Sunteți pe pagina 1din 14

ANUL I - SEMESTRUL I (2018 - 2019)

INGINERIE CIVILA ING. SI PROT.MEDIULUI IN AGRICULTURA

ORA
ZIUA
7101 7104
a b a b
8-9
CHIMIE ANORGANICA -curs- CH 6C s.l. Iulian Rusu
9-10
10-11
PSIHOLOGIA MEDIULUI –curs- .CH 6C conf. C. Ioan
11-12
12-13
LUNI

13-14
FIZICA 1 -curs- amf.HPM1 prof. Radinschi PSIHOLOGIA MEDIULUI –s- CH6C
14-15
TOPOGRAFIE - curs - HPM1 s.l.Sandulache LB.ENGLEZA (cf.Mantu) H4 (ACH-P)
15-16
16-17
17-18
LB. FRANCEZA Chimie et 5 sala CRU conf. D. Popa
18-19
LB. FRANCEZA Chimie et 5 sala CRU conf. D. Popa
19-20
8-9
9-10
ANALIZA MATEMATICA 1 -curs- prof. Bejan amf.A2 CHIMIE ANORGANICA - s.l.Rusu-lab- 311
10-11
11-12
PROGRAMAREA CALCULATOARELOR - curs – H1 s.l Cucos
ANALIZA MATEMATICA prof. Bejan
12-13 TOPO -l- H1 - sem – CH IV
MARTI

13-14 s.l.Sandulache
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
Lb. Germana – sem- HPM3 prof Lucia Tudor
8-9 ANALIZA MATEMATICA 1 SPORT – sem- baieti- Abalasei C.
9-10 LCH -sem- prof. Bejan SPORT – sem- fete- Abalasei C.
10-11
ALGEBRA LINIARA SI GEOMETRIE 1 - sem - H2 Lector Nistor INFORM. APLICATA 1-lucr- Retea HPM et.2 S.l.Telisca
11-12
MIERCURI

12-13 PROG. CALC. 1 -l- s.l.Mitroi R.


INFORM.1-lucr- Retea HPM et.2 S.l.Telisca
13-14 Retea ACH
14-15
15-16
16-17
17-18 s.l. Rusu H2 -sem- MECANICA1
18-19
19-20
MECANICA1 curs- s.l. Rusu L. Alim

8-9
ECOLOGIE -curs- HPM 2 s.l. Agafitei
9-10
10-11
11-12
ALGEBRA LINIARA SI GEOMETRIE 1 - curs - amf.A1 Lector Nistor ECOLOGIE s.l. lucr. Agafitei HPM4
12-13 PROG. CALC. 1 -l- s.l. Mitroi R.
INFORMATICA APLICATA 1–curs- s.l. Telisca HPM0
13-14 Retea ACH
JOI

14-15
LB.ENGLEZA (cf.Mantu) H4 (ACH-P)
15-16
16-17
17-18
FIZICA -curs-
18-19
HPM0 M. Cazacu
19-20
8-9 Sport – sem- baieti- Abalasei C.
9-10 Sport – sem- fete- Abalasei C.
ANALIZA MATEMATICA - curs – prof Bejan CH IV
10-11
11-12 Curs - A2 ECONOMIE -Conf. Filipeanu
VINERI

12-13 FIZICA Lab. Fizica -l- as.Coman


13-14
14-15
15-16 FIZICA – lucr-Lab. Fizica Asist. Cazacu
16-17
17-18
PSIHOLOGIA EDUCATIEI curs, CH8C, lect. Tufeanu Magda
18-19
18-20
PSIHOLOGIA EDUCATIEI seminar, CH8C, lect. Tufeanu Magda
ANUL II - SEMESTRUL I (2018 - 2019)
INGINERIE CIVILA ING. SI PROT. MEDIULUI IN AGRICULTURA

ORA
ZIUA 7201 7204
a b a b
8-9 SPORT - baieti- prof.Abalasei
9-10 SPORT -fete- prof.Abalasei
10-11 CULTURA SI CIVILIZATIE EUROPEANA
11-12 -curs- HPM0 Asandului (Sapt.1-7)
12-13 CURS.GEN. CONSTR.
LUNI

13-14 -lucr- A2 conf. Patraș MICROBIOLOGIE -lab-Hala


14-15 SPORT - baieti- prof.Abalasei Conf. Diaconu
15-16 -fete- prof.Abalasei SPORT CHIMIA MEDIULU –l-
16-17 Conf. C. Zaharia (sapt. 6-12)-Lab- L207
17-18
18-19
19-20
LB. GERMANA – sem- HPM3 prof. Lucia Tudor
8-9
REZISTENTA MATERIALELOR 1 -curs- s.l.Pastia HPM0 Sala L212 –lab- As.Herghelegiu - BIOCHIMIE (orele 8-12)
9-10
10-11 R.M.1 -sem- s.l.Pastia HPM0
(orele 8-12) ȘTIINȚA MATERIALELOR L132 –lab- s.l A. Buburuzan
11-12 HPM0 Sl.Pastia –lucr-R.M.1
12-13
INFOGRAFICA –curs- (sapt. 1-7) s.l.Datcu corpR –sala R3.1-
MARTI

13-14
14-15 INFOGRAFICA –lucr-
HIDRAULICA -curs- amf. HPM1 s.l. Boboc
15-16 sl Datcu corp R-sala R3.1 (fac. Constructii)
16-17 INFOGRAFICA –lucr-
17-18 sl Datcu corp R-sala R3.1 (fac. Constructii)
18-19
19-20

