Sunteți pe pagina 1din 40

"Ei

{-:
AnexaIII.2
Cofragulcusurynze
>€

picioare

fin
IV. DEZVOLTARXAATENTIEI

fi.Inimioatu

Obiectiv: dezloltarea ater{iei prin urmdrirca cu


exactitatea patilor necesadin realizareaunor
obiecteorigami
lQlodd terape ticd: oliga'Ji
Yaeiale. Anexa lv.7 ,,lni1nioara'',o coal6 de hirtie
,44 (zub1ire),foarfece,lipici
tu48:
- Sevor parcurgeetapelea$acumsuntprezentate in Anexa1V.1;
- Disculii finalecuprivire la modulin carecopiluls-asim.tifpe parcursul
activiti,tii$iceanumea invdlat.
t Penttu a nu apdrea conJiaii sM greteli ih timpul activitdlii, co silierul ra
ttEbui sd realizezesingur etapele de constlaire a obiectului orig%tni,inaintea
nqerii acti|itdlii.

Itai poate tilizatiin...l


'l&voltarea memoriei (copilul fiind pus se realizezelncd o dati inimioara, de
dm aceastasingur)
*&zvoitarea emodonale
:elaFonarc

2L Sigiliul scrisorii

lltiect'v: dezvoltarea atenliei p.in rmndrfuea cu


exactitatea pafilor Decesariin realizareaunor
obiecteorigami
.kodli terapeuticdtoligarnr
&teriale: Atexa IY.2 ,,Sigiliul scrisorii", o coali de
Mrtie A.4(sublire), foarfece,lipici
El.pel
Sevor parcugeetapeleasacrunsuntprczenfate in AnexaIV.2;
Discufiiflnalecupdvirc la modulir carecopiluls-asimlitpe parcusul
activitifii $i ceanumea inve1al.

63
I

t
'' Pentru a nu apdrea confuzii sau gefeli in timpul activitdlii, cortsilierull)d
trebui sd lealizeze singur etapelede consttuile a obiectului origami, i aintea
ificeper i i activi tdlii.

Semai poate utiliza qi in ... I


*dezvoltarea memodei (copilul fiind pus si rcalizezeince o date sigiliul
sc sodi, de dataa.eastasingur)
* *dezvoltareaemo.tional5
***relafonare (se poate scrie o scdsoarepe o foaie A4, adresate
gdndurile;dupi aceea
de clasdin cares6-9idestdinuie
mamei/fiatelui/colegului
sevarula $i seva legacu sigiliul realizat)

22, Crcionul

Obiectiv'. dervoltarca atenliei prin urmirirea cu exachtatea


paSilornecesariin realizareaunor obiecteorigami
Metodd ter apeuticd: oigarn
Materialei AJ\exa lV.3 ,,Creionul", o coald de harde A4
(sublire),foafece, lipici
Etape:
- Se vor parcuge etapele a$a cum $mt prezcntatein
AnexaW.3;
- Disculii fmalecu privire la modulin carecopiluls-asim,titpeparcursul
activitioi Siceanumea invdtat.
I
Pentnta nu ap,ireacollfrzii saugreseliin timpulactivitdlii,consilietulra
trebui sd lealizeze sblgur etapelede cotlstruire a obiectului origami, inaintea
inceperii activiwL

Semaipoate utiliza ;i in. .. I


*dezvoltareamemoriei (copilul fiind pus si realizezeinc6 o datd cr€ionul, de
dataaceastasingur)
* * cunoattereacopilului (acestadin u n a poatese notezepe creion cateva
cuvintecheiecareil caracterizeaza)

