Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice
1.3 Departamentul Departamentul Contabilitate - Finanţe
1.4 Domeniul de studii Finanţe
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii/Calificarea Finanţe - Bănci

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Bazele contabilităţii
2.2 Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Nicolaescu Cristina
2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Asist. univ. dr. Gomoi Bogdan
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul 2
2.6 Tipul de evaluare Examen
2.7 Regimul disciplinei Obligatorie (Impusă)

3. Timpul total estimat


3.1 Număr de ore pe 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
săptămână
3.4 Total ore din planul de 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4
Tutoriat 4
Examinări 2
Alte activităţi... 2
3.7 Total ore studiu individual 28
3.9 Total ore pe semestru 84
3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Economie politică
4.2 de competenţe Cunoaşterea şi utilizarea principalelor noţiuni economice
generale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşuare a seminarului/laboratorului

1
Cf. M. Of. al României, Partea I, Nr. 800 bis/13.XII.2011, Ordinul ministrului nr. 5703 din 18 oct. 2011
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe La nivel profesional, disciplina contribuie la formarea de
profesionale specialişti în domeniul Finanţe, în vederea gestionării
activităţilor specifice, bazate pe informaţia contabilă, la
nivel de societăţi private, instituţii publice, instituţii
financiare sau instituţii de credit.
Competenţe Excedând domeniul Finanţe, disciplina contribuie şi la
transversale formarea de specialişti în domeniile Contabilitate,
Administrarea afacerilor, Management sau Marketing, în
vederea desfăşurării unor activităţi precum: organizarea
şi conducerea contabilităţii la nivelul unei entităţi,
iniţierea unor demersuri antreprenoriale, implementarea
de studii de piaţă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea teoretică şi practică a conceptelor, principiilor şi
tehnicilor fundamentale ale contabilităţii moderne, precum şi a
normalizării contabilităţii din România, armonizată şi aliniată
standardelor din ţările Uniunii Europene.
7.2 Obiectivele specifice  Introducerea conceptului de „contabilitate”.
 Prezentarea diferitelor atribute ale contabilităţii.
 Evidenţierea rolului informaţiei contabile pentru o
întreprindere.
 Enumerarea şi descrierea destinatarii informaţiei
contabile.
 Prezentarea sistemului normativ al contabilităţii.
 Prezentarea sistemului doctrinar al contabilităţii.
 Evidenţierea conceptului de „armonizare contabilă”.
 Definirea, caracterizarea şi clasificarea
întreprinderilor.
 Prezentarea conceptului de „flux economic” şi
influenţei acestuia asupra întreprinderii.
 Definirea şi caracterizarea obiectului contabilităţii.
 Prezentarea conceptelor de „patrimoniu” şi
„rezultate”.
 Enumerarea şi descrierea principiilor contabile
fundamentale.
 Definirea bilanţului şi prezentarea principalelor
structuri patrimoniale cuprinse în acesta.
 Definirea contului de rezultate şi prezentarea
principalelor structuri de rezultate cuprinse în acesta.
 Reprezentarea modificărilor determinate de fluxurile
economice asupra patrimoniului şi rezultatelor
întreprinderii pe baza bilanţului şi contului de
rezultate.
 Enumerarea regulilor de gestionare a documentelor
contabile.
 Definirea şi clasificarea documentelor justificative,
registrelor contabile şi a documentelor contabile de
sinteză şi de raportare financiară.
 Prezentarea principalelor funcţii ale registrelor
contabile şi ale documentelor contabile de sinteză şi
de raportare financiară.
 Definirea evaluării şi prezentarea principiilor contabile
conexe evaluării.
 Prezentarea regulilor de evaluare a patrimoniului.
 Definirea şi clasificarea inventarierii.
 Evidenţierea principalelor funcţii ale inventarierii.
 Prezentarea diferenţelor rezultate în urma
inventarierii.
 Definirea contului şi prezentarea caracteristicilor şi
structurii acestuia.
 Evidenţierea principalelor funcţii ale contului.
 Prezentarea regulilor de funcţionare ale conturilor.
 Introducerea balanţei conturilor, ca instrument de
control şi sistematizare a informaţiei contabile.
 Prezentarea Planului de Conturi General.
 Elaborarea analizei şi a formulei contabile pentru o
operaţie economică.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
I. Statutul contabilităţii şi utilizatorii Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
informaţiei contabile
II. Sistemul normativ al contabilităţii şi Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
armonizarea contabilă internaţională
III. Întreprinderea şi fluxurile economice Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
IV. Obiectul şi principiile contabilităţii Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
V. Reprezentarea întreprinderii prin imagini Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
contabile de sinteză
VI. Documentele contabile şi principiul Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
justificării faptelor
VII. Evaluarea patrimoniului ca procedeu al Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
metodei contabilităţii
VIII. Inventarierea patrimoniului ca procedeu Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
al metodei contabilităţii
IX. Contul şi balanţa conturilor – modele de Discuţia, Conversaţia, Instruirea directă
reprezentare a vieţii întreprinderii

