Sunteți pe pagina 1din 17

CABINET MINISTRU

Nr. 34517
Data: 2-5 >0°j .

Către: Dom nul BODE LUCIAN NICOLAE


Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAŢILOR

Ref: solicitare cu privire la punctele critice existente la nivelul infrastructurii rutiere

Stim ate dom nule preşedinte,

Urmare solicitării dumneavoastră formulată prin adresa nr.4c-26/105 din data de 04.09.2018, în
urma consultării Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, vă comunicăm
următoarele:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) desfăşoară activităţi


de interes public naţional în domeniul managementului, întreţinerii şi operării reţelei naţionale
de transport rutier în condiţii de siguranţă, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare .

în Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 cap. 1.1.1. Descrierea strategiei
programului privind contribuţia la strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii şi pentru realizarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, se
menţionează:

- Problemele sectorului rutier sunt complexe şi se referă atât la infrastructura propriu-zisă, cât
şi la întreţinerea infrastructurii existente, siguranţa traficului cât şi la reglementările şi politicile
din domeniu;

- O reţea de drumuri bine întreţinută contribuie la reducerea costurilor celor ce utilizează


drumurile, reducerea riscului de accidente şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere, evitarea riscului
de închidere a drumurilor pentru reparaţii capitale, reducerea impactului asupra mediului;

Programele anuale de întreţinere urmăresc atât întreţinerea infrastructurii existente cât şi a


infrastructurii realizate prin Programele POS-T şi POIM, în vederea asigurării viabilităţii
drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cât şi a condiţiilor de siguranţă în exploatare a acestora.

în acest sens CNAIR SA îşi propune prin Direcţia Regionale de Drumuri şi Poduri să implementeze
pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi un sistem durabil de asigurare a circulaţiei
vehiculelor în condiţii de siguranţă atît pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă.

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@m t.ro
ww w.m t.gov..ro
M I N I ST ERIJ L T RAN S PORTU RILO R
R O M Â N IA
J Ş IŞ 2 01« ; SĂRBĂTORIM ÎM PREU NĂ

CNAIR SA asigură în prezent administrarea şi întreţinerea unei reţele de 16.599 km din care : 743
km de autostrăzi şi 15.857 km drumuri naţionale, reţea care este dezvoltată pe întreg teritoriul
României, din care peste 61 % au durata normală de funcţionare expirată ( Durata normala de
funcţionare a unui drum este durata de utilizare exprimată în ani, de la darea în circulaţie a
drumului ca nou şi până la introducerea sa în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii
capitale).

Durata normală de funcţionare va putea fi prelungită în cazul în care starea tehnică a


sistemelor rutiere existente şi capacitatea portantă a drumului se menţin în limite admisibile
prevăzute de reglementările tehnice în vigoare la data expirării duratei normale de funcţionare.
Timpul de prelungire a duratei normale de funcţionare se determină prin observaţii şi
măsurători directe ale traficului şi a capacităţii portante a sistemelor rutiere, cât şi a
determinării capacităţii de circulaţie în raport cu evoluţia traficului rutier.
Cu toate ca 61 % din reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi au durata normală de
funcţionare expirată, în urma determinării stării tehnice a drumurilor ( nu s-au luat în calcul
autostrăzile, nodurile rutiere, bretelele de acces), au rezultat următoarele încadrări
procentuale:

- 28.84 % din reţeaua analizată au clasa tehnică 5 ( FOARTE BUNĂ)


- 30.01 % din reţeaua analizată au clasa tehnică 4 (BUNĂ)
- 15.14 % din reţeaua analizată au clasa tehnica 3 ( MEDIOCRĂ)
- 18.22 % din reţeaua analizată au clasa tehnică 2 ( REA)
- 8.79 % din reţeaua analizată au clasa tehnică 1 ( FOARTE REA)

Ponderea reţelei având durata de viată expirată a rămas constantă în ultimii ani, la un procent
de 60- 61 %. ’

Aceasta reprezintă o pondere ridicată şi sugerează faptul că mecanismele organizaţionale


existente nu fac decât să conserve starea tehnică existentă prin executarea de lucrări de
întreţinere insuficiente şi nu au ca obiectiv accelerarea îmbunătăţirii stării tehnice şi
continuitate în modernizare, deoarece posibilităţile de finanţare din ultimii ani au fost sub
nivelul necesităţilor reale.

Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor, în intervalul duratei normale de funcţionare


(iniţială sau între două reparaţii capitale) este absolut necesar a se executa lucrări de
întreţinere si reparaţii curente, conform reglementărilor tehnice în vigoare, în ritmicitatea
prevăzută de acestea.

Necesitatea alocării unui buget corespunzător pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi


reparaţii este dată de asigurarea viabilităţii reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi, în
condiţiile în care agresivitatea traficului este din ce în ce mai mare, mai ales a traficului greu de
marfă care, în general nu respectă limitele maxime admise totale şi pe osie, stabilite prin lege.

