Sunteți pe pagina 1din 43

€s

t!
AnexaD(.3a.
Codileimpletite
AnexaIX.3b.
Cdtliotlli

)
a
i{E

c
L'

i_.j

=:
{rr
i' F
E
i"-,
.-c" ,*
<=
Ttr :}
t r.,
J.-r{

{,

t{
+

151
qp
f\

./o .,&-

{l t'=
Y+ r - i

.o ^t
n
xl

3.E
<F
{
rF F*
4
fv, ,>
t._-
"' i
Yr
atv

153
z:
;<-
<;
X. STNIA DE SINT SCiZUTA

51.Griul incottif

Obieclir: conltier.tizuea oalidllor prin stimularea exploririi


personale
Wodd terapeuticA sedreaunor plante
Mneriale: \n pahatde d\lce folosinli, penriintpentru flori, seminte
de gr6q un palur cu api
Bape:
*dinla 1:
- Araliza materialelorpusela dispozifie;
- Aqezarea pdmintuluide flori in paharulde rmicdfolosiop (seumple
trei sfortuddin capaoitatea
acestuia);
Sepunseminleledegriu, apoisemai aqeazd un shatsubfiredepdment;
- Seuddcupu$ni api.

- Se observ5firele de glau incol,tite$i se analizeazl diferenlelecare sunt


inhe acestea:
- urele $mt mai groase,altele subliri;
']lai
- unelemaiinalle,aheletrlai mici;
uneleau rasaril,altelenu elc.
Prin asociereafirioelelor de grAuou noi, oarnenii,copilul poatefi ajutat
si seautocunoasca:
=Fiecarefiricel de grdu pooteinsema un lucru desprenoi, unele fuicele, care
mt mai subfri, rnai lirave pot rcprezentalimitele pe cargle avem,neputintele
F care le considel5m uneori ca fiind catashofale.Un lucm important este
Erul cd de cele mai multe ori neglijarn calitelile, punctelenoashetari, la fel ca
Ete firicele lungi, groase9i bine iorddicimte. Pe de a16 pafie, hebuie sa
iEm cont ci sunt $i firicele caxenu au rasent, la fel qi in cazul nostru... slmt
mfte lucruri bune pe carenu le-am descoperitincd in roi. De acee4 pentru a
ldea sAqettem liumos fi armonios,trebuie si ne cunoaStemcat mai birc pe
Ei inline, $tiind carene suntcalitSli1eti carene surt limitele."
tL-rmdtoarele sedinteI
- Se va pune aocantulpe acele fuicele de grAu mici gi fimve care s-au
transfomat in firicele mari qi frumoase,asociind cu faptul ca dacene

' l.tivitatea se realizeaz! pe parcursul a mai multor ;eon!€.

l5'l
crmoaltemli$itele, puteh se$timce anumehebuiesAfacempenEur
le depd5i;
Se va analizamdnunchirLl trumosde grAuczlrea crescut,dar se E
subliniacd acestluqu s-arealizatdoaxpdn persevercnl5 $i doints &
dezvoltareC,penhufaptulcdamal,ut gdjd de e1,l-amudat,l-a.rna5d
la soare etc.')i
Seva reaiizaasocierea intredezvoltarea proprie$i cre$tereagtaului(h
pahar,afimand ci putemsd d€ltem frumos$i armoniosdoar dd
avem grtd de noi, de comportamentul lostru, de modul in careE
depa$im Umilelesi necullivampunctele tari:
La sfa4itul fiecirci Fdinte copilul va fi antrenatin disculii finaleo
privire la moduliII caxes-asimft pe parcusulactivitili 9i ce anumee
invitat.

Semai poate utiliza si in.. .I


*dezvoltarcaimaginafei (dupdce grad a risiril mdnunchiulde firicele
poate sculptain difcrite forme sau se poale desenao fap pe pahantl de wiil
folosinti in carea fostsdditgr'Auletc.)
**rc1a-lionare(inegalitateafricelelof de gau poatc senmificadiferentele
in geoeralsi modalitA$lediferite
familiei,/oameni
colegii de clasd/membrii
caxeace$tiainteraclioneazS/se
simt/gdndeso etc.)

62. Brdlaru t colord

Obiectiv: con$tientizareacalitElilor prin stimulaxea explodrii


personale
Metud,4terape ticd: cotlshucliedin matriale
Motefiale: trei $rn]f,rni(gtosimemedie) de culori diferite (se al€g
culorile in fimclie de celeprefemtede cAhecopil)
Ehpe:
- Discutarcaproblemeipe carecopilul a dezvoltat-o0egati de stima
smescizutA);
- Disputaxeacogrifilor nesenbtoase pe carele-adezvoltat(de
,Nu smt bun la nimic!"; ,}m numai defectel";,,Toti ceilati rdd
mine pentru c5...!" etc.) prin exemplificareaunor situafii
legatcde:

158
- o realizarepe care a a!'ut-o in hecut (de exemplu:a luat un FB
la ..., a reu$it se recite toati poezia ftrA se se poticneasce,a
ajutat-ope rl1alnasAfaci cudlenie etc.);
- si spunece anumel-a ajutat si realizezeacel lucm, evidenfiind
astiel caliti{ile sale;
sd analizezecritic celelaltepersoaneli sa con$tientizezedacl ele
au l1unai calitd$ sauau qi puncteslabe.
- Alegerea a tlei ganduri pozitive legate de propda persoani sau cu
caractergeneral (de exomplu: ,,Eu sunt bun la ...!"; ,,Toli avem atet
calit4i cat !i defectel"; ,,Nmeni nu estepedect!" etc.) pe care sa le
asociezecu ceteun $nur;
- Sevor impleti cele te,riqmtrud,respectivcele tueiganduripozitive, Sise
va realizao brAtar,l pecarecopilulo va a5czape miin6:
Putdnd britara, acestaili va aminti tot timpul de cele trei ganduri
pozitive legatc de propria persoan-a,crescandastfel stima de sine a
acestua;
- Discufi finale cu privire la modul in care copilul s-a sinlit pe parcu$ul
activitilii !i ce anumea invAFt.

