Sunteți pe pagina 1din 50
Ghid pentru p ă rin ț i privind programul FLEX Prefa ţă Acest ghid este
Ghid pentru p ă rin ț i privind programul FLEX Prefa ţă Acest ghid este
Ghid pentru p ă rin ț i privind programul FLEX Prefa ţă Acest ghid este

Ghid pentru p ă rin ț i privind programul FLEX

Prefa ţă

Acest ghid este destinat p ărin ţilor participan ţilor la programul FLEX ş i cuprinde informaţii importante despre program. La baza lui au stat întreb ările primite de la p ărinţi pe parcursul a 24 de ani de implementare a programului ş i r ăspunsurile la ele. Ghidul ofer ă informaţii utile cu privire la ce s ă vă aş teptaţi în perioada cât copilul va locui în SUA ş i v ă va ajuta pe voi ş i pe copil s ă v ă preg ătiţi pentru această experien ţă .

Multe dintre aceste întreb ări au fost adresate Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţională : reprezentan ţele ACTR/ACCELS în Eurasia (în ţările fostei Uniuni Sovietice), activitatea cărora constă în a acorda suport participan ţilor programului FLEX ş i părin ţilor acestora în perioada de preg ătire, precum ş i suport p ărin ţilor în perioada aflării copiilor lor în SUA.

Publicat de Consiliile Americane pentru Educa ţie Interna ţională : ACTR/ACCELS,Washington, SUA. Toate drepturile de autor sunt rezervate. Se permite fotocopierea ş i distribuirea în scopuri necomerciale.

1

Programul de schimb pentru viitorii lideri (FLEX) …………………………… 1 Organiza ţ iile de plasament
Programul de schimb pentru viitorii lideri (FLEX) …………………………… 1 Organiza ţ iile de plasament
Programul de schimb pentru viitorii lideri (FLEX) …………………………… 1 Organiza ţ iile de plasament

Programul de schimb pentru viitorii lideri (FLEX)

……………………………

1

Organizaţiile de plasament

……………………

6

Familiile gazd ă

………………………

8

Suport

………………………….

15

Ob ţinerea paş aportului ş i a vizei……………………

……………………

20

Preg ătirea de călă torie

…………

23

Bani

………… ………………

26

Informaţii medicale

………………………

31

Comunicare

……………………….

34

Ş coala

………… ……………….

37

Limba

…………………………

40

Cum ne lu ăm r ămas bun……………

……………….41

C ălătoria

……….…

……………

43

Vizitele p ărin ţilor naturali

……………………

46

A ş teptările ş i motivaţiile p ărinţilor naturali

………………

.47

Cât copilul e plecat……

……………………

48

Viitorul

………………………

49

Anexe:

Formularul 8: Acordul p ărinte/student

……………………

51

Lista de verificare pân ă la plecare

55

Fusurile orare în SUA

57

Condiţiile climaterice în SUA

59

2

PROGRAMUL FLEX Ce reprezint ă programul FLEX? În anul 1992, Congresul SUA a adoptat un
PROGRAMUL FLEX Ce reprezint ă programul FLEX? În anul 1992, Congresul SUA a adoptat un

PROGRAMUL FLEX

Ce reprezint ă programul FLEX?

PROGRAMUL FLEX Ce reprezint ă programul FLEX? În anul 1992, Congresul SUA a adoptat un „Act

În anul 1992, Congresul SUA a adoptat un „Act de sus ţinere a libertăţii”, care a fost un gest de prietenie din partea poporului american faţă de popoarele din ţările fostei Uniuni Sovietice. În cadrul acestui „Act de sus ţinere a libertăţii” a fost conceput programul de schimb pentru viitorii lideri (FLEX) destinat elevilor din clasele superioare.

Programul FLEX este administrat de Biroul pentru Educaţie ş i Cultură al Departamentului de stat al SUA. Scopul programului este s ă îmbun ătăţească în ţelegerea reciproc ă dintre ţările noastre, oferind tinerilor cetăţeni din Eurasia oportunitatea de a tr ăi un an într-o familie din SUA, a înv ăţa într-o ş coală americană ş i a face cuno ş tin ţă cu viaţa ş i cultura american ă . Anul acesta, programul FLEX ofer ă burse la aproximativ 800 de elevi.

Programul este implementat de aproximativ 11 organizaţii necomerciale din SUA, selectate de Departamentul de stat. Urmând principiile de cooperare internaţională, la selectarea familiilor gazde ş i a distribuirii elevilor aceste organizaţii nu discriminează pe bază de ras ă, culoare, etnie, religie sau sex.

Care sunt obiectivele programului FLEX?

Programul FLEX promovează în ţelegerea reciprocă ş i încurajează relaţiile dintre popoarele din Eurasia ş i SUA, permițând participan ţilor:

§ S ă în ţeleag ă societatea, poporul, valorile ş i cultura american ă în diversitatea lor ş i s ă înveţe s ă stimeze oamenii cu puncte de vedere diferite

§ S ă interacţioneze cu americanii ş i s ă genereze leg ături de durată

§ S ă înveţe americanii despre ţările ş i culturile lor

§ S ă exploreze ş i s ă facă cuno ş tin ţă cu principalele elemente ale societăţii civile americane

§ S ă împ ărtăş ească ş i s ă aplice experien ţa ş i cuno ş tin ţele în propriile ţări în calitate de absolven ţi ai programului FLEX

3

Ce cheltuieli sunt acoperite de program? Ce cheltuieli NU sunt acoperite de program? Bursa programului
Ce cheltuieli sunt acoperite de program? Ce cheltuieli NU sunt acoperite de program? Bursa programului
Ce cheltuieli sunt acoperite de program? Ce cheltuieli NU sunt acoperite de program? Bursa programului

Ce cheltuieli sunt acoperite de program? Ce cheltuieli NU sunt acoperite de program?

Bursa programului FLEX acoperă majoritatea cheltuielilor de participare în programul de schimb. Îns ă sunt anumite cheltuieli ş i taxe care vor fi suportate de participant. Vedeţi mai jos lista cheltuielilor acoperite ş i a celor neacoperite de programul FLEX.

PROGRAMUL

ACOPER Ă

PROGRAMUL NU ACOPER Ă CHELTUIELILE LEGATE DE:

CHELTUIELILE LEGATE DE:

Expedierea formularelor de aplicare la Washington pentru selecţie

Expedierea formularului de aplicare la sediul central al Consiliului American către data limita de depunere

Viza SUA, inclusiv călătoria la Consulatul SUA pentru interviul de ob ţinere a vizei

Paş aportul internaţ ional sau orice documente de călătorie în str ăin ătate

Activităţi de informare, inclusiv preg ătire înainte de participare în ţara de origine ş i post participare organizate în SUA.