8-9 MATERIALE CONSTRUCȚII -curs- amf. A1 -s.l. Diana Plian CHIMIA MEDIULUI -curs- CH IV Conf. C. Zaharia
9-10
10-11 CHIMIE ANALITICA SI ANALIZA INSTRUMENTALA
11-12
STATICĂ 1 -curs- s.l.Chițan amf.A1
-curs- CH IV s.l L. Tofan
MIERCURI

12-13 sem- sl.Chitan


BIOCHIMIE -curs- CH IV conf. I. Carlescu
13-14 LCH STATICA 1
14-15
15-16
LB. FRANCEZA Chimie et 5 sala CRU conf. D. Popa / LB.ENGLEZA (cf.Mantu) H4 (ACH-P) LB. FRANCEZA Chimie et 5 sala CRU conf. D. Popa / LB.ENGLEZA (cf.Mantu) H4 (ACH-P)
16-17 HIDRAULICA
17-18 -l- Lhidraulica 1 s.l.Toma
18-19
19-20

8-9 HIDRAULICA1
9-10 -l- Lhidraulica - s.l.Boboc
10-11
HIDRAULICA 1 -curs- HPM3-conf Marcoie
11-12
12-13 MATER.CONSTRUCTII CHIMIE ANALITICĂ
13-14 –l- Lb.Materiale (Fac.Constructii-Parter) s.l. Diana Plian -- Lab. 457 as. G. Nacu
JOI

14-15 HIDRAULICA 1 -lab- LHidr. As. Boboc


15-16 -lab- LHidr. As. Boboc HIDRAULICA 1
16-17
CURS GENERAL DE CONSTRUCTII - curs- A2 conf.Patraș
17-18
18-19
19-20

8-9
ELEM. BIOLOGIE SI MICROBIOLOGIE -curs- HPM 0 s.l. M. Diaconu
9-10
10-11
ȘTIINTA MATERIALELOR -curs- CH 4C Conf. C. Catrinescu
VINERI

11-12
12-13
13-14
16-17
17-18
PEDAGOGIE 2 –seminar-CH8C Lector Jitaru Oana
18-19
19-20
PEDAGOGIE 2 –curs-CH8C Lector Jitaru Oana
ANUL III SEMESTRUL I (2018 - 2019)
ACH IFDR ING. SI PROT.MEDIULUI IN AGRICULTURA
ORA
7301 7302 7305
8-9
9-10
10-11 HIDROLOGIE SI HIDROGEOLOGIE 1
PROGRAMARE ASISTATA DE CALCULATOR -curs- HPM1 s.l. Telisca
11-12 – curs- amf.A2 prof. Giurma
12-13 HIDROLOGIE –l-
MAS.HID.-lucr- s.l.Toma L MHSP PROGRAMARE ASIST DE CALC. –l- LHGRA s.l. Telisca
LUNI

13-14 Retea ACH et.1 as.Vorovei


14-15 HIDROLOGIE –l- l- HPM0 s.l..Boboc V. MASINI TERASIERE
15-16 L-HGRA as. Vorovei MAS. CONSTRUCTII -lucr- HPM 0 s.l.. Boboc V.
16-17 MAS. CONSTRUCTII -l s.l. Boboc V. HPM3 MAS.HID.-lucr- s.l.Toma L. MHSP
17-18
18-19
19-20
MAS.HID.-lucr- s.l.Toma L. MHSP

8-9
9-10
10-11
11-12
ECOSISTEME AGRICOLE ŞI SILVICE –curs- HPM1 Conf. Chiriac
12-13 GEOTEHNICA s.l. Bejan – GIS-lucr-
MAS.HID.-lucr- s.l.Toma L. MHSP
MARTI

13-14 lucr--Lab.LF3 Retea et. 1 HPM prof.Biali


14-15 ELEM. T. ELASTICITATII – lucr--Lab.LF3
15-16 -curs- H1 s.l.Pastia GEOTEHNICA S.l. Bejan
16-17 T.ELASTICITATII s.l.Pastia - H1- lucr-
17-18 ECOSISTEME agricole şi silvice
18-19 -lucr- Conf. Chiriac LAgro
19-20
8-9 BETON 2
STIINTA SOLULUI 2 - curs- HPM1 prof. Statescu
9-10 Conf. Patraș L.Alim -proiect-
10-11 BETON 2 ECOSISTEME – l- Conf. Chiriac LAgro
11-12 Conf. Patraș L.Alim -proiect- –curs- HPM1 Conf. Chiriac ECOSISTEME AGRICOLE ŞI SILVICE
MIERCURI

12-13
13-14 LEGISLATIA MEDIULUI -curs- CH 6C conf Zaharia
14-15
15-16
16-17
17-18
BETON ARMAT 2 –curs- A1 conf. B.Patras
18-19 MASINI TERASIERE -curs- sl.Logigan HPM 0
19-20
8-9 STIINŢA SOL 2
9-10 MET.NUM.CALCUL C.H. PEDOLOGIE -l- Lped conf. Pavel
10-11 -curs- H1 conf. Boariu -curs- HPM1 prof.Statescu
11-12 PEDOLOGIE
G.I.S. -curs- HPM2 prof. Biali
MET.NUM CALCUL C.H.
12-13
-lucr- LHGRA as. Vorovei
-l-Lped conf. .Pavel GIS-lucr-
13-14 Retea et. 1 HPM prof.Biali
JOI

14-15 STIINTA SOL 2


15-16 -l- Lped conf. .Pavel
16-17
17-18
18-19
19-20 MASINI HIDRAULICE SI STATII DE POMPARE -curs- s.l.Toma amf. HPM1
8-9
9-10

