil captive în trecerea de la nivelul
noaptea cea fără stele a urii, a războiului, a egoismului, a intoleranjei, a prostiei global de conştiinjă
şi că zorii luminoşi ai în|elepciunii, ai păcii, ai iubirii, ai bunătăţii, ai bunăvoinjei actual la o nouă treaptă
şi ai fraternităţii nu vor putea niciodată să devină o realitate predominantă şi în care, în universul lor
colectivă pe această planetă. Trebuie să refuzăm să credem profejia cinică a unor lâuntric, se va trezi şi
francmasoni plini de ură care susjin că unele popoare se vor lăsa într-un mod se va dinamiza din plin
criminal antrenate tn vârtejul satanic al unui nou război planetar (cel de-al Treilea starea supramcntală
Război Mondial pe care l-au prezis de multă vreme francmasonii). de conştnnţă. Printre
31. Refuzăm să credem că umanitatea se va lăsa antrenată către infemul unor altele, această trans-
cumplite şi aberante distrugeri care vor apărea tn cazul unui război termo-nuclear. formare va facilita
170
«0(MvwfuvnA««AqiwiwtcBflA.NUAi>CM:Ai.
trezirca şi dinamizarea
unei anumite forme care ei se confruntă, din cauza nenorocirilor şi a nefericirilor de tot felul, devin
superioare de mteligenţă ca prin farmec mai uşoare şi pot fi depăşite.
şi de genialitate. 42. Atunci când privim ceea ce se petrece pe această planetă (planeta Pământ)
Trezirea şi dinamizarea dintr-un anumit punct de vedere, descoperim câ, în realitate, fiecare dintre noi
Invelişului supramental este într-o anumită măsură responsabil pcntru toji ceilalji.
(vijnana maya kosha) 43. Dată fiind structurarea holografică a Manifestării (ce face ca parlea să fie,
In c.ii mai multe fiin|e In simultaneitate, prezentă în Tot, iar Totul să fie, în simultaneitate, prezent în
umane vor impulsiona parte), atât cei înţelepţi, cat j i marii iniţiaţi consideră că fiecare dintre fiinţele
şi vor accelera apariţia umane este, Intr-o anumilă măsură, responsabilă penlru tofi ceilalţi.
unei anumite forme de
genialitate la un număr 44. Fiinja umană care este responsabilă, inteligentă şi plină de bun-simţ găseşte
din ce In ce mai mare de Intotdeauna modalităji de acţiune inedile sau chiar geniale, în timp ce fiinja
fiinje umane. umană letargică şi iresponsabilă îşi găseşte Intoldeauna doar scuze.
45.Atunci când privim cu multă atenjie şi luciditate către trecut ne dăm
36. Noi credem cu
seama ca, In realitate, conceptul de responsabilitate se referă In mare măsură la
tărie, de asemenea, că In viitorul apropiat, to|i oamenii î l vor recunoaşte şi î l vor
consecinjele potenţiale ale intenjiilor şi acţiunilor noastre. Luând în considerare
descoperi pe Dumnezeu Tatăl In universul lor lăuntric, identificându-L ca fiind
acest aspect, trebuie să dăm dovadă de bun-simj, de inteiigenjă şi de precaujie,
sursa înjelepciunii, sănătăjii, fericirii, armoniei, bunălăjii şi iubirii. Noi credem cu
oferind totodată intuijiei locul pe care îl merită. Este slringent necesar sa facem
tărio că iubirea, bunăvoinja, înţelepciunea, pacea, Intrajutorarea, fratemitatea şi
aceasta, căci există o muljime de semne care arată că planeta noastră, naiura,
bunătatea salvatoare vor deveni în viitorul apropiat nişte legi universale, comune
spaţiul uman însuşi şi chiar biosfera sunl pieriloare. Ştiind aceasta, nu trebuie să
ale acestei planete.
