Sunteți pe pagina 1din 29

Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 1
ȘCOALA CA ORGANIZAȚIE.
DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ.
TEORIA GENERALĂ A
MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL

CERINȚA: Realizați o secvență din P.A.S (P.D.I.)

1
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII


VIZIUNEA ŞCOLII

Motto: "Învațătura trebuie să fie uneori un drum ; întotdeuna un orizont.” (Nicolae Iorga)

Liceul „Mihai Viteazul” Ineu își dorește formarea unor tineri adaptaţi unei societăţi în continuă
schimbare, în raport cu interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei de muncă, prin
promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul
European.
Școala noastră își propune realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor
democratice, în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în
viaţa privată şi publică, prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea
productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel
european).

MISIUNEA ŞCOLII
Motto: "Cel mai important lucru nu este atât ca un copil sa fie învățat, cât ca fiecărui copil să îi fie
insuflată dorința de a învăța." (John Lubbock)

Liceul ,,Mihai Viteazul” Ineu are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice,
respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja
elevii şi profesorii pentru a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în
vederea adaptării la o lume dinamică.
Şcoala îşi propune să ofere, fiecăruia dintre elevii săi, posibilitatea de a-şi continua studiile într-
o instituţie de învăţământ superior sau integrarea cât mai rapidă pe piața muncii, adecvat capacităţii şi
aspiraţiilor lor personale. Prin întregul proces instructiv-educativ, liceul nostru vizează formarea de
oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit competitiv
dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu profesional şi social, de a se
adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.

ȚINTE STRATEGICE

ȚINTA 1.-Creşterea calitativă a capacităţii instituţionale

1.1. dezvoltarea bazei materiale cu asigurarea normativelor minimale


1.2. creşterea eficienţei activităţilor din comisiile din şcoală

Motivarea alegerii obiectivului :


1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea
profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru
împlinirea și dezvoltarea personală.
2. Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a
proiectării didactice.
3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale
pentru a fi pregătit pentru a accede pe o treaptă superioară în educație sau piața muncii,

2
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la
schimbările permanente ale societăţii.
4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica
informațională, metodele activ-participative.
5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calității
educaţiei.
Resurse strategice:
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ
și programeșcolare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare,
culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale, materiale didactice specifice
disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECȘ, site ARACIP, site
ISJ, legislație actualizată
 Resurse de experiență şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii,
metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior
 Resurse de timp : alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor
din perspectiva unei dezvoltării școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor
stabilite în PDI
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Primărie, Consiliu local .
Opţiuni strategice:
 Cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor de politică educaţională
elaborate extern şi intern (MEN, ISJ, școală) și implementarea lor prin planurile specifice
ale catedrelor, comisiilor de specialitate
 Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea integral a programei şi a C.D.S.
utilizând cele mai eficiente mijloace şi metode pentru stimularea interesului elevilor;
 Valorificarea rezultatelor evaluărilor în proiectarea procesului didactic
 Continuarea modernizării mediului fizic școlar prin actualizarea mijloacelor de
învățământ;
 Îmbogăţirea fondului de carte
 Atragerea de fonduri prin Consiliul Reprezentativ al Părinților
 Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în găsirea de sponsori pentru derularea de
activități educative
 Perfecţionarea cadrelor didactice pentru utilizarea şi eficientizarea metodelor de predare
activ-participative, pentru inițierea şi dezvoltarea de proiecte din perspectiva unei
dezvoltări durabile
 Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la concursuri şi
olimpiade şcolare;
 Implicarea elevilor în vederea responsabilizării individuale și colective prin activităţi
curriculare și de participare activă la activitățile școlii
 Valorificarea şi îmbogăţirea elementelor valoroase din tradiţia şcolii şi promovarea lor în
comunitate prin organizarea de activităţi, prezentarea rezultatelor în buletinul informativ ,
revista şcolii, site-ul școlii, al orașului, etc.
 Reconsiderarea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi
resurselor de care dispune şcoala.
 Diversificarea ofertei de opţionale, prin propunerea unor programe personalizate,
atractive
 Proiectarea diferenţiată a demersului didactic
 Promovarea învăţării prin implicarea activ-participativă şi prin experimente stimulatoare.

3
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
 Implicarea membrilor comunității locale pentru susținerea demersului şcolii privind
educația pentru dezvoltare școlară durabilă; autoritățile locale și cu alți parteneri de la
nivel local şi judeţean implicate în actul educaţional, în derularea de proiecte şi programe
de dezvoltare școlară.
Rezultate aşteptate:
 Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate cu
documentele de politică educaţională;
 A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune,
procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului;
 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și bacalaureat,medii ridicate de
admiterea în liceu și învățământul superior;
 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în
predare-învățare;
 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.

ȚINTA 2-Creşterea eficienţei actului educational

2.1. programe de corecţie pe clase şi şcoală


2.2. consultaţii, meditaţii pentru olimpiade elevi
2.3. creşterea comunicării cu factorii externi şi implicarea lor

Motivarea alegerii obiectivului :


1. 1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea
profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare
pentru împlinirea și dezvoltarea personală.
2. 2.Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi
orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi
combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor.
3. 3.Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a
dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative.
4. 4.Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi
folosite mai eficient de către cadrele didactice.
5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii
implicaţi în actul instructiv-educativ.
Resurse strategice:
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de
învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educaționale, materiale
didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi
consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site
ISJ, legislație actualizată Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială,
responsabili de comisii, experți din exterior
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor
din perspective unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor
stabilite în PDI
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Primărie, Consiliu local .
Opţiuni strategice:

