Sunteți pe pagina 1din 47

Tendințe și

perspective în
materie de prețuri
de transfer
Teodora Alecu
Director, PhD.
Transfer Pricing Services
KPMG in Romania
Nr. Tel: +40740104391
talecu@kpmg.com

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1

Document Classification: KPMG Confidential


De mulți ani, prețurile de transfer erau o zonă cunoscută doar unui număr limitat de
practicieni. Percepută ca artă, știință sau chiar magie, prețurile de transfer continuă să fie
o sursă importantă de controversă între autoritățile fiscale din diferite jurisdicții și
companiile multinaționale.

O schimbare a taxelor internaționale a afectat globul în ultimul an, iar pentru consultanții
fiscali din Europa prețurile de transfer au devenit mai greu de analizat. De la cerințele mai
extinse privind transparența fiscală, prin politicile de stabilire a prețurilor de transfer mai
stricte, la o mai mare examinare a substanței comerciale, fiecare țară și fiecare societate
multinațională simte impactul.

În aceste condiții, nevoia de a respecta principiile prețurilor de transfer și de a documenta


caracterul strict al tranzacțiilor intragrup devine o necesitate, companiile multinaționale
care au nevoie să aloce resurse pentru a respecta principiile prețurilor de transfer într-un
mod mai eficient.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2

Document Classification: KPMG Confidential


© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3

Document Classification: KPMG Confidential


În contextul concentrării sporite asupra eroziunii bazei de impozitare și a schimbării
profitului și, în special, asupra prețurilor de transfer, autoritățile fiscale din România nu fac
excepție de la examinarea cu atenție a tranzacțiilor efectuate între entitățile aceluiași grup
de societăți, acordând o atenție egală atât la tranzacțiile interne, cât și la cele
transfrontaliere.

Astfel, prin OPANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru
întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi
procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer (care înlocuieşte OPANAF nr.
222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer) s-a instituit obligaţia întocmirii
anuale a dosarului preţurilor de transfer, peste anumite praguri de semnificaţie, pentru
marii contribuabili stabiliţi prin ordin al preşedintelui ANAF.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4

Document Classification: KPMG Confidential


Ce aduce anul 2017?

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5

Document Classification: KPMG Confidential


Praguri de semnificație Contribuabili Termen

EUR 350,000 (fără TVA) A.


Contribuabili
• pentru achiziția / vânzarea de bunuri tangibile
sau intangibile mari

EUR 250,000 (fără TVA) (Dosarul


10 zile
prețurilor de
• pentru prestarea de servicii;
transfer să
EUR 200,000 (fără TVA) fie gata până
la 25
• pentru dobânzi înregistrate din serviciile
financiare; martie**)

EUR 100,000 (fără TVA) B. 30 - 60 zile cu


• pentru achiziția / vânzarea de bunuri Contribuabili
tangibile sau intangibile
posibilitatea
mari și de a prelungii
EUR 50,000 (fără TVA) C. 30 de zile *
• pentru prestarea de servicii; Contribuabili
EUR 50,000 (fără TVA) mici și
• pentru dobânzi înregistrate din serviciile mijlocii
financiare;

*) data depunerii declarației privind impozitul pe profit (D101) - de obicei 25 martie pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6

Document Classification: KPMG Confidential


Nerespectarea cerințelor privind documentația prețurilor de transfer se pedepsește cu
amendă care în prezent se situează între:
- 12.000 RON și 14.000 RON pentru contribuabilii mijlocii și mari;
- 2.000 RON și 3.500 RON pentru alți contribuabili.

Cel mai important însă, este faptul că neprezentarea/prezentarea incompletă a dosarului


dă dreptul autorităților fiscale de a estima valoarea de piață a prețurilor de transfer utilizate
de contribuabil în cadrul tranzacțiilor intra-grup: inspectorul va alege trei tranzacții
similare și va face media aritmetică, fără a ține cont de particularitățile tranzacției analizate
sau de profilul funcțional și de risc al companiei.
Această estimare ”forțată” poate duce la ajustarea puternică a prețurilor de transfer
practicate de către societățile afiliate și, implicit, la plata unor impozite suplimentare
semnificative. Mai mult, va fi o ajustare pe care contribuabilul nu o mai poate contesta,
nemaiavând posibilitatea să-și exercite acest drept.
De notat că cea mai mare ajustare de prețuri de transfer din România de până în prezent a
fost de aproximativ 30 milioane de euro, în timp ce ajustările de milioane de euro nu mai
sunt deloc ceva neobișnuit.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7

Document Classification: KPMG Confidential


Acțiunea BEPS 13 - Documentația
prețurilor de transfer

Documentația prețurilor de transfer, incluzând:

▪ Raportul Master File;


▪ Raportul Local File;
▪ Raportul țară cu țară.

