Sunteți pe pagina 1din 6

CHIMIE ANORGANICĂ

10p. 1. Pentru combinaţíile complexe, K3[Cr(NCS)6], Na2[ZnCl4] şi H2[TiF6], stabiliţi:


a) Metoda de obţinere în laborator pornind de la metalul tranziţional sau o sare a acestuia
b) Natura para- sau diamagnetică a ionilor complecşi respectivi
c) Repartizarea electronilor ionilor metalici centrali pe nivele energetice în TCC (Teoria
Câmpului Cristalin)
d) Tipurile de legături chimice prezente în combinaţiile complexe date
e) Atomul donor din anionul NCS- .
Se dau numerele atomice: Z(Cr) = 24, Z(Zn) = 30, Z(Ti) = 22.

Rezolvare
Punctaj
a) b) şi c)
K3[Cr(NCS)6] Na2[ZnCl4] H2[TiF6]
Cr+3/2Cl2CrCl3 ���
6KSCN
� Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Ti+F2  TiF4 3p
K3[Cr(NCS)6] + 3KCl ZnCl2+2NaClNa2[ZnCl4] sau
TiO2+2F2TiF4+ O2
TiF4+2HF H2[TiF6]

Cr3+: [Ar]3d3 Zn2+: [Ar]3d10 Ti4+: [Ar] 3p

S = 3/2
S=0
Proprietăţi paramagnetice Proprietăţi diamagnetice Proprietăţi 1,5p
diamagnetice
d) Legături ionice în afara sferei de coordinare 1,5p
Legături covalente între atomii ionilor NCS-
Legături coordinative între ionii metalici centrali şi liganzi.
e) Intre Cr3+ şi NCS- se stabilesc legături Cr-N. 1p
Total 10 p

1
10p. 2.
a) Denumiţi compuşii H6XeO6 şi H4XeO6.
b) Folosind modelul Gillespie (modelul Repulsiei Perechilor de Electroni din Stratul de Valenţă,
RPESV), stabiliţi formele spaţiale probabile ale H6XeO6 şi H4XeO6 şi tipurile de hibridizare a
xenonului.
c) Propuneţi o metodă de obţinere a K4XeO6, pornind de la xenon sau compuşi ai acestuia.
Rezolvare Punctaj
a) H6XeO6 H4XeO6
Acid xenic Acid perxenic 3p
b) 4p
OH O
HO HO OH
OH
HO Xe Xe
.. OH HO OH
OH O
AB6E 3 3
(sp d , octaedru AB6 (sp3d2, octaedru)
distorsionat)
c) se acceptă oricare dintre variante 3p
 varianta I
Xe + F2  XeF6 condiţii de reacţie: 300 oC, 60 atm
XeF6 + 8KOH  K2XeO4 + 6KF + 4H2O
2K2XeO4  K4XeO4 + Xe + 2O2
 varianta II
XeF6 + 4H2O  H2XeO4 + 6HF
2H2XeO4  H4XeO6 +Xe + O2
H4XeO6 + 4KOH → K4XeO6 + 4H2O
 varianta III
XeF6 + 3H2O  XeO3 + 6HF
XeO3 +O3 + 4KOH  K4XeO6 + O2 + 2H2O
varianta IV
XeO3 + 2KOH  K2XeO4 + H2O
2K2XeO4  K4XeO6 + Xe + O2
Total 10p

10p. 3. Completaţi reacţiile date şi precizaţi pentru fiecare dintre acestea ce rol are H 2O2 ca agent
chimic. Stabiliţi forma spaţială a compuşilor cu iod şi crom rezultaţi în reacţiile c şi respectiv f.
a) H2O2 + H2S  d. H2O2 + H3BO3 + NaOH 
b) H2O2 + Cl2  e. KMnO4 + H2O2 + KOH 
c) H2O2 + I2  f. H2O2 + Cr2(SO4)3 + KOH 

Rezolvare Punctaj
Reacţii a. H2O2 + H2S  S + 2H2O 6p
chimice b. H2O2 + Cl2  2HCl + O2
c. 5H2O2 + I2  2HIO3 + 4H2O
d. 2H2O2 + 2B(OH)3 + 2NaOH  Na2[B2(O)2(OH)4]
+ 4H2O
e. 2KMnO4 + H2O2 + 2KOH  2K2MnO4 + 2H2O +

2
O2
f. 3H2O2 + Cr2(SO4)3 + 10KOH 2K2CrO4 + 3K2SO4
+ 8H2O

Rolul chimic al Agent oxidant în reacţiile a, c şi f 2p


H2O2 Agent reducător în reacţiile b şi e
Agent de peroxidare în reacţia d.
Forma spaţială O 2- 2p
a compuşilor O
rezultaţi în
reacţiile c şi f I Cr
O O
HO .. O
O

Formă piramidală Formă tetraedrică


Total 10p

10p. 4. Se consideră speciile chimice (elemente, ioni):


3+ 3+ - 3+ 2- 3+
57La, 64Gd, 64Gd , 26Fe , 17Cl , 13Al , 16S , 21Sc . Stabiliţi:
a) Configuraţiile electronice ale acestora
b) Care sunt speciile care conţin electroni necuplaţi
c) Care sunt speciile care au configuraţii de gaz nobil
d) Care sunt speciile care au configuraţii electronice anormale.