4
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
 Susţinerea în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unor teme privind educaţia rutieră,
traficul de persoane, riscurile consumului de droguri și substanțe etnobotanice, educaţie
pentru sănătate
 Reactualizarea ROI cu unele sancţiuni în cazul nerespectării normelor de conduită în
şcoală
 Valorificarea tuturor momentelor propice în cadrul orelor, în vederea menţinerii unui
ambient plăcut şi curat, în favoarea elevilor
 Menţinerea în incinta şi perimetrul şcolii a unui climat de siguranţă, a unui ambient
propice actului educaţional prin implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților şi
Consiliului local
 Asigurarea bazei logistice pentru evaluarea elevilor claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a
VIII-a, a XII-a, pentru olimpiade şcolare, pentru activităţile educative şi sportive,
extracurriculare şi concursurile şcolare
 Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului
instructiv-educativ
 Repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea factorilor implicaţi
 Întreţinerea bazei materiale existente şi îmbunătăţirea acesteia prin diverse mijloace de
atrage a resurselor
 Monitorizarea respectării de către elevi şi personalul şcolii a legislaţiei în vigoare, a
prevederilor Regulamentului intern
 Reactualizarea parteneriatului cu Poliţia în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor
didactice, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a manifestărilor violente, a
absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu participarea cadrelor
de poliţie.
 Iniţierea elevilor adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă prin
simulările semestriale şi prin orele de dirigenţie în colaborare cu ISU
Rezultate aşteptate:
 Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi
orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi
siguranţă;
 Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul
elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare;
 Rezultate bune la evaluarea națională bacalaureat ;
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de
condiţiile de siguranţă din şcoală;
 Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.

ȚINTA 3-Asigurarea securităţii în şcoală

3.1. securitatea profesorilor şi elevilor


3.2. evitarea şi preîntâmpinarea consumului de droguri, ţigări, alcool
3.3. nonviolenţa în şcoală

Motivarea alegerii obiectivului :


1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe
care o îndrumă.
2. Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte
variate faţă de orele de curs.

5
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
3. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai
prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi
.
4. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a
desfăşura programe şi proiecte educative de calitate.
5. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent.
Resurse strategice:
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educaționale;
materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site
ISJ, legislație actualizată
 Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială, consilier educativ, responsabili
de comisii, experți din exterior
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor
din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite
în PDI
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliul local .
Opţiuni strategice:
 Dezoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare
 Dezvoltarea resurselor umane
 Dezvoltarea relațiilor comunitare
 Dezvoltarea curriculară
 Propunerea de către fiecare diriginte şi învăţător a unui program de activităţi
extracurriculare la sugestia şi cu participarea tuturor elevilor;
 Proiectarea responsabilă a activităţilor pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai
bun”, în vederea implicării elevilor în activităţi în comunitate şi activităţi de voluntariat
 Participarea la activităţile educative desfăşurate în şcoală sau în comunitate
 Implicarea elevilor în organizarea activităţilor educative
 Implicarea Consiliului Reprezentativ al părinţilor în atragerea de persoane fizice sau
juridice care prin contribuţii financiare şi materiale să susţină programe de modernizare
a activităţii educative şi a bazei material
 Implicarea Consiliului Elevilor în strângerea de fonduri prin desfăşurarea unor proiecte
ce vizează reciclarea sau valorificarea unor produse create de ei
 Implicarea unui număr mare de elevi în activităţi educative, participarea la concursuri
artistice şi sportive, indiferent de etnie, apartenenţă religioasă
 Continuarea parteneriatului familie - şcoală prin includerea părinţilor în activităţi,
lectorate, diseminări de bune practici etc.
 Diseminarea în comunitate a activităţilor desfăşurate de şcoală, în vederea creşterii
vizibilităţii şcolii şi întărirea imaginii acesteia în comunitate
 Menţinerea colaborării şcoală - familie - comunitate prin activităţi şi acţiuni la care
participă elevii şcolii şi care fac să crească prestigiului acesteia în comunitate;
Rezultate aşteptate:
 Toate cadrele didactice propun activităţi educative în conformitate cu interesele
elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;
 Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în
care şcoala este implicată;
 Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în
iniţiative din partea acestora, numărul participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;

6
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
 Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ,
MEN sau de alţi parteneri educaţionali;
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative
desfăşurate;
 Consiliul Elevilor este mai vizibil în viaţa şcolii.

ȚINTA 4 -Creşterea performanţelor şcolare şi extraşcolare

4.1. olimpiade şcolare-locale, judeţene şi naţionale


4.2. în cercuri, comisii
4.3. concursuri şcolare culturale şi sportive

Motivarea alegerii obiectivului :


 Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind
corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului
cu cele ale unităţii şcolare;
 Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a
colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă;
 Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul Elevilor cu profesorii diriginţi
şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;
 Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;
 Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi
elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă
natură, prin promovare unui învăţământ incluziv;
 Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin oferă posibilitatea
desfășurării învăţământului incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu
cerinţe educaţionale speciale.
Resurse strategice:
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale;
 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele
comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site
ISJ, site CCD, legislaţie actualizată;
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii;
 Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi
planurile de implementare;
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, CJRAE, CCD, primărie, consiliul local.
Opţiuni strategice:
 Dezvoltarea curriculară
 Decoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare
 Dezvoltarea resurselor umane
 Dezvoltarea relațiilor comunitare
 Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii manageriale bazate pe transparenţă,
comunicare
 Luarea deciziilor referitoare la necesarul resurselor financiare prin consultarea
organismelor de lucru
 Participarea echipei manageriale, a şefilor de catedră la cursuri de management
educaţional;