pierdem din vedere că, tn mare măsură, soarta lor se află la ora actualâ In mâinile
37. Abia atunci, în acei viitor apropiat, fiinţele umane vor putea să se transforme noastre.
spiritual, psihic şi fizic, într-un mod divin şi armonios, iar iubirea, bunătatea şi
buna înţelegere între oameni vor predomina. Abia atunci frica, ura şi răutatea 46. Este important să facem cu tojii, pentru fiecare dintre ceilalji, tot binele care
se vor estompa considerabil. Poporul român este chemat să joace un rol foarte ne stă în putinjă şi, de asemenea, este important ca fiecare dintre noi să facă pentru
important, de catalizator spiritual, tn acest proces de transformare planetară care toţi ceilalji orice bine care ti stă
va avea loc In viitorul apropiat. tn putinjă. Ştiind aceasta, este
foarte bine să acjionăm toji, cu
38. Chiar dacă unii vor privi cu scepticism şi cu batjocură aceste afirmaţii, viitorul ajutorul lui Dumnezeu, pentru
va confirma realitatea acestor aspecte care sunt anticipate aici. fiecare dintre ceilalji, iar atunci
39. Puterea benefică a unui om singur poate fi insuficientă, dar atunci cand când este necesar şi fiecare
aceasta se uneşte cu puterea benefică a celorlalji oameni, ea devine cu siguranjă dintre ceilalţi esle foarte bine
imensă. Tocmai de aceea, se spune că unde sunt mulji care acţionează la unison, să acjioneze cu ajulorul lui
puterea creşte. într-o asemenea situa|ie nu apare o simplă Tnsumare a puterilor Dumnezeu pentru toji.
fiecăruia, ci o misterioasă înmuljire a tuturor puterilor, care se unesc ca prin
47. Chiar dacă tu vei acjiona
minune, devenind în felul acesta colosale, mai ales atunci când se acţionează la
sau nu vei acjiona pentru binele
unison.
omenirii, Dumnezeu va avea
40. Unele miracole sunt întotdeauna realizate de un grup unit şi fratern de tntotdeauna, fără excepjie, grijă
fiinje umane care acjionează de fiecare dată într-un mod benefic, la unison. de lot. Dacă tu vei acjiona totuşi
41. Atunci când oamenii se ajută mutual între ei, aproape toate suferinţele cu plin de dăruire pentru binele
172 omenirii, atunci tot binele care
173
4 | HtOGlAWl FlASnA»OC ACTIL'M UKfXtA .NU APOCAUPSA-' ţ^

se va revărsa prin tine venind de


CUPRINS
la Dumnezeu te va transforma REVFl AŢIIl I FECIOAREI MARIA CU PRIVIRE LA CUMPLITA PEDEAPSĂ
totodată profund, îmbunându-te, şj CARE Î ! AŞTEAPTĂ PE PÂMÂNTENI PENTRU FÂRĂDELEGILE LOR Şl CE
îţi va accelcra foarte mult propria NE-A SFÂTUIT EA SĂ FACEM PENTRU ISPĂŞIREA PEDEPSEI Şl EVITAREA
ta evoluţie spirituală. De fiecare CATACLISMULUI PLANETAR 3
dată când îi ajutăm foarte mult pe
ceilalji, ne ajutăm totodată foarte PREFAŢĂ 11
mult şi pe noi inşine. Prin urmare Capitolul 1
nu este niciodată la fel dacă tu
PROFEŢIILE CE A U FOST FĂCUTE DE FECIOARA MARIA LA FATIMA
faci cu ajutorul lui Dumnezeu
SE PROFILEAZÂ LA ORIZONT ÎN VIITORUL APROPIAT, IAR UNELE
binele pe care eşti inspirat ca să-l
DINTRE ELE SUNT, TOTODATĂ, Î N M O D INDIRECT CONFIRMATE DE
înfăptuieşti clipă de clipă.
