Sunteți pe pagina 1din 54

Metoddteft)peuticd:prctwa

Materiale: o yerozeal cdreiabajurestode ouloaredcschis4 acuarclein ule!


pensulede diferite mtuimi, un pahal cu apA,$ervetele
Etapel
Discutareaa ceeace simte$i gardegecopilul in momentelein cc
expedhenteaziftice putemice(de exemplu:fatrAde Bau-bau,&
monstri,dediferiteanimaleetc.);
Personificarea veiozei in cel mai apropiatpieten al copilului fir
desenarea oohilor,nasului$i gurilei,caresdinsulleleascaveioza(sepdt
adenga$i alteelemente doritedecopil);
Aprindereaveiozeipenhua observaimagineaproiectata peperete;
Analizarezuitatuluioblinut$i evjdcnlierea unor stategii de dep4iF a
Aicii (de exemplur,,Atuncicarld!i-e frioi de Bau-bau,poli sAapriEi
veioza,iar aceast4cu ajutomlluminii sale,va alungaliica.");
Discu$ifinalecu privirela modulin cafecopiluls-asimtitpeparcusd
activit5,tiiqiceanumea inveFt.
t'r' Este imporldnt sd se utilizee linii groase pentru pictarea pd4ilr
componenteale felei pe abajur, penht ca refleclia acestora (pe perete, h
momentulapfinderii veiozei)sdfie vizibild

tt l/eioza va li asezarain ,amera copilului.

Semaipoateutiliza;i in...:
*depresie(veiozava avearolul de a-i toansmitegenduri
$i emolii pozitive)

83.Detectitul ...

ODr'.gctlv:
identificarearmor stralegii de depe$Lea sterii de
fiicd resimliti de copil in prezenlarmor
obiecte/persoane
MeIodd terapeuti cdi modelajnl
Matetiale.Anexaxl.l,.Detecti\,!i...", plastiline,scobitori
Etape:
- Discutareaa ceea ce simte $i gandette copilul in momentelein cae
eqrerimedeaza fiicd putemici (de exempiu: fat6 de Bau-bau, &
mongtrii, de diibrite animaleetc.);

190
- T6nsfomrarea copilului intr-un detectiv cate ate menirca de a prilde
obiectul fricii (in acest fel, copilul va deveni .Janifoml", iar obiechrl
&icii fiind cel ,yAnat";
- Modelareaunei insigne(vezi modelul Fezentat in Alexa K.2) caresi-
I instalezeoficial pe copil in fimctia de detecliv;
In timp ce modeleMd iosign4 copilul va fi antenat in gAsireaunor
shategiiprin carepoatediminM Aica;
Inscriptionarea pe insigni a numelui oopilului (in locul spaliilor
punctate);
- Disculii finale cu pdvire la modul in cme copilul s-a simlit pe parcursul
aotiviElii ti ce anumea i[ve!at.
t
t- Insigna va rdmdneIa copil, aceastaaminti
.lu-i mereurolul sdu de detectiil

k maipoateutiltzaSiin ...1
'anxietate (stlategi:levor fi generatepentru depigireasituafei anxiogene)
**dezvoltarea gdndirii rezolvare de probleme (insigna ii va ofed copilului
-
inspirafe 9i pLrterein a gdsi solu.tiile cele mai eiojente peDtru tezolvarca
qmblemelor)

E4.Bodygaa ul meu

Cbiectivt depdliea sdrii de ftica pe care o resimte


copilul in legehxdcu amnniteobiecte/persoane
\Iel odd terapeuticd.co]J,strdclie
din materiale
Tlateriale: Anexa XL2 ,,Bodyguardul meu", imagini
din Anexa Finald" un ciorap de darnd (negru),
rumegu{,fbarfece,lipici, a1dde cusut,ac

- Discutareaa ceeace simteqi gendeqtecopilul in momentelein care


experimenteaza frici putemicd(de exemplu:fap de Bau-bau,de
monthi, dediferiteanimaleetc.);
- Constuireaullei pipuli din rumegu$,pe carecopilui seo simt5aldhri
in infrudareafricii, respectand
etapeledin AnexaXl.2l
1. umplereaciorapuluicurumegugqi legareaacestuia cu aF;
2. rcalizaxea wechilorprin legarearmorproeminenledin rumeguq
pe o parte Si pe alta a capului (prin cioup se extragepu.tin

191
rumegu$$i se leagAciolapul cu aie, realizandastfel doi.E
mingiule);
3. insuflclireabodyguardului prin lipireapdrlilor componenfe ale
feleidecupatcdin AnexaFinali;
4. din frgii de hertie,incrett€ clr lamaunei foarfece,sepot ara:a
fire depa.r.
in timpul confecfonirii papugii,copilulva fi anhenatin gasireauD,lr
stategii de depdgirea fricii, metodein care poate fi implicar !i
,,body$lardul"consmrit;
Disculi finalecu privire Ia modulin carecopiluls-asimlit peparclrsal
activitd,tii!i ceanumea invdtat.

Semaipoateutiliza$iin...:
xanxietate
**depresie(bodyguardulfiind cel careii va da puteresd depe$easc5
emoliile F
gandurilenegative)

85.Hora

ODie,tir': idenrificarea unor suaregii de


dep4tue a starii de ftice resimlite de
copil in prezenlaunor obiecte/pe$oane
Metoddterapeulicd: construcie din matedale
Materiale: Anexa Xl.3 ,,Hom', un cafion A4 colomt, foarfece, creioare
colomte
Etdpe:
- Discutareaa ceea ce simte $i gendestecopilul in momentelein cat
experinen'Leaz5ftice putemice (de exemplu: fald de Bau-bau, de
mongtri,de diferite animaleetc.)i
- Construireaunui grup de suport caxesd-l ajute pe copil sEdepi$easc5
frica, gnp ce va includepersoaneleprinsein hom pe careo vor decrpe-
- Se realizeazAhora prin parcurgereactapelorilustmte in Anexa )fl.3. ti
anune:
L cattotul a$ezatin pozilie orizontaleva fi impdr.titln cinci pini
egale, utikand creiomrl pentru hasarea celor palxu lhii
despA4itoare(aceastdetapdse poate realiza de cAhe copil sa!
eonsilierulpoateoferi cafionul dejaimpar.tit);

