Sunteți pe pagina 1din 4

Funcţii pentru date calendaristice

Funcţiile DAY, MONTH şi YEAR – ziua, luna şi anul dintr-o dată calendaristică
DAY(val_dată_calendaristică)
MONTH(val_dată_calendaristică)
YEAR(val_dată_calendaristică)
Returnează ziua (DAY), luna (MONTH) respectiv anul (YEAR) dintr-o valoare dată
calendaristică. Anul se returnează pe patru cifre.
Exemplu: Dacă C20 conţine data 09.10.2005, atunci =DAY(C20) va returna 9,
=MONTH(C20) va returna 10 iar =YEAR(C20) va returna 2005.

Funcţia DATE – obţinerea unei date calendaristice din porţiuni


DATE(an;lună;zi)
Returnează o valoare dată calendaristică obţinută din cele trei argumente. Funcţia este,
oarecum, inversa setului DAY, MONTH şi YEAR prezentat mai sus.
Exemplu: Dacă A20 conţine 2005, A22 conţine 10 şi A23 conţine 5, atunci
=DATE(A20;A22;A23) va returna 05.09.28.
OBSERVAŢIE
Dacă funcţia primeşte argumente invalide, atunci va returna o dată calendaristică
ulterioară corespunzătoare (de exemplu, pentru setul de argumente 2005;2;29 funcţia va
returna 01.03.2005 iar pentru 2005;13;31 funcţia va returna 31.01.2006).

Funcţia TODAY – data curentă


TODAY()
Returnează data curentă (preluată de la nivel de Windows). Valoarea obţinută e de tip dată
calendaristică.
Exemplu: Să se calculeze
vârsta şi vechimea fiecărei
persoane din foaia de calcul
PERSONAL.
Soluţie: =TODAY()-C4
în E4, apoi se copiază în E5 şi
E7; =TODAY()-D4 în F4,
apoi se copiază în F5 şi F7.
OBSERVAŢIE
Se remarcă faptul că se obţin valori foarte mari, aceasta deoarece se face diferenţa
între două date calendaristice, care dă numărul de zile. Deoarece ne interesează valoarea
în ani, vom împărţi rezultatul la 365. De exemplu, în E4 ar trebui să apară formula
=(TODAY()-C4)/365.

Funcţia WEEKDAY – ziua din săptămână


WEEKDAY(val_dată_calendaristică;convenţie)
Returnează numărul zilei din săptămână pentru data calendaristică, în funcţie de valoarea
argumentului convenţie astfel:
 pentru valoarea 1 se returnează 1 pentru ziua de duminică (convenţia americană);
 pentru valoarea 2 se returnează 1 pentru ziua de luni.
Exemple:
1. Să se calculeze, în foaia de calcul PERSONAL, într-o celulă goală oarecare,
ziua din săptămână în care s-a născut Ene, cu convenţia că 1 înseamnă luni.
2. Aflaţi în ce zi a săptămânii v-aţi născut.
Soluţii:
1. =WEEKDAY(C4;2)
2. Introducem într-o celulă goală (de exemplu, E15) data naşterii, apoi, în altă
celulă, folosim formula =WEEKDAY(E15;2)

Funcţii pentru tipul text


Argumentele funcţiilor text pot fi şi constante de tip text; în aceste cazuri, ele trebuie
specificate între ghilimele.

Funcţiile UPPER, PROPER şi LOWER – conversia la litere mari/mici


UPPER(val_text)
LOWER(val_text)
PROPER(val_text)
Convertesc valoarea text la litere mari (UPPER), la litere mici (LOWER) respectiv astfel încât
prima literă să fie literă mare iar următoarele litere mici.
Exemplu: Dacă A10 conţine valoarea POPescu (scrisă exact aşa), atunci
=UPPER(A10) va returna POPESCU, =LOWER(A10) va returna popescu iar
=PROPER(A10) va returna Popescu.

Funcţia CONCATENATE – concatenarea textelor


CONCATENATE(val_text1;val_text2;...)
Returnează un text obţinut prin concatenarea valorilor text primite ca argumente. Numărul
maxim de argumente e 30 iar cel minim 2.
Dacă vreuna dintre valori e de tip text, trebuie inclusă între ghilimele.
Exemplu: Dacă A1 conţine valoarea Popescu, A2 conţine valoarea Ioan, şi vrem să
obţinem, în altă celulă, valoarea Popescu V. Ioan, funcţia va fi =CONCATENATE(A1;"
V. ";A2)
OBSERVAŢIE
Funcţia CONCATENATE poate fi înlocuită cu caracterul &. De exemplu, formula de
mai sus poate fi scrisă şi =A1&"I. "&A2

