Sunteți pe pagina 1din 315

Parlamentul României

Camera Deputaților
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea,
unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
Nr. 4c-32/528/18.06.2018
Raport
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (PLx.373/2018)

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul dispozițiilor art. 8 alin.
(1) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, având în vedere Hotărârea nr. 69/2017
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea
stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, modificată și completată prin Hotărârea nr. 95/2017, în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea
fundamentală,
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în
domeniul justiției a fost sesizată, prin adresa Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru dezbaterea în fond, în forma
adoptată de Senat în ședința din 13 iunie a.c, a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, PLx.373/2018.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 381/2018, a avizat favorabil proiectul legislativ, cu observații și propuneri.
Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare, demersul legislativ fiind justificat, potrivit Expunerii de motive, prin pronunțarea, de către

1
Curtea Constituțională, a deciziilor de neconstituționalitate nr. 257/2017, 321/2017, 625/2016, 562/2017, 244/2017, 133/2015,
802/2017, 437/2017, 21/2017, 712/2014, 17/2017, 90/2017, 22/2017, 302/2017, 554/2017, 33/2018, 651/2017 și 2/2017. De
asemenea, se menționează că s-a avut în vedere armonizarea unor texte din Codul de procedură penală cu practica instanțelor
judecătorești și cu cea izvorâtă din deciziile Curții Constituționale. Astfel, cum rezultă și din titlu, proiectul urmărește modificarea
acestui Cod și în raport de Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind
consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, de
Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor
și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și de Deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cu ocazia dezbaterilor Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat o serie de propuneri care au fost preluate de membrii
Comisiei, printre propuneri figurând și eliminarea procedurii camerei preliminare, urmând ca modificările corespunzătoare să fie
făcute și în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, în temeiul art. 75 alin. (4) și (5) din Constituție.
Ministerul Justiției a prezentat propunerile de modificare privind sintagmele „bănuială”, „suspiciune rezonabilă”
„presupunere rezonabilă” și pentru a asigura un caracter accesibil și previzibil s-a propus înlocuirea acestora cu sintagma
„probe sau indicii temeinice” în toatele textele din Codul de procedură penală.
Membrii comisiei speciale comune au examinat proiectul de Lege și, în ședința din data de 18 iunie 2018, au hotărât să
adopte, cu majoritate de voturi, un raport de admitere, cu amendamente admise, cuprinse în anexa nr. 1, și amendamente respinse,
cuprinse în anexa nr. 2. Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport.
La dezbaterile din comisie, a participat doamna Mariana Moț, secretar de stat în Ministerul Justiției.
Prin conținut și obiectul de reglementare, propunerea legislativă înregistrată cu PLx 373/2018 face parte din categoria legilor
organice, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.
Președinte, Secretar,

Deputat Florin Iordache Deputat Steluța Gustica Cătăniciu

2
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea,
unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

Anexa nr. 1 la raportul nr. 4c-32/528/18.06.2018


AMENDAMENTE ADMISE
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(PL-x 373/2018)

Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
1. LEGE privind punerea în acord a LEGE pentru modificarea și Nemodificat.
prevederilor Legii nr. 135/2010 completarea Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală, privind Codul de procedură
cu modificările şi completările penală, precum și pentru
ulterioare, cu deciziile Curții modificarea și completarea Legii
Constituționale, Directivei (UE) nr. 304/2004 privind organizarea
2016/343 a Parlamentului European judiciară
și a Consiliului din 9 martie 2016
privind consolidarea anumitor
aspecte ale prezumției de nevinovăție
și a dreptului de a fi prezent la proces
în cadrul procedurilor penale, a
Directivei 2014/42/UE a
Parlamentului European și a
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind
înghețarea și confiscarea
instrumentelor și produselor
infracțiunilor săvârșite în Uniunea
Europeană, precum și Deciziilor
Curții Europene a Drepturilor
Omului

2. Art. I. Legea nr. 135/2010 privind Nemodificat. Nemodificat.

3
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
Codul de procedură penală,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 486 din 15
iulie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:

3. Art. 3 - Separarea funcţiilor La articolul 3 alineatul (1), litera c) Nemodificat.


judiciare se abrogă.
(1) În procesul penal se exercită CSM, Ministerul Justiției, preluat
următoarele funcţii judiciare: de Comisie
c) funcţia de verificare a
legalităţii trimiterii ori
netrimiterii în judecată;

4. Art. 3: Separarea funcţiilor 1. Alineatul (3) al articolului 3 se Alineatul (3) al articolului 3 se Nemodificat.
judiciare modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
(3) În desfăşurarea aceluiaşi cuprins: cuprins:
proces penal, exercitarea unei „(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces „(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces
funcţii judiciare este penal, exercitarea unei funcţii judiciare penal, exercitarea unei funcţii
incompatibilă cu exercitarea unei este incompatibilă cu exercitarea judiciare este incompatibilă cu
alte funcţii judiciare, cu excepţia oricărei alte funcţii judiciare”. exercitarea unei alte funcţii
celei prevăzute la alin. (1) lit. c), judiciare”.
care este compatibilă cu funcţia CSM, preluat de Comisie
de judecată, mai puţin când se
dispune începerea judecăţii
potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit.
c).
5. Art. 3: Separarea funcţiilor La articolul 3, alineatul (6) se Nemodificat.
judiciare abrogă.
(6) Asupra legalităţii actului de CSM, Ministerul Justiției, preluat
trimitere în judecată şi probelor de Comisie

4
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pe care se bazează acesta,
precum şi asupra legalităţii
soluţiilor de netrimitere în
judecată se pronunţă
judecătorul de cameră
preliminară, în condiţiile legii.
6. Art. 4: Prezumţia de nevinovăţie 2. La articolul 4, după alineatul (2) se La articolul 4, după alineatul (2) se La articolul 4, după
(1) Orice persoană este introduc patru noi alineate, alin. (3) introduc patru noi alineate, alin. alineatul (2) se introduc
considerată nevinovată până la - (6) cu următorul cuprins: (3) - (6) cu următorul cuprins: patru noi alineate, alin. (3)
stabilirea vinovăţiei sale printr-o „(3) În cursul urmăririi penale şi al „(3) În cursul urmăririi penale şi - (6) cu următorul cuprins:
hotărâre penală definitivă. judecării cauzei în procedură de cameră al judecării cauzei sunt interzise (3) În cursul urmăririi penale
(2) După administrarea întregului preliminară sunt interzise comunicările comunicările publice, declaraţiile şi al judecării cauzei sunt
probatoriu, orice îndoială în publice, declaraţiile publice precum şi publice precum şi furnizarea de alte interzise comunicările
formarea convingerii organelor furnizarea de alte informaţii, direct sau informaţii, direct sau indirect, publice, declaraţiile publice
judiciare se interpretează în indirect, provenind de la autorităţi provenind de la autorităţi publice precum şi furnizarea de alte
favoarea suspectului sau publice sau orice alte persoane fizice referitoare la faptele şi persoanele informaţii, direct sau indirect,
inculpatului. sau juridice referitoare la faptele şi ce fac obiectul acestor proceduri și provenind de la autorităţi
persoanele ce fac obiectul acestor nu se pot referi la persoanele publice referitoare la faptele
proceduri. suspectate sau acuzate ca și cum şi persoanele ce fac obiectul
(4) În cursul urmării penale sau al acestea ar fi fost condamnate. acestor proceduri. Persoanele
judecăţii organele de urmărire penală PSD și UDMR din cadrul autoritatilor
sau instanţa de judecată pot comunica publice nu se pot referi la
public date despre procedurile penale (4) Nemodificat. persoanele suspectate sau
care se desfăşoară doar atunci când inculpate ca și cum acestea
datele furnizate justifică un interes ar fi vinovate decât în cazul
public prevăzut de lege sau acest lucru în care exista o hotărâre
este necesar în interesul descoperirii şi definitivă de condamnare
aflării adevărului în cauză. cu privire la acele fapte.
(5) Comunicările publice prevăzute la (4) Prin excepție, în cursul
alin. (4) nu se pot referi la (5) Nemodificat. urmării penale sau al
persoanele suspectate sau acuzate ca judecăţii organele de
fiind vinovate de săvârşirea unei urmărire penală sau instanţa
infractiuni. de judecată pot comunica

5
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(6) În cursul procesului penal este (6) Nemodificat. public date despre
interzisă prezentarea publică a procedurile penale care se
persoanelor suspectate de săvârşirea desfăşoară doar atunci când
unor infracţiuni purtând cătuşe sau datele furnizate justifică un
alte mijloace de imobilizare sau afectate interes public prevăzut de
de alte modalităţi de natură a induce lege sau acest lucru este
în percepţia publică că acestea ar fi necesar în interesul
vinovate de săvârsirea unor descoperirii şi aflării
infractiuni.” adevărului în cauză.
(5) Nemodificat.

(6) Nemodificat.
PSD
7. Art. 4: Prezumţia de nevinovăţie La articolul 4 după alineatul (6) se La articolul 4 după
introduc două noi alineate, alin. (7) alineatul (6) se introduc
și (8) cu următorul cuprins: două noi alineate, alin. (7) și
(7) Dacă organele judiciare au (8) cu următorul cuprins:
comunicat public date și informații (7) Dacă organele judiciare
privind începerea urmăririi penale, au comunicat public date și
luarea unor măsuri preventive sau informații privind începerea
trimiterea în judecată a unei urmăririi penale, luarea unor
persoane, acestea au obligația să măsuri preventive sau
publice, în aceleași condiții, și trimiterea în judecată a unei
soluțiile de clasare, renunțare la persoane, acestea au obligația
urmărire penală sau încetare a să publice, în aceleași
procesului penal iar soluțiile de condiții, și soluțiile de
achitare de către instanța de clasare, renunțare la urmărire
judecată. penală sau încetare a
(8) Îndeplinirea obligației prevăzută procesului penal, ori soluțiile
la alin. (7) poate fi cerută de orice de achitare, incetarea
persoană interesată. procesului penal sau
Comisia restituire la parchet,

6
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pronuntate de către
instanțele de judecată.

(8) Nemodificat.
PSD
8. Art. 8: Caracterul echitabil şi 3. La articolul 8 se introduce un nou La articolul 8 se introduce un nou Nemodificat.
termenul rezonabil al procesului alineat, alin. (2) cu următorul alineat, alin. (2) cu următorul
penal cuprins: cuprins:
Organele judiciare au obligaţia „(2) Orice persoană are dreptul la „(2) Orice persoană are dreptul la
de a desfăşura urmărirea penală un proces echitabil, la judecarea un proces echitabil, la judecarea
şi judecata cu respectarea cauzei de un judecător imparțial și cauzei de un judecător imparțial și
garanţiilor procesuale şi a independent. Repartizarea tuturor independent. Repartizarea tuturor
drepturilor părţilor şi ale cauzelor către judecători sau cauzelor către judecători sau
subiecţilor procesuali, astfel încât procurori se face repartizează procurori se face aleatoriu.”
să fie constatate la timp şi în aleatoriu.” PSD
mod complet faptele care
constituie infracţiuni, nicio
persoană nevinovată să nu fie
trasă la răspundere penală, iar
orice persoană care a săvârşit o
infracţiune să fie pedepsită
potrivit legii, într-un termen
rezonabil
9. Art. 10: Dreptul la apărare 4. Alineatul (2) al articolului 10 se Nemodificat. Nemodificat.
(1) Părţile şi subiecţii procesuali modifică şi va avea următorul
principali au dreptul de a se apăra cuprins:
ei înşişi sau de a fi asistaţi de „(2) Organele de urmărire penală şi
avocat. instanţele de judecată sunt obligate să
(2) Părţile, subiecţii procesuali asigure subiecţilor procesuali principali
principali şi avocatul au dreptul şi avocatului timpul necesar pregătirii
să beneficieze de timpul şi apărării, care nu poate fi mai mic de 3
înlesnirile necesare pregătirii zile, cu excepția luării sau judecării
apărării. măsurilor preventive, când termenul

7
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
nu poate fi mai mic de 6 ore şi
înlesnirile necesare pregătirii apărării,
prin punerea la dispoziţie şi
comunicarea întregului material de
urmărire penală în formă electronică.”
10. Art. 10: Dreptul la apărare 5. La articolul 10, după alineatul (4) La articolul 10, după alineatul (4) La articolul 10, după
1
se introduce un nou alineat, (41) cu se introduce un nou alineat, (4 ) alineatul (4) se introduce
următorul cuprins: cu următorul cuprins: un nou alineat, (41) cu
"(41) Exercitarea dreptului de a nu da
"(41) Exercitarea dreptului de a nu următorul cuprins:
nicio declaraţie nu poate fi utilizată
împotriva suspectului sau inculpatului
da nicio declaraţie nu poate fi "(41) Exercitarea dreptului
utilizată împotriva suspectului sau de a nu da nicio declaraţie
în nicio fază a procesului penal, inculpatului în nicio fază a
neputând constitui o circumstanţă nu poate fi utilizată
procesului penal, neputând
personală care să justifice convingerea împotriva suspectului sau
constitui o circumstanţă personală
organelor judiciare că persoana este care să justifice convingerea inculpatului în nicio fază a
vinovată de săvârşire infracţiunii organelor judiciare că persoana procesului penal, neputând
pentru care este cercetată." este vinovată de săvârşire constitui o circumstanţă
infracţiunii pentru care este personală care să întemeieze
cercetată și nu poate fi utilizată la convingerea organelor
coroborarea faptelor .” judiciare că persoana este
PSD și UDMR vinovată de săvârşire
infracţiunii pentru care este
cercetată și nu poate fi
utilizată la coroborarea
probelor .”
PSD

11. Art. 10: Dreptul la apărare 6. Alineatul (5) al articolului 10 se Nemodificat. Nemodificat.
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(5) Organele judiciare au obligaţia
de a asigura exercitarea deplină şi
efectivă a dreptului la apărare de

8
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
către părţi şi subiecţii procesuali
principali în tot cursul procesului penal
cu respectarea principiului egalităţii
de arme."
12. Art. 10: Dreptul la apărare 7. La articolul 10, după alineatul Nemodificat Nemodificat.
(5) se introduce un nou alineat,
alineatul (51) cu următorul
cuprins:
"(51) Încălcarea drepturilor prevăzute
la acest articol se sancționează cu
nulitatea absolută a actelor efectuate cu
nesocotirea acestora."
13. Art. 10: Dreptul la apărare 8. La articolul 10, după alineatul (6) La articolul 10, după alineatul (6) Nemodificat.
se introduc două noi alineate, alin. se introduc două noi alineate, alin.
(7) şi (8) cu următorul cuprins:· (7) şi (8) cu următorul cuprins:·
„(7) Suspectul şi inculpatul au dreptul
de a comunica liber în condiţii de (7) Nemodificat
confidenţialitate cu avocatul lor pentru
pregătirea apărării.
(8) Suspectul și inculpatul au dreptul (8) Suspectul, inculpatul și
la interpret gratuit.” martorul au dreptul la interpret
gratuit.”
PSD și UDMR
14. Articolul 15 Condiţiile de punere Articolul 15 se modifică și va avea Nemodificat.
în mişcare sau de exercitare a următorul cuprins:
acţiunii penale „Articolul 15 Condiţiile de punere în
Acţiunea penală se pune în mişcare sau de exercitare a acţiunii
mişcare şi se exercită când există penale
probe din care rezultă Acţiunea penală se pune în mişcare şi
presupunerea rezonabilă că o se exercită când există probe din care
persoană a săvârşit o infracţiune şi rezultă indicii temeinice că o
nu există cazuri care împiedică persoană a săvârşit o infracţiune şi nu
punerea în mişcare sau exercitarea există cazuri care împiedică punerea

9
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
acesteia. în mişcare sau exercitarea acesteia.”
Ministerul Justiției, preluat de
Comisie
15. Articolul 16 Nemodificat.
Cazurile care împiedică punerea
în mişcare şi exercitarea acţiunii
penale
(1)Acţiunea penală nu poate fi
pusă în mişcare, iar când a fost
pusă în mişcare nu mai poate fi
exercitată dacă:
....
g)a fost retrasă plângerea
prealabilă, în cazul infracţiunilor
pentru care retragerea acesteia
înlătură răspunderea penală, a
intervenit împăcarea ori a fost
încheiat un acord de mediere în
condiţiile legii;

16. Art. 17 - Stingerea acţiunii La articolul 17, alineatul (2) se


penale modifică şi va avea următorul
………………………………… cuprins:
(2) În cursul judecăţii acţiunea „(2) În cursul judecăţii acţiunea
penală se stinge prin rămânerea penală se stinge prin rămânerea
definitivă a hotărârii judecătoreşti definitivă a hotărârii judecătoreşti de
de condamnare, renunţare la condamnare sau de aplicare a unei
aplicarea pedepsei, amânarea măsuri educative, renunţare la
aplicării pedepsei, achitare sau aplicarea pedepsei, amânarea
încetare a procesului penal. aplicării pedepsei, achitare sau
încetare a procesului penal.”
CSM preluat de Comisie

10
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.

17. Art. 18 - Continuarea procesului Articolul 18 se modifică şi va avea Nemodificat.


penal la cererea suspectului sau următorul cuprins:
inculpatului „Art. 18 - Continuarea procesului
În caz de amnistie, de prescripţie, penal la cererea suspectului sau
de retragere a plângerii prealabile, inculpatului
de existenţă a unei cauze de În caz de amnistie, de prescripţie, de
nepedepsire sau de retragere a plângerii prealabile, de
neimputabilitate ori în cazul existenţă a unei cauze de
renunţării la urmărirea penală, nepedepsire, suspectul sau inculpatul
suspectul sau inculpatul poate cere poate cere continuarea procesului
continuarea procesului penal. penal.”
CSM, Comisia
18. Art. 21: Introducerea în 9. Alineatul (1) al articolului 21 se Alineatul (1) al articolului 21 se Alineatul (1) al articolului
procesul responsabile modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul 21 se modifică şi va avea
civilmente cuprins: cuprins: următorul cuprins:
(1) Introducerea în procesul penal „(1) Introducerea în procesul penal "(1) Introducerea în procesul penal a "(1) Introducerea în procesul
a părţii responsabile civilmente a părţii responsabile civilmente poate părţii responsabile civilmente poate penal a părţii responsabile
poate avea loc, la cererea părţii avea loc, la cererea părţii îndreptătite avea loc, la cererea părţii îndreptătite
civilmente poate avea loc, la
îndreptăţite potrivit legii civile, în potrivit legii civile, până la începerea potrivit legii civile, până la emitereacererea părţii îndreptătite
termenul prevăzut la art. 20 alin. procedurii camerei preliminare.” rechizitoriului." potrivit legii civile, până la
(1). CSM, AMR preluat de Comisie începerea cercetării
judecătorești ."
Comisia
19. Art. 22 - Renunţarea la La articolul 22, după alineatul (3) Nemodificat.
pretenţiile civile se introduce un nou alineat, alin.
(1) Partea civilă poate renunţa, în (4), cu următorul cuprins:
tot sau în parte, la pretenţiile civile „(4) În cazul în care persoana
formulate, până la terminarea vătămată este o persoană lipsită de
dezbaterilor în apel. capacitate de exerciţiu ori cu
(2) Renunţarea se poate face fie capacitate de exerciţiu restrânsă, iar
prin cerere scrisă, fie oral în reprezentantul legal al acesteia

11
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
şedinţa de judecată. renunţă la pretenţiile civile formulate
(3) Partea civilă nu poate reveni sau, după caz, încuviințează actul de
asupra renunţării şi nu poate renunţare al persoanei vătămate,
introduce acţiune la instanţa civilă procurorul poate continua acţiunea
pentru aceleaşi pretenţii. civilă.”
CSM, preluat de Comisie
20. Art. 25 La articolul 25, alineatul (4)
(4) Abrogat se modifică și va avea
următorul cuprins:
(4) Dispozițiile instanței
penale cu privire la latura
civilă sunt opozabile doar
partilor din procesul penal in
care s a pronuntat hotararea.
PSD

21. Art. 30 - Organele judiciare La articolul 30, litera d) se abrogă. Nemodificat.


Organele specializate ale statului CSM, Ministerul Justiției, preluat
care realizează activitatea judiciară de PSD, ALDE, UDMR, PNL
sunt:
d) judecătorul de cameră
preliminară;
22. Art. 31: Avocatul 10. Articolul 31 se modifică şi va Articolul 31 se modifică şi va Nemodificat.
Avocatul asistă sau reprezintă avea următorul cuprins: avea următorul cuprins:
părţile ori subiecţii procesuali în „Articolul 31 Avocatul „Articolul 31 Avocatul
condiţiile legii. Avocatul asistă sau reprezintă părţile Avocatul asistă sau reprezintă părţile
ori subiecţii procesuali pe tot ori subiecţii procesuali pe tot
parcursul procesului." parcursul procesului, în condiţiile
legii."
CSM preluat de PSD
23. Art. 36 - Competenţa Nemodificat.
tribunalului

12
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(1) Tribunalul judecă în primă
instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul
penal la art. 188-191, art. 209-211,
art. 254, 256^1, 263, 282, art. 289-
294, art. 303, 304, 306, 307, 309,
345, 346, 354 şi art. 360-367;

24. Art. 36 - Competenţa La articolul 36 alineatul (1), litera


tribunalului c1) se modifică şi va avea
(1) Tribunalul judecă în primă următorul cuprins:
instanţă: „c1) infracţiunile de spălare a banilor
…………………………… şi infracţiunile prevăzute de Legea
c1) infracţiunile de spălare a nr. 241/2005 pentru prevenirea şi
banilor şi infracţiunile de evaziune combaterea evaziunii fiscale, cu
fiscală prevăzute de art. 9din modificările ulterioare;”
Legea nr. 241/2005 pentru CSM, preluat de Comisie
prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, cu modificările ulterioare;
25. Art. 36 - Competenţa La articolul 36, după alineatul (1) Nemodificat.
tribunalului se introduce un nou alineat, alin.
(11), cu următorul cuprins:
„(11) Tribunalul judecă apelurile
împotriva hotărârilor penale
pronunţate în primă instanţă de
judecătorii în cauzele privind
infracţiuni pentru care punerea în
mişcare a acţiunii penale se face la
plângerea prealabilă a persoanei
vătămate sau cu privire la care poate
interveni împăcarea.”

13
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
CSM, preluat Comisie
26. Art. 38 - Competenţa curţii de La articolul 38, alineatul (1), litera
apel g) se modifică şi va avea următorul
(1) Curtea de apel judecă în primă cuprins:
instanţă: „g) infracţiunile săvârşite de membrii
………………………………. Curţii de Conturi, de preşedintele
g) infracţiunile săvârşite de Consiliului Legislativ, de Avocatul
membrii Curţii de Conturi, de Poporului şi de adjuncţii Avocatului
preşedintele Consiliului Legislativ, Poporului;”
de Avocatul Poporului, de
adjuncţii Avocatului Poporului şi La articolul 38, alineatul (2) se Nemodificat.
de chestori; modifică şi va avea următorul
h) cererile de strămutare, în cuprins:
cazurile prevăzute de lege. „(2) Curtea de apel judecă apelurile
(2) Curtea de apel judecă împotriva hotărârilor penale
apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de
penale pronunţate în primă tribunale, precum şi împotriva celor
instanţă de judecătorii şi de pronunţate în primă instanţă de
tribunale. judecătorii, cu excepţia celor date în
competenţa tribunalului.”
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR și PNL
27. Art. 39 - Competenţa curţii La articolul 39 alineatul (1), litera Nemodificat.
militare de apel d) se abrogă.
(1) Curtea militară de apel judecă CSM, preluat de PSD, ALDE;
în primă instanţă: UDMR și PNL
....................................................
d) infracţiunile săvârşite de
generali, mareşali şi amirali;
28. Art. 40 - Competenţa Înaltei La articolul 40, alineatul (1) se Nemodificat.
Curţi de Casaţie şi Justiţie modifică şi va avea următorul
(1) Înalta Curte de Casaţie şi cuprins:

14
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
Justiţie judecă în primă instanţă „(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
infracţiunile de înaltă trădare, judecă în primă instanţă infracţiunile
infracţiunile săvârşite de senatori, de înaltă trădare, infracţiunile
deputaţi şi membri din România în săvârşite de senatori, deputaţi şi
Parlamentul European, de membrii membri din România în Parlamentul
Guvernului, de judecătorii Curţii European, de membrii Guvernului,
Constituţionale, de membrii de judecătorii Curţii Constituţionale,
Consiliului Superior al de membrii Consiliului Superior al
Magistraturii, de judecătorii Înaltei Magistraturii, de judecătorii Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de
procurorii de la Parchetul de pe procurorii de la Parchetul de pe lângă
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de
Justiţie. chestori, de generali, mareşali şi
amirali.”
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR, PNL

29. Art. 40: Competenţa Înaltei 11. La articolul 40, după alineatul La articolul 40, după alineatul (4) Nemodificat.
Curţi de Casaţie şi Justiţie (4) se introduce un nou alineat, alin. se introduce un nou alineat, alin.
(4) Înalta Curte de Casaţie şi (41) cu următorul cuprins: (41) cu următorul cuprins:
Justiţie soluţionează conflictele „(41) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „(41) Înalta Curte de Casaţie şi
de competenţă în cazurile în care judecă recursul formulat împotriva Justiţie judecă recursul formulat
este instanţa superioară comună hotărârii judecătoreşti, pronunţate de împotriva hotărârii judecătoreşti,
instanţelor aflate în conflict, ultima instanţă în ierarhia instanţelor pronunţate de ultima instanţă în
cazurile în care cursul justiţiei judecătoreşti, în materie penală de ierarhia instanţelor judecătoreşti, în
este întrerupt, cererile de către completul de 5 judecători, prin materie penală de către completul de
strămutare în cazurile prevăzute care a fost respinsă cererea de sesizare 5 judecători, prin care a fost respinsă
de lege, precum şi contestaţiile a Curţii Constituţionale.” cererea de sesizare a Curţii
formulate împotriva hotărârilor Constituţionale. Soluţionarea
pronunţate de curţile de apel în recursului se face potrivit
1
cazurile prevăzute de lege. dispoziţiilor art. 425 , care se
aplică în mod corespunzător.”

15
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
CSM, Comisia
30. Art. 47 12. Articolul 47 se modifică şi va Nemodificat. Nemodificat.
Excepţiile de necompetenţă avea următorul cuprins:
(1) Excepţia de necompetenţă „Articolul 47 Excepțiile de
materială sau după calitatea necompetență
persoanei a instanţei inferioare „(1) Excepţia de necompetenţă
celei competente potrivit legii materială şi cea de necompetenţă după
poate fi invocată în tot cursul calitatea persoanei pot fi ridicate în
judecăţii, până la pronunţarea tot cursul procesului penal, până la
hotărârii definitive. pronunţarea unei hotărâri definitive.
(2) Excepţia de necompetenţă (2) Excepţia de necompetenţă
materială sau după calitatea teritorială poate fi invocată până la
persoanei a instanţei superioare începerea cercetării judecătoreşti.
celei competente potrivit legii (3) Excepţiile de necompetenţă pot fi
poate fi invocată până la invocate din oficiu, de către procuror,
începerea cercetării judecătoreşti. de către persoana vătămată sau de către
(3) Excepţia de necompetenţă părţi."
teritorială poate fi invocată în
condiţiile alin. (2).
(4) Excepţiile de necompetenţă
pot fi invocate din oficiu, de
către procuror, de către persoana
vătămată sau de către părţi.
31. Art. 48 - Competenţa în caz de La articolul 48, alineatul (1), litera Nemodificat.
schimbare a calităţii inculpatului b) se modifică și va avea următorul
(1) Când competenţa instanţei este cuprins:
determinată de calitatea b) s-a pronunţat încheierea prevăzută
inculpatului, instanţa rămâne la art. 3702.
competentă să judece chiar dacă CSM, preluat de PSD, ALDE,
inculpatul, după săvârşirea UDMR și PNL
infracţiunii, nu mai are acea
calitate, în cazurile când:
a) fapta are legătură cu atribuţiile

16
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de serviciu ale făptuitorului;
b) s-a dat citire actului de sesizare
a instanţei.
(2) Dobândirea calităţii după
săvârşirea infracţiunii nu
determină schimbarea
competenţei, cu excepţia
infracţiunilor săvârşite de
persoanele prevăzute la art. 40
alin. (1).
32. Secţiunea a 4-a - Competenţa Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. II al Nemodificat.
judecătorului de drepturi şi Titlului III din Partea Generală se
libertăţi şi a judecătorului de modifică și va avea următorul
cameră preliminară cuprins:
Secţiunea a 4-a - Competenţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi
CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE, UDMR și PNL
33. Art. 54 - Competenţa Articolul 54 se abrogă. Nemodificat.
judecătorului de cameră CSM, Ministerul Justiției preluat de
preliminară PSD, ALDE, UDMR și PNL
Judecătorul de cameră preliminară
este judecătorul care, în cadrul
instanţei, potrivit competenţei
acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în
judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea
administrării probelor şi a
efectuării actelor procesuale de
către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile

17
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
împotriva soluţiilor de neurmărire
sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii
expres prevăzute de lege.
34. Art. 61 – Actele încheiate de La articolul 61, alineatul (1) se Nemodificat.
unele organe de constatare ” modifică și va avea următorul
(1) Ori de câte ori există o cuprins:
suspiciune rezonabilă cu privire la (1) Ori de câte ori există probe sau
săvârşirea unei infracţiuni, sunt indicii temeinice cu privire la
obligate să întocmească un proces- săvârşirea unei infracţiuni, sunt
verbal despre împrejurările obligate să întocmească un proces-
constatate: verbal despre împrejurările
constatate:
Ministerul Justiției, preluat de PSD
și ALDE
35. Articolul 64 Incompatibilitatea La articolul 64, alineatul (1) se Se elimină (și se revine la
judecătorului modifică și va avea următorul forma în vigoare).
(1) Judecătorul este incompatibil cuprins: PSD și USR
dacă: (1) Judecătorul este incompatibil
f) există o suspiciune rezonabilă dacă:
că imparţialitatea judecătorului f) există indicii temeinice că
este afectată. imparţialitatea judecătorului este
afectată.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
36. Art. 64: Incompatibilitatea 13. La articolul 64, după alineatul Punctul 13 referitor la alin. (11) al Nemodificat.
judecătorului (1) se introduce un nou alineat, articolului 64 se elimină.
alineatul (11) cu următorul cuprins: PSD, ALDE, UDMR, PNL
„(11) Judecătorul de cameră
preliminară nu poate judeca în fond
sau o cale ordinara sau extraordinara
de atac cu privire la aceeaşi cauză, iar
cel care a participat la judecarea cauzei

18
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în fond sau a unei căi ordinare de atac
nu poate participa la judecarea unei căi
extraordinare de atac.”
37. „Art. 64 - Incompatibilitatea Alineatul (4) al art. 64 se modifică Nemodificat.
judecătorului și va avea următorul cuprins:
(4) Judecătorul de drepturi şi „(4) Judecătorul de drepturi şi
libertăţi nu poate participa, în libertăţi nu poate participa, în aceeaşi
aceeaşi cauză, la procedura de cauză, la judecata în fond sau în căile
cameră preliminară, la judecata în de atac.”
fond sau în căile de atac.” CSM, Ministerul Justiției, PSD,
ALDE, UDMR, PNL
38. „Art. 64 - Incompatibilitatea Alineatul (5) al art. 64 se modifică Nemodificat.
judecătorului și va avea următorul cuprins:
(5) Judecătorul care a participat la (5) Judecătorul care a participat la
soluţionarea plângerii împotriva soluţionarea plângerii împotriva
soluţiilor de neurmărire sau soluţiilor de neurmărire sau
netrimitere în judecată nu poate netrimitere în judecată sau care a
participa, în aceeaşi cauză, la soluţionat cererea de confirmare a
judecata în fond sau în căile de renunţării la urmărire penală ori
atac.” cererea de confiscare sau de
desfiinţare a unui înscris nu poate
participa, în aceeaşi cauză, la
judecata în fond sau în căile de atac.
CSM, PSD, ALDE, PNL și UDMR
39. Art. 65 - Incompatibilitatea La articolul 65, alineatul (3) se Nemodificat.
procurorului, a organului de modifică şi va avea următorul
cercetare penală, a cuprins:
magistratului-asistent şi a „(3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se
grefierului aplică procurorului şi magistratului-
(3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se asistent sau, după caz, grefierului,
aplică procurorului şi când cauza de incompatibilitate
magistratului-asistent sau, după există între ei sau între vreunul dintre

19
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
caz, grefierului, când cauza de ei şi judecătorul de drepturi şi
incompatibilitate există între ei sau libertăţi sau unul dintre membrii
între vreunul dintre ei şi completului de judecată.”
judecătorul de drepturi şi libertăţi, CSM, Ministerul Justiției, PSD,
judecătorul de cameră ALDE, PNL și UDMR
preliminară sau unul dintre
membrii completului de judecată.

40. Art. 67 14. Alineatul (5) al articolului 67 se La articolul 67, alineatul (5) se Nemodificat.
(5) Nerespectarea condiţiilor modifică și va avea următorul modifică și va avea următorul
prevăzute la alin. (2)-(4) sau cuprins: cuprins:
formularea unei cereri de „(5) Formularea unei cereri de „(5) Formularea unei cereri de
recuzare împotriva aceleiaşi recuzare împotriva aceleiași persoane recuzare împotriva aceleiași
persoane pentru acelaşi caz de pentru același caz de incompatibilitate persoane pentru același caz de
incompatibilitate cu aceleaşi cu aceleași temeiuri de drept invocate incompatibilitate cu aceleași temeiuri
temeiuri de fapt invocate într-o într-o cerere anterioară de recuzare de fapt și de drept invocate într-o
cerere anterioară de recuzare, care care a fost respinsă atrage cerere anterioară de recuzare care a
a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. fost respinsă atrage inadmisibilitatea
inadmisibilitatea cererii de Inadmisibilitatea se constată de cererii de recuzare.
recuzare. Inadmisibilitatea se completul în fața căruia s-a formulat Inadmisibilitatea se constată de
constată de procurorul sau de cererea de recuzare.” completul în fața căruia s-a formulat
completul în faţa căruia s-a
cererea de recuzare.”
formulat cererea de recuzare.
PSD, UDMR, ALDE
41. Art. 67 - Recuzarea La articolul 67, alineatul (6) se Nemodificat.
(6) Judecătorul de drepturi şi modifică şi va avea următorul
libertăţi, judecătorul de cameră cuprins:
preliminară sau completul în faţa „(6) Judecătorul de drepturi şi
căruia s-a formulat recuzarea, cu libertăţi sau completul în faţa căruia
participarea judecătorului recuzat, s-a formulat recuzarea, cu
se pronunţă asupra măsurilor participarea judecătorului recuzat, se
preventive. pronunţă asupra măsurilor
preventive.”

20
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
CSM, Ministerul Justiției, PSD,
UDMR, ALDE, PNL
42. Art. 68 - Procedura de La articolul 68, alienatul (1) se La articolul 68, alienatul (1)
soluţionare a abţinerii sau modifică şi va avea următorul se modifică şi va avea
recuzării cuprins: următorul cuprins:
(1) Abţinerea sau recuzarea „(1) Abţinerea sau recuzarea „(1) Abţinerea sau recuzarea
judecătorului de drepturi şi judecătorului de drepturi şi libertăţi judecătorului de drepturi şi
libertăţi şi a judecătorului de se soluţionează de un judecător de la libertăţi se soluţionează de un
cameră preliminară se aceeaşi instanţă. judecător de la aceeaşi
soluţionează de un judecător de la CSM, Ministerul Justiției, PSD, instanţă ales aleatoriu.
aceeaşi instanţă. UDMR, ALDE, PNL PSD

43. Articolul 68 Procedura de La articolul 68, alineatul (2) se Nemodificat.


soluţionare a abţinerii sau recuzării modifică și va avea următorul
(2) Abţinerea sau recuzarea cuprins:
judecătorului care face parte din (2) Abținerea sau recuzarea
completul de judecată se judecătorului care face parte din
soluţionează de un alt complet de completul de judecată se
judecată. soluționează de un alt complet de
judecată ales aleatoriu.
PSD, UDMR, ALDE, PNL

44. Articolul 68 Procedura de După alin. (2) al art. 68 se


soluţionare a abţinerii sau recuzării adaugă un nou alineat, alin.
(2)1 cu următorul cuprins:
(21) În caz de admitere a
abținerii sau recuzării
judecatorului, cel care îl
înlocuiește pe judecătorul
care s-a abținut sau a fost
recuzat se desemnează
aleatoriu.

21
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
PSD

45. Art. 68 - Procedura de La articolul 68, alienatul (4) se Nemodificat.


soluţionare a abţinerii sau modifică şi va avea următorul
recuzării cuprins:
(4) Abţinerea sau recuzarea (4) Abţinerea sau recuzarea
grefierului se soluţionează de grefierului se soluţionează de
judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi
de judecătorul de cameră sau, după caz, de completul de
preliminară sau, după caz, de judecată.”
completul de judecată. CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
46. Art. 70 15. Alineatul (4) al articolului 70 se Punctul 15 referitor la alin. (4) al Nemodificat.
Procedura de soluţionare a modifică şi va avea următorul art. 70 se elimină.
abţinerii sau recuzării cuprins: PSD
procurorului „(4) Procurorul ierarhic superior se
(1) În tot cursul procesului penal, pronunţă prin ordonanță care este
asupra abţinerii sau recuzării supusă căii de atac.”
procurorului se pronunţă
procurorul ierarhic superior.
(2) Declaraţia de abţinere sau
cererea de recuzare se adresează,
sub sancţiunea inadmisibilităţii,
procurorului ierarhic superior.
Inadmisibilitatea se constată de
procurorul, judecătorul sau de
completul în faţa căruia s-a
formulat cererea de recuzare.
(3) Procurorul ierarhic superior
soluţionează cererea în 48 de ore.
(4) Procurorul ierarhic superior se
pronunţă prin ordonanţă care nu

22
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
este supusă niciunei căi de atac.

47. Art. 70 Articolul 70 se modifică și va avea Articolul 70 se modifică și


Procedura de soluţionare a următorul cuprins: va avea următorul cuprins:
abţinerii sau recuzării „Articolul 70 Procedura de „Articolul 70 Procedura de
procurorului soluţionare a abţinerii sau soluţionare a abţinerii sau
recuzării procurorului recuzării procurorului
(1) În cursul urmăririi penale, asupra (1) În cursul urmăririi penale,
abținerii sau recuzării procurorului se asupra abținerii sau recuzării
pronunță procurorul ierarhic procurorului se pronunță
superior. Declarația de abținere sau procurorul ierarhic superior.
cererea de recuzare se adresează
acestuia, sub sancțiunea
inadmisibilității.
(2) Inadmisibilitatea se constată de Alin. (2) se elimină.
procurorul în fața căruia s-a formulat
cererea de recuzare.
(3) Procurorul ierarhic superior Alin. (3)-(10) Nemodificat.
soluționează cererea în 48 de ore, (se renumerotează)
prin ordonanta ce poate fi atacata in PSD
termen de 48 de ore de la
comunicare.
(4) Plangerea se solutioneaza de
judecătorul de drepturi şi libertăţi de
la instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în primă
instanţă, dispozitiile alin. (7)-(10)
fiind aplicabile.
(5) În cursul urmăririi penale,
procurorul recuzat poate participa la
soluționarea cererii privitoare la
măsura preventivă și poate efectua

23
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
acte sau dispune orice măsuri care
justifică urgența.
(6) În caz de admitere a abținerii sau
a recuzării, procurorul ierarhic
superior sau instanta, in cazul
prevazut de alin. 4, stabilește în ce
măsură actele îndeplinite ori măsurile
dispuse se mențin.
(7) În cursul urmăririi penale atunci
când procedura este în fața
judecătorului de drepturi și libertăți,
sau în faza de judecată, declarația de
abținere sau cererea de recuzare a
procurorului care participă la ședința
de judecată se adresează sub
sancțiunea inadmisibilității,
judecătorului de drepturi și libertăți
sau completului de judecată.
Inadmisibilitatea declarației de
abținere sau a cererii de recuzare a
procurorului este constatată de
judecătorul sau completul în fața
căruia s-a formulat.
(8) Abținerea sau recuzarea
procurorului care participă la ședința
de judecată se soluționează de
judecătorul de drepturi și libertăți sau
de completul de judecată în fața
căreia a fost ridicată, în camera de
consiliu, în cel mult 24 de ore. Dacă
apreciază necesar pentru soluționarea
cererii, se pot efectua orice verificări

24
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
și pot fi ascultați subiecții procesuali
principali, părțile și procurorul care
se abține ori a cărei recuzare se
solicită.
(9) În caz de admitere a abținerii sau
a recuzării procurorului care
participă la ședința de judecată,
judecătorul sau, după caz, completul
de judecată va stabili în ce măsură
actele îndeplinite ori măsurile
dispuse de acest procuror în fața
judecătorului de drepturi și libertăți,
ori, după caz, în faza de judecată se
mențin.
(10) Încheierea prin care se
soluționează abținerea ori recuzarea
nu este supusă niciunei căi de atac.”
PSD
48. Art. 70: Procedura de soluţionare 16. La articolul 70, după alineatul (5) Punctul 16 refertior la completarea Nemodificat.
a abţinerii sau recuzării se introduc două noi alineat, alin. (51) art. 70 se elimină.
procurorului și (52) cu următorul cuprins: Comisia
1
.................................................. „(5 ) În cursul urmaririi penale,
(5) Procurorul recuzat poate împotriva ordonanței procurorului
participa la soluţionarea cererii ierarhic superior privind abţinerea
privitoare la măsura preventivă şi sau recuzarea procurorului care
poate efectua acte sau dispune instrumentează cauza penală, se
orice măsuri care justifică urgenţa. pronunţă judecătorul de drepturi şi
(6) În caz de admitere a libertăţi de la instanţa căreia i-ar
abţinerii sau a recuzării, se va reveni competenţa să judece cauza în
stabili în ce măsură actele primă instanţă ori instanţa în a cărei
îndeplinite ori măsurile dispuse se circumscripţie se află sediul
menţin. parchetului din care face parte

25
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
procurorul care se abţine sau care este
recuzat.
(52) Judecătorul de la completul în faţa
căruia s-a formulat contestația
soluţionează cererea în 48 de ore.
(53) Judecătorul se pronunţă prin
încheiere care nu este supusă niciunei
căi de atac.”
49. Articolul 71 Temeiul strămutării Articolul 71 se modifică și va avea Punctul nr. 35 referitor la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie următorul cuprins: modificarea art. 71 se
strămută judecarea unei cauze de „Articolul 71 Temeiul strămutării elimină.
la curtea de apel competentă la o Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PSD și USR
altă curte de apel, iar curtea de strămută judecarea unei cauze de la
apel strămută judecarea unei cauze curtea de apel competentă la o altă
de la un tribunal sau, după caz, de curte de apel, iar curtea de apel
la o judecătorie din circumscripţia strămută judecarea unei cauze de la
sa la o altă instanţă de acelaşi grad un tribunal sau, după caz, de la o
din circumscripţia sa, atunci când judecătorie din circumscripţia sa la o
există o suspiciune rezonabilă că altă instanţă de acelaşi grad din
imparţialitatea judecătorilor circumscripţia sa, atunci când există
instanţei este afectată datorită o suspiciune rezonabilă ce rezultă
împrejurărilor cauzei, calităţii din probe sau indicii temeinice că
părţilor ori atunci când există imparţialitatea judecătorilor instanţei
pericol de tulburare a ordinii este afectată datorită împrejurărilor
publice. Strămutarea judecării unei cauzei, calităţii părţilor ori atunci
cauze de la o instanţă militară când există pericol de tulburare a
competentă la o altă instanţă ordinii publice. Strămutarea judecării
militară de acelaşi grad se dispune unei cauze de la o instanţă militară
de curtea militară de apel, competentă la o altă instanţă militară
prevederile prezentei secţiuni de acelaşi grad se dispune de curtea
privind strămutarea judecării militară de apel, prevederile
cauzei de către curtea de apel prezentei secţiuni privind strămutarea

26
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
competentă fiind aplicabile. judecării cauzei de către curtea de
apel competentă fiind aplicabile.”
Ministerul Justiției, preluat de
Comisie
50. Art. 74 17. Alineatul (2) al articolului 74 se Nemodificat. Nemodificat.
(2) În cazul în care găseşte modifică și va avea următorul
cererea întemeiată, Înalta Curte cuprins:
de Casaţie şi Justiţie dispune „(2) În cazul în care găseşte cererea
strămutarea judecării cauzei la o întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi
curte de apel învecinată curţii de Justiţie dispune strămutarea judecării
la care se solicită strămutarea, iar cauzei la o altă curte de apel, iar
curtea de apel dispune strămutarea curtea de apel dispune strămutarea
judecării cauzei la una dintre judecării cauzei la una dintre
instanţele de acelaşi grad cu instanţele de acelaşi grad cu instanţa
instanţa de la care se solicită de la care se solicită strămutarea din
strămutarea din circumscripţia sa. orice circumscripție.”
51. Art. 75 - Alte dispoziţii La articolul 75, alineatele (2) şi (3) Nemodificat.
(2) Prevederile art. 71 - 74 se se abrogă.
aplică în mod corespunzător şi CSM, Ministerul Justiției, PSD,
în procedura de cameră UDMR, ALDE, PNL
preliminară.
(3) Când strămutarea se dispune
în cursul procedurii de cameră
preliminară, judecarea cauzei se
efectuează de către instanţa la
care s-a strămutat cauza, iar
procurorul căruia i-a fost
restituit dosarul, dacă dispune
din nou trimiterea în judecată,
va sesiza tot instanţa la care s-a
strămutat cauza, cu excepţia
situaţiei în care aceasta nu mai

27
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
este competentă.

52. Articolul 77 Suspectul Articolul 77 se modifică și va avea Nemodificat.


Persoana cu privire la care, din următorul cuprins:
datele şi probele existente în „Art. 77 - Suspectul
cauză, rezultă bănuiala Persoana cu privire la care, din
rezonabilă că a săvârşit o faptă probele sau indiciile temeinice
prevăzută de legea penală se existente în cauză, rezultă că a
numeşte suspect. săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală se numeşte suspect”
Ministerul Justiției, PSD, ALDE și
UDMR
53. Articolul 81 Drepturile La articolul 81, alineatul
persoanei vătămate (1), litera d) se modifică și
(1) În cadrul procesului penal, va avea următorul cuprins:
persoana vătămată are următoarele d) dreptul de a fi informată,
drepturi: într-un termen de până la 1/2
...................................................... din pedeapsa minimă
d) dreptul de a fi informată, într-un stabilită pentru infracțiunea
termen rezonabil, cu privire la cercetată, cu privire la
stadiul urmăririi penale, la cererea stadiul urmăririi penale, la
sa expresă, cu condiția de a indica adresa de pe teritoriul
o adresă pe teritoriul României, o României, adresa de poștă
adresa de poștă electronică sau electronică sau mesagerie
mesagerie electronică, la care electronică, comunicate de
aceste informații să îi fie partea vătămată prin
comunicate; sesizarea adresată
organului de urmărire
penală;
PSD
54. Articolul 81 Drepturile La articolul 81, alineatul (1), litera Nemodificat.
persoanei vătămate g2) se modifică și va avea

28
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(1) În cadrul procesului penal, următorul cuprins:
persoana vătămată are următoarele g2) dreptul de a i se comunica
drepturi: traducerea într-o limbă pe care o
.................................................... înţelege a oricărei soluţii de
g2) dreptul de a i se comunica netrimitere în judecată, atunci când
traducerea într-o limbă pe care o nu înţelege limba română, iar în
înţelege a oricărei soluţii de cazul persoanelor care aparțin
netrimitere în judecată, atunci unei minorități naționale
când nu înţelege limba română; comunicarea se realizează în limba
maternă.
Márton Árpád, deputat UDMR,
PSD

55. Art. 83: Drepturile inculpatului 18. La articolul 83, după litera b) se Punctul 18 se elimină. La articolul 83, după litera
În cursul procesului penal, introduce o nouă literă, litera b1) cu PSD, USR b) se introduce o nouă
inculpatul are următoarele următorul cuprins: literă, litera b1) cu
drepturi: „ b1) dreptul de a fi încunoştinţat de următorul cuprins:
a) dreptul de a nu da nicio data şi ora efectuării actului de „ b1) dreptul de a fi
declaraţie pe parcursul procesului urmărire penală ori a audierii realizate încunoştinţat de data şi ora
penal, atrăgându-i-se atenţia că de judecătorul de drepturi şi libertăţi. efectuării actului de urmărire
dacă refuză să dea declaraţii nu Încunoştinţarea se face prin notificare penală ori a audierii
va suferi nicio consecinţă telefonică, fax, e-mail sau prin alte realizate de judecătorul de
defavorabilă, iar dacă va da asemenea mijloace, încheindu-se în drepturi şi libertăţi.
declaraţii acestea vor putea fi acest sens un proces- verbal. Absenţa Încunoştinţarea se face prin
folosite ca mijloace de probă sa nu împiedică efectuarea actului.” notificare telefonică, fax, e-
împotriva sa; mail sau prin alte asemenea
a1) dreptul de a fi informat cu mijloace, încheindu-se în
privire la fapta pentru care este acest sens un proces- verbal.
cercetat şi încadrarea juridică a Absenţa sa nu împiedică
acesteia; efectuarea actului.”
b) dreptul de a consulta dosarul, PSD
în condiţiile legii;

29
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
c) dreptul de a avea un avocat
ales, iar dacă nu îşi desemnează
unul, în cazurile de asistenţă
obligatorie, dreptul de a i se
desemna un avocat din oficiu;
d) dreptul de a propune
administrarea de probe în
condiţiile prevăzute de lege, de a
ridica excepţii şi de a pune
concluzii;
e) dreptul de a formula orice alte
cereri ce ţin de soluţionarea laturii
penale şi civile a cauzei;
f) dreptul de a beneficia în mod
gratuit de un interpret atunci când
nu înţelege, nu se exprimă bine
sau nu poate comunica în limba
română;
g) dreptul de a apela la un
mediator, în cazurile permise de
lege;
g1) dreptul de a fi informat cu
privire la drepturile sale;
h) alte drepturi prevăzute de lege.
56. Art. 83: Drepturile inculpatului La articolul 83 se adaugă un nou Nemodificat.
alineat, alin. (2) cu următorul
cuprins:
”(2) Prevederile alin.(41) al art. 10 se
aplică în mod corespunzător”.
Márton Árpád, deputat UDMR,
preluat de PSD

57. Art. 89 - Asistenţa juridică a La articolul 89, alineatul (1) se Nemodificat.

30
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
suspectului sau a inculpatului modifică şi va avea următorul
(1) Suspectul sau inculpatul are cuprins:
dreptul să fie asistat de unul ori de „(1) Suspectul sau inculpatul are
mai mulţi avocaţi în tot cursul dreptul să fie asistat de unul ori de
urmăririi penale, al procedurii de mai mulţi avocaţi în tot cursul
cameră preliminară şi al urmăririi penale şi al judecăţii, iar
judecăţii, iar organele judiciare organele judiciare sunt obligate să îi
sunt obligate să îi aducă la aducă la cunoştinţă acest drept.
cunoştinţă acest drept. Asistenţa Asistenţa juridică este asigurată
juridică este asigurată atunci când atunci când cel puţin unul dintre
cel puţin unul dintre avocaţi este avocaţi este prezent.”
prezent. CSM, Ministerul Justiției, PSD,
(2) Persoana reţinută sau arestată ALDE, UDMR și PNL
are dreptul să ia contact cu
avocatul, asigurându-i-se
confidenţialitatea comunicărilor,
cu respectarea măsurilor necesare
de supraveghere vizuală, de pază
şi securitate, fără să fie
interceptată sau înregistrată
convorbirea dintre ei. Probele
obţinute cu încălcarea prezentului
alineat se exclud.
58. Art. 90 - Asistenţa juridică La articolul 90, litera c) se Nemodificat.
obligatorie a suspectului sau a modifică şi va avea următorul
inculpatului cuprins:
Asistenţa juridică este obligatorie: „c) în cursul judecăţii în cauzele în
.................................................. care legea prevede pentru
c) în cursul procedurii în cameră infracţiunea săvârşită pedeapsa
preliminară şi în cursul judecăţii detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa
în cauzele în care legea prevede închisorii mai mare de 5 ani.”
pentru infracţiunea săvârşită CSM, Ministerul Justiției, PSD,

31
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau ALDE, UDMR și PNL
pedeapsa închisorii mai mare de 5
ani.
59. Art. 91 La articolul 91, alineatul (2) se Nemodificat.
(2) În tot cursul procesului penal, modifică și va avea următorul
când asistenţa juridică este cuprins:
obligatorie, dacă avocatul ales (2) În tot cursul procesului penal,
lipseşte nejustificat, nu asigură când asistenţa juridică este
substituirea sau refuză nejustificat obligatorie, dacă avocatul ales
să exercite apărarea, deşi a fost lipseşte nejustificat, nu asigură
asigurată exercitarea tuturor nejustificat substituirea sau refuză
drepturilor procesuale, organul nejustificat să exercite apărarea, deşi
judiciar ia măsuri pentru a fost asigurată exercitarea tuturor
desemnarea unui avocat din drepturilor procesuale, organul
oficiu care să îl înlocuiască, judiciar ia măsuri pentru desemnarea
acordându-i acestuia un termen unui avocat din oficiu care să îl
rezonabil şi înlesnirile necesare înlocuiască, acordându-i acestuia un
pentru pregătirea unei apărări
termen rezonabil şi înlesnirile
efective, făcându-se menţiune
necesare pentru pregătirea unei
despre aceasta într-un proces-
verbal ori, după caz, în încheierea apărări efective, făcându-se menţiune
de şedinţă. În cursul judecăţii, despre aceasta într-un proces-verbal
când asistenţa juridică este ori, după caz, în încheierea de
obligatorie, dacă avocatul ales şedinţă. În cursul judecăţii, când
lipseşte nejustificat la termenul de asistenţa juridică este obligatorie,
judecată, nu asigură substituirea dacă avocatul ales lipseşte
sau refuză să efectueze apărarea, nejustificat la termenul de judecată,
deşi a fost asigurată exercitarea nu asigură nejustificat substituirea
tuturor drepturilor procesuale, sau refuză nejustificat să efectueze
instanţa ia măsuri pentru apărarea, deşi a fost asigurată
desemnarea unui avocat din exercitarea tuturor drepturilor
oficiu care să îl înlocuiască, procesuale, instanţa ia măsuri pentru
acordându-i un termen de desemnarea unui avocat din oficiu

32
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
minimum 3 zile pentru pregătirea care să îl înlocuiască, acordându-i
apărării. un termen de minimum 3 zile
pentru pregătirea apărării.
PSD

60. Art. 91 19. La articolul 91, după alineatul Se elimină punctul 19 referitor la La articolul 91, după
(2) se introduce un nou alineat, alin. alin (21) al art 91. alineatul (2) se introduce
1
(2 ), cu următorul cuprins: un nou alineat, alin. (21), cu
1 PSD, ALDE, USR
„(2 ) Substituirea avocatului ales următorul cuprins:
poate fi realizată numai cu acordul
„(21) Absența nejustificată a
inculpatului. În cazul în care nu este
permisă substituirea avocatului ales, avocatului nu poate să atragă
în absența avocatului ales organul consecințe juridice în
judiciar nu poate desemna avocat din privința inculpatului.
oficiu. Absența nejustificată a Dispozițiile alin. (5) se
avocatului nu poate să atragă aplică în mod
consecințe juridice în privința corespunzător.”
inculpatului. Dispozițiile alin. (5) se PSD
aplică în mod corespunzător.”
61. Art. 92 20. Alineatul (2) al articolului 92 se Nemodificat. Alineatul (2) al articolului
(2) Avocatul suspectului sau modifică şi va avea următorul 92 se modifică şi va avea
inculpatului poate solicita să fie cuprins: următorul cuprins:
încunoştinţat de data şi ora „(2) Avocatul suspectului sau „(2) Avocatul suspectului sau
efectuării actului de urmărire inculpatului poate solicita să fie inculpatului poate solicita să
penală ori a audierii realizate de încunoştinţat de data şi ora efectuării fie încunoştinţat de data şi
judecătorul de drepturi şi libertăţi. actului de urmărire penală ori a ora efectuării actului de
Încunoştinţarea se face prin audierii realizate de judecătorul de urmărire penală ori a
notificare telefonică, fax, e-mail drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se audierii realizate de
sau prin alte asemenea mijloace, face prin notificare telefonică, fax, e- judecătorul de drepturi şi
încheindu-se în acest sens un mail sau prin alte asemenea mijloace, libertăţi. Încunoştinţarea se
proces-verbal. cu comunicarea activităţii ce urmează face prin notificare
a se efectua, indicarea datelor de telefonică, fax, e-mail sau
identitate a persoanei care urmează a fi prin alte asemenea mijloace.
audiate, cu cel puţin 24 de ore înainte Suspectul sau inculpatul

33
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de efectuarea activităţii, încheindu-se poate participa la efectuarea
în acest sens un proces-verbal. oricărui act de urmărire
Suspectul sau inculpatul poate participa penală sau la orice audiere,
la efectuarea oricărui act de urmărire la solicitarea acestuia. În
penală sau la orice audiere, la cazul în care martorii sau
solicitarea acestuia. În cazul în care subiecții procesuali consideră
martorii sau subiecții procesuali că au motive de temere în
consideră că au motive de temere în legătură cu aceste împrejurări
legătură cu aceste împrejurări pot pot solicita, potrivit legii,
solicita, potrivit legii, procurorului sau procurorului sau
judecătorului statut de persoană judecătorului statut de
amenințată sau protejată, după caz, persoană amenințată sau
atât în faza de urmărire penală cât și protejată, după caz, atât în
de judecată”. faza de urmărire penală cât
și de judecată”.
PSD
62. Art. 92 - Drepturile avocatului La articolul 92, alineatul (7) se Nemodificat.
suspectului şi inculpatului modifică şi va avea următorul
(7) În cursul procedurii de cuprins:
cameră preliminară şi în cursul „(7) În cursul judecăţii, avocatul are
judecăţii, avocatul are dreptul să dreptul să consulte actele dosarului,
consulte actele dosarului, să îl să îl asiste pe inculpat, să exercite
asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să
drepturile procesuale ale acestuia, formuleze plângeri, cereri, memorii,
să formuleze plângeri, cereri, excepţii şi obiecţiuni.”
memorii, excepţii şi obiecţiuni. CSM, Ministerul Justiției, PSD,
UDMR, PNL
63. Art. 94: Consultarea dosarului 21. Alineatele (1), (4) și (7) ale Nemodificat. Alineatele (1), (4) și (7) ale
(1) Avocatul părţilor şi al articolului 94 se modifică şi vor avea articolului 94 se modifică şi
subiecţilor procesuali principali următorul cuprins: vor avea următorul cuprins:
are dreptul de a solicita „(1) Avocatul părţilor şi al subiecţilor
consultarea dosarului pe tot procesuali principali are dreptul de a Alin. (1) și (4) nemodificat.
parcursul procesului penal. Acest

34
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
drept nu poate fi exercitat, nici solicita consultarea dosarului pe tot
restrâns în mod abuziv. parcursul procesului penal. Acest (7) În vederea pregătirii
................................................. drept nu poate fi restrâns. apărării, avocatul
(4) În cursul urmăririi penale, ........................................................... inculpatului are dreptul de a
procurorul poate restricţiona (4) În cursul urmăririi penale, lua cunoştinţă de întreg
motivat consultarea dosarului, procurorul poate restricţiona motivat materialul dosarului de
dacă prin aceasta s-ar putea consultarea dosarului, dacă prin urmărire penală în
aduce atingere bunei desfăşurări a aceasta s-ar putea aduce atingere procedurile desfăşurate în
urmăririi penale. După punerea în bunei desfăşurări a urmăririi penale, faţa judecătorului de drepturi
mişcare a acţiunii penale, pentru o durată de cel mult 20 de şi libertăţi privind măsurile
restricţionarea se poate dispune zile, de la data solicitării. privative sau restrictive de
pentru cel mult 10 zile. ........................................................... drepturi, la care avocatul
.................................................... (7) În vederea pregătirii apărării, participă. Judecarea cererilor
(7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a privind măsurile preventive
avocatul inculpatului are dreptul lua cunoştinţă de întreg materialul nu poate începe până la
de a lua cunoştinţă de întreg dosarului de urmărire penală în momentul la care avocatului
materialul dosarului de urmărire procedurile desfăşurate în faţa nu i se asigură timpul
penală în procedurile desfăşurate judecătorului de drepturi şi libertăţi necesar pregătirii apărării și
în faţa judecătorului de drepturi privind măsurile privative sau numai după ce judecătorul se
şi libertăţi privind măsurile restrictive de drepturi, la care avocatul asigură că acesta a avut
privative sau restrictive de participă. Judecarea cererilor privind suficient timp pentru
drepturi, la care avocatul măsurile preventive nu poate începe parcurgerea întregului
participă. până la momentul la care avocatului material al dosarului de
nu i se asigură timpul necesar urmărire penală, dar nu mai
pregătirii apărării și numai după ce puțin de 4 ore. Încălcarea
judecătorul se asigură că acesta a avut acestui drept atrage nulitatea
suficient timp pentru parcurgerea absolută a încheierii de
întregului material al dosarului de dispunere a măsurii
urmărire penală, dar nu mai puțin de 6 preventive.”
ore. Încălcarea acestui drept atrage PSD
nulitatea absolută a încheierii de
dispunere a măsurii preventive.”

