Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 12

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII

APLICANT : Nume și prenume ..............................................................................


Nr. înreg plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului).....................

1. Criterii de verificare a conformitatii administrative


Nr. Crt. Criteriu de eligibilitate Document justificativ DA NU

1. Planul de afaceri și anexele aferente sunt completate cu datele solicitate și Planul de afaceri
respectă modelele din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului
de planuri de afaceri.
2. Cerere înscriere concurs Anexa 1- Cerere inscriere
3. Declaratie de angajament – in original Anexa - Declaratie de angajament
– in original
4. Declaratie privind evitarea dublei finantari– in original Anexa - Declaratie privind
evitarea dublei finantari– in
original
5. Declaratie de eligibilitate beneficiar ajutor de minimis– in original Anexa - Declaratie de eligibilitate
beneficiar ajutor de minimis– in
original
6. Plan de afaceri respecta formatul solicitat - se verifică completarea tuturor Planul de afaceri
câmpurilor obligatorii
7. Planul de afaceri este paginat si semnat pe fiecare pagina Planul de afaceri
2. Criterii de verificare a eligibilității persoanelor care sunt responsabile de implementare plan afaceri
Nr. Crt. Criteriu de eligibilitate Document justificativ DA NU

1. Persoana are domiciliul/reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud- Carte de identitate
Est
2. Persoana are minim 18 ani la data depunerii planului de afaceri Carte de identitate
3. Persoana nu face parte din categoria tineri NEET”s Declaratie de eligibilitate
4. Persoana intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, Declaratie
în oricare din județele regiunii Sud-Est Plan de afaceri
5. Persoana nu e angajat al Administratorului schemei și nici rudă sau afin până Declaratie de eligibilitate
la gradul 2 inclusiv
6. Persoana nu a avut încheiate CIM/prestări servicii/drepturi de autor în Declaratie de eligibilitate
proiect
7. Persoana nu a mai primit finantare pentru infintarea unei afaceri prin Declaratie dubla finantare
intermediul programului Romania Start-up Plus
8. Persoana nu a fost supusă în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o Declaratie de eligibilitate
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau
etic-profesionale
9. Persoana nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și Declaratie de eligibilitate
irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în
alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii
Europene
10. Persoana nu furnizează informaţii false Declaratie de eligibilitate

11. Persoana nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor Declaratie de eligibilitate
de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau,
în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de
recuperare aferentă
12. Persoana nu are, la data semnării contractului de subvenție, calitatea de Declaratie de eligibilitate
asociat majoritar in structura altor intreprinderi
13. Pesoana este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de Declaratie de eligibilitate
afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat Plan de afaceri

3. Criterii de verificare a eligibilității planului de afaceri

Nr. Crt. Criteriu de eligibilitate Document justificativ DA NU

1. Planul de afaceri prevede ca persoana eligibila direct responsabilă de Declaratie de eligibilitate


pregătirea şi implementarea planului de afaceri este actionar majoritar si Plan de afaceri
administratorul firmei al intrepreprinderii nou create

2. Sediul social și, după caz, punctele de lucru al intreprinderii nou inființate Plan de afaceri
sunt in mediul urban, Regiunea Sud Est
3. Planul de afaceri nu cuprinde activități din sectoarele pescuitului și Plan de afaceri
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul
produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 17/21.01.2000
4. Planul de afaceri nu cuprinde activități din domeniul producției primare de Plan de afaceri
produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
5. Planul de afaceri nu cuprinde activități din sectorul transformării și Plan de afaceri
comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului
CE, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a
cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau
introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
- atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau
integrală către producători primari
6. Planul de afaceri nu cuprinde activități legate de export către țări terțe sau Plan de afaceri
către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile
exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de
distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export
7. Planul de afaceri nu promovează utilizarea preferențială a mărfurilor Plan de afaceri
naționale în locul celor importate
8. Planul de afaceri nu presupune achiziția de vehicule de transport rutier de Plan de afaceri
mărfuri
9. Planul de afaceri asigură angajarea in maxim 6 luni de semnarea contractului Plan de afaceri
de minimis a unui nr de minim 2 persoane
10. Planul de afaceri prevede asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin Plan de afaceri
schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada
implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
11. Planul de afaceri prevede asigurarea perioadei de sustenabilitate de Plan de afaceri
minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării
afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă
12. Bugetul maxim aferent schemei de minimis nu depaseste 30.000 Euro Plan de afaceri
13. Cheltuielile aferente ajutorului de minimis și incluse în planul de afaceri fac Plan de afaceri
parte din categoria de cheltuieli eligibile Schema de minimis
ADMIS RESPINS

Se consideră ,,Eligibil” proiectul care este notat la toate criteriile cu ,,Da’’. Aceste proiecte pot trece la etapa următoare de evaluare,
respectiv evaluarea tehnico-financiară.
Proiectele care au cel puțin o notare cu ,, Nu’’ sunt declarate ,,Respinse’’.

Nume si prenume
membru juriu

Semnatura

Data