7
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
 Identificarea, prin evaluare instituţională, a nevoilor de educaţie ale comunităţii
înţelegere, în care atribuţiile şi responsabilităţile să fie cunoscute şi respectate la
fiecare nivel: al conducerii, pe arii curriculare, pe domenii de probleme, pe discipline,
pe clase;
 Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice,
realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;
 Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri;
 Aplicarea programelor naţionale, popularizarea legislaţiei şcolare în rândul elevilor,
părinţilor şi al cadrelor didactice;
 Proiectarea activităţii educative la nivelul claselor respectând programa pentru
consiliere şi alte documente în domeniu
 Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale
 Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
 Construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii de contact pentru
sprijinirea activităţilor şcolii
 Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere
criteriile de competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în
echipă
 Distribuirea de responsabilităţi tuturor cadrelor didactice, în vederea valorificării
potenţialului individual prin consultare şi implicare;
 Evaluarea performanţelor cadrelor didactice pe baza indicatorilor de performanţă
 Vizite efectuate la domiciliul elevilor de către diriginţi şi învăţători pentru a cunoaște
îndeaproape mediul în care aceştia trăiesc şi colaborarea cu profesorii clasei pentru ca
aceştia să cunoască problemele elevilor
 Consilierea elevilor de către psihopedagogul şcolii care trebuie să fie în legătură atât
cu familia elevului, cât şi cu învăţătorul, învăţătorul de sprijin (în cazul elevilor CES)
sau dirigintele; locale şi căutarea posibilităţilor de satisfacere a acestora în cadrul
normativ existent şi cu resursele disponibile
 Elaborarea de rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii educaţiei şcolare şi
prezentarea lor în cadrul CA şi în buletinele informative
 Derularea parteneriatelor educaţionale în vederea eficientizării demersurilor educative
de la nivelul claselor şi şcolii
 Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate);
 Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale;
Rezultate aşteptate:
 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii
desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;
 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de
rezultate şi mai bune printr-un management de calitate;
 imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;
 relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei,
cât şi al activitǎţilor educative, el creează mediului educogen în clasǎ, coeziunea şi
dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului.

ȚINTA 5-Creşterea ponderii creativitatii si cercetării la nivel local

5.1. Lecţii experimentale şi mijloace de învăţământ moderne


5.2. Softuri educaţionale
8
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
5.3. Simpozioane, manuale, alte cărţi
5.4. Muzeul local

Motivarea alegerii obiectivului:


1. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica
pentru derularea de proiecte de mobilitate sau parteneriate strategice.
1. Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin
participe la proiecte naţionale dar mai ales europene .
2. Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de
a-şi îndeplini misiunea.
3. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de
proiecte.
4. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.
5. Liceul are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.
Resurse strategice:
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de
proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT,
birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site
ISJ, site ERASMUS+, legislație actualizată
 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte
comunitare, , formatori, experți din exterior
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor
din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor
stabilite în PDI
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Comisia Europeană, Primărie, Consiliu
local.
Opţiuni strategice:
 Dezvoltarea curriculară
 Decoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare
 Dezvoltarea resurselor umane
 Dezvoltarea relațiilor comunitare
 Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul
internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte
educaţionale;
 Informarea cadrelor didactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor
proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu
aplicabilitate în activităţile curriculare;
 Realizarea de proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, de cercetare, excursii tematice
etc.) din zonă, din ţară şi din străinătate.
 Organizarea spaţiului „Programe europene” care să fie pus la dispoziţie cadrelor
didactice şi elevilor care doresc să se implice în realizarea de proiecte;
 Informarea cadrelor didactice cu privire la oportunităţile de colaborare europeană în
cadrul programului Erasmus +
 Formarea cadrelor didactice privind elaborarea aplicaţiilor în programul Erasmus +;
 Aplicarea la termenele stabilite pentru obţinerea de granturi în programul Erasmus +
 Diseminarea în cadrul unor activităţi specifice, pe site-ul şcolii, a experienţei
participării la programele europene şi aplicarea în activitatea şcolară.

9
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
 Popularizarea activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre didactice în
cadrul proiectelor în comunitate şi în afara acesteia (mass-media, internet, publicaţii,
revista şcolii), în vederea creşterii prestigiului şcolii şi a sentimentului de apartenenţă
al elevilor şi al cadrelor didactice;
 Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private;
 Continuarea parteneriatelor cu instituțiile din cadrul comunităţii locale a unor ă
Rezultate aşteptate:
 Cadre didactice formate în programul Erasmus+;
 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi
pentru proiecte strategice sau de mobilitate;
 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se
evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;
 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de
diseminare;
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;
 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice
vor deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală.

ȚINTA 6.-Creşterea calităţii profesionale a întregului personal al şcolii și îmbunătățire


relațiilor cu comunitatea locala și a relațiilor internaționale

6.1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în şcoală şi în afara şcolii


6.2. Dezvoltarea profesională a personalului auxiliar
6.3. Încheierea de parteneriate intre școala comunitatea locală și alte școli.
6.4. Dezvoltarea relațiilor internaționale prin realizarea de proiecte.