35
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
64. Art. 97 22. La articolul 97, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
(3) Procedeul probatoriu este (3) se introduce un nou alineat, alin.
modalitatea legală de obţinere a (4) cu următorul cuprins:
mijlocului de probă. (4) Pentru a putea servi la
pronunțarea unei soluții de trimitere în
judecată, de renunţare la aplicarea
pedepsei sau de amânare a aplicării
pedepsei, mijloacele de probă
prevăzute la alin. (2) lit. f) trebuie să
poată fi verificate din punct de vedere
al legalității obținerii lor și expertizate,
în vederea stabilirii realității ori
veridicității acestora.
65. Art. 99: Sarcina probei 23. Alineatul (2) al articolului 99 se Nemodificat. Nemodificat.
.................................................... modifică şi va avea următorul
(2) Suspectul sau inculpatul cuprins:
beneficiază de prezumţia de "(2) Suspectul sau inculpatul
nevinovăţie, nefiind obligat să îşi beneficiază de prezumţia de
dovedească nevinovăţia, şi are nevinovăţie, nefiind obligat să îşi
dreptul de a nu contribui la dovedească nevinovăţia şi are dreptul
propria acuzare. de a nu contribui la propria acuzare şi
dreptul de a nu coopera în cadrul
oricărei proceduri penale. Orice dubiu
cu privire la vinovăția suspectului sau
inculpatului îi profită exclusiv
acestuia."

66. Art. 102: Excluderea probelor 24. Alineatele (2), (3) şi (5) ale Nemodificat. Nemodificat.
obţinute în mod nelegal articolului 102 se modifică și vor
..................................................... avea următorul cuprins:
(2) Probele obţinute în mod „(2) Probele obţinute în mod nelegal
nelegal nu pot fi folosite în nu pot fi folosite în procesul penal,

36
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
procesul penal. fiind lovite de nulitate absolută.
(3) Nulitatea actului prin care s- (3) Nulitatea actului prin care s-a
a dispus sau autorizat dispus sau autorizat administrarea
administrarea unei probe ori prin unei probe ori prin care aceasta a fost
care aceasta a fost administrată administrată determină excluderea
determină excluderea probei. probei şi a mijloacelor de probă.

67. Art. 102: Excluderea probelor Art. 102 Alineatul (5) al articolului 102 se Nemodificat.
obţinute în mod nelegal (5) Probele şi mijloacele de probă modifică și va avea următorul
excluse se păstrează în plic sigilat la cuprins:
(5) Abrogat. sediul parchetului, în ce priveşte „(5) Probele şi mijloacele de probă
cauzele aflate în faza de urmărire excluse se păstrează sigilate la sediul
penală, respectiv al instanţei, în ce parchetului, în ce priveşte cauzele
priveşte cauzele aflate în curs de aflate în faza de urmărire penală,
judecată.” respectiv al instanţei, în ce priveşte
cauzele aflate în curs de judecată.”
CSM, PSD, ALDE, UDMR
68. Art. 103: Aprecierea probelor Alineatul (2) al articolului 103 se Alineatul (2) al articolului
(2) În luarea deciziei asupra modifică și va avea următorul 103 se modifică și va avea
existenţei infracţiunii şi a cuprins: următorul cuprins:
vinovăţiei inculpatului instanţa (2) În luarea deciziei asupra (2) În luarea deciziei asupra
hotărăşte motivat, cu trimitere la existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei existenţei infracţiunii şi a
toate probele evaluate. inculpatului instanţa hotărăşte vinovăţiei inculpatului
Condamnarea se dispune doar motivat, cu trimitere la toate probele instanţa hotărăşte motivat, cu
atunci când instanţa are evaluate. Condamnarea se dispune trimitere la toate probele
convingerea că acuzaţia a fost doar atunci când instanţa are evaluate. Condamnarea se
dovedită dincolo de orice convingerea că acuzaţia a fost dispune doar atunci când
îndoială rezonabilă. dovedită din toate probele instanţa are convingerea că
administrate. acuzaţia a fost dovedită
Ministerul Justiției, PSD, ALDE și dincolo de orice îndoială.
UDMR PSD

37
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
69. Art. 103: Aprecierea probelor 25. Alineatul (3) al articolului 103 se Alineatul (3) al articolului 103 se Alineatul (3) al articolului
(3) Hotărârea de condamnare, de modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul 103 se modifică şi va avea
renunţare la aplicarea pedepsei cuprins: cuprins: următorul cuprins:
sau de amânare a aplicării „(3) Hotărârea de condamnare, de „(3) Hotărârea de condamnare, de „(3) Hotărârea de
pedepsei nu se poate întemeia în renunțare la aplicarea pedepsei sau de aplicare a unei măsuri educative, condamnare, d e a p l i c a r e
măsură determinantă pe amânare a aplicării pedepsei nu se de renunţare la aplicarea pedepsei a unei măsuri
declaraţiile investigatorului, ale poate întemeia în măsură sau de amânare a aplicării pedepsei e d u c a t i v e de renunțare la
colaboratorilor ori ale martorilor determinantă pe declarațiile nu se poate întemeia în măsură aplicarea pedepsei sau de
protejaţi. investigatorului, ale colaboratorilor ori determinantă pe declaraţiile amânare a aplicării pedepsei
ale martorilor protejați. De asemenea, investigatorului, ale colaboratorilor nu se poate întemeia în
aceasta nu se poate întemeia pe ori ale martorilor protejaţi. De măsură determinantă pe
declarațiile inculpaților din acea asemenea, aceasta nu se poate declarațiile investigatorului,
cauză, ale martorilor care beneficiază întemeia în mod exclusiv pe ale colaboratorilor ori ale
de exonerare de răspundere pentru declaraţia unui singur inculpat din martorilor protejați. De
faptele denunțate sau pe declarațiile acea cauză sau pe declaraţia unui asemenea, aceasta nu se
celor care beneficiază de dispoziții singur martor care beneficiază de poate întemeia pe declarațiile
legale de favoare pentru declarațiile exonerare de răspundere pentru inculpaților din acea cauză,
date în fața organelor judiciare, dacă faptele denunţate sau pe declaraţia ale martorilor care
aceste probe nu se coroborează și cu unei singure persoane care beneficiază de exonerare de
altele, administrate legal în cauză. beneficiază de dispoziţii legale de răspundere pentru faptele
Hotărârea de condamnare, de favoare pentru declaraţiile date în denunțate sau pe declarațiile
renunțare la aplicarea pedepsei sau de faţa organelor judiciare. Hotărârea de celor care beneficiază de
amânare a aplicării pedepsei nu se condamnare, de aplicare a unei dispoziții legale de favoare
poate întemeia în nicio măsură pe măsuri educative, de renunţare la pentru declarațiile date în
refuzul de a da declarații al aplicarea pedepsei sau de amânare a fața organelor judiciare,
inculpatului.” aplicării pedepsei nu se poate dacă aceste probe nu se
întemeia în nicio măsură pe refuzul coroborează și cu altele,
de a da declaraţii al inculpatului." administrate legal în cauză.
CSM, preluat de PSD, ALDE, Hotărârea de condamnare,
UDMR de aplicare a unei măsuri
educative, de renunțare la
aplicarea pedepsei sau de

38
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
amânare a aplicării pedepsei
nu se poate întemeia în
nicio măsură pe refuzul de
a da declarații al
inculpatului.”
PSD
70. 26. La articolul 103, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
(3), se introduc două noi alineate,
alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) Condamnarea, renunțarea la
aplicarea pedepsei sau amânarea
aplicării pedepsei nu pot fi dispuse
pentru alte fapte decât cele pentru
care s-a dispus trimiterea în
judecată.Nu se poate dispune
extinderea procesului penal în faza de
judecată pentru alte fapte sau
circumstanțe decât cele pentru care s- a
dispus trimiterea în judecată.
Schimbarea încadrării juridice poate fi
dispusă numai în cazul în care situația
de fapt poate primi o altă încadrare
juridică decât cea reținută în actul de
trimitere în judecată.
(5) Hotărârea de condamnare, de
renunțare la aplicarea pedepsei sau de
amânare a aplicării pedepsei trebuie să
cuprindă descrierea elementelor
constitutive ale infracțiunii pentru care
s-a dispus soluția, probele pe care se
întemeiază fiecare element constitutiv,
inclusiv latura subiectivă precum și

39
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
motivele pentru care probele și
argumentele în apărare au fost
înlăturate.”

71. Art. 106 Reguli speciale privind 27. La articolul 106, după alineatul La articolul 106, după alineatul (1) Nemodificat.
ascultarea (1) se introduce un nou alineat, alin. se introduce un nou alineat, alin.
(1) Dacă, în timpul audierii unei (11), cu următorul cuprins: (11), cu următorul cuprins:
persoane, aceasta prezintă semne „(11) Audierea unei persoane nu „(11) Audierea unei persoane nu
vizibile de oboseală excesivă poate dura mai mult de 6 ore din 24 de poate dura mai mult de 6 ore din 24
sau simptomele unei boli care îi ore.” de ore. Perioadele de 6 ore nu pot fi
afectează capacitatea fizică ori consecutive, între acestea
psihică de a participa la intervenind un interval de 12 ore.”
ascultare, organul judiciar PSD, ALDE, UDMR și PNL
dispune întreruperea ascultării şi,
dacă este cazul, ia măsuri pentru
ca persoana să fie consultată de
un medic.
72. Art. 110 28. Alineatul (1) al articolului 110 se Alineatul (1) al articolului 110 se Nemodificat.
(1) Declaraţiile suspectului sau modifică și va avea următorul modifică și va avea următorul
inculpatului se consemnează în cuprins: cuprins:
scris. În declaraţie se „(1) Declaraţiile suspectului sau „(1) Declaraţiile suspectului sau
consemnează întrebările adresate inculpatului se consemnează în scris. inculpatului se consemnează în scris,
pe parcursul ascultării, În declaraţie se consemnează întocmai și literal. În declaraţie se
menţionându-se cine le- a întrebările adresate pe parcursul consemnează întrebările adresate pe
formulat, şi se menţionează de ascultării, menţionându-se cine le-a parcursul ascultării si raspunsurile
fiecare dată ora începerii şi ora formulat, şi se menţionează de fiecare la acestea, menţionându-se cine le-a
încheierii ascultării. dată ora începerii şi ora încheierii formulat, şi se menţionează de
ascultării. Întrebările respinse se fiecare dată ora începerii şi ora
consemnează în cuprinsul declarației, încheierii ascultării. Întrebările
împreună cu motivele respingerii.” respinse se consemnează, după caz,
într-un proces-verbal sau în
încheierea de şedinţă, mentionandu-
se cine a formulat intrebarea si

40
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
motivele respingerii."
PSD
73. 29. La articolul 110, după alineatul La articolul 110, după alineatul (1) Nemodificat.
(1) se introduce un nou alineat, alin. se introduce un nou alineat, alin.
(11), cu următorul cuprins: (11), cu următorul cuprins:
„(11) Declaraţiile suspectului sau „(11) Declaraţiile suspectului sau
inculpatului vor fi obligatoriu inculpatului vor fi înregistrate la
înregistrate cu mijloace tehnice audio cerere cu mijloace tehnice audio și
sub sancțiunea excluderii acestei puse integral la dispoziția
probe.” apărării.”
Comisia
74. Art. 110 Consemnarea Alineatul (5) al articolului 110 se Nemodificat.
declaraţiilor modifică și va avea următorul
(5) În cursul urmăririi penale, cuprins:
audierea suspectului sau „(5) În cursul urmăririi penale,
inculpatului se înregistrează cu audierea suspectului sau inculpatului
mijloace tehnice audio sau de către procuror se înregistrează
audiovideo. Atunci când cu mijloace tehnice audio sau
înregistrarea nu este posibilă, acest audiovideo.”
lucru se consemnează în declaraţia CSM, Comisia
suspectului sau inculpatului, cu
indicarea concretă a motivului
pentru care înregistrarea nu a fost
posibilă.

75. La articolul 110, după alineatul (5), Nemodificat.


se introduce un nou alineat, alin.
(6), cu următorul cuprins:
„(6) Atunci când înregistrarea nu este
posibilă, acest lucru se consemnează
în declaraţia suspectului sau
inculpatului, cu indicarea concretă a

41
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
motivului pentru care înregistrarea
nu a fost posibilă.”
CSM, Comisia
76. Art. 113 - Protecţia persoanei La articolul 113, alineatele (1) şi (3) Nemodificat.
vătămate şi a părţii civile se modifică şi vor avea următorul
(1) Atunci când sunt îndeplinite cuprins:
condiţiile prevăzute de lege „(1) Atunci când sunt îndeplinite
referitoare la statutul de martor condiţiile prevăzute de lege
ameninţat sau vulnerabil ori pentru referitoare la statutul de martor
protecţia vieţii private sau a ameninţat sau vulnerabil ori pentru
demnităţii, organul de urmărire protecţia vieţii private sau a
penală poate dispune faţă de demnităţii, organul judiciar poate
persoana vătămată ori faţă de dispune faţă de persoana vătămată ori
partea civilă măsurile de protecţie faţă de partea civilă măsurile de
prevăzute la art. 124 - 130, care se protecţie prevăzute la art. 124 - 130,
aplică în mod corespunzător. care se aplică în mod corespunzător.
………………………………… ……………………………………
(3) Dacă persoana vătămată sau (3) Dacă persoana vătămată sau
partea civilă se află în vreuna partea civilă se află în vreuna dintre
dintre situaţiile prevăzute la alin. situaţiile prevăzute la alin. (2),
(2), organul de urmărire penală îi organul judiciar îi aduce la
aduce la cunoştinţă măsurile de cunoştinţă măsurile de protecţie care
protecţie care pot fi luate, pot fi luate, conţinutul lor şi
conţinutul lor şi posibilitatea de a posibilitatea de a renunţa la acestea.
renunţa la acestea. Renunţarea Renunţarea persoanei vătămate sau a
persoanei vătămate sau a părţii părţii civile la luarea măsurilor de
civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează în scris şi
protecţie se consemnează în scris se semnează de către aceasta, în
şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă
prezenţa reprezentantului legal, este cazul.”
dacă este cazul. CSM, Comisia
…………………………

42
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(5) La audiere, persoana
vătămată poate fi însoţită, la
cererea sa, de către reprezentantul
său legal şi de către o altă persoană
desemnată de către persoana
vătămată, cu excepţia cazului în
care organul judiciar decide
motivat în sens contrar.
(6) Ori de câte ori organul
judiciar nu poate stabili vârsta
persoanei vătămate şi există
motive pentru a se considera că
aceasta este minor, persoana
vătămată va fi prezumată a fi
minor.
77. Art. 115 La articolul 115, alineatul (2) se Nemodificat.
(2) Persoanele care se află într-o modifică și va avea următorul
situaţie ce pune la îndoială, în cuprins:
mod rezonabil, capacitatea de a (2) Persoanele care se află într-o
fi martor pot fi audiate doar situaţie ce pune la îndoială,
capacitatea de a fi martor pot fi
atunci când organul judiciar
audiate doar atunci când organul
constată că persoana este judiciar constată că persoana este
capabilă să relateze în mod capabilă să relateze în mod conştient
conştient fapte şi împrejurări de fapte şi împrejurări de fapt conforme
fapt conforme cu realitatea. cu realitatea.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
78. Art. 116: Obiectul şi limitele 30. La articolul 116, după alineatul Nemodificat.
declaraţiei martorului (2) se introduc patru noi alineate, Nemodificat.
(2) Audierea martorului poate fi alin. (21) - (24), cu următorul cuprins:
extinsă asupra tuturor „(21) Martorul poate refuza să depună

43
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
împrejurărilor necesare pentru mărturie cu privire la acele fapte sau
verificarea credibilităţii sale. împrejurări care ar putea atrage
răspunderea sa pentru săvârşirea unei
fapte penale.
(22) O persoană audiată în calitate de
martor protejat sau ameninţat nu
poate fi audiată în aceeaşi cauză, în
calitate de martor cu identitate reală
decât dacă au încetat temeiurile care au
condus la acordarea altei calități.

79. Art. 116: Obiectul şi limitele (23) O persoană nu poate avea mai La articolul 116, alineatele (23) și La articolul 116, alineatele
declaraţiei martorului multe calități de martor fără identitate (24) se modifică și vor avea (23) și (24) se modifică și vor
reală și nici nu poate fi în același timp următorul cuprins: avea următorul cuprins:
și martor amenințat și martor protejat „(23) O persoană nu poate avea mai (23) O persoană nu poate
în aceeași cauză. multe calităţi de martor fără avea mai multe calități de
(24) Martorul poate fi însoțit de avocat identitate reală şi nici nu poate fi în martor fără identitate reală și
în fața organelor judiciare și se poate acelaşi timp şi martor ameninţat şi nici nu poate fi în același
consulta cu acesta pe tot parcursul martor protejat în aceeaşi cauză, cu timp și martor amenințat și
audierii.” privire la aceleaşi fapte sau martor protejat în aceeași
împrejurări.” cauză.
„(24) Martorul poate fi însoţit de (24) Martorul poate fi însoțit
avocat în faţa organelor judiciare pe de avocat în fața organelor
tot parcursul audierii." judiciare și se poate consulta
CSM, preluat de PSD cu acesta, inclusiv în condiții
de confidențialitate, pe tot
parcursul audierii.”
PSD
80. Art. 117: Persoanele care au 31. La articolul 117, alineatul (1), Nemodificat. Nemodificat.
dreptul de a refuza să dea după litera b) se introduce o nouă
declaraţii în calitate de martor literă, lit. c), cu următorul cuprins:
(1) Au dreptul de a refuza să

44
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
fie audiate în calitate de martor „c) persoanele care, convieţuind cu
următoarele persoane: suspectul sau inculpatul, au stabilit cu
acesta în relaţii asemănătoare celor
dintre soţi sau celor dintre părinţi şi
copii, precum şi persoanele care s-au
aflat în trecut în această situaţie.”
81. Art.124 Cazurile speciale de La articolul 124, alineatul (2) se Nemodificat.
audiere a martorului modifică și va avea următorul
(2) Dacă persoanele arătate la alin. cuprins:
(1) nu pot fi prezente sau au (2) Dacă persoanele arătate la alin.
calitatea de suspect, inculpat, (1) nu pot fi prezente sau au calitatea
persoană vătămată, parte civilă, de suspect, inculpat, persoană
parte responsabilă civilmente ori vătămată, parte civilă, parte
martor în cauză ori există responsabilă civilmente ori martor în
suspiciunea rezonabilă că pot cauză ori există probe sau indicii
influenţa declaraţia minorului, temeinice că pot influenţa declaraţia
audierea acestuia are loc în minorului, audierea acestuia are loc
prezenţa unui reprezentant al în prezenţa unui reprezentant al
autorităţii tutelare sau a unei rude autorităţii tutelare sau a unei rude cu
cu capacitate deplină de exerciţiu, capacitate deplină de exerciţiu,
stabilite de organul judiciar. stabilite de organul judiciar.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
82. Art. 125 Martorul ameninţat Articolul 125 se mdoifică și va avea Nemodificat.
În cazul în care există o suspiciune următorul cuprins:
rezonabilă că viaţa, integritatea „Art. 125 Martorul ameninţat
corporală, libertatea, bunurile sau În cazul în care există probe sau
activitatea profesională a indicii temeinice că viaţa,
martorului ori a unui membru de integritatea corporală, libertatea,
familie al acestuia ar putea fi puse bunurile sau activitatea profesională
în pericol ca urmare a datelor pe a martorului ori a unui membru de
care le furnizează organelor familie al acestuia ar putea fi puse în

45
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
judiciare sau a declaraţiilor sale, pericol ca urmare a datelor pe care le
organul judiciar competent acordă furnizează organelor judiciare sau a
acestuia statutul de martor declaraţiilor sale, organul judiciar
ameninţat şi dispune una ori mai competent acordă acestuia statutul de
multe dintre măsurile de protecţie martor ameninţat şi dispune una ori
prevăzute la art. 126 sau 127, după mai multe dintre măsurile de
caz. protecţie prevăzute la art. 126 sau
127, după caz.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
83. Art. 126 - Măsurile de protecţie La articolul 126, alineatul (3) se Nemodificat.
dispuse în cursul urmăririi modifică şi va avea următorul
penale cuprins:
(3) În cazul aplicării măsurilor de „(3) În cazul aplicării măsurilor de
protecţie prevăzute la alin. (1) lit. protecţie prevăzute la alin. (1) lit. c)
c) şi d), declaraţia martorului nu va şi d), declaraţia martorului nu va
cuprinde adresa reală sau datele cuprinde adresa reală sau datele sale
sale de identitate, acestea fiind de identitate, acestea fiind
consemnate într-un registru special consemnate într-un registru special la
la care vor avea acces doar organul care vor avea acces doar organul de
de urmărire penală, judecătorul de urmărire penală, judecătorul de
drepturi şi libertăţi, judecătorul drepturi şi libertăţi sau instanţa, în
de cameră preliminară sau condiţii de confidenţialitate.”
instanţa, în condiţii de CSM, Ministerul Justiției, preluat
confidenţialitate. de PSD, ALDE, UDMR

84. Art. 126 - Măsurile de protecţie La articolul 126, alineatul (7) se Nemodificat.
dispuse în cursul urmăririi abrogă.
penale CSM, Ministerul Justiției, preluat
(7) Dacă starea de pericol a de PSD, ALDE, UDMR
apărut în cursul procedurii de
cameră preliminară, judecătorul

46
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de cameră preliminară, din
oficiu sau la sesizarea
procurorului, dispune măsurile
de protecţie prevăzute la art.
127. Dispoziţiile art. 128 se
aplică în mod corespunzător.

85. Art. 128 - Dispunerea măsurii La articolul 128, după alineatul (8) Nemodificat.
protecţiei martorului în cursul se introduce un nou alineat,
judecăţii alineatul (9), cu următorul
cuprins:
„(9) Instanţa poate dispune încetarea
măsurilor de protecţie, la cerere sau
din oficiu, dacă nu se mai menţin
condiţiile care au determinat luarea
acestora de către procuror sau de
către instanţă. Dispoziţiile alin. (4)-
(6) se aplică în mod corespunzător.”
CSM, preluat de Comisie
86. Art. 138 La articolul 138, alineatul (12) se Nemodificat.
(12) Prin livrare supravegheată se modifică și va avea următorul
înţelege tehnica de supraveghere şi cuprins:
cercetare prin care se permit (12) Prin livrare supravegheată se
intrarea, circulaţia sau ieşirea de înţelege tehnica de supraveghere şi
pe teritoriul ţării a unor bunuri în cercetare prin care se permit intrarea,
privinţa cărora există o suspiciune circulaţia sau ieşirea de pe teritoriul
cu privire la caracterul ilicit al ţării a unor bunuri în privinţa cărora
deţinerii sau obţinerii acestora, sub există indicii temeinice cu privire la
supravegherea ori cu autorizarea caracterul ilicit al deţinerii sau
autorităţilor competente, în scopul obţinerii acestora, sub supravegherea
investigării unei infracţiuni sau al ori cu autorizarea autorităţilor
identificării persoanelor implicate competente, în scopul investigării

47
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în săvârşirea acesteia. unei infracţiuni sau al identificării
persoanelor implicate în săvârşirea
acesteia
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE, UDMR
87. Articolul 139 Supravegherea La articolul 139, alineatul (1), Nemodificat.
tehnică litera a) se modifică și va avea
(1) Supravegherea tehnică se următorul cuprins:
dispune de judecătorul de drepturi a) există indicii temeinice cu privire
şi libertăţi atunci când sunt la pregătirea sau săvârşirea unei
îndeplinite cumulativ următoarele infracţiuni dintre cele prevăzute la
condiţii: alin. (2);
a) există o suspiciune rezonabilă Ministerul Justiției, PSD, ALDE și
cu privire la pregătirea sau UDMR
săvârşirea unei infracţiuni dintre
cele prevăzute la alin. (2);
88. Articolul 139 Supravegherea 32. La articolul 139, alineatul (3) se Alineatul (3) al articolului 139 se Nemodificat.
tehnică abrogă. modifică și va avea următorul
(3) Înregistrările prevăzute în cuprins:
prezentul capitol, efectuate de „(3) Înregistrările prevăzute în
părţi sau de alte persoane, prezentul capitol, efectuate de părţi și
constituie mijloace de probă când de subiecții procesuali principali,
privesc propriile convorbiri sau constituie mijloace de probă când
comunicări pe care le-au purtat privesc propriile convorbiri sau
cu terţii. Orice alte înregistrări pot comunicări pe care le-au purtat cu
constitui mijloace de probă dacă terţii”.
nu sunt interzise de lege. AMR, preluat de PSD, ALDE,
UDMR
89. Articolul 139 Supravegherea La articolul 139, după alineatul (3) Nemodificat.
tehnică se introduce un nou alineat, alin.
(31) cu următorul cuprins:
„(31) Înregistrările de pe camerele de
supraveghere precum și cele realizate

48
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în locuri publice pot constitui
mijloace de probă.
UDMR, PSD, ALDE și PNL
90. Art. 140 Procedura de emitere a La articolul 140, alineatul (2) se La articolul 140, alineatul
mandatului de supraveghere modifică și va avea următorul (2) se modifică și va avea
tehnică cuprins: următorul cuprins:
(2) Cererea formulată de procuror (2) Cererea formulată de procuror (2) Cererea formulată de
trebuie să cuprindă: indicarea trebuie să cuprindă: indicarea procuror trebuie să cuprindă:
măsurilor de supraveghere tehnică măsurilor de supraveghere tehnică indicarea măsurilor de
care se solicită a fi dispuse, care se solicită a fi dispuse, numele supraveghere tehnică care se
numele sau alte date de sau alte date de identificare a solicită a fi dispuse, numele
identificare a persoanei împotriva persoanei împotriva căreia se dispune sau alte date de identificare a
căreia se dispune măsura, dacă măsura, dacă sunt cunoscute, persoanei împotriva căreia se
sunt cunoscute, indicarea probelor indicarea probelor ori a datelor din dispune măsura, dacă sunt
ori a datelor din care rezultă care săvârşirea unei infracţiuni cunoscute, indicarea probelor
suspiciunea rezonabilă cu privire pentru care se poate dispune măsura, ori a datelor din care rezultă
la săvârşirea unei infracţiuni indicarea faptei şi a încadrării săvârşirea unei infracţiuni
pentru care se poate dispune juridice, iar, în cazul măsurii pentru care se poate dispune
măsura, indicarea faptei şi a supravegherii video, audio sau prin măsura, indicarea faptei şi a
încadrării juridice, iar, în cazul fotografiere, dacă se solicită şi încadrării juridice, iar, în
măsurii supravegherii video, audio încuviinţarea ca organele de urmărire cazul măsurii supravegherii
sau prin fotografiere, dacă se penală să pătrundă în spaţii private video, audio sau prin
solicită şi încuviinţarea ca indicate pentru a activa sau a fotografiere, dacă se solicită
organele de urmărire penală să dezactiva mijloacele tehnice ce şi încuviinţarea ca organele
pătrundă în spaţii private indicate urmează a fi folosite pentru de urmărire penală să
pentru a activa sau a dezactiva executarea măsurii supravegherii pătrundă în spaţii private
mijloacele tehnice ce urmează a fi tehnice, motivarea caracterului indicate pentru a activa sau a
folosite pentru executarea măsurii proporţional şi subsidiar al măsurii. dezactiva mijloacele tehnice
supravegherii tehnice, motivarea Procurorul trebuie să înainteze ce urmează a fi folosite
caracterului proporţional şi dosarul judecătorului de drepturi şi pentru executarea măsurii
subsidiar al măsurii. Procurorul libertăţi. supravegherii tehnice,
trebuie să înainteze dosarul Ministerul Justiției, preluat de PSD, motivarea caracterului

49
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
judecătorului de drepturi şi ALDE, UDMR proporţional şi subsidiar al
libertăţi. măsurii. Procurorul trebuie să
înainteze dosarul
judecătorului de drepturi şi
libertăţi.
Comisia
91. Art. 143 33. La articolul 143, după alineatul La articolul 143, după alineatul (4) Nemodificat.
(4) Convorbirile, comunicările (4) se introduce un nou alineat, se introduce un nou alineat,
sau conversaţiile interceptate şi alineatul (41) cu următorul cuprins: alineatul (41) cu următorul
înregistrate, care privesc fapta ce „(41) Convorbirile, comunicările sau cuprins:
formează obiectul cercetării ori conversațiile interceptate şi înregistrate, „(41) Convorbirile, comunicările sau
contribuie la identificarea ori care nu privesc fapta ce formează conversațiile interceptate şi
localizarea persoanelor, sunt obiectul cercetării, care nu au legătură înregistrate, care nu privesc fapta ce
redate de către procuror sau cu infracţiunea sau persoanele care fac formează obiectul cercetării sau
organul de cercetare penală într- obiectul cercetării ori care nu contribuie persoanele care fac obiectul
un proces- verbal în care se la identificarea ori localizarea cercetării ori care nu contribuie la
menţionează mandatul emis persoanelor nu pot fi folosite sau identificarea ori localizarea
pentru efectuarea acestora, ataşate la dosarul de urmărire penală. persoanelor nu pot fi folosite sau
numerele posturilor telefonice, Acestea se arhivează la sediul ataşate la dosarul de urmărire penală.
datele de identificare ale parchetului, în locuri speciale, în plic Acestea se arhivează la sediul
sistemelor informatice ori ale
sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii și parchetului, în locuri speciale cu
punctelor de acces, numele
pot fi puse la dispoziția celui vizat, la asigurarea confidenţialităţii și pot fi
persoanelor ce au efectuat
comunicările, dacă sunt solicitarea acestuia. La soluţionarea puse la dispoziția celui vizat, la
cunoscute, data şi ora fiecărei definitivă a cauzei, acestea vor fi șterse solicitarea acestuia. La soluţionarea
convorbiri sau comunicări. sau, după caz, distruse de către definitivă a cauzei, acestea vor fi
Procesul-verbal este certificat procuror, încheindu-se în acest sens un șterse sau, după caz, distruse de către
pentru autenticitate de către proces-verbal, dacă nu s-a obținut procuror, încheindu-se în acest sens
procuror. mandat de interceptare și pentru restul un proces-verbal, dacă nu s-a obținut
convorbirilor.În cazul în care pe mandat de interceptare și pentru
parcursul derulării activității de restul convorbirilor.În cazul în care
interceptare sau înregistrare a pe parcursul derulării activității de
convorbirilor, comunicărilor sau interceptare sau înregistrare a

50
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
conversațiilor rezultă indicii săvârșirii convorbirilor, comunicărilor sau
și ai altor infracțiuni, poate fi cerută conversațiilor rezultă indiciile
completarea mandatului și cu privire la săvârșirii și ai altor infracțiuni, poate
acele infracțiuni. Convorbirile, fi cerută completarea mandatului și
comunicările sau conversaţiile cu privire la acele infracțiuni.
interceptate şi înregistrate, pot fi Convorbirile, comunicările sau
folosite numai pentru probarea faptei ce conversaţiile interceptate şi
formează obiectul cercetării ori înregistrate, pot fi folosite numai
contribuie la identificarea ori pentru probarea faptei ce formează
localizarea persoanelor pentru care s-a obiectul cercetării ori contribuie la
solicitat autorizarea de la judecătorul de identificarea ori localizarea
drepturi și libertăți, restul persoanelor pentru care s-a solicitat
consemnărilor rezultate din mandatul autorizarea de la judecătorul de
de supraveghere tehnică urmând a fi drepturi și libertăți.
distruse în termen de 30 de zile de la PSD
obținerea acestora.”

92. Art. 145: Informarea persoanei 34. Alineatele (1) şi (5) ale Alineatul (1) al articolului 145 se Nemodificat.
supravegheate articolului 145 se modifică şi vor modifică şi va avea următorul
(1) După încetarea măsurii de avea următorul cuprins: cuprins:
supraveghere tehnică, procurorul „(1) După încetarea măsurii de „(1) După încetarea măsurii de
informează, în scris, în cel mult supraveghere tehnică, procurorul supraveghere tehnică, procurorul
10 zile, pe fiecare subiect al unui informează, în scris, în cel mult 10 informează, în scris, în cel mult 10
mandat despre măsura de zile, pe fiecare subiect al unui mandat zile, pe fiecare subiect al unui
supraveghere tehnică ce a fost şi pe orice persoană independent de mandat precum și pe toate
luată în privinţa sa. calitatea avută de aceasta în cadrul persoanele care au fost
urmăririi penale, despre măsura de supravegheate tehnic în legătură
supraveghere tehnică ce a fost luată cu subiectul mandatului și care nu
în privinţa sa. au avut nicio calitate în cadrul
urmăririi penale şi pe orice
persoană independent de calitatea
avută de aceasta în cadrul urmăririi

51
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
penale, despre măsura de
supraveghere tehnică ce a fost
luată în privinţa sa.
PSD
93. Art. 145: Informarea persoanei Alineatul (2) al articolului 145 se Nemodificat.
supravegheate modifică şi vor avea următorul
(2) După momentul informării, cuprins:
persoana supravegheată are (2) După momentul informării,
dreptul de a lua cunoştinţă, la persoana supravegheată are dreptul
cerere, de conţinutul proceselor- de a lua cunoştinţă, la cerere, de
verbale în care sunt consemnate conţinutul proceselor-verbale în care
activităţile de supraveghere sunt consemnate activităţile de
tehnică efectuate. De asemenea, supraveghere tehnică efectuate. De
procurorul trebuie să asigure, la asemenea, procurorul trebuie să
cerere, ascultarea convorbirilor, asigure, la cerere, ascultarea
comunicărilor sau conversaţiilor integrală a convorbirilor,
ori vizionarea imaginilor rezultate comunicărilor sau conversaţiilor ori
din activitatea de supraveghere vizionarea imaginilor rezultate din
tehnică.
activitatea de supraveghere tehnică.
Márton Árpád, deputat UDMR

94. Art. 145: Informarea persoanei Art. 145: Informarea persoanei Nemodificat. Nemodificat.
supravegheate supravegheate
(5) Amânarea prevăzută la alin. (5) Amânarea nu poate fi mai mare de
(4) se poate dispune cel mai 1 an de la data survenirii uneia din
târziu până la terminarea situaţiile prevăzute la lit. a)-c).”
urmăririi penale sau până la
clasarea cauzei.
95. Art. 145: Informarea persoanei 35. La articolul 145, după alineatul Nemodificat.
supravegheate (5) se introduc nouă alineate noi, Alin. (6) - (10) Nemodificat.
alin. (6)-(14), cu următorul cuprins:
„(6) Persoana informată potrivit alin.
(1) poate face contestatie, atât cu

52
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
privire la legalitatea, temeinicia şi
proporţionalitatea măsurii de
supraveghere tehnică căreia i-a fost
supusă şi traducerea transcriptelor
realizate pe baza unor discuţii într-o
altă limbă decât cea română, cât şi cu
privire la legalitatea modalităţii de
punere în executare a mandatului de
supraveghere tehnică.
(7) Contestaţia prevăzută de alin. (6) se
adresează instanţei de judecată în
cadrul căreia funcţionează judecătorul
de drepturi şi libertăţi care a dispus sau
confirmat măsura de supraveghere
tehnică şi se soluţionează de către
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la
instanţa superioară, respectiv de
completul competent de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, atunci
când măsura a fost dispusă sau
confirmată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie în şedinţă în camera de
consiliu, cu participarea procurorului şi
cu citarea persoanei care a formulat
contestaţia.
(8) Termenul de formulare a
contestaţiei este de 10 zile şi curge:
a) de la data la care procurorul a
informat, potrivit alin. (1), persoana
care a fost supusă unei măsuri de
supraveghere tehnică, atunci când se
contestă legalitatea, temeinicia şi

53
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
proporţionalitatea respectivei măsuri de
supraveghere tehnică;
b) de la data la care persoana care a fost
supusă unei măsuri de supraveghere
tehnică, alta decât inculpatul, a luat
cunoştinţă, la cerere, de conţinutul
proceselor verbale în care sunt
consemnate activităţile de
supraveghere tehnică efectuate ori de la
data la care i s-a asigurat, la cerere,
ascultarea convorbirilor, comunicărilor
sau conversaţiilor ori vizionarea
imaginilor rezultate din activitatea de
supraveghere tehnică, atunci când se
contestă modul de punere în executare
a mandatului de supraveghere tehnică.
(9) Când contestaţia prevăzută de alin.
(6) se referă la un mandat de
supraveghere tehnică ori la modalitatea
de punere în executare a unui mandat
de supraveghere tehnică dispus ori
încuviinţat de judecătorul de drepturi
şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, aceasta este soluţionată de
completul competent, potrivit legii, de
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(10) Contestaţia prevăzută de alin. (6)
se soluţionează prin încheiere, care nu
este supusă niciunei căi de atac,
putându-se pronunţa una dintre
următoarele soluţii:
1. respingerea cererii:

54
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
a) când contestaţia este tardivă;
b) când se apreciază că măsura de
supraveghere tehnică a fost dispusă
ori confirmată în condiţiile legii sau era
întemeiată şi proporţională;
c) când se apreciază că punerea în
executare a mandatului de
supraveghere tehnică s-a făcut în
condiţiile legii;
2. admiterea cererii:
a) când se apreciază că măsura de
supraveghere tehnică nu a fost dispusă
ori confirmată în condiţiile legii sau nu
era întemeiată şi proporţională;
b) când se apreciază că punerea în
executare a mandatului de
supraveghere tehnică nu s-a făcut în
condiţiile legii.

96. Art. 145: Informarea persoanei Art. 145 La articolul 145, alineatele (11) - Nemodificat.
supravegheate (11) Dacă în cauza în care a fost (13) se modifică și vor avea
dispusă măsura de supraveghere următorul cuprins:
tehnică a fost sesizată instanţa prin (11) Dacă în cauza în care a fost
rechizitoriu, contestaţia prevăzută de dispusă măsura de supraveghere
alin. (6) se depune la instanţă și se tehnică a fost sesizată instanţa prin
soluţionează de judecătorul de camera rechizitoriu, contestaţia prevăzută de
preliminară în cadrul procedurii alin. (6) se depune la instanţă și se
prevăzute de art. 345 alin. (1). soluţionează de completul de
Dispoziţiile alin. (8), şi (10) se aplică judecată Dispoziţiile alin. (8), şi
în mod corespunzător. (10) se aplică în mod corespunzător.
(12) În caz de admitere a cererii, (12) În caz de admitere a cererii,
probele obținute sunt distruse în probele astfel obţinute sunt distruse

55
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
totalitate și nu pot fi utilizate în în totalitate şi nu pot fi utilizate în
cadrul niciunui proces penal și cadrul niciunui proces penal şi pentru
pentru dovedirea vreunei fapte penale. dovedirea vreunei fapte penale.”
(13) În caz de admitere a contestației, (13) Procurorul distruge înregistrările
potrivit alin. (10) pct. 2 se acordă și obţinute în mod nelegal şi întocmeşte
despăgubiri. un proces-verbal în acest sens, care
se depune la dosarul cauzei.”
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR
97. Art. 145: Informarea persoanei Art. 145 La articolul 145, alineatul (14) se Nemodificat.
supravegheate (14) Procurorul distruge înregistrările modifică și va avea următorul
obţinute în mod nelegal şi întocmeşte cuprins:
un proces-verbal în acest sens, pe (14) În caz de admitere a
care îl ataşează la dosarului cauzei.” contestaţiei, potrivit alin. (10) pct. 2,
instanta poate dispune, la cererea
persoanei prevazute la art.6,
obligarea Statului, prin Ministerul
finantelor, la plata de despagubiri
pentru prejudiciul cauzat.
PSD
98. Art. 145: Informarea persoanei 36. După articolul 145 se introduce Nemodificat. Nemodificat.
supravegheate un nou articol, articolul 1451 cu
următorul cuprins:
„Art. 1451 - (1) Datele, informațiile și
rezultatele mandatelor de supraveghere
tehnică obținute în baza Legii nr.
51/1991 nu pot fi utilizate în alte
cauze și pentru cercetarea altor
infracțiuni decât cele ce afectează
siguranța națională, potrivit acestei legi
și pentru care au existat suspiciunile
care au fundamentat solicitarea, sub

56
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
sancțiunea nulității absolute.
(2) Prin fapte prevăzute de Legea nr.
51/1991 care afectează siguranța
națională se înțeleg infracțiunile
prevăzute de Titlul X - XII din
Codul penal, cele prevăzute de Legea
nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu
modificările și completările ulterioare
precum și cele prevăzute de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 159/2001
pentru prevenirea şi combaterea
utilizării sistemului financiar-bancar în
scopul finanțării de acte de terorism.
Extinderea situațiilor pentru care pot fi
obținute mandate de siguranță
națională prin orice acte normative sau
administrative este interzisă și se
pedepsește, potrivit legii.
(3) Datele, informațiile și rezultatele
mandatelor de supraveghere tehnică
obținute cu încălcarea dispozițiilor alin.
(1) și (2) nu pot fi utilizate în cadrul
niciunui proces penal, indiferent de
stadiul de soluționare a cauzei.”
99. Art. 145: Informarea persoanei La articolul 1451, după alineatul Nemodificat.
supravegheate (3), se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Dacă din datele şi informaţiile
obţinute în baza mandatelor de
supraveghere tehnică rezultă probe
sau indicii temeinice cu privire la

57
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
săvârşirea unei alte infracţiuni decât
cele prevăzute la alin. (2), datele şi
informaţiile se înaintează
procurorului, care poate proceda
potrivit art. 140 şi 141, care se aplică
în mod corespunzător.”
CSM, preluat de PSD
100. Art. 146 - Conservarea La articolul 146, alineatul (3) se Nemodificat.
materialelor rezultate din modifică și va avea următorul
supravegherea tehnică cuprins:
(3) Dacă în cauză instanţa a (3) Dacă în cauză instanţa a
pronunţat o hotărâre de pronunţat o hotărâre de condamnare,
condamnare, de renunţare la de aplicare a unei măsuri
aplicarea pedepsei sau de amânare educative, de renunţare la aplicarea
a aplicării pedepsei, de achitare ori pedepsei sau de amânare a aplicării
încetare a procesului penal, rămasă pedepsei, de achitare ori încetare a
definitivă, suportul material sau procesului penal, rămasă definitivă,
copia acestuia se conservă prin suportul material sau copia acestuia
arhivare odată cu dosarul cauzei la se conservă prin arhivare odată cu
sediul instanţei, în locuri speciale, dosarul cauzei la sediul instanţei, în
cu asigurarea confidenţialităţii. locuri speciale, cu asigurarea
confidenţialităţii.
CSM, Ministerul Justiției
101. Art. 1461 La articolul 1461, alineatul (1), Nemodificat.
Obţinerea datelor privind litera a) se modifică și va avea
tranzacţiile financiare ale unei următorul cuprins:
persoane a) există probe sau indicii temeinice
(1) Obţinerea datelor privind cu privire la pregătirea sau săvârşirea
tranzacţiile financiare efectuate se unei infracţiuni;
poate dispune de judecătorul de Ministerul Justișiei, UDMR, PSD,
drepturi şi libertăţi de la instanţa ALDE
căreia i-ar reveni competenţa să
judece cauza în primă instanţă sau

58
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de la instanţa corespunzătoare în
grad acesteia în a cărei
circumscripţie se află sediul
parchetului din care face parte
procurorul care a întocmit
propunerea, cu privire la
tranzacţiile financiare ale
făptuitorului, suspectului,
inculpatului sau ale oricărei
persoane care este bănuită că
realizează asemenea operaţiuni cu
făptuitorul, suspectul sau
inculpatul, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă
cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni;

102. Art. 1461 37. Alineatul (5) al articolului 1461 se Nemodificat. Nemodificat.
(5) În cazurile în care există abrogă
urgenţă, iar obţinerea mandatului
în condiţiile alin. (1) sau (2) ar
conduce la o întârziere
substanţială a cercetărilor, la
pierderea, alterarea sau
distrugerea probelor ori ar pune
în pericol siguranţa victimei sau
a altor persoane şi sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la
alin. (1) sau, după caz, alin. (2),
procurorul poate dispune obţinerea
datelor privind tranzacţiile
financiare efectuate sau care
urmează a fi efectuate.
Dispoziţiile art. 141 se aplică în

59
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
mod corespunzător.
103. Art. 147 Reţinerea, predarea şi La articolul 147, alineatul (1), Nemodificat.
percheziţionarea trimiterilor litera a) se modifică și va avea
poştale următorul cuprins:
(1) Reţinerea, predarea şi a) există probe sau indicii temeinice
percheziţionarea trimiterilor cu privire la pregătirea sau săvârşirea
poştale se poate dispune de unei infracţiuni;
judecătorul de drepturi şi libertăţi Ministerul Justiției, preluat de PSD,
de la instanţa căreia i-ar reveni ALDE, UDMR
competenţa să judece cauza în
primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în
a cărei circumscripţie se află sediul
parchetului din care face parte
procurorul care a întocmit
propunerea, cu privire la scrisorile,
trimiterile poştale sau obiectele
trimise ori primite de făptuitor,
suspect, inculpat sau de orice
persoană care este bănuită că
primeşte ori trimite prin orice
mijloc aceste bunuri de la
făptuitor, suspect sau inculpat ori
bunuri destinate acestuia, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă
cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni

60
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
104. Art. 148 Utilizarea La articolul 148, alineatul (1), Nemodificat.
investigatorilor sub acoperire litera a) se modifică și va avea
sau cu identitate reală şi a următorul cuprins:
colaboratorilor a) există probe sau indicii temeinice
(1) Autorizarea folosirii cu privire la pregătirea sau săvârşirea
investigatorilor sub acoperire se unei infracţiuni contra securităţii
poate dispune de procurorul care naţionale prevăzute de Codul penal şi
supraveghează sau efectuează de alte legi speciale, precum şi în
urmărirea penală, pe o perioadă de cazul infracţiunilor de trafic de
maximum 60 de zile, dacă: droguri, de efectuare de operaţiuni
a) există o suspiciune rezonabilă ilegale cu precursori sau cu alte
cu privire la pregătirea sau produse susceptibile de a avea efecte
săvârşirea unei infracţiuni contra psihoactive, infracţiunilor privind
securităţii naţionale prevăzute de nerespectarea regimului armelor,
Codul penal şi de alte legi muniţiilor, materialelor nucleare şi al
speciale, precum şi în cazul materiilor explozive şi al
infracţiunilor de trafic de droguri, precursorilor de explozivi
de efectuare de operațiuni ilegale restricţionaţi, trafic şi exploatarea
cu precursori sau cu alte produse persoanelor vulnerabile, acte de
susceptibile de a avea efecte terorism sau asimilate acestora, de
psihoactive, infracțiuni privind finanţare a terorismului, spălare a
nerespectarea regimului armelor, banilor, falsificare de monede, timbre
munițiilor, materialelor nucleare și sau de alte valori, falsificare de
al materiilor explozive, trafic și instrumente de plată electronică, în
exploatarea persoanelor cazul infracţiunilor care se săvârşesc
vulnerabile, acte de terorism sau prin sisteme informatice sau mijloace
asimilate acestora, de finanţare a de comunicare electronică, şantaj,
terorismului, spălare a banilor, lipsire de libertate în mod ilegal,
falsificare de monede, timbre sau evaziune fiscală, în cazul
de alte valori, falsificare de infracţiunilor de corupţie, al
instrumente de plată electronică, în infracţiunilor asimilate infracţiunilor
cazul infracțiunilor care se de corupţie, al infracţiunilor

61
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
săvârșesc prin sisteme informatice împotriva intereselor financiare ale
sau mijloace de comunicare Uniunii Europene ori în cazul altor
electronică, şantaj, lipsire de infracţiuni pentru care legea prevede
libertate în mod ilegal, evaziune pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai
fiscală, în cazul infracţiunilor de mare ori există probe sau indicii
corupţie, al infracţiunilor asimilate temeinice că o persoană este
infracţiunilor de corupţie, al implicată în activităţi infracţionale ce
infracţiunilor împotriva intereselor au legătură cu infracţiunile
financiare ale Uniunii Europene, enumerate mai sus;
ori în cazul altor infracțiuni pentru Ministerul Justiției, preluat de PSD,
care legea prevede pedeapsa ALDE și UDMR
închisorii de 7 ani sau mai mare
ori există o suspiciune rezonabilă
că o persoană este implicată în
activităţi infracţionale ce au
legătură cu infracţiunile enumerate
mai sus

105. Art. 149 - Măsurile de protecţie La articolul 149, alineatul (2) se Nemodificat.
a investigatorilor sub acoperire modifică şi va avea următorul
şi a colaboratorilor cuprins:
(2) Procurorul, judecătorul de „(2) Procurorul, judecătorul de
drepturi şi libertăţi, judecătorul drepturi şi libertăţi sau instanţa de
de cameră preliminară sau judecată are dreptul de a cunoaşte
instanţa de judecată are dreptul de adevărata identitate a investigatorului
a cunoaşte adevărata identitate a sub acoperire şi a colaboratorului, cu
investigatorului sub acoperire şi a respectarea secretului profesional.”
colaboratorului, cu respectarea CSM, Ministerul Justiției, PSD,
secretului profesional. ALDE și UDMR

106. Art. 150 Participarea autorizată La articolul 150, alineatul (1), Nemodificat.
la anumite activităţi litera a) se modifică și va avea

62
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(1) ......................... următorul cuprins:
a) există o suspiciune rezonabilă a) există probe sau indicii temeinice
cu privire la pregătirea sau cu privire la pregătirea sau săvârşirea
săvârşirea unei infracţiuni de trafic unei infracţiuni de trafic de droguri,
de droguri, de efectuare de de efectuare de operaţiuni ilegale cu
operațiuni ilegale cu precursori sau precursori sau cu alte produse
cu alte produse susceptibile de a susceptibile de a avea efecte
avea efecte psihoactive, infracțiuni psihoactive, infracţiuni privind
privind nerespectarea regimului nerespectarea regimului armelor,
armelor, munițiilor, materialelor muniţiilor, materialelor nucleare şi al
nucleare și al materiilor explozive, materiilor explozive şi al
trafic și exploatarea persoanelor precursorilor de explozivi
vulnerabile, acte de terorism sau restricţionaţi, trafic şi exploatarea
asimilate acestora, de finanţare a persoanelor vulnerabile, acte de
terorismului, spălare a banilor, terorism sau asimilate acestora, de
falsificare de monede, timbre sau finanţare a terorismului, spălare a
alte valori, unei infracțiuni care se banilor, falsificare de monede, timbre
săvârșește prin sisteme informatice sau de alte valori, unei infracţiuni
sau mijloace de comunicare care se săvârşeşte prin sisteme
electronică, şantaj, lipsire de informatice sau mijloace de
libertate în mod ilegal, evaziune comunicare electronică, şantaj,
fiscală, în cazul infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal,
corupţie, al infracţiunilor asimilate evaziune fiscală, în cazul
infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor de corupţie, al
infracţiunilor împotriva intereselor infracţiunilor asimilate infracţiunilor
financiare ale Uniunii Europene, de corupţie şi al infracţiunilor
ori în cazul altor infracțiuni pentru împotriva intereselor financiare ale
care legea prevede pedeapsa Uniunii Europene sau în cazul altor
închisorii de 7 ani sau mai mare infracţiuni pentru care legea prevede
ori dacă există o suspiciune pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai
rezonabilă că o persoană este mare ori dacă există probe sau
implicată în activităţi infracţionale indicii temeinice că o persoană este

63
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
care au legătură, potrivit art. 43, cu implicată în activităţi infracţionale
infracţiunile enumerate mai sus. care au legătură, potrivit art. 43, cu
infracţiunile enumerate mai sus;
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
107. Art. 152 Obținerea datelor de La articolul 152, alineatul (1), Nemodificat.
trafic și de localizare prelucrate litera a) se modifică și va avea
de către furnizorii de rețele următorul cuprins:
publice de comunicații a) există probe sau indicii temeinice
electronice ori furnizorii de cu privire la săvârşirea unei
servicii de comunicații infracţiuni dintre cele prevăzute la
electronice destinate publicului art. 139 alin. (2) sau a unei
(1) infracţiuni de concurenţă neloială, de
.................................................... evadare, de fals în înscrisuri,
a) există o suspiciune rezonabilă infracţiuni privind nerespectarea
cu privire la săvârșirea unei regimului armelor, muniţiilor,
infracțiuni dintre cele prevăzute la materialelor nucleare şi al materiilor
art. 139 alin. (2) sau a unei explozive şi al precursorilor de
infracțiuni de concurență neloială, explozivi restricţionaţi, a unei
de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea
infracțiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în
regimului armelor, munițiilor, ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei
materialelor nucleare și al infracţiuni privind organizarea şi
materiilor explozive, a unei exploatarea jocurilor de noroc ori a
infracțiuni privind nerespectarea unei infracţiuni privind regimul
dispozițiilor privind introducerea juridic al precursorilor de droguri, şi
în țară de deșeuri și reziduuri, infracţiuni referitoare la operaţiuni cu
a unei infracțiuni privind produse susceptibile de a avea efecte
organizarea și exploatarea psihoactive asemănătoare celor
jocurilor de noroc ori a unei determinate de substanţele şi
infracțiuni privind regimul juridic produsele stupefiante sau psihotrope;
al precursorilor de droguri, și Ministerul Justiției, preluat de PSD,

64
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
infracțiuni referitoare la operațiuni ALDE și UDMR
cu produse susceptibile de a avea
efecte psihoactive asemănătoare
celor determinate de substanțele și
produsele stupefiante sau
psihotrope;

108. Art. 153 38. Alineatul (1) al articolului 153 se Nemodificat. Nemodificat.
(1) Procurorul poate solicita unei modifică și va avea următorul
instituţii de credit sau oricărei altei cuprins:
instituţii care deţine date privind „(1) Procurorul poate solicita, cu
situaţia financiară a unei persoane încuviințarea prealabilă a judecătorului
comunicarea datelor privind de drepturi și libertăți, unei instituții
existenţa şi conţinutul conturilor de credit sau oricărei alte instituții
unei persoane, în cazul în care care deține date privind situația
există indicii temeinice cu privire financiară a unei persoane
la săvârşirea unei infracţiuni şi comunicarea datelor privind existența
există temeiuri pentru a se crede și conținutul conturilor și a altor
că datele solicitate constituie situații financiare în cazul în care
probe. există indicii temeinice cu privire la
săvârșirea unei infracțiuni și există
temeiuri pentru a se crede că datele
solicitate constituie probe.”