Dosar de
prețuri de Raportarea
Master File transfer local țară-cu-țară
(“Local File”)

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8

Document Classification: KPMG Confidential


Informații despre grup Informații despre societate

• Structura organizatorică, legală și operațională a grupului, • Prezentarea detaliată a tranzacțiilor cu persoanele afiliate,
inclusiv participațiile, sediul central al tuturor societăților inclusiv modul de tranzacționare și modul de facturare;
din cadrul grupului, istoricul și datele financiare referitoare • Prezentarea unei analize comparative care să includă detalii
la acesta; despre caracteristicile bunurilor și serviciilor, analiza
• Descrierea generală a activității grupului, strategia de funcțională, termenii contractuali, circumstanțele economice,
afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri față de strategii de afaceri specifice, informații cu privire la tranzacții
anul fiscal precedent; comparabile externe sau interne, ipotezele critice care au dus la
aplicarea metodologiei de stabilire a prețurilor de transfer și
• Descrierea și implementarea aplicării metodologiei motivele alegerii unei analize anuale sau multianuale.
prețurilor de transfer în cadrul grupului, dacă este cazul;
• Metodologia de stabilire a prețurilor de transfer aplicată în
• Prezentarea generală a tranzacțiilor între persoanele afiliate tranzacțiile intra-grup;
din Uniunea Europeană, inclusiv detalii despre modul de
• O descriere a activității de cercetare și dezvoltare a
tranzacționare și modul de facturare;
contribuabilului;
• Descrierea generală a funcțiilor și riscurilor asumate de
• O descriere generală a metodologiei de stabilire a prețurilor de
persoanele afiliate, inclusiv schimbările din strategia
transfer în raport cu serviciile de finanțare intra-grup, inclusiv
intervenite față de anul precedent; informații cu privire la acordurile de finanțare și creditorii
• Prezentarea deținătorilor de active necorporale, din cadrul independenți.
grupului (patent, nume, know-how, etc.) și redevențele • Acordurile încheiate de contribuabil în raport cu contribuțiile de
plătite sau primite; costuri;
• Prezentarea acordurilor de preț în avans încheiate de către • Cheile de alocare ale costurilor de alocare, evidențiindu-se
contribuabil sau de către alte societăți din cadrul grupului, serviciile intra-grup care aduc valoare activității
în legătură cu acesta, cu excepția celor emise de Agenția contribuabilului;
Națională de Administrare Fiscală;
• Principalele piețe în care tranzacțiile intra-grup sunt efectuate;
• O descriere a restructurărilor de afaceri ce au avut loc la
nivel de grup în perioada analizată; • Restructurările de afaceri care au avut loc în perioada analizată,
dacă este cazul;
• Descrierea generală a metodologiei de stabilire a prețurilor
de transfer în raport cu serviciile financiare efectuate la • Prezentarea persoanelor afiliate și a sediilor permanente ale
nivel de grup; acestora implicate în aceste tranzacții sau înțelegeri;

• O descriere a activității de cercetare și dezvoltare • Descrierea metodei de calcul al prețurilor de transfer și


desfășurată de grup. argumentarea criteriilor de selecție ale acestora;
• Descrierea altor condiții considerate ca fiind relevante pentru
contribuabil

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9

Document Classification: KPMG Confidential


Cerinte suplimentare de
documentare
Informații suplimentare referitoare la grup
Toate societatile din grup si sediile
Metodologiei de stabilire a prețurilor de transfer
permanente

Activității de cercetare și dezvoltare desfășurată de


Restructurarile grupului – transferuri de linie
grup
de afaceri
Proprietatea intelectuala Valoarea economica

Informații suplimentare referitoare la contribuabil


Principalele piețe în care tranzacțiile intra-grup Acordurile încheiate de contribuabil în raport cu
sunt efectuate contribuțiile de costuri
Restructurările de afaceri Cheile de alocare ale costurilor, evidențiindu-se
serviciile intra-grup care aduc valoare activității
Motivele alegerii unei analize anuale/multianuale contribuabilului

Ipotezele critice  metodologia Restructurari

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10

Document Classification: KPMG Confidential


Metode de analiză a prețurilor de transfer în
plus față de reglementări
Industria farmaceutica
Metoda preferata: Cost plus/ TNMM

Sectorul asigurărilor
Metoda preferata: CUP

Sectorul energetic
Metoda CUP, suplimentata cu Metoda
Cost Plus/ TNMM

 Nu exista o metoda standard aplicabila pentru tranzactiile cu pret reglementat.