Motivarea alegerii obiectivului:


1. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica
pentru derularea de proiecte de mobilitate sau parteneriate strategice.
2. Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta
prin participe la proiecte naţionale dar mai ales europene .
3. Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea
de a-şi îndeplini misiunea.
4. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel
de proiecte.
5. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor
Erasmus+.
6. Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.
Resurse strategice:
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educaționale;
materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site
ISJ, legislație actualizată
 Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială, consilier educativ,
responsabili de comisii, experți din exterior
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor
din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor
stabilite în PDI

10
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliul local .
Opţiuni strategice:
 Dezvoltarea curriculară
 Devoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare
 Dezvoltarea resurselor umane
 Dezvoltarea relațiilor comunitare
 Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul
internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte
educaţionale;
 Informarea cadrelor didactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării
unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a
elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare;
 Realizarea de proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, de cercetare, excursii
tematice etc.) din zonă, din ţară şi din străinătate.
 Cadre didactice formate în programul Erasmus+;
 Liceul realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi
pentru proiecte strategice sau de mobilitate;
 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se
evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;
 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de
diseminare;
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;

11
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 2
MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN
ORGANIZAȚII LE ȘCOLARE

CERINȚA: Pregătiți o strategie de comunicare pentru lansarea


unui proiect al școlii în comunitate

12
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

COMUNICAT DE PRESĂ-CONCURSUL SCOLAR INTERDISCIPLINAR


« CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ »-EDIȚIA a XII-a
I. CONTEXT

Scoala romaneasca a format de-a lungul timpului mari personalitati ale lumii, in
stiinta, arta, tehnologie, sport, fie ca au trait sau traiesc in Romania ori in alta tara.
Performantele lor exceptionale s-au nascut din competentele dobandite in anii de studiu si
reprezinta o carte de vizita impresionanta a invatamantului romanesc.
II. SCOPUL

Afirmarea invatamantului romanesc in plan european prin cresterea calitatii activitatii


didactice
III.
IV. OBIECTIVE

dezvoltarea competentei-cheie de a invata sa inveti;


dezvoltarea componentei cognitive si pragmatice a invatarii;
dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate si intercomunicare;
dezvoltarea capacitatii de evaluare, autoevaluare si coevaluare in competitie;
dezvoltarea personala a talentelor, imaginatiei si creativitatii;
evaluarea competentelor si performantelor generale si specifice la nivelul disciplinei
scolare, interdisciplinar si transdisciplinar;
stimularea „triunghiului de aur” parinte-copil-dascal;
valorificarea exemplelor de buna practica (articole, referate, carti si lucrari stiintifice,
jocuri, materiale didactice, softuri educationale) care sa reflecte relatia traditional-modern in
didactica;
educarea si instruirea unor copii sanatosi fizic si mental (mens sana in corpore sano).

V. GRUP TINTA (PARTICIPANTI)

Elevi din clasele V-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar din mediul urban si
rural;
Parinti
Cadre didactice din unitatile de invatamant preuniversitar.

VI. MATERIALE (SUPORT LEGAL SI INFORMATIONAL)


Legea invatamantului, regulamente si documente scolare in vigoare, literatura de
specialitate;
Manuale

VII. TITULATURA:
CONCURSUL SCOLAR INTERDISCIPLINAR « CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ »

VIII. ORGANIZATOR:
COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU

IX. PARTENERI:
Primaria orasului Ineu, Sponsori
X. LOCUL DE DESFASURARE:
CASA DE CULTURA A ORASULUI INEU
13
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

XI. PARTICIPANTI:
ELEVII DE CLASELE A VIII A DIN JUDEȚUL ARAD
XII. DISCIPLINE PENTRU CONCURS:
Limba si literatura romana din aria curriculara Limba si comunicare;
Matematica din aria curriculara Matematica si Stiinte.
Istorie si Geografie din aria curriculara Om si Societate

XIII. DESFASURAREA PROPRIU-ZISA A CONCURSULUI


Acest concurs este axat pe evaluarea si ierarhizarea competentelor si performantelor
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si privat, din mediul urban si rural clasa
VIII.
XIV. Etapele concursului
PASUL 1, de initiere (in cadrul fiecarei clase): desfasurat pe parcursul
semestrului I, consta in cunoasterea tipurilor de subiecte ale cocursului a
modalitatii de rezolvare si evaluare a acestora, atat de catre elevi, cat si de
catre profesori. Modelele de subiecte pentru initiere si grilele de
antrenament sunt in consens cu programa pentru ciclul gimnazial
PASUL 2, de evaluare sumativa stadiala (in cadrul fiecarei clase):
desfasurat la mijlocul lunii noiembrie
PASUL 3, de evaluare sumativa finala :desfasurat in cadrul concursului de
la Casa de Cultura Ineu
Intervalul de timp de desfasurare a PASULUI 1, precum si a PASULUI 2 din cadrul
Concursului pentru disciplinele la care face referinta regulamentul, este reprezentat de perioada
de timp, specificata în prezentul regulament, dupa cum urmeaza:
- intervalul orar de desfasurare este 08-16
Ora propriu-zisa de desfasurare va fi comunicata de catre responsabil participantilor
dupa ce aceasta s-a convenit de comun acord cu profesorii coordonatoriI ai unitatiilor scolare
participante
– 28 Noiembrie 1200
NOTA!
Inscrierea in concurs a elevilor se face o, de catre cadrul didactic care se implica in
organizarea concursului.
XV. SUBIECTE DE CONCURS.
Subiectele pentru concurs sunt in stricta conformitate cu programele scolare in vigoare
XVI. TIMPUL DE LUCRU.
- Istorie geografie 30 secunde
- Limba si literatura romana si matematica (perspicacitate) –maxim 2 minute
XVII. EVALUAREA REZULTATELOR.
Se vor efectua de un juriu format din profesori de specialitate
Punctajele se vor inscrie pe grila de concurs, pentru fiecare intrebare in parte, numarul
total de puncte fiind de 100

CONTACT
Prof Raducan Sorin-Coordonator proiect
Tel/fax- 0745759914/0257511149
Email: profraducan@yahoo.com

14
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 3
MANAGEMENTUL CALITĂȚII TOTALE ÎN
EDUCAȚIEI

CERINȚA: Argumentați importanța comisiei CEAC în școlala


dumneavoastră, rolul și funcțiile sale (
Argumentați Pro sau Contra, conform opiniei
dumneavoastră, dar argumentarea să fie întărită
cu cel puțin un exemplu relevant)

15
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

Constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (numită în continuare CEAC) s-a
efectuat în conformitate cu prevederilor Legii nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.
3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ
preuniversitar.

Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemului de


Management al Calităţii din cadrul Colegiului "Mihai Viteazul" Ineu , având ca scop:
2.1.delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii
organizatorice;
2.2.stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;
2.3.stabilirea relaţiilor între structurile existente şi cele create de implementarea Sistemului de
Management al Calităţii.
2.4.coordonarea aplicării procedurilor existente şi a activităţilor de autoevaluare (evaluare
internă) instituţională;
2.5.elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în
Colegiului "Mihai Viteazul" Ineu;
2.6.formularea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

3.1.CEAC va fi alcătuită din 9 membri astfel:


a) Un coordonator desemnat de conducerea şcolii, cadru didactic, membru în Consiliul de
Administraţie.
b) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor şi a autopropunerilor,
prin vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al
şcolii;
c) Coordonatorul de programe şi proiecte educative;
d)1 reprezentant al părinţilor, desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;
e) 1 reprezentant sindical ;
f) 1 reprezentant al Consiliului Local , desemnat de acesta;
g) 1 reprezentant al elevilor.
3.2. Membrii CEAC, reprezentanţi ai corpului profesoral trebuie să fie:
- bine pregătiţi profesional, titulari;
- cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;
- cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;
- adepţi ai principiilor calităţii, ai muncii de calitate;
- buni organizatori;
- persoane nonconflictuale;
- ţinută morală impecabilă;
- ataşaţi de elevi, comunicativi, empatici.

4.1.Durata mandatului comisiei având componenţa de mai sus este aprobată, este de 1 an, aceasta fiind
validată de Consiliul de Administraţie în fiecare an şcolar, cu excepţia coordonatorului care are
un mandat de cinci ani;
4.2.În cazul schimbării prevederilor legislaţiei în vigoare, prezenta comisie este obligată să se dizolve
sau să-şi modifice componenţa sau să se adapteze noilor cerinţe;
4.3.Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre următoarele
condiţii:
- pensionare / transferare / restrângere a activităţii ;
- dobândirea unei funcţii de conducere ;
- cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie;

16
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

- încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului
comportamental, codului civil sau penal;
- sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor;
- cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea persoanei pe
baza unei hotărâri judecătoreşti;
- neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii:
5.1.Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
aprobate de organismul de conducere;
5.2.Elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor
educaţionale şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor
direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul ww.energeticnr1.com
şi www.ceac.wordpress.com. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia
unui evaluator extern (ISJ; ARACIP);
5.3. Elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi
activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de
Administraţie spre aprobare;
5.4.Realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi
angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;
5.5.Elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate,
structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;
5.6.Elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor;
5.7.Stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii
referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de
interes pentru anumite materii;
5.8.Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de
bune practici elaborate de ARACIP.
5.9.Culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea
directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor
efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor
didactice; Coordonatorul şi membrii CEAC nu efectuează inspecţii la clasă, această responsabilitate
revenind directorilor şi şefilor comisiilor metodice.
Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii:
6.3.1. Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei;
6.3.2. Reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Arad, Ministerul Educaţiei
Naționale, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din
străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu
respectarea prevederilor legale în acest sens;
6.3.3.Stabileşte sarcinile membrilor comisiei
6.3.4. Informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia
asupra deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la calitate;
6.3.5. Promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei;
6.3.6. Informează conducerea unităţii, I.S.J.Arad, Ministerul Educaţiei Naționale, ARACIP privind
monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor,
standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ
preuniversitar respective şi propune măsuri de ameliorare;
6.3.7. Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei,
propunând modificările legale; .
6.3.8. Asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală;
Atribuţiile membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

17
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
Fiecare membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform
atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:
7.1.Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Colegiul "Mihai Viteazul"
Ineu
7.2. Îndrumă celelalte cadre didactice,coordonatori de comisii de lucru, pentru elaborarea unor
proceduri specifice.
7.3.Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
7.4.Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
7.5. Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
7.6.Întocmeşte rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
7.7. Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
7.8. Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;
8.1. CEAC are dreptul de a utiliza calculatorul din dotare, laptopul, dulapuri şi alte echipamente şi
consumabile ale şcolii (acces la internet, hârtie, CD-uri ,xerox, imprimantă, memory-stickuri,etc.)
pentru elaborarea documentelor necesare îndeplinirii atribuţiilor;
8.2.Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori
este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ.
8.3. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt conduse de
coordonatorul comisiei.
Dispoziţii finale:
9.1.Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în
cadrul Consiliului de Administraţie;Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă
vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului devenind obligatorie;
9.2.Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate prevederile
prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia.

