Sunteți pe pagina 1din 23

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

8
Str. loan Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, MINISTERUL
Telefon 0251/420961;0351/407395 (407397) EDUCA'"fIEI
Fax: 0251/421824,0351/407396 NA'fIONALE
E-mail: i>jdolj@iajdolj.ro Web: www.i>jdolj.ro

-----------ln-atentia-unitatilor-de-invatamant-protesional-~itehnic·---------­
din Craiova ~i judet

Va informam despre:

- nota M.E.N. nr. 2743/ DGISSEP/ 29.08.2018, referitoare la aplicarea


nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin
inva\amantul preuniversitar 9i ordinele de ministru in vigoare privind planurile de
inva\amant 9i programele 9colare pentru anul 9colar 2018 - 2019;
- nota M.E.N. nr. 2744/ DGISSEP/ 29.08.2018, privind organizarea activita\ii in
anul §Colar 2018 - 2019.

In anexele ata§ate sunt prezentate detaliile notelor de mai sus men\ionate.

Inspector ~colar

pentru invatamant profesional ~i tehnic,


Prof. Simona CIULU


-J'.itRECfIA GENERAl).·}N\'ATA.t\1ANT'
SECtlNDAR SUP£Rl0R ~I EDUCATIE
MJNlSTERUL l:'DUCAT!EJ NATIONALE
PER1\1ANENTA-Dircc!ia fnviit8m3nt
Lic£>al:~i . Pr-0fesional

~t,~1;1~1f;~~~~~~~;:~F~;r~~'~;~ru: A
TERNit;

APROB,

PRECIZARI
referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care
se asigura pregatirea prin invatamantul i:ireuniversitar !?i ordinele de mi.nistr1.1
:in vigoare privind planurile deinvatamant !?i programele !?colare
pentru anul !?ct:>lar 2018-2019

in anul (;\c()lar 2.01:8°2.019, aplicarea: nomenclatoarelor calificarilot profesioliale


pehtru care se asigura pregatfrea: prin inva\amantul preuniversitar .se face dupi:i cum
urmeaza;

1, PE!ntru calificarile ce se pot ob1ine in urma certificiirli, la absolvirea


irtvatamantului profesional, seaplicii prevederile H.G, or. 1555/09:12.2009,anex.a
1, ale OMEN nr. 4435/29.08.20.14 $i H.G. nr. 918/20.11.2013 corrtpleta:ti:i ~i
modificati:i cuH.G. nr. 567115.()7.2.015 !?i H.G. nr. t32/2.1,Q3.201 R

2. pentru calificarile ce se pot obtinE! in urma certificiirii, la fi.nalizarea


· stl:\giUor de pregatire practica dupa absolvirea .Ciclului inferior al Ui::eului
tehnologic, se. .aplica prevedetlle H..G. or. .1555/0:9.12.2009, M.G. or,
Q18/2.0.J1;2013 c9rnpl13Jata. !?i n:rocjific.ata cu HG. nr..5.67/15.07.2015 $i H.G. nr.
132/21.03.2018 J?i OMEN lit. 4421/lZ7.08.2014,

3. pentru calificarU~ ce se ppt qb\ine in urma certificiirii, la absolvirea


ciclul.u.i i;uperior al liceµlui tehnologic, se a:plici:i prevederlle H.G. .nr.
866/13.08.2008 .l?i H~G. nr. 918/2\J.11.2013 cornpletati:i !?i rnodificata cu .H.G .. nr.
567/1fi.Q7.2015 ~i .ftG. nr.132/21.03.2018.

4. pentrµ califici:irile ce se pot 6b!irte in urrna certificarii, la absplvirea


~com postliceale, 13e apllc;a prevederile l:LG: nr. 866/13.08.2008 !?f H.G. nr:
918/2.0.112013 cornpletata $i modificata cu H.G .. nr; :)67/15.07.2Q15 $i H.G. nr.
132/21.. 03.2018..

Str. Qei1eral B<frthelot rtr. ZS,-30,


Sector 1, 0101,6,8, Bucuresti
Tel: +40 (0)214056241
Fax: +40 (O)Zl.313 55 47
W\'V\v.edu.ro
Dll<ECTIA GENERALA lNYAT..\MANT
SECUNDAR SUPERlok $l EDtJCA'PE
MlNISTERUL EDUCAJlEl NAT!ONALE
PE:fil\lANENTA ~ ])ir~cfifi illviitatnfint
.Licea1-~r Profesional
CENTRUL NJ\TIONJ\L DE D'EZVOLIARE A
iNvA·tAf\1{\.NTlli.lll Pk<)FES16NAL SJ
TEHNJC-

5, pi;ntru calificiirile ce se pot ob~ine in urma certificarii, I.a absolvirea


~com de mai~tri, se aplica prevederile H.G. nr. 866/13.082008 ~i H.G. nr..
918/2().112013 completatii ~i modificata cu H.G. nr. $67/15.07.2015 ~i H.G. nr.
------~32/21.D32Q18. _ __

Ordinele de ministru privind planurile de irivii\amant $i programele ~eolare


care se apllca in anul $Colar 2018-2019 sunt prezentate in anexa.

OIRECT0~ ~~:~~~EP,
0
DIRECTOR OGiSSE~ pfi'RECTOR CNDIPT,
Adrian Marius BARBUJ(r::. CU
'fJ ·
Dalla-Maria. M.·1.R·.c..E. A.'-..
· l~cw/4&_
~
.:;D-.-.. AMUS
·
INSPECTO.R GENE.RA.L INSPECTORIDE SPECIALITATE,
Drago~

.···.·r
lonel C()SMA Ana Maria RADUCAN

Sti:. Ge11eral Berthelotnr. 28'30,


Sector 1, 01016t3~ :Buci.trest_i
Tel: +40 (Q)2;1405(;221
Fax: +40.(0)21313 55 47
W\V\V-.edu.ro
ANExA
L Oimnele de ministru'in vigoare pentrn ant1l ~colar 20.18 - 20i9
privind planurile de )nvafihnant ~i piograniele ~colare pe ani de studii/calificiiri profesionale
pentru care se asigura pregatfrea prin )nvaµntilntul preuniversitar - i'nvatamant de zi

L:i clasa a IX-a, clCl!iHiil'ei1ilr aU1ce1llui '- filiera tehnologica, unde pregatirea se realizeij,Za
pe dome11ii de pregatire de b11Za, seaplica plani.ll - cadru de invatamiint aprobat prin OMECiw, .3411
din J 6.03.2009, p)anuri)e. de fovaffenant ~i Programele ~colare perttru cultura de .specialitate ~i
pregati.reiipractica saptamanalii din aria curriculara TehnoJqgii, pret:um ~i plmtru stagiile de pregiitire
ptacticil. - currieultim 1ft dezvdltaie. locala CDL aprobate prin OMENCS nr; 4457 4in 05.07.2016,
Anexele I ~i ~: ·

]. Mecanici! 44.57/05.07.2016
2. Electromecanica 4457/05.07.20.1.6
3. Electronicii aul:omatizi!ri 4457/05,0'7 ;2016
4. Efoctric 4457/05.07.2016
5. Chimie industriala 4457/05:07.2016
6. Maferiale de construclii 445:7/05.07.2016
7. 4451(05.07.2016
8. 4457/05.07.2016
9. 4457705.07'.2016
10. 4457105.072016
l I. PfodUdtie ffi&Jji! I 4457/05.07'.1016
A 'cultura 4457705.•07. 20.Hl'
13. Industrie·afil:nentara 4457705.07,2016
14. Silxirulruril., 4457105 .01;2016
15, Prot¢ctia !nedi\llui 4457/05.(j7.2016c
16. 4457/05.07.2016
17: 4457/05 .07 :2016
18. 4457/05.07.2016

La clilsa a X"a, ciclul inferior arliC!-'Jll.Jli - fl\i.erl) te!in.ologica, .unde preglitir!'la s.e realizeaza
pe domeilii .de pregatire generala, se aplica plan.lll}le cadtu aprobat\J prin OMECTS m.
3081/Z:7.0J:20l0, Anexa 2, planurile de inva!funilnt ~i Programele ~colare pen.1:ru cultura de.
specialitate ~i pregafirea prac:tica $lii;jiamanalii din aria curriculara Tehnologii precµm s,i pentru
jlregatirea pracficli comas~tat~tagiile de pregatire ptactica - eutricillllni 1n dezvoltaie local a ·~ CDL
aprobate prin OMEN nr. 39l5/18.05.20I7,.Al)ex,ele 1 s,i 2.

