Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învățământ: Școala gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”, Brăila

Numele și prenumele profesorului: Cristina Cursaru


Disciplina: ISTORIE
Clasa: a VIII-a
Număr de ore: 2/săptămână

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CONŢINUTURI ORE
I. Introducere 1.1.Utilizarea termenilor istorici 1. Mediul şi oamenii. Sem. I – 18 săpt.
2 ore specifici civilizaţiilor preistorice, 2. Studiu de caz: Rolul 1 S1 Cursuri
10 septembrie
antice şi de la începutul Evului Carpaţilor şi al Mării Negre în 10-14.09 -21 decembrie 2017
Mediu,din spaţiul românesc istorie
3. Duratele timpului istoric 1
3.1. Localizarea în timp şi 1. Civilizaţii străvechi. 2 S2
II. Civilizaţii preistorice şi plasarea în spaţiu a faptelor din 2. Geto-dacii şi lumea 17-21.09
antice istoria românilor,din Antichitate mediteraneeană. 1 S3
6 ore şi Evul Mediu, pe baza surselor 3. Regalitate şi religie. 1 24-28.09
istorice 4. Integrarea dacilor în lumea 1 S4
romană. 1-5.10
5. Evaluare. 1
III. Romanitatea orientală în 3.2. Recunoaşterea relaţiilor de 1. Romanitate şi creştinism. 2 S5 8-12.10
mileniul marilor migraţii cauzalitate, în surse istorice date, 2. Autohtoni şi migratori. 2 S6
6 ore referitoare la fapte istorice din Aşezarea ungurilor în Panonia 15-19.10
istoria românilor din Antichitate 3.Formarea poporului român 2 S7
şi Evul Mediu şi a limbii române 22-26.10

IV. Statul medieval şi 1.2.Utilizarea termenilor istorici 1.Formaţiuni politice 1 S8


instituţiile sale specifici faptelor istorice din româneşti şi statele vecine 1 29.10-2.11
4 ore spaţiul românesc în Evul mediu, 2. Transilvania de la voievodat
în diferite situaţii de comunicare la principat. 1 S9
(scrisă sau orală) 3. Ţara Românească, Moldova 1 5-9.11
şi Dobrogea.
3.5. Recunoaşterea relaţiilor de 1. Lumea oraşului 1 S10
V. Lumea rurală şi urbană în cauzalitate, în surse istorice date, –Studiu de caz-Organizarea 1 12-16.11
Evul Mediu referitoare la fapte istorice din unei comunităţi urbane-
istoria românilor, în Evul Mediu Sighişoara S11
4 ore şi la începutul Epocii Moderne 2.Cetăţi şi târguri medievale- 1 19-23.11
Câmpulung
Studiu de caz –organizarea
obştii.O zi din viaţa unui ţăran 1
şerb.

3.5. Recunoaşterea relaţiilor de 1. Politica de cruciadă a 4 S12 26-


VI. Ţările Române şi statele cauzalitate, în surse istorice date, voievozilor Mircea cel Bătrân, 30.11
vecine între diplomaţie şi referitoare la fapte istorice din Iancu de Hunedoara, Ştefan S13
confruntare istoria românilor, în Evul Mediu cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai 3-7.12
8 ore şi la începutul Epocii Moderne Viteazul
3.7. Prezentarea unui fapt istoric, 2. Secolele XVII - XVIII:
politic,economic, social din politică şi diplomaţie,Matei
S14 Vacanţa de iarnă
istoria românilor din Evul Mediu Basarab, Vasile Lupu, Şerban 2 22 decembrie
și Epoca modernă pe baza Cantacuzino, C-tin 10-14.12 2018 –13 ianuarie
surselor istorice şi a unor repere Brancoveanu, D.Cantemir 2019
date. 3. Studiu de caz, Românii în 1 S15
viziunea călătorilor străini
4. Evaluare. 1 17-21.12
3.8.Compararea informaţiilor din 1.Cronicari, cărturari şi carte 2 S16 Cursuri
VII. Cultura medievală în surse cunoscute sau la prima în spaţiul românesc 14-18.01 14 ianuarie – 1
S17 februarie 2019
spaţiul românesc. vedere, referitoare la un aspect 2. Arta ecleziastică şi laică 2
21-25.01 Vacanță
6 ore politic,economic, social și 3. Evaluare 1
S18 intersem.
cultural al civilizaţiei românești 2-10.02
în Evul mediu şi Epoca Modernă 28.01-
1.02
VIII. Societatea românească 2.1. Construirea prin cooperare, 1. Regimul habsburgic şi Semestrul al II-lea-
între tradiţie şi modernitate pe baza unei structuri date, a unei mişcarea de emancipare 1 S19 16 săptămâni
Cursuri –
investigaţii istorice referitoare la politico-socială din 1 11-15.02
11februarie-19 apr.
6 ore un aspect politic, economic, Transilvania 1 S20
social, al civilizaţiei româneşti 2. Domniile fanariote în 1 18-22.02
medievale şi la începutul Epocii Moldova şi Ţara Românească 1 S21
25.02-1.03
Moderne 3. Principatele şi Chestiunea 1
Orientală.Studiu de caz-Anul
1821
4. Regulamentele Organice.
IX. Constituirea României 3.9. Localizarea în timp şi 1. Revoluţia de la 1848 –1849. 2 S22 4-8.03 Cursuri – 11 apr–8
moderne plasarea în spaţiu a faptelor din 2. Unirea şi reformele lui 2 S23 11- iunie
14 ore istoria românilor,desfăşurate în Cuza. 15.03 1 oră va fi
Epoca modernă, pe baza surselor 3. Începuturile vieţii politice dedicată
istorice moderne. Constituţia din 1866 2 S24 18- evaluării
3.11. Prezentarea şi compararea 4. Românii din afara graniţelor 22.03 semestriale a
faptelor istorice, politice, României 2 S25 25- elevilor
29.03 S28=Săptămâna
economice, sociale, din istoria 5. Independenţa de stat şi
românilor din Epoca Modernă, pe unirea Dobrogei. 2 Altfel
S26 1-5.04 15-19.04
baza surselor istorice şi a unor 6. Războiul penru reîntregire S27 8- Vacanţa de
repere date naţională. 2 12.04 primăvară
7. Formarea statului naţional S29 6- 20 aprilie – 5 mai
unitar. 2 10.05
X. România între democraţie şi 1.4. Utilizarea termenilor istorici 1. România după Marea Unire 1 S30
totalitarism specifici faptelor istorice din sec. 2. Monarhia şi partidele 13-17.05
4 ore XX,desfăşurate în spaţiul politice.Constituţia din 1923 1
romanesc, în diferite situaţii de 3 România în cel de-al Doilea 2 S31
comunicare (scrisă sau orală) Război Mondial 20-23.05
3.11. Compararea şi prezentarea 1. Evoluţii specifice ale
XI. România după Al Doilea faptelor istorice, politice, regimului comunist-1945- 1 S32
Război Mondial economice, sociale, din istoria 1989 27-31.05
2 ore romanilor din sec.XX , pe baza 2 Decembrie 1989. Context şi
surselor istorice şi a unor repere consecinţe. 1
date. 3. Revenirea la democraţie.
St. de caz.Constituţia din 1991

1 S33
Recapitulare anuală. 3-7.05