109. Art. 153 39. La articolul 153, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
(1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Solicitarea procurorului trebuie să
cuprindă datele de identificare ale
persoanelor pentru care se solicită
datele financiare şi indicarea

65
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
infracţiunilor pentru care există indicii
temeinice că ar fi fost săvârşite de
fiecare persoană în parte. Datele
privind alte persoane decât cele
pentru care a fost formulată cererea
sunt confidenţiale şi nu constituie
mijloc de probă împotriva persoanelor
care nu fac obiectul solicitării.”

110. Art. 153 - Obţinerea de date La articolul 153, alineatul


privind situaţia financiară a unei (2) se modifică și va avea
persoane următorul cuprins:
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se „(2) Măsura prevăzută la alin.
dispune din oficiu sau la cererea (1) se dispune din oficiu sau
organului de cercetare penală, prin la cererea organului de
ordonanţă care trebuie să cuprindă, cercetare penală, prin
în afara menţiunilor prevăzute la ordonanţă care trebuie să
art. 286 alin. (2): instituţia care cuprindă, în afara menţiunilor
este în posesia ori care are sub prevăzute la art. 286 alin. (2):
control datele, numele suspectului instituţia care este în posesia
sau inculpatului, motivarea ori care are sub control
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la datele, numele suspectului
alin. (1), menţionarea obligaţiei sau inculpatului ori, după
instituţiei de a comunica imediat, caz, ale persoanei pentru
în condiţii de confidenţialitate, care se solicită datele
datele solicitate. privind situaţia financiară,
motivarea îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la alin.
(1), menţionarea obligaţiei
instituţiei de a comunica
imediat, în condiţii de
confidenţialitate, datele

66
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
solicitate.”
PNL și USR
111. Articolul 154 Conservarea datelor La articolul 154, alineatul (1) se Nemodificat.
informatice modifică și va avea următorul
(1) Dacă există o suspiciune cuprins:
rezonabilă cu privire la pregătirea (1) Dacă există indicii temeinice cu
sau săvârşirea unei infracţiuni, în privire la pregătirea sau săvârşirea
scopul strângerii de probe ori unei infracţiuni, în scopul strângerii
identificării făptuitorului, de probe ori identificării
suspectului sau a inculpatului, făptuitorului, suspectului sau a
procurorul care supraveghează sau inculpatului, procurorul care
efectuează urmărirea penală poate supraveghează sau efectuează
dispune conservarea imediată a urmărirea penală poate dispune
anumitor date informatice, inclusiv conservarea imediată a anumitor date
a datelor referitoare la traficul informatice, inclusiv a datelor
informaţional, care au fost stocate referitoare la traficul informaţional,
prin intermediul unui sistem care au fost stocate prin intermediul
informatic şi care se află în posesia unui sistem informatic şi care se află
sau sub controlul unui furnizor de în posesia sau sub controlul unui
reţele publice de comunicaţii furnizor de reţele publice de
electronice ori unui furnizor de comunicaţii electronice ori unui
servicii de comunicaţii electronice furnizor de servicii de comunicaţii
destinate publicului, în cazul în electronice destinate publicului, în
care există pericolul pierderii sau cazul în care există pericolul pierderii
modificării acestora. sau modificării acestora.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
112. Articolul 157 Cazurile şi condiţiile La articolul 157, alineatul (1) se Se elimină (și se revine la
în care se poate dispune modifică și va avea următorul forma în vigoare)
percheziţia domiciliară cuprins: PSD și USR
(1) Percheziţia domiciliară ori a (1) Percheziţia domiciliară ori a
bunurilor aflate în domiciliu poate bunurilor aflate în domiciliu poate fi

67
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
fi dispusă dacă există o suspiciune dispusă dacă există indicii temeinice
rezonabilă cu privire la săvârşirea cu privire la săvârşirea unei
unei infracţiuni de către o persoană infracţiuni de către o persoană ori la
ori la deţinerea unor obiecte sau deţinerea unor obiecte sau înscrisuri
înscrisuri ce au legătură cu o ce au legătură cu o infracţiune şi se
infracţiune şi se presupune că presupune că percheziţia poate
percheziţia poate conduce la conduce la descoperirea şi strângerea
descoperirea şi strângerea probelor probelor cu privire la această
cu privire la această infracţiune, la infracţiune, la conservarea urmelor
conservarea urmelor săvârşirii săvârşirii infracţiunii sau la prinderea
infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului
suspectului ori inculpatului. Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
113. Articolul 158 Procedura de La articolul 158, alineatul (2),
emitere a mandatului de litera a) se modifică și va avea
percheziţie domiciliară următorul cuprins:
(2) Cererea formulată de procuror (2) Cererea formulată de procuror
trebuie să cuprindă: trebuie să cuprindă:
a) descrierea locului unde urmează a) descrierea locului unde urmează a a) Nemodificat
a se efectua percheziţia, iar dacă se efectua percheziţia, iar dacă sunt
sunt suspiciuni rezonabile privind probe sau indicii temeinice privind
existenţa sau posibilitatea existenţa sau posibilitatea transferării
transferării probelor, datelor sau probelor, datelor sau persoanelor
persoanelor căutate în locuri căutate în locuri învecinate,
învecinate, descrierea acestor descrierea acestor locuri;
locuri; b) indicarea probelor ori a datelor din b) indicarea elementelor de
b) indicarea probelor ori a datelor care rezultă probe sau indicii fapt ori a datelor din care
din care rezultă suspiciunea temeinice rezultă probe sau indicii
rezonabilă cu privire la săvârşirea temeinice
unei infracţiuni sau cu privire la La articolul 158, alineatul (11) se
deţinerea obiectelor ori modifică și va avea următorul
înscrisurilor ce au legătură cu o cuprins:

68
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
infracţiune; (11) În cursul judecăţii, din oficiu sau
la cererea procurorului, instanţa de Alin. (11) Nemodificat.
(11) În cursul judecăţii, din oficiu judecată poate dispune efectuarea PSD
sau la cererea procurorului, unei percheziţii în vederea punerii în
instanţa de judecată poate dispune executare a mandatului de arestare
efectuarea unei percheziţii în preventivă a inculpatului, precum şi
vederea punerii în executare a în cazul în care există probe sau
mandatului de arestare preventivă indicii temeinice că în locul unde se
a inculpatului, precum şi în cazul solicită efectuarea percheziţiei există
în care există suspiciuni mijloace materiale de probă ce au
rezonabile că în locul unde se legătură cu infracţiunea ce face
solicită efectuarea percheziţiei obiectul cauzei. Dispoziţiile alin. (2)-
există mijloace materiale de probă (8) şi ale art. 157 se aplică în mod
ce au legătură cu infracţiunea ce corespunzător.
face obiectul cauzei. Dispoziţiile Ministerul Justiției, preluat de PSD,
alin. (2)-(8) şi ale art. 157 se aplică ALDE și UDMR
în mod corespunzător.
114. Art. 159: Efectuarea percheziţiei 40. La articolul 159, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
domiciliare (8) se introduce un nou alineat, alin.
(81), cu următorul cuprins:
„(81) Neindicarea obiectelor sau a
persoanelor căutate împiedică
efectuarea percheziției de către
organul judiciar. Refuzul persoanei
percheziționate de a preda persoanele
sau obiectele căutate, precis
identificate, se menționează în
procesul verbal de percheziție. Lipsa
acestei mențiuni din procesul verbal
de percheziție, precum și continuarea
percheziției fără a fi solicitate sau
dacă au fost predate se sancționează

69
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cu nulitatea absolută. Probele
obținute în baza unui proces verbal nul
pentru aceste motive nu pot fi folosite
în cadrul procesului penal.”

115. Articolul 159 Efectuarea La articolul 159, alineatul (13) se Nemodificat.


percheziţiei domiciliare modifică și va avea următorul
cuprins:
(13) Organul judiciar este obligat (13) Organul judiciar este obligat să
să se limiteze la ridicarea numai a se limiteze la ridicarea numai a
obiectelor şi înscrisurilor care au obiectelor şi înscrisurilor care au
legătură cu fapta pentru care se legătură cu fapta pentru care se
efectuează urmărirea penală. efectuează urmărirea penală.
Obiectele sau înscrisurile a căror Obiectele sau înscrisurile a căror
circulaţie ori deţinere este interzisă circulaţie ori deţinere este interzisă
sau în privinţa cărora există sau în privinţa cărora există indicii
suspiciunea că pot avea o legătură temeinice că pot avea o legătură cu
cu săvârşirea unei infracţiuni săvârşirea unei infracţiuni pentru
pentru care acţiunea penală se care acţiunea penală se pune în
pune în mişcare din oficiu se ridică mişcare din oficiu se ridică
întotdeauna. întotdeauna.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR

116. Articolul 159 Efectuarea La articolul 159, alineatul (14), Nemodificat.


percheziţiei domiciliare literele b) și c) se modifică și vor
(14) ...... avea următorul cuprins:
b) dacă există suspiciunea că în b) dacă există indicii temeinice că în
spaţiul în care urmează a se spaţiul în care urmează a se efectua
efectua percheziţia se află o percheziţia se află o persoană a cărei
persoană a cărei viaţă sau viaţă sau integritate fizică este pusă
integritate fizică este pusă în în pericol;
pericol; c) dacă există indicii temeinice că

70
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
c) dacă există suspiciunea că persoana căutată s-ar putea sustrage
persoana căutată s-ar putea procedurii.
sustrage procedurii. Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
117. Art. 161: Procesul-verbal de 41. La articolul 161, alineatul (2), Nemodificat. Nemodificat.
percheziţie după litera i) se introduce o nouă
(2) Procesul-verbal trebuie să literă, lit. i1), cu următorul cuprins:
cuprindă: „i1) mențiuni despre persoanele sau
................................................. obiectelor căutate și refuzate a fi
i) menţiuni despre obiectele care predate, potrivit art. 159 alin. (8);”
nu au fost ridicate, dar au fost
lăsate în păstrare;

118. Art. 162 42. Alineatul (4) al articolului 162 se Nemodificat. Nemodificat.
(4) Obiectele care nu au legătură modifică şi va avea următorul
cu cauza se restituie persoanei cuprins:
căreia îi aparţin, cu excepţia celor „(4) Obiectele care nu au legătura cu
care sunt supuse confiscării, în cauza se restituie persoanei căreia îi
condiţiile legii. aparțin, în termen de 30 de zile de la
data ridicării, cu excepția celor care
sunt supuse confiscării, în condițiile
legii sau pentru care a fost obținut
ulterior mandat de percheziție.”

119. Art. 162 43. La articolul 162, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
(5) Obiectele ce servesc ca (5) se i n trod u ce un nou alineat,
mijloc de probă, dacă nu sunt alin. (6), cu următorul cuprins:
supuse confiscării, în condiţiile „(6) Prin obiecte care nu au legătură cu
legii, pot fi restituite, chiar cauza, potrivit alin. (4) se înțelege orice
înainte de soluţionarea definitivă obiect, suport electronic de date, sau
a procesului, persoanei căreia îi înscris care nu servește ca mijloc de
aparţin, în afară de cazul când probă pentru dovedirea infracțiunii
prin această restituire s-ar putea

71
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
stânjeni aflarea adevărului. pentru care a fost autorizată
Organul de urmărire penală sau percheziția sau pentru care a fost
instanţa de judecată pune în obținut ulterior mandat de percheziție
vedere persoanei căreia i-au fost de la judecătorul
restituite obiectele că este competent, potrivit legii.”
obligată să le păstreze până la
soluţionarea definitivă a cauzei.
120. Art. 164: Dispoziţii speciale 44. La articolul 164 se introduce un Se elimină punctul 44 cu privire la La articolul 164 se
privind percheziţiile efectuate nou alineat, alin. (2), cu următorul completarea art. 164. introduce un nou alineat,
la o autoritate publică, cuprins: Forumul Judecătorilor, PSD, USR alin. (2), cu următorul
instituţie publică sau la alte „(2) Dispozițiile art. 157–163 se cuprins:
persoane juridice de drept aplică în mod corespunzător.” „(2) Dispozițiile art. 157–
public 163 se aplică în mod
Percheziţia la o autoritate corespunzător.”
publică, instituţie publică sau PSD
la alte persoane juridice de
drept public se efectuează
potrivit prevederilor prezentei
secţiuni, după cum urmează:
a) organul judiciar se
legitimează şi înmânează o
copie a mandatului de
percheziţie reprezentantului
autorităţii, instituţiei sau
persoanei juridice de drept
public;
b) percheziţia se efectuează în
prezenţa reprezentantului
autorităţii, instituţiei sau
persoanei juridice de drept
public ori a altei persoane cu
capacitate deplină de exerciţiu;
c) o copie de pe procesul-verbal

72
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de percheziţie se lasă
reprezentantului autorităţii,
instituţiei sau persoanei juridice
de drept public.
121. Art. 165 Cazurile şi condiţiile în La articolul 165 , alineatul (2) se Nemodificat.
care se efectuează percheziţia modifică și va avea următorul
corporală cuprins:
(2) În cazul în care există (2) În cazul în care există indicii
o suspiciune rezonabilă că prin temeinice că prin efectuarea unei
efectuarea unei percheziţii percheziţii corporale vor fi
corporale vor fi descoperite urme descoperite urme ale infracţiunii,
ale infracţiunii, corpuri delicte ori corpuri delicte ori alte obiecte ce
alte obiecte ce prezintă importanţă prezintă importanţă pentru aflarea
pentru aflarea adevărului în cauză, adevărului în cauză, organele
organele judiciare sau orice judiciare sau orice autoritate cu
autoritate cu atribuţii în asigurarea atribuţii în asigurarea ordinii şi
ordinii şi securităţii publice securităţii publice procedează la
procedează la efectuarea acesteia. efectuarea acesteia.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
122. Art. 168 45. La articolul 168, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
(15) Datele informatice (15) se introduce un nou alineat, alin.
identificate cu caracter secret se (151) cu următorul cuprins:
păstrează în condiţiile legii. „(151) Datele obţinute dintr-un sistem
informatic sau dintr-un sistem de
stocare a datelor informatice care nu au
legătură cu infracţiunea pentru care se
efectuează urmărirea penală și pentru
care a fost autorizată percheziția în acea
cauză se şterg definitiv din copiile
efectuate în baza alin. (9) şi nu pot fi
folosite în alte cauze penale și pentru
dovedirea altor fapte, pentru care nu

73
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
există mandat de percheziție. În cazul în
care, pe parcursul percheziționării
sistemului de stocare a datelor
informatice, se descoperă indicii din
care rezultă suspiciuni de săvârșire a
altor fapte penale, se poate solicita
mandat de percheziție informatică și în
legătură cu acele fapte sau persoane.”

123. Art. 170 Predarea obiectelor, La articolul 170, alineatul (1) se Nemodificat.
înscrisurilor sau a datelor modifică și va avea următorul
informatice cuprins:
(1) În cazul în care există (1) În cazul în care există probe sau
o suspiciune rezonabilă cu privire indicii temeinice cu privire la
la pregătirea sau săvârşirea unei pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni şi sunt temeiuri de a se infracţiuni şi sunt temeiuri de a se
crede că un obiect ori un înscris crede că un obiect ori un înscris
poate servi ca mijloc de probă în poate servi ca mijloc de probă în
cauză, organul de urmărire penală cauză, organul de urmărire penală
sau instanţa de judecată poate sau instanţa de judecată poate
dispune persoanei fizice sau dispune persoanei fizice sau juridice
juridice în posesia căreia se află să în posesia căreia se află să le prezinte
le prezinte şi să le predea, sub şi să le predea, sub luare de dovadă.
luare de dovadă. Ministerul Justiției preluat de PSD,
ALDE și UDMR
124. Articolul 171 Ridicarea silită de La articolul 171, alineatul (4) se Nemodificat.
obiecte şi înscrisuri modifică și va avea următorul
(4) Dacă organul de urmărire cuprins:
penală sau instanţa de judecată (4) Dacă organul de urmărire penală
apreciază că şi o copie a unui sau instanța de judecată apreciază că
înscris sau a datelor informatice o copie a unui înscris poate servi ca
poate servi ca mijloc de probă, mijloc de probă, reține numai copia.

74
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
reţine numai copia.
Coalitia Romanilor, preluat de PSD

125. Articolul 171 Ridicarea silită de La articolul 171, după alineatul (4), Nemodificat.
obiecte şi înscrisuri se introduce un nou alineat, alin.
(41) cu următorul cuprins:
(41) În cazul datelor informatice
organele judiciare și instituțiile
desemnate de acestea vor reține
suportul original cu datele
informatice sau duplicatul digital al
acestora.
Coalitia Romanilor, preluat de PSD
126. Art. 171: Ridicarea silită de 46. După art. 171 se introduce un nou Nemodificat. Nemodificat.
1
obiecte şi înscrisuri articol, art. 171 , cu următorul
cuprins:
”1711 – (1) Obiectele, înscrisurile sau
datele informatice predate sau ridicate
silit, potrivit art. 170 și 171 pot fi
folosite ca probe numai pentru
dovedirea infracțiunilor ce fac obiectul
dosarului în care au fost solicitate. În
cazul în care, pe parcursul
percheziționării, se descoperă indicii
din care rezultă suspiciuni de săvârșire
a altor fapte penale, se poate solicita
mandat de percheziție și în legătură cu
acele fapte sau persoane.
(2) Obiectele, înscrisurile sau datele
informatice care nu au fost utilizate în
scopul prevăzut la alin. (1) se restituie
proprietarului sau se distrug, după caz,

75
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în termen de 30 de zile de la data la
care se constată că nu sunt utile pentru
dovedirea faptei aflată în curs de
cercetare penală pentru care au fost
predate ori ridicate silit sau pentru care
ulterior a fost obținut mandat de
percheziție sau care au fost ridicate silit
în mod legal.”

127. Art. 172: Dispunerea efectuării 47. La articolul 172, după alineatul Punctul 47, referitor la alin. (21) al Nemodificat.
expertizei sau a constatării (2) se introduce un nou alineat, alin. art. 172 se elimină.
(21), cu următorul cuprins: PSD
1
”(2 ) Experții judiciari se desemnează
aleatoriu, de pe lista experților
autorizați în acea materie, prin tragere
la sorți, în prezența tuturor părților sau
a avocaților acestora, legal citați în
acest scop, dacă desemnarea nu se face
în cadrul ședinței de judecată la
termenul pentru care părțile au termen
în cunoștință. Neprezentarea părților
sau a avocaților acestora nu împiedică
desemnarea expertului.”

128. Articolul 172 Dispunerea La articolul 172, alineatele (4) și (7) Nemodificat.
efectuării expertizei sau a se modifică și vor avea următorul
constatării cuprins:
(4) Expertiza poate fi efectuată de (4) Expertiza se efectuează de către
experţi oficiali din laboratoare sau experți autorizați sau recunoscuți din
instituţii de specialitate ori de țară sau din străinătate.
experţi independenţi autorizaţi din .........................................................
ţară sau din străinătate, în (7) În domeniile strict specializate,
condiţiile legii.

76
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
.................................................. dacă pentru înțelegerea probelor sunt
(7) În domeniile strict specializate, necesare anumite cunoștințe specifice
dacă pentru înţelegerea probelor sau alte asemenea cunoștințe și nu
sunt necesare anumite cunoştinţe există experți autorizați, instanța ori
specifice sau alte asemenea organul de urmărire penală dispune
cunoştinţe, instanţa ori organul de efectuarea unei constatări de către
urmărire penală poate solicita specialiști care funcționează în cadrul
opinia unor specialişti care organelor judiciare sau în afara
funcţionează în cadrul organelor acestora. Dispozițiile relative la
judiciare sau în afara acestora. audierea martorului sunt aplicabile în
Dispoziţiile relative la audierea mod corespunzător.
martorului sunt aplicabile în mod Coalitia Romanilor, PSD, UDMR
corespunzător.

129. Art. 172: Dispunerea efectuării La articolul 172, după alineatul (8), Nemodificat.
expertizei sau a constatării se introduce un nou alineat, alin.
(81) cu următorul cuprins:
(81) Participarea nemijlocită a
experților independenți autorizați,
observațiile acestora față de
obiectivele expertizei, materialele de
expertizat, metodele utilizate,
analizele efectuate și concluzii se
consemnează în raportul de expertiză
al experților desemnați, în obiecțiuni
sau într-un raport de expertiză
independent.
Coalitia Romanilor, PSD
130. Art. 172: Dispunerea efectuării 48. La articolul 172, după alineatul Se elimină punctul 48 cu privire la Nemodificat.
expertizei sau a constatării (9) se introduce un nou alineat, alin. completarea art. 172.
(91), cu următorul cuprins: Forumul Judecătorilor, Comisia
1
„(9 ) Raportul de constatare nu
poate fi efectuat în domenii în care

77
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
există experți judiciari specializați în
acele domenii, în acest caz fiind
obligatorie efectuarea expertizei direct
de un expert judiciar, fixându-se
termene urgente de efectuare, dacă este
cazul.”

131. Art. 172: Dispunerea efectuării 49. La articolul 172, după alineatul Nemodificat.
expertizei sau a constatării (10) se introduce un nou alineat, alin.
(101), cu următorul cuprins:
”(101) La efectuarea raportului de
constatare, specialistul este obligat să
respecte standardele și reglementările
profesiei din domeniul în care se
efectuează raportul de constatare, fiind
angajată răspunderea sa civilă,
disciplinară, profesională sau penală,
după caz, pentru nerespectarea acestora.
Răspunderea profesională a acestuia
poate fi angajată și în fața organelor de
disciplină ale asociației profesionale de
la care a obținut acreditarea
profesională corespunzătoare
domeniului în care este specialist.”

132. Art. 172: Dispunerea efectuării 50. Alineatul ( 12) al articolului 172 Nemodificat.
expertizei sau a constatării se modifică și va avea următorul
(12) După finalizarea raportului cuprins:
de constatare, când organul „(12) După finalizarea raportului de
judiciar apreciază că este constatare, când organul judiciar
necesară opinia unui expert sau apreciază că este necesară opinia unui
când concluziile raportului de expert sau când concluziile raportului
constatare sunt contestate, se

78
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
poate dispune efectuarea unei de constatare sunt contestate,
expertize. efectuarea unei expertize este
obligatorie. Neefectuarea expertizei, în
caz de contestare a raportului de
constatare, atrage eliminarea acestuia
din cauză.”

133. Art. 173 Numirea expertului La articolul 173, alineatul (2) se Nemodificat.
(2) Organul de urmărire penală sau modifică și va avea următorul
instanţa desemnează, de regulă, un cuprins:
singur expert, cu excepţia ”(2) În cursul urmăririi penale și în
situaţiilor în care, ca urmare instanța de judecată, experții
a complexităţii expertizei, sunt judiciari se desemnează aleatoriu, de
necesare cunoştinţe specializate pe lista experților autorizați în acea
din discipline distincte, situaţie în materie, prin tragere la sorți, în
care desemnează doi sau mai mulţi prezența tuturor părților sau a
experţi. avocaților acestora, legal citați în
acest scop. Neprezentarea părților
sau a avocaților acestora nu
împiedică desemnarea expertului.”
PSD

134. La articolul 173, alineatele (5)-(6) Nemodificat.


se modifică și vor avea următorul
cuprins:
(5) Expertul, instituția medico-legală,
institutul sau laboratorul de
specialitate, comunică în scris și
motivat organelor judiciare
imposibilitatea efectuării expertizei
dispuse.
(6) Instituția medico-legală, institutul

79
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
sau laboratorul de specialitate
comunică organului judiciar care a
dispus efectuarea expertizei, în cel
mai scurt timp posibil după
dispunerea expertizei și anterior
efectuării expertizei, numele
experților desemnați și domeniile sau
specialitățile în care aceștia au fost
autorizați.
Coalitia romanilor, preluat de PSD,
PNL și UDMR
135. Articolul 175 Drepturile şi Alineatul (1) al articolului 175 se Nemodificat.
obligaţiile expertului modifică şi va avea următorul
(1) Expertul are dreptul de a refuza cuprins:
efectuarea expertizei pentru (1) Expertul are dreptul de a refuza
aceleaşi motive pentru care efectuarea expertizei dacă nu are
martorul poate refuza depunerea competența științifică și facilitățile
mărturiei. necesare sau pentru aceleași motive
pentru care martorul poate refuza
depunerea mărturiei.
Coalitia romanilor preluat de PSD
136. Art. 175 Drepturile şi obligaţiile 51. Alineatul (2) al articolului 175 se Nemodificat. Nemodificat.
expertului modifică şi va avea următorul
(2) Expertul are dreptul să ia cuprins:
cunoştinţă de materialul dosarului „(2) Expertul are dreptul să ia
necesar pentru efectuarea cunoștința de materialul dosarului
expertizei. necesar pentru efectuarea expertizei.
Expertul se va raporta la toate actele
şi înscrisurile depuse în probaţiune
la dosarul cauzei şi nu se va limita
doar la concluziile rapoartelor de
constatare tehnico- ştiinţifice efectuate

80
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în cauză de specialiştii organelor de
urmărire penală, având acces la toate
datele și informațiile la care au avut
acces acești specialiști. De aceleași
drepturi beneficiază și experții
independenți autorizați, desemnați
potrivit art. 172 alin. (8).”

137. Articolul 177 Procedura La articolul 177, alineatul (6) se Nemodificat.


efectuării expertizei abrogă.
(6) Atunci când expertiza urmează Coalitia romanilor preluat de PSD
să fie efectuată de o instituție și UDMR
medico-legală, de un laborator de
expertiză criminalistică sau de
orice institut de specialitate, sunt
aplicabile dispozițiile art. 173 alin.
(3), nefiind necesară prezența
expertului în fața organului
judiciar.
138. Art. 178 - Raportul de expertiză 52. La articolul 178, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
(2) se introduce un nou alineat, alin.
(21), cu următorul cuprins:
„(21) Experţii independenți autorizați,
desemnați potrivit art. 172 alin. (8)
participă împreună cu experţii
desemnaţi de organele judiciare la
efectuarea expertizei. Opiniile separate
ale acestora se consemnează în
cuprinsul raportului de expertiză
întocmit de experţii desemnaţi de
organele judiciare.”

81
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
139. Articolul 178 Raportul de La articolul 178, alineatul (5) se Nemodificat.
expertiză modifică și va avea următorul
cuprins:
(5) În situația în care expertiza a (5) În situația în care expertiza a fost
fost efectuată în lipsa părților ori a efectuată în lipsa părților ori a
subiecților procesuali principali, subiecților procesuali principali,
aceștia sau avocatul lor sunt aceștia sau avocatul lor sunt
încunoștințați cu privire la încunoștințați cu privire la întocmirea
întocmirea raportului de expertiză raportului de expertiză și cu privire la
și cu privire la dreptul la studierea dreptul la studierea și contestarea
raportului. raportului, precum și alegerea unui
expert parte care să întocmească
obiecțiuni la raportul organelor
judiciare.
Coalitia Romanilor, preluat de PSD

140. Art. 1811: Obiectul constatării şi 53. La articolul 1811, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
raportul de constatare (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Dispoziţiile art. 173 alin. (4), art.
177 şi art. 178 alin. (2) se aplică în
mod corespunzător”.

141. Art. 185 Autopsia medico-legală La articolul 185, alineatul (1) se Se elimină și se revine la
(1) Autopsia medico-legală se modifică: forma în vigoare.
dispune de către organul de (1) Autopsia medico-legală se PSD și USR
urmărire penală sau de către dispune de către organul de urmărire
instanţa de judecată, în caz de penală sau de către instanţa de
moarte violentă ori când aceasta judecată, în caz de moarte violentă
este suspectă de a fi violentă sau ori când aceasta este suspectă de a fi
când nu se cunoaşte cauza morţii violentă sau când nu se cunoaşte
ori există o suspiciune rezonabilă cauza morţii ori există indicii

82
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
că decesul a fost cauzat direct sau temeinice că decesul a fost cauzat
indirect printr-o infracţiune ori în direct sau indirect printr-o infracţiune
legătură cu comiterea unei ori în legătură cu comiterea unei
infracţiuni. În cazul în care corpul infracţiuni. În cazul în care corpul
victimei a fost înhumat, este victimei a fost înhumat, este dispusă
dispusă exhumarea pentru exhumarea
examinarea cadavrului prin Ministerul Justiției, preluat de PSD,
autopsie. ALDE și UDMR

142. Art. 188 La articolul 188, alineatul (1) se Se elimină și se revine la


(1) În cazul în care există o modifică și va avea următorul forma în vigoare.
suspiciune cu privire la producerea cuprins: PSD și USR
unei intoxicaţii, se dispune (1) În cazul în care există probe sau
efectuarea unei expertize indicii temeinice cu privire la
toxicologice. producerea unei intoxicaţii, se
dispune efectuarea unei expertize
toxicologice.
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR

143. Articolul 202 Scopul, condiţiile La articolul 202, alineatul (1) se Nemodificat.
generale de aplicare şi modifică și va avea următorul
categoriile măsurilor preventive cuprins:
(1) Măsurile preventive pot fi (1) Măsurile preventive pot fi
dispuse dacă există probe sau dispuse dacă există probe sau indicii
indicii temeinice din care rezultă temeinice din care rezultă că o
suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi
persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul
dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a
asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării
procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a

83
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii
sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni
săvârşirii unei alte infracţiuni. Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
144. Art. 203 - Organul judiciar La articolul 203, alineatele (2), (3), Nemodificat.
competent şi actul prin care se (5) şi (7) se modifică şi vor avea
dispune asupra măsurilor următorul cuprins:
preventive „(2) Măsurile preventive prevăzute la
.................................................. art. 202 alin. (4) lit. b) şi c) pot fi
(2) Măsurile preventive prevăzute luate faţă de inculpat, în cursul
la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c) pot urmăririi penale, de către procuror şi
fi luate faţă de inculpat, în cursul de către judecătorul de drepturi şi
urmăririi penale, de către procuror libertăţi, iar în cursul judecăţii, de
şi de către judecătorul de drepturi către instanţa de judecată.
şi libertăţi, în procedura de (3) Măsurile preventive prevăzute la
cameră preliminară, de către art. 202 alin. (4) lit. d) şi e) pot fi
judecătorul de cameră luate faţă de inculpat, în cursul
preliminară, iar în cursul urmăririi penale, de către judecătorul
judecăţii, de către instanţa de de drepturi şi libertăţi, iar în cursul
judecată. judecăţii, de către instanţa de
(3) Măsurile preventive prevăzute judecată.
la art. 202 alin. (4) lit. d) şi e) pot ……………………………………
fi luate faţă de inculpat, în cursul (5) În cursul urmăririi penale,
urmăririi penale, de către cererile, propunerile, plângerile şi
judecătorul de drepturi şi libertăţi, contestaţiile privitoare la măsurile
în procedura de cameră preventive se soluţionează în camera
preliminară, de către de consiliu, prin încheiere motivată,
judecătorul de cameră care se pronunţă în camera de
preliminară, iar în cursul consiliu.
judecăţii, de către instanţa de ……………………………………
judecată. (7) Încheierile pronunţate de

84
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
.................................................. judecătorul de drepturi şi libertăţi sau
(5) În cursul urmăririi penale şi al de instanţa de judecată se comunică
procedurii de cameră inculpatului şi procurorului care au
preliminară, cererile, propunerile, lipsit de la pronunţare.”
plângerile şi contestaţiile CSM, Ministerul Justiției preluat de
privitoare la măsurile preventive PSD, ALDE și UDMR
se soluţionează în camera de
consiliu, prin încheiere motivată,
care se pronunţă în camera de
consiliu.
.....................................................
(7) Încheierile pronunţate de
judecătorul de drepturi şi libertăţi,
de judecătorul de cameră
preliminară sau de instanţa de
judecată se comunică inculpatului
şi procurorului care au lipsit de la
pronunţare.
145. Art. 205 - Calea de atac Articolul 205 se abrogă. Nemodificat.
împotriva încheierilor prin care CSM, Ministerul Justiției preluat de
se dispune asupra măsurilor PSD, ALDE și UDMR
preventive în procedura camerei
preliminare
(1) Împotriva încheierilor prin care
judecătorul de cameră preliminară
de la instanţa sesizată cu
rechizitoriu dispune asupra
măsurilor preventive, inculpatul şi
procurorul pot formula contestaţie,
în termen de 48 de ore de la
pronunţare sau, după caz, de la
comunicare. Contestaţia se depune

85
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
la judecătorul de cameră
preliminară care a pronunţat
încheierea atacată şi se înaintează,
împreună cu dosarul cauzei,
judecătorului de cameră
preliminară de la instanţa ierarhic
superioară, în termen de 48 de ore
de la înregistrare.
(2) Contestaţiile împotriva
încheierilor prin care judecătorul
de cameră preliminară de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie dispune
în procedura camerei preliminare
asupra măsurilor preventive se
soluţionează de un alt complet al
aceleiaşi instanţe, în condiţiile
legii.
(3) Contestaţia formulată
împotriva încheierii prin care s-a
dispus luarea sau menţinerea unei
măsuri preventive ori prin care s-a
constatat încetarea de drept a
acesteia nu este suspensivă de
executare.
(4) Contestaţia formulată de
inculpat se soluţionează în termen
de 5 zile de la înregistrare.
(5) Contestaţia formulată de
procuror împotriva încheierii prin
care s-a dispus revocarea unei
măsuri preventive sau înlocuirea
unei măsuri preventive cu o altă

86
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
măsură preventivă se soluţionează
înainte de expirarea duratei
măsurii preventive dispuse
anterior.
(6) În vederea soluţionării
contestaţiei, inculpatul se citează.
(7) Dispoziţiile art. 204 alin. (7) se
aplică în mod corespunzător.
(8) În toate cazurile, este
obligatorie acordarea asistenţei
juridice pentru inculpat de către un
avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Participarea procurorului este
obligatorie.
(10) Dacă sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege, odată cu
soluţionarea contestaţiei se poate
dispune luarea uneia dintre
măsurile preventive prevăzute la
art. 202 alin. (4) lit. b) - d) sau
majorarea cuantumului cauţiunii.
146. Art. 207 - Verificarea măsurilor Articolul 207 se abrogă. Nemodificat.
preventive în procedura de CSM, Ministerul Justiției preluat de
cameră preliminară PSD, ALDE și UDMR
(1) Când procurorul dispune
trimiterea în judecată a
inculpatului faţă de care s-a dispus
o măsură preventivă, rechizitoriul,
împreună cu dosarul cauzei, se
înaintează judecătorului de cameră
preliminară de la instanţa
competentă, cu cel puţin 5 zile

87
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
înainte de expirarea duratei
acesteia.
(2) În termen de 3 zile de la
înregistrarea dosarului, judecătorul
de cameră preliminară verifică din
oficiu legalitatea şi temeinicia
măsurii preventive, înainte de
expirarea duratei acesteia, cu
citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4) -
(6) se aplică în mod corespunzător.
(4) Când constată că temeiurile
care au determinat luarea măsurii
se menţin sau există temeiuri noi
care justifică o măsură preventivă,
judecătorul de cameră preliminară
dispune prin încheiere menţinerea
măsurii preventive faţă de
inculpat.
(5) Când constată că au încetat
temeiurile care au determinat
luarea sau prelungirea măsurii
arestării preventive şi nu există
temeiuri noi care să o justifice ori
în cazul în care au apărut
împrejurări noi din care rezultă
nelegalitatea măsurii preventive,
judecătorul de cameră preliminară
dispune prin încheiere revocarea
acesteia şi punerea în libertate a
inculpatului, dacă nu este arestat în
altă cauză.

88
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(6) În tot cursul procedurii de
cameră preliminară, judecătorul de
cameră preliminară, din oficiu,
verifică periodic, dar nu mai târziu
de 30 de zile, dacă subzistă
temeiurile care au determinat
luarea măsurii arestării preventive
şi a măsurii arestului la domiciliu
sau dacă au apărut temeiuri noi,
care să justifice menţinerea acestor
măsuri. Dispoziţiile alin. (2) - (5)
se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră
preliminară, în cursul procedurii
de cameră preliminară, verifică,
din oficiu, periodic, dar nu mai
târziu de 60 de zile, dacă subzistă
temeiurile care au determinat
luarea măsurii controlului judiciar
ori a controlului judiciar pe
cauţiune sau dacă au apărut
temeiuri noi, care să justifice
menţinerea acestei măsuri.
Dispoziţiile alin. (2) - (5) se aplică
în mod corespunzător.
147. Art. 208 - Verificarea măsurilor Articolul 208 se modifică şi va avea Nemodificat.
preventive în cursul judecăţii următorul cuprins:
(1) Judecătorul de cameră „Art. 208 – (1) Când procurorul
preliminară înaintează dosarul dispune trimiterea în judecată a
instanţei de judecată cu cel puţin 5 inculpatului faţă de care s-a dispus o
zile înainte de expirarea măsurii măsură preventivă, rechizitoriul,
preventive. împreună cu dosarul cauzei, se

89
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(2) Instanţa de judecată verifică înaintează instanţei competente, cu
din oficiu dacă subzistă temeiurile cel puţin 5 zile înainte de expirarea
care au determinat luarea, duratei acesteia.
prelungirea sau menţinerea măsurii (2) În termen de 3 zile de la
preventive, înainte de expirarea înregistrarea dosarului, instanţa
duratei acesteia, cu citarea verifică din oficiu legalitatea şi
inculpatului. temeinicia măsurii preventive,
(3) Dispoziţiile art. 207 alin. (3) - înainte de expirarea duratei acesteia,
(5) se aplică în mod cu citarea inculpatului.
corespunzător. (3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4) - (6)
(4) În tot cursul judecăţii, instanţa, se aplică în mod corespunzător.
din oficiu, prin încheiere, verifică (4) Când constată că temeiurile care
periodic, dar nu mai târziu de 60 au determinat luarea măsurii se
de zile, dacă subzistă temeiurile menţin sau există temeiuri noi care
care au determinat menţinerea justifică o măsură preventivă,
măsurii arestării preventive şi a instanţa dispune prin încheiere
măsurii arestului la domiciliu menţinerea măsurii preventive faţă
dispuse faţă de inculpat sau dacă de inculpat.
au apărut temeiuri noi, care să (5) Când constată că au încetat
justifice menţinerea acestor temeiurile care au determinat luarea
măsuri. sau prelungirea măsurii arestării
(5) În tot cursul judecăţii, instanţa preventive şi nu există temeiuri noi
verifică, prin încheiere, din oficiu, care să o justifice ori în cazul în care
periodic, dar nu mai târziu de 60 au apărut împrejurări noi din care
de zile, dacă subzistă temeiurile rezultă nelegalitatea măsurii
care au determinat luarea măsurii preventive, instanţa dispune prin
controlului judiciar ori a încheiere revocarea acesteia şi
controlului judiciar pe cauţiune punerea în libertate a inculpatului,
sau dacă au apărut temeiuri noi, dacă nu este arestat în altă cauză.
care să justifice menţinerea acestei (6) În tot cursul judecăţii, instanţa,
măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. din oficiu, prin încheiere, verifică
(3)-(5) se aplică în mod periodic, dar nu mai târziu de 60 de

90
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
corespunzător. zile, dacă subzistă temeiurile care au
determinat menţinerea măsurii
preventive dispuse faţă de inculpat
sau dacă au apărut temeiuri noi, care
să justifice menţinerea acestor
măsuri.Dispoziţiile alin. (3)-(5) se
aplică în mod corespunzător.
(7) În cadrul procedurii de verificare
a măsurilor preventive se poate
dispune şi modificarea obligaţiilor
din conţinutul acestora.
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
148. Art. 2081 - Modificarea Se abrogă. Nemodificat.
conţinutului unor măsuri CSM, preluat de PSD, ALDE și
preventive UDMR
În cadrul procedurii de verificare a
măsurilor preventive potrivit art.
207 şi 208 se poate dispune şi
modificarea obligaţiilor din
conţinutul acestora.

149. Art. 209 Reținerea 54. Alineatul (11) al articolului 209 Nemodificat. Alineatul (11) al
(11) Suspectului sau inculpatului se modifică şi va avea următorul articolului 209 se modifică
reţinut i se înmânează un cuprins: şi va avea următorul
exemplar al ordonanţei prevăzute „(11)Suspectului sau inculpatului cuprins:
la alin.(10). reţinut i se înmânează un exemplar al „(11) Suspectului sau
ordonanţei prevăzute la alin. (10) inculpatului reţinut, la
împreună cu întregul material cerere, i se înmânează un
probator administrat.” exemplar al ordonanţei
prevăzute la alin. (10)
împreună cu întregul

91
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
material probator
administrat.”
PSD
150. Articolul 211 Condiţii generale Alineatele (1) și (2) ale articolului Alineatele (1) și (2) ale
(1) În cursul urmăririi penale, 211 se modifică și vor avea articolului 211 se modifică
procurorul poate dispune luarea următorul cuprins: și vor avea următorul
măsurii controlului judiciar faţă de (1)În cursul urmăririi penale, cuprins:
inculpat, dacă această măsură procurorul poate dispune luarea (1)În cursul urmăririi penale,
preventivă este necesară pentru măsurii controlului judiciar faţă de procurorul poate dispune
realizarea scopului prevăzut la art. inculpat, pe o perioadă de cel mult luarea măsurii controlului
202 alin. (1). 30 de zile care poate fi prelungit cu judiciar faţă de inculpat, pe o
(2) Judecătorul de cameră cel mult 160 de zile, dacă această perioadă de cel mult 30 de
preliminară, în procedura de măsură preventivă este necesară zile care poate fi prelungit
cameră preliminară, sau instanţa pentru realizarea scopului prevăzut la cu cel mult 150 de zile, dacă
de judecată, în cursul judecăţii, art. 202 alin. (1). această măsură preventivă
poate dispune luarea măsurii (2) Instanţa de judecată, în cursul este necesară pentru
controlului judiciar faţă de judecăţii, poate dispune luarea realizarea scopului prevăzut
inculpat, dacă sunt îndeplinite
măsurii controlului judiciar faţă de la art. 202 alin. (1).
condiţiile prevăzute la alin. (1).
inculpat, dacă sunt îndeplinite (2) Instanţa de judecată, în
condiţiile prevăzute la alin. (1) pe o cursul judecăţii, poate
perioadă de cel mult 30 de zile care dispune luarea măsurii
poate fi prelungit cu cel mult 160 controlului judiciar faţă de
de zile. inculpat, dacă sunt îndeplinite
Márton Árpád, deputat UDMR condiţiile prevăzute la alin.
(1) pe o perioadă de cel
mult 30 de zile care poate fi
prelungit cu cel mult 150 de
zile.

Márton Árpád, deputat


UDMR

92
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
151. Art. 213: Calea de atac împotriva 55. Alineatul (2) al articolului 213 se Alineatul (2) al articolului 213 se Nemodificat.
măsurii controlului judiciar modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
dispuse de procuror cuprins: cuprins:
(2) Judecătorul de drepturi şi ”(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi ”(2) Judecătorul de drepturi şi
libertăţi sesizat conform alin. (1) sesizat conform alin. (1) fixează libertăţi sesizat conform alin. (1)
fixează termen de soluţionare în termen de soluţionare în camera de fixează termen de soluţionare în
camera de consiliu şi dispune consiliu şi dispune citarea inculpatului. camera de consiliu şi dispune citarea
citarea inculpatului. Contestaţia formulată de inculpat se inculpatului. Contestaţia formulată
soluţionează în termen de 5 zile de la de inculpat se soluţionează în
înregistrare. Termenul de 5 zile este termen de 5 zile de la înregistrare
termen de decădere, sub sancțiunea PSD, ALDE și UDMR
încetării efectelor măsurii preventive.”

152. Art. 214 - Luarea măsurii Articolul 214 se modifică şi va avea Articolul 214 se modifică şi
controlului judiciar de către următorul cuprins: va avea următorul cuprins:
judecătorul de cameră „Art. 214 - Luarea măsurii „Art. 214 - Luarea măsurii
preliminară sau instanţa de controlului judiciar de către controlului judiciar de către
judecată instanţa de judecată instanţa de judecată
(1) Judecătorul de cameră (1) Instanţa de judecată în faţa căreia (1) Instanţa de judecată în
preliminară sau instanţa de se află cauza poate dispune, prin faţa căreia se află cauza poate
judecată în faţa căreia se află încheiere, luarea măsurii controlului dispune, prin încheiere, luarea
cauza poate dispune, prin judiciar faţă de inculpat, la cererea măsurii controlului
încheiere, luarea măsurii motivată a procurorului sau din judiciar faţă de inculpat, la
controlului judiciar faţă de oficiu. cererea motivată a
inculpat, la cererea motivată a (2) Instanţa de judecată sesizată procurorului sau din oficiu pe
procurorului sau din oficiu. potrivit alin. (1) dispune citarea o perioadă de cel mult 30 de
(2) Judecătorul de cameră inculpatului. Ascultarea inculpatului zile care poate fi prelungit
preliminară sau instanţa de este obligatorie dacă acesta se cu cel mult 150 de zile.
judecată sesizat potrivit alin. (1) prezintă la termenul fixat. Márton Árpád, deputat
dispune citarea inculpatului. (3) Prezenţa avocatului inculpatului UDMR
Ascultarea inculpatului este şi participarea procurorului sunt
obligatorie dacă acesta se prezintă obligatorii. (2) Nemodificat.