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@m t.ro
w ww.m t.gov..ro
% :V ' V :i-
*■■■■•* * * .. Jf »
6 I M 9 M i n |sterul tr a n spo r tu r ilo r j.î w w

m i r R O M Â N IA
iş i& a r n a „ să r b ă t o r im îm p r e u n ă

Analizând solicitarea formulată de dumneavoastră, cu privire la „punctele critice" ale


infrastructurii rutiere, CNAIR consideră că pe lângă cele semnalate anterior, se confruntă şi cu
următoarele probleme majore :

A. Lucrări accidentale pentru eliminarea efectelor distructive produse pe reţeaua de drumuri


naţionale şi autostrăzi ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ( ploi abundente,
căderi masive de zăpadă, temperaturi foarte ridicate). Facem menţiunea că variaţiile climatice
la care este expusă reţeaua rutieră sunt în mare măsură cu mult peste nivelul existent din
calculele proiectantului şi a unei reţele naţionale întreţinute corespunzător, ori în cazul de faţă
reţeaua nu este întreţinută conform standardelor în vigoare.
Lipsa fondurilor financiare alocate acestei activităţi pentru a elimina aceste degradări în
termenul cel mai scurt, conduce la accentuarea degradărilor în timp, implicit la costuri mult mai
mari.
La această dată pe reţeaua rutieră din administrarea CNAIR sunt înregistrate un număr de 113
obiective degradate datorate fenomenelor meteorologice nefavorabile din această vară, cât şi
de amplificarea degradărilor la obiectivele afectate anterior.
în ANEXA 1 sunt sunt prezentate pe larg numărul total, localizarea obiectivelor degradate cât şi
descrierea degradărilor produse.

Propunere de soluţionare:
- identificarea tuturor punctelor nevralgice şi eliminarea acestora prin lucrări corespunzătoare
în regim de urgenţă;
- execuţia pe tot parcursul anului de lucrări de prevenire a efectelor inundaţiilor (curăţiri şi
desfundări şanţuri şi podeţe, lucrări de corecţii ale torenţilor şi de amenajare a albiilor contra
eroziunilor, întreţinere zidurilor de sprijin, întreţinerea trenurilor, lucrări de apărări de
maluri,etc.)
- majorarea prevederilor bugetare aferente activităţii de întreţinere şi constituirea anuală a unui
fond de intervenţie, având în vedere că aceste evenimente nu pot fi previzionate la începutul
anului.

B. Puncte negre
In contextul adoptării de către Comisia Europeană a unui nou Program de Acţiuni de Siguranţă
Rutieră pentru perioada 2011-2020, program care a păstrat obiectivul de reducere cu 50% a
numărului de răniţi şi victime in accidente rutiere la nivelul Uniunii Europene, România trebuie
să adopte o strategie pe termen lung care îşi propune stoparea creşterii numărului de victime şi
atingerea obiectivului european.
Pentru România, „Punctul negru” reprezintă sectorul de drum public care are lungimea de
maxim un kilometru şi pe care s-au înregistrat în 5 ani consecutivi minim 10 accidente grave de
circulaţie soldate cu cel puţin 10 persoane decedate sau rănite grav.
în ANEXA 2 sunt detaliate punctele negre pe sectoare de drum şi numărul de accidente
înregistrate în ultimii 5 ani în aceste zone.

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@m t.ro
ww w.m t.gov..ro
K )V\ }:
M I N I S T E R U L T RANS P O RT U RI LOR
*,.• •«***
R O M Â N IA
1918 2016 SAPBÂTORIM ÎM PREU NĂ

Propuneri de soluţionare

C.N.A.I.R. S.A. a iniţiat proiectul "Implementare măsuri specifice de creştere a gradului de


siguranţă rutieră (eliminarea punctelor periculoase) prin semnalizare orizontală şi verticală,
reamenajări de intersecţii, iluminat cu led. etc - Asistenţa Tehnică", pentru toate cele 138
puncte negre identificate, proiect ce va fi finanţat prin programul POIM.

C. Poduri
Conform viabilităţii podurilor la 31.12.2017 CNAIR administrează un număr de 4271 de poduri,
clasificate după clasa stării tehnice după cum urmează:

Nr. Poduri
1407 1452

Podurile aflate la clasa tehnică V - Stare critică sunt poduri care poti fi considerate puncte
critice aflate în exploatare.
Din totalul de 34 de poduri aflate la clasa stării tehnice V "puncte critice", au fost excluse
podurile care au varianta provizorie de circulaţie, rămânâd 28 de poduri,prezentate în ANEXA 3.
Propuneri de soluţionare:
Menţinerea lor în exploatare se poate face doar dacă se iau măsuri de înlocuire sau consolidare
structură de rezistenţă afectată de degradare.

