Sunteți pe pagina 1din 3

COMUNA DERNA

Comuna Derna Tel/Fax: +(40) 259-327024


Str. Principala, nr.216 mail: primaria_derna@yahoo.com
jud. BIHOR, ROMÂNIA Web: www.derna.ro
CIF: 5316498

Nr.1791 din 04.06.2018

Catre,
Asocierea formata din SC CARIER SRL si SC AQUACONS SRL
Loc.Marghita
Judetul Bihor

Referitor la procedura simplificata organizata pentru atribuirea contractului de achizitie


publica avand ca obiect: Elaborare DTAC, PT,CS,DE, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie de lucrari aferente obiectivul de investitie „Modernizare strazi
de interes local in comuna Derna, judetul Bihor”, aferent anuntului de participare nr.
SNC1001359 din 11.05.2018,

Avand in vedere:
- prevederile art.209 alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice-actualizata,
coroborat cu prevederile art.134 din HG nr.395/2016;
- formularelor DUAE depuse in cadrul procedurii;

Va inaintam urmatoarea
SOLICITARE DE CLARIFICARI
in vederea evaluarii formularelor DUAE

Comisia de evaluare a identificat inadvertențe de formă în completarea DUAE:


In Fisa de Date a Achizitiei, la Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala:“Cerinta nr.1–
experienta similara - modalitate de indeplinire, s-a solicitat:
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi:
-data si numarul documentului de receptie,
-precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.

 Din formularul DUAE depus de catre SC CARIER SRL regasim urmatoarele informatii:
1)Descriere
Contract subsecvent de lucrari nr 8105/04.06.2015, "Intretinere curenta pe timp de vara si
reparatii periodice pe reteaua de drumuri judetene modernizate- plombari, covoare asfaltice,
tratamente bituminoase, impietruiri acostamente, burdusiri-zona Alesd, drumuri aflate in
administrarea Consiliului Judetean Bihor"
Valoare
2.098.930.74 RON
Data de începere
04-06-2015
Page 1 of 3
Data de încheiere
31-12-2015
Beneficiari
JUDETUL BIHOR

2)Descriere
Contract de lucrari nr 9/20.05.2015, "Modernizare strazi in com. Tauteu, jud. Bihor"
Valoare
2.896.917.64 RON
Data de începere
25-05-2015
Data de încheiere
25-05-2017
Beneficiari
COMUNA TAUTEU

3)Descriere
Contract de lucrari nr 1110/03.09.2015, "Modernizare strazi si drumuri in com. Buduslau, jud.
Bihor"
Valoare
1911508.99 RON
Data de începere
23-05-2016
Data de încheiere
23-05-2020
Beneficiari
COMUNA BUDUSLAU

 Din formularul DUAE depus de catre SC AQUACONS SRL regasim urmatoarele informatii:
1)Descriere
Contract de executie lucrari nr.10 din 15.03.2018 privind realizarea proiect tehnic de executie
pentru:,,DRUM DE LEGATURA INTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA(STRADA CAZABAN)SI
COMUNA SINTANDREI(STRADA RATURI)''
Valoare
120180.23 RON
Data de începere
18-03-2018
Data de încheiere
18-04-2018
Beneficiari
ZONA METROPOLITANA ORADEA

2)Descriere
Studiu de fezabilitate,expertiza,Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru
construire Drumuri Colectoare si Pasaj pt.centrul de transport intermodal’’
Contract nr:171715/24.05.2017
Valoare
132000.00 RON
Data de începere
24-06-2017
Data de încheiere

Page 2 of 3
24-08-2017
Beneficiari
MUNICIPIUL ORADEA
Tinand cont de cele mentionate mai sus, in formularele DUAE comisia de evaluare nu a putut
identifica cerintele din Fisa de date a achizitie, cum ar fi:
- data si numarul documentului de receptie,
- ponderea si/sau activitatile pentru care ati fost responsabil.

Va rugam clarificati.
Se vor retransmite in acest sens formularele DUAE revizuite, corespunzator cerintelor din Fisa de
date a Achizitiei si prezentei solicitari.

Termen raspuns: 08.06.2018

In cazul in care nu transmiteti prin intermediul platformei SEAP (în format electronic, semnat cu
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat confom art. 62 din HG 395/2016), in termenul impus, raspunsul la solicitarea de
clarificari, sau daca nu clarificati inadvertentele sesizate de comisia de evaluare sau daca nu depuneti
formularele DUAE revizuite, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art. 137, alin. 2, litera b) din HG
395/2016 „a fost depusa de un ofertant care [...] nu a completat DUAE in conformitate cu criteriile
stabilite de autoritatea contractanta”..

Presedinte comisia de evaluare


Mirela CUTLAC

Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și