Sunteți pe pagina 1din 10

Pagina 1/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii

• 1.1 Element de identificare produsului

• Denumire comercială: Sabaspray 2505


• 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Nu există alte informa•ii relevante. • Aplicarea substanței /
amestecului Spray adeziv. • 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date
de securitate
• Producător / furnizor:
SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091
DC Dinxperlo Olanda

PO Box 3
NL - 7090 AA Dinxperlo
Olanda Tel .: +31 315 65 89
99 Fax: +31 315 65 32 07

E-mail: info@saba-adhesives.com Internet: www.saba-adhesives.com • Informații suplimentare pot obține de la: Departamentul
de HSE (e-mail: sds@saba-adhesives.com) • 1.4 Număr de telefon de urgență: SABA Dinxperlo BV: Tel .: +31 315 65 89
99

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

• 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului


• Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii. Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o
iritare gravă a ochilor. Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reac•ie
alergică a pielii. Carc. 2
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

Stot SE 3 H336 Poate provoca somnolen•ă sau ame•eală. • 2.2 Elemente pentru

etichetă
• Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008
Produsul este clasificat •i marcat în conformitate cu Regulamentul CLP. • pictograme de
pericol

GHS07 GHS08

• Cuvant de semnal avertizare • Componente periculoase care

determină etichetarea:
diclormetan Rosin

dihidro-3- (tetrapropenyl) furan-2,5-dionă


hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% compu•i aromatici • Fraze de
pericol
H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă
a ochilor. H317 Poate provoca o reac•ie alergică a pielii.
H351 Susceptibil de a provoca cancer. H336 Poate provoca
somnolen•ă sau ame•eală.

(Continuare. De la pagina 2)

GB

46.1.6.1
Pagina 2/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 1)

• Fraze de precauție
P260 Nu respira cea•a / vaporii / spray-ul. P281
Utiliza•i echipament individual de protec•ie conform cerin•elor.
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: persoana la aer curat •i să păstreze confortabilă pentru respira•ie. P403 + P233 A se
depozita într-un loc bine ventilat. Păstra•i recipientul închis ermetic. P501
Arunca•i con•inutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / na•ionale / interna•ionale.

• 2.3 Alte pericole


• Rezultatele evaluării PBT și vPvB
• PBT: Nu se aplică. • vPvB:
Nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții

• 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri


• Descriere:
Amestec de componente, astfel cum sunt enumerate mai jos. Compozi•ia procentuală se adaugă până la un total de 100%, cu ingrediente nepericuloase. • Componente
periculoase:

CAS: 75-09-2 EINECS: diclormetan 55.65%


200-838-9 Carc. 2, H351; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Reg.nr .: 01-2119480404-41-xxxx STOT SE 3, H336
CAS: 8050-09-7 EINECS: Colofoniu 28.99%
232-475-7 Skin Sens. 1, H317
Reg.nr .: 01-2119480418-32-xxxx
Reg.nr .: hidrocarburi 01-2119463258-33-xxxx, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclic, <2% 3,21%
hidrocarburi aromatice

Flam. Lich. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3,


H336
CAS: 26544-38-7 dihidro-3- (tetrapropenyl) furan-2,5-dionă 1,77%
EINECS: 247-781-6 Eye Irrit. 2, H319; Sens. Piele 1A, H317; Aquatic Chronic 4, H413
Reg.nr .: 01-2119979080-37-xxxx
CAS: 68610-51-5 produ•ii de reac•ie de 4-metil-fenol cu ​diciclopentadienă •i izobutilenă. 0,28%
EINECS: 271-867-2
Reg.nr .: 01-2119496062-39-xxxx Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 4, H413
• SVHC Nu se aplică. • Informatii
suplimentare:
- Hidrocarburi, C9-C11-, n-alcani, izoalcani, ciclic, <2% compu•i aromatici este un amestec de: Nafta (petrol), hidrotratate grele
(con•ine mai pu•in de 0,1% benzen, CAS Nr 71-43-2,. EG-number: 200-753-7), octan •i heptan.