1
Unitiit11e -~-e· f?vilf8nIBht .care_ ·~if P!.atl. .4e:-- ~c_Ql@zai:e-_penfrit ..caHfica_rea de nivel 4 0 Tehnician operator proce_sa:re
text/imagine"':apliGil la,clasa __a-JX.:~t pJ_anUI d¢\Wv3ta~nt coiespUrliator:domeniului de pregatire profesionala ,,Tehnici
poligrancc" din ordinul men{ionat.
2 Uniialile ·de 1n,iftfilmiJnt care au_ Plan ~kr ~~p1ari_zar¢ j)eh~ .calificlirile de uivel 4 ,,Telmician in -activitiit'i ·de ·_po§t8'\
,,tehillcian. in ·a-ctivii~ti _ecq110mi9_e"- _,~i -,;r:ebnl,cian _in adirllnistr~P.,e'TapHca _la clasa a JX-a1, _planul de invat'amfutt
corespunzator'domeniulUi de pr~giitire:Pr?fesion·at_a nC9merf• din-or.dinul ll1~_11tionat.
1
Curric11Ju111ul in diizvolta_re focalii (CDL) pentru clasele a IX-a ~i a X-a CicluUnferior al
liccului - filicra tchnologicii. se proiecteazii confoffil Reperelor metodo/ogice prii;ind proiectarea
curriculumului _tn dezvoltare localii pentru clasele a JX,a ~i a X-a, ciclul inferior al llceulut. jiliera
tehliologicii ~i invii/iimalitul profesiona/, aprobate prin OMEN nr. 3914/18.05.2017.

La stagiile de pregatire practica de 120. ore - nivelul 3 de calificare, se aplfoa planurile de


!nv~!funant pentru pregiitirea practica aprol:)ate prin OMEN 3500/29.03.2018 ~i pr0gramele ~colare
aprobate prin OMEN nr. 3501129.03.2018.

Lll clasa a IX-a invatJimant profesional de stat (inclusiv 'invafiiltlant dual), unde pregiitirea
-----~se reajiZ.e'lz:i.ILec..d.IDn..enii.:d_e_pr.egiitU:e_:de_:baziLapmb.ate_prin_OMENCS.nr._445'Jl05..0.1.20l6~saaplicil- ______ _
planurile cadru aprobate prin OMEN ,nr. 3152/24.02.2014, planurile de inva\amant eyi Programele
~colare pentru cultura de speciclitate ~i pregatirea practica saptamancla din aria curricu!ara
l'ehtlologil., precum ~i pentlu stagiile de pregatire ptactica - curriculum In dezvoltare locala CDL
aprobate prin OMENCS nr. 4457/05.07.2016,.Anexele 4 ~i 6.

La. clasa a X-a invii~amJint profesional de stljt (incl11siv 'inviifiimant dual) - se apljca.
planurile cadru aprobate prin OMEN nr.. 3152/24;02.2014, planurile de. lnva(amilnt ~i l'mgramele
§¢Clare pentlu.eultura de speoiclit!\te ~i pregatirea practica saptam!l.ncla .din aria cumcularli Tehnologii
precum §i pentru pregiitil;ell. practica co!llasataistag\ile de preglitire practica - curric;ulmn in dezvoltare
loca!a- CDLaprobateprin OMEN nr, 39.15/18.05.2011, Anexele 3 ~i 4.

Cnrriculumul in .dezvolfare !Ocala (CDL) pentru clasele. a IX•a ~i a X-a inviitamant


profesioAal d_e sfat Stl proiecteaza CQrifortli Reperelor metodoliJgice privind proieciarea
curriculumulu( fn_ d_ezw;/(4re loct;/apentm ci!lSele .a IX-a ~i a X-a, ciclUl inferior al. liceului, filiefa
tehnologicii~i mvafamantulpro.fesional, api;obate prin OMEN nr. 3~14/18.05.2017.

La clasa a. XI-a invafiimant profesional de stat - se aplica planurile cadru aprobate prin
OMEN nr._ 3152124.02_.2014, plllrturlle de lnva!funilnt pentru pregiltirea practica ~i stagii de pregatire
practicii .CDL, apro)Jate prin OMEN nr. )$00/29.0S.2018 ~i prqgramele ~colare aprobate prin OMEN
nr; .3501/29.03.2018.

Calificatile profesionale ce pot fi o_btinute in ciclul superior al liceului, indiferent de


rutele anterfo.!lre de pregiitire, V!!t utlliza pla~urile ·cadru ~i plimurile de iitviitiimdilt, dupa cum
urmeaza:

La clasa aXI-a, cielul superfor al liceului - filiera tehnologica, se aplica In conllnuare, in


baza OMECl'S nr•.3753/09.02.2011, Anexa nr. 1, att 2, plamirile cadru de l'nva(amilnt aprobate prin
OMECI nr,_ 3412_/16.0:3.2009 - Anexa 4. Planurile de lnva\an;ant peutru cultura de specialitate,
pregiltire practica. ~i stagii de prega\ire practica - Tehnologii sunt aprohate prin OMEN nr.
3500/29.03.2018 $i pfogramele ~co!are Sunt aprobate prin OMEN nr. 3501/29.03.2018.
0

13Arriculumpl 'in dezvoJta.re locala_ (COL) penti:u dasele _a XI-a se ptoiecteaza conform
Orientiirilor metodologice generale pen_tm. elaborarea curricufumului In dei:voltare locala (COL)
pentru clasele a XJ:.a ~i a XII•a ciclul superior al liceu[ui• .filiera tehnologica §ipenlrµ c!@a a XI-a
hiviifamfint profesionat, aprobate pri110MEN nr. 3502/29.03.2018,

La clasa a)CII-a cidul superfor.al 11.ceulni - filiera tehil!!logica, se aplica in ci:intinuare, ill
baza OMECTS nr. 3753/0~,02.2011, A11exa_ nr. I, art, 2, planur_ile cadru de inva(iimant ;1probate prin
OMECI tir. 3412/16;03.2009 - Ail<ixa 4, $i planurile de 1nva\ilmant pentru cultura de ~pecialitate,
pregatire practica ~i stagii de pregatite j)ractica - Tehnologii aprobate prin OMECI nr.
3423/18:0~.2009--Anexele 2 ~i 4.

2
Programele ~col are sunt aprobate prin ord.ine de minis.tru confonn tabelului urrnator:

. I.uI suoerioi: aI Jj\!CUIm.


Cl asa a XII-a- c1c

Y[.,,
}"'
~ ,,, :~,!~t~:;.;~ii~ft~i:·' '~t~t~~i~~~~'i':;ii,='~1,Ji, u~
-_;'.:;;;,:::.
1~.'.
. ! ! ··''"'
o:~
!
,~··~

''"'' ,,.
""'·''· "

.· .. . •!
....

