Sunteți pe pagina 1din 2

Listăă intrebăă ri interviu

Primele îîntrebăă ri trebuie săă stăbileăscăă cine este interlocutorul:

1. Numele ( dăcăă doresș te săă îîl deă – vă trebui săă explicătși căă numele ăcestuiă
nu vă ăpăă reă decîît dăcăă îîsși dăă ăcordul sș i căă e posibil săă folositși pentru
reălizăreă spectăcolului doăr un frăgment, o poveste, o imăgine etc)
2. Vîîrstă
3. Educătșiă
4. Ocupătșiă ăctuălăă
5. Locul năsș terii / Locul îîn căre trăă iesș te ăcum
6. Suntetși ăngăjăt? Dăcăă dă, unde? A fost dificil săă găă sitși ăcest job? Prin cîîte
interviuri de ăngăjăre ătși trecut îînăinte de ă fi ăngăjăt? Căre este ceă măi
ămuzăntăă / interesăntăă / drămăticăă îîntîîmplăre pe căre ătși trăă it-o lă locul
de muncăă ?
7. Căre sunt relătșiile cu colegii dvs. lă locul de muncăă ?
8. Cîîte ore muncitși pe zi? Cîîte zile pe săă ptăă mîînăă ? Suntetși solicităt săă făcetși ore
suplimentăre?
9. Suntetși ăngăjăt cu cărte de muncăă ?
10. Căre sunt principălele probleme de căre v-ătși lovit îîn job-urile pe căre le-
ătși ăvut pîînăă ăcum?
11. Lă cîîte interviuri ătși părticipăt pîînăă îîn prezent?
12. Căre sunt din punctul dumneăvoăstrăă de vedere ătuurile îîn căzul unui
interviu pentru ăngăjăre?
13. Dăr punctele slăbe?
14. A fi tîînăă r ăbsolvent de făcultăte său liceu – este un ăvăntăj său un
dezăvăntăj lă interviul pentru ăngăjăre?
15. Căre este relătșiă îîntre dvs. (sș i colegii dvs. de muncăă ) sș i ăngăjător?
16. Atși fost vreodătăă concediăt dintr-un loc de muncăă de lă îînceputul crizei?
Avetși prieteni, cunoscutși, colegi etc căre ău fost concediătși?
17. Atși ăcceptăt un job căre săă fie (cu mult) sub pregăă tireă dvs? Atși ăcceptă îîn
principiu un ăstfel de job dăcăă ătși ăveă nevoie de băni?
18. Dăcăă intervievătul nu ăre un job: suntetși îîn căă utăreă unui job? Căre sunt
experientșele dvs. îîn căă utăreă unui job – interviurile cu ăngăjătorii.
19. ÎÎn căzul îîn căre ăvem de ă făce cu un ăngăjător: căre sunt experientșele dvs.
îîn ceeă ce privesș te găă sireă unor ăngăjătși căre săă corespundăă exigentșelor
dvs.? Cum văă dătși seămă cîînd ăngăjătși pe cinevă căă e persoănă potrivităă
pentru job-ul respectiv? V-ătși îînsș elăt vreodătăă ? Căre sunt dificultăă tșile pe
căre le îîntîîmpinăă un ăngăjător îîn Romăî niă? A trebuit săă făcetși concedieri
de lă îînceputul crizei sș i pîînăă ăcum? Cum ătși ăles persoănele pe căre ă
trebuit săă le concediătși?
20. Cîît este importănt săă termini o făcultăte/ săă ăi o educătșie universitărăă
pentru ă obtșine o slujbăă ?
21. Atși reusș it săă făcetși ceeă ce văă plăce ( legăt de cărierăă )?
22. ÎÎn ce domeniu vi se păre cel măi usș or de profesăt lă oră ăctuălăă îîn
Romăî niă? Dăr cel măi greu?
23. Ce preferătși: privăt său stăt?
24. Cîîtși băni consumătși pe lunăă că săă văă îîntretșinetși? De cîîtși băni ătși ăveă nevoie
pentru ă consideră căă trăă itși decent?
25. Ce ătși ălege: săă făcetși cevă căre văă plăce, dăr măi prost plăă tit său cevă căre
nu văă stimuleăzăă preă mult, dăr căre este măi bine plăă tit?
26. V-ă ăfectăt criză îîn vreun fel? ( îîntrebăre si pt ăngăjătși sș i pentru
ăngăjători)
27. V-ătși gîîndit săă plecătși lă muncăă îîn străă inăă tăte?
28. Atși ăvut experientșă lucrului îîn străă inăă tăte? ÎÎn ce perioădăă sș i pentru cîît
timp?
29. Căre ău fost cele măi pozitive ăspecte ăle experientșei lucrului îîn
străă inăă tăte? Dăr cele negătive? Ce v-ă luăt prin surprindere? Atși ăvut
nevoie de o perioădăă de ăcomodăre?
30. Ce impăct ă ăvut plecăreă dvs. îîn străă inăă tăte ăsupră fămiliei?
31. De ce te-ăi îîntoărce îîn tșărăă dupăă experientșă lucrului îîn străă inăă tăte?
32. Cum ărătăă job-ul perfect pentru dvs?
33. Ce job nu ătși ăcceptă niciodătăă ?
34. Ce făcetși îîn timpul liber?
35. Unde plecătși îîn văcăntșăă?
36. ÎÎn ce orăsș v-ăr plăă ceă săă trăă itși dăcăă ătși puteă săă ălegetși?
37. Cum văă vedetși peste 5 ăni îîn ceeă ce privesș te cărieră dvs? Dăr îîn 10 ăni?
Căre sunt sperăntșele dvs. legăte de viitor? Căre sunt temerile?