10-11
GEOTEHNICA - curs-
VINERI

11-12 Amf. HPM 1 S.l. Teodoru


12-13
13-14
14-15
15-16
Instruire asistata de calculator – lector T. Stanciu-curs/sem CH 7c chimie
ANUL IV SEMESTRUL I (2018 - 2019)
ORA
AMENAJARI SI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI DEZVOLTARE RURALA ING. SI PROT.MEDIULUI IN AGRICULTURA
7401 7402 7405
8-9 EVALUAREA IMPACTULUI-sem- Lab. 106 Conf.Sluser
9-10 AMEN. HIDROENERG–curs- LCH conf.Boariu
10-11 –l- LCH conf.Boariu AMEN. HIDROENE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI -curs- CH IV Conf.Sluser
11-12
12-13 IRIGATII SI DRENAJE II
- curs- Sl Gabor HPM.2
LUNI

13-14
14-15 IRIGATI I SI DRENAJE II AMENAJ.SI CONSTR.HIDROT.
15-16 -pr- HPM2 sl Gabor -pr- A1 s.l.Cercel
16-17
TRATAREA APEI POTABILE SI INDUSTRIALE -curs- H1 conf.Vascu
17-18
18-19 TRATARE APA
19-20 -lucr- H1 conf.Vascu
8-9 AMENAJARI PISCICOLE -curs- LCH s.l. Anastasoaei
9-10 s.l. Anastasoaei-l-LCH AMENAJARI PISCICOLE AMENAJARI HIDROTEHNICE -curs- L. Alim s.l. Cercel
10-11 INST. CONSTRUCTII -curs- HPM. 2 - Sarbu GESTIUNEA RES.DE APA
11-12 INSTALATII IN CONSTRUCTII - lucr- lab. Debite Hala s.l. Sarbu s. l. Logigan- HPM 2-l- ALIM. CAN. 2 -lucr- H2 sl.Hraniciuc
12-13 - ALIMENTARI –CANALIZ. 2 GESTIUNEA RES.DE APA
MARTI

13-14 –l- L Alim sl.Cretu -lucr- A2 sl.Hraniciuc


14-15 GESTIUNEA RES.DE APA EPURAREA APELOR UZATE
15-16 -lucr- H2 sl.Hraniciuc - l– A2 s.l.Cretu
16-17
17-18
EPURAREA APELOR UZATE amf.A2 -curs- s.l. Cretu
18-19
19-20

8-9 INSTALATII IN CONSTRUCTII - lucr-


AMENAJARI HIDROAMELIORATIVE -curs- HPM2 s.l. Cercel
9-10 Lab Debite Hala Sarbu s.l.Hogas CADASTRU –lab foto
10-11
GESTIUNEA RESURSELOR DE APA -curs- prof.Giurma amf.A2
MIERCURI

11-12
12-13
13-14 REGULARIZARI DE RAURI -curs - amf.A2 sl.Hraniciuc
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

8-9 CONSTR.HIDROT.-COMPLEMENTE CADASTRU


9-10 -curs- A2 .lucr. Cercel -curs- Lab. Geodezie s.l.Hogas
10-11 SUPRAVEGHERE SI EXPLOATARE CH
11-12 - curs – s.l. Cercel L. Alim
12-13 SUPR. EXPL.H - l– s.l. Cercel L Alim REGULARIZARI DE RAURI AMENAJARI HIDROAMEL.
JOI

13-14 s.l.Hraniciuc LCH REGULARIZARI RAURI -l- LCH s.l..Hraniciuc -Pr- HPM 1 s.l. Boboc
14-15 ORGANIZARE SI MANAGEMENT I REGULARIZARI DE RAURI
15-16 Lucr. sL. Logigan HPM.2 -l- LCH s.l..Hraniciuc
16-17
17-18 ORGANIZARE SI MANAGEMENT 1 - curs- HPM.2 s.l.Logigan
18-19 ORGANIZARE SI MANAGEMENT I
19-20 Lucr. sL. Logigan HPM.2
8-9
9-10
ALIMENTARI CU APA SI CANALIZARI II amf.A2 -curs- s.l. Cretu
10-11 CONSTR.HIDROT.-COMPLEMENTE
11-12 - lucr- H2 s.l.Cercel
VINERI

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
Anul V Master semestrul I 2018 - 2019
INGINERIE HIDROTEHNICA M.S.H.H.H. ING. SI MANAGEMENTUL FACT.DE MEDIU EVALUARE SI DEZV. IMOB.
7501 7502 7503 7505
10-11 prof. Cotiusca prof. Cotiusca
11-12 PLATF.CAL-l Retea PLATF.CAL-l Retea
12-13 TEHNICI G.I.S.–curs- amf.HPM0 conf. Bofu
13-14
Luni

TEHNICI G.I.S -l- pr. Cotiusca Retea TEHNICI G.I.S conf Bofu -l- HIDRAULICA SP. CLIENT SERVICE –sem- CLIENT SERVICE
14-16
L.GIS –conf Bofu l l- PL.CALC Lab.Elearning -lucr- HPM4 s.l.Toma Conf.Luca sala HPM5 –sem- Conf.Luca HPM5
prof.Cotiusca Retea TEHNICI G.I.S TEHN. G.I.S conf. Bofu -l- MAN.MEDIU- l-HPM0
16-18
PLATF.CALC-l L.GIS –conf Bofu Lab.Elearning s.l.Anastatoaie
MAN.MEDIU- l- CLIENT SERVICE –curs-
18-20
Prof. Cotiusca PLATF. DE CALCUL IN HIDROTEHNICA -curs-A1 HPM1s.l.Anastatoaie Conf.Luca L CH

8-10
HIDROL.SPECIALA HIDROL.SPECIALA
10-12
-l-L-CH s.l.Cercel -l-Retea ACH prof. I. Giurma
HIDROL.SPECIALA HIDROL.SPECIALA
MARTI

