Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE, NECORPORALE

1. Contabilitatea imobilizărilor corporale


Imobilizări reprezintă active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de 1 an în
activitatea entităţilor sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.
Imobilizări corporale sînt imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări corporale
în curs de execuţie etc.
În scopul extinderii activităţii, schimbului obiectelor deteriorate cu altele noi, precum şi din alte
motive banca îşi poate completa imobilizările corporale. Imobilizările corporale pot fi trecute la
intrări în următoarele cazuri:
- în urma construcţiei;
- la procurarea contra plată de la persoane terţe;
- la primirea cu titlu gratuit; achiziţionării prin schimb;
- stabilirii plusurilor în urma inventarierii;
- alte cazuri.
Obiectele achiziţionate pot fi incluse în componenţa mijloacelor fixe numai la data punerii în
funcţiune (exploatare) a lor. De la această dată începe amortizarea imobilizărilor corporale.
Temei pentru includerea obiectelor în componenţa imobilizărilor corporale serveşte procesul-
verbal de primire-predare a acestora, care se întocmeşte pentru fiecare obiect de inventar.
Evidenţa contabilă a „Imobilizărilor corporale” se ţine la conturile din grupa 1600
„Imobilizări corporale” care include următoarele conturi sintetice:
1601 „Terenuri de pămînt”;
1602 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”;
1603 „Clădiri şi edificii”;
1604 „Mobilă şi utilaj”;
1605 „Mijloace de transport”;
1606 „Îmbunătăţirea mijloacelor arendate”;
1608 „Imobilizări corporale, primite în leasingul financiar”;
1609 „Alte imobilizări corporale;
1611 „Contra-cont. Reduceri pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor corporale”.
Conturile 1601- 1609 sunt conturi active. În debitul conturilor 1601,1603-1609 se reflectă costul
de intrare a obiectelor de imobilizări corporale puse în funcţiune, procurate sau construite, costul
corectat ca rezultat al investiţiilor capitale ulterioare şi valoarea reevaluată după reevaluarea
imobilizărilor corporale corespunzătoare. În creditul conturilor menţionate consecutiv se reflectă
valoarea imobilizărilor corporale ieşite, casarea sumei amortizării calculate pe parcursul duratei
de funcţionare utilă a obiectelor şi valoarea bunurilor materiale utilizabile obţinute.
În continuare vom expune cele mai frecvente operaţiuni economice şi formule contabile aferente
imobilizărilor corporale.
1. Achitarea preventivă a costului imobilizărilor corporale ce urmează să fie procurate, precum şi
cheltuielile de procurare şi aprovizionare în baza facturii:
debit contul 1803 „Debitori pe investiţii capitale”,
credit contul 2251, 2224 (contul furnizorului).
2. Dacă imobilizările corporale nu necesită montaj şi data punerii în funcţiune coincide cu data
procurării, preţul de cumpărare şi costurile direct atribuibile pentru a-l aduce la locul amplasării
în stare necesară pentru folosire după destinaţie, se includ nemijlocit în costul imobilizări
corporale corespunzătoare:
debit contul 1601, 1604, 1605, 1608, 1609,
credit contul 1803 „Debitori pe investiţii capitale”.
3. Atunci cînd imobilizările corporale nu necesită montaj, iar data procurării acestora nu coincide
cu data punerii în funcţiune atunci cheltuielile acumulate la achiziţionare iniţial, se colectează la
contul imobilizări corporale în curs de execuţie:
debit contul 1602 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”;
credit contul 1803 „Debitori pe investiţii capitale”.
4. La punerea în funcţiune a acestor obiecte, cheltuielile acumulate sunt decontate:
debit contul 1603, 1604, 1605, 1608, 1609,
credit contul 1602 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”
5. În cazul achitării după primirea bunurilor materiale şi formarea datoriei debitoare faţă de
furnizori:
debit contul 1602-1609,
credit contul 2803 „Creditori privind investiţiile capitale”; şi
debit contul 2803 „Creditori privind investiţiile capitale”,
credit contul 2224, 2251 (contul furnizorului) – la achitarea datoriei debitoare.