64
A
-/

iE=.:
: !
z5:
< i=

,a

F
o

65
r.l :
>*
6\


'a
!*___t>€ €
!l
;l E
! ,-**1
o

6'7
E

'a

69
V. DNZVOLTAruA MEMORIEI

23,Deseneazdcu mine vs.Deseneazdsittgur

Obiectir:dez,loltareamemorieiprin executarea
unei lud6ri
dupamodelulfealizatimpreunicLconsilierul
Metodd terapeuticd: pitura/desenul
Materiale: AnexaV.1 ,,Deseneazd cu mine vs. Deseneaza
singur",hei foi deblocdedesen,creioanecolomte
Etape:
Analiza inlaginii din Anexa V. I ;
Desenarcapcisajului imprcune cu consilieml 9i vcrbalizarea fiecdrei
erape;
Repetareaverbali a etapelor parcurse (elementelor compofiente a]e
imaginii) in realizareadesenului;
Copilul va redesenaimagine, de dataaceasti dala in absenlamodelului
!i frre ajutorul consilieniui;
- Analiza rczultatelo! (comparafleintre primul dcsen. cel rcalizat
imprcundcu consilieruldupi modelgicel realizatdin memorie);
Disculii lmalecu privirela modulln ca.recopiluls-asim{itpe parcusul
activitSliiSiceanumea invelat.
t Dacd nivelul de dezvoltanza copilului nu este in conc.rdallld cu
compleitatea deseaului,se paate alege o imagine cu linii simple qi cu mai
puline elemente(sepoate alegeo imaginedin Anexa Fifiald).

21. ingerusii mei

Obiectiv: dezvoltateamemoriei prin executareaunei lrrcrdri


dupdmodelul realizatimpreunhcu consilienrl
Metodd terapeuti cd: modeldj
Materiale: Anexa V.2 ,,ingeraqii mei", vatd, ali, {atii de
pdnugi de porumb,hertie/materialetextile (se poate
realiza din toate accstematerialej fiind util ceeacc
estemai accesibilO), carioci/acuarele
Etdpel
Analizaxeamaterialelorexistentepe masa;
Prezentareaverbal5a etapelofde rcalizarea ingera$ilor;

'70
Realizarea
impreundcu consilierula unuiingem!;
Pa$i(veziAnexaV.2):
L se realtzeazAcoryul ingeagului pnn indoirea unei fi6ii de
material (injumftate);
2. in partealn care s-a indoil materialul se a;eazi rur bulgiraq de
.vati $i se leagdcu afi, acestareprezedendcapul ingera,sului;
3 . se ia o alt6 bucate de material, se indoaie spre centlu ambele
capeteSi se leag6la mijloc, realizdodastfelun fe1de tunditd ce
reprezintdaripioareleingeraqului;
se ataqeazeadpioarelede corp prin legareaacestoracu a{d (de
zonacaredelimiteazi capul de corp);
5 . se deseneazi ochiqorii qi gurita cu ajutorul cariocilor sau a
acuareleloq
6. se tealizeazd o agefetoarc,ce se va ata$ade aripioare sau de
gatul ingeralului.
Recapitulareaverbal6a pagilorin realizateaingeragtrlui;
Copilul va realizaincd o dateingemtul, dar de aceastidati firi ajutorul
consilierului,folosindu-sedoar de ce iqi aminte$te;
Disculii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simft pe parcursul
activitilii $i ce anumea invdtst.

nri poale utiliza qi in ...:


Itareaaten$ei
ii (ingerqsiifiind pdzitoriicopiilor)
(ingeraqiifiind cei careii ajuti sdtreacapcstositua.tiaanciogend)

Fenrai ttizibild

dezvoltarea memodei p n executarea


unei lucr6ri dupd modeh-rl reali-zat
impreundcu consilierul
&.xld terapeuticd: colajri
furiale: AnexaY.3a.,,Ferrna invizibilt', Anexa
V.3b.gi V.3c,(in trei excmplare),
foarfece,lipici
Try:
Amliza Anexei V.3a. prin trumireaelementelorcomponenteale femei;
StabilireaIlumamlui de animalece seafld la femrd;
Precizarealocr ui in carese afle fiecareanimalin parte;

.11
- Lipirea animale]or (decupate din Anexa V.3b.) in ferma invizibiE
(Anexa V.3c.) inprsura cu consilierul, respectAndcu stlictete locul itr
caxeseafleacestea in AnexaV.3a.,
- Recapitulareaverbald a locului in caf,eva lxebui se fle a$ezatfiecare
animal;
- Copilul va completa inci o date ferma itrvizibild (utilizAnd cea de-a
treia copie a anexelorV.3b. ti V.3c.), dax de aceastddati lili a mai
aveaitr fati modelul $i frI6 a fi sprijinit de consilier;
- Analiza celor doud colaje (a celui realizat impreuf cu coosilierul 9i a
celui .ealizat din memo e);
- Disculii finale cu privire Ia modul in care copilul s-a simlit pe parcursul
activit4ii Sice arume a invilat.

