Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect al Asocia?

iei Cul tur al -Educative


?Ambasador ii pr ieteniei?în colaborare cu Asocia?ia
?Pentas Super Omnia?- realizat cu sprijinul financiar
al Fondului pentru Inovare Civic?, un program
dezvoltat de Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii
Civile în parteneriat cu Romanian-American
Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen
Bank ?i Ursus Breweries

SCOPUL PROIECTULUI

Mobilizar ea / Solidar izar ea comunit ??ii ?i a


aut or it ??ilor locale pent r u pr ot ejar ea ?i valor if icar ea
pat r imoniului ist or ic al or a?ului Târ govi?t e

OBIECTIVE

O1. Cunoasterea situa?iei cl?dirilor istorice ?i a


monumentelor aflate în pericol, precum ?i a cadrului
Asocia?ia cu lt u r al-edu cat iv? ?Am basador ii pr iet en iei? ZIDURILE AU AP? RAT OAMENII,
Corina Leca ACUM OAMENII AP? R? ZIDURILE!
juridic existent pentru protejarea acestora de c?tre coordonator proiect
tel: 0743406465
întreaga comunitate ??email: corinaleca222@yahoo.com
Calea Domneasc? - 252
O2. Familiarizarea târgovi?tenilor cu activit??ile de Târgovi?te
https://ambasadoriiprietenieitargoviste.wordpress.com
lobby ?i advocacy/ elaborarea ?i pilotarea unor
proceduri-instrumente de protec?ie civic?, lobby ?i
Asocia?ia Pen t as Su per Om n ia
advocay (inclusiv reglement?ri juridice) pentru Pompiliu Alexandru
salvarea monumentelor ?i a cl?dirilor aflate în pericol tel: 0732701629

O3. Formarea competen?elor pentru ac?iuni de lobby


?email:pompiliualex@yahoo.com
Cristina Dinu
Lobby ?i advocacy
tel: 0724095529
?i advocacy în rîndul participan?ilor direc?i ?email: crissdinu11@yahoo.com
în cet at ea Târgovi?t ei

ht t ps://ambasador iipr iet enieit ar govist e.wor dpr ess.com / ht t ps://www.facebook .com/lobby.advocacy.129 ht t ps://lobbyandadvocacy.weebly.com