Rambursarea cheltuielilor de călătorie către locul de adunare a finaliş tilor care poate fi organizată de Consiliul American din ţara ta

Cheltuielile de călătorie dus-întors interne ş i

Cheltuielile pentru excesul de bagaj

 

internaţionale între oraş ul de origine ş i oraş ul gazd ă din SUA, inclusiv cheltuielile de bagaj

 

în

limitele confirmate de oficiul Consiliilor

Americane

Plasarea la o familie american ă voluntar ă riguros selectat ă

Apelurile

telefonice

ş i

emailurile

participan ţilor

către

familia

gazd ă

sau

 

familia naturală

Asigurare medicală, cu excep ţia bolilor existente pân ă la venirea în SUA, a bolilor cronice ş i recidive, a din ţilor

Nu sunt acoperite cheltuielile legate de tratarea bolilor existente pân ă la venirea in SUA, a bolilor cronice sau recidive, a din ţilor

Burs ă lunar ă de 125 USD care s ă ajute elevii s ă participe în activităţile sociale ş i s ă cumpere cartele de telefon, rechizite ş colare, articole de igien ă ş i alte lucruri similare

Examin ările medicale necesare pentru formularul de aplicare

Activităţile programului organizate în comunităţile locale din SUA

C

ălătoriile cu familia gazd ă din SUA ş i/sau

prietenii americani

 

O

alocaţie unică de 300 USD care poate fi

 

cheltuită prin consultarea familiei gazd ă din SUA ş i organizaţia de plasament

Admiterea într-o ş coală din SUA

 

4

În ce ţă ri e disponibil programul FLEX? Pot aplica elevii care corespund tuturor cerin
În ce ţă ri e disponibil programul FLEX? Pot aplica elevii care corespund tuturor cerin

În ce ţă ri e disponibil programul FLEX?

În ce ţă ri e disponibil programul FLEX? Pot aplica elevii care corespund tuturor cerin ţ

Pot aplica elevii care corespund tuturor cerin ţelor programului ş i sunt cetăţeni ai următoarelor ţări: România, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Armenia, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan ş i Ucraina.

De ce guvernul SUA finan ţ eaz ă acest program?

Dup ă p ărerea guvernului SUA, este important ca tinerilor s ă li se ofere oportunităţi ş i perspective vaste, care s ă le asigure un viitor str ălucit acas ă, la lucru ş i în relaţiile internaţionale. Într-o tot mai interdependentă , atât tinerii americani, cât ş i tinerii din Eurasia trebuie s ă cunoască cât mai multe unii despre alţii ş i despre alte popoare ş i naţiuni.

Dup ă sfârș itul celui de-Al Doilea R ăzboi Mondial, schimbul de tineri a devenit un concept

r ăspândit ş i acceptat printre multe naţiuni. Acest schimb a ap ărut din necesitatea ţărilor ş i

popoarelor lor s ă în ţeleag ă mai profund alte naţiuni ş i culturi. Studiul programelor de schimb educaţionale ş i culturale arată cât de benefic acţionează asupra participan ților (elevi, familii ş i comunităţi) familiarizarea cu alte culturi, tradiţii, valori ş i perspective asupra lumii.

Unde se afl ă oficiul central al Consiliilor Americane? Cu ce se ocup ă ?

Consiliile Americane reprezintă o organizaţie necomercială din SUA, care este responsabilă de recrutarea ş i selectarea elevilor, de ghidarea participan ţilor înainte de plecare, călătorie, suport local p ărin ţilor pe durata programului, precum ş i de programul pentru absolven ţi. Consiliile Americane reprezintă de asemenea ş i una dintre organizaţiile de plasament din SUA.

Adresa oficiului central al Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţională :

ACTR/ACCELS 1828 L Street, NW Suite 1200 Washington, DC 20036

Care este statutul participan ț ilor ş i candida ț ilor alternativi?

Finalist este elevul care a fost selectat s ă primească o burs ă în programul FLEX. Finaliş tii vor fi informaţi despre acest fapt prin scrisoare oficială de la Departamentul de Stat al SUA. Statutul de finalist poate fi schimbat în respins dacă elevul nu va prezenta, în scurt timp dup ă primirea notificării, certificatele medicale sau alte documente care lipsesc ş i nu va preg ăti documentele necesare pentru ob ţinerea paş aportului ş i vizei. Un finalist de asemenea poate fi respins dacă în perioada de timp stabilită pentru el nu se găseş te o familie gazd ă ş i nu se confirmă institu ţia de înv ățământ.

5

Un candidat alternativ (de rezerv ă ) poate primi bursa doar dac ă un finalist
Un candidat alternativ (de rezerv ă ) poate primi bursa doar dac ă un finalist
Un candidat alternativ (de rezerv ă ) poate primi bursa doar dac ă un finalist

Un candidat alternativ (de rezerv ă ) poate primi bursa doar dacă un finalist este respins sau nu poate s ă accepte bursa. Un candidat alternativ devine finalist doar în momentul în care este informat despre asta de un reprezentant al Consiliilor Americane. Cu toate acestea, programul recomand ă s ă aveţi toate actele de călătorie necesare preg ătite în caz că apare o burs ă vacantă .

Când apare o burs ă vacantă, ea este oferită unui candidat alternativ. Candidaţii alternativi vor fi informaţi despre aceasta pân ă la data de 1 iunie; dup ă această dată, nu mai este posibil de înlocuit un finalist respins cu un candidat alternativ.

Cum decurge selec ţ ia pentru participare în program?

Selectarea finaliş tilor ş i candidaţilor alternativi se face în SUA de către un juriu independent, format din pedagogi cu experien ţă . La selectare se ţine cont de datele din formularul de aplicare, referin ţele pedagogilor, nivelul limbii engleze ş i starea s ăn ătăţii. Toate anchetele sunt evaluate în baza unor criterii consecvente prestabilite. Copilul vostru a fost selectat pentru că a demonstrat preg ătirea necesar ă pentru a participa în programul de schimb cu durata de un an.

Deoarece este un program de schimb, oare voi fi rugat s ă g ă zduiesc la rândul meu un elev din America?

Nu. Elevii str ăini care învaţă peste hotare sunt numiţi elevi de schimb, chiar dacă familia lor sau ţara de origine nu vor fi gazde la rândul lor.

În ce situa ţ ii copilul meu va fi trimis acas ă ?

În regulile programului („Program policies statement”) ş i acordului p ărinte/elev („Parent-

student Agreement”) pe care le-aţi semnat sunt enumerate unele situaţii care pot rezulta în trimiterea copilului acas ă mai devreme. V ă rug ăm s ă recitiţi cu atenţie acordul p ărinte/elev, o

copie ş i traducere ale căruia aţi p ăstrat dup ă completarea formularului de participare.

În fiecare an, o serie de elevi sunt exclu ş i din program ş i trimiş i acas ă f ăr ă a finisa experien ţa

de schimb. Motivele de excludere au cuprins nerespectarea regulamentelor FLEX ş i/sau ale organizaţiei de plasament, cum ar fi note slabe sau eş ec repetat de a îndeplini sarcinile sau frecventa ş coala; furturi din magazine sau alte încălcări ale legii; violen ţă fizică la ş coală sau acas ă la familia gazd ă ; incapacitatea de a se ajusta familiei sau ş colii; nerespectarea regulilor familiei gazd ă; alte comportamente inacceptabile.

O decizie atât de serioas ă ca trimiterea unui elev acas ă poate fi luată doar de finan ţatorul

programului – Departamentul de Stat al SUA. Această decizie nu poate fi luată de angajaţii sau coordonatorii locali ai organizaţiei de plasament sau ai Consiliilor Americane. Doar

Departamentul de Stat poate autoriza o întoarcere mai devreme.

Dacă un elev se întoarce acas ă pân ă la data de încheiere a programului, dosarul lui din baza de date SEVIS va fi modificat corespunzător. SEVIS este o bază de date a guvernului SUA de

6

urm ă rire a sor ţ ii tuturor studen ţ ilor str ă ini care
urm ă rire a sor ţ ii tuturor studen ţ ilor str ă ini care
urm ă rire a sor ţ ii tuturor studen ţ ilor str ă ini care

urmărire a sorţii tuturor studen ţilor străini care intr ă ş i pleacă de pe teritoriul SUA.

Dac ă copilul dore ş te s ă se întoarc ă acas ă , i se va permite acest lucru?

