Sunteți pe pagina 1din 11

Scoala Gimnaziala

Grdainita cu P.P.nr.1
RAPORT
asupra activităţii desfasurate pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018
la grupa mare „Spiridușii”

Prof. B

In semestrul I al anului şcolar 2017-2018 activităţile instructiv-educative la grupa mare


au fost susținute în perioada 29.01.2018-02.02.2018.
Activităţile instructiv-educative s-au desfăşurat conform programelor de educaţie
timpurie iniţiate de METCS, programe care se adreseaza nevoilor multiple ale copiilor şi care
ţin cont de sănătate, nutriţie, educaţie, stimulare psihosocială corespunzatoare, de rolul
mediului în care trăieşte copilul.
Demersurile s-au axat pe competenţa predictivă, competenţa
pragmatică(managementul grupei), competenţa evaluativă, activitati extracuriculare,
activitatea cu părinţii şi activitate metodică şi de formare continuă.
Proiectarea didactică s-a realizat pe trei niveluri: anual, pe unitati de timp mai mici şi
pentru fiecare activitate în parte.
1. Activitatea managerială la grupă
 Planificările anuale și săptămânale au fost elaborate în spiritul prevederilor
Curriculumului pentru învățământul preșcolar/2009, a Scisorii metodice 2017-2018,
ținând seama de specificul regional, local și de specificul unității.
 Planificarea evaluărilor inițiale-a constituit suportul pentru planificările anuale și
săptâmânale;
 Planificarea proiectelor tematice(maxim 7 proiecte) îmbinate cu temele
săptămânale;
 Studiul îndividual a fost adecvat planificării activităților de comisie metodică, dar și
necesităților de autoperfecționare a noastră.
 Proiectarea și relizarea unor materiale specifice:
- Am fost foarte preocupate de asigurarea materialelor didactice necesare activității
didactice . Astfel, la ambele ture s-a realizat:

1
- Dotarea centrelor de interes cu materiale specifice temei abordate ;
- Confecționarea de materiale pentru centrul tematic, calendarul grupei, întâlnirea de
dimineață;
- Am redactat și completat fișe de evaluare, regulile grupei ilustrate, fișe de
observații asupra copiilor, fișe de participare la activitate.
- Colțul părinților a fost mereu actualizat cu materiale și articole de interes major;

 Activitțile extracurriculare au fost desfășurate în funcție de temele abordate


săptămânal, dar și de parteneriatele stabilite în acest an:
-,, Să citim pentru mileniul III’’ perteneriat cu Școala Gimnaziala Harman;
-„În curând vom fi școlari” parteneriat cu Școala Generală Podu-Olt;
- „Împreună pentru copiii noștri” parteneriat grădiniță-famile

 Parteneriatul cu familia, activitățile de consiliere au ținut cont de problemele


educaționale ale colectivului de copii: agresivitate accentuată, deprinderi de
autonomie personală, probleme de sănătate fizică şi psihică
 Teatrul de păpuși: „Albinuțele” ; „Strada”

2.Activitatea de (auto)formare
A) Cursuri de formare continua
- curs formator (CCD Brașov) – Borzos Mihaela
- curs de igienă ( Crucea Roșie Brașov) - Borzos Mihaela
B) Comisia metodică- participare la activități, dezbateri, studiu individual, conform
planificării.
Desfasurarea proiectului extracuricular,,Micii cercetatori” prezentat la Cercul Pedagogic
desfașurat la Gradinița cu P.P.Nr.2 Hărman- 22 noiembrie 2017.
C) Simpozioane și concursuri:
Concurs și simpozion internațional: „Să cresc mare și voinic!”(Educație pentru
sănătate)

3. Activităţi opţionale: „Folclorul copiilor” ; „Iată de ce!?”


4. Activitatea cu părinţii
Forme de activitate:
- Ședință
2
- Consilierea săptămânală conform planificării sau situațiilor ivite la grupă;
- Implicarea părinților în actul didactic și în activitățile extracurriculare (serbarea de
Crăciun)
- „Colțul părinților”- unde sunt afișate materiale de interes pentru părinți: anunțuri, sfaturi
pedagogice, articole de specialitate;
Relaţiile educatoare – părinţi sunt foarte bune. Părinţii au devenit tot mai interesați de
progresele copiilor, apreciază activitatea grupei.