!•
;:; .· .'l
, .••

I. Tehnician in turism OMEC


2. Tehnician irl aetivita(i de po~ta 3172/30.01.2006
3. Servicii Telmician in activitafi economice
4. Tehnician in administta'.tie
5. Telllii8an In achizim si contractari
6. Coaforstilist
7. Tehnfoian in hotelane
8. Tehnician:in activitiiti de comert
9. Tehnician ·1n gasttonomie
10. Organizator banaueting.
11. Tehnician.agr-0nbm OMECT
12. Tehnician horticultor 1847/29;08.2007
13. TehniCian zootelmist
14. Tehnician ID agricultlita ecolo!rica
15. Tehniciatt ID am'oturis111
16. Tehnfoian. agromontan
17. Tehnician. vetednar
18; Tehnician. pentru animate de Companie OMEC
4947/23.08.2006
19. Resurse Tehnician fn sifviculturif~i exploatari fore5tierc OMECT
nat11rale ~i 1847/29.08.2007
20. protecpa Tehniciari ecolog ~i protectia calitatiimediului OMEC
2L medinlui Tehnfoiati hidrometeorolog ... .. ...

3172/30.01.2006.
22. Tehniclan·chimiStde laborator
23. Tehniciim ana1ize nroduse alimentare
24. Tehnicianfa prelucrareaproduselor de oriPine animala OMECT
25. Tehnicianfa mormt, panificatie si produse fiiinoase 1847/29.08;2007
26. Tehnician 1n industtia alimentara fennenfativa ~iin
pre)ilcrarea )('lg(Jmefot .si fructelor.
27. Tehnician ln.iridusttia alimeiitara exttactiva
28. Tehnician fu agricultlita OMEC
29. Tehnician mindustria.alimentara 3172/30.01:2006
30. Tehnician.designermobila ~i amena.jati interioare OMEC
4947/23.08.2006
31. Tehn(Cian prpiectant produse finite din lemn OMEOT
:1847/29.08.2007
32. Tehnic Tehnician operatortehnica de calcul OM):iCI
4857/31.08;2009
33. Tehniciati operator procesare text/imagine OMEC
3172/30.01.2006
34. Tehnician deseriatbf pentril consttuctii ~i instala\ii OMEC
3172/30.01.2006

3
35. Tehnician mecatroniSt OMECT
1847/29.08.2007
36. Tehnician de telecomunicatii OMECI
4857/31.08.2009
37. TehniC.ian proiectant CAD OMEC
3172/30.01.2006
38. Tehnician electrician electronist auto OMECT
1847129.08.2007
59. Tehnician designer yestimentar OMECI
4857/31.08.20()9
40. Tehnician In indt1striasticlei.$i ceramicii OMEC
41. Tehnieian !n inSfl!l.atii electrice 3172/30.01.2006
42. Tehnician ooeratonelematicil
--43. T-ehnician In a\ltornatizari OMECI
4857131.08.2009
44. Tehnician i!lprelucrarea lernnului OMEC
3i 72/30.01.2006
45. Tehniciari.rnecanic piJhtrU .lntre}il1ere ~i rep<\ratii OMEC
31721:3!).0l.2006
46. Tehnician ore]\1crari rnecanice
47. Tehnicianelectronist
48. Tehcicfah elecl:rotehui.s\
49. Tehnician electrornecanic
50. Tehnic Tehniclarienergetician OMECT
1847129.08.2007
51. Tehnician !nconstruMii si lucrfil:X oµblice OMEC
52. Tehufoian instafator penh:u constructii 3172/30.01.2006
53. Tehulcian 1n ind ustria te){tija O!y!ECl
4857/31.08.2009
54. TehnicianJn indl!strla oielariei OMEC
.55 .. Tehnician·transporturi 3172/30.01.2006
56. Tehuician.metr.olog
57. Tehnician onerafor roboti i.ndustriali
58. Tehcician prelucrliri pe tn!l~illi. c.J.1. comarida numeiica OMcCT
18.47/29.08.2001
59. Tehcician In ihdusttiamaterialelor de constructll Ol\1ECI
4857/31.0l!.2f)09
60. Tehriicianln chlmie. industriala OMEC
61. Tehnioianooli<rraf 3172130.01.2006
62.. Tehnician aud.io - V.ideo
63, TehnicianotoductilJ.filrn si televiziune OMEC
64. Tehnici!ln mUJtimed iii, 4947123.08;2006
65. Tehukian llt(ldu¢tie oo!iO"rafiea
66. Tehnician construc}ii navale OMECT
1s111119.os.2001
67. Tehnician aviatie O.ME.C
68. Tehnici.an lnstalatli debord (avion) 3172/30,0L.2066
69. Tehuici!!11 prelucriiri la cald

4
Ano.I I - ~coala postlicealii

Tebnician operator ma~ini en comanda nnmerica OMECT


Mecanicii 1847/29.08.2007
------1--~4~.4 ______ i-,:,.:=::=:::::..::.i::.::::::::::.::..:::.:._ _~~~---~-~-~-~--~9 _0~.M~E=C~Tc----:-l-------
5: Tehnician orto mtezist 5173/29.08.2008
6. Optician OMECT
2288/29.09.2007
7. Admlnistta:tpr re\ele locale side comunicatii OMECI
8.. f-'A:;::::;;n;U::;:i;:.$t=r=o=_.:..am=ato:::_-.:..r==.:<:..:=.:...:====-----14857/31.~8.Z009
9. Tehnician.echiparii.ente jJeriferice ~i birotica OMEC'.
lnforinaticii
4760/26.07.2006
10: '". i""p"'wn=-"-'()11'-'Je""·"'d.e'-·c""a"""lc'""'u'-1---~---1 OMECI
!-T-"-e"'-hn==ic-'-fo-'-n""".e'"ch"'
11. Tebnieian infrastructura retele telec.omtinicatii .4857131.08.2009
12. Tehriician electtonlst telecomunicatii
13. Ele¢tronicii Tehnicianelecttonist eohi wnente de automatizare OMECT
14. T:ehniolan.electtonist electtonicl\ industriala _ _ 1847129.08.2007
automatiziiri i-::::::::=-:::=::..::.::;:.::.::.:::::;::;;..;=====:.:=-====o:c=::__ ~