C ălătoriile în ţara de origine pe parcursul programului întrerup continuitatea relaţiei cu familia

gazd ă ş i pot diminua experien ţa de schimb atât pentru copilul vostru, cât ş i pentru familia gazd ă. Pe durata programului nu se permit vizite scurte ale copilului în ţara de origine; totu ş i în

cazul decesului sau a iminen ţei de deces al unui membru de familie apropiat poate fi f ăcută o excep ţie ş i copilul s ă plece acas ă f ăr ă a pierde statutul de participant în program. În asemenea cazuri, se va depune o solicitare la organizaţia de plasament FLEX din SUA care trebuie s ă fie aprobată de către Biroul pentru Educaţie ş i Cultură al Departamentului de Stat. Orice vizită neautorizată va rezulta în excluderea din program.

Copilul poate decide s ă se întoarcă acas ă cu totul. Atunci când trece printr-o experien ţă neplăcută sau este nefericit, copilul poate avea o reacţie exagerată ş i dorin ţa de a lăsa totul baltă ş i a se întoarce acas ă . Din acest motiv, organizaţiile de plasament lucrează intens cu elevii care prezintă semne că ar dori s ă plece mai devreme. Programul FLEX roag ă p ărin ţii naturali s ă- ş i asculte copilul, dacă sunt contactaţi, ş i s ă îl încurajeze s ă solu ţioneze problemele în loc s ă cedeze u ş or ş i s ă se întoarcă acas ă. S ă înveţi s ă rezolvi problemele ş i s ă depăş eş ti dificultăţile sunt o parte importantă din experien ţa de maturizare a unui program de schimb.

Dacă, dup ă mai multe încercări de a rezolva problema, elevul totu ş i vrea s ă plece acas ă, acest lucru va fi permis. Odată acas ă, elevului nu i se va mai permită s ă se întoarcă în SUA în cadrul acestui program.

Dacă un elev se întoarce acas ă pân ă la data de încheiere a programului, dosarul lui din baza de date SEVIS va fi modificat corespunzător. SEVIS este o bază de date a guvernului SUA de urmărire a sor ţii tuturor studen ţilor străini care intr ă ş i pleacă de pe teritoriul SUA.

ORGANIZA Ţ IILE DE PLASAMENT

Cum se aleg organiza ţ iile de plasament pentru programul FLEX ş i ce fac ele?

Organizaţiile de plasament sunt organizaţii de schimb educaţional private, necomerciale, selectate de Biroul pentru Educaţie ş i Cultur ă al Departamentului de Stat al SUA (ECA) pentru

a primi elevii în cadrul acestui program. Aceste organizaţii sunt selectate în baza experien ţei

lor în domeniului schimb de elevi, precum ş i a posibilităţilor lor financiare ş i organizatorice. Toate organizaţiile de plasament selectate sunt acreditate de Consiliul pentru Standarde în

C ălătorii Educaţionale Internaţionale (CSIET) ş i anual trebuie s ă îş i confirme acreditarea.

Aceste organizaţii selectează pentru participan ţii în programul FLEX familiile gazd ă ş i ş coala, contactează regulat cu participan ţii, organizează activităţi locale pe parcursul anului ş i ofer ă

suport elevilor ş i familiilor gazd ă .

7

Câte organiza ţ ii de plasament sunt selectate pentru programul FLEX? În prezent, sunt unsprezece
Câte organiza ţ ii de plasament sunt selectate pentru programul FLEX? În prezent, sunt unsprezece
Câte organiza ţ ii de plasament sunt selectate pentru programul FLEX? În prezent, sunt unsprezece

Câte organiza ţ ii de plasament sunt selectate pentru programul FLEX?

În prezent, sunt unsprezece (11) organizaţii de plasament diferite care ofer ă suport elevilor în cadrul programului FLEX. Fiecare organizaţie plasează între 30 ş i 210 elevi. Organizaţiile au fost deschise în diferite perioade, se deosebesc prin volumul de muncă oferit, localităţile unde plasează elevii, ş i altele.

Cine determin ă organiza ţ ia de plasament pentru fiecare copil? Cum se ia aceast ă decizie?

Biroul pentru Educaţie ş i Cultur ă al Departamentului de Stat al SUA (ECA) decide care elevi vor fi atribuiţi unei organizaţii de plasament. Fiecărei organizaţii de plasament i se vor atribui un grup de elevi diferiţi în sensul sexului, ţării de origine, vârstă, nivel de limb ă engleză ş i factori specifici de plasare. Factorii specifici de plasare includ alergiile sau alte probleme sau practici de s ăn ătate (cum ar fi fumatul) care conduc la o selectare mai riguroas ă a familiei gazd ă. Este imposibil de ş tiut dinainte la care organizaţie va fi atribuit copilul vostru, îns ă oficiul Consiliilor Americane local v ă va informa imediat ce această informaţie devine disponibilă.

Cine va monitoriza copilul pe perioada particip ă rii în program?

Fiecare organizaţie de plasament are reprezentan ţi locali în comunităţile de pe teritoriul SUA care monitorizează fiecare elev în parte. Reprezentan ţii locali sunt, de regulă, voluntari interesaţi în schimbul internaţional. Mulţi au o propria experien ţă vastă peste hotare, fie în calitate de elevi sau pe plan profesional, ş i se dedică s ă acorde suport altora pentru a ob ţine o experien ţă internaţională valoroas ă. Mulţi dintre ei au g ăzduit elevi de schimb internațional în propriile case. Unii reprezentan ţi au ajutat elevii de schimb pe parcursul a peste 30 de ani.

Ce preg ă tire au reprezentan ţ ii locali? Ei primesc instruire special ă despre tradi ţ iile ş i obiceiurile din ţ ara de origine ale copilului?

Reprezentan ţii locali trebuie s ă treacă o sesiune completă de instruire elaborată de Departamentul de Stat al SUA. Instruirea se refer ă la politicile, procedurile ş i modalităţile de comunicare cu elevii, precum ş i la acomodarea interculturală în general ş i aspecte de înv ăţare a limbii. Reprezentanţii locali de asemenea trebuie s ă treacă un curs de instruire completă în identificarea ş i raportarea h ăr ţuirilor ş i abuzurilor. Reprezentan ţii pot acorda suport unui număr de elevi din diferite ţări în acelaş i timp. Ei posed ă experien ţa necesar ă în solu ţionarea multor probleme interculturale ş i lucrează cu elevii asupra înţelegerii culturii lor. S-ar putea ca ei s ă nu vorbească limba matern ă a copilului vostru, dar printre membrii personalului se poate g ăsi cineva care s ă o vorbească . De asemenea, Consiliile Americane pot oferi consiliere elevilor în limba lor matern ă la telefon dacă acest lucru se doreş te sau este necesar.

Mulţi reprezentan ţi locali au lucrat cu elevi FLEX mulţi ani. Astfel, ei au ob ţinut o în ţelegere a

8

multor probleme interculturale întâmpinate de elevii participan ţ i la programul FLEX ş i de
multor probleme interculturale întâmpinate de elevii participan ţ i la programul FLEX ş i de
multor probleme interculturale întâmpinate de elevii participan ţ i la programul FLEX ş i de

multor probleme interculturale întâmpinate de elevii participan ţi la programul FLEX ş i de familiile care îi g ăzduiesc.

Politicile

plasament?