- Celetrei pi4i componente alebrdtirii pot fi realizategi din mergelute


b$iratepe trei fue de ali, fiecarepart€a impletitwii avando culoare
diferitd.

I maipoateuilaa qi in...:
'rxietate (celetrci $nuluripot constituitrei luquxi careil vor ajutape copil se
te?dseascd situaliaaMiogend)
:fobii (brdFxareprezentand puterea9i curajuldea conliuntaobiectulliicii)

GLPlanetele

lhiectivt corlqtre!.tizarcacalitedlor pnn stimularea


explodrii personale - i, \--l.-_r) *
&t odd terapeuticd: r\odelajnl
Itneiale: plasttlith,dediferiteculori,imaginecolorcu SisternulSolar
Etape:
' - Araliza elementelorcomponenteale SistemuluiSolar prn nutnrea
planetelor!i a culoriiacestoraj

159
Precizarea loculuiocupatdefiecareplanef5;
Prezentarea cetorvainformaii desprefiecareplane6in parte;
ModelareaSistemuluiSolar, respect6ndculorile 9i forma fiecnrd
planete in parle:
Agezarea planetelorin SistemulSolargi numireaceleirllai impoflr*
planetedin acestsistem(seumiregte numireaunui singurelementd
Sist€muluiSolar,lie Pimtun , fie Soarele,implicit neglijendcelelab
elemente);
Consilierulva faceo asociereinhe ceeace copilul dore$tesi delid
(aici liind specificaticauzapentrucarcareo stimi de sinescizutd,&
exempludorelteftumusele,sefie mai slab,sAil plac5toati lumeaet ,)
$i elementeleimportarfeale SistemuluiSoldr (cele enumemtenri
deweme);
Apoi va fi intebat copiluldesprcl
- Ce anurnes-axintampladaci nu axmai fi Luna?DacAea
dispirea? -
- Ce s-arint6mpladacdnu ar rrai fi planetaVenus?
Luna!i Venusvor fi asociatecu cafitilib pe oareoopilulle are,dara
le di atentie,accentuand qi puneriii
astfelimportantacon$tientizerii
evident5a calitelilor existente(acesteaputand duce la atiagera
aspirafilor copilului);
Discufi finalecupdvie la modulin carecopiluls-asimlitpeparculsl
activitalii$i ceanurnea inve.tat.

Semai poate uxiliza;i ilx...:


*cunoa$tereacopilului (rnodelareafiecirei planete va fi insoqiti de c6rec
informalii desprecopil, referitoarela farnilia acestuia,clasadin care fac€ p&g
deseneleaDimatepreferate,emisirmileTV prcferateetc.)
**rela{ionare (fieoareplanetdva repezenta un membru al clasei din oarefc
par1e, subliniindu-se diferentelor existente inte ei, dar 9i a impactuE
nefavonbil pe carepoates5-1aibdabsentasauschimbareaunuia dintre acegtia)

64. PeStelemaltieolor

Obiectiv: con$tie'Jtizatea caliti$lor prin stimularea


explorlrii personale
Meto.ld terapeuticd:ao\shucfia din materiale
Mate/iale: Atlex& X.l ,,Pe$telemulticolor", resturi din

160
creioaneascut'te(culoricalde$iculorireci),lipici

- Analizafuagiaii din AnexaX.1 $i enumemrea p54i1orcomponenle ale


pegeluiilustral:
Enumerarea materialelor trecesare pentrurealizarea
pe$teluimulticolor;
Asociereareshrrilorde creioanecu propriile calita.ti$i defecte(pentru
catteli sevor folosi culori calde,iar pentrudcfectcsevor folosi culori
rccl);
- Lipirea resturilor de creioanecolorate pe corpul pestelui (din arexe),
acesteasimbolizAndsolzii;
- Asociereape$telui multicolor cu propria persoand,subliniind faphrl cn
de$i avem defecteastanu inseamDicd $mtem oameniI5i, iar calitiliie
suntSiele prezente$i nu suntdeloc de neglijat;
- Discu$i finale cu privirc la modul in oarecopilul s-a simlit pe parcursul
activitilii gi ce anumea invdlat.

* maipoateutilizaSitn...'.
*sabilirea relaliei consilier-copil(la aplicareasolzilorpe colpul pesteluiatdt
catSicopilulvor sprmecetecevadcspreprcpriapersoane)
'tusilierul,
'aehlionare (solzii peqteluimulticolor vor reprezentacolegii de clase ai
oopilului,subliniindu-se diferenlelodintreaceqtia,fapt ce ducela intemctiuai,
armtx,compofiainentedifedte)

ai Podeluldepestufia

atiiect'v: con$tientizarcacalitd.tilorprin stimularea


explorAriipersonale
lhodd te/apaiicd: aonsfuctie djn materiale
&teriale: Anexa X.2a., b., c. ,,Podetul de peste
rau", trei cafioane format A4 (unul alb,
unulmarogirmulalbastrudeschis),
lipici, foarfece,instrumente
descris

Amliza imaginiidin Arcxa X.2a.pdn specificareaimportanleipodului


in traversarea
uDuireuj
Decuparea elementelorcomponentealepoduluidin AnexaX.2b.;
- p54ile componenteale podului ilustratein anexi vor tebui
)teroxate
pe cafionuldeculoaremaro;

l6 t
-se decupeazi elemcntelenumeotate cu I !i 2 gi se indoaie la
capete,pdn zonatasatZ cu linie prmctatd;
* sedecupeaze elementele 3,4,5i
- sc roag5 eiewl sAnrmeascdcele mai importantetrei calitlti pe
caxele are,iar acesteasenoteazi pe ccle tlei 4ii;
Asamblnreapodului $i aSezareaercestuiapeste riule! (vezi etapeledir
AnexaX.2c.):
- se lipescelementele3, ,1 qi 5 pe cele figiile 1 qi 2, realizEnd
astfelun podel din hei scandud;
- se decupeazi. carfonul albastru sub fonia unui rdu (este
important ca riul sd nu l'ie mai lat decetdimonsiuneapodetului.
de aceeatrebuie sd serealizczeintdi podul);
- se lipe$teraublul pe cartonu]alb;
- se aieazApodelul pe reu.
Alegerea unei situatii problema (caxeva fi notatf, pe raul decupatdin
cartonulalbastru)in carc celetueicalitdfi il vor ajuta sdo depbeasca;
Specificareamodalitedi pdrl care cele trei calit6! il vor ajuta sd heaca
pesleaceasltuatle;
Discu$i finale cu privire la moduJin carecopilul s-a simt't pe parcusr!
activitSlii $i ce anumea invAfat.