93
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
la termenul fixat. CSM, Ministerul Justiției, preluat
(3) Prezenţa avocatului de PSD, ALDE și UDMR (3) Nemodificat.
inculpatului şi participarea
procurorului sunt obligatorii.
153. Art. 215*) - Conţinutul La articolul 215, alineatul (1) litera Nemodificat.
controlului judiciar a) se modifică și va avea următorul
(1) Pe timpul cât se află sub cuprins:
control judiciar, inculpatul trebuie „(1) Pe timpul cât se află sub control
să respecte următoarele obligaţii: judiciar, inculpatul trebuie să
a) să se prezinte la organul de respecte următoarele obligaţii:
urmărire penală, la judecătorul de a) să se prezinte la organul de
cameră preliminară sau la urmărire penală sau la instanţa de
instanţa de judecată ori de câte ori judecată ori de câte ori este chemat;
este chemat;
...................................................... La articolul 215, alineatele (6), (7)
(6) Instituţia, organul sau și (9) se modifică și vor avea
autoritatea prevăzute la alin. (4) următorul cuprins:
verifică periodic respectarea (6) Instituţia, organul sau autoritatea
obligaţiilor de către inculpat, iar în prevăzute la alin. (4) verifică
cazul în care constată încălcări ale periodic respectarea obligaţiilor de
acestora, sesizează de îndată către inculpat, iar în cazul în care
procurorul, în cursul urmăririi constată încălcări ale acestora,
penale, judecătorul de cameră sesizează de îndată procurorul, în
preliminară, în procedura de cursul urmăririi penale, sau instanţa
cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
de judecată, în cursul judecăţii.
(7) În cazul în care, pe durata (7) În cazul în care, pe durata măsurii
măsurii controlului judiciar, controlului judiciar, inculpatul
inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile
obligaţiile care îi revin sau există care îi revin sau există probe sau
suspiciunea rezonabilă că a indicii temeinice că a săvârşit cu
săvârşit cu intenţie o nouă intenţie o nouă infracţiune pentru

94
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
infracţiune pentru care s-a dispus care s-a dispus punerea în mişcare a
punerea în mişcare a acţiunii acţiunii penale împotriva sa,
penale împotriva sa, judecătorul de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau
drepturi şi libertăţi, judecătorul instanţa de judecată, la cererea
de cameră preliminară sau procurorului ori din oficiu, poate
instanţa de judecată, la cererea dispune înlocuirea acestei măsuri cu
procurorului ori din oficiu, poate măsura arestului la domiciliu sau a
dispune înlocuirea acestei măsuri arestării preventive, în condiţiile
cu măsura arestului la domiciliu prevăzute de lege.
sau a arestării preventive, în ..........................................................
condiţiile prevăzute de lege. (9) Dispoziţiile alin. (8) teza I se
...................................................... aplică în mod corespunzător şi în
(9) Dispoziţiile alin. (8) teza I se cursul judecăţii, când instanţa de
aplică în mod corespunzător şi în judecată dispune, prin încheiere, la
procedura de cameră cererea motivată a procurorului sau a
preliminară sau în cursul inculpatului ori din oficiu, după
judecăţii, când judecătorul de ascultarea inculpatului. Încheierea
cameră preliminară ori instanţa poate fi contestată în condiţiile art.
de judecată dispune, prin 206, care se aplică în mod
încheiere, la cererea motivată a corespunzător.
procurorului sau a inculpatului ori CSM, Ministerul Justiției, preluat
din oficiu, după ascultarea de PSD, ALDE și UDMR
inculpatului. Încheierea poate fi
contestată în condiţiile art. 205 şi,
respectiv, art. 206, care se aplică
în mod corespunzător.
154. Art. 2151 - Durata controlului La articolul 2151, alineatele (7) și Nemodificat.
judiciar (8) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
(7) Judecătorul de cameră „(7) Instanţa, în cursul judecăţii,
preliminară, în procedura de poate dispune luarea măsurii
cameră preliminară, sau instanţa, controlului judiciar faţă de inculpat

95
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în cursul judecăţii, poate dispune pe o durată ce nu poate depăşi 60 de
luarea măsurii controlului judiciar zile.”
faţă de inculpat pe o durată ce nu
poate depăşi 60 de zile. (8) În cursul judecăţii, durata totală a
(8) În cursul judecăţii în primă controlului judiciar nu poate depăşi
instanţă, durata totală a controlului un termen rezonabil şi, în toate
judiciar nu poate depăşi un termen cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la
rezonabil şi, în toate cazurile, nu momentul trimiterii în judecată.
poate depăşi 5 ani de la momentul CSM, Ministerul Justiției, preluat
trimiterii în judecată. de PSD, ALDE și UDMR
155. Art. 216 - Condiţii generale La articolul 216, alineatul (2) se Nemodificat.
(2) Judecătorul de cameră modifică şi va avea următorul
preliminară, în procedura de cuprins:
cameră preliminară, sau instanţa „(2) Instanţa de judecată, în cursul
de judecată, în cursul judecăţii, judecăţii, poate dispune luarea
poate dispune luarea măsurii măsurii controlului judiciar pe
controlului judiciar pe cauţiune cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt
faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).”
alin. (1). CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
156. Art. 217 - Conţinutul cauţiunii La articolul 217, alineatul (9) se Nemodificat.
(9) În cazul în care, pe durata modifică şi va avea următorul
măsurii controlului judiciar pe cuprins:
cauţiune, inculpatul încalcă, cu „(9) În cazul în care, pe durata
rea-credinţă, obligaţiile care îi măsurii controlului judiciar pe
revin sau există suspiciunea cauţiune, inculpatul încalcă, cu rea-
rezonabilă că a săvârşit cu intenţie credinţă, obligaţiile care îi revin sau
o nouă infracţiune pentru care s-a există probe sau indicii temeinice
dispus punerea în mişcare a că a săvârşit cu intenţie o nouă
acţiunii penale împotriva sa, infracţiune pentru care s-a dispus
judecătorul de drepturi şi libertăţi, punerea în mişcare a acţiunii penale

96
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
judecătorul de cameră împotriva sa, judecătorul de drepturi
preliminară sau instanţa de şi libertăţi sau instanţa de judecată, la
judecată, la cererea motivată a cererea motivată a procurorului ori
procurorului ori din oficiu, poate din oficiu, poate dispune înlocuirea
dispune înlocuirea acestei măsuri acestei măsuri cu măsura arestului la
cu măsura arestului la domiciliu domiciliu sau a arestării preventive,
sau a arestării preventive, în în condiţiile prevăzute de lege.”
condiţiile prevăzute de lege. CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
157. Art. 218: Condiţiile generale de 56. Alineatul (1) al articolului 218 La articolul 218, alineatul (1) se Nemodificat.
luare a măsurii arestului la se modifică și va avea următorul modifică şi va avea următorul
domiciliu cuprins: cuprins:
(1) Arestul la domiciliu se dispune „(1) Arestul la domiciliu se dispune „(1) Arestul la domiciliu se dispune
de către judecătorul de drepturi şi de către judecătorul de drepturi și de către judecătorul de drepturi şi
libertăţi, de către judecătorul de libertăți, de către judecătorul de libertăţi sau de către instanţa de
cameră preliminară sau de către camera preliminară sau de către judecată, dacă sunt îndeplinite
instanţa de judecată, dacă sunt instanța de judecată, dacă sunt condiţiile prevăzute la art. 223 şi
îndeplinite condiţiile prevăzute la îndeplinite condițiile prevăzute la art. luarea acestei măsuri este necesară şi
art. 223 şi luarea acestei măsuri 223 alin. (1) și luarea acestei măsuri suficientă pentru realizarea unuia
este necesară şi suficientă pentru este necesară și suficientă pentru dintre scopurile prevăzute la art. 202
realizarea unuia dintre scopurile realizarea unuia dintre scopurile alin. (1).
prevăzute la art. 202 alin. (1). prevăzute la art. 202 alin. (1).” CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
158. 57. La articolul 218, după alineatul Se elimină punctul 57 cu privire la La articolul 218, după
(1) se introduce un nou alineat, alin. completarea art. 218. alineatul (1) se introduce un
(11), cu următorul cuprins: Forumul Judecătorilor, Ministerul nou alineat, alin. (11), cu
„(11) Măsura arestului la domiciliu a Justiției, preluat de PSD, PNL și următorul cuprins:
inculpatului poate fi luată şi dacă din USR „(11) Măsura arestului la
probe rezultă suspiciunea rezonabilă domiciliu a inculpatului
că acesta a săvârşit o infracţiune poate fi luată şi dacă din
pentru care legea prevede pedeapsa probe rezultă suspiciunea
închisorii de 5 ani ori mai mare şi, rezonabilă că acesta a

97
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cumulativ, pe baza evaluării gravitații săvârşit o infracţiune pentru
faptei, a modului si a circumstanțelor care legea prevede pedeapsa
de comitere a acesteia, a anturajului şi închisorii de 5 ani ori mai
a mediului din care acesta provine, a mare şi, cumulativ, pe baza
antecedentelor penale si a altor evaluării gravitații faptei, a
împrejurări privitoare la persoana modului si a circumstanțelor
acestuia, se constata că privarea sa de de comitere a acesteia, a
libertate este absolut necesară pentru anturajului şi a mediului din
înlăturarea unei stări de pericol concret care acesta provine, a
pentru ordinea publica.” antecedentelor penale si a
altor împrejurări privitoare la
persoana acestuia, se
constata că privarea sa de
libertate este absolut necesară
pentru înlăturarea unei stări
de pericol concret pentru
ordinea publica.”
PSD
159. Art. 218 Condiţiile generale de La articolul 218, alineatul (3) se Nemodificat.
luare a măsurii arestului la modifică și va avea următorul
domiciliu cuprins:
(3) Măsura nu poate fi dispusă cu (3) Măsura nu poate fi dispusă cu
privire la inculpatul faţă de care privire la inculpatul faţă de care
există suspiciunea rezonabilă că există probe sau indicii temeinice
a săvârşit o infracţiune asupra unui că a săvârşit o infracţiune asupra
membru de familie şi cu privire la unui membru de familie şi cu privire
inculpatul care a fost anterior la inculpatul care a fost anterior
condamnat definitiv pentru condamnat definitiv pentru
infracţiunea de evadare. infracţiunea de evadare.
CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
160. Articolul 220 Luarea măsurii Alineatul (1) al articolului 220 se Nemodificat.

98
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
arestului la domiciliu de către modifică și va avea următorul
judecătorul de cameră cuprins:
preliminară sau instanţa de (1) Instanţa de judecată în faţa căreia
judecată se află cauza poate dispune, prin
(1) Judecătorul de cameră încheiere, arestul la domiciliu al
preliminară sau instanţa de inculpatului, la cererea motivată a
judecată în faţa căreia se află procurorului sau din oficiu, dacă
cauza poate dispune, prin există temeiuri noi care fac
încheiere, arestul la domiciliu al necesară privarea de libertate.
inculpatului, la cererea motivată a Márton Árpád, deputat UDMR
procurorului sau din oficiu.

161. Titlul articolului 220 se


modifică:
Articolul 220 Luarea
măsurii arestului la
domiciliu de către instanţa
de judecată

162. Art. 220 - Luarea măsurii La articolul 220, alineatele (2)-(4) Nemodificat.
arestului la domiciliu de către se modifică și vor avea următorul
judecătorul de cameră cuprins:
preliminară sau instanţa de (2) Instanţa de judecată, sesizată
judecată conform alin. (1), dispune citarea
(2) Judecătorul de cameră inculpatului. Audierea inculpatului
preliminară sau instanţa de este obligatorie dacă acesta se
judecată, sesizată conform alin. prezintă la termenul fixat.
(1), dispune citarea inculpatului. (3) Asistenţa juridică a inculpatului
Audierea inculpatului este şi participarea procurorului sunt
obligatorie dacă acesta se prezintă obligatorii.
la termenul fixat. (4) Dispoziţiile art. 219 alin. (4), (7)
(3) Asistenţa juridică a şi (9) se aplică în mod corespunzător.

99
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
inculpatului şi participarea CSM preluat de PSD, ALDE și
procurorului sunt obligatorii. UDMR
(4) Dispoziţiile art. 219 alin. (4),
(7) şi (9) se aplică în mod
corespunzător.
163. Art. 220: Luarea măsurii 58. La articolul 220, după alineatul La articolul 220, alineatul (5) se Nemodificat.
arestului la domiciliu de către (4) se introduce un nou alineat, alin. modifică și va avea următorul
judecătorul de cameră (5), cu următorul cuprins: cuprins:
preliminară sau instanţa de "(5) Luarea măsurii arestului la "(5) Luarea măsurii arestului la
judecată domiciliu faţă de persoana faţă de domiciliu faţă de persoana faţă de
care mai fusesedispusă o măsură care mai fusese dispusă o măsură
preventivă privativă de libertate, nu se preventivă privativă de libertate, cu
poate baza pe aceleaşi temeiuri care excepţia reţinerii, nu se poate baza
au fundamentat dispunerea primei pe aceleaşi temeiuri care au
măsuri preventive privative delibertate, fundamentat dispunerea primei
în lipsa unor temeiuri noi care fac măsuri preventive privative de
necesară privarea sa de libertate." libertate, în lipsa unor temeiuri noi
care fac necesară privarea sa de
libertate."
CSM, Comisia

164. Art. 221 - Conţinutul măsurii La articolul 221, alineatul (2),


arestului la domiciliu litera a) se modifică şi va avea Nemodificat.
(2) Pe durata arestului la următorul cuprins:
domiciliu, inculpatul are (2) Pe durata arestului la domiciliu,
următoarele obligaţii: inculpatul are următoarele obligaţii:
a) să se prezinte în faţa organului a) să se prezinte în faţa organului de
de urmărire penală, a judecătorului urmărire penală, a judecătorului de
de drepturi şi libertăţi, a drepturi şi libertăţi sau a instanţei de
judecătorului de cameră judecată ori de câte ori este chemat;
preliminară sau a instanţei de La articolul 221, alineatele (3), (6)-
judecată ori de câte ori este (9) şi (11) se modifică şi vor avea

100
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
chemat; următorul cuprins:
b) să nu comunice cu persoana (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi
vătămată sau membrii de familie ai sau instanţa de judecată poate
acesteia, cu alţi participanţi la dispune ca pe durata arestului la
comiterea infracţiunii, cu martorii domiciliu inculpatul să poarte
ori experţii, precum şi cu alte permanent un sistem electronic de
persoane stabilite de organul supraveghere.
judiciar. ……………………………………
(3) Judecătorul de drepturi şi (6) La cererea scrisă şi motivată a
libertăţi, judecătorul de cameră inculpatului, judecătorul de drepturi
preliminară sau instanţa de şi libertăţi sau instanţa de judecată,
judecată poate dispune ca pe prin încheiere, îi poate permite
durata arestului la domiciliu acestuia părăsirea imobilului pentru
inculpatul să poarte permanent un prezentarea la locul de muncă, la
sistem electronic de supraveghere. cursuri de învăţământ sau de
……………………………… pregătire profesională ori la alte
(6) La cererea scrisă şi motivată a activităţi similare sau pentru
inculpatului, judecătorul de procurarea mijloacelor esenţiale de
drepturi şi libertăţi, judecătorul existenţă, precum şi în alte situaţii
de cameră preliminară sau temeinic justificate, pentru o
instanţa de judecată, prin perioadă determinată de timp, dacă
încheiere, îi poate permite acestuia acest lucru este necesar pentru
părăsirea imobilului pentru realizarea unor drepturi ori interese
prezentarea la locul de muncă, la legitime ale inculpatului.
cursuri de învăţământ sau de
pregătire profesională ori la alte (7) În cazuri urgente, pentru motive
activităţi similare sau pentru întemeiate, inculpatul poate părăsi
procurarea mijloacelor esenţiale de imobilul, fără permisiunea
existenţă, precum şi în alte situaţii judecătorului de drepturi şi libertăţi
temeinic justificate, pentru o sau a instanţei de judecată, pe durata
perioadă determinată de timp, dacă de timp strict necesară, informând
acest lucru este necesar pentru imediat despre aceasta instituţia,

101
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
realizarea unor drepturi ori organul sau autoritatea desemnată cu
interese legitime ale inculpatului. supravegherea sa şi organul judiciar
(7) În cazuri urgente, pentru care a luat măsura arestului la
motive întemeiate, inculpatul domiciliu ori în faţa căruia se află
poate părăsi imobilul, fără cauza.
permisiunea judecătorului de
drepturi şi libertăţi, a (8) Copia încheierii judecătorului de
judecătorului de cameră drepturi şi libertăţi sau a instanţei de
preliminară sau a instanţei de judecată prin care s-a luat măsura
judecată, pe durata de timp strict arestului la domiciliu se comunică,
necesară, informând imediat de îndată, inculpatului şi instituţiei,
despre aceasta instituţia, organul organului sau autorităţii desemnate
sau autoritatea desemnată cu cu supravegherea sa, organului de
supravegherea sa şi organul poliţie în a cărei circumscripţie
judiciar care a luat măsura locuieşte acesta, serviciului public
arestului la domiciliu ori în faţa comunitar de evidenţă a persoanelor
căruia se află cauza. şi organelor de frontieră.
(8) Copia încheierii judecătorului
de drepturi şi libertăţi, a (9) Instituţia, organul sau autoritatea
judecătorului de cameră desemnate de organul judiciar care a
preliminară sau a instanţei de dispus arestul la domiciliu verifică
judecată prin care s-a luat măsura periodic respectarea măsurii şi a
arestului la domiciliu se comunică, obligaţiilor de către inculpat, iar în
de îndată, inculpatului şi cazul în care constată încălcări ale
instituţiei, organului sau autorităţii acestora, sesizează de îndată
desemnate cu supravegherea sa, procurorul, în cursul urmăririi
organului de poliţie în a cărei penale, sau instanţa de judecată, în
circumscripţie locuieşte acesta, cursul judecăţii.
serviciului public comunitar de …………………………………
evidenţă a persoanelor şi organelor
de frontieră. (11) În cazul în care inculpatul
(9) Instituţia, organul sau încalcă cu rea-credinţă măsura

102
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
autoritatea desemnate de organul arestului la domiciliu sau obligaţiile
judiciar care a dispus arestul la care îi revin ori există probe sau
domiciliu verifică periodic indicii temeinice că a săvârşit cu
respectarea măsurii şi a obligaţiilor intenţie o nouă infracţiune pentru
de către inculpat, iar în cazul în care s-a dispus punerea în mişcare a
care constată încălcări ale acestora, acţiunii penale împotriva sa,
sesizează de îndată procurorul, în judecătorul de drepturi şi libertăţi ori
cursul urmăririi penale, instanţa de judecată, la cererea
judecătorul de cameră motivată a procurorului sau din
preliminară, în procedura de oficiu, poate dispune înlocuirea
cameră preliminară, sau instanţa arestului la domiciliu cu măsura
de judecată, în cursul judecăţii. arestării preventive, în condiţiile
…………………………………… prevăzute de lege.”
(11) În cazul în care inculpatul CSM, Ministerul Justiției preluat de
încalcă cu rea-credinţă măsura PSD, ALDE și UDMR
arestului la domiciliu sau
obligaţiile care îi revin ori există
suspiciunea rezonabilă că a
săvârşit cu intenţie o nouă
infracţiune pentru care s-a dispus
punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, judecătorul de
drepturi şi libertăţi, judecătorul
de cameră preliminară ori
instanţa de judecată, la cererea
motivată a procurorului sau din
oficiu, poate dispune înlocuirea
arestului la domiciliu cu măsura
arestării preventive, în condiţiile
prevăzute de lege.
165. Art. 222 - Durata arestului la La articolul 222, alineatul (12) se Nemodificat.
domiciliu modifică şi va avea următorul

103
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
………………………………… cuprins:
(12) În procedura de cameră „(12) În cursul judecăţii, măsura
preliminară şi în cursul judecăţii, arestului la domiciliu poate fi dispusă
măsura arestului la domiciliu poate pe o perioadă de cel mult 30 de zile.
fi dispusă pe o perioadă de cel Dispoziţiile art. 239 se aplică în mod
mult 30 de zile. Dispoziţiile art. corespunzător.”
239 se aplică în mod CSM, Ministerul Justiției, preluat
corespunzător. de PSD, ALDE și UDMR

166. Art. 223 - Condiţiile şi cazurile La articolul 223, alineatul (1) se Nemodificat.
de aplicare a măsurii arestării modifică şi va avea următorul
preventive cuprins:
(1) Măsura arestării preventive „(1) Măsura arestării preventive
poate fi luată de către judecătorul poate fi luată de către judecătorul de
de drepturi şi libertăţi, în cursul drepturi şi libertăţi, în cursul
urmăririi penale, de către urmăririi penale, sau de către instanţa
judecătorul de cameră de judecată în faţa căreia se află
preliminară, în procedura de cauza, în cursul judecăţii, numai dacă
cameră preliminară, sau de către din probe rezultă indicii temeinice
instanţa de judecată în faţa căreia că inculpatul a săvârşit o infracţiune
se află cauza, în cursul judecăţii, şi există una dintre următoarele
numai dacă din probe rezultă situaţii:
suspiciunea rezonabilă că a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în
inculpatul a săvârşit o infracţiune scopul de a se sustrage de la
şi există una dintre următoarele urmărirea penală sau de la judecată,
situaţii: ori a făcut pregătiri de orice natură
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, pentru astfel de acte;
în scopul de a se sustrage de la b) inculpatul încearcă să influenţeze
urmărirea penală sau de la un alt participant la comiterea
judecată, ori a făcut pregătiri de infracţiunii, un martor ori un expert
orice natură pentru astfel de acte; sau să distrugă, să altereze, să
b) inculpatul încearcă să ascundă ori să sustragă mijloace

104
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
influenţeze un alt participant la materiale de probă sau să determine
comiterea infracţiunii, un martor o altă persoană să aibă un astfel de
ori un expert sau să distrugă, să comportament;
altereze, să ascundă ori să sustragă c) inculpatul exercită presiuni asupra
mijloace materiale de probă sau să persoanei vătămate sau încearcă să
determine o altă persoană să aibă realizeze o înţelegere frauduloasă cu
un astfel de comportament; aceasta;
c) inculpatul exercită presiuni d) că, după punerea în mişcare a
asupra persoanei vătămate sau acţiunii penale împotriva sa,
încearcă să realizeze o înţelegere inculpatul a săvârşit cu intenţie o
frauduloasă cu aceasta; nouă infracţiune sau pregăteşte
d) există suspiciunea rezonabilă săvârşirea unei noi infracţiuni.”
că, după punerea în mişcare a CSM, Ministerul Justiției, preluat
acţiunii penale împotriva sa, de PSD, ALDE și UDMR
inculpatul a săvârşit cu intenţie o
nouă infracţiune sau pregăteşte
săvârşirea unei noi infracţiuni.

167. Art. 223 - Condiţiile şi cazurile 59. Alineatul (2) al articolului 223 se Alineatul (2) al articolului 223 se Nemodificat.
de aplicare a măsurii arestării modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
preventive cuprins: cuprins:
(2) Măsura arestării preventive a „(2) Măsura arestării preventive a „(2) Măsura arestării preventive a
inculpatului poate fi luată şi dacă inculpatului poate fi luată şi dacă din inculpatului poate fi luată şi dacă din
din probe rezultă suspiciunea probe rezultă suspiciunea rezonabilă probe rezultă că acesta a săvârșit o
rezonabilă că acesta a săvârşit o că acesta a săvârșit o infracțiune infracțiune intenționată contra vieții,
infracţiune intenţionată contra intenționată contra vieții, o infracțiune o infracțiune prin care s-a cauzat
vieţii, o infracţiune prin care s-a prin care s-a cauzat vătămarea vătămarea corporala sau moartea
cauzat vătămarea corporală sau corporala sau moartea unei persoane, unei persoane, o infracțiune contra
moartea unei persoane, o o infracțiune contra securității securității naționale prevăzută de
infracţiune contra securităţii naționale prevăzută de Codul penal si Codul penal si alte legi speciale, o
naţionale prevăzută de Codul alte legi speciale, o infracțiune de infracțiune de corupție, o infracțiune
penal şi alte legi speciale, o corupție, o infracțiune de trafic de de trafic i li ci t de droguri, trafic

105
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
infracţiune de trafic de droguri, de stupefiante, trafic de arme, trafic de de persoane, de terorism şi care
efectuare de operaţiuni ilegale cu persoane, de terorism şi care vizează vizează acte de terorism, falsificare
precursori sau cu alte produse acte de terorism, falsificare de monede de monede ori alte valori, șantaj,
susceptibile de a avea efecte ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de viol, lipsire de libertate, ultraj, ultraj
psihoactive, o infracţiune privind libertate, ultraj, ultraj judiciar sau o judiciar tâlhărie, pirateria comise
nerespectarea regimului armelor, altă infracțiune comisă cu violență si, prin amenințare, infracțiuni contra
muniţiilor, materialelor nucleare şi cumulativ, pe baza evaluării gravității capacității de luptă a forțelor
al materiilor explozive şi al faptei, a modului si a circumstanțelor armate, infracțiuni de genocid,
precursorilor de explozivi de comitere a acesteia, a anturajului şi contra umanității și de război,
restricţionaţi, trafic şi exploatarea a mediului din care acesta provine, a constituirea unui grup infracțional
persoanelor vulnerabile, acte de antecedentelor penale si a altor organizat, furt, distrugere
terorism, spălare a banilor, împrejurări privitoare la persoana calificată, delapidare, infracțiuni
falsificare de monede, timbre sau acestuia, se constata ca privarea sa de electorale, infracțiuni contra
de alte valori, şantaj, viol, lipsire libertate este absolut necesara pentru siguranței și circulației pe
de libertate în mod ilegal, evaziune înlăturarea unei stări de pericol concret drumurile publice, contra
fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o pentru ordinea publica”. înfăptuirii justiției, proxenetism,
infracţiune de corupţie, o actul sexual cu un minor,
infracţiune săvârşită prin sisteme agresiunea sexuală prin
informatice sau mijloace de amenințare, nerespectarea
comunicare electronică sau o altă regimului armelor, munițiilor,
infracţiune pentru care legea nerespectarea regimului
prevede pedeapsa închisorii de 5 materialelor nucleare,
ani ori mai mare şi, pe baza nerespectarea regimului materiilor
evaluării gravităţii faptei, a explozive, traficul și exploatarea
modului şi a circumstanţelor de persoanelor vulnerabile, efectuarea
comitere a acesteia, a anturajului şi de operațiuni ilegale cu precursori
a mediului din care acesta provine, sau cu alte produse susceptibile de
a antecedentelor penale şi a altor a avea efecte psihoactive sau o altă
împrejurări privitoare la persoana infracțiune comisă cu violență si,
acestuia, se constată că privarea sa cumulativ, pe baza evaluării
de libertate este necesară pentru gravității faptei, a modului si a
înlăturarea unei stări de pericol circumstanțelor de comitere a

106
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pentru ordinea publică. acesteia, a anturajului şi a mediului
din care acesta provine, a
antecedentelor penale si a altor
împrejurări privitoare la persoana
acestuia, se constata ca privarea sa
de libertate este absolut necesara
pentru înlăturarea unei stări de
pericol concret pentru ordinea
publica”.
PSD

168. Art. 223 - Condiţiile şi cazurile 60. La articolul 223, după alineatul Se elimină. La articolul 223, după
de aplicare a măsurii arestării (2) se introduce un nou alineat, PSD, USR alineatul (2) se introduce
preventive alin. (3), cu următorul cuprins: un nou alineat, alin. (3),
„(3) Pentru aprecierea stării de pericol cu următorul cuprins:
concret pentru ordinea publică prin „(3) Pentru aprecierea stării
propunerea de arestare preventivă şi în de pericol concret pentru
hotărârea judecătorească prin care se ordinea publică prin
dispune această măsură preventivă propunerea de arestare
trebuie indicate circumstanţe reale şi preventivă şi în hotărârea
personale din care să rezulte judecătorească prin care se
ameninţarea efectivă, reală si iminentă dispune această măsură
asupra ordinii publice. În justificarea preventivă trebuie indicate
unei astfel de măsuri nu pot fi circumstanţe reale şi
invocate şi reţinute argumente generale personale din care să rezulte
şi abstracte.” ameninţarea efectivă, reală si
iminentă asupra ordinii
publice. În justificarea unei
astfel de măsuri nu pot fi
invocate şi reţinute
argumente generale şi
abstracte.”

107
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
PSD
169. Art. 226: Admiterea propunerii 61. La articolul 226, după alineatul Nemodificat. Nemodificat.
de arestare preventivă în cursul (1) se introduce un nou alineat, alin.
urmăririi penale (11), cu următorul cuprins:
(1) Judecătorul de drepturi şi (11) Judecătorul care a dispus măsura
libertăţi, dacă apreciază că sunt arestului preventiv trebuie să motiveze
întrunite condiţiile prevăzute de măsura luată, justificând în concret
lege, admite propunerea inclusiv modalitatea prin care se
procurorului şi dispune arestarea înlătură starea de pericol concret adusă
preventivă a inculpatului, prin ordinii publice.”
încheiere motivată.
170. Articolul 228 Încunoştinţarea La articolul 228 alineatul (1) se Nemodificat.
despre arestarea preventivă şi modifică și va avea următorul
locul de deţinere a inculpatului cuprins:
arestat preventiv „(1) După luarea măsurii inculpatului
(1) Abrogat. i se aduc la cunoștiință, de îndată în
limba pe care o înțelege, motivele
pentru care s-a dispus arestarea
preventivă. ”
Márton Árpád, deputat UDMR

171. Art. 231 - Executarea La articolul 231, alineatul (4) se Nemodificat.


mandatului de arestare modifică şi va avea următorul
preventivă emis în lipsa cuprins:
inculpatului „(4) Organul de poliţie procedează la
(4) Organul de poliţie procedează arestarea persoanei arătate în mandat,
la arestarea persoanei arătate în căreia îi predă un exemplar al
mandat, căreia îi predă un acestuia, într-una din formele
exemplar al acestuia, într-una din prevăzute la alin. (1) sau (2), după
formele prevăzute la alin. (1) sau care o conduce în cel mult 24 de ore
(2), după care o conduce în cel la judecătorul de drepturi şi libertăţi
mult 24 de ore la judecătorul de care a dispus măsura arestării

108
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
drepturi şi libertăţi care a dispus preventive ori la completul la care se
măsura arestării preventive sau, află spre soluţionare dosarul cauzei.
după caz, la judecătorul de CSM, Ministerul Justiției preluat de
cameră preliminară ori PSD, ALDE și UDMR
completul la care se află spre
soluţionare dosarul cauzei.

172. Articolul 231 Executarea La articolul 231, alineatul (5) se Nemodificat.


mandatului de arestare modifică şi va avea următorul
preventivă emis în lipsa cuprins:
inculpatului (5) În vederea executării mandatului
(5) În vederea executării de arestare preventivă, organul de
mandatului de arestare preventivă, poliţie poate pătrunde în domiciliul
organul de poliţie poate pătrunde sau reşedinţa oricărei persoane fizice,
în domiciliul sau reşedinţa oricărei fără învoirea acesteia, precum şi în
persoane fizice, fără învoirea sediul oricărei persoane juridice, fără
acesteia, precum şi în sediul învoirea reprezentantului legal al
oricărei persoane juridice, fără acesteia, dacă există indicii
învoirea reprezentantului legal al temeinice din care să rezulte că
acesteia, dacă există indicii persoana din mandat se află în
temeinice din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa respectivă.
bănuiala rezonabilă că persoana Ministerul Justiției, preluat de
din mandat se află în domiciliul PSD, ALDE și UDMR
sau reşedinţa respectivă.

173. Articolul 231 Executarea La articolul 231, alineatul (6) se Nemodificat.


mandatului de arestare modifică şi va avea următorul
preventivă emis în lipsa cuprins:
inculpatului (6) În cazul în care arestarea
(6) În cazul în care arestarea preventivă a inculpatului a fost
preventivă a inculpatului a fost dispusă în lipsă din cauza stării
dispusă în lipsă din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră

109
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate, inculpatul
sau stare de necesitate, inculpatul este prezentat, la încetarea acestor
este prezentat, la încetarea acestor motive, judecătorului de drepturi şi
motive, judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura ori, după
libertăţi care a luat măsura ori, caz, completului la care se află spre
după caz, judecătorului de soluţionare dosarul cauzei.”
cameră preliminară sau CSM, Ministerul Justiției preluat de
completului la care se află spre PSD, ALDE și UDMR
soluţionare dosarul cauzei.

174. Art. 235 Procedura prelungirii 62. Alineatul (1) al articolului 235 se Alineatul (1) al articolului 235 se Nemodificat.
arestării preventive în cursul modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
urmăririi penale cuprins: cuprins:
(1) Propunerea de prelungire a „(1) Propunerea de prelungire a „(1) Propunerea de prelungire a
arestării preventive împreună cu arestării preventive împreună cu arestării preventive împreună cu
dosarul cauzei se depun la dosarul cauzei se depun la judecătorul dosarul cauzei se depun la
judecătorul de drepturi şi libertăţi de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 5 judecătorul de drepturi şi libertăţi cu
cu cel puţin 5 zile înainte de zile înainte de expirarea duratei cel puţin 5 zile înainte de expirarea
expirarea duratei arestării arestării preventive, sub sancţiunea duratei arestării preventive, sub
preventive. prevăzută de dispoziţiile art. 268 sancţiunea prevăzută de dispoziţiile
alin.(1) și eliberarea de îndată a art. 268 alin.(1).”
inculpatului.” PSD, ALDE și UDMR

175. Art. 238 - Arestarea preventivă Articolul 238 se modifică şi va avea Nemodificat.
a inculpatului în procedura de următorul cuprins:
cameră preliminară şi în cursul „Art. 238 - Arestarea preventivă a
judecăţii inculpatului în cursul judecăţii
(1) Arestarea preventivă a (1) Arestarea preventivă a
inculpatului poate fi dispusă în inculpatului poate fi dispusă în cursul
procedura de cameră judecăţii, de către instanţa de
preliminară şi în cursul judecăţii, judecată în faţa căreia se află cauza,
de către judecătorul de cameră din oficiu ori la propunerea motivată

110
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
preliminară sau de către instanţa a procurorului, pentru o perioadă de
de judecată în faţa căreia se află cel mult 30 de zile, pentru aceleaşi
cauza, din oficiu ori la propunerea temeiuri şi în aceleaşi condiţii ca şi
motivată a procurorului, pentru o arestarea preventivă dispusă de către
perioadă de cel mult 30 de zile, judecătorul de drepturi şi libertăţi în
pentru aceleaşi temeiuri şi în cursul urmăririi penale. Dispoziţiile
aceleaşi condiţii ca şi arestarea art. 225 - 232 se aplică în mod
preventivă dispusă de către corespunzător.
judecătorul de drepturi şi libertăţi
în cursul urmăririi penale. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se
Dispoziţiile art. 225 - 232 se aplică poate dispune de către instanţa de
în mod corespunzător. judecată în compunerea prevăzută de
(2) În cursul judecăţii, măsura lege. În acest caz, mandatul de
prevăzută la alin. (1) se poate arestare preventivă este emis de către
dispune de către instanţa de preşedintele completului.
judecată în compunerea prevăzută
de lege. În acest caz, mandatul de (3) Faţă de inculpatul care a mai fost
arestare preventivă este emis de anterior arestat preventiv în aceeaşi
către preşedintele completului. cauză, în cursul urmăririi penale sau
(3) Faţă de inculpatul care a mai al judecăţii, se poate dispune din nou
fost anterior arestat preventiv în această măsură numai dacă au
aceeaşi cauză, în cursul urmăririi intervenit temeiuri noi care fac
penale, al procedurii de cameră necesară privarea sa de libertate.”
preliminară sau al judecăţii, se CSM, Ministerul Justiției preluat de
poate dispune din nou această PSD, ALDE și UDMR
măsură numai dacă au intervenit
temeiuri noi care fac necesară
privarea sa de libertate.
176. Art. 239 - Durata maximă a La articolul 239, alineatul (2) se Nemodificat.
arestării preventive a modifică şi va avea următorul
inculpatului în cursul judecăţii cuprins:
în primă instanţă „(2) Termenele prevăzute la alin. (1)

111
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(2) Termenele prevăzute la alin. curg de la data sesizării instanţei de
(1) curg de la data sesizării judecată, în cazul în care inculpatul
instanţei de judecată, în cazul în se află în stare de arest preventiv, şi,
care inculpatul se află în stare de respectiv, de la data punerii în
arest preventiv, şi, respectiv, de la executare a măsurii, când faţă de
data punerii în executare a măsurii, acesta s-a dispus arestarea preventivă
când faţă de acesta s-a dispus în cursul judecăţii sau în lipsă.”
arestarea preventivă în procedura
de cameră preliminară sau în CSM, Ministerul Justiției, preluat
cursul judecăţii sau în lipsă. de PSD, ALDE și UDMR
(3) La expirarea termenelor
prevăzute la alin. (1), instanţa de
judecată poate dispune luarea unei
alte măsuri preventive, în
condiţiile legii.
177. Art. 240 - Tratamentul medical La articolul 240, alineatul (1) se Nemodificat.
sub pază permanentă modifică şi va avea următorul
(1) În cazul în care, pe baza actelor cuprins:
medicale, se constată că cel arestat „(1) În cazul în care, pe baza actelor
preventiv suferă de o boală care nu medicale, se constată că cel arestat
poate fi tratată în reţeaua medicală preventiv suferă de o boală care nu
a Administraţiei Naţionale a poate fi tratată în reţeaua medicală a
Penitenciarelor, administraţia Administraţiei Naţionale a
locului de deţinere dispune Penitenciarelor, administraţia locului
efectuarea tratamentului sub pază de deţinere dispune efectuarea
permanentă în reţeaua medicală a tratamentului sub pază permanentă în
Ministerului Sănătăţii. Motivele reţeaua medicală a Ministerului
care au determinat luarea acestei Sănătăţii. Motivele care au
măsuri sunt comunicate de îndată determinat luarea acestei măsuri sunt
procurorului, în cursul urmăririi comunicate de îndată procurorului, în
penale, judecătorului de cameră cursul urmăririi penale, sau instanţei
preliminară, în cursul acestei de judecată, în cursul judecăţii.”

112
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
proceduri, sau instanţei de CSM, Ministerul Justiției, preluat
judecată, în cursul judecăţii. de PSD, ALDE și UDMR

178. Art. 241 - Încetarea de drept a La articolul 241, alineatele (2) şi (3) Nemodificat.
măsurilor preventive se modifică şi vor avea următorul
(2) Organul judiciar care a dispus cuprins:
această măsură sau, după caz, „(2) Organul judiciar care a dispus
procurorul, judecătorul de drepturi această măsură sau, după caz,
şi libertăţi, judecătorul de procurorul, judecătorul de drepturi şi
cameră preliminară ori instanţa libertăţi ori instanţa de judecată în
de judecată în faţa căreia se află faţa căreia se află cauza constată,
cauza constată, prin ordonanţă sau prin ordonanţă sau încheiere, din
încheiere, din oficiu, la cerere sau oficiu, la cerere sau la sesizarea
la sesizarea administraţiei locului administraţiei locului de deţinere,
de deţinere, încetarea de drept a încetarea de drept a măsurii
măsurii preventive, dispunând, în preventive, dispunând, în cazul celui
cazul celui reţinut sau arestat reţinut sau arestat preventiv, punerea
preventiv, punerea de îndată în de îndată în libertate, dacă nu este
libertate, dacă nu este reţinut ori reţinut ori arestat în altă cauză.
arestat în altă cauză. (3) Judecătorul de drepturi şi
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa de judecată se
libertăţi, judecătorul de cameră pronunţă, prin încheiere motivată,
preliminară sau instanţa de asupra încetării de drept a măsurii
judecată se pronunţă, prin preventive chiar şi în lipsa
încheiere motivată, asupra încetării inculpatului. Asistenţa juridică a
de drept a măsurii preventive chiar inculpatului şi participarea
şi în lipsa inculpatului. Asistenţa procurorului sunt obligatorii.”
juridică a inculpatului şi CSM, Ministerul Justiției preluat de
participarea procurorului sunt PSD, ALDE și UDMR
obligatorii.

179. Art. 242 Revocarea măsurilor 63. Alineatul (3) al articolului 242 se Nemodificat. Nemodificat.

113
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
preventive şi înlocuirea unei modifică şi va avea următorul
măsuri preventive cu o altă cuprins:
măsură preventivă „(3) Măsura preventiva se înlocuiește,
(3) Măsura preventivă se din oficiu sau la cerere, cu o măsura
înlocuieşte, din oficiu sau la preventiva mai grea, daca sunt
cerere, cu o măsură preventivă mai îndeplinite condițiile prevăzute de lege
grea, dacă sunt îndeplinite pentru luarea acesteia, s-au schimbat
condiţiile prevăzute de lege pentru temeiurile care au determinat luarea
luarea acesteia şi, în urma măsurii şi, în urma evaluării
evaluării împrejurărilor concrete împrejurărilor concrete ale cauzei şi a
ale cauzei şi a conduitei procesuale conduitei procesuale a inculpatului, se
a inculpatului, se apreciază că apreciază că măsura preventiva mai
măsura preventivă mai grea este grea este absolut necesara pentru
necesară pentru realizarea scopului realizarea scopului prevăzut la art. 202
prevăzut la art. 202 alin. (1). alin. (1).”

180. Articolul 242 Revocarea La articolul 242, alineatul (41) se Nemodificat.


măsurilor preventive şi modifică și va avea următorul
înlocuirea unei măsuri cuprins:
preventive cu o altă măsură (41)În cursul urmăririi penale,
preventivă revocarea măsurilor preventive ale
(41) În cursul urmăririi penale, controlului judiciar şi controlului
revocarea măsurilor preventive ale judiciar pe cauţiune, precum şi
controlului judiciar şi controlului înlocuirea acestor măsuri între ele se
judiciar pe cauţiune, precum şi dispun de procuror, dacă aceasta nu
înlocuirea acestor măsuri între ele a fost luată de către judecătorul de
se dispun de procuror, chiar dacă drepturi şi libertăţi. La înlocuirea
măsura a fost luată de către măsurii preventive a controlului
judecătorul de drepturi şi libertăţi. judiciar cu măsura controlului
La înlocuirea măsurii preventive a judiciar pe cauţiune, dispoziţiile art.
controlului judiciar cu măsura 216 alin. (1) şi (3) şi art. 217 se
controlului judiciar pe cauţiune, aplică în mod corespunzător.

114
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
dispoziţiile art. 216 alin. (1) şi (3) Márton Árpád, deputat UDMR
şi art. 217 se aplică în mod
corespunzător.

181. Art. 242 - Revocarea măsurilor Nemodificat.


preventive şi înlocuirea unei La articolul 242, alineatele (5), (7),
măsuri preventive cu o altă (10)-(12) se modifică şi vor avea
măsură preventivă următorul cuprins:
(5) Cererea de revocare sau „(5) Cererea de revocare sau
înlocuire a măsurii preventive înlocuire a măsurii preventive
formulată de inculpat se adresează, formulată de inculpat se adresează, în
în scris, procurorului, scris, procurorului, judecătorului de
judecătorului de drepturi şi drepturi şi libertăţi sau instanţei de
libertăţi, judecătorului de cameră judecată, după caz.
preliminară sau instanţei de ……………………………………
judecată, după caz. (7) În vederea soluţionării cererii,
………………………………… judecătorul de drepturi şi libertăţi sau
(7) În vederea soluţionării cererii, instanţa de judecată fixează data de
judecătorul de drepturi şi libertăţi, soluţionare a acesteia şi dispune
judecătorul de cameră citarea inculpatului.
preliminară sau instanţa de ………………………………………
judecată fixează data de (10) Dacă cererea are ca obiect
soluţionare a acesteia şi dispune înlocuirea măsurii arestării
citarea inculpatului. preventive sau a măsurii arestului la
……………………………… domiciliu cu măsura controlului
(10) Dacă cererea are ca obiect judiciar pe cauţiune, dacă găseşte
înlocuirea măsurii arestării cererea întemeiată, judecătorul de
preventive sau a măsurii arestului drepturi şi libertăţi sau instanţa de
la domiciliu cu măsura controlului judecată, prin încheiere, dată în
judiciar pe cauţiune, dacă găseşte camera de consiliu, admite în
cererea întemeiată, judecătorul de principiu cererea şi stabileşte
drepturi şi libertăţi, judecătorul valoarea cauţiunii, acordând

115
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de cameră preliminară sau inculpatului termen pentru depunerea
instanţa de judecată, prin ei.
încheiere, dată în camera de
consiliu, admite în principiu (11) Dacă se depune cauţiunea în
cererea şi stabileşte valoarea termenul fixat, judecătorul de
cauţiunii, acordând inculpatului drepturi şi libertăţi sau instanţa de
termen pentru depunerea ei. judecată, prin încheiere dată în
(11) Dacă se depune cauţiunea în camera de consiliu, admite cererea de
termenul fixat, judecătorul de înlocuire a măsurii preventive cu
drepturi şi libertăţi, judecătorul măsura controlului judiciar pe
de cameră preliminară sau cauţiune, stabileşte obligaţiile ce vor
instanţa de judecată, prin încheiere reveni inculpatului pe durata măsurii
dată în camera de consiliu, admite şi dispune punerea de îndată în
cererea de înlocuire a măsurii libertate a inculpatului, dacă nu este
preventive cu măsura controlului arestat în altă cauză.
judiciar pe cauţiune, stabileşte
obligaţiile ce vor reveni (12) Dacă nu se depune cauţiunea în
inculpatului pe durata măsurii şi termenul fixat, judecătorul de
dispune punerea de îndată în drepturi şi libertăţi sau instanţa de
libertate a inculpatului, dacă nu judecată, prin încheiere dată în
este arestat în altă cauză. camera de consiliu, în lipsa
(12) Dacă nu se depune cauţiunea inculpatului şi a procurorului,
în termenul fixat, judecătorul de respinge ca neîntemeiată cererea
drepturi şi libertăţi, judecătorul formulată de inculpat.”
de cameră preliminară sau CSM, Ministerul justiției, preluat de
instanţa de judecată, prin încheiere PSD, ALDE și UDMR
dată în camera de consiliu, în lipsa
inculpatului şi a procurorului,
respinge ca neîntemeiată cererea
formulată de inculpat.

182. Art. 245 - Condiţiile de aplicare La articolul 245, alineatele (1) şi (3) Nemodificat.

116
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
şi conţinutul măsurii se modifică şi vor avea următorul
(1) Judecătorul de drepturi şi cuprins:
libertăţi, pe durata urmăririi „(1) Judecătorul de drepturi şi
penale, judecătorul de cameră libertăţi, pe durata urmăririi penale,
preliminară, în cursul sau instanţa, în cursul judecăţii, poate
procedurii de cameră dispune obligarea provizorie la
preliminară, sau instanţa, în tratament medical a suspectului sau
cursul judecăţii, poate dispune inculpatului, dacă se află în situaţia
obligarea provizorie la tratament prevăzută de art. 109 alin. (1) din
medical a suspectului sau Codul penal.
inculpatului, dacă se află în ………………………………
situaţia prevăzută de art. 109 alin. (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi
(1) din Codul penal. se pronunţă asupra măsurii prevăzute
(3) Judecătorul de drepturi şi la alin. (1) în camera de consiliu, prin
libertăţi şi judecătorul de cameră încheiere motivată. Instanţa se
preliminară se pronunţă asupra pronunţă asupra măsurii prin
măsurii prevăzute la alin. (1) în încheiere motivată.”
camera de consiliu, prin încheiere CSM, Ministerul Justiției, preluat
motivată. Instanţa se pronunţă de PSD, ALDE și UDMR
asupra măsurii prin încheiere
motivată.
183. Art. 246 - Procedura de aplicare La articolul 246, alineatele (1), (9), Nemodificat.
şi de ridicare a măsurii (10) și (12) se modifică şi vor avea
(1) În cursul urmăririi penale sau următorul cuprins:
al procedurii de cameră „(1) În cursul urmăririi penale, dacă
preliminară, dacă apreciază că apreciază că sunt întrunite condiţiile
sunt întrunite condiţiile prevăzute prevăzute de lege, procurorul
de lege, procurorul înaintează înaintează judecătorului de drepturi
judecătorului de drepturi şi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar
libertăţi sau judecătorului de reveni competenţa să judece cauza în
cameră preliminară de la instanţa primă instanţă o propunere motivată
căreia i-ar reveni competenţa să de luare faţă de inculpat a măsurii

117
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
judece cauza în primă instanţă o obligării provizorii la tratament
propunere motivată de luare faţă medical.
de inculpat a măsurii obligării ……………………………………
provizorii la tratament medical. (9) În cazul când după dispunerea
.................................................... măsurii s-a produs însănătoşirea
(9) În cazul când după dispunerea suspectului sau inculpatului ori a
măsurii s-a produs însănătoşirea intervenit o ameliorare a stării sale de
suspectului sau inculpatului ori a sănătate care înlătură starea de
intervenit o ameliorare a stării sale pericol pentru siguranţa publică,
de sănătate care înlătură starea de judecătorul de drepturi şi libertăţi
pericol pentru siguranţa publică, care a luat măsura dispune, la
judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizarea procurorului ori a
sau judecătorul de cameră medicului de specialitate sau la
preliminară care a luat măsura cererea suspectului ori inculpatului
dispune, la sesizarea procurorului sau a unui membru de familie al
ori a medicului de specialitate sau acestuia, ridicarea măsurii luate.
la cererea suspectului ori Dispoziţiile alin. (2) - (7) se aplică în
inculpatului sau a unui membru de mod corespunzător.
familie al acestuia, ridicarea (10) Dacă după dispunerea măsurii a
măsurii luate. Dispoziţiile alin. (2) fost sesizată instanţa prin
-(7) se aplică în mod rechizitoriu, ridicarea acesteia,
corespunzător. potrivit alin. (9), se dispune de către
(10) Dacă după dispunerea instanţa de judecată în faţa căreia se
măsurii a fost sesizată instanţa prin află cauza.
rechizitoriu, ridicarea acesteia, ...........................................................
potrivit alin. (9), se dispune de (12) Dacă suspectul sau inculpatul
către judecătorul de cameră încalcă cu rea-credinţă măsura
preliminară sau, după caz, de obligării provizorii la tratament
către instanţa de judecată în faţa medical, judecătorul de drepturi şi
căreia se află cauza. libertăţi sau instanţa care a luat
................................................... măsura ori în faţa căreia se află cauza
(12) Dacă suspectul sau inculpatul dispune, la sesizarea procurorului sau

118
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
încalcă cu rea-credinţă măsura a medicului de specialitate ori din
obligării provizorii la tratament oficiu, internarea medicală provizorie
medical, judecătorul de drepturi şi a suspectului sau inculpatului, în
libertăţi, judecătorul de cameră condiţiile prevăzute la art. 247.
preliminară sau instanţa care a CSM, Ministerul Justiției, preluat
luat măsura ori în faţa căreia se de PSD, ALDE și UDMR
află cauza dispune, la sesizarea
procurorului sau a medicului de
specialitate ori din oficiu,
internarea medicală provizorie a
suspectului sau inculpatului, în
condiţiile prevăzute la art. 247.

184. Art. 246 - Procedura de aplicare La articolul 246, alineatul (13) se Nemodificat.
şi de ridicare a măsurii modifică şi va avea următorul
(13) În cazul în care dispune o cuprins:
soluţie de netrimitere în judecată, (13) În cazul în care dispune o
procurorul sesizează judecătorul soluţie de netrimitere în judecată,
de cameră preliminară pentru procurorul sesizează instanţa pentru
confirmarea ori, după caz, luarea, confirmarea ori, după caz,
înlocuirea sau încetarea măsurii. înlocuirea sau încetarea măsurii.
Acesta, în camera de consiliu, cu Instanţa, în camera de consiliu, cu
participarea procurorului, ascultă, participarea procurorului, ascultă,
dacă este posibil, persoana supusă dacă este posibil, persoana supusă
măsurii provizorii, în prezenţa măsurii provizorii, în prezenţa
avocatului său, şi, după efectuarea avocatului său, şi, după efectuarea
unei expertize medico-legale, se unei expertize medico-legale, se
pronunţă prin încheiere motivată. pronunţă prin încheiere motivată.
Împotriva încheierii se poate Împotriva încheierii se poate formula
formula contestaţie, în termen de 3 contestaţie, în termen de 3 zile de la
zile de la pronunţare, care se pronunţare, care se soluţionează de
soluţionează de către judecătorul către instanţa ierarhic superioară

119
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de cameră preliminară de la celei sesizate sau, după caz, de
instanţa ierarhic superioară celei completul competent de la Înalta
sesizate sau, după caz, de Curte de Casaţie şi Justiţie, în camera
completul competent de la Înalta de consiliu.”
Curte de Casaţie şi Justiţie, în CSM, preluat de PSD, ALDE și
camera de consiliu. UDMR

185. Art. 247 - Condiţiile de aplicare La articolul 247, alineatul (1) se Nemodificat.
şi conţinutul măsurii modifică şi va avea următorul
(1) Judecătorul de drepturi şi cuprins:
libertăţi, în cursul urmăririi penale, „(1) Judecătorul de drepturi şi
judecătorul de cameră libertăţi, în cursul urmăririi penale
preliminară, pe durata sau instanţa, în cursul judecăţii, poate
procedurii de cameră dispune internarea medicală
preliminară, sau instanţa, în provizorie a suspectului sau
cursul judecăţii, poate dispune inculpatului care este bolnav mintal
internarea medicală provizorie a ori consumator cronic de substanţe
suspectului sau inculpatului care psihoactive, dacă luarea măsurii este
este bolnav mintal ori consumator necesară pentru înlăturarea unui
cronic de substanţe psihoactive, pericol concret şi actual pentru
dacă luarea măsurii este necesară siguranţa publică.”
pentru înlăturarea unui pericol CSM, Ministerul Justiției, preluat
concret şi actual pentru siguranţa de PSD, ALDE și UDMR
publică.

186. Art. 248 - Procedura de aplicare La articolul 248, alineatele (1), (11) Nemodificat.
şi de ridicare a măsurii şi (12) se modifică şi vor avea
(1) În cursul urmăririi penale sau următorul cuprins:
al procedurii de cameră „(1) În cursul urmăririi penale, dacă
preliminară, dacă apreciază că apreciază că sunt întrunite condiţiile
sunt întrunite condiţiile prevăzute prevăzute de lege, procurorul
de lege, procurorul înaintează înaintează judecătorului de drepturi

120
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
judecătorului de drepturi şi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar
libertăţi sau judecătorului de reveni competenţa să judece cauza în
cameră preliminară de la instanţa primă instanţă o propunere motivată
căreia i-ar reveni competenţa să de luare faţă de suspect sau inculpat a
judece cauza în primă instanţă o măsurii internării medicale
propunere motivată de luare faţă provizorii.
de suspect sau inculpat a măsurii ……………………………………
internării medicale provizorii. (11) Dacă după dispunerea măsurii s-
.................................................. a produs însănătoşirea suspectului
(11) Dacă după dispunerea măsurii sau inculpatului ori a intervenit o
s-a produs însănătoşirea ameliorare a stării sale de sănătate
suspectului sau inculpatului ori a care înlătură starea de pericol,
intervenit o ameliorare a stării sale judecătorul de drepturi şi libertăţi
de sănătate care înlătură starea de care a luat măsura dispune, prin
pericol, judecătorul de drepturi şi încheiere, la sesizarea procurorului
libertăţi sau judecătorul de ori a medicului curant sau la cererea
cameră preliminară care a luat suspectului ori inculpatului sau a
măsura dispune, prin încheiere, la unui membru de familie al acestuia,
sesizarea procurorului ori a efectuarea unei expertize medico-
medicului curant sau la cererea legale psihiatrice în vederea ridicării
suspectului ori inculpatului sau a măsurii aplicate.
unui membru de familie al (12) Dacă după dispunerea măsurii a
acestuia, efectuarea unei expertize fost sesizată instanţa prin
medico-legale psihiatrice în rechizitoriu, ridicarea acesteia,
vederea ridicării măsurii aplicate. potrivit alin. (11), se dispune de către
(12) Dacă după dispunerea instanţa de judecată în faţa căreia se
măsurii a fost sesizată instanţa prin află cauza.”
rechizitoriu, ridicarea acesteia, CSM, Ministerul Justiției, preluat
potrivit alin. (11), se dispune de de PSD, ALDE și UDMR
către judecătorul de cameră
preliminară sau, după caz, de
către instanţa de judecată în faţa

121
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
căreia se află cauza.