Alte idei:
DacA in activitat€ este implicar un copil din clasele primare, lipirea
animalelor in ferma invizibild se poate face imediat dupi analiza
Ane\ciV.ll . comflicdnd asrfelsarcina.

Setuaipoateutiliza;i in...'.
*dezvoltfiea atenliei

26. Coifal

Obiecti\': dez\olta.ga memoriei prin executareaunei


lucrari dupd modelul realizal impreunii cu
consilierul
Metodii terapeuti cd: oi garni
Materialet ,\\exa y.4 ,,Coitul", 3 foi A4 (de cutod
difedte), foarfece,lipici
Etape:
- Paxclrgercaetapelor de realizarea coiflrlui (imprermi cu consilierul),
ata crun sunt prczentatein Anexa V.4;
- Repetareaverbah a etapclor;
- Realizareacelui de-al doilea coif, de daia aceastadoar de cetle copil,
rcspecLand etapeleprezentateanferior;
- Analiza celor doui coifuri (a celui realizat impreundcu consilierul qi a
celui rcalizat sin$r);

72
- Discu{iifinalecuprivire la modulin carecopiluls-asimt'tpeparcursul
activit?iliigi ceaoumea invdtat.

ni poate utiliza ti it1... I


atenllel
Itareagdndirii- rezolr,are
deprobleme(coi1i. \a avearolulde..palarie
, iar irl momentul aSezAriiei pe cap modalitEtile de rczolvare a
vor fi identificatemaiu$or)

'73
F"
,$
s
-_- ^s
i>:
z o$)
<€ F
,N
3
.-8
t_ , ,

'l'

74
:IE
"V
>:

b
1.,4\
>E
BX \J.
<h

I
!*
>l
E\ r t
n'a \

/'
I

:t" ' - - : Y. 5' -


**

77
\{P
,|{ ,\ / "}---\ l"l--\
t\ v. ^^\\
-.J ) v,.,..\\
I
frry1 tel
\-/ \ l,,z
:i
\t 'a.:,,/l
- ,,/

r.l
\rYl.{! ll l),'\
,(i9.\
k'-Y- !,ie -l
L ---. tv

{ <4\-< / /d^ \
6 I ?a \ Lfg'I
g il$'a-':r

Y'f*'-.\
(o:/
0,-.--.
{ . (5 o , \
L'"<\ \1- I
v
l

;g iJ\ I{. I
UIP -]
'i'V
ft-/

'J \ Lsri-\
,16
-
: \.-].
I

78
79
!.I. DEZVOLTAREA EMOTIONAIA

27. Pdlmierul emo(iilor

Obiectivt dez,toltarcaemolionala p.in identificarea paletej


de hiiri afectiveexperirnentatein diferite situatii
Metnda erapeuti co: colajd
Materiale: Anexa VLl,,Palmierul emo!iilo/,, asculitoare,
creioane colorate, resftiri rimase de la ascuEirea
creioanelor(colorate),lipici
Etapel
- Analiza treidlor afective pe care Ie poate sim{i o percoana$i asocierea
lor cu culori (in acest moment vor fl alese creioatele in flmolie de
culorile pe care le menfoneazi copilul ca fiind reprezentativepenAu
emoia respectivh);
- Arrali,/apall]IieruluJin Ane\a VI. t;
- Discutareape scurt a clilnei specifice z_onelorunde crescpalmieii cu
accetupe:
- zilele insorite, ftunoase, calduroase,lini$tite;
- zilele in caresunt furtui, venturi putemice,tulete qi fi gele.
Asociereadinhe diversitateafiirilor afective pc care le simlim noi ca
oameni (pozitive plecum: bucuria, entuziasmul,fericirea etc.; negati!,e
precum: tnstefea,fricE furia, spaimaetc.) qi dive$itatea zilelor pe care
le infrun6 un palmier penhu a crcqtemare;
- Ascugireacrcioanelot (aleseln prima fazd a activifilii) de citle copil
imprermdcu consilierul;
- Lipirea restruilor ramase de la ascutirea creioanelor pe hunchid
palmiendui;
- Discufi finalccuprivire la modulin carecopiluls-asimstpe parcursul
activitili fi ceanurnea inve{at
t Esteimportantco trunchil.tl
palmieruluisdJietuulticolor(atAtuaculori cAk
emolii a identiJicat copilul i4 prima partea a actiyitdlii) penmt a reliefa
multiludinea de tfiii pe care le simtim de-a lungul vielii.