12-14
-l-L-CH s.l.Cercel -l- LHGRA prof. I. Giurma
HIDROL.SPECIALA CERCET. ST. 1 MANAGEMENTUL MEDIULUI
14-16
-l-L-CH s.l.Cercel S.l. Toma D. -Curs - HPM2 prof.Biali
HIDRAULICA SP. HIDROL.SPECIALA HIDROL.SPECIALA MANAG. PR. SI AN. ECON.
16-18
-l-HPM4 s.l. Toma D -l- HGRA s.l.Cercel -l-Retea ACH prof. Giurma ‐C‐ A1 prof.Gavrilas/s.l.Boariu comun cu anii 2 IH MSHHH
HIDROLOGIE SPECIALA
18-20
-curs- Prof. I. Giurma A2

12-14 s.l. Toma –l- Retea et.1 HPM


Compl. met num.
Compl. met num. –l- s.l. Toma
MIERCURI

–l- MANAG. PR. SI AN.


CERCETARE STIINTIFICA 1 MET. NUMERICE -l- HPM5 Retea et. 2 HPM
14-16 Compl. met num. –l- s.l. ECON.-lucr prof.
Conf. N Marcoie s.l. Sarbu
Toma Retea et. 2 HPM Gavrilas/Boariu A1
–l- MANAG. PR. SI AN.
16-18 HIDRAULICA SPECIALA -curs- HPM0 conf. Marcoie Sala ACH EC.sala ACH
-l- s.l.Telisca LEGISLATIE Gavrilas/Boariu Retea
MET. NUMERICE COMPLEMENTE METODE NUMERICE-curs-HPM2-Conf Marcoie -curs LEGISLATIE -c- A1 s.l.Telisca
HIDRAULICA SP.
18-20 -l-Retea et.2 HPM Curs- HPM2 s.l. Toma
s.l. Sarbu
-lucr- HPM2 s.l.Toma PLATF. CALCUL IN HIDROTEHNICA -l- s.l. A1 Telisca LEGISLATIE
MET. NUMERICE PLATF. CALCUL –l- HPM3 s.l. –l- HPM3 s.l. Toma PLATF. MANAG. CALIT. -lucr- A1 pr
14-16 Toma
-l-HPM5 s.l. Sarbu CALCUL conf. Patras
METODE NUMERICE -curs- HPM5 PLATF. CALCUL –l- Retea et. 2 MAN.MEDIU- l-HPM3
JOI

16-18 HPM s.l. Toma


s.l. Sarbu .l.Anastatoaie
MANAG. CALIT. -curs- A2 conf Patras
CERCET. STIINTIFICA 1 MET. NUM.
18-20 MANAG. CALIT.
S.l. Boboc V. s.l. Sarbu-l-Retea et.2 HPM
 -lucr- A2 conf. Patras ..

HIDRAULICA SP.
8-10
-l- HPM2 s.l.Toma

CERCET. STIINTIFICA 1 HIDRAULICA SP.


10-12
S.l. Boboc V. -l- HPM2 s.l.Toma
VINERI

HIDRAULICA SP.
12-14
-l- HPM2 s.l.Toma
HIDRAULICA SP. STRATEGII – sem-
14-16
-lucr- HPM2 s.l.Toma Prof.Butnariu A2
STRATEGII – curs-
16-18
Prof.Butnariu amf.A2
STRATEGII -s- Butnariu
18-20
A2
Anul VI Master semestrul I 2018 - 2019
Modernizarea Sistemelor
ZIUA ORA INGINERIE HIDROTEHNICA Hidrotehnice, hidroameliorative INGINERIA SI MANAGEMENTUL FACTORILOR DE MEDIU EDI
si Hidroedilitare

7601 7602 7603 7605


12-14
MIRA‐lucr‐ H1 TEH. MODERNE PROT. SOL MANAG. PR.ŞI AN.ECON.
14-16 MIRA‐lucr‐ L.CH s.l Hraniciuc –l‐HPM3 prof. Biali l- Gavrilas l- L. alim Gavrilas l‐HPM3 prof.Biali
L. alim MANAG. PR.ŞI AN.ECON TEH. MOD. PR. SOL -
LUNI

MIRA ‐l‐ LHGRA MIRA‐lucr‐ L.HGRA MANAG. PR.ŞI AN.ECON.curs-A1 Gavrilas


16-18
s.l. Hraniciuc TEH. MODERNE PROT. SOL –c‐HPM2 prof. Biali
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APA Manag. Dezastre –l- Hraniciuc LHGRA
18-20
‐curs- amf.A2 prof.Giurma Manag. Dezastre –l-LHGRA Hraniciuc
8-10
10-12
SIG. STRUCT.HIDROT H2 –curs Conf.Vascu B.CERC. EXP.‐l‐ HPM3 s.l. A. Agafitei
12-14
Conf. Vasu -l- SIG. STRUCT.HIDROT
SIG.STR. HIDROT– MAN. PR. AN. ECON. conf. MAN. PR. AN. EC. B.CERC. EXP.‐l‐ HPM3 s.l. A. Agafitei
MARTI

14-16 l‐HPM5 cf.Vascu Boariu ‐l- Retea ‐lucr‐L. Alim prof.Gavrilas MAN.DEZ. ‐l‐s.l. A Agafitei HPM3
MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ‐c‐ s.l. Gabor HPM 0 Studii piaţa dom imobiliar –curs LCH
MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI ANALIZE ECONOMICE comun cu an 1 EDI
16-18 s.l. Boboc conf.dr. Luca conf.dr. Lucau
‐curs‐ amf.A1 prof.Gavrilas/conf.Boariu
HPM 0 -c- AMENAJ. ECOL. APE SUPRAFAŢĂ LCH lucr- Studii piaţa dom im
MAN. PR. AN. EC. MAN. PR. AN. ECON. MAN.DEZ. ‐l‐s.l. A Agafitei HPM0 AMEN. ECOL.APE conf.dr. Luca
18-20
‐lucr‐ L.Alim prof.Gavrilas ‐l- Retea conf. Boariu SUPRAF HPM0‐l‐s.l. Boboc LCH lucr- Studii piaţa dom im