187. Art. 249: Condiţiile generale de La articolul 249, după alineatul (4) Nemodificat.
luare a măsurilor asigurătorii se introduce un nou alineat, alin.
(41), cu următorul cuprins:
(41) În cazul bunurilor care pot face
obiectul confiscării speciale sau al
confiscării extinse, luarea de către
procuror a măsurilor asigurătorii
pentru a evita ascunderea,
distrugerea, înstrăinarea sau
sustragerea de la urmărire a acestor
bunuri este obligatorie.
Ministerul Justiției
188. Art. 249: Condiţiile generale de 64. Alineatele (4) şi (5) ale Alineatul (4) al articolului 249 se La articolul 249, alineatul
luare a măsurilor asigurătorii articolului 249 se modifică şi vor modifică şi va avea următorul (4) se modifică şi va avea
(4) Măsurile asigurătorii în avea următorul cuprins: cuprins: următorul cuprins:
vederea confiscării speciale sau „(4) Măsurile asigurătorii în vederea „(4) Măsurile asigurătorii în „(4) Măsurile asigurătorii în
confiscării extinse se pot lua confiscării speciale sau confiscării vederea confiscării speciale sau vederea confiscării speciale
asupra extinse se pot lua asupra bunurilor confiscării extinse se pot lua sau confiscării extinse se pot
bunurilor suspectului sau suspectului sau inculpatului ori ale asupra bunurilor suspectului sau lua asupra bunurilor
inculpatului ori ale altor persoane altor persoane în proprietatea sau inculpatului ori ale altor persoane suspectului sau inculpatului
în proprietatea sau posesia cărora posesia cărora se află bunurile ce în proprietatea sau posesia cărora se ori ale altor persoane în
se aflăbunurile ce urmează a fi urmează a fi confiscate. Măsurile află bunurile ce urmează a fi proprietatea sau posesia
confiscate. asigurătorii nu pot depăşi o durată confiscate. Măsurile asigurătorii nu cărora se află bunurile ce
(5) Măsurile asigurătorii în rezonabilă şi vor fi revocate dacă pot depăşi o durată rezonabilă şi urmează a fi confiscate dacă
vederea reparării pagubei produse această durată este depăşită sau dacă vor fi revocate dacă această durată există probe sau indicii
prin infracţiune şi pentru temeiurile avute în vedere la luarea este depăşită sau dacă temeiurile temenice că bunurile în
garantareaexecutării cheltuielilor măsurilor asigurătorii nu mai avute în vedere la luarea măsurilor cauză au fost obținute din
judiciare se pot lua asupra subzistă. Durata măsurilor asigurătorii nu mai subzistă. activități infracționale.
bunurilor suspectului sau asigurătorii în faza de urmărire Măsurile asigurătorii nu pot
inculpatului şi alepersoanei penală nu poate depăşi 1 an, iar depăşi o durată rezonabilă şi

122
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
responsabile civilmente, până la durata totală nu poate depăşi 3 ani. Alin. (5) Nemodificat. vor fi revocate dacă această
concurenţa valorii probabile a (5) Măsurile asigurătorii în vederea durată este depăşită sau dacă
acestora. reparării pagubei produse prin temeiurile avute în vedere la
infracţiune şi pentru garantarea luarea măsurilor asigurătorii
executării cheltuielilor judiciare se pot nu mai subzistă.
lua asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului şi ale persoanei Alin. (5) Nemodificat.
responsabile civilmente, până la
concurenţa valorii probabile a acestora. Deputat UDMR, Márton
În vederea stabilirii valorii bunurilor Árpád
asupra cărora se vor institui măsuri
asigurătorii, organele judiciare care
instituie măsura au obligaţia dispunerii
unei expertize evaluatorii efectuată de
un expert independent sau stabilirii
valorii bunurilor în baza grilelor
utilizate de Camera Notarilor Publici."

189. Art. 250 - Contestarea măsurilor La articolul 250, alineatele (51) şi Nemodificat.
asigurătorii (6) se modifică şi vor avea
(51) Dacă, până la soluţionarea următorul cuprins:
contestaţiei formulate conform „(51) Dacă, până la soluţionarea
alin. (1), a fost sesizată instanţa contestaţiei formulate conform alin.
prin rechizitoriu, contestaţia se (1), a fost sesizată instanţa prin
înaintează, spre competentă rechizitoriu, contestaţia se înaintează
soluţionare, judecătorului de acesteia, spre competentă
cameră preliminară. Dispoziţiile soluţionare. Instanţa soluţionează
alin. (4) se aplică în mod contestaţia prin încheiere definitivă.
corespunzător. CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
190. Art. 250 Contestarea măsurilor 65. Alineatul (6) al articolului 250 Alineatul (6) al articolului 250 se Nemodificat.
asigurătorii se modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
(6) Împotriva modului de aducere

123
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
la îndeplinire a măsurii cuprins: cuprins:
asigurătorii luate de către „(6) Împotriva măsurii asigurătorii (6) Împotriva modului de aducere la
judecătorul decameră preliminară precum şi a modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii
ori de către instanţa de judecată, îndeplinire a măsurii asigurătorii luate luate de instanţa de judecată,
procurorul, suspectul ori de către judecătorul de cameră procurorul ori inculpatul sau orice
inculpatul sau orice altă persoană preliminară ori de către instanţa de altă persoană interesată poate face
interesată poate face contestaţie judecată, procurorul, suspectul ori contestaţie la această instanţă, în
la acest judecător ori la această inculpatul sau orice altă persoană termen de 3 zile de la data punerii în
instanţă, în termen de 3 zile de la interesată poate face contestatie la executare a măsurii.”
data punerii în executare a instanţa ierarhic superioară, în termen CSM, Ministerul Justiției preluat de
măsurii. de 3 zile de la data dispunerii sau a PSD, ALDE și UDMR
punerii în executare a măsurii, după
caz."

191. Art. 250 Contestarea măsurilor 66. La articolul 250, după alineatul Se elimină punctul 66 privind Nemodificat.
asigurătorii (9) se introduce un nou alineat, completarea art. 250.
alin. (10), cu următorul cuprins: Forumul Judecătorilor, PSD
„(10) Suspectul, inculpatul sau orice
alta persoana interesată poate formula
o nouă contestație ori de câte ori
intervin împrejurări noi referitoare la
măsura asigurătorie dispusă."

192. Art. 2501 - Contestarea La articolul 2501, alineatele (1) şi La articolul 2501, alineatele
măsurilor asigurătorii dispuse în (2) se modifică şi vor avea (1) şi (2) se modifică şi vor
cursul judecăţii următorul cuprins: avea următorul cuprins:
(1) Împotriva încheierii prin care „(1) Împotriva încheierii prin care s-a „(1) Împotriva încheierii sau
s-a dispus luarea unei măsuri dispus luarea unei măsuri asigurătorii sentinței prin care s-a dispus
asigurătorii de către judecătorul de către instanţa de judecată sau de luarea unei măsuri
de cameră preliminară, de instanţa de apel, inculpatul, asigurătorii de către instanţa
instanţa de judecată sau de instanţa procurorul sau orice altă persoană de judecată sau de instanţa de
de apel, inculpatul, procurorul sau interesată poate face contestaţie, în apel, inculpatul, procurorul

124
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
orice altă persoană interesată poate termen de 48 de ore de la pronunţare sau orice altă persoană
face contestaţie, în termen de 48 sau, după caz, de la comunicare. interesată poate face
de ore de la pronunţare sau, după Contestaţia se depune, după caz, la contestaţie, în termen de 48
caz, de la comunicare. Contestaţia instanţa de judecată sau instanţa de de ore de la pronunţare sau,
se depune, după caz, la apel care a pronunţat încheierea după caz, de la comunicare.
judecătorul de cameră atacată şi se înaintează, împreună cu Contestaţia se depune, după
preliminară, instanţa de judecată dosarul cauzei, instanţei ierarhic caz, la instanţa de judecată
sau instanţa de apel care a superioare, în termen de 48 de ore de sau instanţa de apel care a
pronunţat încheierea atacată şi se la înregistrare. pronunţat încheierea atacată
înaintează, împreună cu dosarul şi se înaintează, împreună cu
cauzei, după caz, judecătorului dosarul cauzei, instanţei
de cameră preliminară de la (2) Contestaţia împotriva încheierii ierarhic superioare, în termen
instanţa ierarhic superioară, prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de 48 de ore de la
respectiv instanţei ierarhic de Casaţie şi Justiţie, în primă înregistrare.
superioare, în termen de 48 de ore instanţă sau în apel, a luat o măsură (2) Contestaţia împotriva
de la înregistrare. asigurătorie se soluţionează de încheierii sau sentinței prin
(2) Contestaţia împotriva Completul de 5 judecători.” care Secţia penală a Înaltei
încheierii prin care judecătorul CSM, Ministerul Justiției, preluat Curţi de Casaţie şi Justiţie, în
de cameră preliminară de la de PSD, ALDE și UDMR primă instanţă sau în apel, a
Secţia penală a Înaltei Curte de luat o măsură asigurătorie se
Casaţie şi Justiţie a luat o soluţionează de Completul de
măsură asigurătorie se 5 judecători.”
soluţionează de un complet PSD
format din 2 judecători de
cameră preliminară, iar
contestaţia împotriva încheierii
prin care Secţia penală a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, în
primă instanţă sau în apel, a luat o
măsură asigurătorie se
soluţionează de Completul de 5
judecători.

125
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.

193. ART. 2501 67. La articolul 2501, după alineatul După alineatul (3) al articolului Nemodificat.
Contestarea măsurilor (3) se introduce un nou alineat, 2501 se introduce un nou alineat,
asigurătorii dispuse în cursul alin. (4), cu următorul cuprins: alin. (4), cu următorul cuprins:
judecăţii „(4) Inculpatul, procurorul sau orice „(4) În cazul în care măsura
alta persoana interesată poate formula asiguratorie s-a dispus direct prin
o nouă contestatie atunci când au hotărârea instanței de apel,
intervenit împrejurări noi referitoare la dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în
măsura asiguratorie dispusă." mod corespunzător.”
Ministerul Justiției, preluat de
Comisie

194. După articolul 2501 se introduce un Nemodificat.


nou articol, art. 2502, cu
denumirea marginală – Ridicarea,
la cerere, a măsurilor asigurătorii
şi cu următorul cuprins:
„Art. 2502 - (1) În tot cursul
procesului penal, măsurile
asigurătorii pot fi ridicate, în tot sau
în parte, de către organul judiciar în
faţa căruia se află cauza, din oficiu
sau la cererea persoanei interesate,
dacă nu mai subzistă ori s-au
modificat temeiurile care au impus
luarea acestora. În cursul judecăţii,
cererea de ridicare a măsurilor
asigurătorii poate fi formulată şi de
procuror.
(2) Ridicarea măsurii asigurătorii se
dispune prin ordonanţă de către
procuror şi prin încheiere de către

126
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
instanţa de judecată sau instanţa de
apel.
(3) Împotriva ordonanţei sau
încheierii prin care s-a dispus
ridicarea măsurii asigurătorii sau a
fost respinsă cererea de ridicare a
măsurii asigurătorii, persoana
interesată sau, după caz, procurorul
pot face contestaţie, dispoziţiile art.
250 şi 2501 fiind aplicabile în mod
corespunzător. Contestaţia împotriva
ordonanţei sau încheierii prin care s-a
dispus ridicarea măsurii asigurătorii
este suspensivă de executare.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
195. Art. 251 - Organele care aduc la Articolul 251 se modifică şi va avea Nemodificat.
îndeplinire măsurile asigurătorii următorul cuprins:
Ordonanţa sau încheierea de luare „Art. 251 - Organele care aduc la
a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire măsurile asigurătorii
îndeplinire de către organele de Ordonanţa sau încheierea de luare a
cercetare penală, precum şi de măsurii asigurătorii se aduce la
către organele competente potrivit îndeplinire de către organele de
legii, din dispoziţia organului de cercetare penală, precum şi de către
urmărire penală sau a organele competente potrivit legii,
judecătorului de cameră din dispoziţia organului de urmărire
preliminară ori a instanţei de penală sau a instanţei de judecată,
judecată, după caz. după caz.”
CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
196. Art. 252 - Procedura La articolul 252, alineatul (6) se Nemodificat.
sechestrului modifică şi va avea următorul

127
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
..................................................... cuprins:
(6) Obiectele prevăzute la alin. (4) „(6) Obiectele prevăzute la alin. (4)
şi (5) se predau în termen de 48 de şi (5) se predau în termen de 48 de
ore de la ridicare. Dacă obiectele ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt
sunt strict necesare urmăririi strict necesare urmăririi penale sau
penale, procedurii de cameră judecăţii, depunerea se face ulterior,
preliminară sau judecăţii, dar nu mai târziu de 48 de ore de la
depunerea se face ulterior, dar nu pronunţarea în cauză a unei soluţii
mai târziu de 48 de ore de la definitive.”
pronunţarea în cauză a unei soluţii CSM, Ministerul Justiției, preluat
definitive. de PSD, ALDE și UDMR

197. Art. 2523 - Valorificarea La articolul 2523, alineatul (3) se Nemodificat.


bunurilor mobile sechestrate în modifică şi va avea următorul
cursul judecăţii cuprins:
(3) Asupra valorificării bunurilor „(3) Asupra valorificării bunurilor
mobile sechestrate, precum şi cu mobile sechestrate, precum şi cu
privire la cererile prevăzute la alin. privire la cererile prevăzute la alin.
(2), instanţa de judecată dispune (2), instanţa de judecată dispune prin
prin încheiere motivată. Încheierea încheiere motivată.”
instanţei este definitivă.
La articolul 2523, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Împotriva încheierii prevăzute
la alin. (3) se poate face contestaţie la
instanţa superioară, respectiv la
completul competent al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, de către părţi,
custode, procuror, precum şi de către
orice altă persoană interesată,
dispoziţiile art. 2522 alin. (4)-(7)

128
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
aplicându-se în mod corespunzător.
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR

198. Art. 2524 - Contestarea modului La articolul 2524, alineatul (1) se Nemodificat.
de valorificare a bunurilor modifică şi va avea următorul
mobile sechestrate cuprins:
(1) Împotriva modului de aducere „(1) Împotriva modului de aducere la
la îndeplinire a încheierii îndeplinire a încheierii prevăzute de
prevăzute de art. 2522 alin. (3) sau art. 2522 alin. (3) sau a hotărârii
a hotărârii judecătoreşti de judecătoreşti de valorificare a
valorificare a bunurilor mobile bunurilor mobile sechestrate,
2
sechestrate, prevăzută de art. prevăzută de art. 252 alin. (7), de
2522 alin. (7) sau art. 2523 alin. art. 2523 alin. (3) sau de art. 2523
(3), suspectul sau inculpatul, alin. (4), suspectul sau inculpatul,
partea responsabilă civilmente, partea responsabilă civilmente,
custodele, orice altă persoană custodele, orice altă persoană
interesată, precum şi procurorul interesată, precum şi procurorul pot
pot formula, în cursul procesului formula, în cursul procesului penal,
penal, contestaţie la instanţa contestaţie la instanţa competentă să
competentă să soluţioneze cauza în soluţioneze cauza în primă instanţă.”
primă instanţă. CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR

199. Art. 253 - Procesul-verbal de La articolul 253, alineatul (4) se Nemodificat.


sechestru şi notarea sau modifică şi va avea următorul
înscrierea ipotecară cuprins:
(4) Pentru bunurile imobile „(4) Pentru bunurile imobile
sechestrate, procurorul, sechestrate, procurorul sau instanţa
judecătorul de cameră de judecată care a dispus instituirea
preliminară sau instanţa de sechestrului cere organului
judecată care a dispus instituirea competent notarea ipotecară asupra

129
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
sechestrului cere organului bunurilor sechestrate, anexând copie
competent notarea ipotecară de pe ordonanţa sau încheierea prin
asupra bunurilor sechestrate, care s-a dispus sechestrul şi un
anexând copie de pe ordonanţa sau exemplar al procesului-verbal de
încheierea prin care s-a dispus sechestru.”
sechestrul şi un exemplar al CSM, Ministerul Justiției, preluat
procesului-verbal de sechestru. de PSD, ALDE și UDMR

200. Art. 254 - Poprirea La articolul 254, alineatul (2) se Nemodificat.


(2) Sumele de bani prevăzute la modifică şi va avea următorul
alin. (1) vor fi consemnate de către cuprins:
debitori, după caz, la dispoziţia „(2) Sumele de bani prevăzute la
organului judiciar care a dispus alin. (1) vor fi consemnate de către
poprirea sau a organului de debitori, după caz, la dispoziţia
executare, în termen de 5 zile de la organului judiciar care a dispus
scadenţă, recipisele urmând a fi poprirea sau a organului de
predate procurorului, executare, în termen de 5 zile de la
judecătorului de cameră scadenţă, recipisele urmând a fi
preliminară ori instanţei de predate procurorului ori instanţei de
judecată în termen de 24 de ore de judecată în termen de 24 de ore de la
la consemnare. consemnare.”
CSM, Ministerul Justiției, preluat
de PSD, ALDE și UDMR
201. Art. 255 - Restituirea lucrurilor La articolul 255, alineatul (1) se Nemodificat.
(1) Dacă procurorul sau modifică şi va avea următorul
judecătorul de drepturi şi libertăţi, cuprins:
în cursul urmăririi penale, „(1) Dacă procurorul sau judecătorul
judecătorul de cameră de drepturi şi libertăţi, în cursul
preliminară sau instanţa de urmăririi penale, sau instanţa de
judecată, în procedura de cameră judecată, în cursul judecăţii, constată,
preliminară ori în cursul la cerere sau din oficiu, că lucrurile
judecăţii, constată, la cerere sau ridicate de la suspect ori inculpat sau

130
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
din oficiu, că lucrurile ridicate de de la orice persoană care le-a primit
la suspect ori inculpat sau de la spre a le păstra sunt proprietatea
orice persoană care le-a primit spre persoanei vătămate sau a altei
a le păstra sunt proprietatea persoane ori au fost luate pe nedrept
persoanei vătămate sau a altei din posesia sau deţinerea acestora,
persoane ori au fost luate pe dispune restituirea acestor lucruri.
nedrept din posesia sau deţinerea Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod
acestora, dispune restituirea corespunzător.”
acestor lucruri. Dispoziţiile art. CSM, Ministerul Justiției, preluat
250 se aplică în mod de PSD, ALDE și UDMR
corespunzător.

202. Art. 260 - Înmânarea citaţiei La articolul 260, alineatul (3) se Nemodificat.
(3) În cazul în care scrisoarea modifică şi va avea următorul
recomandată prin care se citează cuprins:
un suspect sau inculpat care „(3) În cazul în care scrisoarea
locuieşte în străinătate nu poate fi recomandată prin care se citează un
înmânată, precum şi în cazul în suspect sau inculpat care locuieşte în
care statul destinatarului nu străinătate nu poate fi înmânată,
permite citarea prin poştă, citaţia precum şi în cazul în care statul
se va afişa la sediul parchetului destinatarului nu permite citarea prin
sau al instanţei, după caz. poştă, la sediul parchetului sau al
instanţei, după caz, se va afişa o
înştiinţare, care va cuprinde
menţiunile prevăzute la alin. (2).”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
203. Art. 261 - Înmânarea citaţiei La articolul 261, alineatele (3) şi (5) Nemodificat.
altor persoane se modifică şi vor avea următorul
(3) Persoana care primeşte citaţia cuprins:
semnează dovada de primire, iar „(3) Persoana care primeşte citaţia
agentul, certificând identitatea şi semnează dovada de primire, iar

131
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
semnătura, încheie proces-verbal. agentul, certificând identitatea şi
Dacă aceasta refuză sau nu poate semnătura, încheie proces-verbal.
semna dovada de primire, agentul Dacă aceasta refuză sau nu poate
afişează citaţia pe uşa locuinţei, semna dovada de primire, agentul
încheind proces-verbal. afişează pe uşa locuinţei o
..................................................... înştiinţare care trebuie să cuprindă
(5) În cazul când persoana citată menţiunile de la alin. (4), încheind
locuieşte într-un imobil cu mai proces-verbal.
multe apartamente sau într-un ……………………………………
hotel, dacă în citaţie nu s-a indicat (5) În cazul când persoana citată
apartamentul ori camera în care locuieşte într-un imobil cu mai multe
locuieşte, agentul este obligat să apartamente sau într-un hotel, dacă în
facă investigaţii pentru a afla citaţie nu s-a indicat apartamentul ori
aceasta. Dacă investigaţiile au camera în care locuieşte, agentul este
rămas fără rezultat, agentul obligat să facă investigaţii pentru a
afişează citaţia pe uşa principală a afla aceasta. Dacă investigaţiile au
clădirii, încheind proces-verbal şi rămas fără rezultat, agentul afişează
făcând menţiune despre pe uşa principală a clădirii o
împrejurările care au făcut înştiinţare care trebuie să cuprindă
imposibilă înmânarea citaţiei. menţiunile de la alin. (4), încheind
proces-verbal şi făcând menţiune
despre împrejurările care au făcut
imposibilă înmânarea citaţiei.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
204. Art. 265: Mandatul de aducere 68. Alineatul (2) al articolului 265 se Alineatul (2) al articolului 265 se Nemodificat.
(2) Suspectul sau inculpatul poate modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
fi adus cu mandat de aducere, cuprins: cuprins:
chiar înainte de a fi fost chemat „(2) Suspectul sau inculpatul poate fi „(2) Suspectul sau inculpatul poate fi
prin citaţie, dacă această măsură se adus cu mandat de aducere, chiar adus cu mandat de aducere, chiar
impune în interesul rezolvării înainte de a fi fost chemat prin înainte de a fi fost chemat prin
cauzei. citație, daca acesta este cercetat citaţie, numai în mod excepţional şi

132
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pentru săvârşirea uneia din infracţiunile motivat dacă această măsură se
la care face referire art. 223 alin. (2) impune în interesul rezolvării
sau există una din situațiile enumerate cauzei.”
la art. 223 alin. (1)”. CSM preluat de Comisie

205. La articolul 265, după alineatul Nemodificat.


(12) se adaugă două noi alineate,
alin. (13) și (14) cu următorul
cuprins:
(13) Inainte de punerea in executare
a mandatului de aducere fata de
suspect sau inculpat, acestuia i se
aduce la cunostinta invinuirea prin
inmanarea unei ordonante de
efectuare in continuare a urmaririi
penale fata de suspect, respectiv
ordonanta de punere in miscare a
actiunii penale si i se pune in vedere
ca are dreptul sa nu dea nici o
declaratie si sa isi angajeze un
avocat.
(14) Indeplinirea obligatiilor
prevazute la alin. (13) va fi
consemnata de organul de aducere
intr-un proces verbal care va fi
semnat de catre suspect sau
inculpat si de organul de aducere.
In caz ca suspectul sau inculpatul
refuza semnarea, organul de
aducere va consemna motivul
refuzului.
PSD, ALDE și UDMR

133
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
206. Art. 267 - Accesul la bazele La art. 267, alin. (1) se modifică şi Nemodificat.
electronice de date va avea următorul cuprins:
(1) În vederea realizării procedurii (1) În vederea realizării procedurii de
de citare, a comunicării actelor de citare, a comunicării actelor de
procedură sau a aducerii cu procedură sau a aducerii cu mandat
mandat la desfăşurarea la desfăşurarea procedurilor,
procedurilor, procurorul sau procurorul sau instanţa au drept de
instanţa au drept de acces direct la acces direct la bazele electronice ale
bazele electronice de date deţinute direcțiilor de evidență a
de organele administraţiei de stat. persoanelor și administrarea
bazelor de date.
PSD, ALDE și UDMR
207. Art. 267: Accesul la bazele 69. Alineatul (2) al articolului 267 se Alineatul (2) al articolului 267 se Nemodificat.
electronice de date modifică și va avea următorul modifică și va avea următorul
(2) Organele administraţiei de stat cuprins: cuprins:
care deţin baze electronice de date (2) Organele administraţiei de stat (2) Organele administraţiei de stat
sunt obligate să colaboreze cu care deţin baze electronice de date care deţin baze electronice de date
procurorul sau cu instanţa de sunt obligate să colaboreze cu sunt obligate să colaboreze cu
judecată în vederea asigurării procurorul sau cu instanţa de judecată procurorul sau cu instanţa de
accesului direct al acestora la în vederea asigurării accesului direct judecată în vederea asigurării
informaţiile existente în bazele al acestora la informaţiile existente în accesului direct al acestora la
electronice de date, în condiţiile bazele electronice de date, în scopul informaţiile existente în bazele
legii. comunicării actelor de procedură sau a electronice ale direcțiilor de
aducerii cu mandat la desfăşurarea evidență a persoanelor și
procedurilor, în condiţiile legii. Este administrarea bazelor de date.
interzis organelor administrației de stat PSD, ALDE și UDMR
să furnizeze date și informații din
bazele electronice de date la care
părțile, experții parte sau avocații
părților nu au asigurat accesul, pentru
garantarea principiului egalității de
arme.”

134
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.

208. Art. 274 - Plata cheltuielilor La articolul 274, denumirea Nemodificat.


avansate de stat în caz de marginală şi alineatul (1) se
renunţare la urmărirea penală, modifică şi vor avea următorul
condamnare, amânarea aplicării cuprins:
pedepsei sau renunţarea la „Art. 274 - Plata cheltuielilor
aplicarea pedepsei avansate de stat în caz de
(1) În caz de renunţare la renunţare la urmărirea penală,
urmărirea penală, condamnare, condamnare sau aplicarea unei
amânare a aplicării pedepsei sau măsuri educative, amânarea
renunţare la aplicarea pedepsei, aplicării pedepsei sau renunţarea
suspectul sau, după caz, inculpatul la aplicarea pedepsei
este obligat la plata cheltuielilor (1) În caz de renunţare la urmărirea
judiciare avansate de stat, cu penală, condamnare sau aplicare a
excepţia cheltuielilor privind unei măsuri educative, amânare a
avocaţii din oficiu şi interpreţii aplicării pedepsei sau renunţare la
desemnaţi de organele judiciare, aplicarea pedepsei, suspectul sau,
care rămân în sarcina statului. după caz, inculpatul este obligat la
plata cheltuielilor judiciare avansate
de stat, cu excepţia cheltuielilor
privind avocaţii din oficiu şi
interpreţii desemnaţi de organele
judiciare, care rămân în sarcina
statului. Cuantumul cheltuielilor va
fi justificat prin depunerea unei
note de cheltuieli in care vor fi
indicate defalcat toate cheltuielile
suportate de stat pe tip de activitati
si institutie.”
PSD, ALDE și UDMR
209. Art. 275 - Plata cheltuielilor La articolul 275 alineatul (1), pct. 3 Nemodificat.
avansate de stat în celelalte se modifică şi va avea următorul

135
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cazuri cuprins:
(1) Cheltuielile judiciare avansate „3. dacă suspectul sau inculpatul
de stat sunt suportate după cum cere continuarea procesului penal,
urmează: cheltuielile judiciare sunt suportate
…………………………….. de către:
3. dacă inculpatul cere continuarea …………………………............
procesului penal, cheltuielile b) suspect sau inculpat, atunci când
judiciare sunt suportate de către: se dispune clasarea pentru alte
.................................................... situaţii decât cele prevăzute în
b) inculpat, atunci când se dispune dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a) - c)
clasarea pentru alte situaţii decât ori încetarea procesului penal;
cele prevăzute în dispoziţiile art. CSM, ALDE și UDMR
16 alin. (1) lit. a) - c) ori încetarea
procesului penal;

210. Art. 275 - Plata cheltuielilor La articolul 275 alineatul (1) pct. 4 Nemodificat.
avansate de stat în celelalte se abrogă.
cazuri CSM, ALDE și UDMR
(1) Cheltuielile judiciare avansate
de stat sunt suportate după cum
urmează:
.....................................................
4. în caz de restituire a cauzei la
parchet în procedura camerei
preliminare, cheltuielile
judiciare sunt suportate de către
stat.

211. Art. 275 - Plata cheltuielilor La articolul 275, alineatul (5) se Nemodificat.
avansate de stat în celelalte modifică şi va avea următorul
cazuri cuprins:
(5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 (5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi

136
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
şi ale alin. (2) - (4) se aplică în ale alin. (2) - (4) se aplică în mod
mod corespunzător în cazul corespunzător, inclusiv cu privire
dispunerii în cursul urmăririi la suspect, în cazul dispunerii în
penale a unei soluţii de clasare şi cursul urmăririi penale a unei soluţii
în situaţia respingerii unei plângeri de clasare şi în situaţia respingerii
formulate împotriva actelor şi unei plângeri formulate împotriva
măsurilor dispuse de organele de actelor şi măsurilor dispuse de
urmărire penală. organele de urmărire penală.”
CSM, ALDE și UDMR
212. Art. 276 - Plata cheltuielilor La articolul 276, alineatul (1) se Nemodificat.
judiciare făcute de părţi modifică şi va avea următorul
(1) În caz de condamnare, cuprins:
renunţare la urmărirea penală, „(1) În caz de condamnare sau de
renunţare la aplicarea pedepsei sau aplicare a unei măsuri educative,
de amânare a aplicării pedepsei, renunţare la urmărirea penală,
inculpatul este obligat să plătească renunţare la aplicarea pedepsei sau
persoanei vătămate, precum şi de amânare a aplicării pedepsei,
părţii civile căreia i s-a admis inculpatul este obligat să plătească
acţiunea civilă cheltuielile persoanei vătămate, precum şi părţii
judiciare făcute de acestea. civile căreia i s-a admis acţiunea
civilă cheltuielile judiciare făcute de
acestea.”
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
213. Art. 276 - Plata cheltuielilor La articolul 276, după alineatul (5) Nemodificat.
judiciare făcute de părţi se introduce un nou alineat, alin.
(5) În caz de achitare, persoana (51) cu următorul cuprins:
vătămată sau partea civilă este (51) In caz de achitare, Statul va fi
obligată să plătească inculpatului obligat la plata catre inculpat a
şi, după caz, părţii responsabile cheltuielilor judiciare facute de
civilmente cheltuielile judiciare acesta.
făcute de aceştia, în măsura în care PSD, ALDE și UDMR

137
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
au fost provocate de persoana
vătămată sau de partea civilă.
214. Art. 278 - Îndreptarea erorilor La articolul 278, alineatul (1) se Nemodificat.
materiale modifică şi va avea următorul
(1) Erorile materiale evidente din cuprins:
cuprinsul unui act procedural se „(1) Erorile materiale evidente din
îndreaptă de însuşi organul de cuprinsul unui act procedural se
urmărire penală, de judecătorul de îndreaptă de însuşi organul de
drepturi şi libertăţi sau de cameră urmărire penală, de judecătorul de
preliminară ori de instanţa care a drepturi şi libertăţi sau de instanţa
întocmit actul, la cererea celui care a întocmit actul, la cererea celui
interesat ori din oficiu. interesat ori din oficiu.”
CSM, Ministerul justiției, PSD,
ALDE și UDMR
215. Art. 281: Nulităţile absolute 70. La articolul 281, alineatul (1) Nemodificat. Nemodificat.
(1) Determină întotdeauna litera b) se modifică şi va avea
aplicarea nulităţii încălcarea următorul cuprins:
dispoziţiilor privind: „b) competența materială și după
..................................................... calitatea persoanei, a organului de
b) competenţa materială şi urmărire penală, competenţa materială
competenţa personală a şi competenţa personală a instanţelor
instanţelor judecătoreşti, atunci judecătoreşti, atunci când urmărirea
când judecata a fost efectuată de penală respectiv judecata a fost
o instanţă inferioară celei legal efectuată de un organ de urmărire
competente; penală/o instanță necompetentă după
materie sau calitatea persoanei;"

216. Art. 281: Nulităţile absolute 71. La articolul 281, alineatul (1), b1) Se elimină. Nemodificat.
după litera b) se introduce o nouă PSD, ALDE, UDMR și USR
literă, lit. b1), cu următorul cuprins:
„b1) competenţa materială şi după
calitatea persoanei a organului de

138
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
urmărire penală;”

217. Art. 281: Nulităţile absolute La articolul 281 alineatul (3) se Se elimină. (text identic cu
modifică şi va avea următorul forma în vigoare)
(3) Încălcarea dispoziţiilor legale cuprins: PSD
prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) (3) Încălcarea dispoziţiilor legale
poate fi invocată în orice stare a prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate fi
procesului. invocată în orice stare a procesului.
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR

218. Art. 281 La articolul 281 alineatul (4), Nemodificat.


(4) Încălcarea dispoziţiilor legale literele a) şi b) se modifică şi vor
prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) avea următorul cuprins:
trebuie invocată: „a) până la rămânerea definitivă a
a) până la încheierea procedurii încheierii prevăzute de art. 3702, dacă
în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul
încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura
urmăririi penale sau în procedura prevăzută la art. 3701 - 3704;”
camerei preliminare; b) în orice stare a procesului, dacă
b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul
încălcarea a intervenit în cursul judecăţii, după rămânerea definitivă a
judecăţii; încheierii prevăzute la art. 3702;
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR
219. Art. 282: Nulitățile relative 72. Alineatul (2) al articolului 282 se Alineatul (2) al articolului 282 se Nemodificat.
(2) Nulitatea relativă poate fi modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
invocată de procuror, suspect, cuprins: cuprins:
inculpat, celelalte părţi sau „(2) Nulitatea relativă poate fi „(2) Nulitatea relativă poate fi
persoana vătămată, atunci când invocată de procuror, suspect, inculpat, invocată de procuror, suspect,
există un interes procesual propriu celelalte părţi sau persoana vătămată, inculpat, celelalte părţi sau persoana
în respectarea dispoziţiei legale atunci când există un interes procesual vătămată, atunci când există un
încălcate.

139
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
propriu în respectarea dispoziţiei interes procesual propriu în
legale încălcate, precum şi din oficiu, respectarea dispoziţiei legale
de către judecătorul de drepturi şi încălcate, precum şi din oficiu, de
libertăţi, judecătorul de cameră către judecătorul de drepturi şi
preliminară şi instanţa de judecată.” libertăţi şi instanţa de judecată.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
220. Art. 282: Nulitățile relative La articolul 282 alineatul (4), litera Nemodificat.
a) se modifică şi va avea următorul
(4) Încălcarea dispozițiilor legale cuprins:
prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) „a) pe tot parcursul urmăririi penale
trebuie invocată: şi cel mai târziu până la termenul de
a) până la încheierea procedurii în judecată prevăzut la art. 3702 alin.
camera preliminară, dacă (1), dacă încălcarea a intervenit în
încălcarea a intervenit în cursul cursul urmăririi penale;”
urmăririi penale sau în procedura CSM, preluat de PSD, ALDE și
camerei preliminare; UDMR

221. La articolul 282 alineatul (4), după Nemodificat.


litera a) se introduce o literă nouă,
litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) până la rămânerea definitivă a
încheierii prevăzute la art. 3702, dacă
încălcarea a intervenit în procedura
prevăzută la art. 3701 - 3704;”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR

222. Art. 282: Nulitățile relative La articolul 282 alineatul (4), litera Nemodificat.
(4) Încălcarea dispozițiilor legale c) se modifică şi va avea următorul
prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) cuprins:
trebuie invocată: „c) până la următorul termen de
c) în orice stare a procesului,

140
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
indiferent de momentul la care a judecată cu procedura completă, dacă
intervenit încălcarea, când instanța încălcarea a intervenit în cursul
a fost sesizată cu un acord de judecăţii, după rămânerea definitivă a
recunoaștere a vinovăției. încheierii prevăzute la art. 3702.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
223. Art. 284 - Procedura privitoare La articolul 284, alineatele (1), (3) Nemodificat.
la amenda judiciară şi (5) se modifică şi va avea
(1) Amenda se aplică de organul următorul cuprins:
de urmărire penală prin ordonanţă, „(1) Amenda se aplică de organul de
iar de judecătorul de drepturi şi urmărire penală prin ordonanţă, iar
libertăţi, de judecătorul de de judecătorul de drepturi şi libertăţi
cameră preliminară şi de instanţa şi de instanţa de judecată, prin
de judecată, prin încheiere. încheiere.
(2) Persoana amendată poate cere ……………………………………
anularea ori reducerea amenzii. (3) Dacă persoana amendată justifică
Cererea de anulare sau de reducere de ce nu şi-a putut îndeplini
se poate face în termen de 10 zile obligaţia, judecătorul de drepturi şi
de la comunicarea ordonanţei ori a libertăţi sau instanţa de judecată
încheierii de amendare. poate dispune anularea ori reducerea
(3) Dacă persoana amendată amenzii.
justifică de ce nu şi-a putut ………………………………………
îndeplini obligaţia, judecătorul de (5) Cererea de anulare sau de
drepturi şi libertăţi, judecătorul reducere a amenzii aplicate prin
de cameră preliminară sau încheiere va fi soluţionată de un alt
instanţa de judecată poate dispune judecător de drepturi şi libertăţi ori
anularea ori reducerea amenzii. de un alt complet, prin încheiere.”
(4) Cererea de anulare sau de CSM, preluat de PSD, ALDE și
reducere a amenzii aplicate prin UDMR
ordonanţă va fi soluţionată de
judecătorul de drepturi şi libertăţi,
prin încheiere.

141
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(5) Cererea de anulare sau de
reducere a amenzii aplicate prin
încheiere va fi soluţionată de un alt
judecător de drepturi şi libertăţi,
respectiv de un alt judecător de
cameră preliminară ori de un alt
complet, prin încheiere.
224. Art. 287 - Păstrarea unor acte de La articolul 287, alineatul (2) se Nemodificat.
urmărire penală modifică şi va avea următorul
(2) În cazurile în care procurorul cuprins:
sesizează judecătorul de drepturi şi „(2) În cazurile în care procurorul
libertăţi, judecătorul de cameră sesizează judecătorul de drepturi şi
preliminară ori alte autorităţi libertăţi ori alte autorităţi prevăzute
prevăzute de lege, în vederea de lege, în vederea soluţionării
soluţionării propunerilor ori propunerilor ori cererilor formulate
cererilor formulate în cursul în cursul urmăririi penale, va înainta
urmăririi penale, va înainta copii copii numerotate şi certificate de
numerotate şi certificate de grefa grefa parchetului de pe actele
parchetului de pe actele dosarului dosarului ori numai de pe cele care
ori numai de pe cele care au au legătură cu cererea sau propunerea
legătură cu cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire
formulată. Organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în
penală păstrează originalul actelor, vederea continuării urmăririi penale.”
în vederea continuării urmăririi CSM, Ministerul Justiției, preluat
penale. de PSD, ALDE și UDMR
225. După articolul 287 se introduce un Nemodificat.
nou articol, articolul 2871, cu
denumirea marginală „Trimiterea
în format electronic a unor acte de
sesizare”, cu următorul cuprins:
„Art. 2871 - Trimiterea în format
electronic a unor acte de sesizare

142
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
Rechizitoriul, precum şi orice alt act
de sesizare a instanţei sau a
judecătorului de drepturi şi libertăţi
se trimit acestora de către procuror şi
în format electronic.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
226. Art. 290 Denunţul 73. Alineatul (1) al articolului 290 se Se elimină. Nemodificat.
(1) Denunţul este încunoştinţarea modifică și va avea următorul PSD
făcută de către o persoană fizică cuprins:
sau juridică despre săvârşirea unei„(1) Denunţul este încunoştinţarea
infracţiuni. făcută de către o persoană fizică sau
(2) Denunţul se poate face numai juridică despre săvârşirea unei
personal, dispoziţiile art. 289 alin.
infracţiuni.”
(2), (4)-(6) şi (8)-(10) aplicându-se
în mod corespunzător.
227. Art. 290 Denunţul 74. La articolul 290, după alineatul Alin. (11) Nemodificat. La articolul 290, după
(1), se introduc două noi alineate, alineatul (1), se introduc
alin. (11) și (12), cu următorul două noi alineate, alin. (11)
cuprins: și (12), cu următorul
„(11) Pentru ca o persoană să cuprins:
beneficieze de dispozițiile referitoare „(11) Pentru ca o persoană
la reducerea limitelor de pedeapsă să beneficieze de dispozițiile
denunţul trebuie să fie depus într-un referitoare la reducerea
termen de maxim 6 luni de la data la limitelor de pedeapsă
care persoana a luat cunoştinţă de denunţul trebuie să fie
săvârşirea infracţiunii. depus într-un termen de
(12) Condamnarea, renunțarea la maxim 1 an de la data la
judecată sau amânarea executării Alin. (12) se elimină. care persoana a luat
pedepsei față de o persoană nu poate PSD, ALDE, UDMR cunoştinţă de săvârşirea
fi dispusă exclusiv pe baza mărturiei infracţiunii.
denunțătorului dacă acestea nu sunt (12) Condamnarea, renunțarea
însoțite de alte probe.” la judecată sau amânarea

143
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
executării pedepsei față de o
persoană nu poate fi dispusă
exclusiv pe baza mărturiei
denunțătorului dacă acestea
nu sunt însoțite de alte
probe.”
PSD
228. Art. 292 La articolul 292, alineatul (1) se Nemodificat.
modifică și va avea următorul
cuprins:
(1) Organul de urmărire penală se
sesizează din oficiu dacă află că s-a
săvârșit o infracțiune pe orice altă
cale decât cele prevăzute la art. 289-
291 și încheie un proces-verbal în
acest sens. Organul de urmarire
penala va indica in mod concret, in
procesul-verbal, conditiile in care a
aflat despre savarsirea infractiunii.
PSD, ALDE, UDMR
229. La articolul 292, după
alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alin. (11) cu
următorul cuprins:
(11) După sesizarea din
oficiu, organul de urmărire
penală înregistrează procesul
verbal în evidențele sale și
repartizează aleatoriu dosarul
astfel format unui procuror.
PSD
230. Art. 293 Constatarea Alineatul (2) al articolului 293 se Nemodificat.

144
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
infracţiunii flagrante modifică și va avea următorul
(2) Este de asemenea considerată cuprins:
flagrantă şi infracţiunea al cărei (2) Este de asemenea considerată
făptuitor, imediat după săvârşire, flagrantă şi infracţiunea al cărei
este urmărit de organele de ordine făptuitor, imediat după săvârşire, este
publică şi de siguranţă naţională, urmărit de organele de ordine publică
de persoana vătămată, de martorii şi de siguranţă naţională, de persoana
oculari sau de strigătul public ori vătămată, de martorii oculari sau de
prezintă urme care justifică strigătul public ori există indicii care
suspiciunea rezonabilă că ar fi justifică că ar fi săvârşit infracţiunea
săvârşit infracţiunea sau este sau este surprins aproape de locul
surprins aproape de locul comiterii infracţiunii cu arme,
comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de
instrumente sau orice alte obiecte natură a-l presupune participant la
de natură a-l presupune participant infracţiune
la infracţiune. Ministerul Justiției, PSD, ALDE,
UDMR

231. Art. 305: Începerea urmăririi 75. Alineatul (1) al articolului 305 se Alineatul (1) al articolului 305 se Nemodificat.
penale modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
(1) Când actul de sesizare cuprins: cuprins:
îndeplineşte condiţiile prevăzute „(1) Când actul de sesizare „(1) Când actul de sesizare
de lege, organul de urmărire îndeplinește condițiile prevăzute de îndeplinește condițiile prevăzute de
penală dispune începerea urmăririi lege şi se constată că nu exista vreunul lege şi se constată că nu exista
penale cu privire la fapta săvârşită dintre cazurile care împiedică vreunul dintre cazurile care
ori a cărei săvârşire se pregăteşte, exercitarea acțiunii penale prevăzute la împiedică exercitarea acțiunii penale
chiar dacă autorul este indicat sau art. 16 alin. (1) şi sunt indicate numele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi sunt
cunoscut. persoanelor ce se presupune că ar fi indicate numele persoanelor ce se
săvârşit infracţiunea ce face obiectul presupune că ar fi săvârşit
sesizării, organul de urmărire penala infracţiunea ce face obiectul
dispune obligatoriu începerea urmăririi sesizării, organul de urmărire penala
penale cu privire la faptă şi dispune începerea urmăririi penale

145
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
făptuitori. Toate probele administrate cu privire la faptă.
în această perioadă, fără respectarea În cadrul audierilor autorului
acestor condiții sunt lovite de nulitate indicat sau cunoscut i se aplică
absolută și nu pot fi utilizate corespunzător procedura
împotriva persoanei a cărei identitate prevăzută la art. 107-110.
era indicată la data administrării lor.” PSD, ALDE, UDMR

232. 76. La articolul 305, după alineatul La articolul 305, după alineatul Nemodificat.
(1) se introduce un nou alineat, (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul alineatul (11), cu următorul
cuprins: cuprins:
„(11) În toate celelalte situaţii, altele „(11) În celelalte situaţii, altele decât
decât cele menţionate la alin. (1) cele menţionate la alin. (1) organul
organul de urmărire penală dispune de urmărire penală dispune
începerea urmăririi penale cu privire începerea urmăririi penale cu
la faptă. În termen de maxim 1 an de la privire la faptă. În termen de maxim
data începerii urmăririi penale cu 1 an de la data începerii urmăririi
privire la faptă organul de urmărire penale cu privire la faptă organul
penală este obligat să procedeze fie la de urmărire penală este obligat să
începerea urmăririi penale cu privire la procedeze fie la începerea urmăririi
persoană, dacă sunt îndeplinite penale cu privire la persoană, dacă
condițiile legale pentru a dispune sunt îndeplinite condițiile legale
aceasta măsură, fie la clasarea cauzei” pentru a dispune aceasta măsură, fie
la clasarea cauzei”
PSD, ALDE și UDMR

233. La articolul 305. alineatul (3) se Nemodificat.


modifică și va avea următorul
cuprins:
„(3) Atunci când există probe din
care să rezulte că o anumită
persoană a săvârşit fapta pentru care

146
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
s-a început urmărirea penală şi nu
există vreunul dintre cazurile
prevăzute la art. 16 alin. (1), organul
de urmărire penală dispune ca
urmărirea penală să se efectueze în
continuare faţă de aceasta, care
dobândeşte calitatea de suspect.
Măsura dispusă de organul de
cercetare penală se supune, în
termen de 3 zile, confirmării
procurorului care supraveghează
urmărirea penală, organul de
cercetare penală fiind obligat să
prezinte acestuia şi dosarul cauzei.
Ordonanţa prin care s-a dispus
efectuarea în continuare a
urmăririi penale faţă de suspect,
emisă sau, după caz confirmată
de procuror, se comunică
suspectului.”
CSM, preluat de PSD cu
modificări
234. Art. 307: Aducerea la cunoştinţă a 77. Articolul 307 se modifică şi va Alin (1) Nemodificat. Nemodificat.
calităţii de suspect avea următorul cuprins:
Persoanei care a dobândit „ Articolul 307: Aducerea la cunoştinţă
calitatea de suspect i se aduc la a calităţii de suspect
cunoştinţă, înainte de prima sa (1) Persoanei care a dobândit
audiere, această calitate, fapta calitatea de suspect i se aduc la
pentru care este suspectată, cunoştinţă, înaintede prima sa
încadrarea juridică a acesteia, audiere, această calitate, fapta pentru
drepturile procesuale prevăzute la care este suspectată, cu descrierea
art. 83, încheindu-se în acest sens tuturor elementelor constitutive ale
un proces-verbal. acesteia şi a probelor din care rezultă

147
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
săvârşirea faptei, încadrarea juridică
a acesteia, drepturile procesuale
prevăzute la art. 83, încheindu-se în La articolul 307 alineatele (2) și (3)
acest sens un proces-verbal. Lipsa se modifică și va avea următorul
acestor elemente atrage nulitatea cuprins.
absolută a actului de efectuare în (2) Atunci când sunt îndeplinite
continuare a urmăririi penale faţă de condiţiile prevăzute de art. 305
suspect. alin. (1) şi persoana faţă de care
(2) Atunci când sunt îndeplinite există indicii temeinice este
condiţiile prevăzute de art. 305 alin. cunoscută, organul de urmărire
(1) şi persoana faţă de care există penală va aduce la cunoştinţă, de
bănuială rezonabilă este cunoscută, îndată, calitatea de suspect, sub
organul deurmărire penală va aduce la sancţiunea nulităţii tuturor actelor
cunoştinţă, de îndată, calitatea de de urmărire penală efectuate cu
suspect, sub sancţiunea nulităţii încălcarea acestei prevederi faţă de
absolute a tuturor actelor de urmărire aceasta după aflarea identităţii
penală efectuate cu încălcarea acestei persoanei.
prevederi faţă de aceasta după (3)Organul de urmărire penală poate
aflarea identităţii persoanei. continua urmărirea penală fără a
(3)Organul de urmărire penală poate aduce la cunoștință calitatea de
începe și continua urmărirea penală suspect, în condițiile alin. (1) și (2)
fără a aduce la cunoștință calitatea de numai atunci când persoana față de
suspect, în condițiile alin. (1) și (2) care există indicii temeinice
numai atunci când persoana față de lipsește nejustificat, se sustrage sau
care există bănuiala rezonabilă că este dispărut.”
lipsește nejustificat, se sustrage sau este PSD, ALDE și UDMR
dispărut.”
235. Articolul 308 Procedura audierii Alineatul (4) al articolului 308 se Nemodificat.
anticipate modifică și va avea următorul
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se cuprins:
aplică în mod corespunzător cu (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică
privire la audierea minorului în mod corespunzător cu privire la
martor sau parte civilă, precum şi

148
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cu privire la audierea persoanei audierea minorului martor sau parte
vătămate dacă, în raport cu civilă, precum şi cu privire la
persoana acestora sau cu natura audierea persoanei vătămate dacă, în
cauzei, procurorul apreciază că raport cu persoana acestora sau cu
evitarea audierii repetate pe natura cauzei, judecătorul apreciază
parcursul procesului este în că evitarea audierii repetate pe
interesul acestora. parcursul procesului este în interesul
acestora.
Márton Árpád, deputat UDMR

236. Art. 309 - Punerea în mişcare a La articolul 309, alineatul (3) se Nemodificat.
acţiunii penale modifică şi va avea următorul
(3) La cerere, inculpatului i se cuprins:
eliberează o copie a ordonanţei „(3) Inculpatului i se comunică o
prin care a fost dispusă măsura. copie a ordonanţei prin care a fost
dispusă măsura.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR

237. Art. 311 - Extinderea urmăririi Alineatul (2) al articolului 311 se Nemodificat.
penale sau schimbarea modifică şi va avea următorul
încadrării juridice cuprins:
(2) Când urmărirea penală se „(2) Când urmărirea penală se
efectuează faţă de o persoană, efectuează faţă de o persoană,
extinderea dispusă de organul de extinderea sau schimbarea
cercetare penală se supune încadrării juridice dispuse de
confirmării motivate a organul de cercetare penală se supun
procurorului care supraveghează confirmării motivate a procurorului
urmărirea penală, în termen de cel care supraveghează urmărirea penală,
mult 3 zile de la data emiterii în termen de cel mult 3 zile de la data
ordonanţei, organul de cercetare emiterii ordonanţei, organul de
penală fiind obligat să prezinte cercetare penală fiind obligat să

149
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
totodată şi dosarul cauzei. prezinte totodată şi dosarul cauzei.”
CSM, PSD, ALDE și UDMR
238. Art. 311: Extinderea urmăririi 78. Alineatul (3) al articolului 311 se Alineatul (3) al articolului 311 se Nemodificat.
penale sau schimbarea modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
încadrării juridice cuprins: cuprins:
(3) Organul judiciar care a „(3) Organul judiciar care a dispus "(3) Organul judiciar care a dispus
dispus extinderea urmăririi penale extinderea urmăririi penale sau extinderea urmăririi penale sau
sau schimbarea încadrării juridice schimbarea încadrării juridice este schimbarea încadrării juridice este
este obligat să îl informeze pe obligat să îl informeze pe suspect sau obligat să îl informeze pe suspect sau
suspect despre faptele noi cu inculpat despre faptele noi cuprivire la inculpat despre faptele noi cu privire
privire la care s-a dispus care s-a dispus schimbarea la care s-a dispus extinderea ori,
extinderea. încadrării juridice sau extinderea.” după caz, despre schimbarea
încadrării juridice."
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
239. La articolul 312, după alineatul (1) Nemodificat.
se introduc două noi alineate, alin.
(11) și (12), cu următorul cuprins:
(11) Procurorul dispune suspendarea
urmăririi penale numai dacă, luând în
considerare toate circumstanțele
cauzei, apreciază că suspectul sau
inculpatul nu ar putea fi audiat la
locul unde se află sau prin
intermediul videoconferinței ori că
audierea lui în acest mod ar aduce
atingere drepturilor sale ori bunei
desfășurări a urmăririi penale.
(12) Dacă nu se dispune suspendarea
urmăririi penale, audierea suspectului
sau inculpatului la locul unde se află
sau prin videoconferință nu poate

150
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
avea loc decât în prezența avocatului.
Ministerul Justiției, preluat de
Comisie

240. Articolul 315 - Clasarea La articolul 315 alineatul (2), Nemodificat.


(2) Ordonanţa de clasare cuprinde literele c)-e) se modifică şi vor avea
menţiunile prevăzute la art. 286 următorul cuprins:
alin. (2), precum şi dispoziţii „c) sesizarea instanţei cu propunerea
privind: de luare a măsurii de siguranţă a
..................................................... confiscării speciale;
c) sesizarea judecătorului de d) sesizarea instanţei cu propunerea
cameră preliminară cu de desfiinţare totală sau parţială a
propunerea de luare a măsurii unui înscris;
de siguranţă a confiscării e) sesizarea instanţei cu propunerea
speciale; de luare ori, după caz, de confirmare,
d) sesizarea judecătorului de de înlocuire sau de încetare a
cameră preliminară cu măsurilor de siguranţă prevăzute
propunerea de desfiinţare totală de art. 109 sau 110 din Codul penal,
sau parţială a unui înscris; dispoziţiile art. 246 alin. (13)
e) sesizarea judecătorului de aplicându-se în mod corespunzător;”
cameră preliminară cu CSM, preluat de PSD, ALDE și
propunerea de luare ori, după UDMR
caz, de confirmare, de înlocuire
sau de încetare a măsurilor de
siguranţă prevăzute de art.
109 sau 110 din Codul penal,
dispoziţiile art. 246 alin. (13)
aplicându-se în mod
corespunzător;
241. Articolul 318 Renunţarea la La articolul 318, alineatele (10) şi Nemodificat.
urmărire penală (12) se modifică şi vor avea
(10) Ordonanţa prin care s-a următorul cuprins:
dispus renunţarea la urmărirea

151
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
penală este verificată sub aspectul „(10) În situaţia prevăzută la alin.
legalităţii şi temeiniciei de prim- (121), ordonanţa prin care s-a dispus
procurorul parchetului sau, după renunţarea la urmărirea penală este
caz, de procurorul general al verificată sub aspectul legalităţii şi
parchetului de pe lângă curtea de temeiniciei de prim-procurorul
apel, iar când a fost întocmită de parchetului sau, după caz, de
acesta, verificarea se face de procurorul general al parchetului de
procurorul ierarhic superior. Când pe lângă curtea de apel, iar când a
a fost întocmită de un procuror de fost întocmită de acesta, verificarea
la Parchetul de pe lângă Înalta se face de procurorul ierarhic
Curte de Casaţie şi Justiţie, superior. Când a fost întocmită de un
ordonanţa este verificată de procuror de la Parchetul de pe lângă
procurorul-şef de secţie, iar când a Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
fost întocmită de acesta, ordonanţa este verificată de
verificarea se face de către procurorul-şef de secţie, iar când a
procurorul general al acestui fost întocmită de acesta, verificarea
parchet. se face de către procurorul general al
....................................................
acestui parchet.
(12) Ordonanţa prin care s-a
……………………………………
dispus renunţarea la urmărirea
(12) Ordonanţa prin care s-a dispus
penală, verificată potrivit alin.
renunţarea la urmărirea penală,
(10), se comunică în copie, după
verificată potrivit alin. (10), se
caz, persoanei care a făcut
sesizarea, părţilor, suspectului, comunică în copie, după caz,
persoanei vătămate şi altor persoanei care a făcut sesizarea,
persoane interesate şi se transmite, părţilor, suspectului, persoanei
spre confirmare, în termen de 10 vătămate şi altor persoane interesate.
zile de la data la care a fost emisă, CSM, preluat de PSD, ALDE
judecătorului de cameră
preliminară de la instanţa căreia i-
ar reveni, potrivit legii,
competenţa să judece cauza în
primă instanţă.

