Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

"Aprob"
Directorul Centrului de Excelenţă în Informatică şi
Tehnologii Informaţionale
_______________ Vitalie Zavadschi

Curriculumul modular
S.07.A.011 Educația și protecția consumatorului
Specialitatea: 2902 Turism
Calificarea: 422106 Agent de turism

Chişinău 2017

1
Curriculumul a fost elaborat în cadrul
I.P.Centrul de Excelență în Informatică și
Tehnologii Informaționale

Autori:
Andriţchi Virgilia, grad didactic doi, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

Examinat la ședința catedrei ________________


Proces verbal Nr.____ din ______________
Șef catedră ____________ Nume, Prenume

Aprobat de:
Consiliul metodico-ştiinţific al Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale.

Director adjunct _______________________ Obadă Liuba

2
Cuprins:

I. Preliminarii...........................................................................................................4

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională..........................4

III. Competențe profesionale specifice modulului....................................................4

IV. Administrarea modulului....................................................................................5

V. Unitățile de învățare.............................................................................................5

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare…................................6

VII. Studiu individual ghidat de profesor...............................................................7

VIII. Lucrările practice recomandate......................................................................8

IX. Sugestii metodologice......................................................................................9

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale............................................10

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii............................11

XII. Resursele didactice recomandate elevilor.......................................................12

3
I. Preliminarii

“Educația și protecția consumatorului” reprezintă unul din elementele cheie de care depinde
caracterul relației dintre companie și client, fiind astfel un obiectiv strategic al firmelor, dar și o directivă la
nivel de economie.
Ca parte componentă a activității economice a companiilor turistice educația și protecția
consumatorilor oferă posibilitatea de a:
- Respecta cadrul legal în relația cu consumatorii a firmelor turistice;
- Stabli relații bune firmele turistice cu consumatorii efectivi și potențiali;
- Crea imagine pe piață a firmei turistice;
- Preveni erori în procesul de prestare a serviciilor turistice;
- Aplana conflicte sau a situații conflictuale ce pot apărea în consumul și prestarea serviciilor
turistice;

Pentru studierea acestui modul este necesară studierea prealabilă a următoarelor unități de
curs:

- U.01.O.005 Bazele antreprenorialului;


- Marketingul turistic

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională

Cunoştinţele teoretice şi competenţele practice în domeniul educației și protecției consumatorilor


se vor manifesta în capacitatea elevilorh de a dezvolta și implementa instrumente de educare și respectare a
cadrului legal de desfășurare a relațiilor cu consumatorii. Aceasta le va permite să desfășoare studii de
comportament al consumatorului pe piață, să recunoască atitudinile comportamentale în business şi să
adapteze strategiile firmei la necesităţile actuale.
Cursul are o tematică ce va permite viitorilor angajați din sfera turismulului să eficientizeze
activitatea firmei în relaţia cu clienţii. Concepţia generală a cursului se referă la formarea de abilităţi
practice şi cunoştinţe teoretice pentru integrarea pe o piaţă concurenţială şi competitivă referitor la
mecanismele legale și de educare a consumatorilor. Acestea se referă la identificarea comportamentului
efectiv al consumatorului, dezvoltarea și implementarea de tehnici privind educația, menținerea și
dezvoltarea relațiilor cu consumatorii, precum și respectarea actelor normative și a legislației privind
protecția și respectarea drepturilor consumatorilor.

III. Competențele profesionale specifice modulului


Competențele profesionale ale viitorului specialist evidențiază capacitatea de a integra
cunoștințele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activității profesionale și a obține performanțe
descrise în calificarea profesională.
Astfel modulul “Educația și protecția consumatorului” formează următoarele competențe
profesionale specifice:
1. Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor aplicate în educarea
consumatorilor;
2. Culegerea, analiza şi interpretarea datelor necesare pentru elaborarea unor acțiuni și decizii
reieșind cin specificul relațiilor cu consumatorii;
3. Cunoașterea cadrului legal și instituțional privind protecția consumatorilor;
4. Dezvoltarea şi promovarea gândiri raționale în cadrul organizaţiei bazate pe relația și studiul
comportamentului consumatorului;