REGULÎ importănte pentru desfăă sș urăreă interviului:

Aceste îîntrebăă ri sunt utile că ghid îîn desfăă sș urăreă discutșiei. Nu trebuie săă le
punetși pe toăte, ele se vor selectă de lă sine îîn functșie de intervievăt. Vor ăpăă reă,
desigur, îîntrebăă ri îîn plus, îîn functșie de cel ( ceă) cu căre discutătși.
Evitătși săă dătși răă spunsul prin îîntrebăreă pe căre o ădresătși. Adicăă evitătși îîntrebăă ri
de genul „Nu-i ăsș ă căă ...”, „vi se păre normăl săă ...”. Evitătși îîntrebăă rile lungi sș i
explicătive. Dăcăă intervievătul nu ă îîntșeles îîntrebăreă, desigur căă vă trebui săă îîi
explicătși. ÎÎn generăl, sărcină voăstrăă e săă -l ăscultătși pe cel ( ceă) intervievăt(ăă ) sș i
nu săă îîi povestitși ce vi s-ă îîntîîmplăt vouăă îîntr-o situătșie similărăă . Nu judecătși
intervievătul, nu ăstă e sărcină celui căre ăscultăă o poveste.
Dăcăă intervievătul făce păuze pentru ă-sș i ăminti, respectătși ăcest lucru sș i nu
trecetși răpid lă urmăă toăreă îîntrebăre. ÎÎncercătși săă declănsș ătși prin îîntrebăă ri
relătăreă unor povesș ti, situătșii sș i nu ă unor răă spunsuri scurte, seci, gen grilăă . Fitși
ătentși lă felul îîn căre este spusăă povesteă, nu doăr lă ceeă ce se spune.
ÎÎncepetși discutșiă îîntotdeăună prin ă văă prezentă pe voi îînsș ivăă , prin ă descrie pe
scurt proiectul sș i prin ă spune celui cu căre discutătși căă îîl vetși ănuntșă cîînd sș i unde
se vă jucă spectăcolul. Lă finăl, multșumitși pentru timpul ăcordăt sș i pentru
ămăbilităteă de ă vi se răă spunde lă îîntrebăă rile ădresăte.

Succes!