Senai poateutiliza;i in...:


*stabilirea relaliei consilier-copil (1. doui scdnduri
vot fl repafiizate penh:
notarea intbmaliilor despre copil, iar tma va fi pentru hfortulii despre
consilier/activitateade consiliere; 2. cele trei scandurivor reflecta principijli
consilierii: confidcnfialitate,incredere,rcspect)
**relationare (pe o parte pe alta a du:ui pot fi
$i a$eza1edoui jucerii de plus
care se simbolizeze copilul 9i o alta persoanacu carc se aflA in conllict, ia
podeld sA reprezinte modalit[fle prin care acesteapot sA se impace, pe
scandu.ifiind notatestrategiilede rezolvarea conflichrlui)

66. Litere decupate

Obiectiv: conqtiLentjrzarca calitaljlo. prin stimularea


exploririi personale
Mehda turepeuticd: col^jsl
abcdef
Materiale: foarfece,pag$i din reviste,lipici, un cartonformat Aj (colorat

r62
Ftpe:
- DiscutarcaFoblemeipe carecopilula dezvoltat-o(1egat6 do stimade
sirc scezutd);
- Disputareacognifiilornesenetoase pe carele-a dezvoltat(de exemplu:
,Nu suntbun la nimicl"; ,,Am numaidefecte!";,JoF cailati red de
mitre penhu c5...1" etc.) prin exemplificareaunor sihla,tiiconcrete
Iegat€de:
- o realizarepe carea awt-o io hecut(de exemplu:a luatun FB
la ..., a reutit sbrecitetoatEpoeziafrri si sepoticneascS, a
aJutat-o pemamas[ facecure.t€nie etc.);
- sAspundce anumel-a ajutatserealizezeacelludu, evidentiind
asdelpmctelesaletari;
- sdanalizeze critic celelaltepersoane$i si conqtientizeze
daceeb
aunumaicaliti! sauauqiprmcteslabe.
- Exhagerea unui gAndpozitiv careseJ ajutesa-$icon$tientizeze propria
valoare(de exemplu:,Fu suntbun la . . .I"l ,Joti avemadt calitili cat
ti dcfocte!"; ,Nimeninucstcperfectl"etc.);
- Decuparea literelornecesme pentrua scriemottoul(gendulpoziti\,Jpe
carton;
- Lipirealiterelorpe cartcoulcolorat,astfelincatsi fie construitmottoul
ales;
- A$ezarea cartonuluiundevain cabinetsaupoatefi dat copiluluiacasi
pentu a fi a;ezatln canerasa(aducaldu-iin mintemorcuaccstgand
pozitiv);
- Discufi finalecu priyire la modulir carecopiluls-asimft pe parcursui
aciivititii Siceanumea invElat.
!
Daci avem in corciliere un preScolar care u-$i are insutitd deprinderea
& a citi, se pot decupa ittlagini care si simbolizezemottoul, :timbolurilertind
&se de cdtte copil.
!
+ Dacd shactura mottolrlui esteprea lungd (inclade prea multe a ,inte),
&mci sepot decupasilabe sau cwinte intregi din rcviste.

k m.ripootc ulliza Siin...:


'relafonate (mottoul se reflecte rcguli de compoltareasertiv! in interaclirmile
dceilal,ti)

163
**stabilirea relatiei consiiier-copil (mottoul flind u.ul sau toate principiri:
consilierii; reguli do qompofiarein cabinetetc.)

67. Agrofe colorute

Obiectir: con$tientizarea
calitililor prin stimularea
cxploririi personalc
Melodd terapeuticd:constructiedin natedale
Materiale: o brdlad (alezatd fic pe mena consilierului.
fic pc mdnau<
pipuqi), agmfede birou multicolore
Etape:
- Specificarea rolului pe carc il are brilam in accesorizareauie
\ estimenta!ii Ia lemci/harbali
papu$it
Acceotuareamoti\,lllui pentru caresepoafid br6.t5ri;
Anun.tareatemei pe cale o vor realiza in cadrul acestei activitifi. t
anume: constmirea unei bd,tixi ce va avea ca elementecomponeE
calitd$lc copilul;
- FiecareagmfEde birou, utilizate in construireabrildrii, va fi asociatEc:
o calitatepe careo are copilul (daci acestanu poatese enun1ereatat Je
multe caliti!, consilierul poate se-i vini in ajutor specificandcete\,a!E
carele-aobsemt pc parcursulgedintelor de consilierel0);
- Construireabre,tirii se va finaliza ahmci cand aceastaeste suficient d.-
lnare pentru a puteat pulatd de cihe copil pe man45;
- Subliniereafaptului cA de$inu $tim, avemmult mai mul:e calia,ti dec€
consideiSmnoi, iar impoftant este se $dm cun se ni le descoperimsa
sble recunoa$tem;
Disculii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcursi
activit.ilii $i ce atlumea invaFt.