Con•inutul exact al frazelor de pericol se regăse•te în capitolul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

• 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor


• Informatii generale:
Ia persoanele afectate din zona de pericol •i să stabilească.
Îndepărta•i hainele atinse de produs. • După inhalare:

Alimentare cu aer proaspăt •i pentru a fi sigur apel pentru un medic.


In caz de le•in, pacientul stabil în pozi•ie laterală pentru transport. • După contactul cu pielea: se
spală imediat cu apă •i săpun, clătind din abunden•ă. • După contactul cu ochii:

Clăte•te ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, trebuie consultat medicul.
(Continuare. De la pagina 3)

GB

46.1.6.1
Pagina 3/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 2)

• După înghițire:
Se clăte•te gura •i apoi be•i multă apă. Nu provoca•i voma. Dacă simptomele persistă, trebuie consultat medicul. • 4.2 simptome și efecte Cele mai
importante, atât acute, cât și întârziate Nu există alte informa•ii relevante. • 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și
tratamentele speciale necesare

Nu există alte informa•ii relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

• 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor


• agenți de stingere adecvați:
Apă gazoasă
Spumă rezistentă la alcool de stingere a incendiilor Dioxid de carbon Pulbere • Din motive de
siguranță extinctive neadecvate: Jet de apă • 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau
amestecul în cauză

În timpul încălzirii sau în caz de incendiu gaze toxice sunt produse. In caz de
incendiu se pot degaja următoarele substan•e: Acid clorhidric (HCl) fosgen

Monoxid de carbon •i dioxid de carbon hidrocarburi


halogenate • 5.3 Recomandări destinate pompierilor

• Echipament de protectie:
Purta•i costum complet de protec•ie.
Trebuie folosit un aparat de protec•ie respiratorie autonom. Masca
de protec•ie respiratorie.
Nu inhala•i gazele de ardere de explozie sau gaze.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale

• 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență


Păstra•i oameni la o distan•ă •i de a rămâne pe partea de Windward. Masca
de protec•ie respiratorie.
Purta•i echipament de protec•ie. Păstra•i la distan•ă persoanele neprotejate. Asigura•i o ventila•ie adecvată • 6.2 Precauții pentru
mediul înconjurător: Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafa•ă sau. • 6.3 Metode și material pentru izolarea
incendiilor și pentru curățenie:

Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lian•i acizi, absorbant universal, rumegu•). Materialul contaminat trebuie
eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13. • 6.4 Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea Sec•iunea 7 pentru informa•ii cu privire la o manipulare sigură.


A se vedea Sec•iunea 8 pentru informa•ii privind echipamentul de protec•ie personală. A se
vedea Sec•iunea 13 pentru informa•ii privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

• 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță


Măsurile de precau•ie uzuale trebuie respectate la manipularea substan•elor chimice. Deschide•i •i manipula cu
multă aten•ie. • Informații despre incendiu - și protecția împotriva exploziilor:

Păstra•i dispozitivul de protec•ie respiratorie.


A nu se pulveriza pe o flacără deschisă sau orice material incandescent.
(Continuare. Pagina 4)

GB

46.1.6.1
Pagina 4/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 3)

Urme de substan•e inflamabile pot colecta în camera de abur a sistemelor închise. Păstra•i clară a surselor de aprindere.

Aburii se pot combina cu aer pentru a forma un amestec exploziv. Poate deveni inflamabil în

timpul utilizării. • 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale

incompatibilități
• Depozitare:
• Condiții pentru depozite și rezervoare:
Păstra numai în ambalajul original. A se feri
de inghet.
A se feri de căldură •i de lumina directă a soarelui. • Informații despre depozitarea intr-un depozit comun: Depozita•i departe
de alimente. • Informații suplimentare cu privire la condițiile de depozitare:

Depozita•i în uscat •i rece, în recipien•i bine închi•i.