r92
2. plierea carlo rlui in cinci ptu{i (liriile ltrai deschisela culoare
repfezinti indoiturile, iar cele negresrmtcapetelefoii);
3. desenarealmui om pe paftea orientatdin sus (fie dupt lablon,
fie hdependenl in funcdede nivclul de dczvoltareal copilului);
4. decuparoadupi conflr, im unde se afla linie continui foaia
dmene nelaia6 (aceasta rcplezent'and por,tiunea prin care
oamcnii din hor; rdma! unili).
- Odald ce s-afinalizat decuparca,copilul va f1 nrgat sddeanume fiecdrei
persoanadin hora, in imctie de cine poatefi al5turi de el atunci cdndii
va fi fiicd;
- Apoi copilul poate se desenezemembrii din echipa sa, in conhtul
peffonajelor ce formeazi hora, iar in timpul desendrii copil l va da
exemple de shategii pdn care acea pe.soanS poate sal ajute in
momentul in caresimte frice;
- Discufii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcusul
activitefi $i ce anurc a inv6lat.
I
I
2' Consilierul vd trebui sd realizeze.singuracest decLtpaj,cel pulin o datd,
inaintea inceperii actit'ildlii, pentru a-;i itlsuti corcct fiodalitate de execulie
lfiind impofta t loc l de unde sepomette decupaleoqi partea ce va rdmdne
netdiatd).

Semaipoateutilizd;i in ...:
*dcprcsie (membdi din hora vor reprczentapersoanelecare pot fi aldhri de
copil ln momentelede tristeie)
**cunoa$tereacopilului a dinamicii familiei (hola va rep.czcntafamili4 iar
-
iopilul va fi persoanadin mijlocul horei; copilul va fi rugat sd nLmeasci !i se
desenezemenbdi familiei, consilierulurmdrindpozitia acestorafali dc copil)

86. Punga de chipsuri

Orl"./ : identificareaunor stuategiide depi$ire a stirii de fricd


resimfite dc copil in prezentaunor obiccte/persoane
lletodii lelapeuticdt cor'\stru4iedin materiale
Jtaterialei Aiexa XI.4,,Punga cu chipsuri", o lingur6 de 1emn,
o pung5de chipsuri mare $i goal5,ald, carioci saupax,ti
componenteale fetei decupatcdin Anexa Finale,
fbaxfece,o foaie de hartie colotatd

I9.l
Etapea
Discutarca a ceea ce simte $i gande$tecopilul in momentelein caqe
experimenteazi fiice putemici (de exemplu: fafa de Bau-bar! di
mon$trii,de diferite aninale etc.);
- Construirea mei sperietori de monstrii din punga de chipsui
parcurg6ndetapeleprezentatein Anexa XI.4 qi anume:
1. seva plme lingula de lemn in pr.rngade chipsuri;
2. se va lega pmga de chipsuri prin locul in care incepe coa&
linguii de lemn, realizdndin acestI'el capul sperietorii;
3. se va tAia padea de jos a pungii de chipsuri in nui multe A;iL
realzand astfelcorpul sperieforii;
4. se vor desena/lipiochii, nasul, gur4 iar pAn va fi redat Fin
fasii de haftie hcrelite cu larnaunei foarGce;
5. seva da un nume sperietorii
in timp ce se construiesfesperietoarea.copilul !a fi mgat se &-r
exemplede ce anumeva spr$e spedetoareacetle obiecful fricii (lucrr
saupenoanS);
- Disculii lmale cu privire la modul in carecopilui s-asimlit pe parcul$l
activititii $i cc anumca invalat.

Semaipoate utiliza ti in ....


+dezvoltareaimaginaliei

194
ANEXE
Anexa)flI.1
Detectirul...

195
.'j s
t+

196
XF
;N
AnexaXII.4
Pungadechipsuri
XIII. DNPRESIf,

87, Nori defu und

Oriecliv:identificaxea
unorstrategiidedepagire
a stirii
dedepresie
Metoddlerapeuticd:pictwa
MalelialetALexaXlILl ,Nori defurfuni", acuarele,
peNule,un paharcu ap5,qervetele
Etape:
- Identificarea gandurilor, emoliilor !i comportamentelot pe care le
nlanifesd copilul, stabilind as$el tabloul simptomatological deprcsiei;
- Pictareanorilor de filhmd (contu€ti in Anexa XIIL I ) cu albastruincbis
5i asocierealor cu emotiile, gAndurile 9i comporla.mentele pe care le
simte copilul (acesteasepot nota pe nori, dupdfaalizarea picnfii);
PictareaSoareluicu galben qi asocierealui cu modul in carear dori se
arateviala sa (descriereamodului de viald dorit poatefi nota6 pe soare
dupdce acestaa fost colorat);
- Pictarea rMelor solare (care stdpuu qi ahmgd norii de ftttune) cu
galben $i asocierealor cu gandurile, emoliile $i compoftamentelecare
ar putea sd-l ajute pe copil se traiascdmodr de viale dodt (se poate
notape fiecaremzd cetelm comporlament,gandsauemolie);
- Copilul w fi rugat ce aleagi ua comportahent din cele asociatec{r
mzcle solife pe careil va pune in aplicarepandla $edintaviitoare;
Disculii finale cu privirc la modul in carecopilul s-a sim{it pe parcursul
activitelii ti cc anumea inv[.tat.

Sefiei poateutilizati in...l


*anxlelate
xxfobii (noril vor reprezentafrica pe carc o simte copilnl lcgatd de un obiect/o
pe$oana, ftvele pot simboliza mijloacele pdn ca acestapoate se depileasci
frica saupersoanclccarepot sil ajute in acestsens,iar Soarelereprezinti viala
sadupAce va depe;i fiica)

88.Apelal de urgenld

O6r2rlru identificarearmor strategii de depdgirca st?iriide


depresie

t99
Metodd terapeutid. desensl
Materiale, AiTexaxlll2 ,"{pelul dc urgenqd'(rerocopie pe o foaic A3),
qeioane colomte
Eldpel
- Identil'icarea gdndurilor, emoliilor $i compoftarnentelepe care 13
manifestdcopilul, stabilind astfeltabloul simptomatological depresiei
Asociereafiec&ei tastea telefonului (desenatin Anexa XIIL2) cu ceteo
persoani/shategiepe care copilul poate si o abordezein momentelein
caxe stzrea sa depresiva sc inteisi{icd (tasta 1 = cca mai apropiaLa
peBoanAcareiapoate sd-i solicite aj torul, tasta 2: ull comportammi
adaptativpe carecopilul poatesd-l faci in momenteledificile, asocie.ea
cu tasteleteleforului finalizendu-sein momentul in cae copilului nu-i
mai vine nicio ideesauin mome[tul cind s-aajunsla tasta9);
- Pe fiecare fastA, copilul va desena un simbol care sa sugereze
persoanele$i strategiilepc carele-a alescu o etapdmai deweme:
- Disculii finale cu privirc la modul in carecopilul s-a simtit pe parcumri
activitilii gi ce anumea invilat.