80
Daci avemin consiliorerm pregcolar, iar motricitateasafindnu pemite
ac$uniprecumasculireaueioanelor,estede preferat caacestlucru s5l
realizezeconsilierul,inainteinceperiractivitigii;
La fmalizareaactivitdtiiputomsal bstunpe copil seadaugeelemenie
noi peisajului(de exemplu:soare,oon, mare,trisip etc.),dacdacesta
dore$te(in acestfel putemse afl5m $ alte informalii despretriirile
copilului,genduileacestuia, relqtioiareacu ceila\i etc.)

I maipoateulilizaqi in...:
timi desinescizuta(diversitat€a culorilorva reprezenta,h acestcM, calitd,ti
ti defecte,disputandastielcoglitii precum ,,Nusuntbundenimicl')
*sabilirea relarei consilier-copil/cunoaSterca copilului (fiecareva ]ipi o
b.etica din restudlertunasede la asculireacreioarelor,spunandcateun lucru
h)re propriapersoane)
(multitudineade culori va simbolizaatet momeoterele, cat 9i
-depresie
mentele plicute din viala noash6,disputandastfelcogni{iiprecum,,Toati
ri@ meae orib el")

Z- Inimioaru mea

diaclivr dezvoltareaemolionaldpdn identificareapalet€i


de trdiri afectiveexperimentatein diferit€ situalii
kode terapeutice.i\odelajul, construcliedin materiale
.keriale: Anexa VL2 ,Iimioara mea", crcioane
colorate, pla.stilini ro$ie/pastd pentru modelaj
(cerlmiziu sau ro$u), scobitori,bele de fiigdrui
(din lemn) gesiteh come4, lipici
E qe
- Analizarea emoliilor refleciate ln irnagini (care au fost prealabil
,l -^,,-4 1 -'l i - a- 4q6\.

Colorarea emotiilorcu diferiteculori(culorilevor fi alesedecltre copil,


in func1iede cum anurnevede el ca fiind emofiarespective),de
exempllr:furiapoatefi asociatA curoqu,tristeieacualbashuinchisetc.;
Lipirea imaginilor (cu cmoliilc colomfe) pe partea supedoaraa
beti$oarelordin lerm, realizandastlelmici stegulele;
Modelarea uneiinimioaredin plastilintpastapusala dispoziiie;

8l
- Infigereastegulelelorin inimioard,asociindacestgestfaphrluicA in
inimioamloashasegesesc multeemo{ii;
- Plezentarea unor situaliipe carecopilul le-a experknentat
$i au dusla
hiirea emoliilorexistente in inimioiuasa;
- Disculii finalecupriyirela hodul in carecopiluls-asimfitpeparcursul
activitafii$i ceanumea invdlat.

