Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Profesor: Lazăr Ana
DISCIPLINA: Matematică
SUBIECTUL: Criterii de divizibilitate
TIPULLECŢIEI: Lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor

 Subcompetențe
1.2 Aplicarea criteriilor de divizibilitate și descompunerii numerelor natural în
produs de puteri de numere prime în diferite context
1.4 Transpunerea în limbaj mathematic a unei situații simple reale utilizând
relații de divizibilitate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

 să definească relația de divizibilitate în mulțimea numerelor naturale ;


 să dea exemple de divizori, respectiv de multipli ai unui număr natural;
 să utilizeze correct criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9 în rezolvarea de
exerciții și probleme;
 să identifice dintr-o mulțime numere naturale divizibile cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9;
 să verifice corectitudinea unor calcule utilizând criteriile de divizibilitate.

Strategia didactică:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
 Forme de organizare: activitate frontal și individuală
 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, manualul, culegere.
.
Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Forme de
crt instruirii Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de evaluare
procedurale materiale organizare
1. Moment Asigură ordinea şi Se pregătesc pentru Conversaţia Catalogul Activitate
organizatoric pregăteşte materialele necesare lecţie. Discuţia frontală
pentru lecţie .

2. Verificarea temei Verifică tema cantitativ şi Expun modul de Conversaţia Caietele Activitate Aprecieri
calitativ, solicitând elevilor, realizare a temei. Fac elevilor frontală şi verbale
prin sondaj, să citească observaţii, aprecieri, individuală
rezolvarea temei, să facă corectări.
observaţii şi corectările ce se
impun.

Face aprecieri asupra modului Aprecieri


de realizare a temei. Ascultă cu mare interes verbale

3. Enunţarea temei Profesorul anunţă că astăzi vor Elevii notează titlul Conversaţia Tabla, creta Activitate Aprecieri
şi a obiectivelor recapitula şi sistematiza lecţiei pe caiete şi frontală verbale
propuse criteriile de divizibilitate cu ascultă cu atenţie
10, 5, 2, 3 și 9, trece titlul obiectivele propuse.
lecţiei pe tablă şi anunţă
obiectivele urmărite
4. Dirijarea Profesorul face verificarea Elevii răspund Conversaţia
învățării frontal a cunoştinţelor întrebărilor
anterioare: profesorului , notează
Inițial, recurge la întrebări care pe caiete
să le reamintească elevilor
noţiunile studiate: Aprecieri
Când spunem că un număr verbale
natural a este divizibil cu un
număr natural b?
Ce este divizorul unui număr
natural?
Ce este multiplul unui număr
natural?
În ce condiții putem spune că
un număr natural este divizibil
cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9?

Profesorul împarte fişele Elevii rezolvă la tablă și Explicaţia Fişe de lucru Activitate Aprecieri
de lucru, explică cerințele, pe caiete exercițiile din Exercițiul Tabla, creta frontală verbale
anunţă timpul de lucru şi fișă Conversația Caietele de și Observare
precizează că în timp ce un clasă individuală sistematizată
elev va scrie pe tablă a elevilor
rezolvarea unui exercițiu,
ceilalţi vor nota în caiete și vor
rezolva sarcinile de lucru
individual.

5. Asigurarea Profesorul propune spre Elevii rezolvă pe caiete Conversația Caietele de Activitate
retenţiei şi a rezolvare exercițiul nr. 8 din ex. nr. 8 Exercițiul clasă individuală
transferului fișă

6. Asigurarea Face aprecieri asupra gradului Aprecieri


feedback-ului de participare a elevilor la Conversația Activitate verbale
lecție, evidenţiind şi notând frontală Notare
elevii care s-au remarcat prin
corectitudinea şi
promptitudinea răspunsurilor. Ascultă şi notează tema Caietele de
pentru acasă, precum şi clasă
7. Tema Tema pentru acasă precizările Manual
suplimentare, dacă este Conversația Culegere Frontal
cazul
Fișa de lucru

1. Să se afle elementele mulțimii D30.


2. Să se scrie 6 elemente ale mulțimii M9.
3. Fie mulțimea A={5, 6, 12, 17, 25, 36, 115, 120, 459, 1410 }. Să se aleagă numerele divizibile cu:
a) 2 ;
b) 3 ;
c) 5 ;
d) 9 ;
e) 10.
4. Să se scrie toate numerele de forma 25xx  2.
5. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre distincte divizibil cu 3? Dar cel mai mare?
6. Să se scrie toate numerele naturale de forma 72x și 2x7 divizibile cu 9.
7. Să se determine toate numerele natural de forma 2abb divizibile cu 5, știind că a+b=8.
8. Maria a cumpărat de la piață 2 kg de mere la prețul de 3 lei /kg, 3 kg de roșii la 4lei/kg și un kilogram de banana ce au costat 6 lei.
Vânzătorul i-a cerut Mariei 26 de lei pentru toate produsele, dar ea i-a răspuns că suma cerută nu e corectă. Cum și-a dat seama de
greșeală, fără a efectua calcululul

S-ar putea să vă placă și