REAB. SI MOD. ST. DE REAB. SI MODERN. ST. DE


12-14
TRATARE‐l‐ H1 Conf.Vascu TRATARE‐l‐ H2 s.l. V. Cretu
REAB. SI MODERNIZAREASTATIILOR DE TRATARE‐curs‐ H2 s.l. Boboc HPM3‐l‐ TEHNOL. DEP.ACV. –lucr-HPM2 ELEM. CAD SI PUBL. IMOB. -
MIERCURI

14-16
Conf.Vascu s.l. P. Cojocaru lucr- s.l. Hogas H1
AMEN. ECOL.APE SUPRAF
PREV.COMB.INUND.‐l‐ PREV.COMB.INUND.‐lucr‐ REAB. MHC SI ECHIP. AM. TEHNOL. DEP.ACV. –lucr-HPM2 ELEMENTE DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
16-18 HIDROT Boariu –l-Retea LHGRA
LCH s.l.Hraniciuc Lab.L H2 /L Alim s.l. A. Agafitei -curs- s.l. Hogas – H1
REAB. MHC SI ECHIP. AM.HIDROT
18-19 PREV. SI COMB.INUNDATIILOR ‐curs- amf.A2 MANAGEMENTUL ELEM DE CAD SI PUBL. IMOB.
‐c‐LHGRA slBoariu ‐l‐LHGRA sl.Boariu H2 dr Cananau
Prof.Giurma LCH ‐curs‐ DEZASTRELOR -lucr- s.l. Hogas - H1
19-20 REAB. MHC SI ECHIP. AM.HIDROT lucr- Etică si publ imob

12-14

BAZELE CERC.EXP. l‐ L conf.Marcoie- l‐ L Hidraul Consult. in Constr.-lucr .


14-16
Hidraul conf.Marcoie BAZELE CERC.EXP. -sl- Cretu LAlim
JOI

BAZELE CERC.EXP. l‐HPM4 l‐ HPM4 s.l. A. Agafitei BAZELE


16-18 TEHN. DEPOLUARE A ACVIFERELOR sl Pavel ‐curs- HPM1 Consult. in Constr.-curs .-sl Cretu-LCH
conf.Marcoie CERC.EXP.
Consult. in Constr.-lucr .
18-20
BAZELE CERCETARII EXPERIMENTALE ‐ curs‐ HPM3 conf. Marcoie -sl- Cretu LAlim
8-10
CERCETARE CERCET. STIINTIFICA 3
10-12
STIINTIFICA 3 S.l. M. Anastasoaei
CERCETARE STIINTIFICA 3 CERCET. STIINTIFICA 3
12-14
VINERI

S.l. M. Anastasoaei
Antreprenoriat imob. H1– Antreprenoriat imob.
14-16
lucr conf. Luca A1 – l- s.l. Nicuta
16-18 Antreprenoriat imobiliar H1– curs Prof Luca
Etică si publicitate imobiliara – curs HPM1 dr Cananu
18-20
HPM1 dr Cananau -lucr- Etică si pub. imob
ANUL I – SEMESTRUL I (2018-2019)

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU


ZIUA

ORA

7102 7103
a b a b
8-9 CARTAREA SOLURILOR (CS) -curs- amf. HPM1 prof. Statescu F.
9-10
10-11
I.M.M. 1
11-12
–lucr-Lab. Topo.s.l. Pirvan C.
12-13
13-14
LUNI

I.M.M. 1
14-15
-lucr-Lab. Topo.s.l. Pirvan C.
15-16
16-17
I.M.M. 1
17-18
–lucr-Lab. Topo.s.l. Pirvan C.
18-19
19-20
8-9
FIZICA(FIZ)-curs- Lab. Alim.as. Coman
9-10
10-11 FIZ–lucr- Lab. Fiz. as.Coman
11-12 -lucr– as.Coman Lab. Fiz.–FIZ
12-13 C.S.–lucr- -lucr- s.l.Pavel L.
MARTI

13-14 s.l. Pavel L.- Lab. st. sol. Lab. st. sol.-C.S.
14-15 C.S.–lucr- -lucr- s.l.Pavel L.
15-16 s.l. Pavel L.- Lab. st. sol. Lab. st. sol.-C.S.
16-17
LIMBA FRANCEZĂ –sem- Fac. Chimie et. 5 sala CRU conf. Popa D.
17-18
18-19
LIMBA GERMANĂ –sem- HPM3 prof. Tudor L. / LIMBA ENGLEZĂ –sem-H4 (ACH-P) conf. Mantu M.
19-20
8-9 SPORT -sem- baieti- prof. Abalasei
9-10 -sem- fete- prof. Abalasei - SPORT
10-11
ALGEBRA(ALG)-curs– H1lect. Lazu A.
11-12
12-13
MIERCURI