 Metode specifice, selectate in functie de :
❖ Caracteristicile tranzactiilor;
❖ Disponibilitatea informatiilor in sectorul respectiv;
❖ Caracteristicile pietei.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11

Document Classification: KPMG Confidential


Scopul analizei funcționale
Colectarea și organizarea faptelor/datelor necesare analizei lanțului valoric intra-grup, tranzacțiilor
transfrontaliere și a prețurilor

Identificarea nivelului adecvat de profitabilitate pe care societățile afiliate ar trebui să îl obțină din
tranzacțiile intra-grup analizate

Identificarea efectelor pe care le au funcțiile, riscurile și activele asupra profitabilității

Determinarea caracterizării economice a entităților în relațiile transfrontaliere

Determinarea celei mai adecvate metode de prețuri de transfer

Identificarea tranzacțiilor comparabile independente, care implică una din societățile afiliate (CUP intern)

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 12

Document Classification: KPMG Confidential


Principalele modele în
producție
• Deține în totalitate materiile
• Nu deține materii prime/ • Deține materiile prime, produsele
prime/ componentele/ produsele
componente/ produse (semi) finite finite
(semi) finite utilizate în producție
• Comanda de achiziție primită de la • Comanda de achiziție și factura
• Comanda de achiziție este în numele
client este în numele principalului (către client) este în numele
producătorului
• Contul de profit și pierdere conține producătorului
• Suportă riscurile aferente produselor
onorariul pentru producție/ costul cu • Suportă toate riscurile
(riscul de calitate);
forța de muncă, costuri de tip • Contul de profit și pierdere
• Contul de profit și pierdere include
overhead (costuri necesare derulării vânzările (către Principal) și COGS
include toate costurile
Profit așteptat

activității societății)

Producător cu funcții și
riscuri depline
Producător cu funcții și
riscuri limitate

Producător în regim
toll/lohn

Gradul de funcții,
riscuri și active

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13

Document Classification: KPMG Confidential


Principalele modele în
distribuție
• Contracte în nume propriu și
• Contracte în nume propriu, dar își suportă toate riscurile asociate
• Comisionarul încheie contracte de
asumă anumite riscuri (inclusiv riscul de inventar, riscul
vânzare în nume propriu, dar în
• Preturile, gama de produse si de neplată)
beneficiul societății afiliate
strategia de marketing sunt •
• Agentul nu încheie contracte în Un anumit grad de libertate în
stabilite de societatea afiliata; setarea prețurilor, discount-urilor
nume propriu, dar solicită vânzări
• Riscul de inventar este deținut de și termenilor de livrare, precum și
pentru societatea afiliată
societatea afiliată, având în
• Operează în cadrul unor parametri în selectarea gamei de produse -
vedere că inventarul este deținut
strict definiți de către societatea strategia de marketing este
de societatea afiliată până în realizată de societatea afiliată
afiliată (prețuri, gama de produse,
momentul vânzării. Riscul de • Selectează clienții și menține
Profit așteptat

strategia de marketing)
neplată este asumat tot de relația cu aceștia;
• Nu deține inventar, iar contul de
aceasta. • Contul de profit și pierdere
profit și pierdere arată comisionul
• Contul de profit și pierdere include toate
primit
include vânzările și COGS cheltuielile/veniturile

Distribuitor cu funcții și
riscuri depline
Distribuitor cu funcții și
riscuri limitate
Agent / comisionar

Gradul de funcții,
riscuri și active

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 14

Document Classification: KPMG Confidential


Activitatea de producție și
vânzare de mobilier
În perioada analizată societatea A din România a desfășurat activități de producție, în urma
căriea societatea a obținut diverse produse de tip mobilier. Aceste produse finite obținute
de societatea din România în urma procesului de producție au fost vândute către
societatea sa afiliată societatea B aflată tot în România (aproximativ 1/3 din producția
realizată) în vederea comercializării ulterioare pe piață către clienți independenți având
obiect de activitate de specialitate, precum și către societăți independente (aproximativ 2/3
din producția realizată).
În data de 2 noiembrie 2006, societatea A din România a încheiat un contract cadru cu
societatea afiliată B, în baza căruia au fost realizate vânzări de produse finite și mărfuri de
către societatea A către societatea afiliată B. Acest contract cadru a fost încheiat pe o
perioadă nedeterminată.
În baza acestui contract, A a realizat următoarele tipuri de vânzări de produse către
societatea sa afiliată B în perioada analizată:
• Mobilier tapițat și mobilier din pal (rezultat din activitatea de producție), precum și;
• Diverse mărfuri de tip home & deco, cum ar fi obiecte decorative, tablouri, flori
ornamentale, veselă, tacâmuri şi articole pentru bucătărie, etc. Aceste mărfuri au fost
anterior achiziționate de la alți furnizori independenți.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15