Depozita•i într-un loc răcoros. Căldura va cre•te presiunea •i poate duce la spargerea recipientului. • 7.3 Utilizare finală
specifică (e) Nu există alte informa•ii relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală

• Informații suplimentare privind instalațiile tehnice: Nu există date suplimentare; a se vedea punctul 7. • 8.1 Parametri de

control

• Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă: 75-09-2

diclormetan

WEL valoare pe termen scurt: 1060 mg / m³, 300 ppm


Valoare pe termen lung: 350 mg / m³, 100 ppm BMGV,

Sk • DNEL

75-09-2 diclormetan
dermic DNEL Consumer 2,395 mg / kg BW (Efecte cronice, sistemice) DNEL Worker
4,750 mg / kg (Efecte cronice; sistemice)
Inhalativă DNEL consumatorilor 353 mg / m3 (Efecte acute; sistemice)
DNEL Worker 706 mg / m3 (Efecte acute; sistemice) 353 mg / m3
(Efecte cronice; sistemice)
8050-09-7 Rosin
Oral DNEL Consumer 10 mg / kg (Efecte cronice; sistemice) Dermal
DNEL Consumer 10 mg / kg (Efecte cronice, sistemice) DNEL Worker
17 mg / kg (Efecte cronice; sistemice)
Inhalativă DNEL de consum 35 mg / m3 (Efecte cronice; sistemice)
DNEL Worker 117 mg / m3 (Efecte cronice; sistemice)
hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclic, <2% compuși aromatici

Oral DNEL Consumer 125 mg / kg (Efecte cronice; sistemice) Dermal


DNEL Consumer 125 mg / kg (Efecte cronice, sistemice) DNEL Worker
208 mg / kg (Efecte cronice; sistemice)
Inhalativă DNEL consumatorilor 185 mg / m3 (Efecte cronice; sistemice)
DNEL Worker 871 mg / m3 (Efecte cronice; sistemice)

• PNEC
75-09-2 diclormetan
PNEC ecosistemului acvatic 0.54 mg / l (apă proaspătă)
0,27 mg / l (eliberare intermitentă)

0,194 mg / l (apă marină)


(Continuare. Pagina 5)

GB

46.1.6.1
Pagina 5/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 4)

26 mg / l (tratarea apelor reziduale)

ecosistemul PNEC Aquatic 4,47 mg / kg (Fresh sediment apă)


1,61 mg / kg (apă marină sedimente)
PNEC Terrestrial ecosistemului 0.583 mg / kg (sol)
8050-09-7 Rosin
PNEC ecosistemului acvatic 0,002 mg / l (apă proaspătă)
0,016 mg / l (eliberare intermitentă)

0,0002 mg / l (apă marină)


1000 mg / l (tratarea apelor reziduale)

ecosistemul PNEC Aquatic 0.007 mg / kg (Fresh sediment apă)


0,001 mg / kg (apă marină sedimente)

• Ingredienții ale căror valori limită biologice:


75-09-2 diclormetan
BMGV 30 ppm
Mediu: end-maree timp de respira•ie de e•antionare: post-schimbare Parametru: monoxid de carbon • Valori suplimentare

de expunere profesională limită pentru posibilele pericole în timpul prelucrării: 142-82-5 heptan

WEL Valoare pe termen lung: 2085 mg / m³, 500 ppm • Informatii suplimentare: Listele valabile în

momentul produc•iei au folosit ca bază. • 8.2 Controlul expunerii

• Echipament individual de protecție:


• măsuri de protecție și de igienă generale:
Măsurile de precau•ie uzuale trebuie respectate la manipularea substan•elor chimice. Se vor spăla mâinile
înaintea pauzelor •i la terminarea lucrului. A se păstra departe de alimente, băuturi •i furaje. A nu se inhala
gaze / vapori / aerosoli. A se evita contactul cu ochii •i pielea. Îndepărta•i hainele atinse de produs. Se va
păstra separat îmbrăcăminte de protec•ie. • Protectie respiratorie:

Utiliza•i dispozitivul de protec•ie respiratorie adecvat în caz de ventila•ie insuficientă. Filtru


recomandat: Filtru AX • Protecția mâinilor:

Manusi de protectie

Materialul mănu•ile trebuie să fie impermeabil •i rezistent la produs / substan•ă / preparat. Alegerea materialului pentru
mănu•i considera•ie timpul de penetrare, rata de permeabilitate •i degradarea. • Material pentru mănuși

Alegerea unei mănu•i potrivite nu depinde numai de material, ci •i de alte caracteristici de calitate •i diferă de la producător la producător.
Deoarece produsul este un preparat din mai multe substan•e, rezisten•a materialului pentru mănu•i nu poate fi calculată în prealabil •i de
aceea trebuie controlată înainte de folosire. • Timp de penetrație al materialului pentru mănuși

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de către fabricantul mănu•ilor de protec•ie trebuie să fie respectate.

(Continuare. Pagina 6)

GB

46.1.6.1
Pagina 6/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 5)

• Pentru contactul permanent al unui maxim 15 minute mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:

Mănu•i din neopren • Protecția


ochilor:

Ochelari de protec•ie bine închi•i

• Protecția corpului: imbracaminte de protectie.

* SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

• 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază


• Informatii generale
• Aspect:
Formă: Lichid
Culoare: galben Red
Light
• Miros: puţin dulceag

• Pragul de acceptare a mirosului: Nici o informatie disponibila.

• Valoarea pH-ului: Nu se aplică.

• Schimbare în stare
Punct de topire / punctul de înghețare: Nici o informatie disponibila.
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 40 ° C • Punct

de aprindere: Nu se aplică.

• Inflamabilitatea (solid, gaz): Nu se aplică.

• Temperatura de aprindere: 556 ° C

• Temperatura de descompunere: Nici o informatie disponibila.

• Temperatură de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

• Proprietăți explozive: Produsul nu prezintă pericol de explozie. În timpul utilizării, poate forma un amestec
de vapori-aer inflamabile / explozive.

• Limite de explozie:
Inferior: 14 Vol%
Superior: 22 Vol%
• proprietăţi oxidante Nici o informatie disponibila.

• Presiunea de vapori la 20 ° C: 470 hPa

• Densitate la 20 ° C: 1,2 g / cm³


• densitatea vaporilor Nici o informatie disponibila.
• Rata evaporarii Nici o informatie disponibila.

• Solubil în / amestecabil cu
apă: Nu este miscibil sau dificil să se amestece.

• Coeficientul de partiție: n-octanol / apă: Nici o informatie disponibila. • Viscozitate:

Dinamică la 20 ° C: 250 mPas

• Încercarea de separare Solvent: Nici o informatie disponibila.

• Nivelul solventului:
Solventi organici: 58,9%
(Continuare. Pagina 7)

GB

46.1.6.1
Pagina 7/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 6)

VOC (CE) 58,9%

Conținut solid: 41,1%


• 9.2 Alte informații Datele fizice prezentate mai sus sunt valori tipice •i nu trebuie interpretate
ca o specifica•ie.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

• 10.1 Reactivitate Nu există alte informa•ii relevante. • 10.2 Stabilitate


chimică
• descompunere / condiții termice trebuie evitate: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor. • 10.3 Posibilitatea de
reacții periculoase
Reac•ionează cu metalele alcaline.
Reac•ionează cu acizi puternici •i agen•i de oxidare. Reac•ionează cu metale u•oare.
Reac•ionează cu metale alcalino-pamantoase. • 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informa•ii
relevante. • 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informa•ii relevante. • 10.6 Produși de
descompunere periculoși:

Acidul clorhidric (HCl) fosgen

Monoxid de carbon •i dioxid de carbon


hidrocarburi halogenate

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

• 11.1 Informații privind efectele toxicologice


• Toxicitate acuta Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. • Valori LD /
LC50 relevante pentru clasificare: 75-09-2 diclormetan

Oral LD50 > 2,000 mg / kg (•obolan)


dermic LD50 > 2,000 mg / kg (•obolan)
Inhalativă LC50 / 4 h 86 mg / l (•oarece)
88 mg / l (•obolan)

8050-09-7 Rosin
Oral LD50 2.800 mg / kg (•obolan)

dermic LD50 > 2,000 mg / kg (•obolan)


> 2.500 mg / kg (iepure)
hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclic, <2% compuși aromatici

Oral LD50 > 5000 mg / kg (•obolan)


dermic LD50 > 5000 mg / kg (iepure)
LC50 inhalativă / 4 h> 4.951 mg / l (•obolan) • Iritabilitate
primară:
• Corodarea / iritarea pielii
Provoacă iritarea pielii. • Lezarea gravă a
ochilor / iritarea
Provoacă o iritare gravă a ochilor. • Sensibilizarea
căilor respiratorii sau a pielii
Poate provoca o reac•ie alergică a pielii. • Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice
pentru reproducere)
• Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
(Continuare. Pagina 8)

GB

46.1.6.1
Pagina 8/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 7)

• Efecte cancerigene
Susceptibil de a provoca cancer. • Toxicitate reproductiva Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de
clasificare. • expunere unică STOT

Poate provoca somnolen•ă sau ame•eală. • expunere repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile
de clasificare. • pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

• 12.1 Toxicitate

• Toxicitate acvatică: 75-09-2


diclormetan
EC50 (48h) 135-480 mg / l (daphnia)
8050-09-7 Rosin
EC50 (48h) 911 mg / l (daphnia) • 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte
informa•ii relevante. • 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informa•ii relevante. • 12.4
Mobilitate în sol Nu există alte informa•ii relevante. • Informații ecologice suplimentare:

• Note generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Regulamentul German) (Autoclasificare): periculos pentru ape nu se
infiltra în apele freatice, în re•eaua de apă sau în canalizare. Pericol pentru apele potabile chiar în cazul
scurgerii unei mici cantită•i în sol. • 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

• PBT: Nu se aplică. • vPvB: Nu se aplică. • 12.6 Alte efecte adverse Nu există


alte informa•ii relevante.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

• 13.1 Metode de tratare a deșeurilor


• Recomandare
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Nu lăsa•i produsul să ajungă în sistemul de canalizare. Aruncarea trebuie făcută în
conformitate cu reglementările oficiale. • Catalogul european al deșeurilor

08 04 09 * de•euri de adezivi •i chituri care con•in solven•i organici sau alte substan•e periculoase • Ambalaje impure:

• Recomandare: Aruncarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

• 14.1 Numărul ONU


• ADR / RID / ADN, IMDG, IATA UN1593

• 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție


• ADR / RID / ADN 1593 DICHLOROMETHANE
• IMDG, IATA DICHLOROMETHANE
(Continuare. La pagina 9)

GB

46.1.6.1
Pagina 9/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 8)

• 14.3 Clasa (clasele)

• ADR / RID / ADN

• Clasă 6.1 (T1) Substan•e toxice.


• Eticheta 6.1

• IMDG, IATA

• Clasă 6.1 Substan•e toxice.


• Eticheta 6.1

• 14.4 Grupul de ambalare


• ADR / RID / ADN, IMDG, IATA III

• 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu se aplică.

• 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Aten•ie: Substan•e toxice.


• Codul de periculozitate (Kemler): 60
• EMS: FA, SA
• Grupuri segregarea hidrocarburi halogenate lichide
• arimare Categorie A

• 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL


și Codul IBC Nu se aplică.