13-14
14-15
REPREZENTĂRI GEOMETRICE ALE SUPRAFEŢELOR TOPOGRAFICE(RGST)-curs- amf. HPM1 s.l. Datcu
15-16
16-17 R.G.S.T.
17-18 –lucr– amf. HPM1 s.l. Datcu
18-19 R.G.S.T.
19-20 –lucr– amf. HPM1 s.l. Datcu
8-9 ALG
9-10 -sem- H2 lect. Nistor A.
10-11
INSTRUMENTE SI METODE DE MÃSURARE 1(IMM 1)-curs- amf.HPM0 s.l. Pirvan C.
11-12
12-13 ALG
I.M.M. 1
13-14 -sem- H2 lect. Nistor A.
–lucr-Lab. Topo.s.l. Pirvan C.
JOI

14-15
15-16
16-17 C.C.E.-sem–HPM4 conf.Mihai D.
17-18 -sem– HPM4 conf. Mihai D.– C.C.E.
18-19
CULTURÃ SI CIVILIZATIE EUROPEANÃ(CCE)-curs- H1 conf. Mihai D.
19-20
8-9
MATEMATICI SUPERIOARE 1(MS 1)-curs- amf. A1 lect. Deliu
9-10
10-11 M.S. 1 SPORT -sem- baieti- prof. Abalasei
11-12 -sem- LCH lect. Deliu -sem- fete- prof. Abalasei - SPORT
12-13 M.S. 1
VINERI

13-14 -sem- LCH lect. Deliu


14-15
PSIHOLOGIA EDUCATIEI–sem- CH 463 lect. Tufeanu M. (Facultativ)
15-16
16-17
PSIHOLOGIA EDUCATIEI–curs- CH 463 lect. Tufeanu M. (Facultativ)
17-18
18-19
19-20
ANUL II – SEMESTRUL I(2018-2019)

MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU


ORA
ZIUA

7202 7203
a b a b
8-9
CAI DE COMUNICATIE(CC) –curs–H1conf. Proca G.
9-10
10-11 C.C. –lucr-H1conf. Proca G.
11-12 -lucr- H1 conf. Proca G. –C.C.
12-13
13-14
LUNI

14-15
TOPOGRAFIE 1(TOP 1)-curs- amf. A2 s.l. Lazar A.
15-16
16-17
17-18
18-19
LIMBA GERMANĂ –sem- HPM3 prof. Tudor L.
19-20
8-9
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SI RETELE HIDROEDILITARE(CH) -curs- amf. HPM.2 s.l. Logigan I.
9-10
10-11
BAZELE GEODEZIEI FIZICE (BGF) -curs- amf.A1 s.l. Diac M.
11-12
12-13 C.H.–lucr- amf. HPM2 as. Boboc V.
–lucr- amf. HPM2 as. Boboc V.-C.H.
MARTI

13-14
14-15
15-16
16-17
LIMBA ENGLEZĂ–sem-H4 (dept.ACH-Parter) conf. Mantu M.
17-18
18-19
PROGRAMAREA SI UTILIZAREA CALCULATOARELOR 1(PUC 1)-curs- amf. HPM2 s.l. Rusu A.
19-20
8-9 TOP 1 C.M.S.1
9-10 –lucr- Lab. Topo. s.l. Lazar A. –lucr – H1 s.l. Pădure D.
10-11 C.M.S.1 TOP 1
11-12 –lucr – Lab. Geod. s.l. Pădure D. –lucr- Lab. Topo. s.l. Lazar A.
12-13
COMPENSAREA MASURATORILOR SI STATISTICA 1 (CMS 1) -curs- amf.A1 s.l. Pădure D.
MIERCURI

13-14
14-15 SPORT -sem- baieti- prof. Abalasei
P.U.C. 1
15-16 -sem- fete- prof. Abalasei- SPORT
–lucr-Retea as. Mitroi R.
16-17
17-18
P.U.C. 1
18-19
–lucr-Retea as. Mitroi R.
19-20
8-9 SPORT -sem- baieti- prof. Abalasei
9-10 -sem- fete- prof. Abalasei- SPORT
10-11
11-12
HIDROLOGIE (HDR) -curs– amf. A2 prof. Giurma-Handley R.
12-13
13-14
JOI

14-15
15-16
16-17 HDR -lucr- ACH HDR
17-18 prof. Giurma-Handley R. -lucr- LHGRA as. Vorovei C.
18-19
19-20
8-9
P.U.C. 1
9-10 HDR
–lucr-Retea as. Mitroi R.
10-11 -lucr- LHGRA as. Vorovei C.
11-12 HDR
P.U.C. 1
12-13 -lucr- LHGRA as. Vorovei C.
–lucr-Retea as. Mitroi R.
VINERI

13-14
14-15
PEDAGOGIE 2 –curs- CH 8C lect. Jitaru O.
15-16
16-17
PEDAGOGIE 2 -sem- (Facult. Chimie)-CH 7C- lect. Stanciu T.
17-18
18-19
19-20
ANUL III SEMESTRUL I (2018-2019)

MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU


ORA
ZIUA

7303 7304

8-9
9-10
10-11 FOTO 2-lucr- Lab. Foto. conf. Oniga E.
11-12 -lucr- Lab. Foto. conf. Oniga E.- FOTO 2
12-13
FOTOGRAMMETRIE 2(FOTO 2)-curs- amf. A1 conf. Oniga E.
LUNI

13-14
14-15
15-16
16-17 CAD 1 P.A.D.G.
17-18 -lucr- Lab. Geod.s.l. Hogas H. -lucr- L. Alim Diac M.
18-19 P.A.D.G. CAD 1
19-20 -lucr- L. Alim Diac M. -lucr- Lab. Geod. s.l. Hogas H.
8-9
CADASTRU 1 (CAD 1) -curs- H1 s.l. Hogas H.
9-10
10-11
PROIECTII CARTOGRAFICE 1 (CART 1) -curs- amf. A2 conf. Chirila C.
11-12
12-13
PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR GEODEZICE (PADG) –curs- amf. HPM0 s.l. Diac M.
MARTI

13-14
14-15
AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM (ATU) –curs- amf. HPM0 s.l.Sandulache G.
15-16
16-17 A.T.U. -lucr- amf. HPM1 s.l. Sandulache G.
17-18 -lucr- amf. HPM1 s.l. Sandulache G. – A.T.U.
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
GEODEZIE MATEMATICA 2(GM 2)-curs- amf. HPM2conf. Chirila C.
11-12
12-13 CART 1
MIERCURI

13-14 -lucr-Lab. Topo. s.l. Lazar A.