15. Tehnician a: .ara:te e1ecttomedicale


16.
17. 1-T-=-e=hn=·:;:;.ic:.:ia;:.:n.:. e: :l: :.ec::.:t : .:o:.:e: :nc::er:.sg,;:e.: :tlc: .:i=_an:.:.·---------.1 OMEC
18. Energetica r-T:::.e=:hn=:;;ict:.:.a:::n.:. t;:.erm=:::_"'o_en=er=·e:.-:li:.:;c=ia::.:n_ _ _ _ _~---14760/26.07.2006
19. Tehnician hidroenere ·clan
20. Nllrtnatotm constructii 0MEC1'
5173129.os.20.08
21. Topllgtaf1n construc}ii OMf!CT
1847/29.0~2(}07
22. Tehnician devize ~i masuratorlin construc\ii OMEC
4760/26.07.2006
23. Desenator in:construc\ii eyi ar]litect,urii OMECT
1847/29.08;2007
24.
Coustrucpi; Tehniciarim industtia cimentului OMEC
instalatii ~i
4760/Zo.07.2006
lucrliri
25. .Lab.otant penJ:m construc\ii OMECT
publice
1847/29.08.2007
26. Tehriician ~diljtar OMECT
5173/29.08.2008
27_. Tehnician construcµi h:idrotehnice OM.E!CT
5173k29.08.2008
Tehniciiln dmmi!ii ~i -poduri OMEC'.
4760126;07.2006
29. Tehnician proiectant urbanism ~.arnenajarea OMECT
teritoriulul 1847/29;08.2007
30. Tehnician electn;n'necanic auto OMEC
31. Tehnfoiantriulspotturi auto interne $i internationale 4760/26.07.2006
3.2. Tehnfoian diagnostic.auto OMECT
1847/29.08.2007
Transpol'turi
33. Asistent de gestiune in transuorturi OMEC
34. Agent feroviar 4760/26.07.2ii06
35. Tehnician instructorauto OMECT
1847/29.0i!.2007
36. Tebnfoian .exploatiiri forestiere OMEC
1847129.08.2007
Fabricarea Tehnician produse finite din industria lemnului
37. OMEC
produselor 4760/26.07.2006
38.
din Iemn Desl1mer in industrialemnului
3-9 Constructor~resfaur;i,tor-deor.gi~i-tampliirle- -OMB/'
artizanala 4271/13 . 06.2006
40. Tehnician silvie OMECT
Silvicultura
5l73/29.08;2008
41. T.ehnician activitiiti de mrroturlsrn montan OMEC
42. Agricultura Tehnician .cadastm funciar- topograf ·4760/26.07:2006
43. Tehnician protectia plantelor
44. Tehnician lirprelucrarea ciirnii $i a laptelui OMEC
4760/26.117;2006
45. Tehnician siloz, moriirit si orocesare nutrej OMBCT
Industrie
46. Tehnician oentru oanificatie si oroduse fiiinoase .5173/29.08,2008
a!1mentatil
47. Tehnician dietetician OMEC
48. Tehnician.controlul .calitiipi produselor 4760126.07.2006
agroalimen'tare
49.
Protecfia
.
T.ehnici.l,111 laborant pen!\:u protec\ia calitapi mediului OMB.C
4760/16,!)7.200()
50. medi.ului Tehniciiul chin:iist OMECT
5173/29.08.2008
51. Proieetant decoratiuni interfoare OMECT
1847/29.08.2007
52. Bib.liotecar studii m:edii OMECT
Servicii
5173/29.08;2008
53. Tebnician .m actlvitati de $ecretatiat OMEC
54. Deteetiv Pllrticular 4'76Q/26.Q7.200li
55, Agent coinercial OMEC
4760/26.07.2006
56. Asistent.mariager OMECI
Comert 485.7131.08.2009
57. Tehnician activitiiti comerciale OMEC
58. Tehnician in•@mei;\:internii}ionl)] 4760126.07.2006

59. Agent !le turism - iihid OMECT


l847129.ll8:2ll07
60. Asistent de gestiune In unitap de cazare ~i OMBC
alimentatie 4760/26.07.2006
61. Turism~i Asistent manager. unitiiji hoteliere OMECT
alimenta!ie 1847/29.08;2007
62. Tehnician nutritionist OMEC
63. Organizator de conferinte, cohgrese, tilrguri ~i 4760126.07.2006
expozitii

I
- - - - - - -------------

64. Cr!)ator- s!nlctJJra ~i proiectarea: tesaturilor O:MECT


65. Cr!)ator - pro\ectant articole din piele ~i inlocuitori 5173129.08.2008
Textile-
66. pielarie Creator- structura si vroiectarea tricoturilor
67. Creator - proiectant 1mbracaminte OMEC
4760/26.07.2006
68. Designer vestimentar OMECT
5173/29.08.2008
69. TehniCian iluminare film!\l:e OMECT
70. Cam!'lraman - fotoreporter 5173/29.08.2008
71. Asistent vroducator film TV
Producfie
72. Operator sunet
media
73. Asistent remzor artistic
'14. Editordeimagine C>MEGT
1847/29.08.2007
75. Asistent d.e gestiUlle OMEC
76. Func!ionar bartcar 4'160/26.07.2006
77. A&ent :fiscal OMECT
EtQnomic 5173129.08.2008
78. Agent varn,,J OMEC
79. Operato~ e.conomfodJriginte oficfo po~tal 476()/26.07.2006

80. Estetica ~i Cosmetician OMEC


81. igiena Stilist 4764)/26.07.2006
82. C-Orpului Tehnician 1naseur OMECI
omenesc .4857/:31.08.2009
83. Ergo(erapeut OMECT
84.. Asislerihmedical deradiologie 2288/29.09.2007
e>"' .v.... ... •
85. J.:>ana1.ate, ~i Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice OMECT
asistentli 5173/29.08.2008
86. pedagogica Asistentmedical generalist OMEN
.34!1!1129.03.2018
87. Asis_t_ent medical.de igigna $i sanata.te p1.1blica OMECT
SJ,73/29.(l8.20ll8
$8. Asistent>medi<;al de laborator OMECT
2288/29:09.2007
89. AsiStent-medical de. farmacie OMEC
5042/27.09.2005
90. Pedagog·de rec1.1perare OMECT
5173/29;08.2008
91. Aslstent medical b_a]neo - fiziokinetoterapie ~i OMEC
.recunerare 4760/26.07.2006
92. Asistentmedical denutri(ie ~i dietetica OfyfECI
4857731.08.2009
93. Sportiv Artttenol'. OMEN
4815/i9.0g.20f3
Anul I - ~coafa de mai~tri

Maistru cazan erie, constructii metalice si S11dura


'-------~~----'------'--'--- ........- - ' OMEC
Maistru mecanic 4760/26.07.2006
Maistru frigotehnist OMECT
5173/29.08.2008
4. Maistru turniitor OMEC
4760/26,07 ;20()6
Mecanic
5. 1_ _ _ _ _ _ ,=M=m=·stru~~c=o=n=stru~cu,=·i=n=av~a=1=e 0 ___________ _ OMECT --------------

1847/29.08.2007
6. l\1aistrn mecanlc intrep.nere ~i reparare uiilaje ~i OMECT
instalatii de ex loatarea lemrilliui 5173/29.08;2008
'--~--~--------------
7. Maistru mecanicfutre!inere ~i reparare utilaje ~i
ins!ala!iiiII iili:lustrializatea lemlmlui
8. Maistru oli ~f
9. Mais!ru electromec:ankapru:ate de maS11ril ~I OMEC
auiomatizari 4760/26,07;2006
10. Electric Maistru ma~ini ~Laparate electrice OMECT
1847/29.08;2007
11. Maistrutelecomurlica!ii OME.C'r
5173/2\1.0lh2008
12. Maistru chimist latratarea apei tehnologice din OMECT
,__...,5~. ' i-:ce=-=·=ntr=.:al=e=---------~-~~~--1 1847/29;08,2007
Cbiinie
13. . Maistru eiltfu tehnologia chimica or anlca
14.
15. Maistru.fa prelucrarea {ifeiului ~i petrochimie OMEC
4760/26,0%2006
]6. Mais!ru electrom_ecailic mimer OMECT
17. _ =ai=stru::.::..m=in:.:e:.:r;::_::::..:c=~=;:,:_~~~~~----15173/29.08;2008.
i-::Mo:
18. Minier, Maistru so11i:lorlafora·u1 sondelor
19_. petrol ~i gaze i-::M=a1:::.s-=tru=so"'n"'i:!"'o.::..r.=::la::.;p:.:r.::..o"'b""e::.;d:.:e""p"'ro"'d"'u'-c(-ie-,-iil_t_erv_·-en-p-.i-§-i~1-0-ME--C-T-.~---1
n atatii somle 1847129.08;2007
20. Maistru la extractia, transpi:Jrtul *i tratatea \iJelului OMEC
4766/26.01;2006
21. l\1ais!ru la extrac\.ia, tr<tllSPPrtul, tratarea ~i i:!lstributia o~cr
l\Zelor l847/29.os:2001
22. Maistrumecanic laexploatarell, intre\inerea ~l repararea OMEC
utilajelor ¢ echlpameiltelor de foraj-extrac~e 4760/26.07;2006
23. Maistru electrician eentrale, sta(ii ~i re\ele electrice OMECT
1847/29.08.2007
24. Maistru.electrieian proteJ;fii pfu\ re1ee ~i automatizari OMECT
Energetic
ii1 certtrale: electric<\ 5113129.o&.2oos
25. Maistruele_ctricia.11 exploatare ~i intretinere centrale OMEC
nuclearo - electrice 47 60/26.07 .2006
26. Maistru mecaiiic montare ~ reparare agregate OMEC
ener etiCe 4760/2'6.07.2006
27. Maistruterilloenergetic OMEC
4760/26.07,2006