Vă asigur pe această cale, stimate domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@m t.ro
www.m t.gov..ro
ANEXA 1

L u c r ă r i a c c id e n ta le 2 0 1 8 p r o d u se in u r m a p lo ilo r a b u n d e n te

Nr. Nr. obiective


DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradari produse
crt calamitate

1 2 3 4 5 6

1 Bucureşti Arges DN 73C km 33+500 alunecare taluz rambleu stg cu cedare terasament, prăbuşire corp drum

alunecare taluz rambleu stanga cu cedare de terasament ,zone cu prăbuşire


2 Bucureşti Arges DN 73C km 60+000
corp drum pe un sens de circulaţie pe 800 m lungime

reactivare alunecare teren cu antrenarea platformei drumului; distrugere


3 Bucureşti Arges DN 73D km 41+300-41+500
podeţ

Total jud. Arges 3

4 Bucureşti Dambovita DN 71 km 98+500 reactivare tasare la terasamentul drumului si sistemul rutier

5 Bucureşti Dambovita DN 71 km 101+200 reactivare tasare la terasamentul drumului si sistemul rutier

6 Bucureşti Dambovita DN 72A km 35+860 punere in siguranţa pod peste râul Dambovita

accentuarea degradarii anterioare (din luna mai 2017 prin prabusirea


7 Bucureşti Dambovita DN 72 km 50+150 dr sistemului rutier, a fundaţiei si terasamentului drumului pe o lungime de
aproximativ 1Om si o latime de 1,0

degradare zonala a acostamentelor din balast si a rosturilor transversale (3.6


8 Bucureşti Dambovita DN 71 km 52+000-55+600
km )

Total jud. Dambovita 5

a) degradarea bazinului disipator si a pintenului acestuia pe intreaga latime a


albiei;
b) subspalarea lucrărilor de aparare m al/degradarea apararilor de mal,
DN 65C km 91+676 - pod
9 Craiova Valcea ruperea m alurilor / deformări ale lucrărilor de aparare -dirijare de tip elastic
peste râul Luncavat
(aval pod stanga- dreapta) pe o lungime de cca. 50 ml;
c) adancirea accentuata a talvegului pe o adancime de aproximativ 3,00 m;
d) degradarea rizbermei de piatra.

a) dezvelirea blocului de fundaţie la P I ; b) adancirea talvegului pe PI


(h= l ,00m); c) afuierea pragului de fund pe 1/3 din lungime/deplasarea de pe
DN 67 km 142+159 pod peste
10 Craiova Valcea poziţia iniţiala cu tendinta de rotire si rastum are; d) agravarea degradărilor
râul Cem a
la lucrările de aparare mal drept (aval); e) agravarea degradărilor la sfertul de
con amonte mal drept la C I.

Total Jud Vâlcea 2

DN 1R km 77+976- comuna afectat terasamentul si corpul drumului + fundaţie zid de sprijin si parapet
11 Cluj Alba
Albac culee pod

DN 74 km 53+250-63+740- dri afectat pe 15 porţiuni prin subspalari parapeti si ziduri de sprijin rupte +
12 Cluj Alba
Zlatna avarierea pârtii carosabile

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
13 Cluj Alba DN 74 km 29+830
din zidărie de piatra

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
14 Cluj Alba DN 74 km 38+175
din zidărie de piatra

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
15 Cluj Alba DN 74 km 47+170
din zidărie de piatra

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
16 Cluj Alba DN 1 R km 7 0 + 1 5 0-70+ 350
din zidărie de piatra

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
17 Cluj Alba DN 1 R km 71+540 -71+ 585
din zidărie de piatra

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
18 Cluj Alba DN 75 km 29+430
din zidărie de piatra.
Nr. Nr. obiective
DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradari produse
crt calamitate

1 2 3 4 5 6

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
19 Cluj Alba DN 75 km 32+400
din zidărie de piatra.

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
20 Cluj Alba DN 75 km 33+600 - km 33+950
din zidărie de piatra.

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
21 Cluj Alba DN 75 km 38+400
din zidărie de piatra.

cedări ale corpului dramului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
22 Cluj Alba DN 75 km 41+870
din zidărie de piatra.

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
23 Cluj Alba DN 75 km 96+530
din zidărie de piatra.

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
24 Cluj Alba DN 75 km 113+800
din zidărie de piatra.

cedări ale corpului drumului, afuieri ziduri de sprijin, surpare zid de sprijin
25 Cluj Alba DN 75 km 113+135
din zidărie de piatra.

Total jud. Alba 15

cedare acostament pe o lungime de 28 m cu afectarea platformei drumului, a


26 Cluj M aramureş DN 18B km 6+352 dr
taluzului in zona cedării si a m arginii carosabile

amplificare cedare acostament pe o lungime de 32 de m l , afectand platforma


27 Cluj M aramureş DN 18B km 49+348 dr d ru m u lu i, infiltratii in corpul drumului cu antrenarea (spalarea) fundaţiei
dramului pe o latime de 1 m l , imbracamintea rutiera ramanand in consola

Total jud. M aramureş 2

alunecare tal uz activa, pe o lungime de cca 30 m si o diferenţa de nivel fata


28 Cluj Cluj DN 1G km 3+350 dr de axul dram ului de aproximativ 25 m, crăpături pe partea carosabila cu
deschidere de 2-5 cm