Semaipoateutiliza$i in...:
*deFesie(stcguleqele cu emoliiva rE rezentaamintireamomentelor ncplacute_
dargi a celorpl5cute,disputindu-se asdelgeneralizarea)
i'cunoagtercacopilului (rclatareasitualiilor va aduce
i.fomalii valoroase
desprecopil $i o eventualaproblemA cucareacestasecoDilrnti)

qp
29.Bdloanevesele,baloanesupdrale

Obiectil,: dezvoltarea emoliomld pnn


identificarea paletei de triiri a.fective
experimentateh diferite situafii
Mebdd terapeuticd-.picfj'ua
Materiale:AnexaW.3,,Baloanevescle,baloane
supemte", acuarele (in tub), pensule de
diferitemirimi, paharcu apa,$ervetele
(pentruabsorbirca
culoriigi apei
in ex€es)
Etape:
- Analizaimaginilordin anexe,pritr discutareaemotiilorpe carele simt
baloanele;
Asociereafiec5xeiemolii cu o culoarc;
Pictarea baloanelor $i evidenfiereat'asatrrilor faciale prin utilizarea
unei nuanlemai lnchisela culoarc;
- DiscutareaposibilelorgAndurice ar putea si le treacdpdn minte
balona$elor, in momentultdirii emofiilorexprimate;
- Discu,tiifirale cu privirela modulln carecopiluls-asimft peparcursul
activitifii qi ceanumea invdlat.

Semaipoateutilizat i ilt ...l


*rezolvarede probleme(copilul va identifica
stratogiileprin carebaloatele
supdrate
pot devenifericite,gdsindastfelposibilesolufiila diferiteproblemecu
carecopiii vin in cabinehrideconsiliere)

E2
b;rmoa5tereacopilului
*relaionarc (copilul va trebui sAprczintece anumeiqi spunbaloanelede
cle srmtlesele,iar altelesunthiste)

.i Cifrepersonalizate

: dezvoltareaemotionalbprin identificareapalctoi dc
tdiri afectiveexperimentate
in ditbritesituatii
&roLld terapeuticd I dascn.ul
lltridle: Anexa\rL,4,,Ciftepersonalizate", cleioanecolorate
&pe:
- Analizaimaginilorprezenlate in anex5(recunoalterea
decdhecopila numerelorimprirnate);
- Discutareamodului in carc acesteaaxati (se va umfiri asocierea
elementjelorcompotrenteale cifielor cu posibile stbri pe carc acesteale-
ar putea sim{i, de exemplu: 1 estefal-tricgi increzdtor; 2 este suparat,
finAndu-qiprivirea in pimant etc.)
Desenareah5sAturilorfaciale in concordarldcu stixile stabilite anterior
Discu.tiifinale cu privire la modul in oarecopilul s-a sirnft pe parcunul
activjtilii $i ce anumea invifat.

& ei poate utiliza t i in ... I


Haionarc (cifrele reprezentand difedte persoane cu care copilul
iieaciioneazd, iar stareape care acesteao simt esterepercusiuneatipului de
@cnare dezvoltatcu acestea)

fi- Orchestra

itl'ta1rr,: dezvoltarea emofionah pdn identillcarea


paletei de trf,iri afective experimentate in
diferite situalii
fuxlA turapeuticd:colaJd
, foaxfece,lipici, panoudin polistiren
-Iga'ria1e:AnexaVl.5a., b. ,,Orchestra"
(50/50cm),acecu gdmelic
Eary:
Analizainsfumcntclormuzicalcilustratcin AncxaVL5a.;
Amliza emot'ilor prezentatein Anexa VLsb.;

8-l
- Asociereainsftrmentelormuzicalecu emoliile date (asocioease va
realizain funcle de modul in cate acesteaarati sau dupAtipul de
muzic5pecareil redau);
- Decuparea emoliilor $i lipirea acestorape insfumentelemuzicale(de
asemenea, decupatc din anexa);
- Agczaxea instrumentelor muzicalepepanouldinpolistircn;
- Discufiifinalecupdvirela modulin carecopillrls-asim{itpeparcursul
activitilii 9i ceanumea invifat.
i|
I
+ Dacd avem tn consiliere un preScoldl, imaginile pot decupate(le
Ji cijtl-e
consi lier inainte .1ctirit dlii

Ahe idei.
- Pentru a putea realiza asociereainstrument muzical - emolie, inh-un
mod mai u$or ii chiar distractiv. se pot include inshumentemuzicale
sub forme dojuctuii (cantandh ele) san se se apelezela CD a[dio/soff
educafionalcu muzicarcdatede instrumentelcmMicale prezentate.