8
28. Maistru modelor pentruturnatorie OMEC
4760/26.07.2006
29. Maistru fumalist OMEC
476ll/Z6.07.2006
30. Metalurgie Ma!stru la producerea metalel or neferoase OMEC
~7 60/26.07 .2006
31. Maistru o!elar OMEC
~760/26.07.2006
-32. Maistrn Jaminator OMEC
4760/26.07.201)6
33. Maistru la fabricarca cocsului 'ii chil)1izarea gazului OMECT
de coes 1847/29.08.2007
34. Maistru ceramist (ceramiea bruta) - - - OMEC

4760126.07 .2006
35. Materfale de Maistru ceramist (<;eramica.fufli) OMEC
construct,ii 4760Z2.6.07.2006
36. Maistru sticlar OMECT
1847129.08.2007
37. Maistru in_sta_latorin constructii OMECT
5173 /29.08.2008
38. :Maistru electrician 1n COl)Structii OMECT
Co11strucpi,
1847/29,08.2007
instalatii si
39. ,, 't
Maistru mecanic ma§ini 'ii utilaje pentrti coristructii OMECT
luerlh·i publi<;e
1847/29.08.2007
40. Maistru constructii civile, industriale 'ii.agric<ile OMEcT
5173/29.08,2008
4L Maisfru fabricarea cherestelei OMECT
184712.9.0S.2007
42. Maistru fa]jricar¢a furnU:ului, placajului, panelului OMEC
Fabricarea
4760/26.07 .2006
produselor din
4_3. Maistru~iimplar mobila 'iibjnale OMEC
!enm 4760/26.07.2006
44. Maistruexploatiiri 'ii transporturi forestiere OMECT
1847129.08.2007
4$. Mai$trume~c pentru utilaje <le construc\jt 'ii OMECT
terasamente 5173i29.08:200S
46 •. MaiStru.electromecanic.-locomotive OMECT
Transporturi 5173/29.08.2008
47. Maistru: electromecanic auto OMEC
4760/26.07.2006
48. Maistru: la <;Onstrue(ii tie cili ferate, tlrt1m.uri; ~i potluri QMEC
4760/2.6.07.2!)06
.49. Maistru.confectii linbracafuinte (l\1aistrl1 croitor) OMEC
476012.6.97.2006
Textlle,.piellide
50. Maislru confectii lnciil[iiminte (maistru cizmar) OMECT
18~/29.08.2007
5J. Ilii:Iustd.e Maistrnp¢ntrl1.produse ~ino&se~i paplfica\ie QMECT
aiimenfarii. 1847/29.0S.2007
52. Maistru agronom OMECT
Agricultura 1847/29.08,2007
53. Maistm mecanic agricol OMECT
Hl47/29.0S:2007

9
Anul al II-lea - ~c11ala postliceala

3. Optician OMECT
Mecan.ica 2288/29.09.2007

9.
10.
.11. Tehnicjan e\ectroriisttelecomunica!ii
12. El.ectmnicli Tehnician elec!;roni.st:echi amentede automatizare OMECT
13. aut11matizari Tehnician electronist electronicaindustriala iS47/29.08.2007
l-=~~----,----=---------1
14. Tehnician aparate electromedicale
15. Tebnician illcechipamerite:bfomedicale
10,. Tehnie.iart elecfr6ener eticiart
17. Energeticii Tehniciaf1 tei:inoertj:Jtgetician OMEC
18. i-.,T Ja.....n·"'h.,-id""t-oe.....n.....er. . e"'
.....e~.hn-.i~'c:...... . ·.....eti. . .ci-,,an
.........._ _ _ _ _ _ _-1 4760/26.07.2006
19. Topograffu consfructii OMECT
1847129.08.2007
20. Normatorin construc\ii OMECT
5173/29.08.2008
21. Tehnician .tlevize ~j masuratori .!rt construc\ii OMEC
476(!/26.07.2006
22. Desenatorlrt consiruc\ii ~i arhitectura OMECT
C::onstrucpi, 1847/29.08.2007
23. instalapi ~i Tehni.cian Jn iildustria cimerituh1i OMEC
hictari 4760/26.07.2006.
24. puJ>Ilce Laborantpentru constructii OMECT
1847/29,08.2007
25. Tehnician edintat OMECT
'1-'--"'=c=..-~----,..,.-----------1
26. Tehrtl.cill.ti. <x>DJ!truc 'i hi\!roteh:nice 5173129.08;2008
27. Tehnician drnrrtllti. ~i PC>dutl OMEC
4760/2.6.07.2006
28. Teh:nician proiectant urban1sm ~i amenajarea OMECT
teritoriului 1847/29.08.2007
29. Tehnician electtoniecanfo auto OMEt
4760/26.07.2006
30. Teh:niCi.an trans~or.turi auto interne ~UnternMionale OMEC
4760/26.07.2006
t-3-1-.-l Transporturi 1-T~e~hn-."'ic""i-an-·•·'7di'"a_gn_o_s_ti_c_a_uto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....,,O,...ME"'· ""c""r""."-'-'"'-'-'-"-1
1847/29.08.2007
32. Asistent d(l estiune!n trans orturi ·OMEC
>----~~----~~-------I
33. Agentferci\!iar 4760/26.117.2006
10
34. Teh:riician instructor auto OMECT
Transport"nri
1847129.08.2007
35. Tehnician exploatari forestiere OMEG
1847/29.08.2007
36. Tehnician produse finite run industria lemnului OMEC
Fab.ricarea 4760/26.07.2006
produselor
37. Designer.in industria lemm1h1i OMEC
dinlemn
4760/26.07 .2006
38. constructor - restaurator de drgi ~j tamplilrie OMECT
artizana!a 4271/13.06.2006
39. Tehnicfan silvic OMECT
Silviculturli _51-7J/29~0&.20illL
40. Teh:riiclan activitil\i de agroturism montan OMEC
4760{26.07.2006
41. Teh:riicia!l cadastru funciar-topograf OMEC
Agriculturii
4760/26.07 .2006
42. Tehnician protecfia plantefor OMEC
4760126.07.2006
43. Tehnicianin prelucrarea·cainii~i a laptelui OMEC
4760/26.07.2006
44.. Tehnician siloz, morlirit ~i ptocesare nutret OMECT
5173/29.08.2008
45. Industrie Tehnician pentru panincafie ~i produse Iainoase .OMECT
alimentarli 5173/29.08.2008
46. Teh:riicia.n dieteti<;lan. OMEC
4760/26.07,2006
47. Teh:riician <;\:lntrolql ca!ita)Hproduselor OMEC
a!!foalimentare 4:160126.07.2006
48. Tehnician fabbrant pe!ltru protec\ia calita\ii mediului OMEC
Protectia 4760/26.07.2()06
49. mediului Teh:riidan chlmist OMECT
5175/29.08.2008
50 .. Prolectant uecora\iuni iliterioiire OMECT
18lf7129.08.20!1.7
51. Teh:riidan iii activitil\i de secretariat OMEC
Se.rvicii 4760126.01.2'006
52. I!etectiv particular OMEC
4'\'60/26.0'\'.2006
53. .Bibliotecar studii inedii OMECT
5175/29.08.2008
54. Al!ent comercia1 OM.EC
55. Teh:riici!lll coordonator activitatl comerda!e 4760/26.07;2006
56. Comerf Teh:riician ll;i comert international
57. Asistentmanager OMECI
. 4857/31.08,2009
58, Agent de turism-ghid OMECT
1847/29.08:2007
59. Asistent ue gestiune fnunilii!i d.e .cazare ~i OMEC
Tm:isill.~i
aJlinentafie 47.60/26.07.2006
alimentape
60. Asisteutmanager unita.ti hoteiiere OMECT
1847129.08.2007
11
61. Tehriician nutrifionist OMEC
Turism~i 476.0/26.07 .2006
62. alimentaµe Org!U!izator .de conferinte, oorigrese, targnri ~i OMEC
eimozitji 4760/26.07.2006
63. Creator- proiectant lmbracaminte OMEC
4760/26.07.2006
04. Textil"'" Cre.ator st.ructura si proiectarea tesaturilor OMECT
pielarie 5173/29.08.2008
65. Creator - nmiectant articole din niele si lnlocuitori
66. Creator- stt;uctura ~i proiectarea tricoturilor
67. Designer vestiineritar
68. Cameratnat\ - fotoreporter OMECT
-51'13/.29.08.20fi8
69. Pl'.oductle Editor de umagine OMECT
medi:i 1847/29,0.8.2007
70. ASistentfegizorartistic OMECT
. 5173/29.os.zllos
71. Asistent degejifiune OMEC
72. Functfonar bancar 4760/26.07.2006
73. Agent vain al
Economic
74. Onerator economfo dirigirite oficiu postal
75. Agent fiscal OMECT
5173/29.08·2008
76. Estetica ~i Cosm<!fici!U!. OMEC
77. lgit>na Stilist 4760!26.07 .2006
78. corpului Tehnician mase\lf OMECI
omenesc 4357/31.08.2009
79. Ergoterapeut OMEC'r
2288/29.09.2007
80. AsiStentmedical de radfologie OMECJ'
2288129.09.2007
81. Asistentpentru ocrofirea persoarielorvarstriice OMECT
5173/29.08.2008
82. Asistent medical generalist OMECT
2713/29.11.2007
compl¢tat cu
Sanatate ~i
OMilCT
asisten(a 5602/03.11.2015
pedagogics
83. .Asistent medical de laborator OMECT
2288129.69.2007
84. Asistent medical de farmacie OMEG
5042/27.()9.2005
85. Asistehtmedical balneQ - ·fiziokinetoterapie ~i ()MEC
recyioerare 471i0/2(i.07.2006
86. Pedagdll: de recuoerare OMECT
87. Asistenttnedic;tl de igiena si slinatate oublica. ·51'73/29;08;2008.
88. A.sistentmedica! de nu\rifie ~i dieMica OMECI ..
4857/31.08;2009
89.. Sportiv Antfenor OMEN
4315/19.lf8.2013

