Sunteți pe pagina 1din 7

Precizari referitoare la evaluarea iniţială pentru modulul : “Microbiologia și igiena în i.a.

”,
modulul “Operații si utilaje în industria alimentară”și modulul “Tehnologii generale în industria
cărnii”, clasa a X-a, domeniul Industrie alimentară”

Evaluarea iniţiala pentru modulele din clasa a X-a are drept scop cunoasterea potenţialului de învaţare al
elevului la începutul programului de instruire la intrarea în învaţamântul tehnologic, domeniul Industrie
alimentară. Eterogenitatea pregatirii elevilor, asigurarea „continuitaţii” în formarea / dezvoltarea
competenţelor si nevoia de a anticipa procesul didactic în funcţie de posibilitaţile acestora , reprezintă
condiţii ale proiectării evaluării iniţiale.
Obiectul evaluarii iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior în ciclul gimnazial si care
reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniul Industrie alimentară.
Competenţele formate anterior, formal sau informal, vor ajuta profesorul în realizarea programului de
învaţare centrata pe elev astfel încât, la finalul parcurgerii modulului, fiecare elev sa-si fi dezvoltat integral
competenţele prevazute în cuprinsul acestuia.

Competenţele avute în vedere pentru alcatuirea acestui test iniţial au fost dobândite în clsa a IX -a la,
modulele: SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ, OPERAȚII DE BAZĂ ÎN LABORATOR ȘI MATERII PRIME ȘI MATERIALE ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ.
Aceste competenţe sunt:
1.1 Selectarea produselor alimentare înfunctie de valoarea nutritiva si energetica si de influenta asupra
sanatatii omului
1.2 Descrierea pricipalelor moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerala, vegetala si
animala în alimemntatia omului
2.1 Identificarea materiilor prime, materialelor si principalelor unelte, instrumente si echipamente specifice
utilizate în obtinerea produselor
2.2 Executarea unor operatii tehnologice (de pregatire, de prelucrare, de finisare) pentru realizarea unui
produs pe baza fisei tehnologice

Matricea de specificaţii realizează corespondenţa dintre competenţele corespunzatoare nivelurilor


taxonomice si unitaţi de învaţare/concepte-cheie/conţinuturi/teme:

COMPETENŢE 1.1 1.2 2.1 2.2


CONŢINUTURI
Alimente de origine minerala: apa, sare. X X
Alimente de origine vegetala: în stare proaspata X X
(fructe, legume) si prelucrate (zahar, ulei, cereale).
Alimente de origine animala: carne, lapte, oua. X X
Criterii de selectie a produselor alimentare: X
caracteristici organoleptice;
Securitatea și sănătatea în muncă si protecția
mediului in i.a. X
Operatii de bază în laborator în i.a.

Testul de evaluare iniţială este alcatuit din două părţii. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se
acorda 30 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi si itemi subiectivi pentru care se acorda 60
de puncte.
MODULUL I : Microbiologia și igiena în industria alimentară
MODULUL II : Operații și utilaje în industria alimentară.
MODULUL III : Tehnologii generale în industria cărni

Clasa a X-a
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Clasa a X-a/ Anul şcolar 2018-2019
Data :
• Pentru rezolvarea corectă 90 puncte, oficiu 10 puncte. • Timp de lucru 45 minute.
PARTEA I (30 de puncte)
I.1 (6p) Pentru fiecare din cerinţele de mai jos , încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1 Carnea se poate livra în stare caldă numai la :
a. porcine; b. bovine ; c. ovine; d.pește.
2. Făina se obține prin măcinarea:
a.învelișului; b.germenelui; c.endospermului; d.stratului aleuronic.
3. Picnometrul este un:
a. pahar pentru efectuarea reacţiilor de probă; b. aparat pentru mărunţirea materialelor solide;
c. vas din sticlă utilizat pentru măsurarea densităţii; d.vas din porțelan.
4. Fitoncidele prezente în legume au acțiune :
a.antioxidantă b.sterilizantă; c. nutitivă; d.antibiotică.
5. Areometrele speciale masoară:
a. densitatea lichidelor indiferent de natura lor chimica; b. vâscozitatea soluțiilor;
c. densitatea solutiilor pentru care au fost construite; d. densitatea unui corp de referinta;
6 Cauzele accidentelor de munca sunt:
a) efectuarea necorespunzătoare a operațiilor; b) nerespectarea securității muncii;
c) vătămarea organismului; d) procesele tehnologice.
I.2 (10 puncte)Faceţi asocierile corecte dintre cifra din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana
B.
A. Dotări ale laboratorului B. Rolul funcţional
1. pipeta a. efectuarea reacţiilor de probă
2. exsicator b. concentrarea rapidă a soluţiilor
3. refrigerent c. uscarea lentă şi conservarea substanţelor care necesită un mediu uscat
4. cristalizor d. răcirea vaporilor şi a gazelor
5. eprubeta e. măsurarea volumelor de lichide