4
IV. Administrarea modulului

Semestrul Număr de ore Modalitatea Numărul de


Total Contact direct Lucrul de evaluare credite
prelegeri Practică/seminar individual
VII 120 36 24 60 Ex. 4

V. Unitățile de învățare

Unități de Unități de conținut Abilități


competență
1. Noțiuni generale privind definirea consumatorilor și tipologia acestora
UC1. 1. Consumatorul – element al activității A1. Familiarizarea cu conceptul de
Identificarea companiilor moderne consumator;
cadrului 2. Criterii de clasificare și tipologia A2. Înțelegerea rolului consumatorului
conceptual de consumatorilor în activitatea companiilor;
definire a 3. Importanța cercetării A3. Cunoașterea definițiilor date în
consumatorului comportamentului consumatorului în literatura de specialitate consumatorului
cadrul companiilor A4. Identificarea avantajelor aduse
companiei în studiul comportamentului
consumatorului
2. Conținutul și importanța studieriii consumatorului în activitatea companiilor
UC2. Stabilirea Conținutul și importanța studierii A5. Aprecierea rolului consumatorului
rolului și consumatorului în activitatea pentru companii
importanței companiilor A6. Identificarea celor mai eficiente
studierii și Domeniile și principiile studierii metode de cercetare a consumatorilor
cercetării consumatorului A7. Stabilirea tendințelor actuale în
consumatorilor Tendințe actuale în comportamentul comportamentul consumatorului
de către consumatorului
companii
3. Aspecte generale privind comportamentul consumatorului. Factorii în formarea comportamentului
consumatorului
UC3. 1. Definirea comportamentului A8. Înțelegrea și conștirntizarea
Identificarea consumatorului conceptului de comportament al
domeniilor și a 2. Factorii comportamentali: definire, consumatorului
factorilor care clasificare și conținut A9. Clarificarea conceptului sistemului
formează și 3. Factorii individuali de de factori decizionali
fundamentează comportament A10. Identificarea conținutului factorilor
comportamentul 4. Factorii externi de comportament individuali și psihologici de
consumatorului comportament;
4. Procesul de luare a deciziei de cumpărare
UC4. 1. Conţinutul şi noţiunea de proces de A11. Constatarea etapelor și conținutului
Constatarea cumpărare etapelor decizionale
etapelor 2. Etapele procesului de cumpărare în A12. Identificarea acțiunilor
procesului de marketing consumatorilor și companiilor
cumpărare și - Conştientizarea nevoii corespunzător etapelor procesului
consum al - Căutarea informaţiilor decizional
consumatorilor - Evaluarea variantelor
- Efectuarea cumpărării
5. Educarea consumatorilor: noțiuni generale
UC5. 1. Aspecte generale privind definirea A13. Înțelegrea conceprului de educare a
Identificarea conceptului de educare a consumatorului
noțiunii și consumatorului A14. Stabilirea instrumentariului de
conținutului 2. Instrumente eficiente de educare a educare a consumatorului
procesului de consumatorului A15. Identificarea avantajelor educării

