Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3L

Cerere pentru depunerea dosarului de bursă socială – pe motive financiare

Subsemnata/ul ……………………………………………………….., student în grupa…...,


seria……, anul……, din cadrul Facultăţii ……………………………….., înaintez spre aprobare
şi verificare dosarul pentru obţinerea bursei sociale în anul universitar 201…– 201….
Anexez la cerere următoarele documente (se va bifa tipul de bursă solicitată şi
documentele anexate):

 Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii cu punctajul şi menţionarea faptului că studentul


indeplineste criteriul de promovabilitate
 Adeverinţă în original cu venitul net realizat de părinţi/susţinători legali pe ultimele
 trei luni (iulie, august, septembrie / iunie, iulie, august)
 Declaraţie notarială a părinţilor că nu realizează alte venituri suplimentare, în care să se facă
referire şi la veniturile realizate de părinţii studentului în alte ţări, nu numai România, cu
dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă există) pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie
/ iunie, iulie, august)
 Adeverinţă fiscală (pentru părinţii şi toţi membrii majori ai familiei studentului, inclusiv pentru
solicitant) de la Direcţia de finanţe a localităţii de domiciliu
 Copie a cuponului de pensie, dacă este cazul, pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie /
iunie, iulie, august)
 Copie a cuponului de şomaj, dacă este cazul, pe ultimele 3 luni (iulie, august,
 septembrie / iunie, iulie, august)
 Adeverinţă de şcolarizare a fratelui/surorii, în original, dacă este cazul, cu menţiunea privitoare la
bursă
 Copie a certificatului de naştere a fratelui(fraţilor) aflaţi în întreţinerea părinţilor
 Declaraţie notarială a studentului că nu este angajat şi că nu realizează nici un venit în România sau
în alte ţări
 Studenţii căsătoriţi cu studente vor prezenta, pe lângă adeverinţa de student a soţului/soţiei
şi copie a certificatului de căsătorie şi declaraţie notarială a veniturilor realizate precum şi
declaraţie notarială a părinţilor că nu îi întreţin
 Venituri obținute din activități agricole
 Alte tipuri de venituri

Venitul lunar mediu net pe membru de familie:…………………… lei.

Data: Semnătura studentului:

Secretariatul Facultăţii are obligaţia de a verifica corectitudinea actelor menţionate


mai sus, în momentul primirii dosarului de la student.

Aviz Secretar Facultate/ Secretar an (cu menţiuni/observaţii, acolo unde este cazul):