29 Cluj Cluj DN 1J km 3+870 dr cedare a corpului drumului pe o lungime de aproximativ 60 m , in evoluţie

cedare de tal uz cu extindere pana la carosabil pe o lungime de circa 15 m si o


30 Cluj Cluj DN 1J KM 5+625 dr
diferenţa de cota de circa 3 m , fenomen in evoluţie

Total jud. Cluj 3

alunecare de teren , dizlocare masiv de pam ant pe o lungime de 80 m , si


31 Cluj Oradea DN76 km 86+500 (80 metrii)
latime de aproximativ 35 m

rupturi la acostamente si deplasari ziduri de sprijin cu parapet din cauza


32 Cluj Oradea DN75 km 12+470 -ST subspalarii fundaţiei zidurilor de sprijin si prăbuşirii acesteia, cedări parte
carosabila

rupturi la acostamente si deplasari ziduri de sprijin cu parapet din cauza


DN75 km 14+800 - 25+667
33 Cluj O radea subspalarii fundaţiei zidurilor de sprijin si prăbuşirii acesteia, cedări parte
(DREAPTA SI STANGA)
carosabila

PODEŢE DN75 km
20+600 DR (6 m l) ; km 21+475
DR (2 0 M L ); km 21+550 DR
cedări elevaţii, dislocare placa, surpare zidărie aripa, timpane degradate,
34 Cluj Oradea (6 M ); km 26+600 DR (6 M L );
cedări parte carosabila.
km 27+230 DR (6 M L ); km
2 7 + 3 8 0 -D R (1 5 M L ); km
27+540 DR (20ML)

Total jud. Oradea 4

Alunecări de teren pe o lungime de 170 ml fiind afectata partea carosabila a


35 Cluj Salaj DN 1F km 80+ 180-km 80+350
benzii dreapta a drumului

zone cu tasari locale , crăpături transversale si longitudinale , cedări fundaţie


36 Cluj Salaj DN l H k m 6 2 + 3 5 0-62+ 900
, care afecteaza structura drumului

Total jud. Salaj 2

zid de sprijin prăbuşit aprox 6 m


37 Brasov Covasna DN 11 km 82+300-82+330
corpul drumului prăbuşit pana in dreptul marcajului de delimitare cale
Nr. Nr. obiective
DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradari produse
crt calamitate

1 2 3 4 5 6

38 Brasov Covasna DN 11 km 89+320-89+340 subspalare zid de sprijin aprox 20 m + cedare prăbuşiri ale acostamentului

refulat apa parte carosabila aprox 20 cm, podeţ distrus


39 Brasov Covasna DN l l B k m 12+328 coronamente, timpane, corp drum prăbuşite calea drumului ingustata pana la
latimea de 3,20 m

40 Brasov Covasna DN 11B km 14+060-14+120 cedare corp drum pe aprox 60m jum atate de cale

41 Brasov Covasna DN l l B k m 15+200-15+240 cedare corp drum pe aprox 40m pe o banda si jum atate

Taluz drum spalat de ape + podeţ


42 Brasov Covasna DN l l B k m 17+960-17+975 ruperea acostamentului si a pârtii carosabile pana la 2 m fata de axul
drumului

podeţ tubular.prabusirea coronamentului precum si a racordarii cu


43 Brasov Covasna DN 10 km 95+004
terasamentul, rupere acostament

Total jud. Covasna 7

44 Brasov Brasov DN IA km 172+910 stg. podeţ, cam era de cădere distrusa si coronament degradat

45 Brasov Brasov DN IA km 177+950 dr. taluz spalat pe o lungime de 10 m, corp drum suspendat

46 Brasov Brasov DN 1A km 179+600 stg. podeţ, camera de cădere distrusa si coronament degradat

47 Brasov Brasov DN 10 km 134+053 spalare mal pod Tarlung

48 Brasov Brasov DN 73A km 29+560 dr. pod, ruptura zid de aparare

49 Brasov Brasov DN 73A km 31+700 dr. podeţ dalat cu dala m arginala rupta si cu deplasare coronament

50 Brasov Brasov DN 73A km 38+080. podeţ, coronamente parta stg si dr. Căzute

51 Brasov Brasov DN 73A km 40+060 stg. podeţ, camere de cădere distruse si acostament rupt

52 Brasov Brasov DN 73A km 42+040 dr. spalare fundaţie culee si placa beton cale rupta

53 Brasov Brasov DN 73A km 43+280 stg. spalare fundaţie culee si placa beton cale rupta

54 Brasov Brasov DN 73A km 44+450 stg. spalare fundaţie culee si placa beton cale rupta

Total jud. Brasov 11

DNI 4A KM 17+795-17 -820 ruperea stratului de uzura pe circa 1.5 m de la marginea partu carosabile spre
55 Brasov Mures
partea stanga ax

Total jud. Mures 1

DN 11B km 22+550-22+700
56 Brasov Harghita Taluz drum spalat de ape in volum de lOOmc
stg+dr.