152
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.

242. La articolul 318, după alineatul Nemodificat.


(12) se introduce un nou alineat,
alin. (121), cu următorul cuprins:
„(121) În cazurile în care există
suspect sau inculpat în cauză, precum
şi în cazurile în care nu există
persoană vătămată, ordonanţa prin
care s-a dispus renunţarea la
urmărirea penală se transmite, spre
confirmare, în termen de 10 zile de la
data la care a fost emisă,
judecătorului de la instanţa căreia i-ar
reveni, potrivit legii, competenţa să
judece cauza în primă instanţă.”
CSM, preluat de PSD, ALDE

243. Articolul 318 Renunţarea la La articolul 318, alineatele (13)- Nemodificat.


urmărire penală (15) se modifică şi vor avea
(13) Judecătorul de cameră următorul cuprins:
preliminară stabileşte termenul de „(13) În situaţia prevăzută la alin.
soluţionare şi dispune citarea (121), instanţa stabileşte termenul de
persoanelor prevăzute la alin. (12). soluţionare şi dispune citarea
(14) Judecătorul de cameră persoanelor interesate. Dacă în cauză
preliminară hotărăşte prin a fost pusă în mişcare acţiunea
încheiere motivată, în camera de penală, petentul şi intimaţii pot
consiliu, cu citarea persoanelor formula cereri şi ridica excepţii şi cu
prevăzute la alin. (12), precum şi privire la legalitatea administrării
cu participarea procurorului, probelor ori a efectuării urmăririi
asupra legalităţii şi temeiniciei penale.
soluţiei de renunţare la urmărirea (14) Instanţa hotărăşte în camera de
penală. Neprezentarea persoanelor

153
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
legal citate nu împiedică consiliu, cu participarea procurorului,
soluţionarea cererii de confirmare. prin încheiere motivată, pronunţată în
(15) Judecătorul de cameră camera de consiliu, asupra legalităţii
preliminară verifică legalitatea şi şi temeiniciei soluţiei de renunţare la
temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală. Neprezentarea
urmărirea penală pe baza lucrărilor persoanelor legal citate nu împiedică
şi a materialului din dosarul de soluţionarea cererii de confirmare.
urmărire penală şi a înscrisurilor (15) Instanţa verifică legalitatea şi
noi prezentate şi, prin încheiere, temeinicia soluţiei de renunţare la
admite sau respinge cererea de urmărirea penală pe baza lucrărilor şi
confirmare formulată de procuror. a materialului din dosarul de
În cazul în care respinge cererea urmărire penală şi a înscrisurilor noi
de confirmare, judecătorul de încuviinţate şi, prin încheiere, admite
cameră preliminară: sau respinge cererea de confirmare
a) desfiinţează soluţia de formulată de procuror. În cazul în
renunţare la urmărire penală şi care respinge cererea de confirmare,
trimite cauza la procuror pentru a instanţa:
începe sau a completa urmărirea a) desfiinţează soluţia de renunţare
penală ori, după caz, pentru a pune la urmărire penală şi trimite cauza la
în mişcare acţiunea penală şi a procuror pentru a începe sau a
completa urmărirea penală; completa urmărirea penală ori, după
b) desfiinţează soluţia de renunţare caz, pentru a pune în mişcare
la urmărirea penală şi dispune acţiunea penală şi a completa
clasarea. urmărirea penală;
b) desfiinţează soluţia de renunţare
la urmărirea penală şi dispune
clasarea;”

244. La articolul 318, după alineatul Nemodificat.


(15) se introduce un nou alineat,
alin. (151), cu următorul cuprins:
„(151) În cauzele în care s-a dispus

154
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
punerea în mişcare a acţiunii penale,
instanţa verifică legalitatea
administrării probelor şi a efectuării
urmăririi penale, exclude probele
nelegal administrate ori, după caz,
sancţionează potrivi art. 280-282
actele de urmărire penală efectuate
cu încălcarea legii. În acest caz,
instanţa poate dispune una dintre
soluţiile prevăzute la alin. (15) sau
poate dispune soluţia prevăzută la
art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).”

245. Articolul 318 Renunţarea la La articolul 318, alineatul (16) se Nemodificat.


urmărire penală modifică şi va avea următorul
(16) Încheierea prin care s-a cuprins:
pronunţat una dintre soluţiile „(16) Încheierea prin care s-a
prevăzute la alin. (15) este pronunţat una dintre soluţiile
definitivă. În cazul în care prevăzute la alin. (15) este definitivă.
judecătorul a respins cererea de Încheierea prin care s-a pronunţat
confirmare a soluţiei de renunţare soluţia de desfiinţare a soluţia de
la urmărirea penală, o nouă renunţare la urmărire penală şi de
renunţare nu mai poate fi dispusă, începere a judecăţii prevăzută la alin.
indiferent de motivul invocat. (151) poate fi atacată în condiţiile art.
341 alin. (15) şi (16).”
CSM, preluat de PSD, ALDE

246. La articolul 318, după alineatul Nemodificat.


(16) se introduc două noi alineate,
alin. (17) şi (18), cu următorul
cuprins:
„(17) În cazul în care instanţa a

155
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
respins cererea de confirmare a
soluţiei de renunţare la urmărirea
penală, o nouă renunţare poate fi
dispusă pentru alte motive decât cele
avute în vedere iniţial.
(18) În cazul în care confirmă
ordonanţa de renunţare la urmărirea
penală, instanţa sesizată în acest sens
de către procuror poate dispune, prin
aceeaşi încheiere, şi măsura de
siguranţă a confiscării speciale sau
desfiinţarea unui înscris, dispoziţiile
art. 5491 aplicându-se în mod
corespunzător.”
CSM
247. „Art. 319 - Continuarea Nemodificat.
urmăririi penale la cererea
suspectului sau a inculpatului
(1) În caz de clasare ca urmare a
constatării că a intervenit amnistia,
prescripţia, retragerea plângerii
prealabile sau a existenţei unei
cauze de nepedepsire, suspectul
sau inculpatul poate cere, în
termen de 20 de zile de la primirea
copiei de pe ordonanţa de
soluţionare a cauzei, continuarea
urmăririi penale.”
248. Articolul 326 Trimiterea cauzei la Articolul 326 se modifică și va avea Nemodificat.
un alt parchet următorul cuprins:
Când există o suspiciune „Articolul 326 Trimiterea cauzei la
rezonabilă că activitatea de un alt parchet
urmărire penală este afectată din Când există probe sau indicii

156
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pricina împrejurărilor cauzei sau temeinice că activitatea de urmărire
calităţii părţilor ori a subiecţilor penală este afectată din pricina
procesuali principali ori există împrejurărilor cauzei sau calităţii
pericolul de tulburare a ordinii părţilor ori a subiecţilor procesuali
publice, procurorul general al principali ori există pericolul de
Parchetului de pe lângă Înalta tulburare a ordinii publice,
Curte de Casaţie şi Justiţie, la procurorul general al Parchetului de
cererea părţilor, a unui subiect pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
procesual principal sau din oficiu, Justiţie, la cererea părţilor, a unui
poate trimite cauza la un parchet subiect procesual principal sau din
egal în grad, dispoziţiile art. 73 şi oficiu, poate trimite cauza la un
74 fiind aplicabile în mod parchet egal în grad, dispoziţiile art.
corespunzător. 73 şi 74 fiind aplicabile în mod
corespunzător.”
Ministerul Justiției, preluat de PSD,
ALDE și UDMR
249. Art. 328 - Cuprinsul La articolul 328, după alineatul (1) Nemodificat.
rechizitoriului se introduce un nou alineat, alin.
(11), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru stabilirea obiectului sau
limitelor judecăţii, rechizitoriul
trebuie să indice toate elementele
constitutive ale faptei reţinute în
sarcina inculpatului, inclusiv latura
subiectivă şi toate probele pe care se
sprijină fiecare dintre aceste
elemente."
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
250. Art. 329 - Actul de sesizare a La articolul 329, alineatele (2) şi (3) Nemodificat.
instanţei se modifică şi vor avea următorul
(2) Rechizitoriul însoţit de dosarul cuprins:

157
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cauzei şi de un număr necesar de „(2) După verificarea sa potrivit art.
copii certificate ale rechizitoriului, 328 alin. (1), un exemplar certificat
pentru a fi comunicate inculpaţilor, al rechizitoriului se comunică
se trimit instanţei competente să inculpatului. Comunicarea poate fi
judece cauza în fond. realizată şi în format electronic.
(3) În situaţia în care inculpatul nu (3) În situaţia în care inculpatul nu
cunoaşte limba română, se vor lua cunoaşte limba română, se vor lua
măsuri pentru traducerea măsuri pentru traducerea autorizată a
autorizată a rechizitoriului, care va rechizitoriului, care va fi ataşată
fi ataşată actelor menţionate la acestuia. Când nu există traducători
alin. (2). Când nu există autorizaţi, traducerea rechizitoriului
traducători autorizaţi, traducerea se face de o persoană care poate
rechizitoriului se face de o comunica cu inculpatul.
persoană care poate comunica cu CSM, preluat de PSD, ALDE și
inculpatul. UDMR

251. La articolul 329, după alineatul (4) Nemodificat.


se introduce un nou alineat,
alineatul (5), cu următorul
cuprins:
„(5) Trimiterea rechizitoriului, însoţit
de dosarul cauzei, instanţei
competente să judece cauza în fond
are loc după verificarea îndeplinirii
procedurii prevăzute la alin. (2).
Dovezile de comunicare se
înaintează odată cu dosarul cauzei.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
252. Art. 332 - Cazurile de reluare a La articolul 332 alineatul (1), litera Nemodificat.
urmăririi penale b) se modifică şi va avea următorul
(1) Urmărirea penală este reluată cuprins:

158
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
în caz de: “b) restituire a cauzei de către
a) încetare a cauzei de suspendare; instanţă;”
b) restituire a cauzei de către CSM, preluat de PSD, ALDE și
judecătorul de cameră preliminară; UDMR
c) redeschidere a urmăririi penale.

253. Art. 334 - Reluarea urmăririi La articolul 334, alineatele (1) şi (2) Nemodificat.
penale în caz de restituire se modifică şi vor avea următorul
(1) Urmărirea penală este reluată cuprins:
atunci când judecătorul de cameră “(1) Urmărirea penală este reluată
preliminară a dispus restituirea atunci când instanţa a dispus
cauzei la parchet în temeiul art. restituirea cauzei la parchet în
346 alin. (3) lit. b). temeiul art. 3702 alin. (7) lit. b).
(2) În cazul în care hotărârea se (2) În cazul în care hotărârea se
întemeiază pe dispoziţiile art. 346 întemeiază pe dispoziţiile art. 3702
alin. (3) lit. a), reluarea se dispune alin. (7) lit. a), reluarea se dispune de
de către conducătorul parchetului către conducătorul parchetului ori
ori procurorul ierarhic superior procurorul ierarhic superior prevăzut
prevăzut de lege, numai atunci de lege, numai atunci când constată
când constată că pentru remedierea că pentru remedierea neregularităţii
neregularităţii este necesară este necesară efectuarea unor acte de
efectuarea unor acte de urmărire urmărire penală. Prin ordonanţa de
penală. Prin ordonanţa de reluare a reluare a urmăririi penale se vor
urmăririi penale se vor menţiona şi menţiona şi actele ce urmează a fi
actele ce urmează a fi efectuate. efectuate.”
(3) În cazurile de restituire CSM, preluat de PSD, ALDE și
prevăzute la alin. (1) şi (2) UDMR
procurorul efectuează urmărirea
penală ori, după caz, trimite cauza
la organul de cercetare, dispunând
prin ordonanţă actele de urmărire
penală ce urmează a fi efectuate.

159
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.

254. Art. 335: Reluarea în caz de 79. Alineatul (1) al articolului 335 Nemodificat. Nemodificat.
redeschidere a urmăririi penale se modifică și va avea următorul
(1) Dacă procurorul ierarhic cuprins:
superior celui care a dispus soluţia ”(1) Dacă procurorul ierarhic superior
constată, ulterior, că nu a existat celui care a dispus soluția constată că
împrejurarea pe care se întemeia au apărut fapte sau împrejurări noi din
clasarea, infirmă ordonanţa şi care rezultă că a dispărut
dispune redeschiderea urmăririi împrejurarea pe care se întemeia
penale. Dispoziţiile art. 317 se clasarea ulterior, dar nu mai târziu de 6
aplică în mod corespunzător. luni de la data la care a luat cunoștință
de apariția faptei sau împrejurării noi,
infirmă ordonanța și dispune
redeschiderea urmăririi penale.
Dispozițiile art. 317 se aplică în mod
corespunzător. Redeschiderea este
supusă confirmării, potrivit alin. (4).”

255. Art. 335 80. Alineatul (2) al articolului 335 se Nemodificat. Nemodificat.
(2) În cazul în care au apărut fapte abrogă.
sau împrejurări noi din care rezultă
că a dispărut împrejurarea pe care
se întemeia clasarea, procurorul
revocă ordonanţa şi dispune
redeschiderea urmăririi penale.
256. Art. 335 - Reluarea în caz de La articolul 335, alineatele (3) și (4) Nemodificat.
redeschidere a urmăririi penale se modifică şi vor avea următorul
(3) Când constată că suspectul sau cuprins:
inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea- „(3) Când constată că suspectul sau
credinţă obligaţiile stabilite inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-
conform art. 318 alin. (6), credinţă obligaţiile stabilite conform
procurorul revocă ordonanţa şi art. 318 alin. (6), procurorul revocă
dispune redeschiderea urmăririi ordonanţa şi dispune redeschiderea

160
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
penale. urmăririi penale. Dispoziţiile alin.
(4) Redeschiderea urmăririi penale (1) şi (2) sunt aplicabile şi în
este supusă confirmării situaţia în care procurorul a dispus
judecătorului de cameră renunţarea la urmărirea penală şi
preliminară, în termen de cel nu există suspect sau inculpat în
mult 3 zile, sub sancţiunea cauză.
nulităţii. Judecătorul de cameră (4) Redeschiderea urmăririi penale
preliminară hotărăşte prin este supusă confirmării instanţei de
încheiere motivată, în camera de judecată, în termen de cel mult 3 zile,
consiliu, cu citarea suspectului sub sancţiunea nulităţii. Instanţa
sau, după caz, a inculpatului şi cu hotărăşte în camera de consiliu, cu
participarea procurorului, asupra citarea suspectului sau, după caz, a
legalităţii şi temeiniciei ordonanţei inculpatului şi cu participarea
prin care s-a dispus redeschiderea procurorului, prin încheiere motivată,
urmăririi penale. Neprezentarea pronunţată în camera de consiliu,
persoanelor legal citate nu asupra legalităţii şi temeiniciei
împiedică soluţionarea cererii de ordonanţei prin care s-a dispus
confirmare. redeschiderea urmăririi penale.
Neprezentarea persoanelor legal
citate nu împiedică soluţionarea
cererii de confirmare.
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
257. Art. 335 - Reluarea în caz de Alineatul (41) al articolului 335 se Nemodificat.
redeschidere a urmăririi penale modifică și va avea următorul
cuprins:
(41) Judecătorul de cameră
preliminară, soluţionând cererea (41) Instanţa, soluţionând cererea de
de confirmare, verifică legalitatea confirmare, verifică legalitatea şi
şi temeinicia ordonanţei prin care temeinicia ordonanţei prin care s-a
s-a dispus redeschiderea urmăririi dispus redeschiderea urmăririi penale
penale pe baza lucrărilor şi a pe baza lucrărilor şi a materialului
materialului din dosarul de din dosarul de urmărire penală şi a

161
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
urmărire penală şi a oricăror oricăror înscrisuri noi încuviinţate.
înscrisuri noi prezentate. Încheierea este definitivă.
Încheierea judecătorului de CSM, preluat de PSD, ALDE și
cameră preliminară este UDMR
definitivă.
258. Art. 335 - Reluarea în caz de La articolul 335, alineatele (5) și (6) Nemodificat.
redeschidere a urmăririi penale se modifică și vor avea următorul
cuprins:
(5) În cazul în care s-a dispus (5) În cazul în care s-a dispus
clasarea, redeschiderea urmăririi clasarea sau renunţarea la
penale are loc şi atunci când urmărirea penală, redeschiderea
judecătorul de cameră urmăririi penale are loc şi atunci
preliminară a admis plângerea când instanţa a admis plângerea
împotriva soluţiei şi a trimis cauza împotriva soluţiei şi a trimis cauza la
la procuror în vederea completării procuror în vederea completării
urmăririi penale. Dispoziţiile urmăririi penale sau a respins
judecătorului de cameră cererea de confirmare a
preliminară sunt obligatorii ordonanţei de renunţare la
pentru organul de urmărire penală. urmărirea penală. Dispoziţiile
(6) Dacă procurorul ierarhic instanţei sunt obligatorii pentru
superior celui care a dispus soluţia organul de urmărire penală.
infirmă soluţia de netrimitere în (6) Dacă procurorul ierarhic superior
judecată şi dispune redeschiderea celui care a dispus soluţia infirmă
urmăririi penale, anterior soluţia de clasare sau de renunţare la
comunicării ordonanţei care urmărirea penală şi dispune
cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi penale,
redeschiderea urmăririi penale nu anterior comunicării ordonanţei care
este supusă confirmării cuprinde această soluţie,
judecătorului de cameră redeschiderea urmăririi penale nu
preliminară. este supusă confirmării instanţei.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
259. Art. 339 - Plângerea împotriva La articolul 339, alineatul (4) se Nemodificat.

162
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
actelor procurorului modifică şi va avea următorul
(4) În cazul soluţiilor de clasare, cuprins:
plângerea se face în termen de 20 „(4) În cazul soluţiilor de clasare ori
de zile de la comunicarea copiei a celor de renunţare la urmărire,
actului prin care s-a dispus soluţia. altele decât cele supuse confirmării
conform art. 318 alin. (121),
plângerea se face în termen de 20 de
zile de la comunicarea copiei actului
prin care s-a dispus soluţia.
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
260. Art. 340: Plângerea împotriva 81. Denumirea marginală și La articolul 340, alineatul (1) se Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau cuprinsul articolului 340 se modifică şi va avea următorul
netrimitere în judecată modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Persoana a cărei plângere cuprins: „(1) Persoana a cărei plângere
împotriva soluţiei de clasare, ”Art. 340 – Plângerea împotriva împotriva soluţiei de clasare sau a
dispusă prin ordonanţă sau actelor procurorului soluţiei de renunţare la urmărirea
rechizitoriu, a fost respinsă (1)Persoana a cărei plângere a fost penală, în alte cazuri decât cele
conform art. 339 poate face respinsă conform art. 339, prin prevăzute la art. 318 alin. (121),
plângere, în termen de 20 de zile ordonanţă sau rechizitoriu, poate face dispusă prin ordonanţă sau
de la comunicare, la judecătorul de plângere, în termen de 20 de zile de rechizitoriu, a fost respinsă conform
cameră preliminară de la instanţa la comunicare, la judecătorul de art. 339 poate face plângere, în
căreia i-ar reveni, potrivit legii, cameră preliminară de la instanţa termen de 20 de zile de la
competenţa să judece cauza în căreia i-ar reveni, potrivit legii, comunicare, la instanţa căreia i-ar
primă instanţă.
competenţa să judece cauza în primă reveni, potrivit legii, competenţa să
(2) Dacă plângerea nu a fost
instanţă. judece cauza.”
rezolvată în termenul prevăzut la
(2) Dacă plângerea nu a fost rezolvată CSM, preluat de PSD, ALDE și
art. 338, dreptul de a face plângere
poate fi exercitat oricând după în termenul prevăzut la art. 338, UDMR
împlinirea termenului de 20 de zile dreptul de a face plângere poate fi
în care trebuia soluţionată exercitat oricând după împlinirea Alineatele (2)-(5) Nemodificat.
plângerea, dar nu mai târziu de 20 termenului de 20 de zile în care
de zile de la data comunicării trebuia soluţionată plângerea, dar nu

163
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
modului de rezolvare. mai târziu de 20 de zile de la data
(3) Plângerea trebuie să cuprindă: comunicării modului de rezolvare.
numele, prenumele, codul numeric (3) Plângerea trebuie să cuprindă:
personal, calitatea şi domiciliul numele, prenumele, codul numeric
petiţionarului ori, pentru persoana personal, calitatea şi domiciliul
juridică, denumirea, sediul, petiţionarului ori, pentru persoana
indicarea reprezentantului legal ori juridică, denumirea, sediul, indicarea
convenţional, data ordonanţei sau reprezentantului legal ori
a rechizitoriului atacat, numărul de convenţional, data ordonanţei sau a
dosar şi denumirea parchetului, rechizitoriului atacat, numărul de
indicarea motivelor plângerii. dosar şi denumirea parchetului,
(4) Dispoziţiile art. 289 alin. (3)- indicarea motivelor plângerii.
(5) se aplică în mod (4) Dispoziţiile art. 289 alin. (3)-(5)
corespunzător.
se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul în care nu cuprinde
(5) În cazul în care nu cuprinde
data ordonanţei sau a
data ordonanţei sau a rechizitoriului
rechizitoriului atacate, numărul de
dosar şi denumirea parchetului, atacate, numărul de dosar şi
plângerea se restituie pe cale denumirea parchetului, plângerea se
administrativă, situaţie în care restituie pe cale administrativă,
completarea plângerii poate fi situaţie în care completarea plângerii
efectuată nu mai târziu de 20 de poate fi efectuată nu mai târziu de 20
zile de la data restituirii. de zile de la data restituirii.

261. Art. 341 - Soluţionarea plângerii La articolul 341alineatele (1) -(51) Nemodificat.
de către judecătorul de cameră se modifică vor avea următorul
preliminară cuprins:
(1) După înregistrarea plângerii la „Art. 341 - Soluţionarea plângerii de
instanţa competentă, aceasta se către instanţă
trimite în aceeaşi zi judecătorului (1) După înregistrarea plângerii,
de cameră preliminară. aceasta se trimite în aceeaşi zi
Plângerea greşit îndreptată se completului legal învestit. Plângerea
trimite pe cale administrativă greşit îndreptată se trimite pe cale

164
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
organului judiciar competent. administrativă organului judiciar
(2) Judecătorul de cameră competent.
preliminară stabileşte termenul de (2) Instanţa stabileşte termenul de
soluţionare şi dispune citarea soluţionare şi dispune citarea
petentului şi a intimaţilor şi petentului şi a intimaţilor şi
încunoştinţarea procurorului, cu încunoştinţarea procurorului, cu
menţiunea că pot depune note menţiunea că pot depune note scrise
scrise cu privire la admisibilitatea cu privire la admisibilitatea ori
ori temeinicia plângerii. Dacă în temeinicia plângerii. Dacă în cauză a
cauză a fost pusă în mişcare fost pusă în mişcare acţiunea penală,
acţiunea penală, petentul şi petentul şi intimaţii pot formula
intimaţii pot formula cereri şi cereri şi ridica excepţii şi cu privire
ridica excepţii şi cu privire la la legalitatea administrării probelor
legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.
ori a efectuării urmăririi penale. (3) Procurorul, în termen de cel mult
(3) Procurorul, în termen de cel 3 zile de la primirea comunicării
mult 3 zile de la primirea prevăzute la alin. (2), transmite
comunicării prevăzute la alin. (2), instanţei dosarul cauzei.
transmite judecătorului de (4) În situaţia în care plângerea a fost
cameră preliminară dosarul depusă la procuror, acesta o va
cauzei. înainta, împreună cu dosarul cauzei,
(4) În situaţia în care plângerea a instanţei competente.
fost depusă la procuror, acesta o va (5) Plângerea se soluţionează în
înainta, împreună cu dosarul camera de consiliu, cu participarea
cauzei, instanţei competente. procurorului, prin încheiere motivată,
(5) Plângerea se soluţionează în pronunţată în camera de consiliu.
camera de consiliu, cu Neprezentarea persoanelor citate
participarea procurorului, prin conform alin. (2) nu împiedică
încheiere motivată, pronunţată în soluţionarea plângerii.
camera de consiliu. (51) Instanţa, soluţionând plângerea,
Neprezentarea persoanelor citate verifică soluţia atacată pe baza
conform alin. (2) nu împiedică lucrărilor şi a materialului din

165
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
soluţionarea plângerii. dosarul de urmărire penală şi a
(51) Judecătorul de cameră oricăror înscrisuri noi încuviinţate.
preliminară, soluţionând CSM preluat de PSD, ALDE și
plângerea, verifică soluţia atacată UDMR
pe baza lucrărilor şi a materialului
din dosarul de urmărire penală şi a
oricăror înscrisuri noi prezentate.

262. (6) În cauzele în care nu s-a dispus La articolul 341, alineatul (6), partea Nemodificat.
punerea în mişcare a acţiunii introductivă se modifică și va avea
penale, judecătorul de cameră următorul cuprins:
preliminară poate dispune una (6) În cauzele în care nu s-a dispus
dintre următoarele soluţii: punerea în mişcare a acţiunii penale,
a) respinge plângerea, ca tardivă instanţa poate dispune una dintre
sau inadmisibilă ori, după caz, ca următoarele soluţii:
nefondată; CSM, preluat de PSD, ALDE și
b) admite plângerea, desfiinţează UDMR
soluţia atacată şi trimite motivat
cauza la procuror pentru a începe
sau pentru a completa urmărirea
penală ori, după caz, pentru a pune
în mişcare acţiunea penală şi a
completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă
temeiul de drept al soluţiei de
clasare atacate, dacă prin aceasta
nu se creează o situaţie mai grea
pentru persoana care a făcut
plângerea.
263. Art. 341: Plângerea împotriva 82. La articolul 341, alineatul (6), Nemodificat. Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau litera c) se modifică şi va avea
netrimitere în judecată următorul cuprins:

166
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
„c) admite plângerea formulată
(6) În cauzele în care nu s-a împotriva soluţiei de renunţare la
dispus punerea în mişcare a urmărirea penală de către persoana care
acţiunii penale, judecătorul de a avut calitatea de suspect, în ipoteza
cameră preliminară poate dispune în care probatoriul este complet şi nu
una dintre următoarele soluţii: se impune trimiterea cauzei la
.................................................... procuror în vederea redeschiderii
c) admite plângerea şi schimbă urmăririi penale şi în ipoteza în care
temeiul de drept al soluţiei de urmărirea penală este completă, însă
clasare atacate, dacă prin aceasta soluţia este neteminică, fundamentată
nu se creează o situaţie mai grea pe o apreciere eronată a probelor, dacă
pentru persoana care a făcut prin acestea nu se creează o situaţie
plângerea. mai grea pentru persoana care a făcut
plângerea;”

264. Art. 341: Plângerea împotriva La articolul 341 alineatul (6), după Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau litera c) se introduce o nouă literă,
netrimitere în judecată lit. d), cu următorul cuprins:
„d) admite plângerea şi dispune
clasarea, dacă apreciază că soluţia de
renunţare la urmărire penală nu este
legală.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
265. (7) În cauzele în care s-a dispus La articolul 341, alineatul (7), partea Nemodificat.
punerea în mişcare a acţiunii introductivă se modifică și va avea
penale, judecătorul de cameră următorul cuprins:
preliminară: (7) În cauzele în care s-a dispus
1. respinge plângerea ca tardivă punerea în mişcare a acţiunii penale,
sau inadmisibilă; instanţa:
2. verifică legalitatea administrării CSM, preluat de PSD, ALDE și
probelor şi a efectuării urmăririi UDMR

167
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
penale, exclude probele nelegal
administrate ori, după caz,
sancţionează potrivit art. 280 - 282
actele de urmărire penală efectuate
cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca
nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează
soluţia atacată şi trimite motivat
cauza la procuror pentru a
completa urmărirea penală;
c) admite plângerea, desfiinţează
soluţia atacată şi dispune începerea
judecăţii cu privire la faptele şi
persoanele pentru care, în cursul
cercetării penale, a fost pusă în
mişcare acţiunea penală, când
probele legal administrate sunt
suficiente, trimiţând dosarul spre
repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă
temeiul de drept al soluţiei de
clasare atacate, dacă prin aceasta
nu se creează o situaţie mai grea
pentru persoana care a făcut
plângerea.

266. Art. 341 Plângerea împotriva 83. La articolul 341, alineatul (7) Nemodificat. Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau punctul 2, litera b) se modifică şi
netrimitere în judecată va avea următorul cuprins:
(7) În cauzele în care s-a dispus „b) admite plângerea, desfiinţează
punerea în mişcare a acţiunii soluţia atacată şi trimite motivat cauza

168
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
penale, judecătorul de cameră la procuror pentru a completa
preliminară: urmărirea penală sau anulează actul
.................................................... nelegal efectuat de procuror ori obligă
2. verifică legalitatea administrării la refacerea lui, dacă mai este cazul;
probelor şi a efectuării urmăririi
penale, exclude probele nelegal
administrate ori, după caz,
sancţionează potrivit art. 280-282
actele de urmărire penală
efectuate cu încălcarea legii şi:
....................................................
b) admite plângerea, desfiinţează
soluţia atacată şi trimite motivat
cauza la procuror pentru a
completa urmărirea penală;

267. Art. 341: Plângerea împotriva 84. La articolul 341, alineatul (7) Nemodificat. Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau punctul 2 litera d) se modifică şi
netrimitere în judecată va avea următorul cuprins:
(7) În cauzele în care s-a dispus „d) admite plângerea şi schimbă
punerea în mişcare a acţiunii temeiul de drept al soluţiei de clasare
penale, judecătorul de cameră sau renunţare la urmărirea penală,
preliminară: dacă prin acestea nu se creează o
.................................................. situaţie mai grea pentru persoana care
2. verifică legalitatea administrării a făcut plângerea.”
probelor şi a efectuării urmăririi
penale, exclude probele nelegal
administrate ori, după caz,
sancţionează potrivit art. 280-282
actele de urmărire penală
efectuate cu încălcarea legii şi:
....................................................
d) admite plângerea şi schimbă

169
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
temeiul de drept al soluţiei de
clasare atacate, dacă prin aceasta
nu secreează o situaţie mai grea
pentru persoana care a făcut
plângerea.
268. La articolul 341 alineatul (7) pct. 2, Nemodificat.
după litera d) se introduce o nouă
literă, lit. e), cu următorul cuprins:
„e) admite plângerea şi dispune
clasarea, dacă apreciază că soluţia de
renunţare la urmărire penală nu este
legală.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
269. Art. 341: Plângerea împotriva La articolul 341, alineatul (71) se Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau modifică și va avea următorul
netrimitere în judecată cuprins:
(71) În cazul în care, ulterior (71) În cazul în care, ulterior sesizării
sesizării judecătorului de cameră instanţei, procurorul ierarhic superior
preliminară, procurorul ierarhic admite plângerea şi dispune
superior admite plângerea şi infirmarea soluţiei atacate, plângerea
dispune infirmarea soluţiei atacate, va fi respinsă ca rămasă fără obiect.
plângerea va fi respinsă ca rămasă Cheltuielile judiciare avansate de stat
fără obiect. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina acestuia.
avansate de stat rămân în sarcina CSM, preluat de PSD, ALDE și
acestuia. UDMR
270. Art. 341: Plângerea împotriva La articolul 341, alineatul (8) se Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau modifică şi va avea următorul
netrimitere în judecată cuprins
„(8) Încheierea prin care s-a
(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile
pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), la alin. (7) pct.
prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b), d) şi e) şi la alin.

170
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (71) (71) este definitivă.”
este definitivă. CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
271. Art. 341: Plângerea împotriva La articolul 341, alineatele (9) și Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau (10) se modifică şi vor avea
netrimitere în judecată următorul cuprins
(9) În cazul prevăzut la alin. (7) (9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct.
pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de 2 lit. c), în termen de 3 zile de la
la comunicarea încheierii comunicarea încheierii procurorul,
procurorul, petentul şi intimaţii pot petentul şi intimaţii pot face, motivat,
face, motivat, contestaţie cu contestaţie cu privire la modul de
privire la modul de soluţionare a soluţionare a excepţiilor privind
excepţiilor privind legalitatea legalitatea administrării probelor şi a
administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale.
efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este
Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
inadmisibilă. (10) Contestaţia se depune la instanţa
(10) Contestaţia se depune la care a soluţionat plângerea şi se
judecătorul care a soluţionat înaintează spre soluţionare la instanţa
plângerea şi se înaintează spre ierarhic superioară ori, când instanţa
soluţionare judecătorului de sesizată cu plângere este Înalta Curte
cameră preliminară de la de Casaţie şi Justiţie, completului
instanţa ierarhic superioară ori, competent potrivit legii, care o
când instanţa sesizată cu plângere soluţionează în camera de consiliu,
este Înalta Curte de Casaţie şi cu citarea petentului şi a intimaţilor
Justiţie, completului competent şi cu participarea procurorului, prin
potrivit legii, care o soluţionează încheiere motivată, pronunţată în
în camera de consiliu, cu citarea camera de consiliu, putând dispune
petentului şi a intimaţilor şi cu una dintre următoarele soluţii:
participarea procurorului, prin a) respinge contestaţia ca tardivă,
încheiere motivată, pronunţată în inadmisibilă ori, după caz, ca
camera de consiliu, putând nefondată, şi menţine dispoziţia de

171
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
dispune una dintre următoarele începere a judecăţii;
soluţii: b) admite contestaţia, desfiinţează
a) respinge contestaţia ca încheierea şi rejudecă plângerea
tardivă, inadmisibilă ori, după caz, potrivit alin. (7) pct. 2, dacă
ca nefondată, şi menţine dispoziţia excepţiile cu privire la legalitatea
de începere a judecăţii; administrării probelor ori a efectuării
b) admite contestaţia, urmăririi penale au fost greşit
desfiinţează încheierea şi rejudecă soluţionate.
plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, CSM, preluat de PSD, ALDE și
dacă excepţiile cu privire la UDMR
legalitatea administrării probelor
ori a efectuării urmăririi penale au
fost greşit soluţionate.

272. Art. 341: Plângerea împotriva 85. Alineatul (11) al articolului 341 Nemodificat. Nemodificat.
soluţiilor de neurmărire sau se modifică și va avea următorul
netrimitere în judecată cuprins:
(11) Probele care au fost excluse „(11) Probele care au fost excluse nu
nu pot fi avute în vedere la pot fi avute în vedere la judecarea
judecarea în fond a cauzei. cauzei.”
273. Titlul II Titlul II - Camera preliminară din Nemodificat.
Camera preliminară Partea Specială art. 342 - 348 se
abrogă.
Art. 342 - Obiectul procedurii în CSM, preluat de PSD, ALDE și
camera preliminară UDMR
Obiectul procedurii camerei
preliminare îl constituie
verificarea, după trimiterea în
judecată, a competenţei şi a
legalităţii sesizării instanţei,
precum şi verificarea legalităţii
administrării probelor şi a

172
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
efectuării actelor de către organele
de urmărire penală.

Art. 343 - Durata procedurii în


camera preliminară
Durata procedurii în camera
preliminară este de cel mult 60 de
zile de la data înregistrării cauzei
la instanţă.

Art. 344 - Măsurile


premergătoare
(1) După sesizarea instanţei prin
rechizitoriu, dosarul se
repartizează aleatoriu
judecătorului de cameră
preliminară.
(2) Copia certificată a
rechizitoriului şi, după caz,
traducerea autorizată a acestuia se
comunică inculpatului la locul de
deţinere ori, după caz, la adresa
unde locuieşte sau la adresa la care
a solicitat comunicarea actelor de
procedură. Inculpatului, celorlalte
părţi şi persoanei vătămate li se
aduc la cunoştinţă obiectul
procedurii în camera preliminară,
dreptul de a-şi angaja un apărător
şi termenul în care, de la data
comunicării, pot formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la

173
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
legalitatea sesizării instanţei,
legalitatea administrării probelor şi
a efectuării actelor de către
organele de urmărire penală.
Termenul este stabilit de către
judecătorul de cameră preliminară,
în funcţie de complexitatea şi
particularităţile cauzei, dar nu
poate fi mai scurt de 20 de zile.
(3) În cazurile prevăzute la art.
90, judecătorul de cameră
preliminară ia măsuri pentru
desemnarea unui apărător din
oficiu şi stabileşte, în funcţie de
complexitatea şi particularităţile
cauzei, termenul în care acesta
poate formula în scris cereri şi
excepţii cu privire la legalitatea
sesizării instanţei, legalitatea
administrării probelor şi a
efectuării actelor de către organele
de urmărire penală, care nu poate
fi mai scurt de 20 de zile.
(4) La expirarea termenelor
prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă s-
au formulat cereri sau excepţii ori 86. Alineatul (1) al articolului 345 Punctul 86 referitor la alin. (1) al
dacă a ridicat excepţii din oficiu, se modifică şi va avea următorul art. 345 se elimină.
judecătorul de cameră preliminară cuprins: CSM, preluat de PSD, ALDE și
stabileşte termenul pentru "(1) La termenul stabilit conform art. UDMR
soluţionarea acestora, cu citarea 344 alin. (4), judecătorul de cameră
părţilor şi a persoanei vătămate şi preliminară soluţionează cererile şi
cu participarea procurorului. excepţiile formulate ori excepţiile

174
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
ridicate dinoficiu, în camera de
Art. 345 - Procedura în camera consiliu, pe baza lucrărilor şi a
preliminară materialului din dosarul de urmărire
(1)**) La termenul stabilit penală, precum şi a oricăror mijloace
conform art. 344 alin. (4), de probă noi prezentate, ascultând
judecătorul de cameră preliminară concluziile părţilor şi ale persoanei
soluţionează cererile şi excepţiile vătămate, dacă sunt prezente, precum
formulate ori excepţiile ridicate şi ale procurorului. Citarea părţilor şi
din oficiu, în camera de consiliu, a procurorului este obligatorie."
pe baza lucrărilor şi a materialului
din dosarul de urmărire penală şi a
oricăror înscrisuri noi prezentate,
ascultând concluziile părţilor şi ale
persoanei vătămate, dacă sunt
prezente, precum şi ale
procurorului.
(2) Judecătorul de cameră
preliminară se pronunţă în camera
de consiliu, prin încheiere, care se
comunică de îndată procurorului,
părţilor şi persoanei vătămate.
(3) În cazul în care judecătorul
de cameră preliminară constată
neregularităţi ale actului de
sesizare sau în cazul în care
sancţionează potrivit art. 280 - 282
actele de urmărire penală efectuate
cu încălcarea legii ori dacă exclude 87. La art. 346 alineatul (3) lit. a) se Punctul 87 referitor la alin. (3)
una sau mai multe probe modifică și va avea următorul litera a) a art. 346 se elimină.
administrate, în termen de 5 zile de cuprins: CSM, preluat de PSD, ALDE și
la comunicarea încheierii, „(3) Judecătorul de cameră UDMR
procurorul remediază preliminară restituie cauza la parchet

175
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
neregularităţile actului de sesizare dacă:
şi comunică judecătorului de a) rechizitoriul este neregulamentar
cameră preliminară dacă menţine întocmit, iar neregularitatea nu a fost
dispoziţia de trimitere în judecată remediată de procuror în termenul
ori solicită restituirea cauzei. prevăzut la art. 345 alin. (3), dacă
neregularitatea vizează nerespectarea
Art. 346*) - Soluţiile dispozițiilor art. 328 sau dacă atrage
(1) Dacă nu s-au formulat cereri şi imposibilitatea stabilirii obiectului sau
excepţii în termenele prevăzute la limitelor judecății ori urmărirea penală
art. 344 alin. (2) şi (3) şi nici nu a a fost efectuată de o unitate de parchet
ridicat din oficiu excepţii, la ce nu avea competența materială sau
expirarea acestor termene, personală prevăzută de lege;”
judecătorul de cameră preliminară
constată legalitatea sesizării
instanţei, a administrării probelor
şi a efectuării actelor de urmărire
penală şi dispune începerea
judecăţii. Judecătorul de cameră
preliminară se pronunţă în camera
de consiliu, fără citarea părţilor şi
a persoanei vătămate şi fără
participarea procurorului, prin Punctul 88 referitor la alin. (3)
încheiere, care se comunică de 88. La articolul 346, la alineatul (3) litera d) a art. 346 se elimină.
îndată acestora. se introduce o nouă literă, litera CSM, preluat de PSD, ALDE și
(2) Dacă respinge cererile şi d), cu următorul cuprins: UDMR
excepţiile invocate ori ridicate din „d) din analiza probelor administrate în
oficiu, în condiţiile art. 345 alin. cursul urmăririi penale, rezultă că
(1) şi (2), prin aceeaşi încheiere urmărirea penală nu este completă, iar
judecătorul de cameră preliminară discrepanţa dintre probele administrate
constată legalitatea sesizării în apărare cu cele în acuzare încalcă
instanţei, a administrării probelor prevederile art. 5”.
şi a efectuării actelor de urmărire

176
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
penală şi dispune începerea
judecăţii. Punctul 89 referitor la alin. (31) al
(3) Judecătorul de cameră 89. La art. 346, după alin. (3) se art. 346 se elimină.
preliminară restituie cauza la introduce un nou alineat, alin. (31): CSM, preluat de PSD, ALDE și
1
parchet dacă: „(3 ) Pentru stabilirea obiectului sau UDMR
a) rechizitoriul este limitelor judecății rechizitoriul trebuie
neregulamentar întocmit, iar să cuprindă toate elementele
neregularitatea nu a fost remediată constitutive ale faptei reținute în
de procuror în termenul prevăzut sarcina inculpatului, inclusiv latura
la art. 345 alin. (3), dacă subiectivă și toate probele pe care se
neregularitatea atrage sprijină fiecare dintre aceste
imposibilitatea stabilirii obiectului elemente.”
sau limitelor judecăţii;
b) a exclus toate probele
administrate în cursul urmăririi
penale;
c) procurorul solicită restituirea
cauzei, în condiţiile art. 345 alin.
(3), ori nu răspunde în termenul
prevăzut de aceleaşi dispoziţii.
(4) În toate celelalte cazuri în care
a constatat neregularităţi ale
actului de sesizare, a exclus una
sau mai multe probe administrate
ori a sancţionat potrivit art. 280 -
282 actele de urmărire penală
efectuate cu încălcarea legii,
judecătorul de cameră preliminară
dispune începerea judecăţii.
(41) În cazurile prevăzute la alin.
(3) lit. a) şi c) şi la alin. (4), Punctul 90 referitor la alin. (7) al
judecătorul de cameră preliminară art. 346 se elimină.

177
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
se pronunţă prin încheiere, în 90. La articolul 346, alin. (7) se CSM, preluat de PSD, ALDE și
camera de consiliu, cu citarea abrogă. UDMR
părţilor şi a persoanei vătămate şi
cu participarea procurorului.
Încheierea se comunică de îndată
procurorului, părţilor şi persoanei
vătămate.
(42) În cazul prevăzut la alin. (3)
lit. b), restituirea cauzei la
procuror se dispune prin
încheierea prevăzută la art. 345
alin. (2).
(5) Probele excluse nu pot fi avute
în vedere la judecata în fond a
cauzei.
(6) Dacă apreciază că instanţa
sesizată nu este competentă,
judecătorul de cameră preliminară
procedează potrivit art. 50 şi 51,
care se aplică în mod
corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră
preliminară care a dispus
începerea judecăţii exercită funcţia
de judecată în cauză.

Art. 347*) - Contestaţia


(1) În termen de 3 zile de la
comunicarea încheierilor
prevăzute la art. 346 alin. (1) -
(42), procurorul, părţile şi
persoana vătămată pot face

178
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
contestaţie. Contestaţia poate privi
şi modul de soluţionare a cererilor
şi a excepţiilor.
(2) Contestaţia se judecă de către
judecătorul de cameră preliminară Punctul 91 referitor la alin. (2) al
de la instanţa ierarhic superioară art. 348 se elimină.
celei sesizate. Când instanţa CSM, preluat de PSD, ALDE și
sesizată este Înalta Curte de 91. La articolul 348, alineatul (2) se UDMR
Casaţie şi Justiţie, contestaţia se modifică şi va avea următorul
judecă de către completul cuprins:
competent, potrivit legii. „(2) În cauzele în care faţă de inculpat
(3) Contestaţia se soluţionează în s-a dispus o măsură preventivă,
camera de consiliu, cu citarea judecătorul de cameră preliminară de
părţilor şi a persoanei vătămate şi la instanţa sesizată cu rechizitoriu
cu participarea procurorului. verifică legalitatea şi temeinicia
Dispoziţiile art. 345 şi 346 se măsurii preventive, procedând potrivit
aplică în mod corespunzător. dispoziţiilor art. 207”
(4) În soluţionarea contestaţiei nu
pot fi invocate sau ridicate din
oficiu alte cereri sau excepţii decât
cele invocate sau ridicate din
oficiu în faţa judecătorului de
cameră preliminară în procedura
desfăşurată în faţa instanţei
sesizate cu rechizitoriu, cu
excepţia cazurilor de nulitate
absolută.

Art. 348 - Măsurile preventive în


procedura de cameră
preliminară
(1) Judecătorul de cameră

179
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
preliminară se pronunţă, la cerere
sau din oficiu, cu privire la luarea,
menţinerea, înlocuirea, revocarea
sau încetarea de drept a măsurilor
preventive.
(2) În cauzele în care faţă de
inculpat s-a dispus o măsură
preventivă, judecătorul de cameră
preliminară de la instanţa sesizată
cu rechizitoriu sau, după caz,
judecătorul de cameră preliminară
de la instanţa ierarhic superioară
ori completul competent de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
învestit cu soluţionarea
contestaţiei, verifică legalitatea şi
temeinicia măsurii preventive,
procedând potrivit dispoziţiilor art.
207.

274. Art. 352: Publicitatea şedinţei de 92. La articolul 352, alineatele (11) La articolul 352, alineatul (11) La articolul 352,
judecată și (12) se modifică și vor avea se modifică și va avea următorul alineatele (11) și (12) se
următorul cuprins: cuprins: modifică și vor avea
(11) În cazul în care informaţiile „(11) În cazul în care informaţiile „(11) În cazul în care informaţiile următorul cuprins:
clasificate sunt esenţiale pentru clasificate sunt esenţiale pentru clasificate sunt esenţiale pentru (11) În cazul în care
soluţionarea cauzei, instanţa soluţionarea cauzei, organul de soluţionarea cauzei, organul de informaţiile clasificate sunt
solicită, de urgenţă, după caz, urmărire penală sau, după caz urmărire penală sau, după caz esenţiale pentru soluţionarea
declasificarea totală, declasificarea judecătorul de cameră preliminară, judecătorul, dispune, în condițiile cauzei, instanţa solicită, de
parţială sau trecerea într-un alt dispune, în condițiile legii, după legii, după caz, declasificarea urgenţă, după caz,
grad de clasificare ori permiterea caz, declasificarea totală, totală, declasificarea parţială sau declasificarea totală,
accesului la cele clasificate de declasificarea parţială sau trecerea trecerea într-un alt grad de declasificarea parţială sau
către apărătorul inculpatului. într-un alt grad de clasificare şi clasificare şi permiterea accesului trecerea într-un alt grad de
(12) Dacă autoritatea emitentă nu

180
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
permite apărătorului inculpatului permiterea accesului la aceste la aceste informații de către clasificare. Judecătorul poate,
accesul la informaţiile clasificate, informații de către participanții participanții procesuali și de de asemenea, permite accesul
acestea nu pot servi la pronunţarea procesuali și de avocații acestora. avocații acestora. la informațiile clasificate
unei soluţii de condamnare, de (12) Dacă accesul la informaţiile PSD, ALDE și UDMR apărătorului inculpatului,
renunţare la aplicarea pedepsei sau clasificate nu poate fi garantat de condiționat de deținerea de
de amânare a aplicării pedepsei în judecătorul cauzei, acestea nu pot servi Alin. (12) nemodificat. către acesta a certificatului de
cauză. la pronunţarea unei soluţii de securitate sau a autorizației de
condamnare, de renunţare la aplicarea acces corespunzător nivelului
pedepsei sau de amânare a aplicării de secretizare al acestora.
pedepsei în cauză.”
(12) Judecătorul poate refuza
apărătorului inculpatului ce
îndeplinește condițiile de la
alin.(11) teza finală, accesul
la informaţiile clasificate doar
în situația în care accesul ar
putea conduce la periclitarea
gravă a vieții sau a drepturilor
fundamentale ale unei alte
persoane sau dacă refuzul este
strict necesar pentru apărarea
unui interes public important.
Dacă judecatorul cauzei nu
permite apărătorului
inculpatului accesul la
informaţiile clasificate,
acestea nu pot servi la
pronunţarea unei soluţii de
condamnare, de renunţare la
aplicarea pedepsei sau de
amânare a aplicării pedepsei
în cauză.”