Semaipoate tilizasi in...:


*cunoa$tereacopilului
+*stabilirca relaliei consilier-copil (fiecare
dinhe rrce$tiadoi vor r€aliza c
brafard,pc careo vor pufa pe pa.cursulitrtregii activite.tide consiliere)

'" Estefoarteimpodanta
sircdtateaconsilieruiui,
calilnljl€copiluluitrebuiesi fie susrin.e
dc exempleconcrctein care accsteaau fost puse ir e\,idenlnpc pa.cursulsedinlctorG

164
S. Srtcfutecu semihle

(biectiv con$tlentizarca sprijinuluide careare partecopilul din


parteacelordinjur (colegilor,prieteniloffamiliei)
kodd terapeuticdt .onsfuolic din materiale
Nteriale. o sticluF de 500 ml ftansparenti(celede Prigatsunt
foaxtebuno),pietricele,seminlede porumb,seminlede
mac.
Enpel
- Discutarea problemeipe carecopilul a dezvoltat-o(legati de stimade
s1nescdzutl);
- Disputarea cogriliilor nesilitoase pe carc le-a dezvoltat prin
exemplificarcaunor situadi concretelegatede o realizarepe care a
aluto in hecut,copilulfiind rugat:
- saspunece anumcl-a ajutatserealizezeacellucn_r, evidenfind
astfelpmctelesaletaxi;
- sdanalizozo critjc celelaltepersoane
$ishconltientizeze
dacdele
aunumaicalita,tisauau$ipuncteslabe.
- Asociereapietricelelorcu calitifle celemai importantealecopiluluigi
aqezarea acestorain sticluta (stmtul fomat fiind de aproximativo
treimedin capacifatea sticlulei);
- in timp ce se pun pietriceleio sticlut5i se va cerecopilului sd dea
exemplude o situa{iediicila ilt carc acestecalit51il-au ajutat sa o
depageasci;
Asocicreaseminlelorde porumbcu colegii/prietenii(caresrmtin jurul
copiluluigi careil spdjini atuncicandarenevoie)qi alezaxea acestora
in sticluld(acoperindinc6o heimedin suprafate);
in timp c€ sepun seminleledeporumbin sticluli i seva cerecopilului
sAofererm exempludespeo situafediflcild in carecolegii/prieteniil-
auajutatsi o dqrateasce;
Asociereaseminfelorde mac cu familia (pZrinqi,ftali, bunici,verilod
etc.) $i sprijinul acordat de aceastain dep$irea unor situa,tii
problematice inlampinatedecdtlecopil;
Afezareaseminlelordemacin sticl45penecandaceasta seumple;
in timp ce sepun seminfeledemacin sticluli i seva cerecopiluluisd
ofercun exempludespreo situalidificild ir carefamilia l-a ajutatseo
depS!easc5;

165
Concluzionareafaphrlui cA in o ce moment dificil pe care 11avem h
\aafi putem sdapelim la cevasaucineva caresdne fie aldhtri:
Discutii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcursd
activititii si ce amtne a invatat.

Semaipoateutilizati in...1
*allxietate (celo trei categodi:
Fopriile calititifo4e, prietenii Si famitia
reprezintiur sprijinpecaresepoatebazain odcesitualiearxiogene)
**rela,tionaxe
(celedouxtipuri de seminlcai piehicelelereprezintidiveNitatea
umani, subliniindfaptul ce ne compledmunii pe altii atuncicandsihEtiao
cere)

69, Mdryelele agice

Obiectiy: couqtierihzetreapunctelor tari qi limitelor


propdi prin dezvoltarea capacid{ii de
autocunoattere
Metoddterape ticd: c,onshucliedin materiale
Materialet pas13l inoasede diferite modele (melciqori,
penDeetc. ), o a1alung5 de aproximativ 40-50
cm,
Etape.
Analizamaterialelor cesevor utilizain realizarea mdrgelelor;
Realizarea rnirgelelorprin insimreadiferitelormodelede pastepe aF
pusdla dispozitie;
in timpul confecliondriimirgelelor,corsilierul va trebuisi iniliezeo
discut'elegatdde: ce anumeii placecopilnluicel mai mult la propri
pelsoanl $i ce amrme ii displace (observAndastfel nivelul (b
autocunoaStere al co!,iluluD;
Asociereamodelelordifedtepe carele aupastele(in mergelele pe c@
le confec{ione^zA) cu limitele $i cattelle copilului;in acestfel sep.a
disputacogni$i precum:,Nu imi place nimic 1aminel", ,,SunttE
prost!",,rAmnumaidefecte!";
Discufi finalecup vire la modulin carecopiluls-asim$tpeparcrrrsd
activit?itii$iceanurnea inv5_tat.

166
k maipoate utiliza ti in.. ..
tkla,tionare (diferitele modele de pastevor simboliza diferenlele dintre noi ca
lEsoane, diferenleledinhe colegii de clasaeic.)
*rhzvoltarea anolionald
[mele momente ale viclii genereazi emotii pldcute
lrimbolizate de unele modele de paste, pe care copilul le preferb), altele
Dmente neplicute, triste, grele etc. (rcprezentate prin celelalte modele
ritizate)l

i. Sacul lui Moq Cfician

Abiectiv conltientizarea calitAflor prin stimularea


explordrii personale
k1 odd Ierdpeuticd. colajul
futeriale: Anexa X.3 ,,Sacul lui Mo! Creciun", vati,
lipici, creioanecolomte
Etqe:
Discutarea roluluipe carcil areMoqCriciun in viaF noashe;
Colorarcafefei1uiMo$Cl,ciun, ilusflati Fesaculdin Arcxa X.3;
Lipirearmeibucdfide vati ce si reprezinteba6a $i mustalalui Mos
Cracilm;
- Pe spatelesaculuioopilul va fi rugatsanoteze/dcseneze ce schimbdri
dore$tesi seintamphdeCtdciun:
=.\egendimc! egtiMoSCrlciun penhuo zi. Ai ioateputerilesale.Gande$te-te
e anumeai dori si seschimbedeCr5ciunin viafata.Te rog sedesetezi/notezi
lucruriin sacullui Mo$u'."
-este
- in timp ce copilul noteazi/deseneazb consilierulhebuiesA initiezeo
discujiecare sd aducahfomatii clarificatoatelegatede ce anume
dore$tecopilul si schimbein viala s4 cum ar fi via,tadupdaceasti
schimbaxe, amaxfi posibilsi seintAmpleacestlucml
- dacedorinlelecopiluluisrmtnercalisle,iralionaleseva continus
cu disputareaacestom,
- iar daci schimbirile sunt de natud poitivd, se va incerca
gisireasoluliilorcarepot ducela aceste
modrficfi
- Disculii fmalecupdvire la modulln carecopiluls-asimft pe parcursul
activiqii ti ceanumea invdlat.