57 Brasov Harghita DN 11B km 22+588 podeţ mixt, timpan aval distrus si subspalare terasam ent drum

58 Brasov Harghita DN l l B k m 23+054 podeţ tubular, degradare coronamente si afectare structura de rezistenta

59 Brasov Harghita D N l l B k m 23+997 podeţ tubular, degradare coronamente si afectare structura de rezistenta

60 Brasov Harghita DN 11B km 32+600 cedare terasament si ruperea acostamentului

61 Brasov Harghita DN 12 C km 16+927 podeţ dalat - cedare terasament, se circula pe 2/3 din cale

62 Brasov Harghita DN 12A km 35+995 podeţ dalat, deplasarea m oloanelor si fisurarea longitudinala a dalei centrale

63 Brasov Harghita DN15 km 201+305 podeţ, subspalare culei


Nr. Nr. obiective
DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradari produse
crt calamitate

I 2 3 4 5 6

64 Brasov Harghita E578 (DN12) km 48+001 spalarea umpluturilor in spatele a rip ilo r, 15 mc anrocamente

65 Brasov Harghita DN 15 km 198+824 distrugerea timpanului aval si a racordărilor cu terasamentul din aval

Total jud. Harghita 10

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 27 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o lungime
66 Iasi Bacau DN 12B km 3+641-3+668 stg
de cca 45m si o latime de lm

67 Iasi Bacau DN 12B km 3+854-3+915 distrus zid de sprijin

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 16 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
68 Iasi Bacau D N 1 2 B km 4+173-4+189 stg
de lm

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 12 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
69 Iasi Bacau DN 12B km 4+244-4+260 stg
de lm.

D istrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 12 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
70 Iasi Bacau DN 12B km 4+300-4+326 stg
de cca 1 m .

D istrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 44 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
71 Iasi Bacau DN 12B km 5+217-5+261 stg
de cca 2 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 31 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
72 Iasi Bacau DN 12B km 5+283-5+314 stg
de cca 1 m .

73 Iasi Bacau DN 12B km 6+600-6+670 distrus zid de sprijin

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 61 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 5m si erodarea terasamentului pe o latime
74 Iasi Bacau DN 12B km 6+422-6+483 dr
de cca 1 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 120 m


(fundaţie afuiata si erodata), inaltimea de 5 m si erodarea terasamentului pe
75 Iasi Bacau DN 12B km 7+074-7+194 dr
o latime cca 1 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 27 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
76 Iasi Bacau DN 12B km 7+613-7+640 dr
cca 1 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 40m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 3 m si erodarea terasamentului pe o latime
77 Iasi Bacau DN 12B km 7+640-7+680
de cca 3 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 118 m


(fundaţie afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe
78 Iasi Bacau DN 12B km 8+382-8+500 dr
o latime de cca 1 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 66 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
79 Iasi Bacau DN 12B km 8+696-8+762 dr
de cca 1 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 25 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
80 Iasi Bacau DN 12B km 10+250-10+275 dr
de cca 1 m .

81 Iasi Bacau DN 12B km 13+648-13+700 distrus zid de sprijin


Nr. Nr. obiective
DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradari produse
crt calamitate

1 2 3 4 5 6

82 Iasi Bacau DN 12B km 14+414 podeţ avariat

83 Iasi Bacau DN 12B km 15+441-15+540 distrus zid de sprijin

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca.50 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
84 Iasi Bacau DN 12B km 15+680-15+730 dr
de cca 5 m .

D istrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca.80 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o latime
85 Iasi Bacau DN 12B km 16+370-16+450 stg
de cca 3 m .

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca.417 m (fundaţie


afuiata si erodata), inaltimea de 6-9 m si erodarea terasamentului pe o
86 Iasi Bacau DN 12B km 17+033-17+450 stg
latime de cca 2-3 m .

Afilierea fundaţiilor culeelor, coborârea talvegului faţă de rostul elevaţiei


fundaţiei cu aproximativ 2-3 m, subspălări ale fundaţiilor şi a sferturilor de
87 Iasi Bacau DN 12B km 7+506 pod
con precum şi prăbuşirea acestora, o posibilă deplasare a culeelor şi a
suprastructurii ceea ce pun în pericol siguranţa circulaţiei

distrugerea zidului de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 40 m


88 Iasi Bacau DN 12B km 4+260-4+300 (fundaţie afuiata si erodata), inaltimea de 6 m si erodarea terasamentului pe o
latime de cca. 1 m

prabusirea corpului drumului pe o banda de circulaţie pe o lungime de cca.


89 Iasi Bacau 2G km 21+800-21+820
20 m si o latime de 3,5 m

Distrugerea zidul de sprijin din moloane pe o lungime de cca. 170m (fundaţie


90 Iasi Bacau DN 12B km 4+530-4+700 stg
afuiata si erodata), inaltimea de 5m si erodarea terasamentului drumului

Total jud. Bacau 25

Afuiere pila 6 cu deplasarea si torsionarea acesteia, ceea ce a condus la


91 Iasi Suceava DN 2H km 4+776 pod inclinarea si deplasarea suprastructurii podului mentionat, accentuat intre
deschiderile 6-7, angrenand uşor si celelalte deschideri ale podului.

