Sunteți pe pagina 1din 5

o Adina Grigore r Cristina Ipate-Toma

o Mihaela-Cristina MihniH r Ana-Maria Mifluanu r Elena-Adriana Ilioiu

Editura
Ars L'ibri
6p#d{d# &8 inf f rr#€,&
#rrmp'd pesd f;m grddr'mr$d

D$ . Elemente de cunooStere o mediuluiinconjurdtor


DEC . lntonoreo unui cdntec

Recunocgte onotimpurile gi unegte printr-o linie elementele cu imoginec


cnotimpului potrivii.
, . Conto un cdntec despre onotimpul preferct. j

"'@ffi --@"
WW
#tr#d#str# f#dffd#d#
Fre*me'd ##S,f fm grd#dmrfc
s . Figuri geometrice
. Numerofio in limitele I -5
DOS . Activitote procticd
vf o Formeozd mulfimi ^ elemente
-^..r1:.^^: de ^r..^:, r^-^^:^
^r^.^^^.^r^ dupo
^r
formd. a
. Coloreozd cu rogu mulfimeo cercurilor, cu golben mulfimeo pdtrotelor gi
cu verde mulfimeo triunghiurilor.
. Numdrd elementele fiecdrei mulfimi 5i unegte multimeo formoid cu cifro
u potrivito. r

IA Aqo
1
]N 23
I
:. Decr.;peczd un cerc, un iriunghi, un pdtrat gi lipe5te-lein chenor.

i
fd## str## sfrtrffi#p
ffe*rfr fs dwnmes mes"r
DS' Elemente de cunoogtere o mediului inconjurdtor
DLc . Despdriire in silqbe. Semne grofice

. Recunoagte cemerele ioculnfei. A$qrd obiectete tn cqmero Botnivltd.


. Despcrte cuvintele esre denumrese obiectete in silobe.
' Trsseozd sub fieeqre ir"ncgine tot qt*tea tiniufe edte silobe qre euvdntul
cere o denumegte.
r : !9:9!ggfg!glg pe aeoperl5ul eosei. ]

3
€8 I

.---:-,,|

--{

il__:***:_*_i

ffi
E€ _ffiffiffiffi_
trrfl
tg |
tf *
I

i:_:**:___-: l1
i.**'*-__.,--
"*** ****"i il*__--:__*_:] f__:_ :r