I mdipoateutiliza;i in...:
*anxretate
x*depresie (copilul va desenacum ar areta o zi pedectA fericiti pentru eL
Si
umdrindu-se in acestcaz identificareashategiilor carepot duce la indcplinirea
unei asdelde zile)
***dezvoltarea imaginaliei (tema desenului in acest caz va fi la alegerea
copilului, ilusbind ce amunear facedac[ ar fi Mog Crdciunpentru o zi)

71. Calitdli .lecapate

obrp./lr: conslienliz.irea
purcr<lor prin sdmulareaOa
'ari ^ ,,r-,
exploririipersonale ,i( )-al
Mebdd terapeuticA:colajnl )( \,^
f-f-
Muleriale: Ai\exax. ,.Calitaii decupate"(xerocopiepe \--l '- \--l
o foaie A3), foadece,revistecu difcrite teme$i imagini, lipici
Etuqe:
- Analiza revistelorpusela dispoziqie$i discutarcaimaginilor careii atrar
ate4ia copilului;
- Alegerea din imaginile analizarea catorva simboluri pertru cali€rile
copilului; imaginile pot simbolizaatit cali6Ji fizice, psihice,sociale,c*
$i lucruii simple (de exemplu o fustilA roz, foatte fturxoas5,pe careo
are !i f€ti,taveniti- in consiliere sau, in cazul bdiefeilor, un calcuiarcrr
dotat c! o tehlologie avansatd,acestemici obiectereflectind posibile
calitalialecopiilo!);
- Decupa{eainaginilor reprezentatir,-e qi lipirea acestorain cercudle dic
anexA;
Disculii finale cu privire la modul in care copilul s-a simlit pe parcrusii
activititii $i ce anumea invdlai.

SemaipoateutilizaSi in...:
*cunoa$tereacopilulLli

72. Cele 4 rcli

Ohiectil,: conqhentizareairnpmtului nefavorabil al


cerin!elorabsolulistelcgaLcde propria
pe$oanA
Metode terapeutice: modelajul, construc.tie din
materiale
Mateliale: plastllii/paste pcntl1tmodelaj,o malhuti fud rof.i

168
Bape:
- AnalizamaSinuiei$i specificaleacauzeidatoit6 cdreiaaceasta nu mai
estetunctionali(nuareroti);
Modelarea celor patru ro.ti din naterialele puse la dispozilie
(plastilin6r'pastn);
Atezaxea celorpatruroli in loculcelorcarelipsesc;
- incercareafunction-driirDaSinul€i, copilul fiind inhebatdace aceasta
poatesameargA acumcearercti;
- Odatdcupunereain funcliunea ma$inu1ei, copilulesterugatsedeajos
rolile $i sdle analizeze
foarleaient;
Esterugatseprecizeze dac[ce]e4 roli su perfbctidenticej
Odati ce s-aobsorvatfapt! ci rolile suntdiferitc,consilierulva afrma
taptulcA:
acesteroli nu sunt realizate perfect, ele to1 au ajutat la fi.|nclionatea
-DEi
Shulei. Acela$i lucru putem sAafirmim Si desprenoi, chiar daci nu facem
lEfe4t uIl anurrit lucru lru inseanmdcd suttem progti sau incapabili, iar acel
hru poaie fi chiar foartebine realizat."
Copilul esterugat sAofere un exemplu il1 care el llu a fost mutumit de
ca rezultat a a!'ut in i|Ideplinirea unei sarcini, dar aceastaa fost foa.te
bine reali,,a{-dgi apreciarade cei din j ur:
- Reasamblarcama nufei;
- Disculii finale cu privire la modul in oarecopilul s-a simtit pe parcursul
activitblii $i ce anumea tnvafat.

&mai poateutilAaqi in...l


)trfeclionism

169
i x-p+
t6:
\< e

t'70
Xo,

< E-
i\

\\
.\!

t7l
qF
A

T\

- i:
iE
xn
=*
<i'
9P

' I
J

173

_)
ta:

l7s
XI. ANXIETATE

73. Ealca cu griji

Obiectit: dezeoltaxea gendirii pozitive $i a


aulocontrojului in situd.rji
an{ogene
Mel odd tel apeuticd. oigafil
Materiale: Atexa XI.l ,.Barca cu griji", doui foi
dehfurie,{4 (albdqigri), instrunentedescris,un vasclrape
Elapel
- Discutareastirii aL\iogenepe carecopilul a dezvoltat-o;
- Exemplificareagendurilor care ii trec prin minte atunci cald se simL-
trisl (de cxcmplu; ,Este $oaaric testul pe care il voi da!", ,,CE
siguraolanu voi IeL!$isa iau un calificativ mare!", ,rAm nurnaidefectel-
erc,r;
- Notarea acestor gdnduri pc foaia de hirtie de culoare gri (de cafr
consiliersaucopil);
Inainte de a scie fiecare g6nd pe foaie, creionul se va lipi de tdmpla
copiluluj afiImand cd,jn acestfcl qeiomrl absoarbegendtrltregativdir
minte 5i il scrie pe hatie, hsend in acesr t'el loc numai gandudlor
pozitlve.";
- Seva constxi barcadin foaia de hdrtie respectendetapeleprezentatei[
AnexaX-I.li
- Dupi finalizarcab5rcii, foaia pe cares-aunotat gendurilenegativese\a
rupe in bucdt mici de cat e copil $i se vor a$ezain barcd;
- Dupd a$ezafeagendurilor negativea1ecopilului in barca,aceastava E
pusAin vasul cu apd, penhu ca la sff4ihrl programului de la Scoala
coDsilierul se pund barcula pe r6ul care traverseazi oralul (dacd pril
apropiereagcolii trece o ape curgetoare,se poateducebarca,impreune
cu copilul, pentru a lisa gindurile negativesI curga odata cu apa diE
acelreu);
- Copilul va fi rugat sa spund ce g6nduri pozjtive are acum in mint -
avdndin vederecd cele negativeau fost lterse de oilre creion $i atezate
in barcd;
Discutii finale cu p.iyirc la rnodul in carecopilui s-asimfit pe parcusui
activitilii $i ce anumea ?nvitat.