12
Anul al.II-lea~ ~coala de mai~td

1. Ma:istru cazangerie, construc\ii metalice ~i sudura OMEC


4760/26.07.2006
2. Maistru mecanic OMEC
4760/26;07.2006
3. 1\4,ajstru fumatoi· OMEC
4760/26;07;2006
4.
Mecanic
Maistru constrnc}ii tiava e ----oMEcr
1847/29.08.2007
5. Ma.istru fri. btt>hnist
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~---
01\4,ECT
6. Maistru mecaniclntre.(inere ~i reparare utilaje ~i 5J73/29.08.2008
instalatii de l'J<Ploalarea lemriull.li.
7. Maistru mecaniclntre\inere ~i repatateutllaje ~i
i11stalatiilnindustrializat¢a.fomnului
8. Maistru. oli af
9. Maistru electromec&nic &parate de.masura ~i OMEC
.a\itomatizari 4760/2(i.07.2006 .
10. Electric MaiS\hl.Jl)B~ini ~i aparate electrice ()1\4,ECT
1847/29.08.2007
ll. Maistrute!ecomnnica\ii OMECT
5173/29.o8.2ll08
12. Maistru ·chlrnis( la tratarea apei tehnologice din QMECT
centrale 1.8.47/29.08.,2007
13. Maistru pentru tehnologia chimica organica OMECT
Chimie
1847/29.08.2007
14. 1\4,aistro pentru tehn6logia ..cbimicaanorganica OMECT
1847/2.9~08.2007
15.. Mais·tru la prd\lc:rarea \i\eiului ~i petrochimle bMEC
476o!Z6.0J.2006
16. Mai.stru sondOr la ptobe de pro.du¢iie:, intervenpi ~i OMECT
re· aratii sotide 1847129.08.2(107
17. Maistru la: extraotia, traIL\lp()rtnL~i tratarea \lfeiultii OM.EC
47\'i0/.2tJ.07.2006
18. Mais\hl. la e)'tract.• ia, tr.a11sportul,. tratarea s.,i distn.'buµ·a OMECT
Minier,·. azel()r 1847129.08.2007
1-1-9-.~ petrol ~igaze ..,M~.-ai~~trn~.~m~~-.-.c~la_e_x_p_loatar-.
~e-a,_ln_.tr-.e-µn-·-er-ea-.-~-.t:i;IJ-.-ararea-
..-.-.-._..,._O_ME~.
_C_ _ _-'-"'
utilajelor ~i echlpaineritelor de foraj - extracjle 4760126.07.2006
20. Maistru electrO!llecaiiic minier OMECT
21. .. -nun""'.-er~
1-:M'"'··'""aic-stru- ...~------------"t 5173/29.08;2008
22. Maistru sondor1a forajul sondelor
23. Maistru eleclri];ian centrafe, staµi ~f retele electrice 01\4,ECT
1.847/29.08.2007
24. Maistru electrician protec\ii prin relee ~i antornatizfililn OMECT
centrakelectrice 5173/29.08.2008
Energetic
25. Mai:;!ru electrician explMtare ~i intre\inere .centrale OMEC
nuclearo - electrice 476.0/2.6.07.2.006

13.
26. Maistru meca11ic monfare ~ireparare agregate OMEC
energetice 4760/26.07.2006
Energetic
27. Maistru·termoenergetic OMEC
4760/26.07.200!)
28. Malstru m:odelor pentru tnmatorie OMEC
4760/26.07,2006
29. Maistru furnalist OMEC
4760/26.07.2006
30. Metalurgie Maistru.la.producerea metalelor. neferollSe OMEC
4760/26.07 .2006
31. Malstru·otelar OMEC
4760/26.07.2006
32. Maistrulaminator OMEC
4760/26.07.2Qll6
33. M<iistrµ la fabricarea cocsului ~i chitnizarea gazului OMECT
.de roes 1847/29.08.2()07
34. Malstru ceramist (ceramicia bruta) OMEC
4760/26.07.2006
35. Matetiale de Maistru ceramist (ceramica fina) OMEC
c(lnstrucpf 4760/26.07 .2006
36. Malstru stidar OMECT
1847/29.08.2007
37. Maistru instalator in constructii OMEcT
S,173129.08.2008
38. Maistril electri.cianin construcpl OMECT
Construcµi
1847/29.08.2007
mstalajii ~). Malstru m¢c!lnic ma~lni ~i utilaje pentru construc(ii OMECT
39.
!~r9ri pl!blice
1847/,29.08;2007
40. Maisttu constructii civile, industriale ~i agricole OMECT
S173129,08.2008
41. Miris.tru Jabncl!l;ea c4erestel~i OMECT
1847/29.08;2001
42, Fabricarea Maistru fabricarea furnirului, placajului,paneluluf
OMEC
produselor din 4760/26.07.2006
lemn
43. Maistrutfunpla.rmobila ~i bmale OM.EC
4760126.07,2006
44. Maistru electromecanic auto OMEO
4760/26.07.2!)06
45. Maistru la coJistruc!ii .de cfil ferate, drumuri ~i poduri OMEG
Transporturi 4760/26 . 07.2006
46. Miristru mecan.i(;.]lehtru utilaje de construcpi ~i OMECT
teras.amente 5173/29.08•.2008
47. Mitistru electromeca1}ic locomotive
48. Maistni cbr\fec\ii irribrac8min.te (malstru croitor) OMEC
4760/26.07 .2006
Textile-pieUirie
49. :M:aistru confectii inca:Jtaminte (maistru Cizmar) OMECT
1847/29.08.2007
50. Indusfrie Maistru ]lentru]ltoduse Iainoase ~i panificatie OMECT
alilnenta.ra 1847129.08.2007