Se ai poateutiliza;i in...:
* relafionare(tasfelefiind asociatecu comportamenteirsertivepe carecopilul le
poateadoptain interacfionareacu ccilalqi)
**firde (tastele simbolizand shategii de managemental furiei la care copilul
poate sA face apel atunci cand expeirnenteaza o situalie ge.eratoare de
agresivitate)

89,PluS,eroulmea11

Orieclrvridentjt-lcarea
unor strategiide dep$irc a l.*,i i- ,)
surii dedepresie
Metocl:rt afcutk?'.cotajul.desenul ,'- S. -
Materidle: Ancxa XIiI.3 ,,..., eroul meu' l. ., j i ,;'i
(\crocopiepe o l'oaicAJ), re\i're cu
pe$onajedin d€sene animate,foar{ece, lipici, creioanecolohte
Etape:
- Identificareagandurilor,emoliilor 9i comportamentelor pe care le
ftmifesti copilul,stabilindastfeltabloulsimptomatologic al depresiei:

'' Titlul activitalii esie exemplificativ, h locul lui .,Plut' putend fi rrecut nunel.
peNonajui!rcf'eratdecalrecopildnrdcseneaninate,deaceeatitlulAnexeiesjec

200
Decuparea pe$onajuluiprefemtdin revistelepusela dispozilie$i lipirca
acestuia in cerculdin AnexaXIL3;
Copilulva fi intrebatcum aornneconsiderica eroul saudin desenele
anirnatepoatesddepi$easce momenhrldificil prin caretrece;
in buclelea;ezatedeasupra pe$onajului(lipit in anexd),copilul va fi
rugatsi deseneze shategiilepe careeroulseule va adoptadacdar trei o
experienfdasemdnatoare lui 0ueldu-l ca exomplupe Plu$,acestaar
puteafl ajutatde prietenulsduTigu, axmancaun borcdnelde miere
pentu a se simti mai binc, s-arintahi cu prieteniisdi Purcelug9i Ru
etc.);
T€nsformaxea strategiilorpe carele-al puteaexperimeltaeroulsiu in
metodelepe carc le poateadoptacopilul (de exemplu:numirearului
prietencarosbl ajute,consumarea unui alimentprefemtcaxesd-iad[cd
bunddispozilieetc.);
Disculii fmalecupdvirela modulia carecopiluls-asimlit peparcursul
activititii si ceanumea invitat.

Jheidei.
- Dact revisteleincludimaginicarear puteasimbolizaposibileleshategii
adoptatedeeroulcopitului,aturci desenulpoatefl inlocuitcurealizarea
acelorimaginigi lipirealor in bucle.
unui colajprin decuparea

I maipoateutilizaqi in...I
'dezvoltareagandirii- rezolvaredeprobleme(sarcinala carcva fi supuseroul
.Dpiluluiva fi aceeadea gdsishategiiderezolvarea uneiprcbleme)
-*alxietate

!n. Perinqa veseli

unorstrategiidedepStirca
Oriectivridentificarea
ste.riidedeprcsie
Aetoddterdpeuticd:coistrucliedin materiale
\e.ela'. inagini
flaprialet Anclay'Il.4 ..PeriniF
din AnexaFinah,lipici specialpentrunatedaletextile
Etape:
Identifioareagendorilor,emofilor qi comportamentelor pe care le
al depresiei;
nanifest5copilul,stabilindastfeltabloulsimptomatologic

201
- Consilierulii va descriecopilului stareade histe{epe care o simle
pen !a sa:
,,Pe ni1ata mi-a spusca estetare supiratA.Te vedede foa e multe ori trist, lira
pofte de joaca, fir; dorinfa de a vedeape cineva. Aceste lucruri o intristeazi
lbarte tare $i pe ea $i nu $tie cum sAte ajute sAte ltrvesele$ti.Dar eu cred cU_
pentru inceput, noi trebuie sa o inveselim pe perinifi. Pentru acest lucru am
adus aici mai nulte imagini pc care tu poi sa le ljpe$ti pe pednili, peffiu ca
aceasta sdfie veseli."
- Copilul va lipi imaginile pe caro lc alegedin celepusela dispozilie (por
fi dccupatedin Anexa Finald), imaginea din Anexa XIIL4 putand fi
luateca model;
- Ln frnalizarcaconshucliei, consilienrl va inzestra pednila cu misiunea
de aJ bine dispunepe copil, iar acestadin urmd, de fiecarcdati cind se
va uita la perini-ti. va tuebui sd-$i aminteascafaptul ci ea este vesela
penrua-ilran.mire aceaila\tarctr lUi;
- DiscL{ii finale cu pfivire la modul in carecopilul s-a simtit pe parcusul
achvitatii $i ce anumca invilat.

I
Este importdnt cLtperinila decordtd sd le una aduid de cdtre pdrifili de
acasd,unape cdre copilul o are in camerasa.

I
" Inaginile neceliare penfi'Lt decorarea pe nilei trebuie sd.lie specilice
penttu Jbtile (de exemplu.futura;i, albinute, floricele etc.) sau bdielei (de
eretnplu: mingi, calculatar etc.),depinzandde copilul venit in consiliere.
t
t Perinila vaf clu,sdfu cAte capil a&$d asezati in cdmera
li r^a.