Document Classification: KPMG Confidential


Activitatea de producție și
vânzare de mobilier
Având în vedere cele de mai sus, societatea A a vândut produsele finite obținute în urma
procesului de producție, în baza comenzilor specifice plasate de societatea sa afiliată B în
sistemul intern informatic ERP, care conțin detalii cu privire la tipul produsului, cantitatea
aferentă, prețul acestora, precum și termenele și locațiile de livrare. Materiile prime
necesare procesului de producție au fost achiziționate de societatea A de la societăți
independente.
De asemenea, având în vedere faptul că societatea afiliată B nu deține spațiile necesare de
depozitare a produselor achiziționate, activitățile aferente de depozitare și logistică sunt
realizate de societatea A prin intermediul spațiilor sale de depozitare în suprafață de 20.000
mp. În funcție de necesitate, produsele vor fi livrate de A direct către magazinele lui B,
situate în România.
În ceea ce privește transportul bunurilor din depozitele A către magazinele B, acesta este
realizat în totalitate de societatea A.
Având în vedere cele de mai sus, în figura de mai jos este ilustrat fluxul vânzărilor de
produse finite realizat de A către societatea sa afiliată B în cursul perioadei 2017 – 2018,
după cum urmează:

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 16

Document Classification: KPMG Confidential


Activitatea de producție și
vânzare de mobilier
Fluxul tranzacției privind vânzările de produse (mobilier si articole home & deco) în
perioada 2017 – 2018

Societatea
(1) Plasare comandă B
(3) Distribuție Persoane
Societatea produse pe piață fizice
A (magazine)
(2) Livrare produse: Dedeman,
❖ Mobilier obținut Hornbach, Leroy
în urma Merlin etc.
procesului de
producție;
❖ Articole home
& deco
achiziționate
anterior de pe
piață.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 17

Document Classification: KPMG Confidential


Prețurile practicate de A în legătură cu produsele vândute către B sunt stabilite în funcție
de lista de prețuri anexată la contractul cadru încheiat de cele două entități afiliate.
Cu toate acestea, ca regulă generală, în ceea ce privește metodologia de stabilire a
prețurilor de vânzare practicat de entitatea afiliată A în cazul bunurilor vândute către B este
stabilit pe baza costurilor suportate de aceasta cu vânzarea bunurilor, la care este stabilită
o marjă de profit, după cum urmează:
În cazul produselor obținute de A în urma procesului de producție, prețul aferent este
stabilit pe baza costurilor de producție suportate de aceasta la care a fost aplicată o marjă
de profit;
În cazul mărfurilor (i.e. articole de tip home&deco), prețul aferent este stabilit pe baza
costurilor de achiziție cu aceste produse, la care este adăugată o marjă de profit.
Modalitatea de facturare
În ceea ce privește modalitate de facturare, entitatea afiliată A, în calitate de producător și
furnizor de bunuri a emis facturile aferente către B. Termenul de plată al acestora este de
30 de zile de la data emiterii facturilor. În cazul neachitării la scadență, A percepe penalități
de 0.5%/zi de întârziere.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 18

Document Classification: KPMG Confidential


Funcții, riscuri și active

Funcțiile îndeplinite de societatea A din România, respectiv societatea afiliată B din


România sunt:
• Funcția de transmitere a comenzilor pentru producție;
• Funcția de planificare a producției;
• Funcția de achiziție a materiilor prime necesare producției;
• Funcția de depozitare;
• Funcția de producție la comandă;
• Funcția de control al calității produselor finite;
• Funcţia de transport;
• Funcția de vânzare a produselor finite.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 19

Document Classification: KPMG Confidential


Riscurile îndeplinite de societatea A din România, respectiv societatea afiliată B din
România sunt:
• Riscul de depășire a termenelor de livrare;
• Riscul de livrare a unor produse neconforme;
• Riscul de piață;
• Riscul de neplată/neîncasare.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 20

Document Classification: KPMG Confidential


Căutarea în baza de date Amadeus
Primul pas în strategia de căutare a fost identificarea criteriilor de căutare utilizate ulterior
în baza de date Amadeus pentru a obţine un set preliminar de societăţi comparabile.
Criteriile de căutare utilizate includ:
• Cod de activitate;
• Criterii de independenţă;
• Criterii legate de starea activităţii;
• Criterii privind situațiile financiare;
• Criterii geografice.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 21