Spalarea taluzului de rambleu pe o lungime de cca 1Om pe ambele sensuri de


92 Iasi Suceava DN 2 km 447+328
circulaţie si acostament degradat pe o lungim ede cca 4m

alunecarea terenului pe o lungime de 150 ml care a afectat taluzul drumului


93 Iasi Suceava DN 2E km 37+350
pe o lungime de cca 12ml

Suceava (SDN
94 Iasi Câm pulung DN 17A km 43+810 stanga tasarea si cedarea terasamentului pe cca 30 ml pe o latime de 3,5 ml
M oldovenesc)

Suceava (SDN
95 Iasi Câm pulung DN 17B km 33+088-33+100 dr distrugerea apararilor de mal pe o lungime de 25 m si spalarea taluzului
Moldovenesc)

Suceava (SDN
distrugere coronament podeţ si acostament dr. pe o lungime de 4m, şanţuri
96 Iasi Câmpulung DN 2E km 28+240
terasam ent sub partea carosabila
Moldovenesc)

tasari cu cadari ale terasam ent (alunecari de teren-zid piatra cu beton) pe o


Suceava (SDN
DN 17A km 31+880-31+940 lungime de 60m, si latim ede 3,5m, inaltime de 3m, crăpături longitudinale
97 Iasi Câm pulung
dreapta pe o lungime de 60m, parte carosabila afectata pe o lungime de 60m, si
M oldovenesc)
latime de 3,5m
'
Total jud. Suceava 7

prabusirea parapetului din zidărie pe o lungime de 20 m, inclusiv a zidului de


98 Iasi Neamţ D N 15B km 7+790-7+810 dr
sprijin (h=2,50m).

Tasarea pârtii carosabile pe o lungime de 30 m cu latimea de 3,50 m pe o


99 Iasi Neamţ DN 15B km 8+140-8+170 dr
adancime de cca.5 cm
Nr. Nr. obiective
DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradari produse
crt calamitate

1 2 3 4 5 6

alunecare de versant, care a antrenat rambleul pe o inaltime de circa 30 m si


100 lasi Neamţ DN 15B km 9+630-9+700 dr
o lungime de aprox 70 m
Nr. Nr. obiective
DRDP Judeţul DN si poziţia km Degradări produse
crt calamitate

1 2 3 4 5 6

Erodarea terasamentului pe o lungime de cca 130 m si 2 m latime, fara a


101 Iasi Neamt DN 15B km 26+490-26+620 dr
afecta acostamentul.

Erodarea terasamentului, degradarea parapetului metalic si a acostamentului


102 Iasi Neamt DN 15B km 29+150-29+300 pe o lungime del5 0 m, intre acostament si carosabil formandu-se un fagas de
cca. 0,30 latime.

desprindere bucati mari de pietre de pe versantul drept si smulgerea copacilor


103 Iasi Neamt DN 17B km 62+950-63+200
din rădăcină pe o lungime de aprox 250 m, inaltime versant 30m

desprinderi bucati mari de pietre de pe versant drept si smulgerea copacilor


104 Iasi Neamt D N 17B km 85+100-85+350
din rădăcină pe o lungimea de aprox 250 m si 25m intaltine

a fost afectata am enajarea torentului prin deplasarea pe versant a canalizarii


podeţului in aval de acesta. A lunecarea este activa si antreneaza si partea
105 Iasi Neamt DN 15B km 11+085 dreapta
carosabila unde a aparut o crăpătură pe o lungime de 27m si o deschidere de
2cm spre margini si cca 5cm spre mijloc.

alunecare versant ce a afectat acostamentul drumului si rigola din piatra bruta


DN 15 km 265+450-265+520 pe o lungime de cca 70m, partea carosabila prezintă fisuri transversale si
106 Iasi Neamt
stanga longitudinale. La îmbinarea rigolei cu partea carosabila sa format o crăpătură
cu latimea de cca 10 cm.

rasturnarea zidului de sprijin existent antrenand taluzul de rambleu si


DN 17B km 83+860-83+920
107 Iasi Neamt parapetul greu existent in zona pe o lungime de aprox 45 m A lunecarea a
stanga
afectat acostamentul drumului pe partea carosabila pe o latim ede cca 0,5m

Total jud. Neamt 10

Pod de beton de pe DN 2D km 53+338, peste râul Putna - lucrări de aparari


108 Iasi Vrancea DN 2D km 53+338 maluri au fost distruse pe o lungime de cca. 250 m, precum si sfertul de con
producând afuiere la culeea C 2

prabusirea aripilor si a camerei de cădere a podeţului de la km 56+110 cu


109 Iasi Vrancea D N 2 L km 56+050-56+170 formare unei ravene in taluzul si acostamentul drumului pe o lungime de
drum de cca 120 m

prabusirea in doua zone a dalei de beton carosabila a podului datorita


110 Iasi Vrancea DN 2L km 59+900 viiturilor puternice (partea dreapta la intrarea pe pod si partea stanga la
ieşire)

cedarea terasamentului pe partea stanga a d ru m u lu i, cedarea pârtii carosabile


111 Iasi Vrancea D N 2 N km 31+120-31+155
pe o lstime de 3 m din cale si o lungime de 35 m cu o adancim e de 4,00 m

alunecare masiva de teren a versantului pe partea stanga a drumului care


112 Iasi Vrancea DN 2N km 46+318-46+368 pana la 100% din latimea pârtii carosabile produce blocarea circulaţiei cu
tendinta de dislocare a tersamentului din zona culeei podului la km 46+300