5
educare a 3. Importanța educării consumatorului consumatorului
consumatorilor în societatea modernă
6. Protecția consumatorilor
UC6. 1. Definirea și conținutul protecției A16. Înțelegrea conceptului de protecția
Delimitarea consumatorilor a consumatorului
conceptului și 2. Cadrul conceptual de protecție a A17. Identificarea instituțiilor, direcțiilor
conținutului de consumatorilor și instrumentariului prin care poate fi
protecția asigurată protecția consumatorului
consumatorului
7. Drepturile consumatorului. Legea despre protecţia drepturilor consumatorilor
UC7. 1. Drepturile fundamentale formulate A18. Abordarea juridică și economică a
Familiarizarea de J. Kennedy (1962) conceptului de drepturile consumatorului
cu evoluția 2. Drepturile de bază reflectate în A19. Identificarea cadrului instituțional
conceptului de Rezoluţia Asambleei ONU (1985) și legislativ național și internațional de
drepturile 3. Legea despre protecţia drepturilor reglementare a drepturilor
consumatorului consumatorilor a Republicii Moldova consumatorului
și a cadrului de (2003)
dezvoltare în
republica
Moldova
8. Cadrul instituțional și legislativ de protecție a drepturilor consumatorilor în Republica Moldova
UC8. 1. Instituţiile statale: garanţie și A20. Constatarea cadrului instituțional
Identificarea asigurare a protecţiei drepturilor abil în domeniul protecției
cadrului consumatorilor. consumatorilor în republica Moldova.
instituțional care 2. Organisme non-guvernamentale
asigură protecția
în protecţia consumatorilor
drepturilor
consumatorilor
9. Consumerismul şi responsabilitatea social-etică a întreprinzătorilor
UC9. 1. Consumerismul: concept și conținut A21. Stabilirea conceptului de
Constatarea 2. Factori și caracteristici a consumarism
conținutului și consumerismului A22. Identificarea factorilor
conceptului de 3. Acțiuni de anti-consumerism determinanți în evoluția și dezvoltarea
consumerism și 4. Grija faţă de client și consumator în consumerismului
responsabilitate ctivitatea companiilor A23. Înțelegerea conceptului de grijă
social-etică a față de consumator
întreprinzătorilo
r

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Numărul de ore
Nr. Contact direct
Unități de învățare Lucrul
crt Total Practică/
Prelegeri individual
seminar
1. Identificarea cadrului conceptual de definire a
10 2 2 6
consumatorului
2. Conținutul și importanța studieriii consumatorului în
14 4 4 6
activitatea companiilor
3. Aspecte generale privind comportamentul
consumatorului. Factorii în formarea comportamentului 16 6 4 6
consumatorului
4. Procesul de luare a deciziei de cumpărare 12 4 2 6
5. Educarea consumatorilor: noțiuni generale 12 4 2 6
6. Protecția consumatorilor 12 4 2 6
7. Drepturile consumatorului. Legea despre protecţia 14 4 2 8

6
drepturilor consumatorilor
8. Cadrul instituțional și legislativ de protecție a
16 4 4 8
drepturilor consumatorilor în Republica Moldova
9. Consumerismul şi responsabilitatea social-etică a
14 4 2 8
întreprinzătorilor
Total 120 36 24 60

7
VII. Studiu individual ghidat de profesor

Materii pentru studiul Produse de elaborat Modalități de evaluare Termeni de


individual realizare
Identificarea cadrului conceptual de definire a consumatorului
Manuale, monografii și cărți Studii de caz;
de specialitate; Referate; Prezentarea
Cercetări din domeniu; Proiecte individuale; rezultatelor. conform
Site-ografia; Activități în grup: Analiza rezultatelor graficului
Articole și analize; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Conținutul și importanța studieriii consumatorului în activitatea companiilor
Manuale, monografii și cărți
de specialitate; Studii de caz; Prezentarea
Cercetări din domeniu; Referate; rezultatelor. conform
Site-ografia; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor graficului
Articole și analize; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Aspecte generale privind comportamentul consumatorului. Factorii în formarea comportamentului
consumatorului
Manuale, monografii și cărți
de specialitate; Studii de caz; Prezentarea
Cercetări din domeniu; Referate; rezultatelor. conform
Site-ografia; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor graficului
Articole și analize; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Procesul de luare a deciziei de cumpărare
Manuale, monografii și cărți
de specialitate; Studii de caz; Prezentarea
Cercetări din domeniu; Referate; rezultatelor. conform
Site-ografia; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor graficului
Articole și analize; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Educarea consumatorilor: noțiuni generale
Manuale, monografii și cărți
de specialitate; Studii de caz; Prezentarea
Cercetări din domeniu; Referate; rezultatelor. conform
Site-ografia; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor graficului
Articole și analize; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Protecția consumatorilor
Manuale, monografii și cărți
de specialitate;
Cercetări din domeniu;
Site-ografia; Studii de caz; Prezentarea
Articole și analize; Referate; rezultatelor. conform
Acte legislative; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor graficului
Acte normative; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Drepturile consumatorului. Legea despre protecţia drepturilor consumatorilor
Manuale, monografii și cărți
de specialitate;
Cercetări din domeniu;
Site-ografia; Studii de caz; Prezentarea
Articole și analize; Referate; rezultatelor. conform
Acte legislative; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor graficului
Acte normative; Proiecte în grup. prezentate stabilit
Cadrul instituțional și legislativ de protecție a drepturilor consumatorilor în Republica Moldova
Manuale, monografii și cărți Studii de caz; Prezentarea conform
de specialitate; Referate; rezultatelor. graficului
Cercetări din domeniu; Proiecte individuale; Analiza rezultatelor stabilit
Site-ografia; Proiecte în grup. prezentate
Articole și analize;