Document Classification: KPMG Confidential


Pentru scopul acestei analize, trebuie să calculăm anumiţi indicatori de profitabilitate.
Aceşti indicatori de profitabilitate sunt prezentaţi în detaliu în cele ce urmează.
În general, indicatorii financiari sunt de mai multe tipuri:
Indicatori tip rata de rentabilitate, care măsoară profitul ca procent din active (de exemplu:
rentabilitatea activelor calculată ca raport între profitul operaţional şi activele fixe folosite
în producţie);
Indicatori tip marjă de profit care măsoară profitul ca procent din alt indicator (cifra de
afaceri, costul cu mărfurile vândute, cheltuieli operaţionale).
Deși în cazul metodei cost plus, cel mai folosit indicator este marja brută (calculat ca fiind
raportul dintre profitul brut și costurile bunurilor/serviciilor vândute), având în vedere
faptul că pentru calcularea marjei brute pentru societățile potențial comparabile nu există
date suficiente vom realiza studiul de comparabilitate analizând nivelul operațional de
profitabilitate, calculând indicatorul NCP obținut de către societățile independente
comparabile.
Calculul indicatorilor financiari:
Profit operaţional Marja operaţională
NCP = =
Costul bunurilor vândute + costuri operaţionale 1 – Marja operaţională

Marja operaţională (OM) se calculează după următoarea formulă:


Profitul Operaţional
OM =
Venituri din vânzări
© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 22

Document Classification: KPMG Confidential


Entitatea din
România
Tranzacții desfășurate între cele două entități
• Servicii de management;
• Împrumut acordat de entitatea din Olanda;

Entitatea din
Olanda

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 23

Document Classification: KPMG Confidential


Servicii de management;
In perioada 2017 societatea din România a primit servicii de management de la societatea
din Olanda.
Etape:
1. Se analizează contractul (termeni contractuali, datele stipulate în contract etc.)
2. Metodologia de stabilire a prețului
Potrivit clauzelor contractuale, prețul aferent serviciilor de management primite de
societatea din România de la societatea afiliată din Olanda este stabilit pe baza costurilor
suportate de societatea afiliată, în calitate de prestator. Baza de cost determinat de
societatea afiliată în legătură cu serviciile de management prestate strict către societatea
din România a fost determinată pe baza costurilor totale înregistrate în cadrul centrului de
cost de către societatea afiliată din Olanda, mai puțin costurile aferente serviciilor prestate
exclusiv în beneficiul activității derulate de prestator (Olanda), mai puțin cotă-parte
aferentă serviciilor prestate altor societăți în cadrul unor contracte similare, precum și
costurile de tip shareholder.
De asemenea, conform politicii de prețuri de transfer în cazul prestărilor de servicii de
management la nivel de Grup, inclusiv către societatea din România , o marjă de 7% este
aplicată la baza de cost determinată.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 24

Document Classification: KPMG Confidential


Servicii de management
3. Funcții și riscuri

Funcțiile îndeplinite de societatea din România, respectiv societatea afiliată din Olanda
sunt:
• Funcția de asigurare a resurselor umane necesare prestării serviciilor;
• Funcția de asigurare a calității serviciilor;
• Funcția de consultanță și suport.

Riscurile aferente tranzacției în legătură cu serviciile de management primite de societatea


din România de la societatea afiliată din Olanda includ:
• Riscul de prestare a unor servicii de execuție neconforme;
• Riscul de neplată/neîncasare;
• Risc de schimb valutar;
• Riscul de piață.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 25

Document Classification: KPMG Confidential


Servicii de management
Analiza economică
În continuare, am procedat la compararea marjei de profit de 7% aplicată de societatea
afiliată din Olanda la costurile înregistrate de aceasta în legătură cu prestarea serviciilor
de management în beneficiul societății din România cu indicatorul NCP obținut de
societățile independente care desfășoară activități similare, în același domeniu și pe
aceeași piață.

Căutarea în baza de date Amadeus


Primul pas în strategia de căutare a fost identificarea criteriilor de căutare utilizate ulterior
în baza de date Amadeus pentru a obţine un set preliminar de societăţi comparabile.
Criteriile de căutare utilizate includ:
• Cod de activitate;
• Criterii de independenţă;
• Criterii legate de starea activităţii;
• Criterii privind situațiile financiare;
• Criterii geografice.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 26

Document Classification: KPMG Confidential


Vă rugăm să găsiți în tabelul de mai jos lista conținând cele 5 societăți
comparabile, precum și indicatorii de profitabilitate NCP înregistrați de
acestea.
Medie ponderată
Denumirea societății NCP 2016 NCP 2015 NCP 2014
2014-2016

Societatea A 5,50% 5,75% 8,91% 8,39%


Societatea B 6,60% 21,64% 20,25% 12,98%
Societatea C 7,63% 1,19% 4,71% 6,90%
Societatea D 33,60% 16,13% 7,92% 13,88%
Societatea E 5,22% 12,14% 0,99% 6,03%