5. Proiecte şi parteneriate educaţionale


Proiecte locale:
- ,,Sa citim pentru mileniul III’’- Biblioteca Scolii Gimnaziale Harman;
- „În curând vom fi școlari”- Școala Generală Podu-Olt;
- „Împreună pentru copiii noștri”- Parteneriat familie-grădiniță

6. Resurse materiale
Baza materială a unității fiind veche și depășită am căutat s-o înlocuim prin:
 Utilizarea calculatorului (personal) în actul didactic;
 Achiziţionarea de diferite seturi de jocuri pentru copii: puzzle, mozaic, jocuri de masă,
planşe etc.;

7. Resurse umane
La începutul anului şcolar 2017-2018 au fost înscrişi un numar de 23 de copii din care
9fete și 14băieți.

Educatoare:
1. Prof. Borzos Mihaela Cecilia- grad didactic defintiv
2. Prof. Mărgel Ioana, grad didactic I

Procesul instructiv-educativ
Evaluarea sumativă de la sfârșitul semestrului I a grupei mari a urmărit

gradul de progres al fiecărui copil în parte și al grupei în ansamblu de la


evaluarea inițială și pâna acum. Pe lânga funcțiile de măsurare, de diagnosticare
și de prognozare, s-a pus accent pe funcția de reglare a demersului didactic din

3
perioada urmatoare, pâna la încheierea grupei mari, care urmărește în primul
rand dezvoltarea aptitudinii de școlaritate.
Acest lucru a determinat elaborarea și punerea în practică a unor modalități
și forme cât mai eficiente de realizare a evaluării, prin care să se surprindă cât
mai fidel și să oglindească clar performanțele preșcolarului în raport cu
obiectivele stabilite.

Având în vedere faptul că pe parcursul acestui semestru s-a lucrat tot mai mult
abordând conținuturile din perspectiva activităților integrate, am considerat
necesar ca și evaluarea să se facă abordând conținutul din aceleași perspective.
Pentru a nu abuza de fișele de lucru, am selectat și aplicat probe de evaluare care
să permită preșcolarului să se manifeste liber, creativ și astfel s-au constatat mai
ușor cunoștințele dodândite și capacitatea de aplicare a acestora în practică.

Evaluarea prin activitățile integrate, datorită posibilității pe care preșcolarul o


are de a se folosi de cât mai multe materiale, el are prilejul să aplice cunoștințele
din mai multe domenii, exersându-si capacitatile de transfer:
Activitate intergrată:
DȘ(C.N.O)+ DEC (modelaj) „Toamna sau iarna?”
DȘ(act.matematică)+ DEC(ed.muzicală) „Concursul isteților”
DLC+DOS(act.practică) „În lumea poveștilor”
DLC+DS(act.matematică) „Petrecerea personajelor”
DOS(ed. pt. societate)+DPM „În vacanță”

Evaluarea semestrială
Scopul evaluării- Fixarea cunostintelor dobândite anterior
Efectivul de copii evaluati:20

4
Dezvoltarea cognitivă:
În urma analizării rezultatelor evaluarii sumative s-au constatat următoarele:
preșcolarii clasifică obiectele după criteriile date; compararea mulțimilor de
obiecte prin apreciere globală sau prin punere în corespondență; recunosc și
denumesc figurile geometrice; găsesc soluții în rezolvarea unor situații
problemă; deduc ce elemente urmează într-o serie, analizând elementele
anterioare ale acesteia; formează grupe în limitele 1-6; recunoaște, denumește și
scrie cifra în limitele 1-6; motivează apartenența unui obiect la o mulțime dată;
descoperă elemente componente ale mediului înconjurător și le descrie; observă
și verbalizează modificări apărute în viața omului, plantelor, animalelor în
funcție de anotimp; descrie caracteristici ale mediului natural și social.

Dezvoltarea limbajului și comunicarii:

5
6
7
8
In cadrul activitatilor de educarea limbajului am observat o evolutie a copiilor în ceea ce
priveste îmbogatirea vocabularului activ si pasiv. Copiii reusesc sa formuleze propozitii
simple despre un obiect, retin cu usurinta expresii ritmate, recita expresiv, povestesc
fragmente din povestile învatate utilizând în povestirea lor, dialogul.

MĂSURI AMELIORATIVE:
 Copiii care au dificultăţi de pronunţie- se vor desfăşura mai multe jocuri, exerciţii de
corectare a vorbirii;
 Copiii care intampina dificutati in exprimare vor desfăşura în continuare activităţi
care să stimuleze învăţarea corectă a limbii romane, dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabularului active şi pasiv;
 Se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor.