181
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
PSD
275. Articolul 364 Participarea La articolul 364, după alineatul (6) La articolul 364, după
inculpatului la judecată şi se introduce un nou alineat, alin. alineatul (6) se introduce un
drepturile acestuia (61) cu următorul cuprins: nou alineat, alin. (61) cu
„(61) Persoana poate fi condamnată următorul cuprins:
în lipsă numai dacă a fost citată legal „(61) Persoana poate fi
pentru fiecare fază a judecății sau a condamnată în lipsă numai
intrat prin alte mijloace oficiale în dacă a fost citată legal pentru
posesia unor informații cu privire la fiecare fază a judecății sau a
locul și data procesului a fost intrat prin alte mijloace
informată despre posibilitatea oficiale în posesia unor
pronunțării unei hotărâri în lipsă, informații cu privire la locul
precum și dacă a fost reprezentată de și data procesului a fost
un avocat ales sau desemnat din informată despre posibilitatea
oficiu și a beneficiat de apărare pronunțării unei hotărâri în
corespunzătoare în cadrul lipsă sau dacă a fost
procesului.” reprezentată de un avocat ales
Márton Árpád, deputat UDMR sau desemnat din oficiu și a
beneficiat de apărare
corespunzătoare în cadrul
procesului.”
PNL
276. După Cap. I din Titlul III –
„Judecata” al Părţii Speciale se Nemodificat.
introduce un nou capitol, Cap. I1 –
Verificări prealabile la judecata în
primă instanţă cu următorul cuprins:

„Art. 3701 - Măsuri


premergătoare
(1) După sesizarea instanţei prin
rechizitoriu, dosarul se repartizează

182
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
aleatoriu unui complet de judecată. Art. 3701 (1)-(3)
(2) Inculpatului, celorlalte părţi şi Nemodificat.
persoanei vătămate li se aduc la
cunoştinţă dreptul de a-şi angaja un
apărător şi termenul în care, de la
data comunicării, pot formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la
legalitatea sesizării instanţei,
legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de către organele de
urmărire penală. Termenul este
stabilit de preşedintele completului
de judecată, între 20 şi 30 de zile, în
funcţie de complexitatea şi
particularităţile cauzei.
(3) În cazurile prevăzute la art. 90,
preşedintele completului de judecată
ia măsuri pentru desemnarea unui
apărător din oficiu şi stabileşte, în
funcţie de complexitatea şi
particularităţile cauzei, termenul în
care acesta poate formula în scris
cereri şi excepţii cu privire la
legalitatea sesizării instanţei,
legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de către organele de
urmărire penală, cuprins între 20 şi La articolul 3701, alineatul
30 de zile. (4) se modifică și va avea
(4) La expirarea termenelor următorul cuprins:
prevăzute la alin. (2) şi (3), (4) La expirarea termenelor
preşedintele completului de judecată prevăzute la alin. (2) şi (3),
stabileşte termenul de judecată. preşedintele completului de

183
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
judecată stabileşte termenul
Art. 3702 – Procedura de verificare de judecată, și citează
şi soluţiile ce pot fi pronunţate părțile.
(1) La termenul de judecată stabilit, Deputat UDMR, Márton
instanţa procedează la verificarea Árpád
competenţei şi a legalităţii sesizării,
precum şi a legalităţii administrării Art. 3702 Nemodificat.
probelor şi a efectuării actelor de
către organele de urmărire penală.
(2) Dacă apreciază că nu este
competentă, instanţa procedează
potrivit art. 50 şi 51.
(3) Instanța soluţionează cererile şi
excepţiile formulate ori excepţiile
ridicate din oficiu, prin încheiere, pe
baza lucrărilor şi a materialului din
dosarul de urmărire penală şi a
oricăror alte mijloace de probă
încuviinţate, ascultând concluziile
părţilor şi ale persoanei vătămate,
dacă sunt prezente, precum şi ale
procurorului.
(4) Dacă nu s-au formulat cereri şi
excepţii şi nici nu a ridicat din oficiu
excepţii, instanța constată legalitatea
sesizării, a administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală.
(5) Dacă respinge cererile şi
excepţiile invocate ori ridicate din
oficiu, instanţa constată legalitatea
sesizării instanţei, a administrării
probelor şi a efectuării actelor de

184
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
urmărire penală.
(6) În cazul în care instanţa constată
neregularităţi ale actului de sesizare
sau în cazul în care sancţionează
potrivit art. 280 - 282 actele de
urmărire penală efectuate cu
încălcarea legii ori dacă exclude una
sau mai multe probe administrate, în
termen de 10 zile de la comunicarea
încheierii, procurorul remediază
neregularităţile actului de sesizare şi
comunică instanţei dacă menţine
dispoziţia de trimitere în judecată ori
solicită restituirea cauzei.
(7) Instanţa restituie cauza la parchet
dacă:
a) rechizitoriul este întocmit cu
nerespectarea dispoziţiilor art. 328,
iar neregularitatea nu a fost
remediată de procuror în termenul
prevăzut la alin. (6), dacă
neregularitatea atrage imposibilitatea
stabilirii obiectului sau limitelor
judecăţii;
b) a exclus toate probele
administrate în cursul urmăririi
penale;
c) procurorul solicită restituirea
cauzei, în condiţiile alin. (6), ori nu
răspunde în termenul prevăzut de
aceleaşi dispoziţii.
(8) Probele excluse nu pot fi avute în

185
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
vedere la judecata cauzei.
(7) Încheierea pronunţată potrivit
alin. (3) – (7) se comunică de îndată
procurorului, părţilor şi persoanei
vătămate.

Art. 3703 – Contestaţia Art. 3703 Nemodificat.


(1) În termen de 3 zile de la
comunicarea încheierilor prevăzute
de art. 3702 alin. (3)-(5) şi (7),
procurorul, părţile şi persoana
vătămată pot face contestaţie.
Contestaţia poate privi şi modul de
soluţionare a cererilor şi excepţiilor.
(2) Contestaţia se judecă de către
instanţa competentă să soluţioneze
apelul în cauză.
(3) Contestaţia se soluţionează
potrivit procedurii prevăzute de art.
4251. Dispoziţiile art. 3701 şi art.
3702 se aplică în mod corespunzător.
(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot
fi invocate sau ridicate din oficiu alte
cereri sau excepţii decât cele
invocate sau ridicate din oficiu în
faţa primei instanţe, cu excepţia
cazurilor de nulitate absolută.

Art. 3704 – Stabilirea termenului Art. 3704 Nemodificat.


pentru continuarea judecăţii
(1) După rămânerea definitivă a
încheierii prevăzute la art. 3702,

186
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
preşedintele completului de judecată
stabileşte, dacă este cazul, termenul
de judecată pentru continuarea
judecăţii.
(2) În cazul prevăzut la art. 3702 alin.
(4), dacă procurorul, părţile sau
persoana vătămată sunt prezente şi
declară că nu înţeleg să formuleze
contestaţie împotriva încheierii prin
care instanța constată legalitatea
sesizării, a administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală,
încheierea rămâne definitivă, iar
instanţa poate proceda la judecata în
continuare a cauzei.
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
277. După art. 3704 se introduce
un articol, art. 3705 cu
următorul cuprins:
”Art. 3705 – Verificarea
actelor și probelor în cursul
judecății
Dacă pe parcursul judecării
cauzei se constată că actele
sau probele efectuate sau
administrate în cursul
cercetării penale sunt lovite
de nulitate, acestea sunt
eliminate din cauză,
indiferent de soluția
pronunțată în cursul

187
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
verificării prealabile.”
PSD
278. Art. 374 - Aducerea la Art. 374 - Aducerea la cunoştinţă a
cunoştinţă a învinuirii, lămuriri învinuirii, lămuriri şi cereri Nemodificat.
şi cereri (1) După rămânerea definitivă a
(1) La primul termen la care încheierii prevăzute la art. 3702, la
procedura de citare este legal primul termen la care procedura de
îndeplinită şi cauza se află în stare citare este legal îndeplinită şi cauza
de judecată, preşedintele dispune se află în stare de judecată,
ca grefierul să dea citire actului preşedintele dispune ca grefierul să
prin care s-a dispus trimiterea în dea citire actului prin care s-a dispus
judecată ori, după caz, a celui prin trimiterea în judecată ori, după caz, a
care s-a dispus începerea judecăţii celui prin care s-a dispus începerea
sau să facă o prezentare succintă a judecăţii sau să facă o prezentare
acestuia. succintă a acestuia.
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
279. Art. 375: Procedura în cazul 93. La articolul 375, după alineatul Alineatul (4) al art. 375 se elimină. Nemodificat.
recunoaşterii învinuirii (3) se introduce un nou alineat, alin. PSD, USR
(3) Dacă respinge cererea, instanţa (4), cu următorul cuprins:
procedează potrivit art. 374 alin. „(4) Declarațiile date de inculpatul
(5)-(10). care recunoaște învinuirea nu pot
constitui probe împotriva altor
inculpați cercetați în aceeași cauză
sau în alte cauze.”

280. Art. 386 - Schimbarea încadrării Art. 386 - Schimbarea încadrării Nemodificat.
juridice juridice
(1) Dacă în cursul judecăţii se (1) Dacă în cursul judecăţii,
consideră că încadrarea juridică inclusiv în etapa verificărilor
dată faptei prin actul de sesizare prevăzute la art. 3701 – art. 3704, se
urmează a fi schimbată, instanţa consideră că încadrarea juridică dată

188
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
este obligată să pună în discuţie faptei prin actul de sesizare urmează
noua încadrare şi să atragă atenţia a fi schimbată, instanţa este obligată
inculpatului că are dreptul să ceară să pună în discuţie noua încadrare şi
lăsarea cauzei mai la urmă sau să atragă atenţia inculpatului că are
amânarea judecăţii, pentru a-şi dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la
pregăti apărarea. urmă sau amânarea judecăţii, pentru
(2) Dacă noua încadrare juridică a-şi pregăti apărarea.
vizează o infracţiune pentru care (2) Dacă noua încadrare juridică
este necesară plângerea prealabilă vizează o infracţiune pentru care este
a persoanei vătămate, instanţa de necesară plângerea prealabilă a
judecată cheamă persoana persoanei vătămate, instanţa de
vătămată şi o întreabă dacă judecată cheamă persoana vătămată
înţelege să facă plângere şi o întreabă dacă înţelege să facă
prealabilă. În situaţia în care plângere prealabilă. În situaţia în care
persoana vătămată formulează persoana vătămată formulează
plângere prealabilă, instanţa plângere prealabilă, instanţa continuă
continuă cercetarea cercetarea judecătorească, în caz
judecătorească, în caz contrar contrar dispunând încetarea
dispunând încetarea procesului procesului penal.
penal. CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
281. La art. 386, după alin. (2) se
introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul
cuprins:
”(3) Schimbarea încadrării
juridice a faptei nu poate fi
pusă în discuție în privința
altei situații de fapt decât cea
reținută în Rechizitoriu. În
cazul în care se constată că
situația de fapt este diferită

189
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
decât cea reținută la
trimiterea în judecată se poate
dispune reluarea urmăririi
penale cu privire la acele
fapte, dacă ele pot constitui o
altă infracțiune.”
PSD
282. Art. 392: Deliberarea 94. La articolul 392, alineatul (1) se La articolul 392, alineatul (1) se Nemodificat.
(1) La deliberare iau parte numai modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
membrii completului în faţa căruia cuprins: cuprins:
a avut loc dezbaterea. „(1) La deliberare iau parte numai „(1) La deliberare iau parte numai
membrii completului in fata caruia a membrii completului in fata caruia a
avut loc dezbaterea. În situaţia în avut loc dezbaterea. În situaţia în
care unul dintre membrii completului care unul sau mai mulți dintre
nu mai este judecător al instanţei membrii completului nu mai este
respective, cauza se repune pe rol.” judecător al instanţei respective,
cauza se repune pe rol.”
PSD, ALDE
283. Art. 394: Luarea hotărârii 95. La articolul 394, articolul (5) se Nemodificat. Nemodificat.
modifică şi va avea următorul
(5) În situaţia în care în cadrul cuprins:
completului de judecată nu se „(5) În situaţia în care în cadrul
poate întruni majoritatea ori completului de judecată nu se poate
unanimitatea, judecarea cauzei se întruni majoritatea ori unanimitatea,
reia în complet de divergenţă. judecarea cauzei se reia în complet de
divergenţă, judecătorul fiind desemnat
aleatoriu.”
284. Art. 396 Rezolvarea acţiunii La articolul 396, alineatele (1) şi (2) Nemodificat.
penale se modifică şi vor avea următorul
(1) Instanţa hotărăşte asupra cuprins:
învinuirii aduse inculpatului, „(1) Instanţa hotărăşte asupra
pronunţând, după caz, învinuirii aduse inculpatului,

190
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
condamnarea, renunţarea la pronunţând, după caz, condamnarea
aplicarea pedepsei, amânarea sau aplicarea unei măsuri
aplicării pedepsei, achitarea sau educative, renunţarea la aplicarea
încetarea procesului penal. pedepsei, amânarea aplicării
(2) Condamnarea se pronunţă pedepsei, achitarea, încetarea
dacă instanţa constată, dincolo de procesului penal.
orice îndoială rezonabilă, că fapta (2) Condamnarea sau, după caz,
există, constituie infracţiune şi a aplicarea unei măsuri educative se
fost săvârşită de inculpat. pronunţă dacă instanţa constată că
fapta există, constituie infracţiune şi
a fost săvârşită de inculpat.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
285. Articolul 396 Rezolvarea acţiunii La articolul 396, alineatele (3) şi (4) Nemodificat.
penale se modifică şi vor avea următorul
(3) Renunţarea la aplicarea cuprins:
pedepsei se pronunţă dacă instanţa
constată, dincolo de orice îndoială (3) Renunţarea la aplicarea pedepsei
rezonabilă, că fapta există, se pronunţă dacă instanţa constată că
constituie infracţiune şi a fost fapta există, constituie infracţiune şi
săvârşită de inculpat, în condiţiile a fost săvârşită de inculpat, în
art. 80-82 din Codul penal. condiţiile art. 80-82 din Codul penal.
(4) Amânarea aplicării pedepsei se (4) Amânarea aplicării pedepsei se
pronunţă dacă instanţa constată, pronunţă dacă instanţa constată că
dincolo de orice îndoială fapta există, constituie infracţiune şi
rezonabilă, că fapta există, a fost săvârşită de inculpat, în
constituie infracţiune şi a fost condiţiile art. 83-90 din Codul penal.
săvârşită de inculpat, în condiţiile Ministerul Justiției preluat de PSD,
art. 83-90 din Codul penal. ALDE și UDMR

286. Art. 397 - Rezolvarea acţiunii La articolul 397, alineatul (6) se Nemodificat.
civile modifică şi va avea următorul

191
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
………………………………… cuprins:
(6) În cazul în care, în cursul „(6) În cazul în care, în cursul
urmăririi penale, al procedurii de urmăririi penale sau al judecăţii, faţă
cameră preliminară sau al de inculpat s-a luat măsura
judecăţii, faţă de inculpat s-a luat preventivă a controlului judiciar pe
măsura preventivă a controlului cauţiune sau s-a dispus înlocuirea
judiciar pe cauţiune sau s-a dispus unei alte măsuri preventive cu
înlocuirea unei alte măsuri măsura preventivă a controlului
preventive cu măsura preventivă a judiciar pe cauţiune şi este admisă
controlului judiciar pe cauţiune şi acţiunea civilă, instanţa dispune plata
este admisă acţiunea civilă, din cauţiune a despăgubirilor
instanţa dispune plata din cauţiune acordate pentru repararea pagubelor
a despăgubirilor acordate pentru cauzate de infracţiune, potrivit
repararea pagubelor cauzate de dispoziţiilor art. 217.”
infracţiune, potrivit dispoziţiilor CSM
art. 217.
287. Art. 403 - Conţinutul expunerii La articolul 403, alineatele (2) şi (3) Nemodificat.
(1) Expunerea trebuie să se modifică şi vor avea următorul
cuprindă: cuprins:
a) datele privind identitatea (2) În caz de condamnare,
părţilor; aplicare a unei măsuri educative,
b) descrierea faptei ce face renunţare la aplicarea pedepsei sau
obiectul trimiterii în judecată, cu amânarea aplicării pedepsei,
arătarea timpului şi locului unde a expunerea trebuie să cuprindă fiecare
fost săvârşită, precum şi încadrarea faptă reţinută de instanţă în sarcina
juridică dată acesteia prin actul de inculpatului, forma şi gradul de
sesizare; vinovăţie, circumstanţele agravante
c) motivarea soluţiei cu privire sau atenuante, starea de recidivă,
la latura penală, prin analiza timpul ce se deduce din pedeapsa
probelor care au servit ca temei pronunţată, respectiv timpul care se
pentru soluţionarea laturii penale a va deduce din pedeapsa stabilită în
cauzei şi a celor care au fost caz de anulare sau revocare a

192
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
înlăturate, şi motivarea soluţiei cu renunţării la aplicarea pedepsei ori a
privire la latura civilă a cauzei, amânării aplicării pedepsei, precum
precum şi analiza oricăror şi actele din care rezultă perioada ce
elemente de fapt pe care se sprijină urmează a fi dedusă.
soluţia dată în cauză; (3) Dacă instanţa reţine în sarcina
d) arătarea temeiurilor de drept inculpatului numai o parte dintre
care justifică soluţiile date în faptele ce formează obiectul
cauză. trimiterii în judecată, se va arăta în
(2) În caz de condamnare, hotărâre pentru care anume fapte s-a
renunţare la aplicarea pedepsei sau pronunţat condamnarea sau
amânarea aplicării pedepsei, aplicarea unei măsuri educative
expunerea trebuie să cuprindă ori, după caz, renunţarea la aplicarea
fiecare faptă reţinută de instanţă în pedepsei sau amânarea aplicării
sarcina inculpatului, forma şi pedepsei şi pentru care anume fapte,
gradul de vinovăţie, circumstanţele încetarea procesului penal sau
agravante sau atenuante, starea de achitarea.
recidivă, timpul ce se deduce din CSM preluat de PSD, ALDE și
pedeapsa pronunţată, respectiv UDMR
timpul care se va deduce din
pedeapsa stabilită în caz de anulare
sau revocare a renunţării la
aplicarea pedepsei ori a amânării
aplicării pedepsei, precum şi actele
din care rezultă perioada ce
urmează a fi dedusă.
(3) Dacă instanţa reţine în
sarcina inculpatului numai o parte
dintre faptele ce formează obiectul
trimiterii în judecată, se va arăta în
hotărâre pentru care anume fapte
s-a pronunţat condamnarea ori,
după caz, renunţarea la aplicarea

193
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
pedepsei sau amânarea aplicării
pedepsei şi pentru care anume
fapte, încetarea procesului penal
sau achitarea.
(4) În cazul renunţării la
aplicarea pedepsei şi al amânării
aplicării pedepsei, precum şi în
cazul suspendării executării
pedepsei sub supraveghere, se vor
prezenta în hotărâre motivele care
au determinat renunţarea sau
amânarea ori, după caz,
suspendarea şi se vor arăta
consecinţele la care persoana faţă
de care s-au dispus aceste soluţii
se expune dacă va mai comite
infracţiuni sau, după caz, dacă nu
va respecta măsurile de
supraveghere ori nu va executa
obligaţiile ce îi revin pe durata
termenului de supraveghere.

288. Art. 406: Redactarea şi semnarea 96. La articolul 406, alineatele (1), Alin. (1) și (2) Nemodificat. Nemodificat.
hotărârii (2) şi (4) se modifică şi vor avea
(1) Hotărârea se redactează în următorul cuprins:
cel mult 30 de zile de la „(1) Hotărârea se redactează în
pronunţare. termen de cel mult 30 de zile de la
(2) Hotărârea se redactează de data pronunţării urmând ca în cazuri
unul dintre judecătorii care au temeinic motivate, acest termen să fie
participat la soluţionarea cauzei, prelungit cu câte 30 de zile, de cel
în celmult 30 de zile de la mult 2 ori.
pronunţare, şi se semnează de (2) Hotărârea se redactează de
toţi membrii completului şi de

194
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
grefier. unul dintre judecătorii care au
.................................................. participat la soluţionarea cauzei, şi se
(4) În caz de împiedicare a semnează de membrii completului
vreunuia dintre membrii care au participat la administrarea
completului de judecată de a probelor şi judecata în fond precum şi
semna, hotărârea sesemnează în de grefier. Alin. (4) Se elimină.
locul acestuia de preşedintele ............................................................... Comisia
completului. Dacă şi preşedintele ....
completului este împiedicat a (4) În caz de împiedicarea vreunuia
semna, hotărârea se semnează de dintre membrii completului de
preşedintele instanţei. Când judecată de a semna, cauza se repune
împiedicarea îl priveşte pe pe rol şi se reiau dezbaterile. Când
grefier, hotărârea se semnează de împiedicarea îl priveşte pe grefier,
grefierul-şef. În toate cazurile se hotărârea se semnează de grefierul-şef.
face menţiune pe hotărâre despre În toate cazurile se face menţiune pe
cauza carea determinat
hotărâre despre cauza care a determinat
împiedicarea.
împiedicarea."

289. Art. 421: Soluţiile la judecata în 97. La art. 421 punctul 2 lit. a) și b) Se elimină punctul 97 privind
apel se modifică și vor avea următorul modificarea pct. 2, lit. a) și b) ale
Instanţa, judecând apelul, pronunţă cuprins: art. 421.
una dintre următoarele soluţii: „2. admite apelul și: Forumul Judecătorilor, preluat de
..................................................... a) desființează sentința primei instanțe PSD și USR
2. admite apelul şi: și pronunță o nouă hotărâre,
a) desfiinţează sentinţa primei procedând potrivit regulilor referitoare
instanţe şi pronunţă o nouă la soluționarea acțiunii penale și a
hotărâre, procedând potrivit acțiunii civile la judecata în fond;
regulilor referitoare la soluţionarea b) desființează sentința primei instanțe
acţiunii penale şi a acţiunii civile și dispune rejudecarea de către
la judecata în fond. Instanţa de instanța a cărei hotărâre a fost
apel readministrează declaraţiile desființată pentru motivul că judecarea
pe care prima instanţă şi-a cauzei la acea instanță a avut loc în
întemeiat soluţia de achitare,

195
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
dispoziţiile art. 374 alin. (7)-(10) şi lipsa unei părți nelegal citate sau
ale art. 383 alin. (3) şi (4) care, legal citată, a fost în
aplicându-se în mod imposibilitate de a se prezenta și de a
corespunzător; înștiința instanța despre această
b) desfiinţează sentinţa primei imposibilitate, invocată de acea parte
instanţe şi dispune rejudecarea de sau e incident unul din cazurile de
către instanţa a cărei hotărâre a nulitate absolută, precum şi dacă prima
fost desfiinţată pentru motivul că instanţă nu a efectuat o cercetare
judecarea cauzei la acea instanţă a judecătorească efectivă sau sentinţa nu
avut loc în lipsa unei părţi nelegal este motivată prin raportare la datele
citate sau care, legal citată, a fost şi împrejurările cauzei ori este
în imposibilitate de a se prezenta şi motivată prin preluarea ca atare a
de a înştiinţa instanţa despre conţinutului rechizitoriului.
această imposibilitate, invocată de
Rejudecarea de către instanța a cărei
acea parte. Rejudecarea de către
hotărâre a fost desființată se dispune
instanţa a cărei hotărâre a fost
și atunci când instanța nu s-a
desfiinţată se dispune şi atunci
când instanţa nu s-a pronunţat pronunțat asupra unei fapte reținute în
asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de
sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau asupra acțiunii civile ori
sesizare sau asupra acţiunii civile când există vreunul dintre cazurile de
ori când există vreunul dintre nulitate absolută, cu excepția cazului
cazurile de nulitate absolută, cu de necompetență, când se dispune
excepţia cazului de necompetenţă, rejudecarea de către instanța competentă
când se dispune rejudecarea de
către instanţa competentă.
290. Art. 421: Soluţiile la judecata în 98. La articolul 421 se introduce un La articolul 421 se introduce un Nemodificat.
apel nou alineat, alin. (2), cu următorul nou alineat, alin. (2), cu următorul
cuprins: cuprins:
„(2) Instanța de apel nu poate desființa „(2) Instanța de apel nu poate
sentința primei instanțe prin care s-a desființa sentința primei instanțe
dispus achitarea inculpatului și nu prin care s-a dispus achitarea
poate pronunța o hotărâre de inculpatului și nu poate pronunța o

196
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
condamnare direct în apel decât hotărâre de condamnare direct în
dacă sunt administrate probe noi apel decât dacă sunt
care să conducă la desființarea readministrate probe sau
soluției de achitare a primei instanțe administrate probe noi care să
pentru infirmarea motivelor pentru conducă la desființarea soluției de
care a fost dispusă achitarea.” achitare a primei instanțe pentru
infirmarea motivelor pentru care a
fost dispusă achitarea.”
PSD
291. Art. 4251 - Declararea şi La articolul 4251, alineatele (3) şi Nemodificat.
soluţionarea contestaţiei (5) se modifică şi vor avea
(3) Contestaţia se depune la următorul cuprins:
judecătorul de drepturi şi libertăţi, „(3) Contestaţia se depune la
judecătorul de cameră judecătorul de drepturi şi libertăţi
preliminară sau, după caz, la sau, după caz, la instanţa care a
instanţa care a pronunţat hotărârea pronunţat hotărârea care se atacă şi
care se atacă şi se motivează până se motivează până la termenul stabilit
la termenul stabilit pentru pentru soluţionare, dispoziţiile art.
soluţionare, dispoziţiile art. 415 415 aplicându-se în mod
aplicându-se în mod corespunzător.
corespunzător. ………………………………
.................................................. (5) Contestaţia se soluţionează de
(5) Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi
către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de completul de judecată
libertăţi, respectiv de către de la instanţa superioară celei
judecătorul de cameră sesizate, respectiv de completul
preliminară de la instanţa competent al Înaltei Curţi de Casaţie
superioară celei sesizate sau, după şi Justiţie, în şedinţă publică, cu
caz, de către instanţa superioară participarea procurorului.”
celei sesizate, respectiv de CSM preluat de PSD, ALDE și
completul competent al Înaltei UDMR
Curţi de Casaţie şi Justiţie, în

197
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
şedinţă publică, cu participarea
procurorului.

292. După articolul 4251 se introduce un Nemodificat.


nou articol, art. 4252 cu următorul
cuprins:
„Art. 4252: Contestarea măsurii de
siguranță a confiscării speciale ori a
confiscării extinse:
(1) Împotriva hotărârii prin care
instanța de apel dispune măsura de
siguranță a confiscării speciale ori a
confiscării extinse direct în apel,
inculpatul, procurorul sau persoanele
ale căror drepturi sau interese
legitime pot fi afectate, pot face
contestație numai în ceea ce privește
măsura de siguranță.
(2) Procurorul poate face contestație
în termen de 48 de ore de la
pronunțare, iar inculpatul în termen
de 48 de ore de la comunicare.
(3) În cazul persoanelor ale căror
drepturi sau interese legitime pot fi
afectate, termenul de 48 de ore curge
de la data la care acestea au aflat
despre hotărârea prevăzută de alin.
(1).
(4) Contestația este suspensivă de
executare. Contestația se
soluționează în termen de 5 zile de la
înregistrare, în sedință publică, cu

198
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
participarea procurorului și cu citarea
inculpatului și a părților interesate.
Prevederile art. 4251 se aplică în mod
corespunzător.
(5) Contestația împotriva hotărârii
prevăzute la alin. (1), pronunțată de
SecțiaPenală a Înaltei Curți de
Casație și Justiție în apel, se
soluționează de completul de 5
judecători.”
Ministerul Justiției, preluat de
Comisie
293. Art. 426: Cazurile de contestaţie în 99. Articolul 426 se modifică şi va Punctul 99 se elimină. Nemodificat.
anulare avea următorul cuprins: Comisia
„Împotriva hotărârilor penale
Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în
definitive se poate face anulare în următoarele cazuri:
contestaţie în anulare în a) când judecata a avut loc fără
următoarele cazuri: citarea legală a unei părţi sau când,
a) când judecata în apel a avut deşi legal citată, a fost în
loc fără citarea legală a unei imposibilitate de a se prezenta şi de
părţi sau când, deşi legal citată, a a înştiinţa instanţa despre această
fost în imposibilitate de a se imposibilitate;
prezenta şi de a înştiinţa instanţa b) când inculpatul a fost condamnat,
despre această imposibilitate; deşi existau probe cu privire la o
b) când inculpatul a fost cauză de încetare a procesului penal,
condamnat, deşi existau probe cu chiar dacă aceasta a fost analizată
privire la o cauză de încetare a în cursul judecării cauzei;
procesului penal; c) când hotărârea a fost pronunţată de
c) când hotărârea din apel a fost alt complet decât cel care a luat
pronunţată de alt complet decât parte la dezbaterea pe fond a
cel care a luat parte la dezbaterea procesului;
pe fond a procesului;

199
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
d) când instanţa de apel nu a fost d) când instanţa nu a fost compusă
compusă potrivit legii ori a existat potrivit legii ori a existat un caz de
un caz de incompatibilitate; incompatibilitate;
e) când judecata în apel a avut e) când judecata a avut loc fără
loc fără participarea procurorului participarea procurorului sau a
sau a inculpatului, când aceasta inculpatului, când aceasta era
era obligatorie, potrivit legii; obligatorie, potrivit legii;
f) când judecata în apel a avut f) când judecata în apel a avut loc în
loc în lipsa avocatului, când lipsa avocatului,
asistenţa juridică a g ) când asistenţa juridică a
inculpatului era obligatorie, inculpatului era obligatorie, potrivit
potrivit legii; legii;
g) când şedinţa de judecată în h) când şedinţa de judecată nu a fost
apel nu a fost publică, în afară publică, în afară de cazurile când
de cazurile când legea prevede legea prevede altfel;
altfel; i) când instanţa nu a procedat la
h) când instanţa de apel nu a audierea inculpatului prezent, dacă
procedat la audierea inculpatului audierea era legal posibilă;
prezent, dacă audierea era legal j) când împotriva unei persoane s-au
posibilă; pronunţat două hotărâri definitive
i) când împotriva unei persoane s- pentru aceeaşi faptă.”
au pronunţat două hotărâri
definitive pentru aceeaşi faptă.
294. La articolul 426, alineatul (1), Nemodificat.
litera i) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„i) când împotriva unei persoane s-au
pronunţat două hotărâri definitive
pentru aceeaşi faptă sau când s-au
pronunţat mai multe hotărâri
judecătoreşti definitive prin care s-
au soluţionat cereri având acelaşi
obiect.”

200
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.

La articolul 426, se introduc două


noi alineate, alin. (2) și (3) cu
următorul cuprins:
„(2) Cazurile prevăzute la alin. (1)
lit. (b), d) teza a II-a şi i) pot constitui
temei al desfiinţării hotărârii a cărei
anulare se cere doar dacă nu au fost
invocate pe calea apelului sau în
cursul judecării apelului ori dacă,
deşi au fost invocate, instanţa a omis
să se pronunţe asupra lor.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), cazul
prevăzut la alin. (1) lit. d) teza a II-a
neinvocat pe calea apelului sau în
cursul judecării apelului poate
constitui motiv de contestaţie în
anulare numai dacă cel care-l invocă
s-a aflat în imposibilitatea de a-l
invoca pe calea apelului sau în cursul
judecării apelului.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
295. Art. 426: Cazurile de contestaţie La artioclul 426, după alineatul (3) Nemodificat.
în anulare se introduce un nou alineat, alin.
(4) cu următorul cuprins:
(4) Prevederile alin. (1) lit. a) și c)-g)
se aplică și în cazul hotărârilor prin
care s-a soluționat contestația
prevăzută la art. 4252.”
Ministerul Justiției
296. Art. 434 - Hotărârile supuse La articolul 434, alineatul (1) se Nemodificat.

201
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
recursului în casaţie modifică şi va avea următorul
(1) Pot fi atacate cu recurs în cuprins:
casaţie deciziile pronunţate de „(1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie
curţile de apel şi de Înalta Curte deciziile pronunţate de instanţele de
de Casaţie şi Justiţie, ca instanţe apel, cu excepţia deciziilor prin care
de apel, cu excepţia deciziilor prin s-a dispus rejudecarea cauzelor.”
care s-a dispus rejudecarea CSM preluat de PSD, ALDE și
cauzelor. UDMR

297. Art. 434: Hotărârile supuse 100. La articolul 434 alineatul (2), Nemodificat. Nemodificat.
recursului în casaţie litera f) se abrogă
(2) Nu pot fi atacate cu recurs în
casaţie:
.....................................................
f) hotărârile pronunţate ca
urmare a admiterii acordului
de recunoaştere a vinovăţiei.

298. Art. 434: Hotărârile supuse La articolul 434 alineatul (2), litera Nemodificat.
recursului în casaţie e) și g) se abrogă.
(2) Nu pot fi atacate cu recurs în CSM preluat de PSD, ALDE și
casaţie: UDMR
......................................................
e) soluţiile pronunţate cu privire
la infracţiuni pentru care
acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă
a persoanei vătămate;
.....................................................
g) hotărârile pronunţate ca
urmare a admiterii acordului de
recunoaştere a vinovăţiei.

202
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
299. Art. 438: Cazurile în care se 101. La articolul 438, după alineatul Art. 438 se elimină. La articolul 438, după
poate face recurs în casaţie (1) se introduc patru noi alineate, CSM, preluat de PSD și USR alineatul (1) se introduc
alin. (11)-(14), cu următorul cuprins: patru noi alineate, alin.
(1) Hotărârile sunt supuse „(11) Recursul în casaţie poate fi (11)-(14), cu următorul
casării în următoarele cazuri: declarat numai în favoarea cuprins:
condamnatului în următoarele cazuri: „(11) Recursul în casaţie
1. când nu sunt întrunite elementele poate fi declarat numai în
constitutive ale unei infracţiuni sau favoarea condamnatului în
când instanţa a pronunţat o hotărâre următoarele cazuri:
de condamnare pentru o alta fapta 1. când nu sunt întrunite
decît cea pentru care condamnatul a elementele constitutive ale
fost trimis în judecata, unei infracţiuni sau când
2. când faptei săvârşite i s-a dat o instanţa a pronunţat o
greşita încadrare juridică; hotărâre de condamnare
3. când hotărârea este contrară legii pentru o alta fapta decît cea
sau când prin hotărâre s-a făcut o pentru care condamnatul a
greşită aplicare a legii de natură să fost trimis în judecata,
influenţeze soluţia procesului; 2. când faptei săvârşite i s-a
4. când s-a comis o eroare gravă de dat o greşita încadrare
fapt; juridică;
5. când judecătorii de fond au comis 3. când hotărârea este
un exces de putere, în sensul că au contrară legii sau când prin
trecut îndomeniul altei puteri hotărâre s-a făcut o greşită
constituite în stat. aplicare a legii de natură să
(12) De asemenea, pot fi atacate cu influenţeze soluţia
recurs în casaţie hotărârile definitive procesului;
pronunţate în cauzele în care Curtea 4. când s-a comis o eroare
Europeană a Drepturilor Omului a gravă de fapt;
constatat o încălcare a unui drept 5. când judecătorii de fond
prevăzut de Convenţia europeană au comis un exces de
pentru apărarea drepturilor omului şi a putere, în sensul că au
libertăţilor fundamentale în cauze trecut îndomeniul altei

203
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
similare. puteri constituite în stat.
(13) Instanţa, soluţionând recursul în (12) De asemenea, pot fi
casaţie, verifică hotărârile atacate atacate cu recurs în casaţie
sub aspectul tuturor motivelor de hotărârile definitive
casare prevăzute în alineatele pronunţate în cauzele în care
precedente, punându-le în prealabil în Curtea Europeană a
discuţia părţilor. Drepturilor Omului a
(14) Recursul în casaţie în favoarea constatat o încălcare a unui
inculpatului poate fi declarat oricând.” drept prevăzut de
Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor
fundamentale în cauze
similare.
(13) Instanţa, soluţionând
recursul în casaţie, verifică
hotărârile atacate sub
aspectul tuturor motivelor
de casare prevăzute în
alineatele precedente,
punându-le în prealabil în
discuţia părţilor.
(14) Recursul în casaţie în
favoarea inculpatului poate fi
declarat oricând.”
PSD
300. Art. 453: Cazurile de revizuire 102. La articolul 453 alineatul (1), La articolul 453 alineatul (1), litera Nemodificat.
(1) Revizuirea hotărârilor litera f) se modifică şi va avea f) se modifică şi va avea următorul
judecătoreşti definitive, cu privire următorul cuprins: cuprins:
la latura penală, poate fi cerută „f) hotărârea s-a întemeiat pe o „f) hotărârea de condamnare s-a
când: prevedere legală care, după ce întemeiat pe o prevedere legală de
....................................................... hotărârea a devenit definitivă, a fost incriminare care, după ce hotărârea a
f) hotărârea s-a întemeiat pe o

204
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
prevedere legală care, după ce declarată neconstituţională, în situaţia devenit definitivă, a fost declarată
hotărârea a devenit definitivă, a în care consecinţele încălcării neconstituţională, in tot sau in parte
fost declarată neconstituţională ca dispoziţiei constituţionale continuă să sau intr-o anumita forma de
urmare a admiterii unei excepţii se producă şi nu pot fi remediate decât interpretare, de catre Curtea
de neconstituţionalitate ridicate în prin revizuirea hotărârii pronunţate.” Constitutionala;
acea cauză, în situaţia în care PSD
consecinţele încălcării dispoziţiei
constituţionale continuă să se
producă şi nu pot fi remediate
decât prin revizuirea hotărârii
pronunţate.

301. Art. 453: Cazurile de revizuire 103. La articolul 453 alineatul (1),
(1) Revizuirea hotărârilor după litera f) se introduc două noi Nemodificat.
judecătoreşti definitive, cu privire litere, lit. g) şi h) cu următorul
la latura penală, poate fi cerută cuprins:
când: „g) neredactarea şi/sau nesemnarea Litera g) Nemodificat.
hotărârii de condamnare de Litera g) Nemodificat.
judecătorul care aparticipat la
soluţionarea cauzei;
h) Curtea Europeană a Drepturilor h) Curtea Europeană a
Omului a constatat o încălcare a Litera h) se elimină. Drepturilor Omului a
drepturilor sau libertăţilor fundamentale PSD și ALDE constatat o încălcare a
datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar drepturilor sau libertăţilor
consecinţele graveale acestei încălcări fundamentale datorată unei
continuă să se producă.” hotărâri judecătoreşti, iar
consecinţele graveale acestei
încălcări continuă să se
producă.”
PSD
302. La articolul 453 alineatul (1), Nemodificat.
după litera h) se introduce o
nouă literă, lit. i) cu următorul

205
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cuprins:
i) un judecător sau un procuror a fost
sancţionat disciplinar definitiv pentru
exercitarea funcţiei cu rea-credinţă
sau gravă neglijenţă, daca aceste
imprejurari au influentat solutia
pronuntata in cauza
PSD
303. Art. 453: Cazurile de revizuire 104. La articolul 453, alineatele La articolul 453, alineatele (3) La articolul 453,
(3) Cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se modifică şi vor avea şi (4) se modifică şi vor avea alineatele (3) şi (4) se
(1) lit. a) şi f) pot fi invocate ca următorul cuprins: următorul cuprins: modifică şi vor avea
motive de revizuire numai „ (3) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. „ (3) Cazurile prevăzute la alin. (1) următorul cuprins:
înfavoarea persoanei a), f), g) şi h) pot fi invocate ca lit. a), g) şi h) pot fi invocate ca „ (3) Cazurile prevăzute la
condamnate sau a celei faţă de motive de revizuire în favoarea motive de revizuire în favoarea alin. (1) lit. a), g) şi h) pot fi
care s-a dispus renunţarea la persoanei condamnate, a celei faţă de persoanei condamnate, a celei faţă de invocate ca motive de
aplicarea pedepsei ori amânarea care s-a dispus renunţarea la aplicarea care s-a dispus renunţarea la revizuire în favoarea
aplicării pedepsei. pedepsei ori amânarea aplicării aplicarea pedepsei ori amânarea persoanei condamnate, a celei
(4) Cazul prevăzut la alin. (1) pedepsei, precum şi în defavoarea aplicării pedepsei, precum şi în faţă de care s-a dispus
lit. a) constituie motiv de persoanei faţă de care s-a pronunţat defavoarea persoanei faţă de care renunţarea la aplicarea
revizuire dacă pe baza faptelor o hotărâre de achitare. s-a pronunţat o hotărâre de achitare. pedepsei ori amânarea
sau împrejurărilor noi se poate (4) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) aplicării pedepsei. Cazul
dovedi netemeinicia hotărârii de constituie motiv de revizuire dacă pe poate fi invocat ca motiv de prevăzut la alin. (1) lit. f)
condamnare, de renunţare la baza faptelor sau împrejurărilor noi se revizuire în favoarea persoanei poate fi invocat ca motiv de
aplicarea pedepsei, de amânare a poate dovedi netemeinicia hotărârii condamnate ori a celei faţă de care revizuire în favoarea
aplicării pedepsei ori de încetare de condamnare, de renunţare la s-a aplicat o măsură educativă, a persoanei condamnate ori a
a procesului penal, iar cazurile aplicarea pedepsei, de amânare a celei faţă de care s-a dispus celei faţă de care s-a aplicat
prevăzute laalin. (1) lit. b)-d) şi aplicării pedepsei oride încetare a renunţarea la aplicarea pedepsei o măsură educativă, a celei
f) constituie motive de revizuire procesului penal sau de achitare, iar ori amânarea aplicării pedepsei.” faţă de care s-a dispus
dacă au dus la pronunţarea unei cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) PSD, ALDE renunţarea la aplicarea
hotărâri nelegale sau
şi f) constituie motive de revizuire pedepsei ori amânarea
netemeinice.
dacă au dus la pronunţarea unei aplicării pedepsei.”
hotărâri nelegale sau netemeinice.”

206
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(4) Nemodificat.
PSD
304. Art. 457: Termenul de 105. Articolul 457 se modifică şi va La articolul 457 alineatul (1) se Nemodificat.
introducere a cererii avea următorul cuprins: modifică și va avea următorul
(1) Cererea de revizuire în „(1) Cererea de revocare în favoarea cuprins:
favoarea condamnatului se condamnatului se poate face oricând, „(1) Cererea de revizuire în favoarea
poate face oricând, chiar după chiar după ce pedeapsa a fost condamnatului se poate face oricând,
ce pedeapsa a fost executată executată sau considerată executată ori chiar după ce pedeapsa a fost
sau considerată executată ori după moartea. executată sau considerată executată
după moartea condamnatului, ori după moartea acestuia.
cu excepţia cazului prevăzut la PSD, ALDE și UDMR
art.453 alin. (1) lit. f), când (2)Cererea de revizuire în defavoarea
cererea de revizuire poate fi condamnatului, a celui achitat sau a Alin. (2) Nemodificat.
formulată în termen de un an de celui faţă de care s-a încetat procesul
la datapublicării deciziei Curţii penal se poate face în termen de 3 luni,
Constituţionale în Monitorul care curge:
Oficial al României, Partea I. a)în cazurile prevăzute la art. 453 alin.
(2) Cererea de revizuire în (1) lit. a)-d), când nu sunt constatate
defavoarea condamnatului, a prinhotărâre definitivă, de la data
celui achitat sau a celui faţă de când faptele sau împrejurările au fost
care s-a încetat procesul penal cunoscute de persoana care face
se poate face în termen de 3 cererea sau de la data când aceasta a
luni, care curge: luat cunoştinţă de împrejurările pentru
a) în cazurile prevăzute la art. care constatarea infracţiunii nu se
453 alin. (1) lit. b)-d), când nu poate face printr-o hotărâre penală, dar
sunt constatate prin hotărâre nu mai târziu de 3 ani de la data
definitivă, de la data când producerii acestora;
faptele sau împrejurările au b)în cazurile prevăznte la art. 453 alin.
fost cunoscute de persoana (1) lit. a)-d), dacă sunt constatate prin
care face cererea saude la data hotărâre definitivă, de la data când
când aceasta a luat cunoştinţă hotărârea a fost cunoscută de persoana
de împrejurările pentru care care face cererea, dar nu mai târziu de
constatarea infracţiunii nu

207
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
sepoate face printr-o hotărâre un an de la data rămânerii definitive a
penală, dar nu mai târziu de 3 hotărârii penale;
ani de la data producerii c) în cazul prevăzut la art. 453 alin.
acestora; (1) lit. e), de la data când hotărârile ce
b) în cazurile prevăzute la art. nu se conciliază au fost cunoscute de
453 alin. (1) lit. b)-d), dacă persoana care face cererea. Alin. (3) Nemodificat.
sunt constatate prin hotărâre (3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi
definitivă, de la data când în cazul când procurorul se sesizează
hotărârea a fost cunoscută de din oficiu. Alin. (4) Nemodificat.
persoana care face cererea, dar (4)Revizuirea în defavoarea
nu mai târziu de un an de la inculpatului nu se poate face când
data rămânerii definitive a a intervenit o cauză care împiedică
hotărârii penale; punerea în mişcare a acţiunii penale
c) în cazul prevăzut la art. 453 sau continuarea procesului penal.”
alin. (1) lit. e), de la data când
hotărârile ce nu se conciliază
aufost cunoscute de persoana
care face cererea.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se
aplică şi în cazul când
procurorul se sesizează din
oficiu.
(4) Revizuirea în defavoarea
inculpatului nu se poate face
când a intervenit o cauză care
împiedică punerea în mişcare a
acţiunii penale sau continuarea
procesului penal.
305. Art. 466: Redeschiderea 106. La articolul 466, alineatul (2) La articolul 466, alineatul (2) se Nemodificat.
procesului penal în cazul se modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
judecării în lipsa persoanei cuprins: cuprins:
condamnate „(2) Este considerată judecată în lipsă „(2) Este considerată judecată în
persoana condamnată care nu a primit lipsă persoana condamnată care nu a

208
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(2) Este considerată judecată în în mod efectiv, prin orice mijloace, o fost citată la proces sau nu a luat
lipsă persoana condamnată care informare oficială despre proces, cunoştinţă în niciun alt mod oficial
nu a fost citată la proces şi nu a respectiv, deşi a avut cunoştinţă de despre acesta, respectiv, deşi a avut
luat cunoştinţă în niciun alt mod proces, a lipsit în mod justificat de la cunoştinţă de proces, a lipsit în mod
oficial despre acesta, respectiv, judecarea cauzei şi nu a putut justificat de la judecarea cauzei şi nu
deşi a avut cunoştinţă de proces, încunoştinţa instanţa. Nu se consideră a putut încunoştinţa instanţa. Nu se
a lipsit în mod justificat de la judecată în lipsă persoana condamnată consideră judecată în lipsă persoana
judecarea cauzei şi nu a putut care şi-a desemnat un apărător ales condamnată care şi-a desemnat un
încunoştinţa instanţa. Nu se ori un mandatar, dacă aceştia s-au apărător ales ori un mandatar, dacă
consideră judecată în lipsă prezentat oricând în cursul procesului, aceştia s-au prezentat oricând în
persoana condamnată care şi-a şi nici persoana care, după cursul procesului, şi nici persoana
desemnat un apărător ales ori un comunicarea, potrivit legii, a sentinţei care, după comunicarea, potrivit
mandatar, dacă aceştia s-au de condamnare şi, cunoscând această legii, a sentinţei de condamnare, nu a
prezentat oricând în cursul
soluţie, nu a declarat apel, a renunţat la declarat apel, a renunţat la declararea
procesului, şi nici persoana
declararea lui ori şi-a retras apelul." lui ori şi-a retras apelul.”
care, după comunicarea, potrivit
CSM, preluat de PSD, ALDE și
legii, a sentinţei de condamnare,
nu a declarat apel, a renunţat la UDMR
declararea lui ori şi-a retras
apelul.
306. Art. 469 - Judecarea cererii de La articolul 469, alineatul (7) se Nemodificat.
redeschidere a procesului modifică şi va avea următorul
(7) Admiterea cererii de cuprins:
redeschidere a procesului penal „(7) Admiterea cererii de
atrage desfiinţarea de drept a redeschidere a procesului penal
hotărârii pronunţate în lipsa atrage desfiinţarea de drept a
persoanei condamnate. hotărârii pronunţate în lipsa
persoanei condamnate şi a încheierii
pronunţate în procedura prevăzută la
art. 3701 – 3704.”
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
307. Art. 474 - Conţinutul hotărârii şi La articolul 474, alineatul (4) se Nemodificat.

209
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
efectele ei modifică şi va avea următorul
(4) Dezlegarea dată problemelor cuprins:
de drept judecate este obligatorie „(4) Dezlegarea dată problemelor de
pentru instanţe de la data drept judecate este obligatorie de la
publicării deciziei în Monitorul data publicării deciziei în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Oficial al României, Partea I.”
CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
308. Art. 477 - Conţinutul şi efectele La articolul 477, alineatul (3) se Nemodificat.
hotărârii modifică şi va avea următorul
(1) Asupra sesizării, completul cuprins:
pentru dezlegarea unor chestiuni „(3) Dezlegarea dată chestiunilor de
de drept se pronunţă prin decizie, drept este obligatorie de la data
numai cu privire la chestiunea de publicării deciziei în Monitorul
drept supusă dezlegării. Oficial al României, Partea I.”
(2) Dispoziţiile art. 474 alin. (3) CSM preluat de PSD, ALDE și
se aplică în mod corespunzător. UDMR
(3) Dezlegarea dată chestiunilor
de drept este obligatorie pentru
instanţe de la data publicării
deciziei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

309. La articolul 485, alineatul (1), Nemodificat.


litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) Admite acordul de recunoaștere a
vinovăției și dispune una dintre
soluțiile prevăzute de art. 396 alin
(2)-(4), care nu poate crea pentru
inculpat o situație mai grea decât cea
asupra căreia s-a ajuns la un acord,

210
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
dacă sunt îndeplinite condițiile
prevăzute la art. 480-482 cu privire
la toate faptele reținute în sarcina
inculpatului care au făcut obiectul
acordului.”
Márton Árpád, deputat UDMR
310. Art. 489 - Dispoziţii generale La articolul 489, alineatul (2) se Nemodificat.
(1) În cazul infracţiunilor abrogă.
săvârşite de persoanele juridice CSM, preluat de PSD, ALDE și
prevăzute la art. 135 alin. (1) din UDMR
Codul penal în realizarea
obiectului de activitate sau în
interesul ori în numele persoanei
juridice, dispoziţiile prezentului
cod se aplică în mod
corespunzător, cu derogările şi
completările prevăzute în
prezentul capitol.
(2) Sunt aplicabile în procedura
privind tragerea la răspundere
penală a persoanei juridice şi
dispoziţiile procedurii de cameră
preliminară, care se aplică în
mod corespunzător.
311. Art. 491 - Reprezentarea La articolul 491, alineatul (3) se Nemodificat.
persoanei juridice modifică şi va avea următorul
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), cuprins:
dacă persoana juridică nu şi-a „(3) În cazul prevăzut la alin. (2),
numit un mandatar, acesta este dacă persoana juridică nu şi-a numit
desemnat, după caz, de către un mandatar, acesta este desemnat,
procurorul care efectuează sau după caz, de către procurorul care
supraveghează urmărirea penală, efectuează sau supraveghează

211
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de către judecătorul de cameră urmărirea penală sau de către
preliminară sau de către instanţă, instanţă, din rândul practicienilor în
din rândul practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii.
insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. Practicienilor în insolvenţă astfel
Practicienilor în insolvenţă astfel desemnaţi li se aplică, în mod
desemnaţi li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 273
corespunzător, dispoziţiile art. 273 alin. (1), (2), (4) şi (5).”
alin. (1), (2), (4) şi (5). CSM preluat de PSD, ALDE și
UDMR
312. Art. 493 Măsurile preventive La articolul 493, alineatele (1), (4), Nemodificat.
(1) Judecătorul de drepturi şi (7) şi (8) se modifică şi vor avea
libertăţi, în cursul urmăririi penale, următorul cuprins:
la propunerea procurorului, sau, „(1) Judecătorul de drepturi şi
după caz, judecătorul de cameră libertăţi, în cursul urmăririi penale, la
preliminară ori instanţa poate propunerea procurorului, sau, după
dispune, dacă există motive caz, instanţa poate dispune, dacă
temeinice care justifică există probe sau indicii temeinice
suspiciunea rezonabilă că persoana că persoana juridică a săvârşit o faptă
juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai
prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare
pentru a se asigura buna a procesului penal, una sau mai multe
desfăşurare a procesului penal, una dintre următoarele măsuri:
sau mai multe dintre următoarele a) interdicţia iniţierii ori, după caz,
măsuri: suspendarea procedurii de dizolvare
.................................................... sau lichidare a persoanei juridice;
b) interdicţia iniţierii ori, după caz,
suspendarea fuziunii, a divizării sau a
reducerii capitalului social al
persoanei juridice, începută anterior
sau în cursul urmăririi penale;
c) interzicerea unor operaţiuni
patrimoniale, susceptibile de a

212
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
antrena diminuarea activului
patrimonial sau insolvenţa persoanei
juridice;
d) interzicerea încheierii anumitor
acte juridice, stabilite de organul
judiciar;
e) interzicerea desfăşurării
activităţilor de natura celor cu ocazia
cărora a fost comisă infracţiunea.
……………………………………
(4) Măsurile preventive prevăzute la
(4) Măsurile preventive prevăzute
alin. (1) pot fi dispuse pe o perioadă
la alin. (1) pot fi dispuse pe o de cel mult 60 de zile, cu
perioadă de cel mult 60 de zile, cu
posibilitatea prelungirii în cursul
posibilitatea prelungirii în cursul urmăririi penale şi a menţinerii în
urmăririi penale şi a menţinerii în
cursul judecăţii, dacă se menţin
cursul procedurii de cameră
temeiurile care au determinat luarea
preliminară şi al judecăţii, dacă se
acestora, fiecare prelungire neputând
menţin temeiurile care au
depăşi 60 de zile.
determinat luarea acestora, fiecare
……………………………………
prelungire neputând depăşi 60 de
(7) Împotriva încheierii se poate face
zile. contestaţie la judecătorul de drepturi
.................................................... şi libertăţi sau, după caz, instanţa
(7) Împotriva încheierii se poate ierarhic superioară, de către persoana
face contestaţie la judecătorul de juridică şi procuror, în termen de 24
drepturi şi libertăţi sau, după caz,
de ore de la pronunţare, pentru cei
la judecătorul de cameră prezenţi, şi de la comunicare, pentru
preliminară ori instanţa ierarhic persoana juridică lipsă.
superioară, de către persoana
(8) Măsurile preventive se revocă de
juridică şi procuror, în termen de
către judecătorul de drepturi şi
24 de ore de la pronunţare, pentru
libertăţi la cererea procurorului sau a
cei prezenţi, şi de la comunicare,
persoanei juridice, iar de către
pentru persoana juridică lipsă.

213
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
(8) Măsurile preventive se revocă instanţă şi din oficiu, numai când se
de către judecătorul de drepturi şi constată că nu mai există temeiurile
libertăţi la cererea procurorului sau care au justificat luarea sau
a persoanei juridice, iar de către menţinerea acestora. Dispoziţiile
judecătorul de cameră preliminară alin. (5) - (7) se aplică în mod
şi de către instanţă şi din oficiu, corespunzător.”
numai când se constată că nu mai CSM, preluat de PSD, ALDE și
există temeiurile care au justificat UDMR
luarea sau menţinerea acestora.
Dispoziţiile alin. (5)-(7) se aplică
în mod corespunzător.