t76
9mai poateutilizaSiia...:
'd.presie
+ftrie (h locul foii gri pe caresenoteazegandurilenegative,sova alegeo
fraie rogiecaresAsemnificefuria; aceastava fi mpti in bucdtimici $i va fi
rFza6 in bnrcuti)

:-1.Grijile eau fisipit

l)biectiv: dez\toltareagdrdirii pozitive gi a autoconholului in


situafii abxiogene
Jb tod,i terapeuti cd I pictuta
ftuteriale: o foa:Lede desen,acrxtrele,p€nsulode diferite 1n5rimi,
rm pahar cu apd, bucAfi de $ervetele,rm baloA lm ac cu
gdmdlie
tupe:
- Discutarea stariianxiogene pecarecopilula dezvoltat-o;
- I seva cerecopiluluisedeseneze pe foaiadedesenstarcaemotionalipe
care o simte, gdndwile care ii trec prin minte (creendu-seastfel
irnagrnea stdriian<iogene cu emoliileqi gdndudlenegativeresimlitede
copil);
Dupacepictua a fostfinalizati, aceasta seva rupeh bucSlimici 9i se
vor a;ezain interiorulbalonului;
- Sevaumflabalonul,urmendapoicaacestasi fie spartafard,pegeamul
de la cabirctul de consiliere,urmirind cum emoliile Si gandurile
negative sml luaredevdnr9irisipirc;
- Aceasdacliuneva simbolizagtergerea gdndurilornegativedin rnintea
copiluluii
- Copilulva fi rugal si ofercexemplede ganftni pozitivecareii vin in
minte,aclr1qcandcelenegatives-aurisipitin betaiavantului;
- Discufiifinalecu pdvire 1amodulir carecopih s-asim$tpe parcust
activitddi$iceaDume a hviJai

I maipoateutilizd;i in...l
*depresie
*filrie (picnua realizatdde citre copil va reFezenta emoliile gendLrile pe
!i
.de le are ir minte atund cdndesteirios)
. **fobii (picturava rcgezentafrica pe careo simtecopilul legati de Bau-bau,
son$trii,dentistdiferiteanimaleetc.)

177
75. T.tblouI fortirea,td

Obiecliv. dezvoltarca gandirii pozitive $i a


aubcont olului in sihratii anxiogene
Metodelerapeutice:pictura ti modelajul
Mateliale: Anexa XL2a., b. ,,Tabloul fortireafA',
ghips, matriti rarndde tablou pcntru obiectc
din ghips (se gise$tein comer!),o foaie de desen(de dimensiunea
potn\,1tipentrurarnade tablou),acuarelo, pensule,paharcu ap5,cilci
fE$iidecarton(utilizatepentrugratii),lipici
Etape:
- Discutarea st5riianxiogene pecarecopilula dezvoltat-o;
- Realizarea rameidetablouprin tumareaghipsuluiin formadinplastic:
- I seva cerccopiluluisi deseneze pe foaiadedesenstareaerno{ionalipe
care o simte, gandudlecare li trec prin minte (rcreAndu-se astH
imagineastdriiarl'riogene cu emoliile$i gandudlenegativerdsimlitede
copil);
* DupAcepichla a fostfrnalizati,aceasta seva lipi pesuprafafatabloutui
dinghips:
- Seva luao bucatidecatton$i sevor tlia (decAtlecopil)cinci fi$ii car
sAreprezinte g.atiilecevor fi pusela tablou;
- Sevor decupacele l0 lacAtedin Anexa)fl.2a. $i sevor lipi la capatd
fiecirei irnbiniri a grafilor cu ramatabloului(vezirnodeluldjn Anera
xl.2b.) pentrua nu permiteemoliilorqi gdndurilornegativesi iasi dil
picturn;
- Discufi finalecuprivirela modulin carecopiluls-asimlil peparcusul
activiti{ii $iceanunea invifat.
t''-' Este importa t ca rama de tabhu sd se realizeze
la ikceputul actirildtii
pekttu ca aceasta sd se poatd ifitAri, fiind astafelpregdtitd pentru etdpele

SemaipoateutilizaSiin...'.
*depresie
**fobii (itr picturd va fi desenati Iiic.! tut acesr
fel copilul va fi eliberat &
aceasteernotie,bsend loc curajului)

178
7S Zidul din cdrdrnizi

Obi.ectv: insu$ireaunor shategii de depSgirea


sihtaliilor anxiogene
hodd terapahcd: modelajul
lheriale: plastilirl,A/past5pentru modclaj de
culoarecArdmizio,o foaic de desen,creioanecolorate,foarfece
Eaqte:
Discutareas6rii auiogene pe carecopilul a dezvoltat-o;
I se cere copilului sAindoaie foaia de desen,impar,tind-oastfel in doud
jurnntili;
- Apoi esterugatsd-qideseneze pe unadintrejumAt5,tile
autoporbetul
foii, iar ln cealalt?ijumdtate se deseneze/notczogandurilc $i emoiile
negativepe carele simte;
- Dtrpd ce a finalizat desenele,foaia va fi rupti prin locu] in care a fost
hdoit6, iar cele doui imagini se vor aSezade-o parte $i de alta a mesei
de luqu;
- Din plastilina saupastapusd la dispozitie, i se va cere copilului sa tlcA
un zid dh cdrdmizi (ce se va aqezape mijlocul mesei,inhe cele doud
imagini desenat€)caresd-l despartdde gandwile 9i ernoliile negative;
- Fiecareonrnmidi pe care o va realiza copilul va tuebuiasociatdcu u1
gand pozitiv sarl o strat€gieoare si diminueze situa{ia anxiogenepe
careo heiefte;
- DupE ce llr]alizeeu,1cate o c5xSmidE,aceastava fi a$ezatasub forma
rmui zid, conshuind astfel o bariere inhe copil Ei gandurile/omo$ile
negative;
- Consilierul va sublinia multitudineade gdnduri,strategiipe carecopilul
a reusit sAle oferc ca exemplu qi cet de putemic estezidul pe care l-a
conshuitj
- Discufii finale cu privire la modul iir carecopilul s-a simit pe parcursut
activitilii Sice anumea invAfat.