14
51. Maistru agrnnom ()MECT
Agricultura 1847/29.08.2007
52. Maistru mecanic agricol OMECT
1847/29.08.2007

Anul al III"lea -l;lcoalil postlicealil

1. Asisteht •medical balneo,fiziokinetoterapie ~i OMEC


recuperare 4760/2<\.07.2006
As1stentm,edical generalist OMECT
2713129.U.2007
· completat cu
QMECT
Sanafate ~i 5602/03.U.2015
3. asistenta Asistent me<Jicaldefarmade OMEC
pedag11gicli 5042/27.09.2005
Asistent medical delabor<1for OMECT
Asistent me.dical.de radiologie 2288129.09.2007
6. Asistent me.dical de igiena ~i .saniltate. publica OMEQT
!--------~-------- 5J7~/_z"9.08.2.00$
7. Asistent medic<1l de nutrilie ~i dietetica OMECI
4857131.08:2009
E11brlc11rea Constructor • restaurator de orgi ~i tilmplarie OMECT
produselor artizanala 4271113.06.2.006
din !emn

15
JI. Qrdinele de ministru in vigoare pentru anul ~colar 2018 - 2019
privind planurile de invatamant.~i programele ~colare pe ani de studii/calificari profesionale
· pentru care se asigurii pregiitirea prin invafamantul preuniversitar - invatiimant seral

La clasa a IX-a, ciclnlinferio.r al.liceului- filiera tehnologica, unde pregiltirea se realizeaza


pe domenii de pregatire de bazii, se aplica planul - cadru de !nva\ilrnilnt aprobat prih OMECI nr.
341111 li03.2Q09, planurile de lnva!iiruilnt ~i Programele ~colarc pentru cultura de specialitate ~i
pregatirea practica saptilrnilnala din aria curriculara Tehnologii, precum eyi pentru stagii!e de pregatire
practica - curriculwn in dezvoltare· locala COL a.probatc prfo OM,ENC.S nr. 4457105.07 .2016, cu
mentiunea ca acestea nu includ pr.egatirea practica saptamilnala di11 aria curriculara ,,Tehnologii"
precum ~i s(agiile de pregatire practica - Curriculum !n dezvoltare local a (COL).

La clasa a X-a, ciclul inferior al Uceului -- flliera. tebilologica ~i respectiv cllisa a XICa
semestrul I, unde ptegatirea se tealizeazii ·pe domenii de pregiitire genetala, se aplica planurile cadru
aprobate prin OMECTS l)r. 308 l/27.o12010, Anei>a '.\, planurile de1nvii!iimant ~i Programele ~colare
pentru cu)tura de specialitate ~i prega!irea prac!ica saptamilnala din aria curriculara Tehllologii
precum:§ipentru pregatirea practica comasatii/stagiile de pregatire practica - curriculum 1n dezvoltare
locala - COL aprobate prin OMEN:nr. 3915/18'05.2017, .cu men\iunea cii acest1Janu includ pregiitirea
practicacomasata- curriculumln.dezvoltare lo<;ala (CDL).

Pentru clas<t a Xca ~i respcctiv clasa a XI-a semestrul 1 i:nva~iimant seral, .ciclul inferior
al liceului, ftliera tehnologicii, se vclr stabili ltqedinta de. catedrli.Tehnologii, modulnl/modllltile pare
se va/vor patcurge in clasa a X"a :~i modulul/module\e .ca.re ire viJ/vor parcu1:ge !n clasa. a. XI-a
seme$trul 1.
l\'kdiile gl'nel'a.le se !nchei.e la s:i'&r~iflll clasei a. x~a; invlifiimant seral, dupa lncheierea
medillor la JllO.d.ulul/Jllodulele studiat/e m clasa a X•a ~i respectiv la sfar~itul semestrului I al
clasei .a XI-a, mviitamant seral, du pa incheicrea mediilor la modulul/niodulele stndiat/e in ace.st
semestru.

La. cJasa a XI-a semestrul II, ciclul superior al liceului - filiera tehnologica, planul cadrtt
de !nva!iimitnt aprobat prin OMEC nr. 4051/2006 nu include module de ptegatire in cadful ariei
curricu1ate Tehnologii.

La clasele a Xll-<t ~i ll Xlll"a cfolul superipr al li~eului- filiera tehnologica, se ajJlica In


conti.nuar\l planuJ c<i.dru.de.invatamilnt aprobat .prin OMEC.nr. 405112006 ~i planurilede. invatamilnt
pentru -cultura de specialitate; pregiitire practica $i stagii de ptegiitire practica - Tehnologii aprobate
prih OMECinr. 3423/18.0'.;,.2009 ~ Ah:exele 2:~i 4.
Ptog;rameie ~colare sunt aprobate pt:in or<line deministru conf'orrntabelului urmator:

16
:J'·················~····-+!·'~''.! ._
••I.
2.
3.
4.
Servicii
:.::• . . . . ·. ..
Tehnician i'nturism
. .. . . . . .. .
Tehnician in activitiiti de nostii
Tehnician In acfivitiiti economice
Tehnician inadministratie
OMEC
3172130.01.2006

5. Tehnician.in achizitii si contractiiri


6. Coafor stilist
7. Tehnician in hotelarie
8. Te1mician In activitiiti de comert
9. Tehnician in .m1stton.ol!lie
ro. Orgilnizator oanquetiD.g
11. Tehnician agronom OMECT
12. Tehnician horticnltor 1847129.08.2007
13. Tehnfoian zootehn1st
14. Tehnicianin am'iculturii ecolovlca
15. Tehnician In aoroturism
16: Tehnician aOTomontan
17. Tehnician veterinar
18. Tehnician penttn animale de companie OMEC
4947/23:08.2006
19. Resurse
naturale ·~i
Tehnician In ·.silvicnltnrii ~.i e/lploatiiri forestiere OMECT
1847/29.08'2007
20. [lrotecjia 'l'ehnician ecologsi protectia calitatii mediului OMEC
21.
mediulul Tehni«illll hi<lrometeorolog 3172130.01.2006
22. Tehnic.ia:n cbimistdela:bQi'atQr
23. T¢hnician anallze.prodnse alimentare
24. Tehnicia:n !norelucyarea nrod11selcr de ori<ri1ie animalii OMECT
25. Tehn!cian in morarit, vru:rificatie si nrod11se rainoase 1847/29.08.2007
26 .. 'l'ehnici.a:n lnin<fostria alirnen.tara fettnentativii si 1n
prelucrarea legun:ielor si fi:uctelor '
27. Tehnician in industtia alimentarii extractivii
28, 'l'ehniciimln agrip(llturli: OMEC
29. tehnician in indusqia alimentlrlfa 31:72130.01.2006
30. Tehnidan designermobila ~i amenajariinterioate OMEC
4947/23.08.2006.
31. Tehnician ptoiectant produse finite din le!lm OMECT
1847/29.08.2007
32. Telmician operator tehnicli: de calcnl OMECl
4857/31 Jl8.·2009
33. Tehni,ciall,operator procesaretext/imagine ()MEC
Tehnic 3172130.01.2006
34. Tehn.foian des.enator peonlru consttuctii ~i instalatii OMEC
3172130.()1.2006
35.. Tehnician mecatronist OMECT
1847129.08.2007
36. Tehniciandetelecoinunicatii OMECI
4857/31.08i2009
37. Tehfiician prolectant CAD Ol\11EC
3172/30.()1;20()6