ş i

procedurile

sunt

similare

pentru

toate

organiza ţ iile

de

Toate organizaţiile de plasament trebuie s ă respecte regulamentul pentru viza de tip J, care au drept scop s ă asigure că elevii sunt în siguranţă ş i ob ţin educaţia necesar ă în cadrul programului de schimb. În fiecare an, organizaţiile de plasament sunt supuse unui audit pentru a se asigura că ele corespund tuturor acestor reguli. De asemenea, toate organizaţiile de plasament respectă politicile ş i procedurile generale ale programului FLEX descrise în Acordul p ărinte/elev. Unele organizaţii de plasament posed ă politici ş i proceduri suplimentare, care sunt explicate în ghidurile lor, oferite de Consiliile Americane copilului vostru fie în perioada de orientare/informare (PDO) sau în altă perioad ă înainte de plecarea în SUA.

FAMILIILE GAZD Ă

" Sunt mam ă singur ă ș i am dorit s ă le ofer copiilor mei ș ansa de a cunoa ș te pe cineva din altă cultur ă . De asemenea, am vrut s ă am un impact asupra vieții altcuiva. Am învățat s ă ne deschidem u ș ile casei ș i ale inimii unei alte persoane. Am învățat atât de multe de la ea ș i ea de la noi. Ni se va rupe inima când va pleca."

Cum sunt selectate familiile gazd ă ?

Conform cerin ţelor Departamentului de Stat al SUA, toate organizaţiile de plasament trebuie s ă verifice cât de sigure sunt poten ţialele familii gazd ă . Ei trebuie (1) s ă completeze un formular standard care ofer ă un rezumat ş i profil detaliat al familiei gazd ă , al mediului casnic fizic cu fotografii, ale membrilor familiei ş i mediului comunitar; (2) s ă efectueze un interviu cu to ţi membrii familiei care locuiesc în cas ă ; (3) s ă se asigure că familia gazd ă este capabilă s ă ofere un mediu confortabil ş i grijuliu care include minimum un pat personal, spaţiu pentru studii, spaţiu pentru stocarea lucrurilor personale ş i acces la baie ş i o ieş ire de urgen ţă ; (4) s ă asigure dou ă referin ţe personale pentru fiecare familie gazdă din partea membrilor comunităţii, care atestă buna reputaţie a familiei gazd ă ; (5) s ă se asigure că familia gazd ă are resurse financiare adecvate pentru a- ş i asuma obligaţiunile de gazd ă ; ş i 6) s ă verifice dacă membrii familiei cu vârsta împlinită sau care împlinesc 18 ani în perioada programului nu au antecedente penale sau nu au fost luați la eviden ță în Registrul național pentru încălcări cu caracter sexual.

Ce profesii au p ă rin ţ ii gazd ă ? Ce vârst ă au?

P ărin ţii gazd ă au vârste, profesii sau educaţii diferite. Ei reflectă diversitatea SUA; ei sunt de diferite rase ş i etnii, au diferite stiluri de viaţă în rezultatul factorilor cum ar fi educaţia, profesia, localizarea geografică ş i religia lor. Aceş ti factori nu joacă un rol la selectarea familiilor gazd ă. Ceea ce este comun pentru familiile gazd ă e dorin ţa de a ura bun venit copilului vostru în casa lor ş i a împăr ţi vieţile cu el.

9

Familiile gazd ă au întotdeauna ș i copii? Familiile gazd ă nu au întotdeauna copii.
Familiile gazd ă au întotdeauna ș i copii? Familiile gazd ă nu au întotdeauna copii.

Familiile gazd ă au întotdeauna ș i copii?

Familiile gazd ă au întotdeauna ș i copii? Familiile gazd ă nu au întotdeauna copii. În

Familiile gazd ă nu au întotdeauna copii. În SUA, o familie poate însemna un cuplu căs ătorit f ăr ă copii. O familie monoparentală este o familie cu un singur p ărinte, fie mama sau tata, care poate sau nu s ă aib ă copii acas ă . E posibil ca copilul vostru s ă fie plasat într-o familie f ăr ă copii, într-o familie cu un singur p ărinte sau o familie de vârstă pensionar ă. Uneori, în cas ă mai locuiesc ș i alte rude. Dacă organizația de plasament doreș te s ă plaseze copilul într-una dintre categoriile de familii de mai jos, ea este obligată s ă cear ă acordul vostru.

1. O familie gazd ă care g ăzduieș te un elev de schimb din alt program

2. O familie gazd ă monoparentală f ăr ă copii care locuiesc în cas ă

Exist ă un venit minimum necesar pentru a putea g ă zdui un elev? Cum este verificat ă starea financiar ă a familiei la început? Se verific ă starea financiar ă periodic?

Verificarea stării financiare a poten țialelor familii gazd ă se verifică limitat prin colectarea datelor generale referitoare la venit de la acestea. În SUA nu este acceptabil din punct de vedere etic, nici legal ca organizațiile private s ă cerceteze detaliat veniturile unei familii gazd ă , îns ă regulamentul pentru viza de tip J cere ca familiile gazd ă s ă fie apte s ă întrețin ă material elevul de schimb. Mai concret, familia gazd ă trebuie s ă poată asigura un elev de schimb cu un pat propriu (nu un pat gonflabil sau canapea extensibilă ), fie într-o camer ă cu un copil de acelaș i sex sau într-un dormitor separat, trei mese pe zi, participarea deplin ă la activitățile obiș nuite ale familiei ș i transportul la ș i de la activitățile ș colare. Aceste necesități sunt critice, îns ă ș i mai important este s ă se g ăsească o familie gazd ă care va putea s ă coabiteze ș i s ă împ ărtăș ească cultura american ă cu copilul vostru. Pentru a g ăzdui un elev de schimb, o familie gazd ă nu trebuie neap ărat s ă fie înstărită .

Datele referitoare la venituri nu sunt verificate pe durata programului, îns ă familiile gazd ă sunt obligate s ă informeze organizația de plasament despre orice schimb ări ale stării materiale, cum ar fi pierderea locului de muncă, care poate afecta capacitatea lor financiar ă de a găzdui în continuare elevul de schimb.

În ceea ce priveș te cele trei mese pe zi, e important s ă mențion ăm că prânzul poate ori s ă fie preg ătit acas ă ș i luat la ș coală, ori se vor da bani pentru a cump ăra un prânz la ș coală. Majoritatea americanilor servesc un prânz rece, de obicei un sandwich ș i/sau o salată, iar la cin ă servesc o mas ă cald ă. Familia gazd ă poate alege s ă ofere copilului vostru un prânz preg ătit (sau ingrediente ca s ă - ș i prepare un prânz independent) de acas ă. Din considerente bugetare, familia poate decide s ă îi dea copilului un prânz preg ătit acas ă . Dacă familiile gazd ă îi ofer ă copilului vostru un prânz preg ătit, ei nu sunt obligați s ă îi ofere ș i bani pentru a- ș i procura mâncare suplimentar ă la ș coală .

10

Familiile gazd ă sunt pl ă tite? Nu, deoarece este împotriva regulamentului pentru viza de

Familiile gazd ă sunt pl ă tite?

Familiile gazd ă sunt pl ă tite? Nu, deoarece este împotriva regulamentului pentru viza de tip
Familiile gazd ă sunt pl ă tite? Nu, deoarece este împotriva regulamentului pentru viza de tip

Nu, deoarece este împotriva regulamentului pentru viza de tip J ca o familie care g ăzduieș te un elev de schimb sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA s ă fie plătită. Americanii aleg s ă

g ăzduiască elevii de schimb deoarece doresc s ă învețe despre diferite culturi ș i s ă împartă casa ș i cultura cu cineva din altă țară, ș i nu din motivație financiar ă .