* maipoateutilizaSiin...:
'depresie
:itabilirca rela,tieiconsilier-copil (fiecare cdrimidi reprezent6ndo informalie
ib:prc fiecare,zidul construitsimbolzand importanlamuncii ii echipA)

l'79
77,Mesaj cdbe ...

Ohecriv: insusireaunor shategii de depe$irea situaliilor


anxiogene
Metodd terapeuticd.conshucfiedio matedale
Mdterialet pasb lainoase sub fonnl de litere, lipici,
carioci, rm petsonajdin deseneleanimatepreferate
de citle copil imprimat pe o foaie de hdrtie
Etape:
- DiscutareastdJiiafiiogene pe careoopilul a dezvoltat-o;
- Disputareacognifilor nes5retoasepe carc le-a dezvoltat (de exeqth
,,Nu suntbwr ia nimic si de aceeavoi lua rm calificativ mic la lucrae-.
,"Am numai defectel"etc.)prin exemplificarea
unor situalii
legatede o realizarepe carea awt-o furtecut, oopilul fiind rugal:
- si spuni ceanumel-a ajutatsi realizezeacelhrou, evi
astfelpunctelesaletari;
- sAanalizeze cdtic celelaltepersoategi secon$tientizeze
dace
aunurnaicalili$sauaugipuncteslabe.
Extragerea utruigandpozitivcaresiJ ajutepe copil si-qi
-
propriavaloare(de exemplu:,,Chiardacdnu iau utr calificativbuD
lucmrcadecontrol,aslanu inseamnicdsrmtprost!");
- Lipirea mesajuluipe irnagineain carcse afld personajuldin desentb
animateprefemte;
- Cu ajutorulcadocilorsepoatecolomfiecarelited in partepenhua f,
maiatactiv pentrucopil;
- Disculii finalecupiivire 1amodulb carecopiluls-asimtitpeparcrEsd
activit6tii$iceamrmeainvifat.

Semaipoateutilizati ik...l
+depresie
**stimi de sine scazut5
***fobii (pe$onajuldin deseneleanimatepreferateva fi ,,pdzito1'ul
copilulul'i
cel ca.reii va amintimereugandulpozitiv;penhuacestlucru seva construin
mesajspeoificpenlrudepdgirea fobiei)

180
7E.Oglindd,oglihjoard

Obiectiv: llrsutiea unor sfategii de depngirea situafiilor


afiiogetre
lletodd terapeuticd. prcfuia
Ualeriale: o oglindi de dimensiuni mari (cele utilizate in
cabinetul de logopedio sunt foarte bune), pensule de
diferite dimensiuni,acuareledin hlb, un paharcu apX,un burete

Discutareastdrii arxiogenepe carecopilul a dezvoltat-o;


Copilul va fi rugat si ilchidd ochii (dacAnu ii esteconfortabil, poatesd
dmare cu ochii deschi$i)Si sd-$iimaginezeoum este o zi fericiE din
viata sa,de asemeneava fi rugat sAdescriece gande$teSi c|'|mse simte
itrh-o astlel de zi:
Dupd ce copilul esteimplicat afectiv in imagerie,esterugat sd deschide
ochii qi si spuni ce vede tn oglindi (dacncopilul intaDpird dificultEli
in a desc e mimica sa ce expdoi emolii pozitive, consilierul va veni in
spdjir, ofedndu-i catevaindicii);
Penhlr ca aceastastaresdnu fie hecdtoare,copilul va fi rugat sb se uite
h oglind; $i se-qidesenezefala pe aceasta(daci dorette, copilul poate
si adaugeelementein plus care sdJ bine dispunA$i care sd accetfueze
staread€ bine reflectati prin mimica, de exemplu: mustafd,pdl5rie ba-s
ro$uctc.);
DupAfimfizarea desenului,copilu] va {i rugat si identifice modalita$le
plm cale ar putea sd experiment€zeacole emolii pozitive (reflectatein
desenulde pe oglindi) $i ast5zi,cAndproblemasa incd existd (suger,ind
aslfblenu4areacatopashategiidedepqirea stirii aDxiogene);
- Odati cu identificareaunor strategii, consilierulimp1eunicu copilul
vor alegemodalitStileprin carepot fi pusein aplicare;
- Discuii finalecu privirela modulin carecopilul s-asimlitpe parcursul
activitdlii$i ceanumea inve{at.

I maipoale lilba tiin....


:depresie
'*dezvoltareaemolionale(vor fi desenate rnai multe trdiri afective,avdndca
nodel expresiilefaciale ale copilului refloctatein oglindi; emoliile vor fi
r$ciate lor cu gandurigi comportanente pe carele-arputeamarifestaahrnci
.ind experimenteazao astfeldehAire)