SemaipoateutilizaSi in ...:
*fobii (perinigaavtud rohl de al feri pc copil de obiectul
fiicii)
**arxietate \? fi inzestlata cu capacitatea
G)erinita de a-l incura,jape copil in
situaFileadiogene)

91. Hdittttla la uscal

Metoddterapeuticd:constaucliedinmateriale
Materialet Auexa XIIL5 ,,Hdinula la uscaf', matdiale

202
textile, foadece,rm vas cu ap4 o ati, clamesau agafe de birou, o
sarma

IdentificareagAndurilor,emoliilor $i compofiamentelor pe care le


banifestdcopilul,stabilindastfeltabloulsimptomatologic al depresiei;
Croireaunei hainutedintr-obucatade matedaltextil (vezi etapeledin
Anexa)(III.5);
imbibareaacesteia cu apd,in vasulpusla dispozifie;
Aqezarea heinufeila uscat,prinprindereaei cuclame,deo samd;
Asoci€reahdinuleicu copilul, iar apa carepicurl din aceastava fi
asociaticu tristeleaprofimdipecareo resimfecopilul;
Stropiide api caresescurgvor fi asocialicu melodepdn carecopilul
poates5lasetristqeasAiasi;
La frnal,copilulva fi rugatsAspuoacumar fi dacahdinulaar fi uscata,
iar el nu ar maisimJiaceastaredet isteF;
Discugiifinalecuprivire la modulin carecopilul s-asimft peparcursul
activitilii Siceanumea invaFt.

Senai poateutilizati in...:


*fi.uie(shopii de apacarcse scurgdin hiinuJi pot rcprczentastmtegiilepdn
carecopilulva15safuria sAiasl din suflelelulsiu)

92, Opetdeaprotectoare?

Obiectiy rdentifiaarca rmor shalegii de dep4irc a


stariide deFesie
){elodd terapeliicA: cobshucliedin matedale
Jlateriale: o bucata de material textil de culoare
leagrd, foarfece,o salmi, agrafedebirou
Lrape:
- ldentificareagendudlor,emoliilor 9i comportamentelor pe carc le
manifesacopjlul,stabilindastfeltabloulsirnptomatological depresiei;
Consilierulil va ruga pc copil si deoupezeo bucatadin materialul
negrLrpusla dispozifie:
..Gandcqtc-tece aceasta bucatEdenate al esteperdeaua careseafli in fatata.
Noi, cei carene aflampe cealaltiparte,nu vedemnimic prin ea,adicdnu te
vedempetine.Perdeaua s-afomat oalxtaceemogiile9i gAndurilercgativeqi-au
gdsitloc in suflelolultiu. Parceeadorest€sete protejeze,dm... eanu face
altcevadecet se te asculdi. Rugimintea mea esteaceeade a glsi modalititi]e
ce ar putea se faci aceitstepcrdeamai veseE, mai fansparentdpentru a vedea
plin ea?"
Copi)ul va fi rugat sa trunsfo1mepcrdeauaintr-ura prin care se poale
vedea(de exemplude poatefacemai scufiA,sepot decupamici g5urele.
sepoateiipi cevahaios,colorat etc.);
- in timp ce copilul va realiza aceastetransfomrarejconsilierul va asocia
acliunile copilului cu strategiile pe care acesta le poatc adopta itr
eliminarca emotiilor qi gindurilor negative (de excmplu: daci clewl
aiege sd realizezemici gdurelein perdea,consilieml poate sil infebe
pe copil pe cine vedc prh ele, idenlificdnd astfel persoa[ele sau
Iucrurile pe carecopilul le Fetbrfli
- Disculii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcusul
activitdlii Fi ce anumea invi,tat.

Semaipoateutilizati in.--l
xarxietate

93. Lacdtal

Obiectiv: ide,;tificarea unor shategii de depiqire a stirii de


depresle
Meta.ld terapeuIi cd'.tnodelaj]ol
Meteriale: Aneta XllL 6 ,,Lacdtul", plastilina sau pastdpentru
modelaj,o scobitoare,rm cutter
Etapea
Identiflcareagindurilor, emopilor !i conportamentelorpe care lc
manifestE copilul,stabilindastfeltabloulsimptomatologic
al depresiei;
Consilierulva rugacopilul sdmodelezeun lacit inchisdin materialele
pusela dispozi,tie,runarindimagineadatAcamodelin AnexaXIII.6;
Asocierea lacdtuluicumotiwi peftr carecopilulsesimteajatdetuist;
Modelareaunei ch€itecaresa aibemenireade a deschidelac5tul.si
implicitutjp catresuflelelulcopilului;
Asociereacheileicu shategiilecaxel-ar puteaajutape copjl sdt1use
mai simtatrist, sAii placadin nou sAsejoacecu colegiisauprieteniiin
larc, sAnu semai simt6singuretc_;

204
- Odatace cheitas-a inc6rcafcu st€tegiilepe carele-a oferit copilul,
aceasta vaputeadeschidehcetul(consilierulvarugacopilulsdlipeasci
in lacdtcheia,imiiandastfelacliuneadedeschidere a hcAtuhi);
- Seclionareahcetului cu uo cutter, simbolzend astfel deschiderea
acestuia;
- Discufiifinalecu privirc ia modulin carecopiluls-asimlit peparcursul
activitifi giceaoumea inva{at.

Semaipoateutilizaqi in...:
*rela{ionare(itr cazul copiilor introvertili stategiile identiflcate fiind cele care
i-ar putcaajuta si socializezecu cci din jurul sdu)

94. Luminare cu model

Orr:eclivi disputarea gandurilor negative pe carc copilul le-a


dezvoltat A
U
Metodd terapeuticd.scl)lptr'fia
Materidle: Anexaxnl.T ,,Lumanarecu model", o lumAnare(1*i
model) de lungime medie $i groas5, un cuttcr de
dimensilmi mici
Etapea
- ldentificareaganduilor. emoliilor Si compofiamentelor pe care le
manifcstdcopilul,stabilindastfeltabloulsimptomatologic a1deprcsici;
- Disputarea cogniliilornestudtoase (de exemplu:,,Nuam nicio valoare,
$i no voi reu$inimicl"; ,,Cesensare se merginainte,oricum nu voi
pulea trocepesteaceslobstacol!";,,Via.tae groaznici, $i asava fi
mereul"(Ellis $iBemard,2006,p. 219)"seva rcalia in timp cecopilul
sculpteaze diferite modele(vor fi luateca exempluceleprezetrtate in
AnexaXIILT) pe suprafa.ta ludnant;
i. liniile $erpuitereprezintisuiqurile(implinirile) fi coboragurile
(neimplinirile)pe carc hebuie se 1eparcurgemin via$, dar
aceasta llu sesfi$e$teatuncicdndaparecobor6.sul;
2. micile sipituri simbolizeMipedcolelecarenepandesc in viatd.
lhl sepot evitadacdsuntobseFatedin timp;
3. Iiniile ftarte sugereazemomentele decotihnapc carele avemin
viafi, thldupd ce amtrecutde varful acestoru, vine din nou rm
drumlinigtit;

205
4. liniile dgspicate reprezinli momentelein carehebuiesAlutu
decizii,iarin funcliedeacestgavom mergerrai departc.
in tealnareafieceruihodel, consilierulva cere copilului si-i ofere
exemplecondetedinvialasain carc:
L a avutpartederealizari(reprezenatdsui$urile);
2. a alut pafiede situaliineplicute/pericole/accidente,
darpe car.
le-aevitat;
3. a alut pafie de momentedificile, dar pe carele-a depi5itsi a
urmatapoio perioadidetimp lini!&n;
4. a luat deciziilepotrivite(consilierulpoatesubliniacAhotiraEa
dea veni la cabinetuldecoIrsiliereesteo deciziebund,careil \a
ajutasi dep6$easce problemelecu caresecotrAunti);
Disculii finalecuprivireIa modulin carecopiluls-asiJnlitpeparcursul
activitS,tii
qi ceanumea invefat.