17
38 .. Teh1licia11 electricil\l:l elecJronist auto OMECT
1847/29;08.2007
39. Tehnician designer vestimentar OMECI
4857/31.08.2009
40. Tehnician in lndustria sticlei ~i ceramicii OMEC
41. Telrnician in i.I1stalatii electrice 3172/30JIL2006
42. Tehnician operator telernaticii
43. Telrnician in automatizlirl OMECI
4857/31.08.2009
44. Telrnician in prelucxarea lernnului OMEC
3172/30.01.20116
45. Tclmician mecanic pentru lntrefinere ~i repara\ii OMEC
- 317213._(l.l)J,2_006_
46. Tehnician prelucrarLinecariice
47. Tehnician electronist ..
48 .. Tehnician electrcitelrnisl
49. Telrnician eleclromecanic.
50. Tehnician energetician OMECT
1847/29.08.2007
51. Telrnician in construcfii si lucrari publice OMEC
52. Telrnician instalatcir nentru ccms!ructii 3172/30.01.2006
53. Telrnician lriindustria textila OMECI
. 4857/31.08.2009
54. Tehnician inir\dustria oieUiriei OMEC
55. Telmician transjjonuri 3172/30;01.2006
5.6. Tehnician metrolog
57. TehniCian operator robo!i industriali
58. Tehnician prelucrari pe ma~ini cu comanda numerica OMECT
1847/29.08.2007
59. Tehnician !n industria materialelor de construtjii OMECI
4857/31.08.2.009
(:jQ. Tehnician itLehimiei11dustria1a OMEC
liL Tehnidan uoliITT"af 3172130.0L2006
62. Tehniclan audio - wdeo
63. Tehr\ician prod(!ctie film.si televi.ziurie OMEC
64. Telrnicia:n multimedia 4947/23.08.2006
65. Tehllieian.nrocluctiepoligrilfica
66. Tehnician c0nstrucj:iLriavale QMECT
1847/29:08.2007
67. T~hniclan ayiatie OMEC
68. Telmieia:n instafatii .de bord {a\'ion) 3172/30.01.2006
69.. Tehnician prelticra\i la cald

18
DIRECTIA GENERA.LA fNV.:\.TAi\il:\NT
SECCNDAR SUPERIOR ~I EDUCATIE
,\~JNISTERL!L [DUCATIEI NATIONALE
PERl\·IANENT,\ - Directia inv3t3m3.nt
Licea) ~i Profesional
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE
TIMPURIE, iNVATAMANT PRIMAR $1
GIMNAZIAL
CENTRt:t NATIO\'AL DE DEZVOl.TARE A
i\'\ ...\T..\f\I.-\l'."·l:l.Ll'I PROl;ESIO:\'AL SI
TEllNIC

Nr .•P:f#/ffii5,sef't.2J .08.2018

SE ~
tt• •:,,,>•T
1 .
--------------------------,Ion.~~. ~~ll~-- =R"o-'u~-

,~~
Catre

Inspectoratul l;icolar al judefului .... .!municipiului Bucure~ti


in atentia inspectorului §Colar general

Ref.: Precizliri privind organizarea activitatii in anul §Colar 2018-2019

I. in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Na\ionale nr. 3220119.02.2018


cu privire la structura anului §Colar 2018-2019, cursurile pentru elevii din clasele a VIII-a se
incheie la data de 7 iunie 2019.

2. Cadrele didactice din unitatile de invii\ii.mant gimnazial vor planifica activitatea claselor
a VIII-a astfel !neat sii se realizeze parcurgerea integralii a programelor §colare.

3. in baza prevederilor art. 262 alin (1) lit. a) din Legea Educa\iei na\ionale nr. 112011, cu
modificiirile ~i completiirile ulterioare, in perioada 10-14 iunie 2019, conducerile unitiitilor de
invatii.mant vor atribui. cadrelor didactice care predau la clasa a VIII-a sarcini de lucru
specifice sf'ar§itului de an ~colar, pregiitirii evaluiirii na\ionale pentru absolvenpi claselor
a VIII-a, precum §i admiterii in clasa a IX-a.

4. in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 3220/19.02.2018


cu privire la structura anului §COiar 2018-2019, cursurile claselor terminale din invatfunilntul
liceal se incheie in data de 31 mai 2019.

5. Cadrele didactice din unitatile de inviitfunant liceal vor planifica activitatea claselor terminale
de liceu astfel !neat sa se realizeze parcurgerea integrala a programelor §CO!are.

6. Cadrele didactice din unitatile de inva\ii.mant liceal, filiera tehnologica, vor planifica
activitatea claselor terminale de liceu astfel !neat sa se realizeze parcurgerea integra!a a
programelor §CO!are, respectand un numiir de 4 saptrunani alocate stagiilor de pregatire
practica.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,


010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 40S 62 21
Fax: +40 (0)21 313 SS 47
www.edu.ro
DmECTIA GF.~ERAL\ IN\',\T:\M,\NT
SECl::"\DAR St:rERIOR $1 EDt!CATIE
MINISTEIU.JL EDUCATILI NATIONALE
PEH.~IANENT,\ - Directia inviit3.miint ROMANIA
.,,.,..,.,,,,.,,._.,,..,-..,.,__....,
Liceal ~i Profesional
DIRECflA GENERAL.:\ EDUCATIE
TIMPURIE, iNVATAMANT PRIMAR ~I
GIMNAZIAL
CEN.l'Rl!L NATIONAL DE DEZVOLTARE A
iNV ..\TAi\·J.~:\:·f1:1,t!f PROFESIONAI, ~I
TEHNI('

7. in baza prevederilor art. 262 alin (I) lit. a) din Legea Educa\iei na\ionale nr. 1/2011, cu
modificiirile ~i completiirile ulterioare, Jn perioada 3 - 21 iunie 2019, conducerile unitiitilor de~---­
---------·invatiirnant liceal var atribui cadrelor didactice care predau la clasele terminate sarcini de
lucru specifice sfar~itului de an ~colar, pregatirii examenului de bacalaureat, precum ~i
admiterii 1n clasa a IX-a.

8. in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 3220/19.02.2018


cu privire la structura anului ~co Jar 2018-2019, calculul normei anuale pentru cadrele
didactice care predau la clasele din Jnvatii.mantul profesional ~i tehnic se face pentru 34 de
saptamani.

Director general DGISSEP Director general DGETIPG,


Corina Marin Mihaela Tania lrhnia
~q
Director DGI Director CNDIPT,
Adrian Marius B Dali?a-Daramui;

Inspector general,
Drago~ Ione! Cosma

l"L-

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,


010168, Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 62 21
Fax: +40 (0)21 313 55 47
www.edu.ro