18
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 4
POLITICI EDUCAȚIONALE.
MARKETING EDUCAȚIONAL

CERINȚA:
a. Fie următoarea situație problemă în școala
dumneavoastră sau la nivelul mai multor școli di
județ:
FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR
DIDACTICE.
Identificați 3 soluții, evaluați-le și propuneți o
decizie de politică educațională, precizând și o
modalitate prin care s-ar putea monitoriza și
evalua implementarea acesteia.
b. Propuneți Casei Corpului Didactic din județul
dumnevoastră, cel puțin 2 opțiuni/soluții de
îmbunătățire a strategiei de marketing

19
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
a).
Analiza de nevoi privind perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice din cadrul
Colegiului "Mihai Viteazul" Ineu
Pe parcursul anului scolar 2016-2017, activitatea de dezvoltare profesionala a personalului
didactic din cadrul Colegiului "Mihai Viteazul" Ineu, a fost proiectata si organizata pe baza cerintelor
personalului didactic din școală pe linia formarii continue, in acord cu oferta politica a guvernului in
domeniul educatiei, parte componenta a Programului de Guvernare in perioada avand ca obiective
prioritare:
 Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea , in cele mai bune conditii, a actiunilor de
formare continua si perfectionare formulate in politica educationala a M.E.N.;
 Realizarea principalelor coordonate ale reformei in procesul de formare continua a personalului
didactic,aprofundarea metodelor de evaluare si autoevaluare pentru ridicarea nivelului calitativ
al activitatii instructiv educative
 Actualizarea competentelor de baza psihopedagogice, de specialitate si de management a
tuturor cadrelor didactice, precum si formarea unor noi competente, in special din domeniul
didacticii specialitatii;
 Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea si retinerea profesorilor
cu rezultate deosebite
 Dezvoltarea la cadre didactice a abilitatilor de proiectare si realizare in echipa a actvitatiilor de
educatie cu impact in scoala si comunitate si perfectionarea tehnicilor de proiectare si de
evaluare a procesului instructiv-educativ si implicarea TIC in procesul instructiv educativ;
 Mentinerea unei colaborari permanente si eficiente intre CCD si serviciul Perfectionare si
Formare continua din cadrul școlii, cat si intarirea rolului CCD ca partener, in vederea
sprijinirii si realizarii actiunilor de formare la nivel local , prin cursuri de perfectionare care sa
raspunda nevoilor de dezvoltare personala a cadrelor didactice din școala noastră, in special
pentru realizarea programelor pentru didactica specialitatii;
 Profesionalizarea carierei didactice si a carierei manageriale;
 Formarea pentru implementarea educatiei incluzive;
 Formarea directionata pe grupuri cu nevoi acute de formare (cadre didactice cu lipsuri majore
in desfasurarea activitatii didactice, constatate in urma inspectiilor scolare);
 Formarea specifica pentru profesori debutanti;
 Recorelarea formarii continue a cadrelor didactice si aplicarea unui program al noilor didactici
si pedagogii scolare in cadrul unui invatamant centrat pe elev;
In contextul acestor cerinte prioritare, activitatea de formare continua se va centra pe
obiectivele specifice dezvoltarii competentelor psihopedagogice si metodice, in specialitate si
psihorelationale, practic-actionale si constructiv-creatoare, ale cadrelor didactice, avand ca deziderat si
pe parcursul acestui an "Profesionalizarea carierei didactice".
Formarea continuă determină apariţia unor idei şi restabileşte echilibrul dintre concepţiile noi
şi posibilităţile fixării lor într-o extensie practică operaţională, pentru ca un anumit domeniu să
corespundă aplicaţiilor lui reale. Formarea continuă este o posibilitate extraordinară de afirmare
profesională prin competenţă şi acţiune de calitate.

b).
Formarea continuă şi formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, între care
se stabilesc interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea personalului
didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie
Propuneri pentru îmbunătățirea strategiei de marketing:
a) activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de
învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri
pedagogice;

20
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă şi
parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor
educaţiei;
d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale
personalului didactic;
e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
f)cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţii/funcţii,conform
standardelor de pregătire specifice;
g) cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi
de control, potrivit unor programe specifice;
i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în
străinătate;
j) cursurile postuniversitare de specializare;
k) studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diploma de
licență de 4 ani;
l) programe postuniversitare ;
m) studiile universitare de doctorat;
n) dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările
curentă/e.
Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare
acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare
personală a cadrelor didactice, ci devine o investiție superioară asupra creșterii calității muncii și a
vieții. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială și continuă a personalului în dezvoltarea
capitalului uman, cu impact didactic și a managerilor din învățământul preuniversitar urmărește,
printre altele, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” prin
intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. Aceste
programe trebuie orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le deţină cadrele didactice și
care derivă din extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standarde pentru
profesia didactică.
Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic,
inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a curriculum-ului,
precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările
din structurile/procesele de educație.
”Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă evoluție și elevii care sunt pe cale
să pătrundă în această lume. Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexă.
Responsabilităţile profesorilor sunt în creştere. Mediile în care aceştia lucrează sunt
din ce în ce mai dificile.” afirmă Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul
European privind îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor. Eforturile acestora
sunt susţinute prin perfecţionarea profesională continuă.

21
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 5
MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN
EDUCAȚIE

CERINȚA: Realizați o analiză de nevoi care să justifice


implementarea unui proiect educațional în școală

22
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

În atenția departamentului de Consiliere și activități educative


Stimată doamnă inspector

Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu, reprezentat prin director Nemeș Dana și director adjunct
Răducan Sorin- în calitate de coordonator al proiectului, ne propunem inițierea unui concurs
interdisciplinar cultural-artistic pentru a fi inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și
Interjudețene-2018

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu


Adresa completă: Ineu, Calea Traian nr. 7, Cod poştal: 315300
Nr. de telefon/fax: 0257511777
Site şi adresă poştă electronică: mail@liceulineu.ro
Persoane de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact):
1. Răducan Sorin, director adjunct, e-mail: profraducan@yahoo.com tel: 0745759914
2. Kapus Elvira, profesorpentru învăţămânul primar şi preşcolar Ineu, e-mail: kapuselvira@yahoo.com
tel: 0257512669/0749152604
3. Dominte Daniela, profesor pentru învăţămânul primar şi preşcolar Ineu, e-mail:
danad_edu@yahoo.com,tel.: 0751160766/ 0257511393