Cum sunt copii plasa ț i în familiile gazd ă ? De ce se va alege o familie anume pentru copilul meu?

În considerație se iau interesele ș i preferin țele familiilor gazd ă ș i ale elevilor (bazându-ne pe ce au scris elevii în formularele de aplicare la programul FLEX), cum ar fi interesele comune în muzică sau activități la aer liber, s ă găzduiască o fată sau un b ăiat, sau vârsta elevului. Pân ă la urmă, majoritatea elevilor ş i familiilor îş i ajustează aş teptările ş i ob ţin o experien ţă favorabilă în pofida faptului că nu toate preferinţele lor se îndeplinesc.

De asemenea, pentru g ăsirea familiei gazd ă potrivite pentru elevi, se ţine cont ş i de anumiţi factori critici cum ar fi elevul trebuie s ă împartă un dormitor cu un frate sau soră gazdă, alergie la prezen ţa animalelor, sau preferin ţe religioase puternice.

"Copii mei au fost motivul de a ne decid ă s ă g ă zduim un elev de schimb. Mi-am dorit s ă le ofer posibilitatea de a cunoa ș te pe altcineva dintr-o altă țar ă ."

E posibil ca o rud ă a familiei noastre din SUA s ă g ă zduiasc ă copilul?

Nu, participan ţii la programul FLEX nu pot fi g ăzduiți de o rud ă în SUA.

De ce unii copii sunt plasa ţ i înaintea altora în familii gazd ă ?

Organizaţiile de plasament se str ăduiesc s ă potrivească un elev ş i o familie gazd ă dup ă

interesele ş i necesităţile lor similare; de asemenea, ei trebuie s ă treacă prin procesul de selecţie descris mai sus, care consumă timp ş i aten ţie. Uneori o plasare solicită efort ş i consideraţiuni speciale. De exemplu, multe familii americane au animale, de aceea ar putea s ă dureze pân ă se

g ăseş te o familia gazd ă potrivită pentru un elev alergic la pisici sau câini.

Un alt motiv de întârziere poate fi legat de înmatricularea elevului într-o ş coală locală. Multe ş coli au un număr limită de elevi de schimb pe care îi pot accepta care se epuizează repede, aş a că înmatricularea se face în baza concursului.

Când vom primi informa ţ ii despre familia gazd ă a copilului nostru?

Plasarea copiilor în familii trebuie s ă se finalizeze pân ă la plecarea de acas ă. În funcţie de data planificată a plecării copilului, acesta va primi informaţii despre familia gazd ă între 1 mai ş i data de plecare. V ă recomandăm cu insisten ţă ca imediat ce primiţi informaţii despre familia

11

gazd ă , copilul s ă îi contacteze. " Ş i eu a m trei

gazd ă, copilul s ă îi contacteze.

gazd ă , copilul s ă îi contacteze. " Ş i eu a m trei adolescen
gazd ă , copilul s ă îi contacteze. " Ş i eu a m trei adolescen

"Ş i eu am trei adolescen ţi cu vârste cuprinse între 10 ș i 16 ani, iar fiul meu studiaz ă limba rus ă . De fapt, nu am avut prea mari a ș teptă ri, deoarece nu poți ș ti de pe hârtie cum va fi persoana. Îns ă Maria are un minunat sim ț al umorului. A fost foarte distractiv."

Ce

întâmplat?

înseamn ă

informarea

despre

schimbarea

familiei

gazd ă?

Ce

s-a

Schimbarea familiei gazd ă, atât pân ă la venirea, cât ş i pe durata aflării copilului în SUA, nu înseamn ă neap ărat motive de îngrijorare. Există câteva motive obiş nuite pentru schimbarea familiilor gazd ă :

PÎN Ă LA ÎNCEPEREA PROGRAMULUI:

Familia gazd ă a fost selectată ş i aprobată, îns ă ş coala din regiunea familiei gazd ă deja a suplinit limita de elevi de schimb ş i nu mai poate accepta alţii.

PÎN Ă LA ÎNCEPEREA SAU ÎN TIMPUL PROGRAMULUI:

O schimbare în situaţia familiei gazd ă, cum ar fi o boală grav ă sau decesul, naş terea unui nou membru de familie, schimbarea sau pierderea locului de muncă, sau mutarea în alt oraş .

ÎN TIMPUL PROGRAMULUI:

• Incapacitatea copilului ş i a familiei gazd ă de a se în ţelege.

Ce se întâmpl ă când copilul trebuie s ă schimbe familia gazd ă ?

De obicei, un reprezentant local va ţine leg ătura cu copilul vostru, familia gazd ă ş i ş coala. Reprezentantul va ajuta la luarea deciziei de a schimba copilul într-o familie gazd ă nou ă . P ărin ţii vor fi informaţi despre schimbare prin intermediul reprezentantului Consiliilor Americane din localitate. Uneori, elevii pot sugera o familie gazd ă nou ă în baza leg ăturilor de la ş coală sau din comunitate. Cu toate acestea, oricine doreş te s ă g ăzduiască copilul, trebuie s ă treacă prin procedurile riguroase de selecţie, descrise mai sus, pân ă la aprobarea ş i punerea în aplicare a schimb ării.

Reţineţi că este periculos ş i inacceptabil pentru un elev s ă încerce s ă localizeze singur o familie gazd ă sau un alt elev prin postarea anun ţurilor pe reţelele de socializare online cum ar fi Facebook, MySpace, vkontakte sau altele. Deş i toate aceste site-uri sunt o modalitate foarte populară de a ţine leg ătura ş i a- ţi face prieteni noi, realitatea tristă e că unii adulţi le folosesc în scopuri insidioase, iar tinerii sunt o categorie vulnerabilă. Recrutarea ş i selectarea familiilor gazd ă acceptabile, cu motivaţii corecte, ţine de responsabilitatea organizaţiilor de plasament.

12

Toate familiile gazd ă practic ă s ă le scrie copiilor pân ă la plecarea
Toate familiile gazd ă practic ă s ă le scrie copiilor pân ă la plecarea
Toate familiile gazd ă practic ă s ă le scrie copiilor pân ă la plecarea

Toate familiile gazd ă practic ă s ă le scrie copiilor pân ă la plecarea acestora de acas ă ?

Unele familii le scriu elevilor pe care îi vor g ăzdui pân ă la plecarea acestora de acas ă. Alţii pot s ă telefoneze. Uneori emailurile sau apelurile telefonice nu ajung la destinaţie, sau familiile gazd ă nu primesc la timp informaţii despre copil ca s ă comunice pân ă la plecarea acestora de acas ă. S ă nu credeţi că ar fi ceva în neregulă, în cazul că nu veţi avea veş ti de la familia gazd ă pân ă la plecarea copilului în SUA. E o situaţie obiş nuită .

“Învăț multe despre țara elevului meu de schimb – că avem mai multe lucruri în comun, decât care difer ă . A fost o experien ță foarte educativă ."

Va tr ă i copilul într-un ora ş mare?

Nu. De obicei, elevii de schimb locuiesc la o familie din suburbiile unui oraş mai mare, fie într- un or ăş el sau localitate rurală. Deoarece h ăr ţile arată de obicei oraş ele mari, e posibil s ă nu g ăsiţi denumirea suburbiei, a or ăş elului sau oraş ului pe h ăr ţile SUA, îns ă deseori le puteţi g ăsi online ş i în profilurile comunităţilor oferite de oficiul Consiliilor Americane.