313. Art. 529 - Reabilitarea Articolul 529 se modifică şi va avea Nemodificat.


judecătorească următorul cuprins:
Competentă să se pronunţe asupra „Art. 529 - Reabilitarea
reabilitării judecătoreşti este fie judecătorească
instanţa care a judecat în primă Competentă să se pronunţe asupra
instanţă cauza în care s-a reabilitării judecătoreşti este
pronunţat condamnarea pentru judecătoria în a cărei
care se cere reabilitarea, fie circumscripţie domiciliază
instanţa corespunzătoare în a condamnatul sau în care a avut
cărei circumscripţie domiciliază ultimul domiciliu, dacă la data
condamnatul sau în care a avut introducerii cererii domiciliază în
ultimul domiciliu, dacă la data străinătate.”
introducerii cererii domiciliază în CSM, preluat de PSD, ALDE și
străinătate. UDMR
314. Articolul 538 Dreptul la La articolul 538, după alineatul (2) Nemodificat.
repararea pagubei în caz de se introduce un nou alineat (21) cu
eroare judiciară următorul cuprins:
(21) Efectul măsurilor reparatorii
trebuie să plaseze persoana
suspectată sau acuzată în aceeași

214
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
poziție în care s-ar afla dacă nu s-ar
fi produs încălcarea drepturilor sale.”
Márton Árpád, deputat UDMR
315. Art. 539 - Dreptul la repararea La articolul 539, alineatul (2) se Nemodificat.
pagubei în cazul privării modifică şi va avea următorul
nelegale de libertate cuprins:
(2) Privarea nelegală de libertate „(2) Privarea nelegală de libertate
trebuie să fie stabilită, după caz, trebuie să fie stabilită, după caz, prin
prin ordonanţă a procurorului, prin ordonanţă a procurorului, prin
încheierea definitivă a încheierea definitivă a judecătorului
judecătorului de drepturi şi de drepturi şi libertăţi, precum şi prin
libertăţi sau a judecătorului de încheierea definitivă sau hotărârea
cameră preliminară, precum şi definitivă a instanţei de judecată
prin încheierea definitivă sau învestită cu judecarea cauzei.”
hotărârea definitivă a instanţei de CSM, preluat de PSD, ALDE și
judecată învestită cu judecarea UDMR
cauzei.
316. Art. 539: Dreptul la repararea 107. La art. 539, după alin. (2) se Nemodificat. La art. 539, după alin. (2)
pagubei în cazul privării nelegale introduce un nou alineat, alin. (3), cu se introduce un nou
de libertate următorul cuprins: alineat, alin. (3), cu
„(3) Reprezintă privare nelegală de următorul cuprins:
libertate orice măsură preventivă (3) Are dreptul la repararea
privativă de libertate dispusă într-o pagubei si persoana impotriva
cauză în care persoana a fost careia, in cursul procesului
achitată pentru orice motiv sau dacă penal, s-a luat o masura
la data dispunerii măsurii privării de preventiva ori una
libertate exista o cauză de încetare a asiguratorie daca, ulterior,
procesului penal.” parchetul a dispus clasarea ori
instanta de judecata a dispus
achitarea.
PSD
317. Art. 545 - Competenţa în cazul La articolul 545, alineatul (3) se Nemodificat.

215
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
înlocuirii sau reconstituirii abrogă.
.................................................... CSM preluat de PSD, ALDE și
(3) În cazul dispariţiei unui UDMR
dosar judiciar în cursul
procedurii de cameră
preliminară, înlocuirea sau
reconstituirea se efectuează de
instanţa în cadrul căreia
funcţionează camera
preliminară.
318. Cap. IX - Procedura de confiscare Articolul 5491 se modifică şi va Nemodificat.
sau desfiinţare a unui înscris în avea următorul cuprins:
cazul clasării „Art. 5491 - Procedura de
Art. 5491 - Procedura de confiscare sau de desfiinţare a unui
confiscare sau de desfiinţare a înscris în cazul clasării sau
unui înscris în cazul clasării renunţării la urmărie penală
(1) În cazul în care procurorul a (1) În cazul în care procurorul a
dispus clasarea sau renunţarea la dispus clasarea sau renunţarea la
urmărirea penală, confirmată de urmărirea penală şi sesizarea
judecătorul de cameră instanţei în vederea luării măsurii de
preliminară, şi sesizarea siguranţă a confiscării speciale sau a
judecătorului de cameră desfiinţării unui înscris, ordonanţa de
preliminară în vederea luării clasare sau, după caz, ordonanţa prin
măsurii de siguranţă a confiscării care s-a dispus renunţarea la urmărire
speciale sau a desfiinţării unui penală, însoţită de dosarul cauzei, se
înscris, ordonanţa de clasare sau, înaintează instanţei căreia i-ar reveni,
după caz, ordonanţa prin care s-a potrivit legii, competenţa să judece
dispus renunţarea la urmărire cauza în primă instanţă, după
penală confirmată de judecătorul expirarea termenului prevăzut la art.
de cameră preliminară, însoţită 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340
de dosarul cauzei, se înaintează sau după pronunţarea hotărârii prin
instanţei căreia i-ar reveni, potrivit care plângerea a fost respinsă ori prin

216
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
legii, competenţa să judece cauza care a fost confirmată ordonanţa de
în primă instanţă, după expirarea renunţare la urmărire penală.
termenului prevăzut la art. 339 (2) În cazul renunţării la urmărire
alin. (4) ori, după caz, la art. 340 penală, dosarul se înaintează instanţei
sau după pronunţarea hotărârii prin competente dacă, în procedura
care plângerea a fost respinsă ori confirmării odonanţei, instanţa nu a
prin care a fost confirmată dispus asupra măsurilor prevăzute la
ordonanţa de renunţare la urmărire alin. (1).
penală. (3) Instanţa stabileşte termenul de
(2) Judecătorul de cameră soluţionare, în funcţie de
preliminară stabileşte termenul de complexitatea şi particularităţile
soluţionare, în funcţie de cauzei, care nu poate fi mai scurt de
complexitatea şi particularităţile 30 de zile.
cauzei, care nu poate fi mai scurt (4) Pentru termenul fixat se dispune
de 30 de zile. încunoştinţarea procurorului şi se
(3) Pentru termenul fixat se citează persoanele ale căror drepturi
dispune încunoştinţarea sau interese legitime pot fi afectate,
procurorului şi se citează cărora li se comunică o copie a
persoanele ale căror drepturi sau ordonanţei, punându-le în vedere că
interese legitime pot fi afectate, în termen de 20 de zile de la primirea
cărora li se comunică o copie a comunicării pot depune note scrise.
ordonanţei, punându-le în vedere (5) Instanţa se pronunţă prin
că în termen de 20 de zile de la încheiere, în şedinţă publică, după
primirea comunicării pot depune ascultarea procurorului şi a
note scrise. persoanelor ale căror drepturi sau
(4) Judecătorul de cameră interese legitime pot fi afectate, dacă
preliminară se pronunţă prin sunt prezente. Dispoziţiile cuprinse
încheiere, în şedinţă publică, după în titlul III al părţii speciale privind
ascultarea procurorului şi a judecata care nu sunt contrare
persoanelor ale căror drepturi sau dispoziţiilor prezentului articol se
interese legitime pot fi afectate, aplică în mod corespunzător.
dacă sunt prezente. Dispoziţiile Dispoziţiile art. 3701 – 3704 nu sunt

217
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
cuprinse în titlul III al părţii aplicabile.
speciale privind judecata care nu (6) Instanţa, soluţionând cererea,
sunt contrare dispoziţiilor poate dispune una dintre următoarele
prezentului articol se aplică în mod soluţii:
corespunzător. a) respinge propunerea şi dispune,
(5) Judecătorul de cameră după caz, restituirea bunului ori
preliminară, soluţionând cererea, ridicarea măsurii asigurătorii luate în
poate dispune una dintre vederea confiscării;
următoarele soluţii: b) admite propunerea şi dispune
a) respinge propunerea şi confiscarea bunurilor ori, după caz,
dispune, după caz, restituirea desfiinţarea înscrisului.
bunului ori ridicarea măsurii (7) În termen de 3 zile de la
asigurătorii luate în vederea comunicarea încheierii, procurorul şi
confiscării; persoanele prevăzute la alin. (4) pot
b) admite propunerea şi dispune face, motivat, contestaţie. Contestaţia
confiscarea bunurilor ori, după nemotivată este inadmisibilă.
caz, desfiinţarea înscrisului. (8) Contestaţia se soluţionează
(6) În termen de 3 zile de la potrivit procedurii prevăzute la alin.
comunicarea încheierii, procurorul (5) de către instanţa ierarhic
şi persoanele prevăzute la alin. (3) superioară celei sesizate ori, când
pot face, motivat, contestaţie. instanţa sesizată este Înalta Curte de
Contestaţia nemotivată este Casaţie şi Justiţie, de către completul
inadmisibilă. competent potrivit legii, care poate
(7) Contestaţia se soluţionează dispune una dintre următoarele
potrivit procedurii prevăzute la soluţii:
alin. (4) de către judecătorul de a) respinge contestaţia ca tardivă,
cameră preliminară de la instanţa inadmisibilă sau nefondată;
ierarhic superioară celei sesizate b) admite contestaţia, desfiinţează
ori, când instanţa sesizată este încheierea şi rejudecă propunerea
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit alin. (6).”
de către completul competent CSM, preluat de PSD, ALDE și
potrivit legii, care poate dispune UDMR

218
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca
tardivă, inadmisibilă sau
nefondată;
b) admite contestaţia,
desfiinţează încheierea şi rejudecă
propunerea potrivit alin. (5).
319. Art. 553 - Instanţa de executare La articolul 553, alineatul (4) se Nemodificat.
(4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) sunt modifică şi va avea următorul
aplicabile şi în cazul hotărârilor cuprins:
nedefinitive, dar executorii, cu „(4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) sunt
excepţia celor privind măsurile de aplicabile şi în cazul hotărârilor
siguranţă, măsurile asigurătorii şi nedefinitive, dar executorii, cu
măsurile preventive, care se pun în excepţia celor privind măsurile de
executare, după caz, de judecătorul siguranţă, măsurile asigurătorii şi
de drepturi şi libertăţi, judecătorul măsurile preventive, care se pun în
de cameră preliminară sau de executare, după caz, de judecătorul
instanţa care le-a dispus. de drepturi şi libertăţi sau de instanţa
care le-a dispus.”
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR

320. Articolul 557 Executarea După alineatul (1) al articolului Nemodificat.


mandatului de executare a 557 se introduce un nou alineat,
pedepsei şi a ordinului de alin. (11), cu următorul cuprins:
interzicere a părăsirii ţării. „(11) Odată cu înmânarea mandatului
Acordul instanţei de părăsire a de executare, persoanei condamnate i
ţării se aduce la cunoștință, sub
semnătură, în scris, dreptul prevăzut
de art. 466 alin. (1) iar în cazul în
care persoana nu poate ori refuză să
semneze, se va încheia un proces-

219
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
verbal.”
Ministerul Justiției, Comisia
321. Art. 587: Liberarea condiţionată 108. La articolul 587 alineatele (2) Nemodificat. Nemodificat.
și (3) se modifică și vor avea
(2) Când instanţa constată că nu următorul cuprins:
sunt îndeplinite condiţiile pentru „(2) Când instanţa constată că nu
acordarea liberării condiţionate, sunt îndeplinite condiţiile pentru
prin hotărârea de respingere acordarea liberării condiţionate, prin
fixează termenul după expirarea hotărârea de respingere fixează
căruia propunerea sau cererea va termenul după expirarea căruia
putea fi reînnoită. Termenul nu propunerea sau cererea va putea fi
poate fi mai mare de un an şi curge reînnoită. Termenul nu poate fi mai
de la rămânerea definitivă a mare de 6 luni şi curge de la
hotărârii. rămânerea definitivă a hotărârii.
(3) Hotărârea judecătoriei poate fi (3) Hotărârea judecătoriei de respingere
atacată cu contestaţie la tribunalul
a liberării condiționate poate fi atacată
în a cărei circumscripţie se află
cu contestaţie numai de condamnat la
locul de deţinere, în termen de 3
tribunalul în a cărei circumscripţie se
zile de la comunicare. Contestaţia
află locul de deţinere, în termen de 3
formulată de procuror este
suspensivă de executare. zile de la comunicare.”

322. Art. 587: Liberarea condiţionată 109. La articolul 587, după alineatul La articolul 587, după alineatul Nemodificat.
(3) se introduce un nou alineat, (3) se introduce un nou alineat,
alin. (31), cu următorul cuprins: alin. (31), cu următorul cuprins:
„ (31) La judecarea cauzelor privind „(31) La judecarea cauzelor privind
liberarea condiționată participă liberarea condiţionată participă
procurori ai parchetelor de pe lângă procurori ai parchetelor de pe lângă
judecătoria, respectiv tribunalul judecătoria, respectiv tribunalul
instanței investite cu soluționarea instanţei investite cu soluţionarea
cererii de liberare sau a contestației, cererii de liberare sau a contestaţiei,
indiferent de natura infracțiunii indiferent de parchetul care a
pentru care s-a dispus condamnarea instrumentat cauza."

220
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
și indiferent de parchetul care a CSM, preluat de PSD, ALDE și
instrumentat cauza.” UDMR

323. Art. 598: Contestaţia la executare 110. La articolul 598, alineatul (1), Nemodificat. Nemodificat.
(1) Contestaţia împotriva litera d) se modifică și va avea
executării hotărârii penale se poate următorul cuprins:
face în următoarele cazuri: ”d) când se invocă amnistia,
.................................................... prescripţia, graţierea sau orice altă
d) când se invocă amnistia, cauză de stingere ori de micşorare a
prescripţia, graţierea sau orice altă pedepsei, inclusiv o lege penală mai
cauză de stingere ori de micşorare favorabilă sau o decizie a Curții
a pedepsei. Constituționale referitoare la conținutul
infracțiunii pe care s-a întemeiat
hotărârea penală pronunțată.”

324. Art. II – Dispoziții finale și tranzitorii Alin. (1) Nemodificat. Alin. (1) Nemodificat.
(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică
tuturor cauzelor aflate în curs de
soluționare la data intrării în vigoare
și hotărârilor pronunțate până la această
dată. Alin. (2) Nemodificat. Alin. (2) Nemodificat.
(2) Hotărârile pronunțate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi
vor fi supuse căilor de atac prevăzute
de prezenta lege și vor fi analizate și
sub aspectul motivelor reglementate de (3) Termenele pentru
aceasta. exercitarea căilor de atac
(3) Termenele pentru exercitarea declarate împotriva
căilor de atac declarate împotriva Alin. (3) Se elimină. hotărârilor pronunțate până la
hotărârilor pronunțate până la data Comisia data intrării în vigoare a
intrării în vigoare a prezentei legi și prezentei legi și pentru
pentru motivele prevăzute de aceasta motivele prevăzute de

221
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
încep să curgă la data intrării sale în aceasta încep să curgă la
vigoare. data intrării sale în vigoare.
(4) Instanțele competente să PSD
soluționeze căile de atac declarate
potrivit prezentei legi și pentru Alin. (4) Nemodificat. Alin. (4) Nemodificat.
motivele reglementate de aceasta sunt
cele competente potrivit Legii nr.
135/2010, cu modificările și
completările ulterioare.
325. Legea nr. 304/2004 privind Art. II Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, organizarea judiciară, republicată,
cu modificările şi completările cu modificările şi completările Nemodificat.
ulterioare ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

Art. 31 - (1) În materie penală, 1. La articolul 31 alineatul (1),


completele de judecată se compun după literele b), d) şi f) se modifică şi vor
cum urmează: avea următorul cuprins:
„b) pentru contestaţiile împotriva „b) pentru contestaţiile împotriva
hotărârilor pronunţate de judecătorii de hotărârilor pronunţate de judecătorii
drepturi şi libertăţi şi judecătorii de de drepturi şi libertăţi de la curţile de
cameră preliminară de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel,
apel şi Curtea Militară de Apel, completul de judecată este format din
completul de judecată este format din 2 2 judecători;
judecători;” …………………………………
............................................................ d) pentru contestaţiile împotriva
d) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii
hotărârilor pronunţate de judecătorii de de drepturi şi libertăţi de la Înalta
drepturi şi libertăţi şi judecătorii de Curte de Casaţie şi Justiţie,precum şi
cameră preliminară de la Înalta Curte împotriva încheierilorpronunţate în
de Casaţie şi Justiţie, completul de cauzele prevăzute la art. 311,
judecată este format din 2 judecători; completul de judecată este format din

222
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
.............................................................. 2 judecători;
f) pentru contestaţiile prevăzute în art. ...........................................................
2501 alin. (1) din Codul de procedură f) pentru contestaţiile prevăzute
penală împotriva încheierilor în art. 2501 alin. (1) şi art. 2502alin.
pronunţate în cursul judecăţii în apel de (3) din Codul de procedură penală
curţile de apel şi Curtea Militară de împotriva încheierilor pronunţate în
Apel, completul de judecată este format cursul judecăţii în apel de curţile de
din 3 judecători. apel şi Curtea Militară de Apel,
completul de judecată este format din
3 judecători.

2. Articolul 311 se modifică şi va


1
Art. 31 - Procedura de judecată în avea următorul cuprins:
cameră preliminară se desfăşoară de un „Art. 311 – În cauzele privind
judecător din completul prevăzut la art. confirmarea renunţării la urmărire
31 alin. (1) lit. a). penală şi a redeschiderii urmăririi
penale, plângerea împotriva soluţiilor
de neurmărire sau netrimitere în
judecată, procedura de confiscare sau
de desfiinţare a unui înscris în cazul
clasării sau renunţării la urmărire
penală, completul de judecată este
format dintr-un judecător.”

3. La articolul 54, alineatul (11) se


modifică şi va avea următorul
Art. 54 cuprins:
„(11) Contestaţiile împotriva „(11) Contestaţiile împotriva
hotărârilor pronunţate în materie penală hotărârilor pronunţate în materie
de către judecătorii şi tribunale în penală de către judecătorii şi
cursul judecății în primă instanţă, de tribunale în cursul judecății în primă
către judecătorii de drepturi şi libertăţi instanţă, de către judecătorii de
şi judecătorii de cameră preliminară

223
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
de la aceste instanţe se soluţionează în drepturi şi libertăţi de la aceste
complet format din 2 judecători”. instanţe sau în alte cazuri prevăzute
de lege se soluţionează în complet
format din 2 judecători”.
CSM, preluat de PSD, ALDE și
UDMR
326. Art. III - Legea nr. 135/2010 privind Art. III - Legea nr. 135/2010 privind Nemodificat.
Codul de procedură penală, publicată în Codul de procedură penală, publicată
Monitorul Oficial al României, Partea I, în Monitorul Oficial al României,
nr. 486 din 15 iulie 2010 cu Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010 cu
modificările și completările ulterioare, modificările și completările
inclusiv cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și
aduse prin prezenta lege, se va completările aduse prin prezenta
republica în Monitorul Oficial al lege, se va republica în Monitorul
României, Partea I, dându-se textelor o Oficial al României, Partea I.
nouă numerotare. Amendament de tehnică legislativă

327. Prezenta lege transpune în


legislația națională Directiva
2014/42/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din
3 aprilie 2014 privind
înghețarea și confiscarea
instrumentelor și produselor
infracțiunilor săvârșite în
Uniunea Europeană,
publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene seria L
nr. 127 din 29 aprilie 2014,
precum și Directiva
2016/343/UE a
Parlamentului European și a

224
Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Proiect legislativ L239/2018 Amendamente Admise
crt.
Consiliului din 9 martie 2016
privind consolidarea
anumitor aspecte ale
prezumției de nevinovăție și a
dreptului de a fi prezent la
proces în cadrul procedurilor
penale, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene
seria L nr. 65 din 11 martie
2016.
Consiliul Legislativ

225
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea,
unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

Anexa 2 la Raportul nr.4c-32/528/18.06.2018

AMENDAMENTE RESPINSE
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

(PL-x 373/2018)

Nr. Text în vigoare Legea 135/2010 Propunere legislativă L239/2018 Amendamente respinse
crt.
1. Art. 4: Prezumţia de nevinovăţie 2. La articolul 4, după alineatul (2) se La articolul 4, după alineatul (2) se La articolul 4, alineatele (4)-
(1) Orice persoană este introduc patru noi alineate, alin. (3) introduc patru noi alineate, alin. (6) se modifică și vor avea
considerată nevinovată până la - (6) cu următorul cuprins: (3) - (6) cu următorul cuprins: următorul cuprins:
stabilirea vinovăţiei sale printr-o „(3) În cursul urmăririi penale şi al „(3) În cursul urmăririi penale şi (4) În cursul urmării penale
hotărâre penală definitivă. judecării cauzei în procedură de cameră al judecării cauzei sunt interzise sau al judecăţii organele de
(2) După administrarea întregului preliminară sunt interzise comunicările comunicările publice, declaraţiile urmărire penală sau instanţa
probatoriu, orice îndoială în publice, declaraţiile publice precum şi publice precum şi furnizarea de alte de judecată pot comunica
formarea convingerii organelor furnizarea de alte informaţii, direct sau informaţii, direct sau indirect, public date despre procedurile
judiciare se interpretează în indirect, provenind de la autorităţi provenind de la autorităţi publice penale care se desfăşoară doar
favoarea suspectului sau publice sau orice alte persoane fizice referitoare la faptele şi persoanele atunci când datele furnizate
inculpatului. sau juridice referitoare la faptele şi ce fac obiectul acestor proceduri și justifică un interes public sau
persoanele ce fac obiectul acestor nu se pot referi la persoanele acest lucru este necesar în
proceduri. suspectate sau acuzate ca și cum interesul descoperirii şi aflării
(6) În cursul urmării penale sau al acestea ar fi fost condamnate. adevărului în cauză.
judecăţii organele de urmărire penală PSD și UDMR
sau instanţa de judecată pot comunica (5) Până la stabilirea
public date despre procedurile penale (4) Nemodificat. vinovăției prin hotărâre
care se desfăşoară doar atunci când judecătorească penală
datele furnizate justifică un interes definitivă sunt interzise orice
public prevăzut de lege sau acest lucru declarații publice făcute de

226
este necesar în interesul descoperirii şi autoritățile publice care se
aflării adevărului în cauză. referă la persoana acuzată ca
(7) Comunicările publice prevăzute la și cum ar fi vinovată.
alin. (4) nu se pot referi la (5) Nemodificat. (6) În cursul procesului penal
persoanele suspectate sau acuzate ca este interzisă prezentarea de
fiind vinovate de săvârşirea unei către autorităţile competente
infractiuni. în şedinţele de judecată ori în
(6) În cursul procesului penal este (6) Nemodificat. public a persoanelor
interzisă prezentarea publică a suspectate de săvârșirea unor
persoanelor suspectate de săvârşirea infracțiuni ca fiind vinovate
unor infracţiuni purtând cătuşe sau prin purtarea de uniforme
alte mijloace de imobilizare sau afectate penitenciare sau de cătușe,
de alte modalităţi de natură a induce alte mijloace de imobilizare,
în percepţia publică că acestea ar fi sau afectarea de alte
vinovate de săvârsirea unor modalități de constângere
infractiuni.” de natură a induce în
percepția publică că acestea
ar fi vinovate de săvârșirea
unor infracțiuni, cu excepția
situațiilor în care aceste
măsuri sunt necesare fie din
motive legate de securitate,
fie legate de împiedicarea
persoanelor suspectate sau
acuzate de a se sustrage
urmăririi sau de a avea
contact cu anumite
persoane. ”
USR
2. La articolul 4, după
alineatul (2) se introduc trei
noi alineate, alin. (3) - (5)
cu următorul cuprins:
„(3) În cursul procesului

227
penal sunt interzise
comunicările publice,
declarațiile publice precum și
furnizarea de alte informații,
direct sau indirect, provenind
de la autorități publice
referitoare la faptele și
persoanele ce fac obiectul
acestor proceduri într-o
modalitate care să se refere la
persoana suspectată sau
acuzată ca fiind vinovată, atât
timp cât vinovăția persoanei
respective nu a fost dovedită
conform legii/conform art.
396 alin. 2, alin. 3, alin. 4
Cod proc. penală.
(4) Cu respectarea prezumţiei
de nevinovăţie, în cursul
procesului penal organele de
urmărire penală, judecătorul
de cameră preliminară sau
instanța de judecată pot
comunica public informaţii
despre procedurile penale
care se desfășoară în cazul în
care acest lucru este strict
necesar pentru aflarea
adevărului sau în interes
public.
(5) În cursul procesului penal
este interzisă prezentarea de
către autorităţile competente
în şedinţele de judecată ori în
public a persoanelor

228
suspectate de săvârșirea unor
infracțiuni ca fiind vinovate
prin purtarea de uniforme
penitenciare sau de cătușe,
alte mijloace de imobilizare
sau afectate de alte modalități
de constângere de natură a
induce în percepția publică că
acestea ar fi vinovate de
săvârșirea unor infracțiuni, cu
excepția situațiilor în care
aceste măsuri sunt necesare
fie din motive legate de
securitate, fie legate de
împiedicarea persoanelor
suspectate sau acuzate de a se
sustrage urmăririi sau de a
avea contact cu persoane
terțe. ”
Forumul Judecătorilor,
PNL
3. Art. 4: Prezumţia de nevinovăţie La articolul 4 după alineatul (6) se (7) Dacă organele judiciare
introduc două noi alineate, alin. (7) au comunicat public date și
și (8) cu următorul cuprins: informații privind începerea
(7) Dacă organele judiciare au urmăririi penale, luarea unor
comunicat public date și informații măsuri preventive sau
privind începerea urmăririi penale, trimiterea în judecată a unei
luarea unor măsuri preventive sau persoane, organele de
trimiterea în judecată a unei urmărire penală au obligația
persoane, acestea au obligația să să publice, în aceleași
publice, în aceleași condiții, și condiții, soluțiile de clasare,
soluțiile de clasare, renunțare la iar instanțele au obligația să
urmărire penală sau încetare a publice soluțiile de
procesului penal iar soluțiile de achitaresau de încetare a

229
achitare de către instanța de procesului penal.
judecată. USR
(8) Îndeplinirea obligației prevăzută
la alin. (7) poate fi cerută de orice
persoană interesată.
Comisia
4. Art. 8: Caracterul echitabil şi 3. La articolul 8 se introduce un nou La articolul 8 se introduce un nou Alineatul (2) al articolului 8
termenul rezonabil al procesului alineat, alin. (2) cu următorul alineat, alin. (2) cu următorul se elimină.
penal cuprins: cuprins: USR și PNL
Organele judiciare au obligaţia „(2) Orice persoană are dreptul la „(2) Orice persoană are dreptul la
de a desfăşura urmărirea penală un proces echitabil, la judecarea un proces echitabil, la judecarea
şi judecata cu respectarea cauzei de un judecător imparțial și cauzei de un judecător imparțial și
garanţiilor procesuale şi a independent. Repartizarea tuturor independent. Repartizarea tuturor
drepturilor părţilor şi ale cauzelor către judecători sau cauzelor către judecători sau
subiecţilor procesuali, astfel încât procurori se face repartizează procurori se face aleatoriu.”
să fie constatate la timp şi în aleatoriu.” PSD
mod complet faptele care
constituie infracţiuni, nicio
persoană nevinovată să nu fie
trasă la răspundere penală, iar
orice persoană care a săvârşit o
infracţiune să fie pedepsită
potrivit legii, într-un termen
rezonabil
5. Art. 10: Dreptul la apărare 4. Alineatul (2) al articolului 10 se Nemodificat. Punctul 4 referitor la
(3) Părţile şi subiecţii procesuali modifică şi va avea următorul modificarea alin. (2) al art.
principali au dreptul de a se apăra cuprins: 10 se elimină.
ei înşişi sau de a fi asistaţi de „(2) Organele de urmărire penală şi "(2) Organele de urmărire
avocat. instanţele de judecată sunt obligate să penală şi instanţele de
(4) Părţile, subiecţii procesuali asigure subiecţilor procesuali principali judecată sunt obligate să
principali şi avocatul au dreptul şi avocatului timpul necesar pregătirii asigure părţilor, subiecţilor
să beneficieze de timpul şi apărării, care nu poate fi mai mic de 3 procesuali principali şi
înlesnirile necesare pregătirii zile, cu excepția luării sau judecării avocatului un termen
apărării. măsurilor preventive, când termenul rezonabil şi înlesnirile
nu poate fi mai mic de 6 ore şi necesare pentru pregătirea

230
înlesnirile necesare pregătirii apărării, apărării."
prin punerea la dispoziţie şi USR
comunicarea întregului material de
urmărire penală în formă electronică.”
6. Alineatul (2) al articolului
10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2) Organele de urmărire
penală şi instanţele de
judecată sunt obligate să
asigure părţilor, subiecţilor
procesuali principali şi
avocatului un termen
rezonabil şi înlesnirile
necesare pentru pregătirea
apărării."
CSM, PNL
7. (4)Înainte de a fi ascultaţi,
suspectului şi inculpatului trebuie (4)Suspectul sau inculpatul
să li se pună în vedere că au pot refuza oricând, pe
dreptul de a nu face nicio parcursul procesului penal, să
declaraţie. de declarații, refuzul
neputând atrage nicio
consecință defavorabilă lor.
Dreptul la tăcere și lipsa
oricărei consecințe
defavorabile ca urmare a
exercitării acestuia li se aduce
la cunoștință înainte de
fiecare ascultare, punându-li-
se, totodată, în vedere că dacă
dau declarații, acestea vor
putea fi folosite împotriva lor.
USR

231
8. Art. 10: Dreptul la apărare 5. La articolul 10, după alineatul (4) La articolul 10, după alineatul (4) Punctul 7 referitor la
1
se introduce un nou alineat, (41) cu se introduce un nou alineat, (4 ) introducerea alin. (41) al
următorul cuprins: cu următorul cuprins: art. 10 se elimină.
"(41) Exercitarea dreptului de a nu da USR
"(41) Exercitarea dreptului de a nu
nicio declaraţie nu poate fi utilizată
da nicio declaraţie nu poate fi
împotriva suspectului sau inculpatului utilizată împotriva suspectului sau
în nicio fază a procesului penal, inculpatului în nicio fază a
neputând constitui o circumstanţă procesului penal, neputând
personală care să justifice convingerea constitui o circumstanţă personală
organelor judiciare că persoana este care să justifice convingerea
vinovată de săvârşire infracţiunii organelor judiciare că persoana
pentru care este cercetată." este vinovată de săvârşire
infracţiunii pentru care este
cercetată și nu poate fi utilizată la
coroborarea faptelor .”
PSD și UDMR
9. Art. 10: Dreptul la apărare 7. La articolul 10, după alineatul Nemodificat Punctul 9 referitor la
(5) se introduce un nou alineat, introducerea alin. (51) la
alineatul (51) cu următorul art. 10 se elimină.
cuprins: USR
"(51) Încălcarea drepturilor prevăzute
la acest articol se sancționează cu
nulitatea absolută a actelor efectuate cu
nesocotirea acestora."
10. Art. 10: Dreptul la apărare 8. La articolul 10, după alineatul (6) La articolul 10, după alineatul (6) Punctul 10 referitor la
se introduc două noi alineate, alin. se introduc două noi alineate, alin. introducerea alin. (8) la art.
(7) şi (8) cu următorul cuprins:· (7) şi (8) cu următorul cuprins:· 10 se elimină.
„(7) Suspectul şi inculpatul au dreptul USR
de a comunica liber în condiţii de (7) Nemodificat
confidenţialitate cu avocatul lor pentru
pregătirea apărării.
(8) Suspectul și inculpatul au dreptul (8) Suspectul, inculpatul și
la interpret gratuit.” martorul au dreptul la interpret
gratuit.”
PSD și UDMR

232
11. Articolul 15 Condiţiile de punere Articolul 15 se modifică și va avea Punctul 9 referitor la
în mişcare sau de exercitare a următorul cuprins: modificarea art. 15 se
acţiunii penale „Articolul 15 Condiţiile de punere în elimină.
Acţiunea penală se pune în mişcare sau de exercitare a acţiunii USR
mişcare şi se exercită când există penale
probe din care rezultă Acţiunea penală se pune în mişcare şi
presupunerea rezonabilă că o se exercită când există probe din care
persoană a săvârşit o infracţiune şi rezultă indicii temeinice că o
nu există cazuri care împiedică persoană a săvârşit o infracţiune şi nu
punerea în mişcare sau exercitarea există cazuri care împiedică punerea
acesteia. în mişcare sau exercitarea acesteia.”
Ministerul Justiției, preluat de
Comisie
12. Art. 15: Condiţiile de punere în Articolul 15 Condiţiile de
mişcare sau de exercitare a punere în mişcare a acţiunii
acţiunii penale penale
Acţiunea penală se pune în
mişcare şi se exercită când există Acţiunea penală se pune în
probe din care rezultă mişcare când există probe din
presupunerea rezonabilă că o care rezultă că o persoană a
persoană a săvârşit o infracţiune şi săvârşit o infracţiune şi nu
nu există cazuri care împiedică există cazuri care împiedică
punerea în mişcare sau exercitarea punerea în mişcare sau
acesteia. exercitarea acesteia.”
USR

13. Articolul 16 Art. 16 alin. (1) lit. g) se


Cazurile care împiedică punerea modifică și va avea
în mişcare şi exercitarea acţiunii următorul cuprins:
penale g) a fost retrasă plângerea
(1)Acţiunea penală nu poate fi prealabilă, în cazul

233
pusă în mişcare, iar când a fost infracțiunilor pentru care
pusă în mişcare nu mai poate fi retragerea acesteia înlătură
exercitată dacă: răspunderea penală, a
.... intervenit împăcarea;
g)a fost retrasă plângerea USR
prealabilă, în cazul infracţiunilor
pentru care retragerea acesteia
înlătură răspunderea penală, a
intervenit împăcarea ori a fost
încheiat un acord de mediere în
condiţiile legii;

14. Art. 18 - Continuarea procesului Articolul 18 se modifică şi va avea Articolul 18 se modifică şi


penal la cererea suspectului sau următorul cuprins: va avea următorul cuprins:
inculpatului „Art. 18 - Continuarea procesului „Art. 18 - Continuarea
În caz de amnistie, de prescripţie, penal la cererea suspectului sau procesului penal la cererea
de retragere a plângerii prealabile, inculpatului suspectului sau inculpatului
de existenţă a unei cauze de În caz de amnistie, de prescripţie, de În caz de amnistie, de
nepedepsire sau de retragere a plângerii prealabile, de prescripţie, de retragere a
neimputabilitate ori în cazul existenţă a unei cauze de plângerii prealabile, de
renunţării la urmărirea penală, nepedepsire, suspectul sau inculpatul existenţă a unei cauze de
suspectul sau inculpatul poate cere poate cere continuarea procesului nepedepsire ori în cazul
continuarea procesului penal. penal.” renunţării la urmărirea
CSM, Comisia penală suspectul sau
inculpatul poate cere
continuarea procesului
penal.”
USR
15. Alineatul (1) al articolului
20 se modifică și va avea
următorul cuprins:
(1) Constituirea ca parte
civilă împotriva
inculpatului se poate face în

234
cursul urmăririi penale sau
în cursul judecății până la
începerea cercetării
judecătorești. Cererea de
constituire de parte civilă
nu poate fi formulată în
procedura camerei
preliminare. Organele
judiciare au obligaţia de a
aduce la cunoştinţa persoanei
vătămate acest drept.

PICCJ preluat de PNL


16. Art. 21: Introducerea în 9. Alineatul (1) al articolului 21 se Alineatul (1) al articolului 21 se Punctul 14 referitor la
procesul responsabile modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul modificarea alin. (1) al art. 21
civilmente cuprins: cuprins: se elimină.
(1) Introducerea în procesul penal „(1) Introducerea în procesul penal "(1) Introducerea în procesul penal a USR
a părţii responsabile civilmente a părţii responsabile civilmente poate părţii responsabile civilmente poate
poate avea loc, la cererea părţii avea loc, la cererea părţii îndreptătite avea loc, la cererea părţii îndreptătite
îndreptăţite potrivit legii civile, în potrivit legii civile, până la începerea potrivit legii civile, până la emiterea
termenul prevăzut la art. 20 alin. procedurii camerei preliminare.” rechizitoriului."
(1). CSM, AMR preluat de Comisie

17. Art. 22 - Renunţarea la La articolul 22, după alineatul (3) Punctul nr. 15 prin care se
pretenţiile civile se introduce un nou alineat, alin. introduce la art. 22 un noul
(1) Partea civilă poate renunţa, în (4), cu următorul cuprins: alineat, alin. (4), se elimină.
tot sau în parte, la pretenţiile civile „(4) În cazul în care persoana USR
formulate, până la terminarea vătămată este o persoană lipsită de
dezbaterilor în apel. capacitate de exerciţiu ori cu
(2) Renunţarea se poate face fie capacitate de exerciţiu restrânsă, iar
prin cerere scrisă, fie oral în reprezentantul legal al acesteia
şedinţa de judecată. renunţă la pretenţiile civile formulate
(3) Partea civilă nu poate reveni sau, după caz, încuviințează actul de
asupra renunţării şi nu poate renunţare al persoanei vătămate,
introduce acţiune la instanţa civilă procurorul poate continua acţiunea

235
pentru aceleaşi pretenţii. civilă.”
CSM, preluat de Comisie
18. Art. 36 - Competenţa La articolul 36, alineatul
tribunalului (1), litera a) se modifică și
(1) Tribunalul judecă în primă va avea următorul cuprins:
instanţă: „a) infracțiunile prevăzute de
a) infracţiunile prevăzute de Codul Codul penal la art. 188-191,
penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 209-211, art. 254, 256^1,
art. 254, 256^1, 263, 282, art. 289- 263, art. 274-28, 282, art.
294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 289-294, art. 296, art. 303,
345, 346, 354 şi art. 360-367; 304, 306, 307, 309, 345, 346,
354 și art. 360-367;”
Deputat PNL Ioan Cupșa
19. Art. 36 - Competenţa La articolul 36, alineatul
tribunalului (1), după litera c1 se
(1) Tribunalul judecă în primă introduce o nouă literă, lit.
instanţă: c2 cu următorul cuprins:
„c2) Infracțiunile săvârșite de
către polițiști și polițiști de
frontieră, care nu fac parte
din cadrul poliției judiciare,
de către polițiști de
penitenciare sau orice alt
funcționar cu statut special
din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne sau
Ministerului Justiției.”
Deputat PNL Ioan Cupșa
20. Art. 36 - Competenţa La articolul 36, după alineatul (1) La articolul 36, după
tribunalului se introduce un nou alineat, alin. alineatul (1) se introduce un
(11), cu următorul cuprins: nou alineat, alin. (11), cu
„(11) Tribunalul judecă apelurile următorul cuprins:
împotriva hotărârilor penale „(11) Tribunalul judecă
pronunţate în primă instanţă de apelurile împotriva

236
judecătorii în cauzele privind hotărârilor penale pronunţate
infracţiuni pentru care punerea în în primă instanţă de
mişcare a acţiunii penale se face la judecătorii.
plângerea prealabilă a persoanei USR
vătămate sau cu privire la care poate
interveni împăcarea.”
CSM, preluat Comisie
21. Art. 38 - Competenţa curţii de La articolul 38, alineatul
apel (1), după litera e) se
(1) Curtea de apel judecă în primă introduce o nouă literă, lit.
instanţă: e1) cu următorul curpins:
„e1) infracțiunile săvârșite de
a)infracţiunile prevăzute de Codul către lucrători din cadrul
penal la art. 394-397, 399-412 şi organelor de cercetare penală
438-445; ale poliției judiciare sau
b)infracţiunile privind securitatea organelor de cercetare penală
naţională a României, prevăzute în specială”
legi speciale; Deputat PNL Ioan Cupșa
c)infracţiunile săvârşite de
judecătorii de la judecătorii,
tribunale şi de procurorii de la
parchetele care funcţionează pe
lângă aceste instanţe;

d)infracţiunile săvârşite de
avocaţi, notari publici, executori
judecătoreşti, de controlorii
financiari ai Curţii de Conturi,
precum şi auditori publici externi;

e)infracţiunile săvârşite de şefii


cultelor religioase organizate în
condiţiile legii şi de ceilalţi
membri ai înaltului cler, care au

237
cel puţin rangul de arhiereu sau
echivalent al acestuia;
f)infracţiunile săvârşite de
magistraţii-asistenţi de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, de
judecătorii de la curţile de apel şi
Curtea Militară de Apel, precum şi
de procurorii de la parchetele de
pe lângă aceste instanţe;
g)infracţiunile săvârşite de
membrii Curţii de Conturi, de
preşedintele Consiliului Legislativ,
de Avocatul Poporului, de
adjuncţii Avocatului Poporului şi
de chestori;
h)cererile de strămutare, în
cazurile prevăzute de lege.

22. Art. 38 - Competenţa curţii de La articolul 38, alineatul


apel (1), literele f) și g) se
(1) Curtea de apel judecă în primă abrogă.
instanţă: Deputat PNL Ioan Cupșa
....................................................
f) infracţiunile săvârşite de
magistraţii-asistenţi de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, de
judecătorii de la curţile de apel şi
Curtea Militară de Apel, precum şi
de procurorii de la parchetele de
pe lângă aceste instanţe;
g) infracţiunile săvârşite de
membrii Curţii de Conturi, de
preşedintele Consiliului Legislativ,
de Avocatul Poporului, de

238
adjuncţii Avocatului Poporului şi
de chestori;

23. Art. 38 - Competenţa curţii de La articolul 38, alineatul (1), litera


apel g) se modifică şi va avea următorul
(1) Curtea de apel judecă în primă cuprins:
instanţă: „g) infracţiunile săvârşite de membrii
………………………………. Curţii de Conturi, de preşedintele
g) infracţiunile săvârşite de Consiliului Legislativ, de Avocatul
membrii Curţii de Conturi, de Poporului şi de adjuncţii Avocatului
preşedintele Consiliului Legislativ, Poporului;”
de Avocatul Poporului, de
adjuncţii Avocatului Poporului şi La articolul 38, alineatul (2) se La articolul 38, alineatul (2)
de chestori; modifică şi va avea următorul se modifică şi va avea
h) cererile de strămutare, în cuprins: următorul cuprins:
cazurile prevăzute de lege. „(2) Curtea de apel judecă apelurile „(2) Curtea de apel judecă
(2) Curtea de apel judecă împotriva hotărârilor penale apelurile împotriva
apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de hotărârilor penale pronunţate
penale pronunţate în primă tribunale, precum şi împotriva celor în primă instanţă de
instanţă de judecătorii şi de pronunţate în primă instanţă de tribunale.”
tribunale. judecătorii, cu excepţia celor date în USR
competenţa tribunalului.”
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR și PNL
24. Art. 39 - Competenţa curţii La articolul 39 alineatul (1), litera La articolul 39, alineatul
militare de apel d) se abrogă. (1), litera d) se modifică și
(1) Curtea militară de apel judecă CSM, preluat de PSD, ALDE; va avea următorul cuprins:
în primă instanţă: UDMR și PNL „d) infracțiunile săvârșite de
.................................................... către militarii din cadrul
d) infracţiunile săvârşite de organelor de cercetare penală
generali, mareşali şi amirali; ale poliției judiciare sau
organelor de cercetare penală
specială”
Deputat PNL Ioan Cupșa

239
25. Art. 40 - Competenţa Înaltei La articolul 40, alineatul (1) se Se elimină (și se revine la
Curţi de Casaţie şi Justiţie modifică şi va avea următorul forma în vigoare)
(1) Înalta Curte de Casaţie şi cuprins: ICCJ, preluat de USR
Justiţie judecă în primă instanţă „(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
infracţiunile de înaltă trădare, judecă în primă instanţă infracţiunile
infracţiunile săvârşite de senatori, de înaltă trădare, infracţiunile
deputaţi şi membri din România în săvârşite de senatori, deputaţi şi
Parlamentul European, de membrii membri din România în Parlamentul
Guvernului, de judecătorii Curţii European, de membrii Guvernului,
Constituţionale, de membrii de judecătorii Curţii Constituţionale,
Consiliului Superior al de membrii Consiliului Superior al
Magistraturii, de judecătorii Înaltei Magistraturii, de judecătorii Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de
procurorii de la Parchetul de pe procurorii de la Parchetul de pe lângă
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de
Justiţie. chestori, de generali, mareşali şi
amirali.”
CSM, preluat de PSD, ALDE,
UDMR, PNL

26. La articolul 40, alineatul (1)


se modifică și va avea
următorul cuprins:
(1) Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie judecă în primă
instanţă infracţiunile săvârşite
de Preşedintele României,
senatori şi deputaţi, de
membrii Guvernului ori de
persoanele asimilate acestora,
de judecătorii care îşi
desfăşoară activitatea în
cadrul instanţelor
internaţionale, de

240
europarlamentari, de
judecătorii şi magistraţii-
asistenţi de la Curtea
Constituţională, de judecătorii
şi magistraţii-asistenţi de la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, de judecătorii de la
curţile de apel şi curtea
militară de apel, de procurorii
de la parchetele de pe lângă
aceste instanţe, de chestori,
generali, amirali, mareşali,
precum şi de persoanele care
au gradul profesional asimilat
chestorilor generalilor,
amiralilor şi mareşalilor, de
membrii Curții de Conturi, de
președintele Consiliului
Legislativ, de Avocatul
Poporului, de adjuncții
Avocatului Poporului.”
Deputat PNL Ioan Cupșa
27. Art. 47 12. Articolul 47 se modifică şi va Nemodificat. Punctul nr. 24 referitor la
Excepţiile de necompetenţă avea următorul cuprins: modificarea art. 47 se
(1) Excepţia de necompetenţă „Articolul 47 Excepțiile de elimină.
materială sau după calitatea necompetență USR, PNL
persoanei a instanţei inferioare „(1) Excepţia de necompetenţă
celei competente potrivit legii materială şi cea de necompetenţă după
poate fi invocată în tot cursul calitatea persoanei pot fi ridicate în
judecăţii, până la pronunţarea tot cursul procesului penal, până la
hotărârii definitive. pronunţarea unei hotărâri definitive.
(2) Excepţia de necompetenţă (2) Excepţia de necompetenţă
materială sau după calitatea teritorială poate fi invocată până la
persoanei a instanţei superioare începerea cercetării judecătoreşti.
celei competente potrivit legii

241
poate fi invocată până la (3) Excepţiile de necompetenţă pot fi
începerea cercetării judecătoreşti. invocate din oficiu, de către procuror,
(3) Excepţia de necompetenţă de către persoana vătămată sau de către
teritorială poate fi invocată în părţi."
condiţiile alin. (2).
(4) Excepţiile de necompetenţă
pot fi invocate din oficiu, de
către procuror, de către persoana
vătămată sau de către părţi.
28. Articolul 55 Organele de La articolul 55 alineatele
urmărire penală (4)-(6) se modifică și vor
(4) Atribuţiile organelor de avea următorul cuprins:
cercetare penală ale poliţiei „(4) Atribuțiile organelor de
judiciare sunt îndeplinite de cercetare penală ale poliției
lucrători specializaţi din Ministerul judiciare sunt îndeplinite de
Administraţiei şi Internelor anume lucrători specializați, din
desemnaţi în condiţiile legii categoria functionarilor cu
speciale, care au primit avizul statut special sau a militarilor
conform al procurorului general al din cadrul Ministerul
Parchetului de pe lângă Înalta Administrației și Internelor
Curte de Casaţie şi Justiţie ori anume desemnați în condițiile
avizul procurorului desemnat în legii speciale, care au primit
acest sens. avizul conform al
(5) Atribuţiile organelor de procurorului general al
cercetare penală speciale sunt Parchetului de pe lângă Înalta
îndeplinite de ofiţeri anume Curte de Casație și Justiție ori
desemnaţi în condiţiile legii, care avizul procurorului desemnat
au primit avizul conform al în acest sens.
procurorului general al Parchetului (5) Atribuțiile organelor de
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie cercetare penală speciale sunt
şi Justiţie. îndeplinite de militari sau
(6) Organele de cercetare penală functionari cu statut special
ale poliţiei judiciare şi organele de anume desemnați în condițiile
cercetare penală speciale îşi legii, care au primit avizul
desfăşoară activitatea de urmărire conform al procurorului

242
penală sub conducerea şi general al Parchetului de pe
supravegherea procurorului. lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție.
(6) Organele de cercetare
penală ale poliției judiciare și
organele de cercetare penală
speciale își desfășoară
activitatea de urmărire penală
exclusiv sub conducerea și
supravegherea procurorului.”
Deputat PNL Ioan Cupșa
29. Articolul 56 Competența La articolul 56 alineatele (4)
procurorului și (5) se modifică și vor avea
(4) Urmărirea penală în cazul următorul cuprins:
infracţiunilor săvârşite de militari „(4) Urmărirea penală în
se efectuează, în mod obligatoriu, cazul infracţiunilor săvârşite
de procurorul militar. de militari se efectuează de
(5) Procurorii militari din cadrul procurorul militar, direct, sau
parchetelor militare sau secţiilor de organele de cercetare
militare ale parchetelor efectuează penală ale poliției judiciare
urmărirea penală potrivit ori de organele de cercetare
competenţei parchetului din care penală speciale, sub
fac parte, faţă de toţi participanţii conducerea şi supravegherea
la săvârşirea infracţiunilor comise procurorului militar potrivit
de militari, urmând a fi sesizată dispozițiilor legi.
instanţa competentă potrivit art. (5) Procurorii militari din
44. cadrul parchetelor militare
sau secţiilor militare ale
parchetelor efectuează
urmărirea penală potrivit
competenţei parchetului din
care fac parte, faţă de toţi
făptuitorii care săvârşesc
infracţiuni împreună cu

243
militari, urmând a fi sesizată
instanţa competentă potrivit
art. 44. În cazul infracţiunilor
săvârşite de generali, amirali
şi mareşali şi amirali
urmărirea penală se
efectuează de procurorii
militari din cadrul secţie
militare a Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie.”
Deputat PNL Ioan Cupșa
30. Articolul 56 Competența La articolul 56, după
procurorului alineatul (6) se introduc trei
(6) Este competent să efectueze noi alineate, alin. (7)-(9) cu
ori, după caz, să conducă şi să următorul cuprins:
supravegheze urmărirea penală „(7) Procurorii militari din
procurorul de la parchetul cadrul parchetelor militare
corespunzător instanţei care, sau secţiilor militare ale
potrivit legii, judecă în primă parchetelor efectuează sau
instanţă cauza cu excepţia supraveghează urmărirea
cazurilor în care legea prevede penală și în cazul
altfel. infracțiunilor săvârşite în
legătură cu serviciul de către
salariaţii civili din Ministerul
Apărării Naţionale,
Ministerul de Interne,
Serviciul Roman de
Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale
şi Serviciul de Protecţie şi
Paza sau a altor structuri
militare.

244
(8) Procurorii militari din
cadrul parchetelor militare
sau secţiilor militare ale
parchetelor efectuează sau
supraveghează urmărirea
penală și în cazul
infracțiunilor comise
împotriva militarilor sau, în
legătură cu serviciul,
împotriva salariaților
salariaţii civili din Ministerul
Apărării Naţionale,
Ministerul de Interne,
Serviciul Roman de
Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale
şi Serviciul de Protecţie şi
Paza sau a altor structure
militare.
(9) În cazul infracțiunilor în
care urmărirea penală este
efectuată sau supravegheată
de către procurorul militar, în
condițiile alin. 6 și alin. 7, în
cazul în care unul dintre
participanți este civil,
competența aparține instanței
civile potrivit art. 35, 36, 38,
40-42.
Deputat PNL Ioan Cupșa
31. Articolul 57 Competenţa La articolul 57, alineatul (2)
organelor de cercetare penală se modifică și va avea
(2) Organele de cercetare penală următorul cuprins:

245
speciale efectuează acte de „(2) Organele de cercetare
urmărire penală numai în penală speciale efectuează
condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6), urmărirea penală numai în
corespunzător specializării condiţiile art. 55 alin. (5) şi
structurii din care fac parte, în (6), corespunzător
cazul săvârşirii infracţiunilor de specializării structurii din
către militari sau în cazul săvârşirii care fac parte, în cazul
infracţiunilor de corupţie şi de săvârşirii infracţiunilor de
serviciu prevăzute de Codul penal către militari sau în cazul
săvârşite de către personalul săvârşirii infracţiunilor de
navigant al marinei civile, dacă corupţie şi de serviciu
fapta a pus sau a putut pune în prevăzute de Codul penal
pericol siguranţa navei sau săvârşite de către personalul
navigaţiei ori a personalului. De navigant al marinei civile,
asemenea, organele de cercetare dacă fapta a pus sau a putut
penală speciale pot efectua, în pune în pericol siguranţa
cazul infracţiunilor contra navei sau navigaţiei ori a
securităţii naţionale prevăzute în personalului. De asemenea,
titlul X din Codul penal şi organele de cercetare penală
infracţiunilor de terorism, din speciale pot efectua, în cazul
dispoziţia procurorului, punerea în infracțiunilor contra
aplicare a mandatelor de securității naționale prevăzute
supraveghere tehnică. în titlul X din Codul penal și
infracțiunilor de terorism, din
dispoziția procurorului,
punerea în aplicare a
mandatelor de supraveghere
tehnică.”
Deputat PNL Ioan Cupșa
32. Art. 61 – Actele încheiate de La articolul 61, alineatul (1) se Punctul nr. 28 prin care se
unele organe de constatare ” modifică și va avea următorul modifică alin. (1) al art. 61
(1) Ori de câte ori există o cuprins: se elimină.
suspiciune rezonabilă cu privire la (1) Ori de câte ori există probe sau USR
săvârşirea unei infracţiuni, sunt indicii temeinice cu privire la

246
obligate să întocmească un proces- săvârşirea unei infracţiuni, sunt
verbal despre împrejurările obligate să întocmească un proces-
constatate: verbal despre împrejurările
constatate:
Ministerul Justiției, preluat de PSD
și ALDE
33. Art. 67 14. Alineatul (5) al articolului 67 se La articolul 67, alineatul (5) se Punctul nr. 32 referitor la
(5) Nerespectarea condiţiilor modifică și va avea următorul modifică și va avea următorul modificarea alin. (5) al art.
prevăzute la alin. (2)-(4) sau cuprins: cuprins: 67 se elimină.
formularea unei cereri de „(5) Formularea unei cereri de „(5) Formularea unei cereri de USR și PNL
recuzare împotriva aceleiaşi recuzare împotriva aceleiași persoane recuzare împotriva aceleiași
persoane pentru acelaşi caz de pentru același caz de incompatibilitate persoane pentru