14-15 CART 1
15-16 –lucr- Lab. Topo. s.l. Lazar A.
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9 G.M. 2 -lucr- Lab. Topo. s.l. Lazar A..
9-10
10-11 G.M. 2 -lucr- Lab. Topo. s.l. Lazar A.. R.T.S. 1-lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C.
11-12 -lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C. - R.T.S. 1
12-13
RIDICARI TOPOGRAFICE SPECIALE 1(RTS 1) -curs- amf. A1 s.l.Onu C.
13-14
JOI

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9 I.D.L.F.
9-10 -sem- H1 s.l. Macovei M.
10-11
INSTITUTII DE DREPT SI LEGISLATIE FUNCIAR-CADASTRALA (IDLF)–curs- H1s.l. Macovei M.
11-12
12-13 I.D.L.F.
VINERI

13-14 -sem- H1 s.l. Macovei M.


14-15 INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR(IAC) –curs- CH et. VII (Chimie) lect. Stanciu T.
15-16 -sem- CH et. VII (Chimie) lect. Stanciu T. – I.A.C.
16-17
17-18
18-19
19-20
ANUL IV SEMESTRUL I (2018-2019)

MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU


ZIUA

ORA
7403 7404
a b a b
8-9
9-10 R.T.S. 2 -lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C. S.I.G.
10-11 -lucr- Lab. GIS
11-12 M.I.C. 2 s.l. Crenganis L.
12-13 -lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C. S.I.G.
13-14 -lucr- Lab. GIS
LUNI

U.C.T.C.
14-15 -lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C. s.l. Crenganis L.
15-16
MASURĂTORI INGINERESTI ÎN CONSTRUCTII ŞI INDUSTRIE 2(MIC 2) -curs- H2 s.l.Onu C.
16-17
17-18 S.I.G.
18-19 -lucr- Lab. GIS
19-20 s.l. Crenganis L.
8-9
FOTOGRAMMETRIE 4 (FOTO 4)-curs- amf. A1conf. Oniga E.
9-10
10-11 FOTO 4 M.I.C. 2
11-12 -lucr-Lab. Foto. conf. Oniga E. -lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C.
12-13
RIDICARI TOPOGRAFICE SPECIALE 2(RTS 2) -curs– amf. A1 s.l. Onu C.
MARTI

13-14
14-15
15-16 PRACTICA CADASTRALA -lucr- amf. A1 s.l. Onu C.- R.T.S. 2
16-17 Lab. Geod. s.l. Macovei M. FOTO 4
17-18 -lucr-Lab. Foto. conf. Oniga E.
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE(SIG)-curs- amf. HPM0 prof. Bofu C.
11-12
MIERCURI

12-13 S.I.G.
13-14 -lucr- Lab. E Learning U.C.T.C.
14-15 prof. Bofu C. -lucr- Lab. Geod. s.l. Onu C.
15-16
URMARIREA COMPORTARII TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR(UCTC)
16-17
-curs- amf. A2 s.l. Onu C.
17-18
18-19
19-20
8-9
GEODEZIE SPAŢIALĂ 2(GS 2) -curs– amf. A1 s.l. Diac M.
9-10
10-11 G.S.2 -lucr-H2 s.l. Diac M.
11-12
12-13 G.S.2 -lucr-Lab. Geod. s.l. Diac M. A.T.U.-lucr- H1 s.l. Sandulache G.
13-14 -lucr- H1 s.l. Sandulache G. – A.T.U.
JOI

14-15
15-16 –curs- amf. A2 s.l. Sandulace G. - AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM (ATU)
16-17
17-18
18-19
19-20
8-9
9-10
10-11
11-12 PRACTICA CADASTRALA
12-13 amf. A1 s.l.Hogas H.
VINERI

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
ANUL V MASTER – SEMESTRUL I (2018-2019)

GEOMATICA SI CARTOGRAFIE
ZIUA

ORA
7504
a b

14-16
LUNI

16-18

18-20

14-16
MARTI

16-18

18-20

14-16
MIERCURI

16-18 PRELUCRAREA SI ANALIZA STATISTICA A DATELOR GEODEZICE(PSG)-curs- Lab. Alim. s.l. Padure D.
P.S.G. -lucr- Lab. Geod. s.l. Padure D.
18-20
-lucr- Lab. Geod. s.l. Padure D.- P.S.G.

P.B.D.
14-16
-pr- LHGRA s.l. Cucos I.
JOI

16-18 PROGRAMAREA BAZELOR DE DATE(PBD)-curs- H1 s.l. Cucos I.

P.B.D.
18-20
-pr- Retea ACH s.l. Cucos I.

8-10 SISTEME DE REFERINTA SPATIALE(SRS)-curs- Lab. Geod.conf. Chirila C.

S.R.S.-lucr- Lab.Geod. conf.Chirila C. D.F.T. -lucr- Lab. Foto. conf. Oniga E.


10-12
-lucr- Lab. Foto. conf. Oniga E.- D.F.T. -lucr- Lab.Geod. conf.Chirila C.- S.R.S.
VINERI

12-14 DATE SPATIALE DIN FOTOGRAMMETRIE SI TELEDETECTIE(DFT)-curs- Lab. Alim. conf. Oniga E.