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului:„Clinchet pentru bucuria muncii împlinite”
B.2.Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic
C. REZUMATUL PROIECTULUI
a. Proiectul „Clinchet pentru bucuria muncii împlinite”– Ediţia a III-a – Proiectul are în vedere
schimbul de experienţă, exemple de bune practici sub formă de prezentări Power Point, în urma
autoorganizării/colaborării în cadrul activităţilor desfăşurate pe baza tematicii stabilite de comun
acord cu partenerii din a doua ediţie (2016/2017)
b. Număr de elevi/preşcolari implicaţi:peste 4000 de elevi, 857 preşcolari
c. Tematica activităţilor propuse, dintre care minimum trei sunt obligatorii, la alegere:
 Suntem mici cercetători, ce găsim comori
(subtema la alegere: “În lumea celor care nu cuvântă”/”Pe urmele lui ...”/”În lumea poveştilor”/”În
lumea minunată a copilăriei ”)
 Natura - carte deschisă pentru minte şi suflet
 Să descoperim împreună izvoarele sănătăţii noastre
 Sărbători de suflet
 Micii voluntari ai binelui – Pui de om, pe unde treci, te uiţi ce laşi în urmă!
d. Parteneri din ţară: 237
Parteneri din 4 ţări străine:17
Parteneri de susţinere: ISJ Arad, CCD Arad, AGIRO, UVVG DD Arad, Clubul Elevilor Sebiş,
Redacţia Publicaţiei Periodice a Revistei „Învăţătorul modern” din Moldova,
Clubul Rotary Ineu, Asociaţia „Doctor Mihai Stoian”, magazinul „Kara”

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1.Parteneriatul educaţional angajează motivaţional participanţii, aduce un suflu mereu înnoitor în
ceea ce priveşte posibilităţile de colaborare, cooperare şi de cunoaştere reciprocă.
Proiectul oferă colectivelor de elevi/preşcolari şi îndrumătorilor lor ocazii de implicare activă, utilă,
conştientă, în care să se împletească efortul şi plăcerea. Experienţele pozitive pot constitui pârghii de
lansare pentru implicările viitoare.
23
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL
Activităţile propuse promovează capacitatea elevilor/preşcolarilor de a munci individual şi în echipă,
în funcţie de ceea ce se pricep mai bine sau în funcţie de interesul manifestat, dar în scopul comun.
Investiţia emoţională şi angajarea profundă se manifestă ca un liant real, care motivează coeziunea,
interacţiunea entuziastă pozitivă, constructivă, benefică tuturor, pentru prestigiul şi mândria
apartenenţei la colectivul din care facem parte. Calitatea şi conţinutul prezentărilor PowerPoint sunt
dovada muncii împlinite, transmisă colaboratorilor.

D.2. Obiectivul general /scopul:


 dezvoltarea unui mod de a gândi şi de a munci pentru cunoaşterea potenţialului creativ şi de
implicare a colectivului de elevi/cadrului didactic în parteneriat, în scopul promovării competenţelor,
valorilor educaţionale şi a talentului;
 dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadrele didactice implicate în parteneriat, în vederea
schimbului de idei, experienţe pozitive şi a prezentării muncii elevilor prin mediatizare.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
a) privind elevii:
 să se creeze un mediu ambiental favorabil, în care să se manifeste deschis dorinţa de a cunoaşte
colectivele de elevi/cadrele didactice, realizările lor, posibilităţile de interrelaţionare;
 să fie implicaţi din timp şi în mod organizat, astfel încât activităţile cuprinse în parteneriat să ofere
elevilor trăiri şi experienţe pozitive;
 să se încurajeze exprimarea trăirilor pozitive, a impresiilor legate de participarea la parteneriat;
 să se găsească modalităţi atractive de valorificare a cunoştinţelor şi a deprinderilor, a creativităţii,
în scopul realizării unor lucrări utile, în funcţie de temele cerute de parteneriat;
 să fie mobilizaţi individual, pe echipe sau întreg colectivul pentru documentare/creaţie/expunerea
produselor muncii, în funcţie de înclinaţiile, aptitudinile, talentul, dar şi de dorinţa de a participa la
o anumită activitate;
 să fie motivaţi prin feedback-uri pozitive, imediate;
 să se încurajeze colaborarea, cooperarea şi implicarea activă şi responsabilă în parteneriat;
b) privind părinţii:
 să încurajeze iniţiativele, implicarea elevilor şi cadrului didactic îndrumător în parteneriat prin
atitudine pozitivă;
 să se implice în asigurarea unui cadru favorabil desfăşurării parteneriatului;
c) privind cadrele didactice implicate:
 să prezinte rezultatele muncii elevilor;
 să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de participarea la parteneriat;
D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
 cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar;
 elevii claselor 0-IV,
 preşcolari,
 părinţi.
D.5. Durata proiectului: septembrie 2017 - august 2018