CÂTRE OAMENII DE ŞTIINTÂ 18
48. Nicio fiinţă umană şi niciun
Capitolul 2
popor nu poate să aspire şi nici
nu va putea vreodată să reusească O ÎNTÂLNIRE RODNICÂ Şl PLINĂ DE ÎNVĂŢÂMINTE CU U N
să perfecţioneze lumea dacă nu LAMA CE ERA, TOTODATÂ, U N INITIAT TIBETAN AVANSAT 47
a făcut mai Tntâi el Insuşi toate Capitolul 3
eforturile susţinute şi adecvate ce PROCRAMUL PLANETAR DE ACŢIUNE URGENTĂ
se impun pentru a se perfecjiona , N U APOCALIPSA!!!" 79
şi pentru a se transforma într-un
M E T O D A SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ
mod profund şi durabil.
(NUMAIATUNCI CÂND PRIN FIINŢA NOASTRÂ CE ESrt
49. A şti şi a nu acţiona este o supremă laşitatc. Mai ales atunci când eşti miţiat DESCHISÂ CÂTRE CEL PREAÎNALT SE MANIFESTĂ A|UTORUL Şl
si cunoşti o mul|ime de modalităţi eficiente pe care le poţi aplica atunci când te ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU TATĂU 79
confrunji cu felurite adversităţi, nu trebuie să te dai niciodată bătut. Mai ales Tn
-astfel de situaţii trebuie să continui să lupţi chiar şi atunci când timpurile îţi sunt Capitolul 4
potrivnice. Trebuie să nu pierzi niciodată din vedere că totodată astfel de situaţii UN MESA) SPECIAL CE SE ADRESEAZÂ TUTUROR ACELORA CARE
sunt pentru tine şi nişte Tncercări spirituale. în cazul oricărei Tncercari spirituale, (DEOCAMDATÂ) CRED CĂ DUMNEZEU N U EXISTĂ (CU TOATE CÂ Î N
ceea ce nu te distruge, te face mai puternic. Mulle salturi spirituale sunt posibile REALITATE DUMNEZEU EXISTĂ Î N VEŞNICIE, FIIND Î N PERMANENŢĂ
numai dacă treci cu bine anumite încercări spirituale. OMNIPREZENT, OMNIPOTENT Şl OMNISCIENT 115

50. Reţineji că niciodată nu trebuie să vă pierdeji speranţa! Niciodată! Pentru ANEXA A


un yoghin care cunoaşte legea rezonan\ei ocu/te® este absolut interzis să renunje PARABOLA SEMĂNĂTORULUI 131
la speranjă. Anexa B
51. Hrăneste neîncetat speranjele divine şi puternice. Nu rata niciodată niciuna LEGEA OCULTÂ A METODEI EFICIENTE 134
dintre şansele pe care viaţa |i le scoate în cale la momentul potrivit. Aminteşte-Ji
că pe cei Tndrăzneji, pe cei curajoşi norocul îi ajută. Fii Tntotdeauna un vânător Anexa C
neobosit al fericirilor paradiziace. Asumă-Ji fără ezitare j i fără niciun fel de IEGEA DĂRUIRII OCULTE 150
Indoială riscurile tuturor acjiunilor tale bune şi divin integrate. Acţionând Tn felul
AFORISME Şl CUGETĂRI 165
acesta, poji să fii sigur cu anticipajie că adeseori vei reuşi.
profesor yoga Gregorian Bivolaru
174
Pnn intermediul acestei METODE
Aceste fenomene vor fi din ce in ce mai pregnant constientizate sub forma unui tainic câmp SUPREME Şl EFICIENTE pe care o vom
de forţă div'mă colectivă. ce va contribui in mod gradat la transformarea ambianţei subtile putea pune (fiecare dintre noi) în practică.
energetice a planetei Pământ. Aceastâ acţiune beneficâ planetară ce se va realiza la unison va indrăznim deja să sperăm că va fi cu putinţă
avea. in acelaşi timp, ecouri profunde şi la nivelul noosferei (sfera cea tainicâ şi mvizibilă a ideilor. (ca datorită ajutorului miraculos pe care il vom
a intenţulof. a găndurilor şi a tntehgenţei planetare ce existâ in cămpul subtil enigmatic al planetei primi (de fiecare data) de la Dumnezeu Tatăl)
Pâmânt). indiăznim să sperâm că toate aceste daruri dumnezeieşti, pe care le vom invoca de să ispăşim. prin intermediul acestor sacrificii
fiecare dată cu umilinţă si cu o credinţâ putemicâ, profundă si deplinâ. se vor revărsa apoi atât şi eforturi individuale susţinute şi adecvate
asupra noastră. cât şi asupra întregii planete ;i vor provoca atât imediat. cât şi ulterior. profunde (ce ii sunt plăcute lui Oumnezeu), dezlănţuirea
şi durabile transformări spirituale (ce sunt deocamdată impievizibile) in sfera subtil energelică. unei astfel de catastrofe.