8
Acte legislative;
Acte normative;
Consumerismul şi responsabilitatea social-etică a întreprinzătorilor
Manuale, monografii și cărți
de specialitate;
Cercetări din domeniu; Studii de caz;
Site-ografia; Referate; Prezentarea
Articole și analize; Proiecte individuale; rezultatelor. conform
Acte legislative; Proiecte în grup; Analiza rezultatelor graficului
Acte normative; Activități în grup. prezentate stabilit

VIII. Lucrările practice recomandate


N. o. TEMA Activitate Ore
1. Educarea consumatorilor: 1. Prezentarea conținutului și conceptului de 6
noțiuni generale educare a consumatorului;
2. Stabilirea elementelor componente a sistemelor
de educare a consumatorilor de către companii;
3. Identificarea metodelor și tehnicilor prin care
companiile încercă să educe consumatorii;
4. Studiu de caz: Tehnici eficiente de educare a
consumatorilor practicate de companiile
internaționale și din Republica Moldova
2. Protecția consumatorilor 1. Familiarizarea eleviclor cu funcțiile, obligațiile și 6
sarcinile Agenţiei pentru Protecţia
Consumatorilor din R.M. în baza
informațiilor de pe site-ul www.
consumator.gov.md
3. Drepturile consumatorului. 1. Prezentarea conținutului și obiectivelor Legii 8
Legea despre protecţia despre protecţia drepturilor consumatorilor;
drepturilor consumatorilor 2. Identificarea drepturilor consumatorilor din
Legea despre protecţia drepturilor consumatorilor
3.Stabilirea limetelor de aplicabilitate și
funcționare a Legii despre protecţia drepturilor
consumatorilor
4. Cadrul instituțional și 1. Prezentarea obiectivelor instituțiilor de protecție a 8
legislativ de protecție a drepturilor consumatorilor în R.M.;
drepturilor consumatorilor 2. Identificarea principalelor instituții de protecţiee a
în Republica Moldova drepturilor consumatorilor;
3. Stabilirea domeniilor de protecție a drepturilor
consumatorilor de către Instituțiile abile în domeniu;
5. Consumerismul şi 1. Identificarea specificului consumerismului ăn 8
responsabilitatea social-etică R.M. și pe piața internațională;
a întreprinzătorilor 2. Constatarea scopului constituirii mișcărilor
consumeriste;
3. Stabilirea cauzelor care determină
consumerismul;
4. Identificarea măsurilor de prevenire sau lichidare
a fectelor consumerismului;
5. Studiu de caz: Consumerism: realitate sau mit