Vă rugăm să găsiți mai jos intervalul intercuartilar pentru cele 5


societăți acceptate.
Medie ponderată
Descriere NCP 2016 NCP 2015 NCP 2014
2014-2016
Minim 5,22% 1,19% 0,99% 6,03%
Cuartila 1 5,50% 5,75% 4,71% 6,90%
Mediana 6,60% 12,14% 7,92% 8,39%
Cuartila 3 7,63% 16,13% 8,91% 12,98%
Maxim 33,60% 21,64% 20,25% 13,88%

Așa cum se poate observa din tabelul de mai sus, marja de profit de 7% aplicată de societatea afiliată
din Olanda la costurile înregistrate de aceasta în legătură cu serviciile de management prestate în
beneficiul societății din România se situează în intervalul intercuartilar obținut pentru indicatorii NCP
înregistrați de societăți independente care prestează servicii similare, în circumstanțe similare.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 27

Document Classification: KPMG Confidential


Împrumut acordat de
entitatea din Olanda;

Împrumut acordat: 1.200.000 Euro;


Maturitate: 1 an;
Rata dobânzii: 3%;
Data acordării: 1.01.2017;
Plata dobânzii se va efectua în tranșe
lunare egale.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 28

Document Classification: KPMG Confidential


Împrumut acordat de
entitatea din Olanda;
În conformitate cu liniile directoare stabilite de către OCDE în materie de prețuri de transfer, "o tranzacţie
necontrolată este comparabilă cu o tranzacţie controlată (adică, este o tranzacţie comparabilă
necontrolată) în sensul metodei CUP dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: 1. nici una din
diferenţele (dacă există) între tranzacţiile ce fac obiectul comparaţiei sau între companiile implicate în
aceste tranzacţii nu pot afecta substanţial preţul pe piaţa deschisă; sau 2. pot fi făcute ajustări cu un
grad suficient de acurateţe pentru a elimina efectele substanţiale ale acestor diferenţe."
Așadar, utilizarea metodei CUP implică un element de consistenţă în ceea ce priveşte tranzacţiile care fac
obiectul comparaţiei. Astfel, pentru a analiza dobânzile şi celelalte condiţii agreate la acordarea
împrumuturilor trebuie identificate împrumuturi comparabile acordate în condiţii similare.
Ţinând cont de specificitatea metodei CUP, pentru a avea un grad rezonabil de comparabilitate între două
împrumuturi analizate, împrumuturile de referinţă ar trebui să fie similare în termeni de:
• Natura şi obiectul împrumuturilor;
• Valoarea împrumutului;
• Perioada în care acestea sunt acordate;
• Maturitatea împrumuturilor;
• Moneda împrumuturilor şi riscul de schimb valutar;
• Garanţiile împrumuturilor;
• Orice alte condiţii speciale pe care împrumutătorul le oferă unui împrumutat.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 29

Document Classification: KPMG Confidential


Ratele medii lunare ale dobânzii aferente Interval intercuartilar al ratelor medii lunare ale
creditelor noi în Euro acordate pe termen scurt, dobânzii aferente creditelor noi în Euro
cu valori de peste 1 milion echivalentul Euro acordate pe termen scurt, cu valori de peste 1
milion echivalentul Euro
Nr. Indicator 2017 (%)
Perioadă (lună) 2017 (%)
crt.
Minim 4,85
1 Ianuarie 5,98 Cuartila 1 5,07
2 Februarie 6,67
Mediană 5,67
3 Martie 6,06
Cuartila 3 6,00
4 Aprilie 5,97
5 Mai 6,06 Maxim 6,67
6 Iunie 5,55
7 Iulie 4,85
8 August 5,66
9 Septembrie 5,02
10 Octombrie 4,93
11 Noiembrie 5,08
12 Decembrie 5,67
Medie 5,63

Societatea
Data acordării Maturitate Valoare împrumut (Euro) Rata dobânzii
afiliată
Societatea din
1.01.2017 1 an (termen scurt) 1.200.000 3%
Olanda
Așa cum se poate observa din cele prezentate mai sus, ratele de dobândă datorate
de societatea din România în legătură cu împrumuturile primite în Euro, pe termen
scurt, de la societatea sa afiliată din Olanda, ale căror valori au fost de peste 1 milion
Euro (și anume, 3%) au fost fie mai mici decât intervalul intercuartilar determinat
pentru ratele medii lunare de dobândă practicate de instituţiile de credit din România
pentru creditele noi acordate societăţilor nefinanciare în condiții similare celor supuse
analizei.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 30

Document Classification: KPMG Confidential


!
NUMAR DE INTRARE LA ANAF

Notificarea cel târziu în ultima zi din anul fiscal de raportare


al respectivului grup de întreprinderi
multinaționale, dar nu mai târziu de ultima zi de
depunere a declarației fiscale D101

Informatiile se coreleaza cu alte analize

In ce jurisdictie sunt resursele? Dar


profitul?