ascunsă. a planetei Pământ. care actualmente este. mai mult ca niciodată. .bolnavă" datorită Este. totodată. stringent necesar sâ
păcatelor. fârâdelegilor si râului ce s a acumulat şi continuâ sâ se acumuleze pe zi ce trece. în sperăm cu toţii că până la urmă vom reuşi
ambianţa ei subtilâ. aceasta. chiar dacâ la prima vedere o astfel de
Toate aceste daruri dumnezeiesti (pe care le vom invoca fiecare spre a fi atrase şi fâcute să reuşită pare a fi de domeniul imposibilului. in
se manifeste prin fiinţele noastre) vor genera in mod gradat o transformare profundă, durabilâ şi realitate. nu trebuie să pierdem nicio clipă din
totodată nebănuitâ. ce va avea o inrâurire extrem de puternicâ. chiar extraordinară in ceea ce vedere că profetiile deja faimoase ale Fecioarei Maria care au fost făcute la Fatima au avut şi au.
priveste posibilitatea de a neutraliza şi de a anihila la nivel planetar acumulârile malefice şi. la modul fâiâ indoială. un tâlc ascuns. Este esenţial sâ ne dâm seama că aceste profeţii infricoşătoare nu
general vorbind. tot râul ce a ajuns să precumpănească in sfera subtilâ de forţâ a planetei Pâmant. au fost un .act gratuit" şi inutil ce a fost realizat pur şi simplu .intâmplător" la vremea respectivă
in felul acesta. indrăznim sa sperăm că va deveni in mod gradat cu putinţă ca talerul .balanţei de către Fecioara Maria. Am da dovadâ de o imensă prostie să ne imaginăm. cumva. că in cadrul
globale" a energiilor dumnezeieşti ale binelui, ale iubirii. ale adevărului. ale bunăvoinţei. ale acelei apariţii miraculoase şi cu totul extraordinare, Fecioara Maria a dezvăluit pentru o mulţime
compasiunii. ale Graţiei dumnezeieşti şi ale armoniei divine (ce se vor acumula şi vor incepe sâ de peste 70.000 de fiinţe umane o cumplitâ viziune (ce anticipeazâ. in vremurile pe care le trăim.
devină extraordinar de puternice şi active în sfera subtilă de forţă a planetei Pământ) va fi in o ingiozitoare catastrofâ ce ne aşteaptă in viitor). făcând aceasta numai ca sâ ne sperie. Este. de
viitorul apropiat echilibrat şi astfel se va produce un fenomen de regenerare care va avea un ecou asemenea. evident că acea viziune infiicoşătoare nu ne-a fost revelată doar ca să ne anunţe că.
profund şi durabil la nivelul ambianţei planetare piin intermediul acestor daruii dumnezeiesti (ce de fapt. totul este iremediabil pierdut şi că. DATĂ FIINO ACEASTĂ FATALITATE, nu ne rămâne
vor avea pentru noi toţi o valoare inestimabilă). indrăznim totodatâ să sperăm că aceste daiuii nimic altceva de fâcut decât să stăm cu .mâinile în sân" şi să aşteptâm complet paializaţi ca
dumnezeieşti - pe care le vom invoca de acum inainte. reuşind in felul acesta să le atragem şi inevitabilul sâ se pioducă (in viitoiul apropiat). Este. de asemenea. evident că declanşarea unei
sâ le canalizăm aici şi acum (fiecare dintre noi) prin intermediul ajutorului imens (şi deocamdată astfel de catastrofe planetare ne va putea afecta pe noi toţi şi. totodată. pe fiecare în parte.