Rezolvar Punctaj
e

a. La: Xe4f o5d16s2 8p


Gd: [Xe] 4f 75d16s2
Gd3+: [Xe] 4f 7
Fe3+: [Ar]3d5
Cl-: [Ar]
Al3+: [Ne]
S2-: [Ar]
Sc3+: [Ar]
b. Specii care conţin electroni necuplaţi: La, Gd, Gd3+, Fe3+ 1p
c. Specii care au configuratii de gaz nobil: Cl- , Al3+, S2-, Sc3+ 0,5p
d. Specii care au configuratii electronice anormale: La, Gd. 0,5p
Total 10p

10p. 5.
a) Azotura de titan, TixNy, prezintă mai multe faze nestoichiometrice, dar cea mai importantă şi cu
aplicaţii tehnice este TiN. Arătaţi:
a1) Cum se poate obţine TiN pornind de la titan sau un compus al titanului
a2) Care sunt cele mai importante proprietăţi fizice ale acestui compus.

b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc la tratarea unor soluţii apoase de Al3+, Zn2+, Hg2+,

3
Co2+ cu o soluţie de NaOH în exces.

4
Rezolvar Punctaj
e

a1. varianta I 2p
Reacţia directă la cald dintre şpan de titan în atmosferă de azot:
Ti + ½ N2  TiN
varianta II
Reducerea TiCl4
2TiCl4 + N2 +4H2  2TiN + 8HCl
3TiCl4 + 4NH3  3TiN + 12HCl + 1/2N2
a2. TiN este compus refractar, cu valori mari ale p.t (2950 ºC) şi durităţii 2p
(8 – 9, în scara Mohs); de asemenea, are rezistentă mecanică şi
chimică chiar în atmosfera oxidantă.
b. Al3+ + 3NaOH  Al(OH)3 + 3Na+ 6p
Al(OH)3 + NaOH  Na[Al(OH)4](aq) sau Na[Al(OH)4(H2O)2](aq)
Zn2+ + 2NaOH  Zn(OH)2 + 2Na+
Zn(OH)2 + 2NaOH  Na2[Zn(OH)4](aq)
Hg2+ + 2NaOH  HgO + 2Na+ + H2O
Co2+ + 2NaOH  Co(OH)2 + 2Na+
Total 10p

10p. 6. Să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare schemei date.

M+N
+ O2 + SO2
cat. Pt-Rh
900°C + 1/2 O2
NH3 A B
- H2O
+ H2O

KMnO4
H2SO4 + KOH H2O +P4
H +I +J
- H2O
G
- H2O
C + D E+A

+ NH4Cl + I2
T°C
- H2O - H2O

K+L F+A

Rezolvare Punctaj
Reacţii
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (catalizator Pt-Rh, t = 900°C) NH3 → A 2p
NO + 1/2O2 → NO2 A→B 1p
2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3 B→C+D 1p
20HNO3 + 3P4 + 8H2O → 12H3PO4 + 20NO D→E +A 1p
10HNO3 + 3I2 → 6HIO3 + 10NO + 2H2O D→F+A 1p
HNO2 + KOH → KNO2 + H2O C→G 1p
5KNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5KNO3 + 2MnSO4 + G→H+I+J 1p

5
K2SO4 + 3H2O
KNO2 + NH4Cl → N2 + KCl + 2H2O G→K+L 1p
2NO + SO2 → N2O + SO3 A→M+N 1p
Total 10p

10p. 7. Se consideră doi pigmenţi anorganici ai cobaltului (cu importante aplicaţii practice),
CoAl2O4 (albastru intens) şi Co2B2O5 (roşu), care se pot obţíne prin metoda combustiei*, din
azotaţii metalici corespunzători în prezenţa dihidrazidei acidului carbonic (CH6N4O).
a) Denumiţi cei doi pigmenţi şi scrieţí ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a acestora.
b) Explicaţi culorile diferite ale celor doi pigmenţi.
c) Explicaţi de ce formula structurală de mai jos propusă pentru primul compus nu este corectă.

O Al O
Co
O Al O

*Metoda combustiei presupune o reacţie redox (în care ionii azotat au rolul de agent oxidant, iar substanţa organică
de reducător şi combustibil) prin care nu rezultă gaze toxice (aspect important din punct de vedere ecologic).

Rezolvar Punctaj
e
a. Co(NO3)2 + 2Al(NO3)3 + 5CH6N4O → CoAl2O4(s)+5CO2+14N2 + 6p
15H2O(vap)
Denumire: aluminat de cobalt
4Co(NO3)2 +4H3BO3+5CH6N4O → 2Co2B2O5(s) + 5CO2 +14N2
+21H2O(vap)
Denumire: piroborat de cobalt
b. Diferenţa de culoare se datorează unor înconjurări diferite a ionilor Co 2+ 2p
în reţelele ionice ale celor doi compuşi.
În aluminatul de cobalt, ionii Co2+ sunt înconjuraţi tetraedric de 4 ioni O2-,
iar în Co2B2O5 ionii Co2+ sunt înconjuraţi octaedric de 6 ioni O2-.
c. Aluminatul de cobalt este un oxid ionic mixt cu structură spinelică. 2p
În structura de spinel normal, AB2O4, ionii de oxigen formează o reţea
cubic cu feţe centrate. În celula elementară a spinelului normal, 8 goluri
tetraedrice sunt ocupate de ionii A2+şi 16 goluri octaedrice de ionii B3+.
Total 10p