9
IX. Sugestii metodologice

Curriculumul la modulul ,,Educația și protecția consumatorului” are drept scop formarea și


dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar, iar
finalitățile procesului de instruire sunt materializate prin competențe.
Curriculumul centrat pe competențe va răspunde mai bine cerințelor actuale ale vieții sociale și
profesionale, ale pieței muncii, prin centrarea demersurilor didactice pe achizițiile concrete ale elevului. În
cadrul procesului de învățământ se vizează formarea și dezvoltarea de competențe educaționale funcționale,
de bază, necesare elevilor pentru a-și continua studiile și/ sau pentru a se încadra pe piața muncii.
Competențele formate pe parcursul educației de bază răspund condiției de a fi necesare și benefice pentru
individ și pentru societate în același timp. Acest curriculum pune accentul pe dimensiunea acțională în
formarea personalității elevilor și focalizarea pe achiziții finale ale învățării. În acest scop, se recomandă
respectarea următoarelor principii de formare a competențelor, care funcționează ca un set coerent de legități
moderne centrate pe axiologia celui ce învață:
a) Principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor care postulează ideea că, în învățare
trebuie să existe un proces activ de înțelegere și prelucrare a datelor de informare pe schemele intelectuale
anterioare, de construire a unor scheme noi, și totodată de sesizare a relațiilor dintre fenomene și de stabilire
a cauzalității.
b) Principiul psihogenetic al stimulării și accelerării dezvoltării stadiale a inteligenței este un
principiu de maximă generalitate, deoarece întregul proces educațional se realizează în acord cu o schemă
generală de evoluție a inteligenței și a posibilității accelerării dezvoltării stadiale a acesteia.
Evoluția inteligenței este însă stimulată de procese educaționale care „grăbesc” dezvoltarea
acesteia, ca rezultat al unor procese educaționale activizate, cu un pronunțat caracter formativ.
c) Principiul învățării prin acțiune analizează relațiile dintre elementele procesului educațional:
raportul dintre calitate și timp, motivația, învățarea reflexivă și altele, bazându-se pe ideea că învățarea prin
acțiune reprezintă o sursă semnificativă de creștere a eficienței procesului de instruire. d) Principiul
flexibilității și receptivității față de cerințele pieței muncii - presupune o stabilitate relativă a prevederilor
curriculare dar și o deschidere față de noutățile și inovațiile ce se produc pe
segmentele specifice ale pieței muncii din domeniul economiei și finanțelor.
Metodologia de predare-învățare a analizei rapoartelor financiare în instituțiile de învățământ
profesional tehnic postsecundar este bazată pe principiul învățării prin lecții teoretice, lecții practice,
utilizarea jocurilor didactice, studiilor de caz ș.a.
Nivelul calitativ al procesului educațional este condiționat și de stilul de predare și strategia
didactică utilizată de către profesori. Utilizarea metodelor în context formativ îi vizează atât pe profesori, cât
și pe elevi și presupune o participare activă prin efort comun vizând atingerea achizițiilor finale. Metodele
centrate pe elev stimulează gândirea, capacitatea de comunicare, voința, motivația, interesul.
Se propune utilizarea metodelor de predare-învățare activ-participative, printre avantajele cărora
putem enumera următoarele:
 Sunt centrate pe elev și activitate.
 Pun accent pe dezvoltarea gândirii critice, formarea aptitudinilor și a deprinderilor.
 Încurajează participarea elevilor, inițiativa, implicarea și creativitatea.
 Determină un parteneriat profesor-elev prin realizarea unei comunicări multidirecționale.
Se recomandă orientarea către metodele bazate pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se
cu precădere rezolvarea unei game cât mai variate de aplicații practice și punându-se accent pe realizarea cu
exactitate și la timp a cerințelor sarcinilor de lucru.
În scopul formării competențelor profesionale, profesorii utilizează o varietate de metode
interactive în cadrul orelor, care încurajează elevii să participe la discuții, să expună propria părere, având
ca scop motivarea acestora spre noi performanțe. Printre metodele și tehnicile activ-participative utilizate la
acest modul se enumeră: „Brainstormingul”, „Cubul”, ,,Metoda Studiului de caz”, „Tehnica ciorchinelui”,
„RAI”, „Diagrama WENN”, „Metoda 6-3-5”, „Explozia stelară” , „Problematizarea”, „Algoritmizarea”,
etc.
Aceste metode sunt cele care reușesc să satisfacă atât exigențele unui învățământ formativ centrat
pe competențe, cât și exigențele elevilor ce doresc o școală modernă, în care dorințele și nevoile lor de
formare sunt prioritare.
În condițiile unui învățământ modern, în care demersul didactic trebuie să formeze o flexibilitate a
competențelor elevilor, folosirea metodelor interactive pentru dezvoltarea gândirii critice devine o
necesitate.