Familiile care tr ăiesc în or ăş ele mai mici ş i localităţi rurale au, de regulă, case separate ş i sunt mai dispu ş i s ă găzduiască elevi în comparaţie cu familiile care tr ăiesc în oraş e mari, unde costul de trai este mai mare. În majoritatea caselor americane sunt câteva dormitoare: unul pentru p ărin ţi ş i unul sau mai multe pentru fiecare copil separat sau împ ăr ţit de mai mulţi copii de acelaş i sex.

Uneori elevii sunt dezamăgiţi că au fost plasaţi într-o familie care locuieş te într-o zon ă rurală sau or ăş el. Această dezamăgire nu este considerată un motiv plauzibil pentru a schimba familia gazd ă. Majoritatea elevilor plasaţi în or ăş ele ş i localităţi rurale învaţă s ă se bucure de un aş a stil de viaţă ş i de ş ansa de face cuno ş tin ţă cu toată lumea de acolo.

"Am mai g ăzduit elevi de schimb din alte ță ri. Am considerat că e un lucru bun pe care l-am putut face pentru ambele țări."

Care sunt avantajele traiului într-un or ăş el?

În SUA un or ăş el are o populaţie sub 30 000 oameni. O localitate rurală, unde economia depinde de agricultur ă, are o populaţie sub 8 000 oameni. Aceste regiuni se află pe teritorii extinse cu ferme industrializate mari. M ărimea medie a unei ferme din SUA este de 170 hectare (420 acri). Dacă copilul vostru va tr ăi într-un or ăş el sau localitate rural ă, va face cuno ş tin ţă cu toată lumea. Copilul vostru poate fi prima persoan ă din ţara voastr ă cu care vor face cuno ş tinţă localnicii dintr-un or ăş el. Un elev a zis, "Acas ă tr ă iam printre 3 milioane de oameni, iar or ăş elul din SUA are doar 4 000. E un or ăş el destul de mic. Ori de câte ori oamenii m ă întreab ă , 'Cu cine locuieş ti?', iar eu le zic numele p ă rin ţilor mei gazd ă, ei îi cunosc! Asta chiar îmi place. To ţi se cunosc între ei. E destul de u ş or s ă comunici."

13

Oriunde nu ar fi copilul vostru, cel mai mult timp îl va petrece la ş
Oriunde nu ar fi copilul vostru, cel mai mult timp îl va petrece la ş
Oriunde nu ar fi copilul vostru, cel mai mult timp îl va petrece la ş

Oriunde nu ar fi copilul vostru, cel mai mult timp îl va petrece la ş coală ş i cu familia gazd ă . Ş colile primare ş i gimnaziile pot fi mici în localităţile rurale ş i orăş ele, dar liceul este deseori mare, iar elevii care tr ăiesc la distan ţe mari sunt adu ş i cu autobuzul ş colar. Ş coala ofer ă activităţi extracurriculare, inclusiv diferite tipuri de activităţi sportive ş i cluburi. Casa în care va locui copilul vostru va avea toate comodităţile caselor din oraş ele mai mari.

SUPORT

"Copii mei au crescut ș i e minunat s ă fiu mam ă din nou. Am învățat multe despre o parte din lume despre nu am ș tiut niciodată . Diferen țele culturale sunt uluitoare. Admir din tot sufletul elevul de schimb care e la noi pentru că ș i-a p ă r ă sit familia, prietenii ș i tot ce era familiar pentru el ca s ă traverseze jum ă tate din lume ș i s ă tr ă iască cu o altă familie."

Ce sunt sesiunile de informare înainte de plecare?

Sesiunile de orientare/informare înainte de plecare reprezintă informații oferite înainte de începerea programului care sunt menite s ă îl ajute pe copil s ă se preg ătească de această experien ță . Orientarea este oferită atât prin intermediul materialelor scrise, cât ș i a cursurilor în clase. Costul acestor cursuri este achitat de programul FLEX.

În cadrul sesiunilor de orientare/informare, copilul vostru va frecventa orele împreun ă cu alți elevi care particip ă în programul FLEX. Aici ei vor studia despre SUA, cultura țării, ș coli ș i stilurile de viață ale familiilor, precum ș i despre politicile ș i regulile programului. Ei vor înv ăța că e bine s ă fii deschis în comunicare, o aptitudine care poate s ă -i ajute s ă obțin ă cea mai bun ă experien ță de schimb. Ei vor avea posibilitatea s ă vorbească în limba engleză, s ă citească despre ș i s ă discute experien ța fo ș tilor participan ți la programul de schimb, s ă în țeleag ă procesul de adaptare ș i s ă practice s ă discute despre propria țar ă, studiile pe care le au ș i valorile lor.

Cât de des reprezentan ț ii locali vor contacta copilul meu?

Fiecare organizație de plasament îș i are propria procedur ă referitoare la cum ș i când reprezentan ții locali contactează cu elevii din regiunea lor, îns ă prima vizită trebuie s ă fie în persoan ă, iar a doua vizită trebuie s ă aib ă loc la 1–2 luni de la sosirea copilului în SUA. A doua vizită va avea loc cu un alt reprezentant al organizației de plasament. Dup ă aceasta, reprezentantul local va men ține un contact lunar cu copilul, fie personal, la telefon sau prin email. Copilul vostru poate suna reprezentantul s ău oricând doreș te. De asemenea, i se vor pune la dispoziție ș i numerele de telefon ale altor membri ai organizației de plasament pe care îi poate contacta la nevoie.

"Avem un bebelu ș , iar elevul de schimb tot are o sor ă mai mică acas ă . Deoarece vine dintr-o familie unită ș i iubitoare, ea în țelege dinamismul lucrurilor din casa noastr ă .

14

Este atât de bucuroas ă de tot ce se întâmpl ă . A devenit o
Este atât de bucuroas ă de tot ce se întâmpl ă . A devenit o
Este atât de bucuroas ă de tot ce se întâmpl ă . A devenit o

Este atât de bucuroas ă de tot ce se întâmplă . A devenit o p ă rticică din familie."

Cine este responsabil de copilul meu?

Biroul pentru educație ș i cultur ă al Departamentului de Stat al SUA deleag ă organizației de plasament responsabilitatea pentru grija ș i bun ăstare zilnică a copilului. Munca de organizare a programului ș i protecția drepturilor copilului vostru este efectuată permanent de o serie întreag ă de angajați ai organizației.

Îns ă toate întreb ările legate de politicile ș i procedurile programului FLEX, ca de exemplu, întoarcerea mai devreme, voluntar ă sau nevoluntar ă, acas ă , aprobarea cheltuielilor medicale neacoperite de asigurare ș i deciziile legate de urgențele complicate, sunt luate de Biroul pentru educație ș i cultur ă al Departamentului de Stat al SUA.

Pe cine poate contacta copilul dac ă simte c ă exist ă o problem ă legat ă de familia gazd ă sau ș coal ă ?

Cea mai bun ă cale de soluționare a problemei este ca ea s ă fie discutată cu familia gazd ă . Dac ă nu se ajunge la o rezolvare a problemei de comun acord, copilul trebuie s ă contacteze reprezentantul local al organizației sale de plasament. Copilul va primi numele ș i numărul de telefon al acestei persoane, precum ș i încă a câtorva, atunci când ajunge acas ă la familia gazd ă. Încurajați copilul s ă vorbească numaidecât cu reprezentantul atunci când apar probleme sau are întreb ări. În plus, Consiliile Americane îi vor oferi copilului propriile numere de telefoane de urgen ță disponibile 24 de ore ș i cu apel gratuit, cât ș i pe cele ale Biroului pentru educație ș i cultură al Departamentului de Stat al SUA, precum ș i adresele de email, pentru situațiile când copilul are o problemă serioas ă pe care nu o poate discuta cu reprezentan ții organizației de plasament. Această informație va fi indicată pe cartela de identificare oferită copilului la sosirea în aeroportul din Washington (un exemplu se poate vedea pe imaginea de mai jos).