Sefiei poateutilizati in ...1


*an&etate

95, Clovnal

ODlectivi identificareaunor strategii de depi$ire a stirii


de depresie
Metodd terapanti cd: c olai
Mdteriale: Anexaxllf.Sa., b., c. ,,Clovnul',, tbarGce,Im
panou din polistiren (50/50 cm), ace cu gimilie,
creioanecolorate/cadoci
Etape:
Din per,filecornponente decupatedin Anexa XIII_8a.,consilierulra
construiimagineaunui clor.npe panouldin polistiren(avendcamodel
clovnulprezentat in AnexaXIILSb.);
Identificareagendurilor,emofiilor Si comportamentelor pe care le
manifestacopilul,stabilindastfeltabloulsimptomatologic al depresiei;
Analiza clourului a$ezatpe panoul dir1 polistiren prin descrien:a
emotieipecareacestao simte:
Asocierea tristefi clolnului cuceasimfitddecopil;
Copilulva fi mgatsareannjezepe4ilecomponente alefeteiclo.i,rrului-
astfelincatacestasi fie vesel(veziAnexax]II.8o.):

206
1. in momentul in care copilul rearaqjeazasprenceneleclo\'lrului,
va fi rugat se specifice ce anune il face pe clow ,,sd-qi
descre{easoh ftuntea';
2. in momentul in caxecopilul repozilioneazdochii, va fi rugat si
ofere un exempludespreo intamphrc caxel-ar faoepe clovn sb
nu nai aiba o pdvfuetrist6;
3 . in momentul in carecopilul rea$eazdgura, va trebui si spuni ce
anumel-arputeafacepeclow sarTdmbea'ci:
Dupd ce clovnul cel vesel a fost finalizat, oopiL va li rugat sd il
coloreze, descriind modul in care se simte clovfl-rl acum, dupa ce a
elpedDentat lot ceeace a spusmai de\rreme;
in timp ce copilul coloreazdcloltrul, consilierul il va anhena intr-o
discuie pdn care copilul va trebui sa ofere exemple (ca $i in cazul
clovnului) de situalii care l-ar ajuta ,,sa-$idescreleasceiluntea'', sd nu
mai aibd o ,,privire trist6', ti ce l-ar determinasd zambeasca,gesind
astfel stt'ategiide depi$ire a stftii depresive;
Discutii ftrale cu privire la modul in carecopilul s-a sim,tilpe parcursul
activiti$i $i ce anumea iivalat.
t
Este importa t cd pd4ile cotrqlo e te sdfie prinse in ace cu gdmdlie ii nu
Iipite,penh"uca elewl/pre;colat"ulsd le poatd rearanja.

Semdi poate utiliza ;i in ...:


*dezvoltarea emolonald [asocierea cmoliei exprinate de clovn
(tristele/fericire)cu gendudleqi comportamentece le-ar puteamanilestal
**relafonare (itr cazul copiilor inftoveiifi marginaiizali se vor stabili
strategiileprin carc ar putea se socializeze$i rnodalitateaprin caxear putea
punein aplioareacestestmtegii)

20'l
* ,ss
- - ,i
N RG.
z i{
<P-
<P
209
210
a*

:r
<^!
!r r.
Rs
t:E

I
J
212
2l -1
AnexaXIII.7
Lumdnareanmodel

O o
O o
O

2t4
Dr -\-/ /

ul{
\\\ro
\-r
\_-/
\
(o '!
-o

;!
;i -
IT
ds

2r'7
XIV. FURIE

96. Amprehte

Obie.lit: insu$ireanofunilor legate de compodament

tt
,,agresiv", ,,asertiv" $i ,,pasiv" prin
confhentizareaimpaotuluipc carc il are fiecarc
asupn propn€i persoane$i asupracelorlalli
Metoddterapeuticd:dactllopic ta
Matefialet Lrnpaherco api, un vas mai mare cu ape.un buete, acuareleil1 tub.
o pensul5groasi, o bucatade faianfi, trei bucigi de p6ui albi (de
dimensiuni50/50cm)
Etape:
- ldentilicareagendurilor$i comportarnentelo. pe carc le rnanifesta
copilulatuncicdndsimtefurie;
- Stabilkearepercusiunilor comportamentului agresivmanifestatin rn.Ina
eliberirii necontrolatea furiei;
- Plezentarea celortreitipuri decompofiament (agresiv,asertiv,pasiv)cu
ajutorulmaterialelor pusela djspozitie,qi anume:
L din acuareleleprezentese va alege o culoare(de exeuplu
roqul2)caresdsimbolizeze furia:
2. seva a$eza(pebucatade faianfi) o ca.ntitate destuldemaredin
ouloaxea rosie;
3. seva imuia pensulain apE,apoiseva linbibain acuarelele de
pe firianld;
4. copiluliqi va acoperitoatdpalmacu culoarea roqie;
5. copilulva agezapalma,pictafdcu ro$u,pe supmfalaalbi a unei
bucnlidep6nzi;
6. seva faceasocierea intre amprcntarorie, rimasepe bucatade
penzi, gi r5nilepe carele producemnoi (celordin jur) atunci
candsuntemagresiyi:
,,Chiar daca noi ne eliberimde furie (in acela$imod in carepalmas-acurilat
deculoarearo$ieprin amprenta ei lasatapepenzaabe) $iincepemsdne sifilm
nlai bine,nu inseannAcd qi ceilal.tisesimtla fel, ba aceqtiasuntchjarr6tri1ide
frvianoastrl.Acestlucru inseamnd sdnecomportdm agresir,.,,,

' ' \ m alesc ul o a re aro ti e a a c u a re te todr.^ a r penrrue\empti fi cdrese va Jol osicutoJrea


.1ers5de cirre copil. caresarepLezntci8ra.