Total Jud. Vrancea 5

degradarea elementelor geometrice ale sectorului de drum spalarea taluzului


113 Iasi Galati DN 24 km 7+900-8+336 acostamentul si rigola de scurgere, alunecarea umpluturii taluzului de
rambleu

Total jud. Galati I

TOTAL OBIECTIVE 113


Ah
PUNCTE NEGRE ANEXA 2

Nr.
Nr. crt Drum km Start km Stop Nr. morţi Nr. Raniti Grav Jud
Accidente

1 AA1 10+712 11+711 10 8 3 IF

2 DN1 12+400 13+400 10 3 7 IF

3 DN1 13+425 14+425 13 5 8 IF

4 DN1 14+450 15+450 16 2 16 IF

5 DN1 17+200 18+200 12 1 13 IF

6 DN1 18+925 19+925 11 3 16 IF

7 DN1 21+300 22+300 10 3 10 IF

8 DN1 24+100 25+100 11 2 16 IF

9 DN1 25+300 26+300 10 8 6 IF

10 DN1 27+800 28+800 10 4 12 IF

11 DN1 30+950 31+950 10 10 16 IF

12 DN1 40+733 41+732 13 3 10 PH

13 DN1 41+845 42+845 10 3 11 PH

14 DN1 43+252 44+251 11 3 8 PH

15 DN1 44+310 45+310 15 7 16 PH

16 DN1 45+775 46+775 11 3 8 PH

17 DN1 48+500 49+500 12 6 14 PH

18 DN1 51+116 52+115 10 1 10 PH

19 DN1 52+360 53+360 10 2 9 PH

20 DN1 60+950 61+950 11 1 14 PH

21 DN1 65+552 66+551 10 6 10 PH

22 DN1 66+589 67+589 11 7 11 PH

23 DN1 67+600 68+600 14 7 12 PH

24 DN1 88+105 89+105 10 4 7 PH

25 DN1 172+725 173+725 11 4 9 BV

26 DN1 204+415 205+415 11 3 8 BV


27 DNl 296+400 297+400 10 4 8 SB

28 DNl 297+460 298+460 10 15 5 SB

29 DNl 303+000 304+000 10 1 10 SB

30 DNl 305+125 306+125 10 8 11 SB

31 DNl 327+715 328+715 10 9 13 SB

32 DNl 330+500 331+500 10 2 16 SB

33 DNl 333+300 334+300 11 3 11 SB

34 DNl 334+350 335+350 14 0 15 SB

35 DNl 462+300 463+300 10 2 11 CJ

36 DNl 481+710 482+710 13 4 12 CJ

37 DNl 483+198 484+198 11 4 8 CJ

38 DNl 484+205 485+205 10 4 8 CJ

39 DN11 7+550 8+550 10 7 4 BV

40 DN11 119+325 120+325 10 2 8 BC

41 DN12A 108+450 109+450 11 2 14 BC

42 DN13 44+062 45+061 12 3 15 BV

43 DN15 45+052 46+051 10 3 9 MS

44 DN15 67+300 68+300 11 6 7 MS

45 DN15 318+850 319+850 11 4 8 NT

46 DN15 324000 325000 10 4 6 NT

47 DN15 326+925 327+925 10 5 8 NT

48 DN15D 8+025 9+025 11 2 16 NT

49 DN1A 101+275 102+275 10 4 7 PH

50 DN1A 110+850 111+850 10 1 9 PH

51 DN1B 2+500 3+500 10 3 8 PH

52 DN1B 10+500 11+500 10 2 10 PH

53 DN1B 11+525 12+525 11 2 10 PH

54 DN1B 13+300 14+300 10 1 10 PH


55 D N IB 15+375 16+375 10 5 9 PH

56 D N IB 16+925 17+925 11 4 9 PH

57 DN1B 17+950 18+950 10 1 10 PH

58 DN1C 34+750 35+750 11 2 10 CJ

59 DN2 11+900 12+900 12 3 11 IF

60 DN2 13+115 14+115 12 4 9 IF

61 DN2 14+135 15+135 13 6 8 IF

62 DN2 15+155 16+155 17 12 9 IF

63 DN2 16+200 17+200 10 5 7 IF

64 DN2 106+150 107+150 12 7 10 BZ

65 DN2 163+600 164+600 10 3 7 VN

66 DN2 164950 165950 10 2 10 VN

67 DN2 171+050 172+050 10 4 10 VN

68 DN2 173+950 174+950 13 4 11 VN

69 DN2 176+600 177+600 10 1 10 VN

70 DN2 177+950 178+950 12 4 11 VN

71 DN2 179+005 180+004 11 2 9 VN

72 DN2 180+080 181+080 12 3 10 VN

73 DN2 181+350 182+350 10 3 7 VN

74 DN2 192+500 193+500 11 4 9 VN

75 DN2 242+000 243+000 12 6 10 BC

76 DN2 277+850 278+850 11 3 11 BC

77 DN2 293+650 294+650 11 5 12 BC

78 DN2 308+200 309+200 10 3 8 BC

79 DN2 326+500 327+500 10 6 4 NT

80 DN21 2+475 3+475 13 7 10 BR

81 DN21 3+540 4+540 11 6 8 BR