Numele elevului: Popescu, Ana Program: Program de schimb pentru liceeni (FLEX) Adresa gazd ă din

Numele elevului:

Popescu, Ana

Program:

Program de schimb pentru liceeni (FLEX)

Adresa gazd ă din SUA:

Telefon gazd ă SUA:

1234 Main Street Cedar Rapids, IA 50675 Departamentul de Stat al SUA (Sponsorul programului):

319-123-4567

Tel: 866-283-9090

Organiza ț ia-reprezentant al sponsorului programului:

ASSE

Tel: (800) 333-3802

Cine ne va contacta dac ă copilul are o problem ă ?

În caz că copilul are o problemă în SUA, veți fi contactați de reprezentan ții oficiului local al

15

Consiliilor Americane. Uneori ei v ă vor contacta pentru a ob ț ine informa ț
Consiliilor Americane. Uneori ei v ă vor contacta pentru a ob ț ine informa ț
Consiliilor Americane. Uneori ei v ă vor contacta pentru a ob ț ine informa ț

Consiliilor Americane. Uneori ei v ă vor contacta pentru a ob ține informații sau pentru a solicita ajutorul vostru.

Care sunt canalele de comunicare de urmat când trebuie s ă solu ț ion ă m o problem ă sau dac ă copilul se confrunt ă cu o problem ă ?

Dacă copilul vostru are o problemă trebuie s ă contactați reprezentantul local al Consiliilor Americane. Întreb ările vor fi redirecționate către oficiul Consiliilor Americane din Washington, unde personalul va contacta, la rândul s ău, organizația de plasament. Fiecare dintre aceste organizații are oameni instruiți s ă rezolve problemele elevului. Acest lan ț de comunicare va permite evitarea problemelor legate de comunicare, de limb ă ș i de diferen ța de timp. Nu trebuie s ă contactați personal organizația de plasament (a se vedea mai jos). Mai jos este prezentat ”lan țul de comunicare”, care reprezintă ideal de comunicare pe care trebuie s ă îl urmați:

Elevul și Oficiul Oficiul familia Reprezent Reprezent Consiliilor național al gazdă ant local ant Americane
Elevul și
Oficiul
Oficiul
familia
Reprezent
Reprezent
Consiliilor
național al
gazdă
ant local
ant
Americane
organizației
(în SUA)
regional
din
de
Washington
plasament

Oficiul

Consiliilor

Americane

din Eurasia

Părinții naturali (în Eurasia)
Părinții
naturali (în
Eurasia)

Totu ș i, dup ă cum s-a men ționat mai devreme, prioritatea de bază a tuturor lucrătorilor programului FLEX este s ă asigure siguran ța ș i o experien ță de schimb favorabilă copilului. Aceasta presupune accesul la alte modalități de comunicare, dacă e necesar, în caz de apariție a unei probleme. Prin urmare, deș i cea mai rapidă cale de a solu ționa o problemă este discutarea acesteia cu familia gazd ă, pot fi momente când copilul nu se va simți confortabil s ă o discute cu ei. În acest caz, copilul trebuie s ă contacteze reprezentantul local. Dacă, din oricare motiv, copilul nu se simte confortabil s ă discute problema cu reprezentantul local, el poate contacta telefonic reprezentantul regional al organizației de plasament. Organizația de plasament este organizația care va contacta cel mai mult cu copilul pe parcursul anului. De asemenea, copilului i se va oferi numerele de telefon cu apel gratuit, disponibile 24 de ore, ale oficiului Consiliilor Americane din Washington ș i ale Departamentului de Stat din SUA, la care poate apela dacă e nevoie de asisten ță imediată ș i nu are la cine apela pentru ajutor.

Sigur că copilul va ține legătura cu voi prin telefon ș i, posibil, prin Skype ș i po ș ta electronică. Vor fi perioade când vor discuta problemele lor cu voi. În acest caz, trebuie s ă întrebați copilul dacă a discutat problema cu familia gazd ă sau reprezentantul local. Dup ă cum s-a men ționat mai devreme, acestea sunt persoanele dotate cel mai bine ca s ă ajute. Dacă fiul sau fiica nu au contactat aceste persoane, încurajații s ă comunice cu oamenii din preajmă care îi pot ajuta.

Totu ș i, dacă copilul nu a solicitat ajutor de la nimeni sau oamenii de la care au solicitat ajutor nu par s ă îl acorde ș i v ă faceți griji pentru siguranța ș i bun ăstarea copilului, nu ezitați s ă

16

contacta ț i oficiul local al Consiliilor Americane. Oficiul local al Consiliilor American e va
contacta ț i oficiul local al Consiliilor Americane. Oficiul local al Consiliilor American e va
contacta ț i oficiul local al Consiliilor Americane. Oficiul local al Consiliilor American e va

contactați oficiul local al Consiliilor Americane. Oficiul local al Consiliilor Americane va transmite imediat informația oficiului s ău din Washington, unde personalul va contacta oficiu național al organizației de plasament s ă afle ce se petrece. Reprezentan ţii Consiliilor Americane din oficiile locale nu comunică direct cu participanţii la program, familiile gazd ă, reprezentan ţii locali sau organizaţiile de plasament. Dacă e necesar un contact direct, atunci acest contact va fi efectuat de către oficiul Consiliilor Americane din Washington. Oficiul din Washington men ţine o leg ătură strâns ă cu toate organizaţiile de plasament ş i în ţelege mai bine situaţia în care se află copilul. V ă rug ăm s ă reţineţi că atunci când v ă faceţi griji, contactaţi oficiul nostru. Dacă aţi contacta organizaţia de plasament sau reprezentantul local direct, s-ar putea ca ei s ă nu v ă în ţeleag ă grija din cauza diferen ţelor culturale. De asemenea, ei vor trebui s ă verifice cine sunteţi prin intermediul oficiului Consiliilor Americane din Washington înainte de a putea s ă v ă ofere vreo informaţie. Veţi primi toate informaţiile legate de copil de la oficiul nostru.

Copilul nu va fi penalizat pentru nerespectarea lan ţ ului de comunicare. Deş i prefer ăm utilizarea lan ţului de comunicare, deoarece este foarte eficient ş i efectiv, admitem că pot fi momente când un elev se va simţi confortabil doar dacă va vorbi cu p ărin ţii s ăi. În aceste cazuri, recomand ăm cu tărie ş i salutăm s ă împ ărtăş iţi cu noi grijile ca s ă le putem rezolva cu graba ş i atenţia cuvenită .

Un exemplu ar putea clarifica importan ţa acestui lanţ de comunicare în condiţii normale ş i obiş nuite: s ă presupunem că copilul v ă spune la telefon că nu face faţă cerin ţelor la ş coală ş i din acest motiv crede că ar trebui s ă revin ă acas ă . A ţi putea s ă v ă întristaţi ş i, probabil, de acord că copilul trebuie s ă revin ă acas ă . Îns ă, în loc s ă cădeţi de acord, ar trebui s ă încurajaţi copilul s ă discute cu familia gazd ă ş i reprezentantul organizaţiei de plasament. Fiind acolo, cu copilul, ei pot afla mai multe despre starea de lucruri. De exemplu, ei pot descoperi că copilul se intimidează s ă utilizeze limba engleză ş i se îngrijorează că nu poate în ţelege un înv ăţător sau doi. Reprezentantul organizaţiei de plasament sau familia gazd ă ar putea s ă ajute copilul, discutând cu înv ăţătorii ş i organiza chiar niş te meditaţii la engleză . În SUA sunt foarte mulţi oameni preg ătiţi ş i ap ţi s ă lucreze cu problemele reale ale copilului. Copilul va deveni mai bucuros ş i va ob ţine un succes mai mare, ş i poate dori s ă continue programul.