10
Metodele interactive de grup promovează interacțiunea dintre mințile participanților, ducând la o
învățare mai activă si cu rezultate evidente.
Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare în activitatea didactică contribuie la
îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ:
 Dezvoltarea motivației pentru învățare;
 Dezvoltarea gândirii critice;
 Transformă elevul din obiect în subiect al învățării;
 Angajează intens toate forțele psihice de cunoaștere;
 Asigură elevului condițiile optime de a se afirma individual și în echipă.
Un imperativ al timpului reprezintă utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul
educațional. Resursele web pot fi folosite la selectarea unor conținuturi informaționale de ultimă oră, la
modelarea unor situații practice. Realizarea proiectelor în cadrul activităților practice va urmări dezvoltarea
abilităților de lucru în echipă.

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale

Evaluarea este o dimensiune foarte importantă a procesului de învățare întrucât furnizează


informații despre calitatea și funcționalitatea acesteia. Ca activitate psihopedagogică, evaluarea reprezintă
activitatea de verificare, măsurare și apreciere a achizițiilor și rezultatelor obținute de către elevi. În predarea
disciplinelor economice, această activitate ridică dificultăți deosebite, deoarece atitudinile intelectuale și
comportamentul economic nu sunt imediat exprimabile, iar posibilitățile de măsurare sunt reduse.
La modulul ,,Educația și protecția consumatorului” vor fi utilizate mai multe modalități și strategii
de evaluare. Astfel, pentru fiecare unitate de învățare va fi aplicată evaluarea formativă, sub forma testelor
grilă, studiilor de caz, rezolvarea exercițiilor etc. De asemenea, vor fi utilizate și evaluările sumative
(tematice), iar la finalul cursului elevii vor susține un examen. Pentru lecțiile de tip prelegere preponderent
va fi utilizată evaluarea orală, sub forma discuțiilor, brainstorming, analize, studii de caz, exprimarea și
argumentarea opiniilor etc., scopul fiind de a le dezvolta elevilor abilitățile și competențele de a comunica
coerent și argumentat utilizând limbajul de specialitate, iar la lecțiile de tip seminar va fi utilizată evaluarea
în scris, sub forma testelor-grilă, rezolvarea situațiilor problemă, dezvoltându-le elevilor capacitățile de
sistematizare și de sinteză a cunoștințelor.
Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va aduce
la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) și condițiile de
realizare a fiecărei evaluări.
Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Produse pentru


Criterii de evaluare a produselor
crt. măsurarea competenței
1. Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei.
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu
tezele puse în discuție.
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse în
discuţie.
2. Planul de idei  Calitatea şi relevanţa.
 Perspectiva implementării.
 Corelarea planului cu realitatea şi parametrii tehnici ai mijloacelor
informatice disponibile.
 Nivelul de detaliere a planului.
 Originalitatea planului.
3. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul in care acesta acoperă unitar si
coerent, logic si argumentat tema propusa.
 Completitudinea proiectului - felul in care au fost evidenţiate
conexiunile si perspectivele interdisciplinare ale temei,
competentele si abilităţile de ordin teoretic si practic si maniera in
care acestea servesc conţinutului ştiinţific.