82 DN28 27+400 28+400 10 6 7 IS


83 DN28 33+950 34+950 10 4 9 IS

84 DN28 39+068 40+067 11 2 13 IS

85 DN28 52+380 53+380 12 7 8 IS

86 DN28 59+455 60+455 10 3 7 IS

87 DN28 61+273 62+272 11 6 7 IS

88 DN28 64+550 65+550 12 5 10 IS

89 DN28 81+700 82+700 10 1 9 IS

90 DN2A 201+000 202+000 11 6 10 CT

91 DN2A 203+100 204+100 12 5 7 CT

92 DN2B 101+700 102+700 10 2 9 BR

93 DN3 8+175 9+175 10 2 10 IF

94 DN3 11+375 12+375 11 6 8 IF

95 DN3 246+000 247+000 10 6 4 CT

96 DN3 252+248 253+248 10 8 4 CT

97 DN39 8+200 9+200 10 3 7 CT

98 DN3B 6+975 7+975 10 1 9 CL

99 DN3B 8+250 9+250 11 3 8 CL

100 DN4 12+100 13+100 10 2 11 IF

101 DN5 9+400 10+400 11 3 10 IF

102 DN5 13+825 14+825 10 6 7 IF

103 DN5 14+950 15+950 10 4 10 IF

104 DN59 9+750 10+750 11 4 9 TM

105 DN6 9+100 10+100 13 7 7 IF

106 DN6 11+030 12+030 12 5 10 IF

107 DN6 12+046 13+046 22 14 17 IF

108 DN6 13+100 14+100 14 4 13 IF

109 DN6 14+200 15+200 13 8 14 IF

110 DN6 31+815 32+815 10 7 7 GR


Ill DN6 96+063 97+063 10 2 9 TR

112 DN6 256+475 257+475 10 11 8 DJ

113 DN6 548+088 549+087 10 3 12 TM

114 DN64 105+825 106+825 11 2 9 VL

115 DN64 108+179 109+178 10 5 8 VL

116 DN64 109+800 110+800 10 3 10 VL

117 DN64 111+665 112+665 10 1 10 VL

118 DN66A 0+650 1+650 10 5 14 HD

119 DN67 4+600 5+600 11 4 10 MH

120 DN69 5+161 6+160 11 4 9 TM

121 DN7 110+000 111+000 10 1 11 AG

122 DN7 119+500 120+500 10 4 13 AG

123 DN7 162+933 163+932 10 1 11 VL

124 DN7 171+110 172+110 11 6 5 VL

125 DN7 179+025 180+025 10 1 11 VL

126 DN7 181+130 182+130 10 2 13 VL

127 DN7 201+694 202+693 13 3 20 VL

128 DN7 356+940 357+940 10 7 7 HD

129 DN7 366+600 367+600 12 4 12 HD

130 DN7 381+675 382+675 10 4 15 HD

131 DN7 383+010 384+010 11 3 14 HD

132 DN7 384+350 385+350 10 2 8 HD

133 DN7 393+575 394+575 12 3 10 HD

134 DN7 394+596 395+596 11 10 11 HD

135 DN7 409+060 410+060 13 2 15 HD

136 DN7 536+195 537+195 10 4 7 AR

137 DN73 2+175 3+175 10 0 10 AG

138 DN73 6+000 7+000 10 1 10 AG


ANEXA 3

PODURI

Lungime
Poziţie An de An
Nr. Crt DRDP DN totala
Km constructie consolidare
(m)

1 1 Bucureşti 1 120 + 763 138,30 1985


2 1 Bucureşti IA 144 + 433 18,15 1968 1972
3 1 Bucureşti 5 12 + 747 55,72 1932 1998
4 1 Bucureşti 7 51+700 43,21 1985
46+471
5 1 Bucureşti 10 (45+897) 155,60 1970
86+408
6 1 Bucureşti 10 (85+035) 63,20 1987
7 1 Bucureşti 54 62 + 093 52,35 1935
8 1 Bucureşti 54 64 + 001 163,45 1991
9 1 Bucureşti 65A 23 + 311 66,10 1985
10 1 Bucureşti 71 72+130 7,00 1924
11 1 Bucureşti 71 95 + 959 32,60 1977
12 3 Timişoara 68A 27+377 8,00 1968
13 3 Timişoara 68A 33+901 24,00 1969
14 3 Timişoara 68A 69+730 23,50 1969 1998
15 3 Timişoara 68A 74+138 24,40 1969
16 5 Braşov 13E 10+867 12,70 1961 1987
17 5 Braşov 73A 45+864 56,70 1978
18 6 Iasi 2L 70+650 22,50 1962 -

19 6 Iasi 2M 42+887 27,10 1964 -

20 6 Iasi 2M 43+430 25,00 1964 -

21 6 Iasi 2M 44+236 25,70 1964 -

22 6 Iasi 2M 44+949 10,50 1964 -

23 6 Iasi 2M 46+031 28,40 1964 -

24 6 Iasi 2M 46+179 24,00 1964 -

25 7 Constanta 22 128+860 15,00


26 7 Constanta 22 227+547 14,40 1927
27 7 Constanta 22 253+430 18,00 1945
28 7 Constanta 3 209+980 9,00 1967