SemaipoateutilizoSiin...:
*relalionare (orchestra a$czatd pe panoul dc polistircn
poate sugera
interacliunea dintre copil $i ajte persoane,relalionarea liind ?n funclie de
emofiile traib de acestca)

32, yesel-supdrdt, fte|os-speri.tt

Obie..tiyt dezvoltatea emoliomla prin identificarea


paletci de trdiri alective experimcntate in oo
-\f
diferite situali
Metodd tel apeuti cd: descnnl
Materiale: Ane\aw.6,,Vesel-supfuat, nervos-speriat", l.lt f
cleioanc cololate
Etape:
- Analizaimaginilordin anexl,urma6deoferireaindicatiilordemunci:
- sA deselleze, in cele pahu cercuri din figi, mimica potriviti
emoliilorprecizatein fitlu;
- sd fuasezecate o sigeatd inhe cercuri, retefand astlel care cu
care interaclioneazi (de exemplu poate fasa o sdgeatdintre
cercul vesel$i cel lleruos):

8,t
- sd detaliezeo situafieca.epoategeneratr6irea aceloremo.tii(de
exemplur cercul neNos simte furie pentru cb cel vesel i-a pus
porecli).
- Discufii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simfit pe parcursul
activitafii $i ce anumea inv5.tat.
I
+ F.steimpofia t sd i se oJbrecopilului exemplecorcrete (cleexpresii
:faciale
tuinite in diJirite emolii, de situalii cdre sd genereze ltdirea emoliilor
r[ryvcit'e, comportame te manifestate etc.), pentru ca el sd i leleagd cu
@'itate sarcinilepe care le are deJAcfi.

* xti poateutiliza;i tn...:


niaionarc
-€oatterea copilului (sitMlijle prezedate de copil pot oferi informa{ii
erDase despreacesta$i problemelecu carese confrunti)

l)" llnsdle

df,ner'Ir': dezvoltareaemo{ionali prin identificareapaletei de


tdiri afectiveexpe mentatein diferite sibratii
fuJafr terapeuticd.cortstruc.tiedin mateialg
;llsaiale: Anexa VI.7 .,Maqtile" (in mai multe exempl:lre,
copiile reatzendLr-sepe un caiton ,{4 gros), {Sii dc
material€textile de dilbrite culori, creioanecolorate,foarfece,lipici,
plastilinA
scobitori,
nFs.r::
- modihctuilorpe caretrebuie
Analizaimaginiidin anexe$i specifioarea
sAle realizez€penhucaacelconhr sAsehansfomeintr-omasca;
- Alegereaemolieipe carc dorcStesa o hansmitamasca(de exeirrplu:
tuu);
Desenarea expresiilorfacialespecifioeemotieialese,apoidecuparea lor
(de exemplu:ochii, sprdncencle 9i gwa vor fi decupateastlelincet sd
oerime ftrie);
- imbogtliea m4tii cu mate.ialelepuse la dispozilie(modalitaieade
rcalizarera fi laalegereacopilului.l:
- in timpulreafizAriimi$iii, copilulpoatefr antrenatln disculiipe diferite
teme(,,Cegandefteoarenascade estea9ade f,rioasa?";,,Tu candte
simii fudos?";,,Cevrei sareprezirtemasca?");

85
- Discu{ii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simqitpe parcursul
activitifi $i ce anumea ilveFt.

Ahe idei.
- I)ace niv€lul de dezvoltareal copilului permiae,sepot rcaliza mai muhe
me$fi iotl-o singurd activitate, fiecare mascd reprezent6nd emo,tii
difedte.