6. Imobilizările corporale primite cu titlu gratuit ce nu necesită cheltuieli suplimentare (reparaţie,
montaj, instalare şi alte) şi data primirii acestora, coincide cu data punerii în exploatare:
debit contul 1601, 1603, 1604, 1605, 1609,
credit contul 4941 “Alte venituri”.
7. Înregistrarea surplusurilor în componenţa imobilizărilor corporale:
debit contul 1602, 1603,1604, 1605, 1609,
credit contul 4941.
Imobilizările corporale pot fi trecute la ieşiri în următoarele cazuri: transmiterii de la o filială la
alta; învechirii (deteriorării) fizice şi morale; vînzării; transmiteri gratuite (fără plată);
schimbului; deteriorării în urma calamităţilor naturale, accidentelor sau încălcării condiţiilor
normale de exploatare; altor cazuri.
Transmiterea imobilizărilor corporale de la o filială la alta se efectuează în baza ordinului
preşedintelui sau dispoziţiei centralei băncii. Filiala care transmite imobilizările corporale, trece
la ieşiri costul lor de intrare, suma amortizării acumulate, pentru imobilizările corporale
transmise.
Trecerea la ieşiri a imobilizărilor corporale integral se reflectă în evidenţa contabilă prin
următoarele operaţiuni economice şi formule contabile:
1. Se înregistrează casarea sumei amortizării totale acumulate în dependenţă de grupa activelor:
debit contul 1683-1689, credit contul 1603-1609.
2. În cazul scoaterii din uz a activelor, anterior duratei probabile de funcţionare utilă, suma
amortizării necalculate se trece la cheltuieli privind scoaterea din uz:
debit contul 5922 „Cheltuieli de la scoaterea din uz a imobilizărilor corporale”,
credit contul 1603-1609.
Scoaterea din uz a activelor în rezultatul deteriorării, în urma calamităţilor naturale, avariilor sau
încălcării condiţiilor normale de exploatare, transmiterii cu titlu gratuit:
a) în mărimea sumei amortizării calculate pe perioada de utilizare a imobilizărilor corporale:
debit contul 1683-1689, credit contul 1603-1609.
b) în mărimea valorii reziduale a imobilizări corporale:
debit contul 5922,
credit contul 1603 -1609.
c) în mărimea sumei de înregistrare la intrări a valorilor materiale utilizabile din lichidarea
demontarea (demolarea) imobilizării corporale:
debit contul 1663 „ Alte stocuri de materiale şi consumabile”,
credit contul 4922 „Venituri de la scoaterea din uz a imobilizărilor corporale”.
Trecerea la ieşiri a imobilizărilor corporale în rezultatul vînzării. Dacă filiala are imobilizări
corporale care nu se utilizează, atunci directorul filialei întocmeşte un demers către preşedintele
băncii, cu solicitarea permisiunii de realizarea a acestora.
Imobilizările corporale se realizează reieşind din valoarea justă (valoarea de piaţă) a acestora şi
respectiv starea lor tehnică (în măsura învechirii sau deteriorării fizice ş i morale) şi altor factori.
Dacă valoarea de piaţă nu este confirmat atunci aceasta se stabileşte de o expertiză independentă
sau de ambele părţi (vînzător şi cumpărător) şi reprezentanţi specialişti ai Centralei.
Imobilizările corporale pot fi vîndute cumpărătorului la un preţ egal, mai mic sau mai mare de
valoarea reziduală, în dependenţă de starea lor tehnică. În primul caz filiala vînzător nu va primi
nici venit nici pierderi, în al doilea - pierderi, în al treilea-profit.
În cazul cînd imobilizările corporale se realizează la un preţ egal sau mai mare decît valoarea
reziduală:
Deoarece în evidenţa contabilă a băncilor imobilizările corporale se ţin la valoarea, ce include în
sine şi taxa pe valoarea adăugată, iniţial este necesar de determinat mărimea T.V.A., ce se
cuprinde în valoarea reziduală a activului corporal. Pentru aceasta valoarea reziduală se
înmulţeşte cu 16.67% şi se întocmesc formulele contabile:
a) în mărimea T.V.A., ce este permisă spre deducere:
debit contul 1802 „Alte decontări cu bugetul”,
credit contul 1603, 1604, 1605, 1609.