• Transport / Informații suplimentare:

• ADR / RID / ADN


• cantități limitate (LQ) 5L
• (EQ pentru cantități exceptate) Cod: E1
Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: cantitate 30 ml netă
maximă per ambalaj exterior: 1000 ml
• categoria de transport 2
• Codul de restricție pentru tuneluri: E

• IMDG
• cantități limitate (LQ) 5L
• (EQ pentru cantități exceptate) Cod: E1
Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: cantitate 30 ml netă
maximă per ambalaj exterior: 1000 ml

• UN "Model Regulation": UN 1593 DICHLOROMETHANE, 6.1, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

• 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul în cauză

• Directiva 2012/18 / UE
• Numit substanțe periculoase - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat. • REGULAMENTUL (CE) nr
1907/2006 ANEXA XVII Condi•ii de restric•ionare: 3, 59 • 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a
securită•ii chimice nu a fost efectuată.
GB

(Continuare. Pagina 10)

46.1.6.1
Pagina 10/10

Fișa cu date de securitate


în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul

Data de imprimare 04.05.2018 Numărul versiunii 17 Revizie: 04.05.2018

Denumire comercială: Sabaspray 2505

(Continuare. Pagina 9)

SECȚIUNEA 16: Alte informații


Aceste informa•ii se bazează pe cuno•tin•ele noastre actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu reprezintă o garan•ie pentru
caracteristicile produsului •i nu motivează nici un raport juridic contractual. • Expresii relevante

H226 Lichid •i vapori inflamabili.


H304 Poate fi mortal în caz de înghi•ire •i de pătrundere în căile respiratorii. H315
Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reac•ie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a
ochilor. H336 Poate provoca somnolen•ă sau ame•eală. H351 Susceptibil de a
provoca cancer. H361d Susceptibil de a dăuna fătului. H413 Poate provoca efecte
dăunătoare de lungă durată mediului acvatic. • A lua legatura: Departamentul de
HSE (e-mail: sds@saba-adhesives.com). • Abrevieri și acronime:

ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses alin Calea (Acordul european privind transportul interna•ional al mărfurilor periculoase)

IMDG: Codul maritim interna•ional pentru bunuri periculoase IATA:


International Air Transport Association
GHS: Sistemul global armonizat de clasificare •i etichetare a substan•elor chimice EINECS: Inventarul
european al substan•elor chimice comerciale existente ELINCS: Lista europeană a substan•elor chimice
notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a American Chemical Society) VOC: Compu•i organici
volatili (SUA, UE) DNEL: derived no-effect Level (REACH) PNEC: previzibilă fără efect de
concentrare (REACH) LC50: concentra•ie letală, 50 la suta LD50: doza letala, 50 la suta PBT:
persistente, bioacumulative •i SVHC Toxic: Substan•e de vPvB motive de îngrijorare deosebită: foarte
persistente •i piele foarte bioacumulative Corr. 2: Corodarea / iritarea pielii, categoria de pericol 2 Eye
Irrit. 2:. Ochi Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 2 Skin Sens 1: Sensibilizarea pielii,
categoria de pericol 1 Carc. 2: Cancerigenitate, categoria de pericol 2 Flam. Lich. 3: Lichide
inflamabile - Categoria 3 Skin Irrit. 2: Corodarea / iritarea pielii - Categoria 2 Eye Irrit. 2:. Iritarea
ochilor daune / ochilor - Categoria 2 Skin Sens 1:. Sensibilizarea pielii - Categoria 1 Skin Sens 1A:
Sensibilizarea pielii - Categoria 1A Carc. 2: Carcinogenicitate - Categoria 2 Repr. 2: Toxicitatea
pentru reproducere - Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ •intă (expunere unică) - categoria 3 Asp. Tox. 1:
Pericol prin aspirare - Categoria 1
Aquatic Chronic 4: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 4
• * Date comparative la versiunea anterioară modificată.
GB

46.1.6.1

S-ar putea să vă placă și