Sunteți pe pagina 1din 5

Anul şcolar: 2018 - 2019

Unitatea școlară: ........................................... Avizat:


Profesor: ........................................................ Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a IX-a Director,
Nr. ore: - 1 oră/săpt. (TC); 1 oră x 36 săpt.= 36 ore/an

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ - MODEL


Geografie fizică (,,Pământul planeta oamenilor”)

Unitatea de Nr. de Observaţii/


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (10.09.2018 – 01.02.2019)
1. Pământul 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
- o entitate a (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Elemente de geografie Test iniţial
Universului 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; generală. Recapitulare
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile  Universul şi Sistemul
străine; 5 1–5
solar
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
ştiinţelor;  Evoluţia Universului şi a
2.2. Formalizarea informaţiilor; Terrei Evaluare
3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale;  Caracteristicile orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; Pământului şi consecinţele
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; geografice
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor
cartografice.
2. Măsurarea 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Coordonatele geografice
reprezentare 2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific  Reprezentări cartografice
a spaţiului ştiinţelor;
terestru 2.2. Formalizarea informaţiilor;  Măsurarea şi calculul 3 6–8
1
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; distanţelor şi al suprafeţelor
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; pe hărţi geografice şi în
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor orizontul local
cartografice; Evaluare
 Reprezentările cartografice
4.4. Trecerea de la o scară la alta; scrisă (T1)
şi societatea omenească
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple.
3. Relieful 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
terestru (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Scoarţa terestră ca suport al
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; reliefului: structură şi
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale; alcătuire petrografică
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;  Unităţile majore ale
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie reliefului terestru
cartografică sau grafică;
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată;  Agenţi, procese şi forme de
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor relief
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului  Tipuri şi unităţi de relief 10 9 – 18
în contextul mediului înconjurător.
 Analiza şi interpretarea
reliefului
 Relieful şi societatea
omenească
 Relieful orizontului local
 Aplicaţii practice în
orizontul local
Evaluare
 Recapitulare și evaluare
scrisă (T2)

Vacanţa intersemestrială (02.02.2019 – 10.02.2019)

SEMESTRUL al II-lea (11.02.2019 – 14.06.2019)


4. Atmosfera 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
terestră (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Alcătuirea şi structura
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; atmosferei
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;
2
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;  Factorii genetici ai climei
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Climatele Terrei
cartografică sau grafică; 4 19 – 22
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau  Evoluţia şi tendinţele de
identificate pe modele; evoluţie a climei
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor  Hărţile climatice şi harta
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, sinoptică. Analiza şi
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului interpretarea datelor
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea  Clima şi societatea
mediului geografic. omenească
 Clima orizontului local Evaluare
scrisă (T3)
5. Apele 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
Terrei (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Componentele hidrosferei
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;  Apele continentale şi
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale; oceanice
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Analiza şi interpretarea
cartografică sau grafică; unor date hidrologice 4 23 – 26
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau  Hidrosfera şi societatea
identificate pe modele; omenească
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
 Hidrografia orizontului
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
local
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;  Aplicaţii practice în Evaluare
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea orizontul local scrisă (T4)
mediului geografic.
6. Viaţa şi 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
solurile pe (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Biosfera şi organizarea ei.
Terra 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; Evoluţia vieţii pe Terra
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Pedosfera
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Zonele biopedoclimatice 4 27 – 30
cartografică sau grafică;  Biosfera, solurile şi
3
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau activitatea omenească
identificate pe modele;  Aplicaţii în orizontul local
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic.
7. Mediul, 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
peisajul şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Interacţiunile dintre
societatea 1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural; elementele naturale ale
omenească 2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natră şi a specificului mediului
mediului înconjurător;  Interacţiunile dintre om şi
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui anumit mediul terestru
teritoriu;
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi  Peisajele naturale
sociale.  Factorii geoecologici 4 31 – 34
naturali
 Tipurile de mediu natural
 Rolul mediului geografic în
evoluţia şi dezvoltarea
societăţii omeneşti
Evaluare
 Mediul orizontului local orală
Sinteză şi 1.1. …. 5.5.  Pământul – planeta 1 35 Evaluare
evaluare oamenilor finală (Tf)

Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, aprobate prin OMECI nr. 3411/16.03.2009, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a aprobată prin OMECT nr.
3458/09.03.2004, structura anului școlar 2018-2019 aprobată prin OMEN nr. 3220/19.02.2018 şi metodologia de proiectare şi de organizare a
instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.

4
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului ,,Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei
unități de învățământ și va însuma un număr total de 36 săptămâni de cursuri.
 Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante de pe Terra, din Europa şi din România.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/
investigaţii, portofolii etc.).