181
79.Cordelulacu anten,
L{.\
Oblpctrr:rnsusirea unor srategii de dcpalirea siruafirlor,ry-\\
.aiogene \]
[
Metoddterapeutic d'.conshuoFe din rnateriale
Materiale.AnexaXL3 ,,Cordelulacu antene",o cordeluplat6,staniol,sdrmi
degrosimemedie,doudbuc[{i deplastilini neagd
Etape:
Discutareastfuiianxiogene pecarecopilula dezvoltat-o;
- Exemplificarca rmorginduri negativepecarele-adezvoltatcopilul;
- Consilierulva informacopilulcd:
.,Ceeace\tomrcallzaMi vaveni in sprijinulnostruahuri cendavgmnevoiede
ajutor in rezolvareaunor probleme.Acest lucru nu este altcevadecato
cordelulacu antene,darnrroricefeJdeantene,acestea srllt femecatedeoarec
pot sdabagi toa6 fo4a Siencrgiapozftivedh jur $ine va ajutasdgdsimsol4i
penhua depiqiproblemelecucarenecontuntarn."
- Construirea cordeluleiprin parcwgerea etapelorredatein Anexax[.3 i
anumei
1. pe mijlocul cordeluleisevor lega str,insdoui buceli de sermA
2. cordelula se va inveli in staliol, iar cele doui bucif de s6rd
(caresimbolizeaZ antenele)vor remaneneacopo tc;
3. 1ocap5tul celor doui antenese vor inflge doun bifute (realizae
din plastilind neagrd).
- Dupi finalizarea cordeluiei, aceastase va aqezape capul copiluti
pentru a putea ,itrage toata energia pozitivt' necesari identific.fi
strategiilorprin carepoatesAdepbeasci situaliaafiiogena;
- Copilul va Ii rugat se se concenh€ze(penhr ca,,antenelesAse incarEE
cu energiepozitivtr') Si sA giseasci catevastrategii prin care poate i
depd$easc5 tr5irile negativepe carele simte;
- Sg alegeuna dinte acesteaqi se incercaptmercaei in practiod;
- Disculii iinale cu privire Ia modul in carecopilul s-a simlit pe parcrlrsl
activiti{ii $i ce anumea iovd.tat.

Semaipoateutilizaqi i ....
*depresie
**dezvoltarea gdndirii - rozolvare de probleme (cordelqa poate
fi un obied
familiar cabinetului, iar intotdeawracAnd un copil iotampina dificultnti io.
rezolvao problemS,poateapelala aceastdcordelule)

182
8. Noaptea magicd
/: s} ^k
.)biectit: insuqiJea unor strategii de depqirg a
situaliilor anxiogene
*7'7-tr
*todd terapeukcd:colai)l
;((
*t\:ft )

ft
Itrteriale: Anexa Xf.4 ,Noaptea magict', un cafotr
A4 galbe4 rm cafion A4 albastru inchis, foaffece, lipjci, creioane
colorate

Discutareasttuii anxiogenepe carecopilul a dezvoltat-o;


Exemplificarearmor gandurinegatjvopc carele-a dezvoltatcopilul;
Notarca./desenarca emofiilor negative pe carc le simte pe cafonul de
culoare albastru inchis (desenelcse vor face cu ncgu, chjar dacd
acesteantr vor fi in coftmst cu flmdalul);
Decupareastelulelor fi a hmii din Anexa XI.4 (care in prealabjl a fost
xeroxati pe un cafion de culoaregalbend);
- Lipirea acestorape foaia albastrd(care de altfel simbolizeazi situalia
anxrogen5pe careo simtecopilul);
- Copilul va fi rugat se descnezein fiecarc slcluld o persoatracareii estc
alitud in aceastAsitualie difioilE, jar pe suprafala lunii va hebui sa
notezetrei caliti,ti pe carcl€ dcfine;
- DupEfinalizareadesenelor. copilul \a fi rugalsa speciEcemodaliulea
pdn caxeacelepersoanegi propriile caliti$ pot sll ajute in depd$irea
situaliei anriogene pe careo simte (in acestfel se realizeazddisputarea
cogni{iilor iralionalepe carele-a dezvoltatcopilul);
- Disculii fnale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcursrl
activitetii $i ce anumea invitat.

k maipoate utiliza ti in. ...


*gimd de sine sc6zuti
*tlelalionare

183
'€

lTt+ a.

Z6P
'<s |;t

(
rr
f\
I rl

rl rl

.! ,h

<s
ti

I rl rl

I rl

185
*E
6E

18 6
t
s
\\
-F
xl
;n
<*
.!

187 j
I

I
d

xs

188
XII. FOBIIiTRICI

11.Monstrulefii haioSi

fi,iectiy: depe$rea$Arii de ftici pe carc o resimtecopilul in


legehrli cu aaumiteobiecte/persoane
&todd terapeuticdt pichna
.&tteriale: o foaie de desennrare,acixr€le in tub, pensuled€
diferite mirimi, lm pahaxcu ap6,lervelele
Eape:
- Discutareaa ceeace simte $i gande$tecopilul in momentelein care
experimenteazh fricd putemicd (de exemplutfatd de Bau-bau,de
mon$tri,dediferiteanimaleetc.):
I seva cerecopiluluisadesenozc obiectlrlfricii pe foaiade desenpusd
la dispozilie;
- In tlr]lp ce acestadeseneazi,consilierulva lansaintebdri legatede
cogniliile9i emoqiilepe carcle simtecopilulaturi cendsegaidestela
obiectuJ fricii;
- Dupd ce copilui a teminat desenul,comilierul 11va ce.e sAadauge
elemente cares6-1facasi aratecaraghios(ul nasro$u,cArlionfi,ciucuri
etc.);
- Analizamonshulefuluihaiosrezultat5i evidenfierea unor strategiide
depiqirea fticii (de exemplu:,Ahmci cand!i-e fiice de Bao-bausa-!i
amllrte$ticecaraghios esteel!");
- Discu.ti:ifinalecuprivLela modulin carecopiluls-asimft peparcursul
activitdtiiSiceanumea invdlat.
!
Desenul vafi dat copilului sdJ ducd acasd,pentru a I utiliza in momentele
h caresimteJricd.

* maipoateutilizaSiin...:
rr$ietate (tema pictudi fiind gindurile qi emo.tiilesim{ite de copil in situada
rEiogena)

&L Veioza,prielerra mea

dlrzcliv: depi$ireastdrii de ftici pe careo resimte copilul in


legfture cu anunite obiecte/persoane

189
ANEXE
AnexaD(.I
OmuldezdpaddcArlio4at

11'1