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


I. Statutul contabilităţii şi utilizatorii Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
informaţiei contabile orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
II. Sistemul normativ al contabilităţii şi Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
armonizarea contabilă internaţională orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
III. Întreprinderea şi fluxurile economice Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
IV. Obiectul şi principiile contabilităţii Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
V. Reprezentarea întreprinderii prin imagini Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
contabile de sinteză orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
VI. Documentele contabile şi principiul Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
justificării faptelor orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
VII. Evaluarea patrimoniului ca procedeu al Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
metodei contabilităţii orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
VIII. Inventarierea patrimoniului ca procedeu Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
al metodei contabilităţii orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare
IX. Contul şi balanţa conturilor – modele de Discuţia, Conversaţia, Chestionarea
reprezentare a vieţii întreprinderii orală, Lucrul pe bază de fişe,
Brainstorming-ul, Dezbaterea, Lucrul
în echipă, Învăţarea prin descoperire,
Învăţarea prin cooperare

Bibliografie

1. Cameniţă, D., Belean, P., Nicolaescu, C., 2000, Bazele contabilităţii, Arad, Editura Multimedia.
2. Nicolaescu, C., Gomoi, B., 2010, Noţiuni fundamentale de contabilitate vol I, Timişoara, Editura Mirton.
3. Nicolaescu, C., Gomoi, B., 2010, Noţiuni fundamentale de contabilitate vol II, Timişoara, Editura Mirton.
4. Nicolaescu, C., Gomoi, B., 2009, Noţiuni contabile de bază - Teorie şi practică, Timişoara, Editura Mirton.
5. Feleagă, N., Malciu, L., Bunea, Şt., 2002, Bazele contabilităţii - o abordare europeană şi internaţională,
Bucureşti, Editura Economică.
6. Feleagă, N., Ionaşcu, I., 1998, Tratat de contabilitate financiară (volumul I), Bucureşti, Editura Economică.
7. Feleagă, N., Malciu, L., Ionaşcu, I., 2004, Tratat de contabilitate financiară ( volumul II), Bucureşti, Editura
Economică.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea
specialiştilor în domeniul financiar-contabil, încadrabili la nivelul societăţilor comerciale private,
instituţiilor financiare, de credit sau asigurări. Conţinuturile disciplinei răspund exigenţelor solicitate de
CECCAR , CCF sau CAFR.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de 10.2 Metode evaluare 10.3 Pondere din nota
evaluare finală
10.4 Curs Susţinerea de referate, Evaluare orală, 50%
Rezolvarea de itemi în Evaluare scrisă
cadrul evaluării finale
10.5 Seminar/laborator Elaborarea şi susţinerea Evaluare orală, 50%
de teme de control, Evaluare scrisă
Rezolvarea de itemi în
cadrul evaluării finale
10.6 Standard minim de performanţă
Susţinerea a minim un referat, Elaborarea şi susţinerea a minim 50% din temele de control, Rezolvarea
itemilor din cadrul evaluării finale astfel încât punctajul acumulat să fie de minim 5 puncte.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

.......................... ................................................ ....................................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

.............................................. ...............................................................