II.Domeniu Ştiinţe:
1.CUNOAŞTEREA MEDIULUI. În cadrul activităţilor de cunoaşterea mediului copiii au
demonstrat că deţin cunoştinţe despre propria persoană şi despre familie, si-au reamintit
cunoştinţele învăţate despre toamnă şi iarnă, au recunoscut cu uşurinţă sărbătorile laice şi
religioase despre care au învăţat: Ziua Romaniei, Moş Nicolae, Moş Crăciun, Anul Nou.
MĂSURI AMELIORATIVE:
 Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul
activităţilor liber-creative prin diverse forme de activitate: colorare, ‘citire” de imagini,
joc de rol, etc.

2. ACTIVITATE MATEMATICA. In cadrul activităţilor matematice copiii au demonstrat


că recunosc formele geometrice învăţate(cercul, patratul) au realizat diferite construcţii cu
acestea, ştiu să plaseze obiectele în poziţiile indicate, clasifică elementele atât după culoare
cât şi după marime şi folosesc limbajul matematic adecvat.
MĂSURI AMELIORATIVE:
Copiii cu dificultăţi vor desfăşura activităţi suplimentare în cadrul activiăţilor liber alese
prin diverse forme de activitati: constructii cu forme geometrice, sortarea jucăriilor după

9
anumite criterii, desfăşurarea unor jocuri “Ghici unde s-a ascuns ursuleţul”, “Aşează
jucaria…”, şi altele, pentru recuperarea cunoştinţelor, etc.

III.Domeniul Estetic şi Creativ

1.ACTIVITATI ARTISTICO-PLASTICE.
In cadrul activităţilor artistico-plastice s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte
folosirea corespunzatoare a culoriilor pe care le-au asociat corespunzator cu imaginea dată,
s-au incadrat în spaţiul dat, au modelat forme din ce în ce mai complexe.
MASURI AMELIORATIVE:
 Se va insista pe redarea libera a desenului, lăsând copiii să elaboreze creăţii
individuale, originale pentru a stimula creativitatea şi originalitatea.

1. EDUCATIE MUZICALA. Copiii s-au dovedit foarte muzicali, interpretează


cântecele învăţate cu plăcere, redau jocurile muzicale executâ
2. nd miscarile sugerate de textul cantecului.
IV.Domeniul Om si Societate:

În ceea ce priveşte socializarea la nivelul grupei, excluzând faptul că sunt egocentrici


şi doresc, tot timplul, să fie în centrul atenţiei, făcând cam orice pentru a atinge acest scop;
majoritatea şi-au însuşit normele necesare integrării în viaţa socială precum şi reguli de
securitate personală, respectă reguli de conduită civică şi morală adaptându-şi
comportamentul propriu la cerinţele grupului clasei. În situaţii de criză copiii acţionează
instinctiv uitând de reguli.
Copiii şi-au însuşit deprinderile de utilizare a instrumentelor folosite în activităţile de
abilităţi practice (lipire, mototolire, pliere, îndoire)

V. Domeniul Psihomotric

EDUCAŢIE FIZICĂ În cadrul acestor activităţi copiii şi-au însuşit deprinderi de mers,
alergare şi săritură specific vârstei lor şi păstrează o ţinută corectă a corpului în poziţia statică
şi în deplasare.
Din punct de vedere psihomotric copiii au o ţinută corporală corectă, au dovedit că
pot executa mişcări la comandă, însă corectitudinea acestora este afectată la unii mai mici şi
la cei cu handicap motor şi neurologic. Sunt preferate jocurile sportive care stimulează
competiţia, dar şi atitudinile de cooperare.

10
La evaluarea iniţială rezultatele au fost următoarele:
- Comportament atins(CA)- =90 %
-Comportament în dezvoltare( CD)-1=10%
-Comportament necesita NS=
.
La evaluarea semestrială dintr-un număr de 19 copii evaluaţi s-au obţinut următoarele
rezultate:
- Comportament atins(CA) – =30%
- Comportament în dezvoltareC(D)=70%
- Necesita sprijin(NS)=
0
Comparând rezultatele se observă că s-a înregistrat un progres vizibil, atât individual,
cât şi în ansamblul grupei, nivelul grupei a crescut pe parcursul primului semestru al anului
ceea ce dovedeşte că măsurile educative luate au fost eficiente, obiectivele stabilite au fost
accesibile, iar activităţile de învăţare adaptate caracteristicilor individuale şi ritmului propriu
de dezvoltare a fiecărui copil.
În concluzie rezulatetele obţinute la evaluarea sumativă oferă informaţii despre nivelul
general al grupei mici, despre particularitățile cognitive, social-afective, psiho-motrice
individuale. Astfel pe semestrul al II-lea proiectarea didactica urmand să se realizeze pe
următoarele unităţi de învăţare
.

Întocmit
Prof. BasaValeria

11