2t8
7. seva recolorapal:rnacu acuarele,simbolizenddin nou fuda cale
ne acapareaziin difcrite situalii tensionate;
8. se va utiliza buretele $i vasul cu apd pentuua gtergeculoarea
rosie depe palni;
9. se va face asociereainhe cum anumcburetelespal6culoarcade
pe palnd, $i ceeace putem facenoi penhu a eiiberairia firI a-i
rdnimc cei dinjur;
lin momentul in care Sq!]UI $tergecu buretele culoarearo$ie de pe mefiuF,
consilierul va da exemple de sfatcgii asertive pdn carc se poate rezolva un
conflict sau se poateelibera finia. in acestfel se va acccntuaexistentafo{elor
proprii dc a clibera furia frrd a-i lini pe ceilalli, la fel cum $i buretelepoate si
gteargiu$or culoarearogiede pe palr]le.]
10. dupd cc pahrxra rem€rscurati! se va pune amprenti pe cea de-a
douabucatede penzealba:
,,Vedemcd dc aceastidatEnu am mai ldsatnicio arnprcnti rosie pe parza albi,
acestlrrcru insearDE ce... daci noi reutim sd gisim modalitdtile optime de a
reducefuria, atunci cejlalli nu vor fi r6ni1i.Cum buretelea reu$it si speleulor
culoareade pe palmi, la fel si noi ne descarc5mde tensirme-dar fir6 a-i rdni pe
ceialli di]tjvr. Acestluct u inseam d sdne compotldfi aset1i.,]."
1L copihl va fi ruga sdpictezedin nou palmacu culoarearogie;
12. de aceasti dati nici nu se va mai purc amprentdpe cea de-a
treia pdnz5,dar nici nu se va uailizabu.retelepentru a indepefta
culoareai
,,Acum, palna nu doreqtesI laseamprenti pe panzaabA, de fapt nu dore$tesA
aibAnici un contactcu ea.Ata srmt$i unii copii... simt fifiie, dar nu dorescsf, o
axigrioizeze'.Acesta eetea)mportamentulpas?r, in care !$ spunemcelor din
jtl| ceeace gdndimgi ceeace sim.m. GAnde$te{e!Cum te simti acum c6nd
culoarease usci pe pa1m6?(...) Palma devine aspre$i inestetich,iar pielea l1u
mai este atat de flexibila. Aqa este $i in situafa in carc ou elibefdm furia, ne
simtim sufleleleledin ce in ce nui incarcate,nu ne simlim confortabil in piclea
noashi etc.. De aceeahebuic sa gdsim cum allrllne putcm sd nc exieriodzim
gandudle$i emofiile, dar firi a-i rdni pe oei din jur."
- Exemplilicarca unor sittatii in carc copilul s-a compofiat asertiv
(reu$jndastlel ce rezolveun conflict ffud a-i rini pe cei dinjur);
- Disculii finale cu privie la modul in carecopih s-a sim$t pe parcursul
activit4ii fi ce arume a invdlat.

219
Semaipoateutilizali in...I
*dezvoltareaemotional5(dupi ces-aurealizatamprentele pebuc5{iledepenza
copilul va 1i rugat se deseneze cu o nuanli mai inchisd,expresiilefaciale
corcspunzatoarc steriloremolionalepe carear puteasi le simtaceilaltjatMci
candsunaemt agesivi, asertivi,pasivi)
- -rclanolufe

97. ehemotoc de ate

Obiectir: rdentlfrcarcaunor stategii eficiente de


exprimarea a furici
Metoddterapeu ticd: cor\strucfedin materiale
Mateialet nn ghemdea\i
Etape:
- Copilulva fi pus si Lr.peun fir lung(aFoximativ1,5/2m.) de atddin
ghemulpusJadispozilie;
- Din firul de a(6 copilul va febui sa rcal:rzezE vrr ghcmotoc,bine
incbcgat;
- in etapaurm5toarecopilul va fi rugatsd desfacifuul de a!4 cAt de
repedepoate (se poate da o perioadi de timp FestabilitEde 5-7
secuncer;
- Asocie.ea,,pagubelor" adusefirului de a1i(fie cAva fi rupt,fie cdva fi
incalcit gi mai tare)cu ceeace poatdsd apar6ln urma exteriorizerii
ineficientea fidei:
,,Putemsi nc gandimla faphi ceacestghemotocdeaie,pe carel-ai formattu-
reprezintafttria pe careo acumulezii[h-o situafjelerNionantA. Modalitatea
rapidddea desfacefirul deaF nu a a!-utrezultatepozitivc,ba chiars-aruprs-a
incalcit!i mai tare.La fel sepoateintamphDiinh-o sifual.ietensionad,cand,
dacanu suntematenii la crml ne exteriorizlm fillia acumulati,riscem sA
sufedm$imaimult."
- Realizareaunui alt ghemotocde ala (dacafilul de agi din primul
gLemotocs-a rupt, se poatelua rm alt fir, respectanddimensiunile
primului);
I seva cerecopiluluisddesfaca firul deal4 astfelincatsetrul rupd;
- Asociereastrategieide deznodare a firului de ala, bazatepe caln $i
rAbdare, cumodalit5tileeficientedeexprinarea fudeil

)20
,,In aceasti situalieghemotoculde atd reprczirlfi acelaqitip de i]de, dar
modalitaleaprin caredm exprimaFoe diferitd.Acum ne-arnbazatpe caln $i
rebdare,iar in acestcazamavrt decegtigat, firul dealhrdmAnAnd intreg."
- Copilulva fi rugatsi gf,seasca strategii€flcientede exprimarea iriei,
fiind utilizatao situafietensionate
concretE dir expedenFsa;
- Discufiifinalecuprivirela modr h carecopiluls-asim{itpeparcursul
activit5tiiSiceamnnea inv6tal.