nebănuit) ce ne va veni. zi de zi. de la Oumnezeu - vor controui la ispăşirea imensei acumulări
Un aspect ocult şi cel mai adesea nebănuit (de către marea majoritate a fiinfelor umane) este
planetare de greşeli şi fârâdelegi înamte ca limita răbdării divine sâ fie atinsă şi ca pedeapsi
acela că in cazul realizării zilnice a METODEI SUPREME Şl EFICIENTE ce este expusâ aici (in
dumnezeiască pe care umanitatea o meiitâ să se dezlănţuie. in felul acesta, devine cu putinţa
cadiul acestei broşuri). fiecare fiinţâ umană ce o va face intr-un mod corect şi perseverent va
să nădăjduim că această salvaie este cu putinţă sâ apaiă de indată ce un număr considerabil de
atrage (de fiecare dată) in ambianţa subtilă tainicâ a planetei Pământ. piin inteimediul Duhului
fiinţe umane altruiste. responsabile. matuie spiiitual şi conştiente se va mobiliza zi de zi de acum
Sfânt. atât energiile tainice dumnezeieşti ale Graţiei lui Dumnezeu. cât şi energia enigmaticâ a
inainte (la unison) pentiu a realiza intr-un mod corect. atent şi perseverent METODA SUPREMĂ
VOIJ (Voinţei) lui Dumnezeu. Totodată. prin intermediul METODEI SUPREME $1 EFICIENTE va
Şl EFICIENTĂ pe care o avem de acum inainte la dispoziţie.
fi atrasă. şi apoi canalizată in sfera subtilâ a acestei planete. manifestarea enigmaticâ a realităţn
Această levelaţie salvatoaie care ne vine de ia Bunul Dumnezeu este pentru noi toti AJOTPUTERNICIEI (Omnipotentei) lui Dumnezeu. Atunci toate acestea se vor produce de fiecare
esenţială. Ea ar trebui sâ ne mobilizeze si. totodată. sâ ne motiveze pe cât mai mulţi dintre noi datâ la unison prin intermediul tutuiot fiinţelor umane ce vor realiza aceasta. Cu acea ocazie.
să realizim (in acelaşi timp şi pentru binele nostiu) zi de zi METODA SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ fecare dintre cei care vor realiza METODA SUPREMĂ $1 EFICIENTĂ vor deveni, totodată.
ce ne este oferitâ acum. Totodatâ. este cazul să nu pierdem nicio clipă din vedere că această nişte suigeneris canale tainice. in şi prin care va fi din plin invocat şi apoi manifestat ajutorul şi
METODĂ SUPREMĂ Şl EFICIEIHTĂ este. la răndul ei. un dar extraordinar de valoros pe care susţinerea miraculoasâ ce ne va veni de fiecaie dată de la Dumnezeu Tatâl.
Dumnezeu ni-l oferă. in nesfirşita Sa iubire şi bunâtate. deoarece El nu vrea distrugerea noastrâ.
Toate acestea vor fi. totodată. nişte miiaculoase daruri ce ne vor veni. de fiecare dată, de la
a păcătoşilor, ci vrea grabnica noastră indreptare şi intoarcere către El. Fiecaie dintie noi (cei
Oumnezeu. Aceste daiuri dumnezeieşti, tainice şi indescriptibile, se vor revărsa in şi prin fiinţele
caie vom efectua zi de zi aceastâ METODĂ SUPREMĂ Şl EFICIENTĂ) ne vom putea da seama
noastre. manifestânduse cu o mare putere divinâ datorită fenomenelor ascunse de unison şi
de imensa ei valoaie divină numai şi numai dacă o vom realiza perseverent. spre a o descoperi ca
r&onanfi oculta ce se vor produce de fiecare dată.
atare prin intermediul gramului escnţial şi necesai de piacticâ.