Nu se fac ajustari de TP automate

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 31

Document Classification: KPMG Confidential


Tratate bilaterale pentru
schimb de informatii
• Romania a negociat noi tratate bilaterale pentru

schimb de informatii

• Daca grupul are mama in SUA / Japonia si nu numeste

nicio societate raportoare pentru CbyC in EU, atunci firma

din Romania devine obligata sa fie mama surogat pentru

raportare

• Legislatia a fost introdusa in Romania ulterior datei de 25

Martie 2017, in timp ce Directiva EU era in vigoare si pentru 2016

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 32

Document Classification: KPMG Confidential


Raportarea Country-by-
Country (4)
CbCR a) Unitate operațională separată a unui grup
multinațional care este inclusă în situațiile
Entitate raportoare
financiare consolidate ale grupului sau
care ar fi inclusă dacă participațiile în
capitalurile proprii ale unității ar fi
tranzacționate la o bursă de valori publice.

Entitatea mamă finală


A Autoritate fiscală

b) Unitate operațională a unui grup


multinațional care este exclusă din situațiile
financiare consolidate ale grupului
exclusiv din motive de mărime sau de
importanță relativă.

c) Un sediu permanent al oricărei unități


operaționale separate a unui grup
multinațional, cu condiția ca unitatea
Entitatea constitutivă operațională în cauză să elaboreze o situație
financiară separată.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 33

Document Classification: KPMG Confidential


Raportarea Country-by-Country (5)
Ce informații vor fi incluse în raportarea Country-by-Country1:
Numele grupului de întreprinderi multinaționale:
Anul fiscal vizat:
Moneda utilizată:
Valoarea agregată a veniturilor Profituri Impozit pe
Impozit pe Imobilizări
(pierderi) venit/profit/
venit/profit/im corporale,
anterioare impozit
pozit specific Capitalul Număr altele decât
Jurisdicția impozitării specific Profitul
Persoana Persoana plătit (pe social de numerarul
fiscală Total veniturilor/pr acumulat – nedistribuit
neafiliată afiliată baza declarat salariați sau
ofiturilor/impo anul fiscal
contabilității echivalentele
zitul specific de
de casă) de numerar
raportare

(1) Conform Anexa 1 din ORDINUL Nr. 3049/2017 din 24 Octombrie 2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Raportul pentru fiecare țară în parte”,
publicat în Monitorul Oficial Nr. 894 din 14 Noiembrie 2017

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 34

Document Classification: KPMG Confidential


Raportarea Country-by-Country (6)
Ce informații vor fi incluse în raportarea Country-by-Country:
Numele grupului de întreprinderi multinaționale:
Anul fiscal vizat:

Principala (principalele) activitate (activități) economică (economice)

Jurisdicția

Finanțarea internă a grupului


fiscală de

contracte de achiziții publice

Vânzări, comercializare sau

Servicii financiare periodice

Deținere de acțiuni sau alte


Deținere sau gestionare de
Entități

Servicii administrative, de
organizare sau

Achiziții sau atribuire de

Prestare servicii – către


Cercetare și dezvoltare

proprietate intelectuală
constitutive de constituire,

gestiune sau de sprijin

instrumente de capital
Fabricație și producție
Jurisdicția
rezidente în dacă este
fiscală

persoane neafiliate
jurisdicția diferită de
fiscală jurisdicția
fiscală de
rezidență

distribuție

Asigurări

Inactiv

Altele1
1.
2.
3.
1.
2.
3.

(1) Vă rugăm să precizați natura activității entității constitutive la rubrica “Informații suplimentare”.
(2) Conform Anexa 1 din ORDINUL Nr. 3049/2017 din 24 Octombrie 2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Raportul pentru fiecare
țară în parte”, publicat în Monitorul Oficial Nr. 894 din 14 Noiembrie 2017

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 35

Document Classification: KPMG Confidential


Masuri fiscale internationale
intr-o economie digitala
• S-au introdus si in Codul Fiscal in dec 2017
Reguli • Vizeaza evitarea dublei neimpozitari prin prezenta
CFC economica in mai multe jurisdictii

Sediul • Evitarea artificiala a sediului permanent


• Modificarea OECD Model Tax
permanent Convention, art 5(4)

Preturi de • Alocare
profituri
transfer impozabile

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 36

Document Classification: KPMG Confidential


Dubla impozitare conduce la
APA multilaterale si la MAP-
uri Comisia Europeana a
investit APA unilateral

Autoritatile prefera APA


bilateral
Proceduri amiabile initiate
dupa ajustari unilaterale de
TP
Controalele multilaterale se
intensifica