Funcţiile LEFT şi RIGHT – începutul/sfârşitul unui text


LEFT(val_text;nr_caractere)
RIGHT(val_text;nr_caractere)
Returnează primele (LEFT) respectiv ultimele (RIGHT) nr_caractere din valoarea text.
Exemplu: Dacă A1 conţine valoarea Popescu, atunci =LEFT(A1;3) va returna Pop
iar =RIGHT(A1;4) va returna escu.
OBSERVAŢIE
Funcţiile ţin cont şi de spaţii. De exemplu, dacă A1 conţine Pop Ioan, atunci
=LEFT(A1;5) va returna Pop I

Funcţia MID – extragerea unui subşir


MID(val_text;poz_început;nr_caractere)
Returnează un subşir din val_text, cu începere din poz_start, pe lungime
nr_caractere. Funcţia ţine cont şi de spaţiile din text.
Exemplu: Dacă A1 conţine valoarea Popescu, atunci =MID(A1;2;4) va returna
pesc
Funcţia LEN – lungimea unui şir
LEN(val_text)
Returnează lungimea valorii text. Funcţia ţine cont şi de spaţii.
Exemplu: Dacă A1 conţine valoarea Popescu, atunci =LEN(A1) va returna 7.

Funcţii pentru tipul logic


Aceste funcţii evaluează sau construiesc o condiţie şi, în funcţie de aceasta, returnează o
valoare. De cele mai multe ori, condiţia constă în compararea a două expresii de acelaşi tip,
folosind următorii operatori de comparare:
= Egal
< Mai mic
<= Mai mic sau egal
> Mai mare
>= Mai mare sau egal
<> Diferit de

Funcţia IF – returnarea unei valori în funcţie de o condiţie


IF(condiţie;val_pt_adevărat;val_pt_fals)
Funcţia testează condiţia şi, dacă este adevărată, returnează val_pt_adevărat iar dacă e
falsă returnează val_pt_fals.
Exemplu: Să se
completeze
calificativul (coloana
F) din foaia de calcul
CATALOG astfel încât
cei care au media
peste 8 să primească
„Bine“ iar cei cu
media cel mult 8
calificativul „Slab“. Pentru verificare, se pot apoi modifica notele astfel încât elevului
respectiv să i se modifice calificativul.
Soluţie: Formula din F2 va fi =IF(E2>8;"Bine";"Slab"), care poate fi trasă în
jos deoarece la toţi elevii
calificativul se acordă
după aceleaşi criterii.
Dacă există mai multe
variante, vom folosi mai multe
funcţii IF imbricate, eliminând,
cu fiecare, una dintre variante
(vom avea atâtea comenzi IF
câte variante există minus 1,
deoarece ultima variantă este,
automat, rezolvată cu
argumentul val_pt_fals de la funcţia IF interioară.
Exemplu: Să se calculeze valoarea TVA (coloana G) din foaia de calcul ARTICOLE.
TVA-ul se aplică în funcţie de tipul produsului, valoarea sa procentuală aflându-se în
celulele E17...E19.
Soluţie: Pentru a calcula valoarea TVA pentru fiecare produs, trebuie completată, întâi,
coloana VALOARE. În acest scop, vom scrie în E3 formula =C3*D3 şi o tragem în jos
pentru toate produsele, deoarece modul de calcul e identic. Pentru valoarea TVA vom scrie
în G3 formula =IF(A3="A";E3*$E$17;IF(A3="B";E3*$E$18;E3*$E$19)) şi
o tragem în jos.

Funcţia SUMIF – însumare condiţionată


SUMIF(domeniu_căutare;condiţie_însumare;domeniu_însum
are)
Funcţia returnează suma celulelor din domeniu_însumare pentru care celulele din
domeniu_căutare satisfac condiţia specificată.
Condiţia de însumare trebuie specificată între ghilimele.
Domeniile trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni şi forme.
Exemplu: Să se completeze, în foaia de calcul ARTICOLE, totalul de bucăţi pentru
fiecare articol (v. imaginea de mai sus).
Soluţie: Pentru produsul A, formula din H12 va fi =SUMIF(B3:B7;"=A";E3:E7).
Pentru celelalte produse formulele sunt
asemănătoare, diferind doar condiţia de
însumare.
Alt exemplu: Să se completeze, în
foaia de calcul SALARII(2), totalurile
salariilor brute pentru cele trei secţii.
Soluţie: Pentru secţia Proiectare
formula din celula J10 va fi

=SUMIF(B2:B7;"=Proiectare";J2:J7). Pentru celelalte secţii formulele sunt


asemănătoare, singura diferenţă fiind la condiţia de însumare.
Funcţia COUNTIF – numărare condiţionată
COUNTIF(domeniu_căutare;condiţie_numărare)
Funcţia returnează numărul
celulelor din domeniu_căutare
pentru care este îndeplinită condiţia
specificată.
Condiţia de însumare trebuie
specificată între ghilimele.
Exemplu: Să se calculeze
numărul de elevi care au notele
5...10, pentru fiecare materie,
din tabelul din foaia de calcul COUNTIF.
Soluţie: Formula din celula B10 este =COUNTIF(B2:B7;"=5"). Pentru celelalte
celule formulele sunt asemănătoare.