b) în mărimea valorii iniţiale a imobilizărilor corporale fără TVA:
debit contul 5922 „Cheltuieli de la scoaterea din uz a imobilizărilor corporale ”,
credit contul 1603, 1604, 1605, 1609.
c) în mărimea sumei amortizării calculate pe perioada de utilizare a imobilizărilor corporale:
debit contul 1683, 1684, 1685, 1686, 1689 ,
credit contul 1603, 1604, 1605, 1609.
d) în mărimea mijloacelor încasate pentru imobilizările corporale vîndute:
debit contul 1001,
debit contul 1861,
debit contul 2224 (contul cumpărătorului),
debit contul 2803 ,
credit contul 4922,
credit contul 2802.
e) în mărimea taxei pe valoarea adăugată permisă spre deducere:
debit contul 2802,
credit contul 1802.
Dacă obiectele realizate au fost puse în exploatare pînă la 01.01.93, atunci valoarea lor nu
conţine TVA şi nu se permite spre deducere.
2. Amortizarea imobilizărilor corporale şi deprecierea acestora
Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pornind de la valoarea amortizabilă a
obiectului şi durata de utilizare a acestuia. La calcularea amortizării unei imobilizări pot fi
aplicate următoarele metode: liniară, unităţilor de producţie şi de diminuare a soldului. Metoda
liniară prevede repartizarea uniformă a valorii amortizabile pe parcursul duratei de utilizare a
obiectului. Suma amortizării calculate în fiecare lună este reflectată la cheltuielile băncii. Suma
maximă a amortizării acumulate nu trebuie să depăşească valoarea reziduală a imobilizărilor
corporale.
Conform politicilor contabile banca calculează amortizarea unei imobilizări începînd cu data
transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în utilizare.
Valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale reprezintă costul de intrare a acestora sau o
altă valoare, care substituie costul în situaţiile financiare, minus valoarea sa reziduală.
Valoarea reziduală a imobiliză rilor corporale reprezintă valoarea estimată pe care ar obţine-o
în prezent banca din cedarea unui activ, după deducerea costurilor asociate cedării, dacă activul
ar avea deja vechimea şi starea prevăzute la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă. Spre exemplu în
cadrul B.C. „Victoriabank” S.A. valoarea reziduală constituie valoarea egală cu „0”.
Valoarea recuperabilă – cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ minus costurile
generate de vînzare şi valoarea sa de utilizare.
Durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale este perioada în care un activ este prevăzut a
fi disponibil pentru utilizare de către bancă.
1. Înregistrarea amortizării calculate a clădirilor şi edificiilor, mobilei şi utilajului, mijloacelor de
transport etc.:
debit contul 5683 „Cheltuieli aferente amort. clădirilor şi edificiilor”, 5684, 5685, 5686,
credit contul 1683 „Contra cont. Amortizarea clădirilor şi edificiilor”, 1684, 1685, 1686.
La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, banca estimează dacă există indicii ale deprecierii
activelor. În cazul în care sunt identificaţi astfel de indicii, banca estimează valoarea
recuperabilă a activului.
Un activ este depreciat atunci cînd valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea sa recuperabilă.
Dacă şi numai dacă valoarea recuperabilă a unui activ este mai mică decât valoarea sa contabilă,
valoarea contabilă a activului trebuie redusă pentru a fi egală cu valoarea recuperabilă. O astfel
de reducere reprezintă o pierdere din depreciere.
Reflectarea pierderii din deprecierea imobilizărilor corporale:
debit contul 5883 „Cheltuieli pentru deprecierea imobilizărilor corporale”,
credit contul 1611 „Contra-cont. Reduceri pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor
corporale”.
La evaluarea existenţei indiciilor de depreciere a activelor banca ia în considerare cel puţin
următoarele indicaţii:
Surse externe de informaţii
· pe parcursul perioadei, valoarea justă a activului a scăzut semnificativ mai mult decît ar fi fost
de aşteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizării;
· au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra băncii, sau astfel de modificări se
vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic în
care banca îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa căreia îi este dedicat activul;
· ratele dobânzilor pe piaţă sau alte rate de piaţă ale rentabilităţii investiţiilor au crescut în timpul
perioadei, fiind probabil ca aceste creşteri să afecteze rata de actualizare utilizată la calculul
valorii de utilizare a unui activ şi să ducă la scăderea semnificativă a valorii recuperabile a
activului;
· valoarea contabilă a activelor nete ale băncii este superioară capitalizării sale bursiere.