I.3 (14 puncte)Notaţi litera A, dacă enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
1. A – F Biuretele cu robinet se utilizează pentru soluţii acide .
2. A – F Reziduurile sunt colectate pentru valorificare .
3. A – F Lucrătorii pot fi alţi participanţi la procesul de muncă.
4. A – F Deșeurile din hârtie și carton trebuie sortate pentru a elimina impuritățile.
5. A – F Laptele de vacă se utilizează numai în stare proaspătă.
6. A – F Fabricile de industrie alimentară nu trebuie sa colecteze separat deșeurile.
7. A – F Securitate şi sănătate în muncă” situaţia în care cineva sau ceva nu este expus la nici un risc
de accidentare sau boală profesională..
PARTEA a II-a ( 60 de puncte)
II.1.(6 puncte) Completaţii spaţiile libere cu cuvintele corespunzătoare astfel încât, fraza să aibe sens :
Procesul tehnologic este totalitatea …….1………concomitente sau…..2……. în timp necesare
pentru .....3............. unui ……4…… prin sinteză sau……..5…………, …….6…….. .
II.2(54 puncte) Realizați un eseu cu tema”Accidentele de muncă!, cu structura:
a.clasificarea accidentelor de muncă; b.precizarea a patru cauze ale producerii accidentelor;
c. indicarea a două măsuri organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă;
Clasa a X-a
d.descrierea modului de intervenție în cazul accidentării prin electrocutare.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Clasa a X-a/ Anul şcolar 2018-2019
Data :
• Pentru rezolvarea corectă 90 puncte, oficiu 10 puncte. • Timp de lucru 45 minute.
PARTEA I (30 de puncte)
I.1 (6p) Pentru fiecare din cerinţele de mai jos , încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1 Conținutul de grăsime din laptele de vacă este de
a. 3-5,4%; b. 3,5% ; c. 4,8%; 2,7%.
2. Glucidele existente în boabele cerealelor sunt:
a.zaharoza; b.albuminele; c.gluteninele; d.amidonul.
3. Pisetele se utilizează la:
a. uscarea lentă a probelor; b. păstrarea apei distilate;c. răcirea vaporilor și a gazelor;
d.păstrarea reactivilor.
4. Strugurii sunt sursa de :
a.proteine și lipide; b.glucide simple, vitamine și proteine; c. apă;
d.glucide, vitamine și săruri minerale.
5. Zaharimetrele determină:
a. densitatea lichidelor ; b. vâscozitatea soluțiilor; c. volumul lichidelor; d.concentrația în zaharozî;
6 Aluminiul este folosit în industria alimentară sub formă de:
a) utilaje; b) folie; c) tablă; d) complexe materiale ambalaje.
I.2 (10 puncte) Realizaţi corespondenţa între noţiunile din cele două coloane
A. Metode B. Aparate pentru determinarea marimilor fizice

1. determinarea densitatii lichidelor a. balanta analitica


2.determinarea masei b. balonul cotat
3. masurarea volumelor de lichide c. cântarul electronic
4. determinarea temperaturii d. pipete
5. determinarea concentrației alcoolice e. areometre
f. termometre
I.3 (14 puncte)Notaţi litera A, dacă enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
1. A – F Biuretele cu clemă nu se utilizează pentru soluţii acide, reducătoare .
2. A – F Baloanele cotate sunt utilizate pentru distilarea unor amestecuri lichide..
3. A – F Operatorul participă la procesul de producție.
4. A – F Colectarea, depozitarea și transportul sunt incluse în circuitul deșeurilor .
5. A – F Carnea” marmorată” este carnea fezandată.
6. A – F Legea lui Arhimede :densitatea unui corp este egala cu cea a volumului de apa dislocuit.
7. A – F Peștele este cel mai bogat aliment în iod.
PARTEA a II-a ( 60 de puncte)
II.1.(6 puncte) Completaţii spaţiile libere cu cuvintele corespunzătoare astfel încât, fraza să aibe sens :
Operatia prin care se determina masa se numeste …..(1)….. si se efectueaza cu …..(2)…….. . Densitatea
unui corp numita si masa …..(3)….. este definite ca raportul dintre masa si…..(4).. 10,5 ml =..(5 ) l; 2,5
dm3 = …(6)l;
II.2(54 puncte) Realizați un eseu cu tema”Bolile profesionale”, cu structura:
a.clasificarea bolilor profesionale; b.precizarea a patru cauze ale producerii bolilor profesionale;
c. indicarea a două măsuri organizatorice pentru prevenirea bolilor profesionale;
Clasa a X-a
d.descrierea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.