Semaipoate tilizaqi irr...I


*relalionme
**dezvoltareaemolionald

98, Urmele lin carle

Obiectiv: con$tienizarea impacfului


negativ pe calc poate sil aiba
exprimarcainelicienti a frriei
Metode modelajul,
constnrc.tiedin materiale
Vdteridle: Anexa Xry.l ,,Urmele . plastilinay'pasti
penmrmodelaj,
scobitod,Iegii din heltie

- Identificareagdndurilor9i compofiamentelor
pe care le manifestd
copilulatuncicandsimtefurie;
Stabilirearepercusimilor comporlamentuluiagrcsiv maDifestatirl u1na
eliberlrii neconholatea furiei:
Modelareaunei cdrli deschisc(dc dimcnsiunimai mari de 10/10cm)
din plastilina/paslapusah dispozife (puteti utiliza imagineadin Anexa
XfV. I ca model de cartedeschisi);
Realizareaa cinci-gasestegulqedin scobitori $i fuiile de hdrtie;
Notarca pe stegulel€a gdadurilor Si,/saucomportamentelorpe care le
manifestacopilul atunoi oand se simte furios (se vor selectadoar cele
dezadaptative,negative,care p.oduc Ieu propriei persoaneSi celor din
JUI);
Infigercastcgulelelorin cart€adeschise,simbolizdndastfel impactul
Randurilor/compoftamentelor asupmpersoaneicLrcarcinteractioneaza
copilul;

221
- Dupa ce au fost infipte toate stegulelele,alesteavor fi scoaseafari cu
u!uri4n, umrfud sa se analizeze urmele lesate in carte de varfit
scobitorilor;
,,Ce a rbrnas in urma infigerii stegulelelorin carte?DacAne gandim cI aceasta
carterqrezmta chiaf peNoarEcu carc avemnoi conflicful, putem sd vedemcfu
dc taxeo lbnim pdn gendurile$i compoftamcnielepe care le avem atunci cand
ne descdrcamfuria asupraei. Este foarte important si ne gandim la ce urmiri
au comporlammtelenoashe. De cele mai multe ori nu ne intereseaz5acesf
lucru, dar l'izualizind posibilele efectepe care le poate avea iria exTrimati
nepohivit... ar tebui sa stim si ne gAndim pulin inainte de a acliona. Ce
anumeam puteaspLmeatunci cand sirnlm frrie intense,dar nu dorim tofuqi sd-
i rAnimpe cei dir jur pdn comportamentelenoastre?',
- Copilul va fi antemt, h acest fel, se gdseasceshategiile optime de
managemental fitiei;
- Alegereaunei strategii gi aplicareaei ca tema de casi, pril1dh $edinta
mndtoare;
- Disculii finale cu privire la modui in cme copilul s-a silnlit pe parcursul
activitilii gi ce anumea inv5fat.

Semaipoateutiliza;i in...:
*relalionare
* *dezvoltarcaemolional5

99. Pdldfii eolorate

Obiectiv: idert],ficarcdsttategiilor eficiente de rDanagemertal


omoliilor negative
Metoddterapeuticd:construcfedin materiale
Materiale: Anexa XIV2 ,,Pdbdi colorate,,,t ei cutii goale de
iaufl (de exemplu cutiile de la iawtul de 125-150gr.),
hetie glasa6, lipici, a!6,/$nur,trei jucfii din cablnet
(caresuntpreferatede cahe copil)
Etape:
* Penhr inceput,copilul va fi rugat se aleagi hei foi colorate(din
setul de
heftie glasate)caresi exprimc urrnetoarcleernolii: furie, urd $i tdstele;
- Realizareapilfiilor colorate rmnednd etapele prezentateitr Anexa
XIV.3 ti anume:

222
1. tEier€armor fr$ii (dir cele trei hanii colorate) la dimensiunile
necesareperhu acopedreaoutiilor de iaurt (se va lipi doar pe
margineacutiei);
2. Iipirca hfutiei colomtepe cutjile de iaul:
3. legarca unui gnur (prin gaurile cutiilor de iaurt, licute de
consilier inaintea inceperii activi6.tii) care sd ajute la fixarea
palariilor pe capuljucariilordepluy:
Dupa ce peEiile au fost finalizale, acestease vor a5ezapc capll celor
trei juc5rii din pluq;
Copilul va fi rugat si verballzezecee ce gendesccele trei jucdrii de
pluq, linend seamade emolia pe carc o sjmt (furie, tristete gi ura) $i
mod[l in care acestease comportA(se pot lua ca exemplesihratii rea]e
hfute de citre copil, sifuatji cme au favorizaf manifestareacelor trei
npuri de emolii);
in cazul fiecdrei jtcfii de p1u$ se vor analiza efectele
comportameltelorpe carele manifesti (fie pozitive, fie negative);
IdentificiLreaunor strategiide rxrlageml-nt al color hei emodi negative;
Discutii finale cu privire la modul in carocopilul s-a simqitpe parcursul
activitelii qi ce anumea invalat

Semaipoeleulilizati in...:
*relalionare
* *dezvoltareaemolionalS

100. Ochelarii fe r mecali

OhieLtir,t identificarea unor strategii de


mamgemeff al liriei
Metoddlerapeuticd:corrshucliedin hatedale
Materidla: AnexaXN.4 ,,Ochelariifemecali", un cartonA3 colo|atrr, foarfece
Etdpe:
- ldentificarea gandurilor !i oomportamentelorpe care le manifestd
copilul atunci cendsimte i[ie;
- Stabilirearepercusiunilorcomportamenfuluiagesiv nanifestat in urma
eliberarineconrolate a funei;
- Decupareaochelarilor din Anexa XIV.4 (anexa fiind copiata pe un
cartonA4 coiorat);

'' Culoarcaca(onulli s6fie unadinte celcprefeBtede c51recopil.

223
- in timp ce copilul decupeaz5ochelarii din arcxx, consjlierul il va
infbrma desprefiagia cu caresunt incdrcatiocheladil
,,Ace$tiochelari nu sunt ca oricare alii. Sunt fermecali de Zfuracea bun4 care
nu mai dorcgtesa fie furie printre copii. De aceeaa creatace$tiochelaxipe care
poatesh-i poafiA oicine doregtesI scapede fruie. Ea a spusca in momentulin
care ochelarii vor fi puqi pe ochi, conflictuyceartava fi v5zut?ipdntr-un alr
mod, unul carenu declan$eazlfurie."
- Se va alcge un conflict pe care copilul l-a dezvoltat cu o pcrsoand
anume,!i va fi rugat si{i puni ochelarii;
Dupd ce !i-a a$ezatochelarii, copilul esterugat sd sc gaideasci la cum
anumepoati si vad[ situalia rcspectiva,astfel incdt aceastasI nul mai
inirrie;
in acest fcl se vor gdsi excmple de ganduri/comportamcntepe carc lc poate
adoptacopilul ir sihralii tensionate,evitandastlel furia $i agresivitatea.
Sc vor alegecatcvaexempledc gdnduri. comportamentepc caxecopiiul
se le adopteintr-o situatie de conflict ce poate apAreapane la $edinle
urndtoare. gandindu-sela faptul cA poafte ochelarii fermecali de la
Zana ceabunS;
- Disculii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcursul
actjviteii ti cc anumea invf,lat.