Instanta din India: MAP-ul


are efect de APA

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 37

Document Classification: KPMG Confidential


Procedură amiabilă (MAP) -
Statistică

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 38

Document Classification: KPMG Confidential


Legislația privind prețurile de
transfer în România: Acordul de preț
în avans (APA)
Acordul de preț în avans
Acord între autoritățile fiscale și contribuabil privind metodologia de stabilirea a
prețurilor de transfer pentru una sau mai multe tranzacții intra-grup.
Contribuabilul nu mai trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer pentru
tranzacția/tranzacțiile care fac obiectul APA, pe perioada în care APA este
valabilă, având acordul autorităților fiscale pentru prețul practicat în cadrul
tranzacției/tranzacțiilor.
Procesul de obținere APA
Depunerea Analiza
unei cereri, documentației
depunerea de către ANAF, Emiterea APA
documentație întrebări
întâlniri suplimentare,
preliminare clarificări

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 39

Document Classification: KPMG Confidential


Legislația privind prețurile de
transfer în România: Acordul de preț
în avans (APA)
Emitere Modificare APA unilateral:
APA APA 12 luni

Mari Mari APA bilateral:


Termene
contribuabili contribuabili 18 luni
20.000 Euro 15.000 Euro
Termen maxim
de valabilitate:
Restul Restul 5 ani
10.000 Euro 6.000 Euro

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 40

Document Classification: KPMG Confidential


Procedura de emitere și modificare a acordului
de preț în avans (APA)
Noul Ordin nr. 3735/2015 aduce o serie de modificări și noutăți printre
care se numără și următoarele:

 Clarificări benefice cu privire la situațiile în care poate fi respinsă cererea de emitere


și/sau modificare a acordului de preț în avans:
➢ ”contribuabilul/plătitorul care solicită emiterea acordului nu a transmis
clarificările/documentele solicitate de către organul fiscal competent cu privire la
cererea şi/sau documentele depuse, în termenul prevăzut de lege, sau nu a
completat documentaţia potrivit prevederilor legale”

 Posibilitatea contribuabilului/plătitorului de a-și exprima punctul de vedere în cazul


respingerii cererii de emitere a acordului de preț în avans.

 Cerințe suplimentare în cazul aplicațiilor pentru acorduri de preț în avans – în linie cu


cerințele acțiunii nr. 13 din cadrul BEPS:
➢ descrierea generală a activității de cercetare-dezvoltare;
➢ prezentarea unor eventuale acorduri ce vizează aranjamente de contribuții la cost;
➢ descrierea eventualelor restructurări ale afacerilor contribuabilului.

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 41

Document Classification: KPMG Confidential


Studii de
caz
Acțiunea BEPS 7 - Sedii
permanente Birou de achiziții
• Determină tipului și calitatea
produselor conform standardelor
R Co R Co;
(Țara S) • Încheie contracte (spot/forward).

R Co Achiziție bunuri/produse Producător


(Țara R) (Țara S)

Distribuitor 1 Distribuitor 2 Distribuitor 3

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 43

Document Classification: KPMG Confidential


Acțiunea BEPS 7 - Sedii
permanente X Co
Rezident Țara X
• Stocuri,
• bunuri/produse

Contract de
Venituri nete comisionare

Vânzare de
bunuri/produse
Y Co Clienți
Rezident Țara Y Țara Y
Comision

Venituri din
vânzări

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 44

Document Classification: KPMG Confidential


Răspundeți la întrebările de mai jos pentru
fiecare caz în parte.

Societatea A Cine este beneficiarul?


(Cipru) Unde trebuie plătit impozitul pe profit pentru
fiecare tranzacție în parte?

Cazuri:
1. Vânzare de muzică pe internet;
2. Prestare de servicii de marketing;
3. Prestare de servicii tip “remote”.
România

Vânzări în România
online din Cipru

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 45

Document Classification: KPMG Confidential


Societatea Z Prestare de servicii de Societatea X
dezvoltare software
(România) (Franța)
pentru beneficiul
societății X din Franța
Subcontractare

Societatea Y
(Luxembourg)

Societatea din România este afiliată societății Y din Luxembourg. Societatea Y a încheiat un
contract de prestări servicii de dezvoltare software în cadrul unui proiect cu Societatea X din
Franța, societate independentă. La începutul lucrărilor, societatea Y subcontractează societatea
din România pentru a presta aceste servicii (parțial / total) direct către societatea din Franța.
Dacă acest proiect ar fi în cadrul NATO?

Unde se creează valoarea?


Cât profit ar trebui să obțină societatea din România?

© 2017 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 46

Document Classification: KPMG Confidential


Întrebări și răspunsuri