OB Ţ INEREA PA Ş APORTULUI Ş I A VIZEI

Cum ob ț in un pa ș aport pentru copil?

Pentru a intra în SUA, copilul are nevoie de un paş aport pentru călătorii în străin ătate valid, emis de ţara în care tr ăiţi. Dacă copilul are deja un astfel de paş aport valid, verificaţi cu autorităţile de rigoare dacă nu au fost emise tipuri noi de paş apoarte în locul celor de tipul deţinut de copilul vostru. Acest proces trebuie început imediat ce copilul a fost informat la telefon despre statutul s ău de participant sau candidat alternativ. Paş aportul în original ş i copie va trebui s ă fie prezentat la un termen foarte strict.

17

Reprezentan ţ ii Consiliilor Americane din ţ ara voastr ă vor ţ ine cu regularitate
Reprezentan ţ ii Consiliilor Americane din ţ ara voastr ă vor ţ ine cu regularitate
Reprezentan ţ ii Consiliilor Americane din ţ ara voastr ă vor ţ ine cu regularitate

Reprezentan ţii Consiliilor Americane din ţara voastr ă vor ţine cu regularitate leg ătura cu voi pentru a fi la curent cu progresul de ob ţinere a paş aportului. Dacă întâmpinați probleme cu

ob ţinerea paş aportului, contactaţi imediat reprezentan ţa locală a Consiliilor Americane.

Cum ob ț in viza pentru SUA?

Odată ce copilul acceptă participarea în programul FLEX ş i familia gazd ă este confirmată , programul va procesa Forma Guvernului SUA DS-2019 (cunoscut ş i ca "Certificat de eligibilitate pentru statutul de vizitator de schimb [J-1]"). Forma DS-2019 indică perioada în care copilul se poate afla legal pe teritoriul SUA. Această formă, care va fi trimis ă direct oficiilor reprezentanţelor Consiliilor Americane, îi permite copilului s ă aplice pentru ob ţinerea vizei pentru SUA.

Atunci veţi veni cu paş aportul copilului la oficiul Consiliilor Americane. Copilul va citi ş i semna forma DS-2019 (inclusiv pagina doi care subliniază condiţiile de ob ţinere a vizei de tip J-1 pentru SUA), dar acest lucru se poate face ş i în timpul interviului pentru ob ţinerea vizei SUA. Copilul va completa o solicitare de viza online (DS-160) ş i va trimite reprezentan ţei locale a Consiliilor Americane prin po ş ta electronică pagina de confirmare. Reprezentan ţ a Consiliilor Americane v ă va informa cu privire la celelalte formulare ş i/sau documente pe care trebuie s ă le mai prezentaţi. Prezentaţi aceste formulare împreun ă cu paş aportul copilului la Consulatul SUA din ţar ă pentru a ob ţine viza. Reprezentantul Consiliilor Americane v ă va ajuta pe tot parcursul acestei proceduri.

Viza este aplicată de consulatul SUA ş i reprezintă o ş tampilă sau un autocolant aplicate în

paş aport, ş i care îi permite copilului s ă solicite intrarea în SUA. Ea permite doar intrarea în SUA, spre deosebire de formularul DS-2019 care stabileş te perioada în care deţinătorul poate

r ămâne în SUA. Conform regulilor programului FLEX, participan ţii trebuie s ă revin ă acas ă la

data stabilită de program (care, de obicei, este o dată mai devreme decât cea indicată în DS- 2019). Participan ţii la programul FLEX intr ă în SUA în baza vizei de tip J-1, care nu este o viza de imigrare, ci este oferită participan ților programelor de schimb ş i care oblig ă copilul s ă frecventeze ş coala ş i nu îi permite s ă se angajeze la lucru. Formularul de dou ă pagini DS-2019 va fi returnat împreun ă cu paş aportului copilului ş i viza, fiind prins de paş aport. Formularul DS-2019 trebuie s ă înso ţească viza din paş aport, nu îl desprindeţi de paş aport. F ăr ă acest formular, viza nu este valid ă, iar deţin ătorului nu i se va permite intrarea în SUA.

Poate copilul s ă r ă mân ă în SUA dup ă finisarea programului?

Nu. Viza primită de copil nu este o viza turistică ; ea permite doar intrarea pe teritoriul SUA ş i nu poate fi extins ă sau modificată. To ţi elevii trebuie s ă revin ă în ţările lor la sfâr ș itul programului, pe data indicată de organizaţia responsabilă pentru programul FLEX. Elevilor nu

li se permite s ă r ămân ă în SUA dup ă data de retur desemnată . Informaţia despre cei care nu

respectă această cerin ţă este transmis ă Departamentului Securităţii Naţionale ş i Serviciului Control Imigraţie ş i Vamal al SUA, iar asigurarea lor conform programului va fi anulată .

În calitate de participan ţi ai programului de schimb finan ţat de Guvernul SUA, participan ţii în

18

programul FLEX trebuie s ă respecte cerin ţ a Departamentului de Stat [212(E)] - Two-Year
programul FLEX trebuie s ă respecte cerin ţ a Departamentului de Stat [212(E)] - Two-Year
programul FLEX trebuie s ă respecte cerin ţ a Departamentului de Stat [212(E)] - Two-Year

programul FLEX trebuie s ă respecte cerin ţa Departamentului de Stat [212(E)] - Two-Year Home Country Physical Presence – conform căreia elevul trebuie s ă revină în ţara natală pentru o perioad ă de minimum doi ani dup ă finisarea programului de schimb educaţional sau cultural. Această regulă poate fi citită pe pagina 2 a formularului DS-2019. Formularul DS- 2019 trebuie s ă fie semnat de solicitantul de viz ă, ceea ce înseamn ă că el în ţelege regulile ş i este de acord s ă le respecte la acordarea vizei SUA.

Oficialii țărilor participante nu vor fi mulţumiţi dacă elevii nu vor reveni în ţar ă la finisarea programului FLEX. Acest lucru poate periclita participarea altor elevi pe viitor în program.

Ce alte documente mai trebuie s ă aib ă copilul meu?

În multe ţări, un copil trebuie s ă aib ă cu el permisiunea în scris a p ărin ţilor de a călători. Acest document, care reprezintă o declaraţie avizată la notar sau o procur ă, îi permite unui minor s ă

p ăr ăsească ţara f ără a fi înso ţit de p ărin ţi. Reprezentan ţa locală a Consiliilor Americane v ă va oferi informaţii cu privire la acesta ş i alte documente necesare copilului, cum ar fi viza de ieş ire/tranzit.

PREG Ă TIREA DE C Ă L Ă TORIE

Ce fel de haine trebuie s ă î ş i ia copilul?

SUA este o ţară atât de întins ă ş i clima atât de variată, încât este dificil de recomandat ce haine anume s ă îţi ia copilul. Puteţi determina hainele potrivite pentru clima regiunii în care va tr ăi copilul utilizând "Lista de bază cu hainele sugerate" de la pagina 15 a Ghidului Elevului ş i anexa "Clima SUA". Indiferent de regiunea din SUA în care va tr ăi copilul, acesta va trebui s ă împacheteze un set haine de bază pentru fiecare anotimp al anului.