profesor yoga Gregorian Brvo/arv
Sludnnd cu mullă alenlie şi neinlâr/iat*[~
continutul aceslei broşuri. vom descopen
(şi esie ^osibil ca unn#dintre noi sâ ne(
cutremurâmi că unii cercelâlon fi oameni i
de şniniă prestigioşi ne-au averti/at deia
anul acesia (2010| că planeta Pămânl
are toate sansele sâ se confiunte cu^
de/lâniuuea unei inspâimântâloare
catastrofe. ce ai piovoca la scu'rt timp
dupâ aceea moartea a /ec'i de milioane de
liinte umane. Oevenind conşuenti de toaie^
acestea. va fi uşoi sâ ne dâm seama ca. \
farâ indoialâ. acesta este şi va râmâne
^ensul proletiiloT şi levelatiilor pe care
-Fecioara Maria ni le-a fâcut la Fajima. in
plus. devine (abia acumi cu putintă să intuim care este tâlcul ascuns al acelei vi/iuni infricoşâtoare '
la care au 'asistal la un moment dat - deloc intâmplâtor - peste 70 000-de fiinle umane care
au fost maiiore la apaiiţia*ei miraculoasâ. in limpul acelei vi/iuni. toţi cei pre/enţi au vă/ut curn
Soarele se desprinde de pe'cer şi se indreaptâ câtie Pâmânt cu o mare vite/ărin acele clipe. toti •
cei prefenti.au trâit momente de g'roazâ cumphtâ. deoarece au fost fulgerătoi convinşrcâ globul
solai chiar se va prâbuşi pe Pâmănt. Cu toate ca*acea cumplită vi/iune colectivă lce conlmuâ să
lâmânâ o mare.enigmâi s a piodus.cam acum un secol. in anul 1917. latâ că in /ilele noastre |in .
anul 2010). unii cercelâtori şi oameni de şiiinţă pies.tigiqşi tiag actualmeme semnalul de alarmă
şi ne averti/ea/â că un aslfeîde fenomenijexaci aşa cum a fost acela cejja/fost infătişat pnn
inteimediul unei'vi/ium tenfiante mulţimii de oameni pre/enti la Fatimaljpoate să se producâ
oncănd in leahta'te. de/lântuind la scurt timpidupă aceea o cumphtă catastrofă planetară. ce ne-ar
puiea afecia in viiioiul apropiat chiar şi pe noi. ceijcare citim acum aceste rândun. Zeci de milioane
de fiinte umane (iar aceasta esţejî estirrîare minimâ) ai putea mun datontâ efectelor distrugâtoare
neobişnuite. de lyngâ durată. ce ar putea să apară' in ur'ma de/lăntuim unei aslfel 'de catastrofe.
La ora actualâ. este cvasi evidenl peniru noi toţi că intreag'a şiiinţâ ce există pe aceaslâ
planetă este Jdeocamdatâ) complei neputinciofs^. şi tocmai de aceea. ea este. prin urmare.
incapabilă sâ facâ fatâ unei astfel de catastrofe planeiare sau chiar sâ o evite. Corelând intr-un'
mod mieligent,profeliile Fecioarei Maiia cu actualele preyi/iuni sumbie ale oameniloi de ştiintâ.
ngputem da seama cu uşurinlă.ca o astfel de catastiofă planetara s-ar putea de/lănţui oncând
. in viilorul apropiat. de indată ce ar apaie anumite condiţii favoii/anle. Având in vedere acest
adevăr evident (câ şthnia acestei planete este complel nepulincioasâ). vâ oferirnin premieră o
eficientâ/şi supfemâ alternativâ ce ne va permile (sperâm!!!) sâ evităm. numai cu ajutorul lui,
* Dumne/eu. această cumphlâ catastrofâ planetară care se profilea/ă pentru noi.loli şi pentrul
planeta Pâmânt in viitorul apiopial. Este necesar să ayem in vedere câ aceastâ alternativ»
dumne/eias'că pe.care.o expunem in cadrul acestei broşuri va opera (atât spie bmele nostr
individual. căi si spre binele luluror) dacâ multi dintie noi vom actiona de acum incolo (la anumi
orelNUMAILAUNISON.

conlinuare pe c operta 3
ISBN <»78.<»73-8279-*7-l