14-16

16-18

18-20

8-10 MASURATORI INGINERESTI AVANSATE(MIA)-curs- amf.A1 prof.Dragomir


SAMBATA

M.I.A.–lucr- Lab. Geod. prof.Dragomir


10-12
–lucr- Lab. Geod. prof.Dragomir -M.I.A.

12-14

14-16
ANUL VIMASTER – SEMESTRUL I (2018-2019)

GEOMATICA SI CARTOGRAFIE
ZIU
ORA
7604
a b

14-16
LUNI

16-18

18-20

M.S.M.
14-16
–lucr- LHGRAprof. Giurma-Handley R.
M.S.M.
MARTI

16-18
–lucr- LHGRAprof. Giurma-Handley R.
METODE ŞI MODELE PROBABILISTE ALE SISTEMELOR DE MEDIU (MSM)
18-20
-curs- amf. A1 prof. Giurma-Handley R.

14-16
MIERCURI

16-18

18-20

T.M.C.
14-16
‐lucr‐Lab. E Learning s.l. Hogaş H.

TEHNOLOGII MODERNE IN CADASTRU(TMC)‐curs‐Lab. E Learning ş.l. Hogaş H.


JOI

16-18

T.M.C.
18-20
‐lucr‐Lab. E Learning s.l. Hogaş H.

8-10

10-12

S.M.S. M.D.T.
12-14
VINERI

‐lucr‐ amf. HPM0 s.l. Onu C. ‐lucr- Lab.GIS s.l. Crenganis L.

M.D.T. S.M.S.
14-16
‐lucr- Lab.GIS s.l. Crenganis L. ‐lucr‐ amf. HPM0 s.l. Onu C.

16-18 SISTEME DE MONITORIZARE SPAŢIALĂ(SMS)‐curs‐ amf. HPM0 s.l. Onu C.

18-20 MODELAREA DIGITALA A TERENULUI (MDT)‐curs‐Lab. E Learning (Decanat) prof. Bofu C.


Explicații citire orar

Semigrupa a este formată din


studenții din prima jumătate a Semigrupa b este formată din studenții
grupei, așa cum este prevazută Culoarea albastră la unele
din a doua jumătate a grupei, așa cum este
grupa în grupar. căsuțe din tabel semnifică orele
prevazută grupa în grupar.
de curs.

Grupa 7101 Grupa 7102


Ora
a b a b
8-9
Curs
9-10
10-11
Laborator de...
11-12
12-13 Lab. sala...
Laborator de...
13-14 Seminar sala...
14-15
15-16

Laborator/seminar deasupra liniei oblice Laborator /seminar sub linia oblică


semnifică ore ce au loc doar în săptămânile semnifică ore ce au loc doar în
impare (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). Semestrul începe săptămânile pare (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14).
cu săptămâna 1. Semestrul începe cu săptămâna 1.

Urmăriți cu atenție ora de începere a


cursurilor/laboratoarelor/seminariilor. În general Gruparul reprezinta distributia studentilor pe grupe, asa cum este
încep la orele cu număr par (8, 10, 12, 14, 16, 18), afisat la secretariat sau pe site-ul facultatii.
dar unele discipline pot avea și 3 ore.
LEGENDA SALI ORAR
SALI CLADIRE RECTORAT
L. Fiz. — laborator Fizica etaj 3

SALI DEPARTAMENT AMENAJĂRI SI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE (ACH)


A0 — Amfiteatru parter
A1 — Amfiteatru etaj 1
A2 — Amfiteatru etaj 1
H3 — sala parter
H4 — sala parter
L. alim — (Laborator alimentari) sala parter
LCH — (Laborator Constructii Hidrotehnice) sala etaj 1
Retea ACH — sala calculatoare etaj 1 (capat hol)
LHGRA — laborator etaj 1 (Langa amfiteatrele A1 si A2)

SALI DEPARTAMENT CADASTRU (CAD)


L.GIS — (Laborator GIS) sala etaj 1
H1 – sala seminar etaj 2
H2 – sala seminar etaj 2
L. Geod — (Laborator Geodezie) sala etaj 3
L. Foto — (Laborator Fotogrametrie) sala etaj 3
L. Topo — (Laborator Topografie) sala etaj 3

SALI DEPARTAMENT HIDROAMELIORATII SI PROTECTIA MEDIULUI (HPM) -


CLADIRE LABORATOARE DE IRIGATII SI DRENAJE (LID)
HPM 0 - Amfiteatru parter
HPM 1 - Amfiteatru parter
HPM 2 - Amfiteatru etaj 1
HPM 3 - sala seminar etaj 3
HPM 4 - sala seminar etaj 3
HPM 5 - sala seminar etaj 4
L. agro - Laborator Agrotehnica etaj 4
L. Ped. - laborator Pedologie parter-hala
Lab. Hidraulica - laborator Hidraulica parter - hala
Retea LID - sala Calculatoare etaj 1
Retea HPM et. 2 - sala calculatoare etajul 2

SALI CLADIRE FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI


CH2 - amfiteatru parter
CH IV - sala corp cladire etaj 1
4S - sala corp cIadire – etaj 1
CH 6 C - sala corp cladire turn
CH 8 C - sala corp cladire turn
Lab.311 - sala corp cladire laboratoare, etaj 3
Chimie Et 5 sala CRU Lectorat Limbi Straine

SALI CLADIRE FACULTATEA DE CONSTRUCTII _PODUL ROS


L. Geo - laborator Geotehnica

TERENURI DE SPORT CAMPUS TUDOR VLADIMIRESCU


MA - terenuri de sport