Inițiator proiect: Coordonatori proiect


Dir.adj prof. Kapus Elvira
Prof Răducan Sorin prof. Dominte Dana

Director
Prof. Nemeș Dana

24
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 6
MANAGEMENUL JURIDIC ȘI LEGISLAȚIE
ȘCOLARĂ

CERINȚA: Descrieți condițiile care favorizează apariția


faptelor de corupție în unitățile de învățământ și
semnele lor externe

25
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

Managerul, prin deciziile sale si exemplul personal, trebuie să sprijine si să promoveze valorile
etice şi integritatea profesională şi personală a colaboratorilor, precum şi a subordonaţilor.
Şefii au obligaţia de a fi exemplu şi datoria de a fi obiectivi faţă de angajaţi.
În categoria condiţiilor favorizante create sau tolerate de către manageri/şef, putem să
includem următoarele:
1. neluarea măsurilor legale/administrative în situaţiile de implicare în fapte de corupţie
sau încălcarea normelor etice probate, conduce la încurajarea unui astfel de
comportament incorect.
2. supraveghere defectuoasă pe linie de serviciu şi profesională;
3. slăbiciunile şi tarele comportamentale ale personalului din domeniile cu risc ridicat de
corupţie;
4. „încrederea oarbă‖ faţă de angajaţii cu vechime şi faţă de angajaţii specializaţi;
5. exemplul negativ al şefilor în cazul acceptării unor cadouri sau mici atenţii oferite
de subordonaţi;
6. solicitări ale şefilor, privind rezolvarea unor probleme personale de către
subordonaţi.
Este știut că fenomenul corupţiei, sub toate aspectele acesteia, nu poate fi eliminate, dar pot fi luate
măsuri pentru diminuarea lui, cum ar fi:
a) să dea atenţie definirii clare a competenţelor şi, dacă este cazul, limitărilor
libertăţii de decizie;
b) să discute limitele delegării competenţelor şi limitele libertăţii de apreciere
privind modalităţile de îndeplinire a atribuţiilor profesionale;
c) să pună în aplicare principiul avizării de legitimitate asupra tuturor
documentelor create;
d) să formeze echipe, respectiv grupuri de lucru pentru rezolvarea situaţiilor
delicate şi care ar putea constitui ameninţări la adresa integrităţii
subordonaţilor;
e) Să verifice dacă se impune însoţirea subordonaţilor de către alţi salariaţi cu
ocazia controalelor, cercetărilor la faţa locului etc.

În afara semnelor pe care le-am prezentat mai sus, există atitudini comportamente care pot fi
clasificate drept caracteristice pentru corupţia în rândul cadrelor didactice şi, de aceea, au fost
clasificate ca „semnale de alarmă".

26
Portofoliu curs- MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
Cursant: prof. RĂDUCAN SORIN AUREL

TEMA 7
INFORMATIZARE ÎN MANAGEMENTUL
EDUCAȚIONAL

CERINȚA: realizarea unui buletin informativ cu caracter


persuasiv de 2-4 pagini, despre școala voastră.
Utilizați imagini care să susțină conținutul, link-
uri (legături) între alte site-uri web.

27
„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”
OFERTA EDUCATIONALĂ (Gandhi)
Anul școlar 2017-2018
Nivel Forma de Nr. de clase Nr. de
învățământ elevi

Preșcolar
COLEGIUL
Zi 12 257

Primar Zi 17 422

Gimnazial Zi 13 317 Misiunea Colegiului „Mihai Viteazul” “MIHAI VITEAZUL”


Ineu este de a promova o educație de calitate, de a
Liceal Zi 23 641 asigura cadrul pentru activități educative la cele mai INEU
Total 65 1637 înalte standarde profesionale, cu scopul de a oferi
principalilor beneficiari ai învățării dobândirea de
CLASA a IX-a competențe-cheie diversificate, respectând
principiul egalității de șanse și de dezvoltare într-o
FILIERA TEORETICĂ societate bazată pe cunoaștere, în conformitate cu
Profilul Specializarea Nr. politicile și strategiile naționale din educație.
locuri
MATEMATICĂ – 28 Școala asigură dezvoltarea liberă și
INFORMATICĂ armonioasă a elevilor conform intereselor și
REAL
ȘTIINțE ALE NATURII- 28 posibilităților lor de învățare. Elevii școlii dovedesc
intensiv franceză competențe necesare integrării optime în societate,
FILOLOGIE—intensiv engleză 28 competențe specifice specializărilor oferite de școală
UMAN
și au un set de valori individuale și sociale care să le
FILIERA TEHNOLOGICĂ permită continuarea studiilor sau obținerea de
Profilul Specializarea Nr. performanțe în viața socio-profesională.
locuri
ECONOMIC - Tehnician în 28 Școala noastră dorește să dezvolte și să
SERVICII
activități economice diversifice servicii educaționale de calitate care să
COMERT–Tehnician în 28 permită elevilor formarea competențelor de a învăța
activități de comerț
pe tot parcursul vieții, care să-i facă apți să-și
MECANICA– Tehnician 28
TEHNIC mecatronist formeze o concepție despre viață bazată pe un stil de
viață sănătos, pe valorile umaniste, științifice și
interculturale, să-și realizeze propriile aspirații, care Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU,
CENTRU DE să le permită să ocupe un loc de muncă, inclusiv pe Jud.ARAD

piața internațională a muncii. Tel. Fax: 40-257-511777


TESTARE ECDL gsmv.ineu@yahoo.com
www.liceulineu.edupage.org
URMEAZĂ-ȚI VISUL Activități extracurriculare variate O excelentă pregătire profesională în
ateliere moderne și prin firmele de
Un învățământ de calitate confirmat de
exercițiu
numeroase premii și de rata de promovare
a Examenului de Bacalaureat peste media
națională

CULTIVĂ-ȚI PASIUNILE
Cazare în internatul colegiului
Masa la cantină pentru elevii interni și externi

Centru de documentare si informare

CLĂDEȘTE-ȚI Metode și mijloace moderne de predare

VIITORUL Pregătire pentru obținerea certificatelor lingvistice internaționale

S-ar putea să vă placă și