Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobată la şedinţa catedrei „Management”

din 28 august 2015, proces verbal nr. 1


Şeful catedrei __________Gh. Ţurcanu

Tematica pentru elaborarea


PROIECTULUI ECONOMIC
pentru studenţii an. II,
specialitatea Business și Administrare

1. Activitatea de planificare în cadrul organizaţiei


2. Căi de perfecţionare a planificării operativ de producţie la întreprindere
3. Efectuarea planificării operativ de producţie la întreprindere
4. Eficacitatea activităţii întreprinderilor de diferite forme organizatorico-juridice (societăţile pe acţiuni,
societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi mixte, întreprinderilor mici ş.a.)
5. Eficienţa introducerii tehnologiilor şi a tehnicii noi
6. Eficienţa organizării producţiei în flux în cadrul întreprinderii
7. Elaborarea structurii de producţie la întreprindere.
8. Managementul calităţii producţiei întreprinderii
9. Managementul gospodăriei energetice a întreprinderii
10. Managementul întreţinerii şi reparării fondurilor fixe a întreprinderii
11. Managementul transportului intern a întreprinderii
12. Metode moderne de organizare a producţiei
13. Optimizarea programului de producţie a întreprinderii prin utilizarea metodelor matematice
14. Perfecţionarea organizării producţiei întreprinderii prin restructurare şi modernizare
15. Perfecţionarea structurii de producţie a întreprinderii
16. Planificarea şi fundamentarea programului de producţie a întreprinderii
17. Rezerve de îmbunătăţire a utilizării capacităţii de producţie
18. Rezerve de îmbunătăţire a utilizării capacităţii de producţie a întreprinderii
19. Abordări contemporane ale managementului
20. Analiza comparativa a culturilor organizaționale naționale
21. Analiza comparativă a managerului, întreprinzătorului, leaderului
22. Aplicarea diferitor forme ale puterii în cadrul organizaţiilor autohtone
23. Aplicarea diferitor metode de adoptare a deciziei
24. Aplicarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației
25. Aplicarea strategiilor manageriale in carul IMM
26. Aplicarea teoriilor motivaţionale în organizaţiile autohtone
27. Autoritatea neformala a managerului. Surse si aplicare
28. Bariere în cadrul comunicării
29. Cariera manageriala: factori de succes și etape
30. Școlile manageriale si aplicabilitatea ideilor lor in activitatea întreprinderii
31. Conflictul: tipologii și metode de soluționare
32. Controlul managerial
33. Metode şi tehnici de control
34. Delegarea autorităţii în cadrul organizaţiei
35. Delegarea in cadrul organizației
36. Dezvoltarea stimulentelor nonfinanciare in cadrul întreprinderii
37. Echipa managerială.
38. Elaborarea deciziilor raționale. Analiza si perfecționarea procesului decizional in întreprinderile
naționale
39. Elaborarea structurii organizatorice
40. Elaborarea/perfecționarea structurii organizatorice a întreprinderii
41. Formalizarea organizării întreprinderii
42. Formarea unor comunicaţii eficiente în cadrul organizaţiei
43. Lucrul în echipă.
44. Mediul extern al organizației
45. Mediului intern al organizației
46. Metode și tehnici de management
47. Modalități de acomodare și de influență asupra mediului extern
48. Organizația – obiect al procesului de management.
49. Organizațiile și managerii în sec. XXI
50. Perfecționarea comunicării externe a organizației
51. Perfecționarea comunicării interne in cadrul organizației
52. Perfecționarea structurii de producție a întreprinderii
53. Planificarea strategica in cadrul întreprinderii
54. Procesul de motivare in cadrul întreprinderii
55. Procesul decizional în management
56. Profesia de manager la începutul sec XXI
57. Profesia de manager: aspecte gender în Republica Moldova
58. Puterea și autoritatea în management.
59. Sistemul informațional al organizației.
60. Sistemul managerial al organizației
61. Soluționarea conflictului interpersonal în cadrul organizațiilor
62. Caracteristica stilului propriu omului de afaceri din Republica Moldova
63. Constituirea (formarea) responsabilității sociale a business-ului în Republica Moldova.
64. Cultura organizaționala in sistemul de gestiune a companiei.