11
Nr. Produse pentru
Criterii de evaluare a produselor
crt. măsurarea competenței
 Elaborarea si structura proiectului - acurateţea, rigoarea si coerenta
demersului ştiinţific, logica si argumentarea ideilor, corectitudinea
concluziilor.
 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăţia si
varietatea surselor de informare, relevanta si actualitatea acestora,
semnificaţia datelor colectate s.a.
 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in
abordarea temei sau in soluționarea problemei.
4. Referat  Corespunderea referatului temei.
 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei.
 Adecvarea la conţinutul surselor primare.
 Coerenţa şi logica expunerii.
 Utilizarea dovezilor din sursele consultate.
 Gradul de originalitate şi de noutate.
5. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.
 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;
 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea
adecvată a cazului analizat.
 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz.
6. Investigația  Definirea şi înțelegerea problemei investigate.
 Folosirea diverselor procedee pentru obținerea datelor necesare.
 Colectarea şi organizarea datelor obținute.
 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în
studiu.

Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă prin aplicarea produselor pentru


măsurarea competențelor cognitive și funcțional-acționare din tabelele de mai sus, iar la sfârșitul lui se
realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor. Nota finală a elevilor se va calcula
utilizând o formulă ponderată de calcul, astfel 60 % va reprezenta media notelor curente obținute pe
parcursul semestrului, iar 40 % va constitui nota obținută la examen.

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii

Denumire modul Mijloace recomandate


Administrarea afacerilor - Calculatoare portabile (laptop, notebook);
- USB – Stick-uri;
- Proiector;
- Calculatoare de buzunar;
- Suport de curs;
- Manuale;
- Acte normative.

12
XII. Resursele didactice recomandate elevilor

Locul în
care
poate fi
consulta
Nr. tă/
Denumirea resursei
crt. accesată
/
procura

resursa
1. Cătoiu I., Teodorescu N.,Comportamentul consumatorului, Uranius, Bucureşti, bibliotec
2004, ISBN 973-7765-09-5 a
2. Cătoiu I., Teodorescu N.,Comportamentul consumatorului, Teorie și practică, bibliotec
Ed. Economică, Bucureşti, 1997, ISBN 973-9198-98-8 a
3. Eric Marder,Comportamentul consumatorului,Teora, București, 2002, ISBN bibliotec
973-601-433-9 a
4. Kotler Philip, ediția a IV ,Managementul marketingului, paginile 223-306, bibliotec
Bucureşti, 2005, Ediţia a V-a, Ed. Teora, ISBN 1-59496-025-9 a
5. Andrei Stoiciu, Cum să convingi un milion de oameni – manual de marketing bibliotec
și publicitate,Ed. Ziua, București, 2006, a
6. Gerald Zaltman,Cum gândesc consumatorii, Polirom, București, 2007, ISBN bibliotec
978-973-46-0743-3 a
7. Keller J., Atitudinea este totul,Bucureşti, 2008 bibliotec
a
8. Gueguen N.,Psihologia consumatorului, Polirom, 2006, ISBN 973-46-0439-2 bibliotec
a
9. Beckwith H., Ce doresc clienţii noştri, Polirom, 2007 bibliotec
a
10. Frederic Vendeuvre, Philippe Beaupre, Cum să câștigi noi clienți, Prospectarea bibliotec
comercială eficientă, Ed. Polirom, București, 2008, ISBN 978-973-46-1170-6 a
11. Blythe Jim. Comportamentul consumatorului. Bucureşti, 1999. bibliotec
a
12. Costinel Dobre, Comportamentul consumatorului, Editura Mirton, Timişoara, bibliotec
2004. a
13. Legea Republicii Moldova privind protecţia consumatorilor Nr.105-XV din Codul
13.03.2003//Materialul oficial al R.Moldova nr.126-131/507 din 27.06.2003. civil
14. http://consumator.gov.md/Agenția pentru protecția consumatorilor internet
15. internet
lex.justice.md/document_rom.php?id=546986A0%3A88685EC5, Privind
protecţia consumatorilor
16. internet
https://europa.eu/european-union/topics/consumers_ro., EUROPA -
Activitățile Uniunii Europene - Consumatori

13
17. internet
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?
locale=ro&root_default=SUM_ 1_CODED%3D09. Consumatori -
EUR-Lex

14