Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN

GRIGORESCU”
STR. IZVOARE NR.81, PLOIESTI
Aprobat în CA din

GRAFICUL / TEMATICA
SEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Nr.
UNITATEA DE CONȚINUT
Crt. RESURSE TERMEN RESPONSABIL

 Alegerea secretarului Consiliului de administrație


 Stabilirea atribuțiilor membrilor Consiliului de Administrație Planul de școlarizare
 Acordarea punctajelor și calificativelor personalului didactic și didactic 2018-2019 Conducere
auxiliar pentru anul școlar 2017-2018
 Aprobarea orarului școlii pentru anul școlar 2018-2019 Resurse umane
 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginților și a învățătorilor (continuitate/competență)
 Repartizarea spațiilor de învățământ pentru anul școlar 2018-2019 Septembrie Grup de lucru
1. ROFUIP / ROI / cereri 2018
 Numirea responsabililor comisiilor de lucru
 Aprobarea transferurilor elevilor de la o școală la alta transfer
 Aprobarea cererilor cadrelor didactice de incadrare in plata cu ora
Legea nr..1/2011 – Legea Șefi comisii
 Elaborarea fișelor postului și criteriilor de evaluare specifice pentru
Educației Naționale cu metodice
personalul didactic și didactic - auxiliar, în vederea acordării
completările ulterioare
calificativelor pentru anul 2018 - 2019
 Probleme curente
Fișa postului / Analiza resp.
comisii metodice

 Validarea raportului privind starea și calitatea educației 2017 – 2018


 Aprobarea organigramei 2018 - 2019 Rapoarte de activitate Conducere
 Revizuirea PDI-ului şi aprobarea planului operațional anual
1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN
GRIGORESCU”
STR. IZVOARE NR.81, PLOIESTI
Aprobat în CA din

 Aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2018– 2019 Secretar


 Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară
PDI
 Aprobarea tematicii consiliului de administrație Conducere
 Aprobarea tabelului cu auxiliare pentru anul școlar 2018 – 2019
 Aprobarea calendarului concursurilor ținute în școală pentru anul Fișe Octombrie
2. 2018 Responsabil
școlar 2018 – 2019 autoevaluare - evaluare comisie acordare
 Aprobarea programului activităților educative şcolare şi extraşcolare
burse
2018 - 2019
 Prezentarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor Legislația în vigoare
naționale – evaluare națională, admitere în liceu și bacalaureat
 Probleme curente
Ordin nr.5071/31.08.2016

Ordin nr.5070/31.08.2016

 Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor


 Validarea raportului de activitate CEAC - RAEI Raport CEAC / Rapoarte Conducere
Noiembrie
 Analiza şi aprobarea propunerilor comisiei de curriculum cu privire la sintetice sefi CM
3. oferta școlii Metodologia de aprobare a 2018 Comisia pentru
 Aprobarea acordării burselor școlare cifrei de școlarizare curriculum
 Probleme curente / Prevederi ISMB

 Aprobarea raportului privind modul de utilizare a fondurilor financiare


alocate în anul bugetar 2018 Cereri/Rapoarte depuse
 Aprobarea proiectului de buget anual și înaintarea spre aprobare Conducere
4. Consiliului local
 Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019–
2020 Legea Bugetului Decembrie
 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă 2018 CP
 Acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic
2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN
GRIGORESCU”
STR. IZVOARE NR.81, PLOIESTI
Aprobat în CA din

 Aprobarea fișei postului și a fișei de evaluare pentru personalul Fişe de evaluare pentru
nedidactic personalul nedidactic
 Probleme curente

 Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor, absenteism


şi abandon şcolar
5.
 Situația inventarului şcolii / Raportul comisiei de casare ROFUIP Ianuarie Comisia de
 Probleme curente 2019 inventariere/casare
 Aprobarea/avizarea transferurilor elevilor de la o școală la alta,
respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II Raport privind starea și
 Validarea raportului de activitate semestrial – semestrul I calitatea educației – Februarie Conducere
6.  Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2019/2020 Semestrul I 2019
 Aprobarea disciplinelor opționale pentru anul școlar 2019 – 2020 PDI Secretar
 Aprobarea programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”
 Probleme curente
Metodologia mişcării Februarie Coordonator
personalului didactic din 2019 proiecte
ȋnvățământul preuniv.
 Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor, absenteism Procese-verbale de la
şi abandon şcolar ședințele cu parinții și Martie
7. tabelele cu opțiunile elevilor Comisia pentru
 Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naționale 2019
și ale parinților curriculum
 Probleme curente
 Aprobarea raportului programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun” Raport Aprilie Comisia de proiecte
 Probleme curente 2019
 Aprobarea programului de încheiere festivă a anului școlar 2018 – Conducere
2019
8. Metodologia de Evaluare Responsabili
 Realizarea cadrului organizatoric privind Evaluarea Națională Mai
Națională comisii metodice
 Probleme curente 2019

3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN
GRIGORESCU”
STR. IZVOARE NR.81, PLOIESTI
Aprobat în CA din

 Stabilirea măsurilor administrativ – gospodărești pentru vacanța de


vară Program activități
9.
 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanța de vară administrative Iunie
 Probleme curente 2019 Conducere
Planul managerial

 Aprobare şi avizare transferuri elevi


 Probleme curente Fișe de evaluare August Consiliu de
10. 2019 administrație

Director,
prof. Angelescu Elena Adina

S-ar putea să vă placă și