Surse interne de informaţii:
· există probe ale învechirii sau deteriorării fizice şi/sau morale a unui activ;
· pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra băncii, sau
astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte gradul sau modul în
care activul este utilizat sau se aşteaptă să fie utilizat. Astfel de modificări includ situaţiile în care
un activ devine neproductiv, planurile de restructurare sau de întrerupere a activităţii căreia îi
este dedicat activul, planificarea cedării activului înainte de data aşteptată anterior, precum şi
reevaluarea duratei de viaţă utilă a unui activ drept determinată, şi nu nedeterminată;
· raportările interne pun la dispoziţie probe cu privire la faptul că rezultatele economice ale unui
activ sunt sau vor fi mai joase decât cele scontate.

3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale


Imobilizările necorporale cuprind active nemonetare identificabile fără substanţă fizică care sunt
controlate de bancă şi utilizate în activitatea sa sau sunt destinate predării în folosinţă
persoanelor juridice şi fizice, de la care sunt aşteptate beneficii economice viitoare care să se
răsfrângă asupra băncii.
Ţinerea contabilităţii imobilizărilor necorporale se efectuează în conformitate cu Legea
contabilităţii, I.A.S. 38 „Imobilizări necorporale”, Planul de conturi al evidenţei contabile
în băncile licenţiate din Republica Moldova etc.
Procurarea imobilizările necorporale se efectuează reieşind din necesităţile curente ale băncii.
Evidenţa imobilizărilor necorporale se ţine la conturile din grupa 1630 „Imobilizări
necorporale” care include 4 conturi: 1631 „Imobilizări necorporale”, 1632 „Imobilizărilor
necorporale în curs de execuţie”, 1633 „Fond comercial” şi 1634 „Contra-cont. Reduceri
pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor necorporale”. În debitul primelor 3 conturi se
înregistrează costul de intrare a imobilizărilor necorporale, iar în credit – decontarea acestora.
În cazul achitării în avans a imobilizărilor necorporale se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”,
credit contul 2224, 2251 (contul furnizorului).
În cazul achitării după primirea imobilizărilor necorporale şi formarea datoriei debitoare faţă de
furnizori în evidenţa contabilă se înscriu următoarele formule:
debit contul 1631 „Imobilizări necorporale”,
credit contul 2816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”; şi
debit contul 2816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”,
credit contul 2224, 2251(contul furnizorului).
Cheltuielile acumulate la achiziţionarea imobilizărilor necorporale se acumulează la contul
imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi se reflectă în evidenţă, în baza facturii fiscale
(facturii) prin următoarea formulă contabilă:
debit contul 1632 „Imobilizărilor necorporale în curs de execuţie”, credit contul 1816
„Decontări aferente imobilizărilor necorporale”.
La momentul dării în exploatare, se întocmeşte Procesul-verbal de dare în exploatare a
imobilizărilor necorporale şi se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1632 „Imobilizărilor necorporale în curs de execuţie”.
Dacă procurarea imobilizărilor necorporale coincide cu darea lor în exploatare, atunci, în baza
Procesului-verbal de dare în exploatare a imobilizărilor necorporale şi facturii fiscale (facturii),
acesta se raportează nemijlocit la contul imobilizărilor necorporale.
debit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”.
Amortizarea imobilizărilor necorporale se înregistrează prin formula contabilă:
debit contul 5691 „Cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1691 „Contra-cont Amortizarea imobilizărilor necorporale”.
Scoaterea din uz a imobilizărilor necorporale în urma învechirii morale sau fizice în baza
Procesului-verbal de casare a imobilizărilor necorporale, se reflect în evidenţa contabilă prin
următoarele formule contabile:
- în mărimea valorii contabile (costului de intrare):
debit contul 5923 „Cheltuieli din ieşirea altor active”,
credit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”.
- în mărimea sumei amortizării acumulate:
debit contul 1691 „Contra-cont Amortizarea imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”.
Reflectarea pierderii din depreciere imobilizărilor necorporale:
debit contul 5884 „Cheltuieli pentru deprecierea imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1634 „Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor
necorporale”.