SemaipoateutilizaSi tn...l
*dezvoltarcaemolionali (in momentulin care igi va puoe ochelarii,
copilul va
expenmentaemolia enunlatd de consilier, iar copilul va hebui se spuna:ce
anumevedeprin ochelari de simte aceaemotie,ce ganduriii vin ln minte, ce ar
dori sI faci etc.)

loL Peisajul perfect

Orlecliv: identificareaunor sftnfegii de managcmental


tudei
MeIodd terapeuti cdI pictatu
Mateliale. o foaic albd A3, acuarcleclin tub, pensulede
diferite mdrimi, un pahar cu api, $eNe,tele,o
telecomandiTV
Etape:

224
- ldentjficareagandwilor $i comportamentelor pe care le manifcsti
copilul atuncicendsimtefirrie (se discuti o situatieconcretipe carc
copilula experimentat-o);
- Stabilirearepercusiunilor
comportamentului agresivmanifestatin urma
elibsrdrineconholate
a furiei;
Copilul va fi mgat senuneascepatii lucrud carc ii plac foartc mult (nu
vor fi specificatedomeniile,de exemplu:,,rndncare".,jocuri", ,jucdrii",
pedru ca ele\arypre$colarulsi nu fie iniucnlat in deciziile sale);
Pe foaia A3, copilul va desenacele paffu lucnri careii plac foa e mult;
in tirnp ce deseneazS,copilul va fl anhenat intr-o discufe legat5 de
motivele pentru care ii plac accle lucruri, ce emolii trdieqteatunci cand
le are, ce face in acele clipe eic. (punandaccerhrl pe emoliile pozitive
simfite in Fezenfa accstorlufiuri prcferate);
Cu ajulorul telecomenzii,celepahu luoluri vor fi codificaterdaci apasi
pe tasta I va api.ea prifiul lucru prefeftt, pe tasta 2 cel de-al doilea
g.a.m.d.;
Apoi se va relua situa,tiaconflichral5prczentati la inceputul activititii,
iar copilul va fi rugat sAinchidi ochii in llomentul ln care furia este
foarteinfense:
,,Atunci oAndsimli ci furia devinefoate putemici, am sete log se inch;i ochii
gi sd apegipe una dinhe cele patru taste,pgntru ca imaghea lucrului prcfcmt
ales s5-fi vin6 foarte repode in minte. AtuDci cand ape$i pe tastd, vei uita
complet de furic ai te vei gandi doar ld lucrul preferatce ti-a venit in minte. Te
vei sim9imai bine, frria va displiea, iar tu vei putease deschiziochii. Acum ce
furia a dispa.rutpoti s6-mi spui cum anune ai rczolva situaliaconflictuala?"
lin acestfel copilul va inv5la Si o metoddde rela{:ue, dar 5i una care se-i ajute
sddepileascl situaliile conflichraleinfr-rm mod adaptativ.]
- Disculii finale cu privire la modul in carecopilul s-a simlit pe parcursul
activitifi $i ce anumea invdlat.

Semaipoate utiliza Si i]1...:


*relationare
**dezvoltareaemotionald

225
!r> t
NX:
zt,"
<9 F
<a

226
22',7
Alexa )[V.3
OchelariiJbrmecali

T
!
22E
, ori\
"3n
/ t i .i,r

229
:
t

*
':

e
/\

\{

\=-
\\\
#\
\\l ,/

232
)8,
{l
I
(

I
I
I

i
(

e
236
II
JI

:
t()
lo
O,
\\
A
lfty

o
o
6T
,/V
lA t

$
E

240
,)
;3 E,I
(3 I
(b ^grr(
{3 \

f6 ($
rO
(0
( o,h (

r)
(

( or. t (
INDEX

anxietate,
18,20,51, 7l, 88.102,
143,144,159, 166,161, 189, imagina$
dervollarea ei. 28.29.37
191, 192,199,20t, 202,204, 38,39, 40,4t , 42, 43.44, s6,
206 5 7 ,58,59,89, 158,168,194

cunoa$terca
copilului,64, 81, 82, memoriei,
dczvoltarea 28,30,63,
83,85,102,104,106,110,122, 64,70,',1
1,'72
123,125,126,t27, 140,141,
142,143,r44,t45,t60,164, fobii,57,71,86,159,17'7,178,
168,193 180,199,202

depresie,
18,57,81,82,88,102, fi:rie,85,86,87,91,94,98, 103,
168,l',t't,178,179,180,l8l, 105,107,108,l't1,200,203,
182,r90, 192,193, 199,200, 218,219,221, 222,223,224.
201, 202,203, 204,206 225,24L

dezvoltarea
atentiei,29,30,43,44, pedecfionism,169
, 59,63,64,',|1,',t2,73
5',7
relationarc,
20,58,63,64,83,84,
dezvoltaxea capacitSliideluarede 8 5 ,86,I0t,14t, t4l, ls8, t60.
decizii9i asurnarea 161,162, t63,166,167,183,
i pentrudeciziile
responsabilitef 200,205, 20'l, 220,221, 222,
l.uate,43,44 2 2 3,225

dezvoltarea
creativitdlii,37, 38, 39, stabilirearegulilordin cabinet,122
40,41,5'7
relafei consilier-copil,
stabilirea
dezvoltarea emolioml416,58,59, 81,l l0. 141,142,t45,146,
63,64,80,81,82,83,84,85, 161,162,164, t',79
8 6 , 8 7 , 8 81, 0 3 1
, 0 71
, 081
, 43,
145,167, 181, 207, 220,221, stimildesineicazutA,
8l, l,04,l0( ,
222,223,224,225 t09,t24,127, 141,160,180,
1 83
dezvoltarea gAndirii,30,37,38,
39,40,59,73,101,146,176,
l't'7, l'78, 182,t9l , 201

245
{t,'-'