Semaipoateutilizati in ...:
+fobii (mascava fi realizatdcu scopulde a speriamonshul
de careii esiefricE-
mascapoat€Ii gardianulcopilului etc.)
**rela,tionare(sepot construi dou6mA$ti,una pentru
furie, alta pentru tristefeSi
apoi sepoatefaceun joc de rol, consilieml 9i copilul interFetand o sjtualiecare
sa incjudeexprimareaacestoremo{ii)

34.$en'e(elecolorute

Ohiecttu|dez,roTtareaemotionaliprin identificarca
emoliilormixte
Metodd Ierapeuticd: p1ctrna
Matefiale: \m pachet de qerveteleumede6(de
dimensiuni mari), patru paharede rmic5 folosinli umplute trei sfefuri
cu apacolorati (roFu,galbeo,albashuinchis $j negru)
Elape:
- Araliza celor patru emofii: bucurie,fiicd, tristele $i f,[ie;
- Asocierea fiecArei emolii cu o culoare din cele pahu prezente in
paharelecu api (rogu- bucuric, galben fiice, abastu hchis - trisf€,te.
negru- lrrie);
Discutareama.nifestirilor fiziologjce triite in timpul celor 4 cmolii;
- imbibirea unui qervelelumed in paharul cu apArogie (se imbibd doar
vdrful qewelelului),apoi se discuti despreexistenlaurei emolii primare
cum este.,bucffia";
- Copilul va da un exemplude situaliein caxes-a simlit bucuros/fedcit;
- Se va proceda la lel pettlu celelalte hei emogii, respectiv pahare
oolorate;

" Sefolosescren eteleuncde deoareccacesteaax o rextu$ flbroase.mai rezisteniddccat


ceaa rewclelelofdinhArlie.

86
Pentru a reliefa existentaemofilor mixte, se va lua un noD 9er'/e,tel
um€d $i se va imbiba prima dati in apa rcqie, apoi in apa gaibend,
aptuandln acestfel o noui culoare:pottocaliu;
Analia culodi oblinute in urma amesteculuide ro$ucu galben;
.Asociereainffe culoareapodocaliu $i emoliile mixte, momefte in care
nu stii foarte bine daci simf bucude sa! frice (de exemplu: ,,Un copil
e$e b!e@! pellhu ca va inerge de Cricjun la bunici, dat ii esteft94
deoareceva trebui sdzboarccu avionul.");
Exemplilicarea unei sjtualii pe care a expeimentat-o copiluJ qi care a
hclus tiirea unor astfelde emolii mixtei
Discutii flale cu privire la modul in care copilul s-a simtit pe parcursul
activitStii $j ce anumea invltat.

Dr:d . em in cowilierc un pteScolar, atunci actfuitatea se poate opri


eA discutdrii enoliilor mixte; acest co\ceptliind greu de fulelesde copii
i vArstd.

E (abso6irea culodi de cahe $eryelelul umed va fi asociatdcu dnile pe


b b6emin suflotuloelorpecareii lovim,le punemnume,ii injulm etc)

,-Ela,,. un ghem de ale

1 dezvoltarea emolionale prin identificarea


paletei de tr:iri af-ectiveexperimentale l'n

: o foajedebloc de desen,cinci fue de ati (fiecarecu o lungimede


4roximativ 30 cm),pih[rele deunicdfolosintaumplutetrei sforturicu
api colorat5(apava fi colorat6cu tempelarc$u,galbeqroz, albastru
inchis,negru)

Povestireade cafte copil a lnodului crl1na pefecut zira precedenta,


consiliemlreflectindqi subliniindfiecareemo,tiepe carecopilula hdit-
o in dife te situatii;
{ccentuarcaexistenteimai multor emolii pe carele expenmentimpe
parcursuluneizile;
hezentateasarcinilordelucru:

87
- indoireafoii de bloc de deseninjumitate, dupi careaceasta
se
deschide,fiind pregititi pentruetapeleurEitoare;
- imbibareafiecdruift dea,teintr-lmpihdrelcuapecolorati;
- atczareaft'ului dc ali (imb;batir culoare)pe jumihtca did
parteadreapti a foii de desen(ata va hebui se fie atezaE
iftoitocheat);
- capetulde caresetitrealaesteItsat sAatame?nafarasuprafetei
fbii;
- seprocedeaze cu fiecarefu deafi io acela$imod;
- dupdce toatc celecinci firc de a1aau fost a$ezate, seiodoab
foaia de desel Cunatateadin parteastangdva fi suprapusd pe
ceadin drcapta),iar cupalmasepreseaze uSorpe toatesupmfara
foii;
- sealeazAun cajetpe foaie,iar copilulest€rugatsdprindetoale
capeaele deald(h acela$itimp) fi satragdu$ordeelepani cend
tot tuul dea16a ielit din foaie;
sedeschidefoaiagi seobservA umele ldsatedeaF pe suprafag
albda acesteia.
Analiza,,ghemuluideate"rezultatin ulmaimprirndriiculorilorpefoa;e
$i asociercaacestuiacu viata (,,Vialaestela fel ca acestghem.Are o
multitudinedeculori,unelevescle,alteletriste!");
Discu{iifinalecuprivire la modulin carecopiluls-asimfitpe parcursul
activitEfiDiceanrrlnea invf,.tat.
t Esteimportantsd sepund multd culoare in
apdpenh.uun contrastputettlic-
Semaipoateutiliza$i in,..'.
xdepresie(culorile reprezentandmomentele
ftumoase $i rcphcute din viaF
roastrd)
**anxietate (1ocul unde se imbinA c'ulorile reprcziftA
momentelede t5sffuce
din viala noastri, dar sepoateobseffa ci fir.ul continui $i dupi aceacotiturd)

36, P.rhare sputfiante

Obiectiv dezvoltfiea emofionaHprin identificarcapaletei de


h5id afecti\,cexperimentatefu diferite situatii
Metodd terapeuli cd: picbxa
Matetiale: cmci pahare mari de unicd folosi4i, apa, pulin
sdpun lichid, cinci culori tenpera (le poate alege copilul dupe

88
preferinte),paie(petrhubeut),o foaiedebloc de desen(mare),pensde
sub!re

etapelordelocru (toatesuntrealizatedecdtrecopil,doarla
Prezentarea
nevoieconsilierulpoatesI htervind):
- se a$eaz[ape in pahare(tei sfertuii), dupe caxese toaxni
temperair:r ape penhu a o colom (fiece$i pabar fiindu-i
repartizatacateo culoare);
- s€adaugidoud-treipicituri desbprmlichidin apacolorata;
- seia paiul !i se amestece u$orpenhua omogenizasapunulin
f^ q fe .cl c.in.i nahar c

- sesufli cu paiul in paharulcu ap6,pAni cendclibucii ajungsi


depdqeascd gurapaharului;
se a$eMhu$orfoaia de bloc de desenpe pahardupecarese
ridicn, imprimdndu-scastfcl clabucii colorali de sipun pe
aceasta;
- dupaces-arealizatampre a flecaruipahardin cele5, seva hra
pensulasubtire,iar cutempera(fird apf,,deaceastidal5)copilul
va realiza expresiilefaciale (pe supmfalaamprentelor),in
func1iedeceemoliear puteaaceasta sAexprime).
- Disculii finalecu privirela modulin carecopiluls-asimtitpeparcu$ul
activitelii$i ceanumea inveFt.
I
F^rc important sd se suJle (prin pai) afit de mult in apa coloratd, pAnd
cldbucii se vdd bine ieSinddin pahar.

i
Jmprentele cldbucilor trebuiesdfe a.tezatepefoaie cu o oarecaredistanld
acestea,peubu a nu se suprapuneculorile

&loltarea imaginaliei (amprentetepot fi personificate, de cate copil, in


ie de ceeace consideriele ce reprezinta;de exemplu:nori$ot flutrua!,
& Crdcil]netc.)

89
ANEXE
AnexaM.I
Palmierule/noliilor

90
Anexa VL2

A6 ) T'L'
tr .-C'^

fericire

016 ou
?
nedurnerire

\
-,/,
6l l)

plictiseali tristele

D6

91
&
I l')
"rE
x":
E*
<i

IBe
92
I &t
p
I

3)
lx,\

)H'u
>:

<:

95
NF
>R
.is

96
O'
lE
O,
1f"
tl

la
l
:'
I tf\ t
:(-/\
tl l (
It
r f l. \ I
l<J (
\D
l

l
i

i
|
Fc \9, tr fo,
t,
gE 1 tO' (o
i
i

fC,D (
,(

.qO ' 0 ()

i
AnexaVL6
Vesel- supdrat, ervos- speriat

99
o
>*
r\

100