BAREM DE CORECTARE 1

PARTEA I (30 de puncte)


I.1 (6puncte)
1 2 3 4 5 6
b c,d c d c a,b

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, seacordă 0
puncte;
I.2 (10 puncte)
1- e; 2-a,c; 3-b,d; 4-f; 5-e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, seacordă 0
puncte;
I.3 (14 puncte)
1 2 3 4 5 6 7
A A A F F F A

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, seacordă 0
puncte;

PARTEA a II-a ( 60 de puncte)


II.1.(6p)
1. cântîrire; 2. balanța tehnică si analitică; 3. obţinerea; 4. produs; 5.prelucrarea; 6. materiilor prime
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0
puncte;
II.2(54 puncte)
a) Pentru denumirea corectă a tipurilor de accidentelor de muncă se acordă 15 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;
b) Precizarea a patru cauze ale producerii accidentelor; se acordă câte 3 puncte .Pentru fiecare
răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;
c. Pentru indicarea corectă a două măsuri organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă
se acordă 10 puncte.
d. Pentru descrierea modului de intervenție în cazul accidentării prin electrocutare se acordă 17
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;

Clasa a X-a
BAREM DE CORECTARE 2

PARTEA I (30 de puncte)


I.1 (6puncte)
1 2 3 4 5 6
a a,d b d d b,c

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, seacordă 0
puncte;
I.2 (10 puncte)
1- e; 2-c; 3-d; 4-b; 5-a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, seacordă 0
puncte;
I.3 (14 puncte)
1 2 3 4 5 6 7
A F A A F A A

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, seacordă 0
puncte;

PARTEA a II-a ( 60 de puncte)


II.1.(6p)
1. operar; 2. succesive; 3. specifică; 4. volum; 5. 0,010l ; 6. 25000l (1m3=100l)
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0
puncte;
II.2(54 puncte)
a) Pentru denumirea corectă a bolilor profesionale se acordă 15 puncte. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;
b) Precizarea a patru cauze ale producerii bolilor profesionale; se acordă câte 3 puncte .Pentru
fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;
c. Pentru indicarea corectă a două măsuri organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă
se acordă 10 puncte.
d. Pentru descrierea măsurilor de prevenire a bolilor profesionale se acordă 17 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;

Clasa a X-a
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2018-2019
REZULTATE
1. NIVEL LICEAL

NR. DE
NR. TOTAL NOTE
NR. DE ELEVI
CLASA DISCIPLINA/ MODULUL ELEVI CARE AU
ÎNSCRIŞI SUSŢINUT SUB
5-6.99 7-8.99 9-10
TESTUL 5
MODULUL I SECURITATEA ȘI
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI ÎN I.A. 24 24
IX-G MODULUL II :OPERAȚII DE
BAZĂ ÎN LABORATOR ÎN I.A.
MODULUL III : MATERII
PRIME ŞI MATERIALE ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

2.Analiză SWOT a testelor iniţiale

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Majoritatea au ştiut la ce disciplină şi în ce clasă din - Sunt elevi care nu au un scris corect şi cursiv,
învăţământul gmnazial şi-au format competenţe privind nu se pot ţine după dictare
materii prime şi materiale utilizate în diferite industrii -Unii elevi nu au recunoscut toate speciile de
prelucrătoare animale motivând că nu le-au văzut în realitate
-Cei mai mulţi au reuşit să definească un proces tehnologic -Sunt elevi care nu ştiu de unde provin materiile
-Au recunoscut speciile de animale şi au precizat materiile prime din industria alimentară
prime de origine animală care se obţin de la acestea -Sunt elevi care au deficienţă de concentrare şi
-Au enumerat produse finite obţinute din prelucrarea organizare din acest motiv se adaptează mai
materiilor prime de origine animală greu în colectivitate
-Pentru majoritatea există interes privind aceste două -Sunt elevi prea timizi care se interiorizează şi
module nu comunică
3. Modalităţi concrete de remediere

- deoarece nu există manuale de specialitate, profesorul este implicat în elaborarea acestora; lecţiile
trebuie să fie scurte , concise şi clare pe înţelesul elevilor
- se vor utiliza fişe de documentare şi de lucru individualizate în funcţie de capacitatea intelectuală a
elevilor şi a stilurilor de învăţare a acestora
- se vor implica elevii în activitate de grup restrâns şi apoi, mai larg pentru a le da posibilitatea de
integrare şi comunicare cu grupul, de a le crea responsabilităţi şi de a le forma spiritul de cooperare şi
întrajutorare.
- Se vor utiliza metode didactice moderne , centrate pe elev
- Se vor utiliza resurse materiale corespunzătoare şi atractive
- Se vor utiliza instrumente de evaluare corespunzătoare punerii în valoare a capacităţii elevului şi a
competenţelor formate
- Elevii vor fi atraşi în activităţi şcolare şi extraşcolare creative şi stimulatoare a gândirii

Clasa a X-a
Clasa a X-a