65. Cultura organizaționala si imaginea companiei.
66. Ecomanagement si responsabilitatea sociala a companiei.
67. Elaborarea unui Program de Responsabilitate Socială Corporativă.
68. Etapele procesului de înfiinţare a unei afaceri comerciale
69. Etapele procesului de înfiinţare a unei afaceri de producere
70. Etapele procesului de înfiinţare a unei afaceri în domeniul alimentaţiei publice
71. Etapele procesului de înfiinţare a unei afaceri turistice
72. Evaluarea unei idei de afaceri în domeniul alimentaţiei publice
73. Evaluarea unei idei de afaceri în domeniul comerţului
74. Evaluarea unei idei de afaceri în domeniul producerii
75. Evaluarea unei idei de afaceri în domeniul serviciilor turistice
76. Etica afacerilor – factor de dezvoltare a organizației (firmei)
77. Etica in afaceri: sistemul de valori si norme de comportament
78. Etica in afacerile mass media din Republica Moldova
79. Eticheta de afaceri ca modalitate de promovare (pe exemplul unui caz concret).
80. Evaluarea culturii organizaţionale
81. Evaluarea impactului culturii organizaționale asupra eficientei companiei.
82. Imaginea si eticheta persoanelor de afaceri sau managerilor
83. Influenta RSC asupra imaginii companiilor din Republica Moldova
84. Instrumente de dezvoltare a Responsabilității Sociale a companiei contemporane.
85. Investiții sociale ca metode de manifestare a responsabilității sociale corporative.
86. Managementul creării imaginii firmei.
87. Metode de modificare a culturii organizaţionale
88. Modalităţi de majorare a comportamentului etic
89. Particularitățile formării imaginii întreprinderilor din Republica Moldova.
90. Particularităţile deciziei etice
91. Perfecționarea administrării întreprinderii în condițiile economiei de piață.
92. Reguli de baza ale etichetei in afaceri
93. Responsabilitatea socială corporativă în Republica Moldova
94. Stilul managerului si rolul lui in formarea culturii organizaționale.
95. Stiluri de management: analiza comparativă
96. Stresul organizațional. Metode de depășire
97. Structuri organizatorice mecaniciste și adaptive: analiza comparativă
98. Teoriile conceptuale ale motivării. Analiza comparativa
99. Teoriile procesuale ale motivării. Analiza comparativa
100. Tipologia conflictelor. Metode de evitare si soluționare
101. Tipologia strategiilor. Aplicarea in practica întreprinderii
102. Valorile etice ale culturii organizaționale
103. Strategia oceanului albastru și generarea rapidă a noilor idei de afaceri
104. Strategia oceanului albastru (studiu de caz: întreprinderea….)
105. Dezvoltarea clientului - practica antreprenoriala de succes
106. Lean start-up - validarea ideii de afaceri
107. Franchisingul – modalitatea eficienta de lansare in afaceri
108. Metoda QFD – evaluarea și îmbunătățirea soluției de proiectare (studiu de caz…)
109. Reengineering-ului –viziune modernă de proiectare a proceselor (studiul de caz …)
110. Teoria constrângerilor și perspectivele aplicării în întreprinderile din Moldova
111. Eficienţa economică a aplicării reengineering-ului de afaceri
112. Metoda de producție Toyota
113. Organizarea activității în secțiile de bază
114. Benchmarking-ul afacerii
115. Metode de analiză a procesului de producţie
116. Organizarea transportului intern în întreprindere
117. Activitatea de întreţinere şi reparaţie a utilajelor
118. Mentenanţa Total Productivă (TPM – Total Productive Maintenance) în cadrul întreprinderii
119. Managementul pregătirii producţiei în întreprinderile industriale
120. Planificarea pregătirii fabricaţiei noilor produse
121. Lean - metodă modernă de organizare a producţiei

Notă: Această tematică nu are caracter limitativ, se pot avea în vedere şi alte teme specifice domeniului, consultând
în acest caz cadrele didactice de specialitate

IMPORTANT !!!
Proiectul economic se susţine cu cel puţin o săptămână până la începerea sesiunii de examene în faţa unei comisii
constituite din două cadre didactice, numite de către șeful catedrei respective. Studenţii, care nu au susţinut
proiectul economic, nu vor fi admiși la examenul final la ”Managementul producției”.