Sunteți pe pagina 1din 6

AVIZAT,

Inspector de specialitate

— FIŞĂ DE AVIZARE —
A PROIECTULUI PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

A. Avizul şcolii:

Denumirea opţionalului : LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AND GAMES


Tipul: compartimentul curriculum-invatamant primar
Clasa: I
Durata: 2 SEMESTRE
An scolar: 2018/2019
Număr de ore pe săptămână: 1
Autorul: Boia Ioana Maria
Abilitatea pentru susţinerea cursului: PROFESOR-lb. engleza
Instituţia de învăţământ : Liceul "Dr. Lazar Chirila"- Baia de Aries

B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ)

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE – Clasa I

DA NU DA, cu recomandări

I. Respectarea structurii standard a programei

 Argument

 Competete specifice

 Continuturi (asociate competentelor)

 Valori si atitudini

 Sugestii metodologice (inclusiv modalitati de evaluare)

II. Existenţa unei bibliografii

III. Elemente de calitate

 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor

 Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile


comunităţii

 Conţinutul argumentului
- oportunitatea opţionalului

- realismul în raport cu resursele disponibile

 Corelarea competentelor cu continuturile

 Corelarea competentelor cu situatiile de invatare propuse la Sugestii


metodologice
 Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

AVIZUL CONDUCERII SCOLII Responsabil


Director, Comisie metodica,
Prof. ing. __________________________________

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II


şi cel puţin 5 „DA”/ „DA cu recomandări” la punctul III.
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul "Dr. Lazar Chirila"-Baia de Aries
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA OPŢIONALĂ: LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AND GAMES
DURATA: 2 SEMESTRE
CLASA: I
ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROPUNĂTOR: Boia Ioana Maria
AVIZAT,

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I. ARGUMENT

Cursul opțional " Learning English through songs and games" se adresează elevilor din clasa
a I. Este un curs de un an ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână.
Alegerea acestui curs opțional a plecat de la ideea că jocurile care implică o comunicare
verbală reprezintă o modalitate deosebită de a însufleți orele de limba engleză, mai ales la elevii
de clasa I. De asemenea, cântecele pot fi utilizate atât ca prezentare a elementelor de limbă, cât și
ca exersare a lor.
Prin intermediul poveştilor, jocurilor, concursurilor, poeziilor, cântecelor şi dialogurilor
minimale, elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare, vorbire
şi scriere în această limbă. Deși copiii învață o limbă străină mult mai rapid decât adulții, ei nu
învață prin intermediul metodelor tradiționale de predare. Prin activități distractive copiii pot
învăța engleza mai bine, învățarea devenind un mecanism natural pentru ei.
II. OBIECTIVE:

Cursul îşi propune să dezvolte capacitatea de exprimare orală si in scris a elevilor,


precum si capacitatea de a reacţiona verbal şi non-verbal la mesajele auzite sau citite. De
asemenea, elevii vor cunoaşte poezii şi cântece în limba engleză, iar jocurile le vor dezvolta
spiritul de observaţie şi de competiţie.

Competente generale

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
3.Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală
Nr. Competente Competente specifice vizate Activităţi de Modalităţi de
crt. generale învăţare evaluare

1. Dezvoltarea 1.1 sã recunoascã și sã pronunțe Exerciții de Observaţie


capacităţii de sunetele specifice limbii engleze pronunție directă
receptare orală 1.2 sã deducã unele cuvinte Recitare de poezii
simple din context Interpretarea unor
1.3 sã rãspundã prompt la cântece Exerciţii
comenzi Exerciții de tip
1.4 sa confirme intelegerea unor adevãrat/fals
instructiuni de orientare in spatiu Activitatãți de Teste
1.5 să-şi dezvolte o atitudine confirmare a
pozitivă faţă de învăţarea limbii rãspunsului corect
engleze. Desenarea unor Dialoguri
obiecte dupã
2. descriere
Dezvoltarea 2.1 sã descrie obiecte și persoane Participare la Proiecte
capacităţii de 2.2 sã rosteascã enunțuri dialog
exprimare orală afirmative, negative, exclamative mini-dialog in
și interogative cu intonația grup/perechi Concursuri
corespunzãtoare Activitãți de grup
2.3 sã exprime relatãri simple Mini-proiect
2.4 sã raspundã la întrebãri Repetiție dupã Serbãri
simple și sã formuleze întrebãri modelul audio școlare
simple Alcãtuire de
2.5 sã participe spontan la propoziții
interacțiuni pe teme relativ Reconstituire de
simple povești dupã
2.6 sã redea informații despre modelul vizual,
sine audio
2.7 să-şi exprime opiniile şi Utilizare de flash-
preferinţele card-uri
Jocuri
3. Dezvoltarea Jocuri de rol
atitudinilor de
empatie culturală şi 3.1 să manifeste curiozitate
intelectuală pentru obiceiuri şi tradiţii anglo-
saxone
CONȚINUTURILE ÎNVÃȚÃRII

1. ORGANIZAREA TEMATICÃ

 copilul despre sine (nume, sex, vârstã, adresã, naționalitate, însușiri fizice și morale,
pãrțile corpului, îmbrãcãminte, jocuri)
 școala (obiecte specifice, orar, încãperi, activitãți)
 familia (membrii familiei, ocupații, sãrbãtori în familie)
 casa (încãperi, mobilã)
 animale (denumire și caracteristici)
 vremea (anotimpuri, caracteristici climatice)
 lumea fantasticã (personaje de basm/desen animat/ film)
 activitãți (momentele zilei, zilele sãptãmânii, lunile anului, activitãți curente)
 timpul liber (nume și prenume tipice, nume de orașe, cântece, basme, poezii)

2. ACTE DE VORBIRE

 a saluta şi a răspunde la salut


 a se prezenta şi a prezenta pe cineva
 a identifica elemente din universul familiar
 a descrie persoane, animale, locuri
 a localiza persoane, obiecte, acţiuni
 a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
 a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
 a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
 a da instrucţiuni
 a exprima posesia
 a descrie acțiuni
 a face o urare
 a se scuza/a rãspunde la scuze
 a cere/ a oferi ajutorul
 a exprima capacitatea fizicã sau mentalã

3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICÃRII

I. Gramaticã
 Substantivul (numărul singular/ plural)
 Articolul (a/ an; the)
 Pronumele personal în nominativ
 Adjectivul calificativ
posesiv singular
demonstrativ singular
 Numeralul cardinal (1-12)
 Verbul to be, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
to have, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
can
structuri specifice: there is/ there are
imperativul
timpul prezent simplu (forma afirmativă)
timpul prezent continuu (forma afirmativă)
 Adverbe de timp (now, every day)
 Prepoziţii de loc (in, on, near, under, to)
 Conjuncţii uzuale (and, but, or)

 Notă: Categoriile gramaticale enumerate mai sus au caracter orientativ pentru


profesorul cursului, ele neconstituind subiectul unei învățări explicite.

II. Lexic
100-150 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative).

IBLIOGRAFIE

Dragoş, Clara Liliana (1994) – Developing a Lesson in English, Ed. Sarmis

Harmer, Jeremy (1991) – The Practice of English Language Teaching. New Edition. London and
New York: Longman

Ionescu, Miron and Chiş, Vasile – Strategii de predare şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

Moon, Jayne (2000) – Children Learning English, Mac Millan Heineman

6. Nunan, David (1991) – Language Teaching Methodology. A Textbook for Teachers, Phoenix
ELT

http://www.teachingenglishgames.com/eslsongs.htm

http://supersimplelearning.com/