Sunteți pe pagina 1din 3

Modul: Operații și utilaje în industria alimentară

Clasa: a X-a

TEST DE EVALUARE FINALĂ


 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I şi din partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Partea I 45 puncte

Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect 15puncte

1. Pentru transportul produselor solide pe verticală se folosește:


a.elevatorul; b.banda transportoare; c.transportorul elicoidal ; d.planul înclinat;
2. Operația de amestecare a materialelor păstoase se numește:
a. amestecare ; b.agitare ; c.malaxare; d. barbotare;
3. Amestecarea pneumatică se realizează cu ajutorul:
a. aerului; b. lichidelor; c.aburului; d. electromotor;
4. Pasteurizarea este o operație de tratament termic care se realizează aproximativ la temperatura:
a. 75 0 C ; b. 1100 C ; c. 40 C ; d. – 200 C ;
5. Este un condensator de suprafață:
a. condensatorul barometric cu talere și șicane; b. condensatorul barometric cu talere perforate;
c.condensatorul barometric cu ejector; d.condensatorul multitubular vertical;

Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A daca apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că enunţul
este fals. 15puncte

a. În schema de fabricație trecerea materiei prime de la o operație la alta se marchează prin săgeți.
b. Gradul de mărunțire n, reprezintă raportul dintre dimensiunea inițială a produsului și dimensiunea particulelor după mărunțire.
c. Mustul de struguri este un amestec eterogen solid-lichid;
d. Refrigerarea este operaţia care asigură conservarea alimentelor la temperatura de 200 C;
e. Autoclava este un utilaj pentru amestecarea lichidelor;

Reformulați unul dintre enunțurile false astfel încât să devină adevărat 6puncte

În coloana A sunt indicate metode de amestecare iar în coloana B utilaje în care efectuează amestecul. Realizaţi asocierile
corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B. 9puncte

1. amestecarea pneumatică a. amestecător cu elice


2. amestecarea mecanică b. amestecător elicoidal
3. malaxarea c. malaxor cu cuvă dublă
d. amestecător prin barbotare
Partea II 45 puncte

Completaţi spaţiile libere din enunţurile următoare: 15 puncte

a. Operația prin care componenții unui amestec se separă, pe principiul diferențelor de………….1…………, prin două operații succesive,
…………2……….și …………….3…………,se numește distilare.
b. Uscătorul turn realizează uscarea produsului prin…………….4……………fină a acestuia într-un curent de……….5…………cald.

Identificaţi reperele numerotate cu 3,4,5 a benzii transportoare din figură. 6 puncte

Rezolvați următoarea problemă 24puncte


Se amestecă 150 kg apă cu 15 kg sare. Calculați cantitatea de saramură care se obține,dacă pierderile sunt de 1%
raportate la saramura obținută.
TEST DE EVALUARE FINALĂ

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectare a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I ( 45 de puncte)

1-a; 2-c; 3-a; 4-a; 5-d; 5x3puncte


a-A; b-A; c-F; d-F; e-F; 5x3puncte
Reformularea enunțurilor false (pentru oricare reformulare se acordă 6 puncte)
Mustul de struguri este un amestec eterogen lichid-solid;
Refrigerarea este operația care asigură conservarea alimentelor la temperaturi cuprinse între 0-4 0C
Autoclava realizează sterilizarea produselor alimentare.

1-b; 2-a; 3-c; 9puncte


Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA II ( 45 de puncte)

1- volatilitate; 2-vaporizare; 3-condensare; 4- pulverizare; 5- aer; 15puncte


Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Reperele benzii transportoare 9 puncte


3- role de susținere
4- bandă de transport
5- sistem de întindere a benzii cu contragreutate
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Rezolvare problemă
Ecuația de bilanț total 10 puncte
Înlocuirea corectă 8 puncte
Obținerea rezultatului final 4 puncte