Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la transmiterea unui teren


--------------------------------------------

În temeiul art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea Procuraturii Generale în


gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului
Republicii Moldova, terenul proprietate publică a statului, domeniul privat, cu
numărul cadastral 01002050573, amplasat în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
şi Sfînt, nr. 73.

2. Procuratura Generală, în comun cu Direcţia generală pentru


administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, va institui comisia de
transmitere şi va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea terenului
nominalizat în pct. 1 în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 901/2015.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\1358\1358-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului
„Cu privire la transmiterea unui teren”

Proiectul în cauză a fost elaborat de către Cancelaria de Stat şi prevede


transmiterea, cu acordul Procuraturii Generale, cu titlu gratuit, a unui teren cu
suprafaţa de 0.2165 ha din gestiunea Procuraturii în gestiunea Direcţiei generale
pentru administrarea clădirilor Guvernului.
Scopul transmiterii este eficientizarea gestionării şi exploatării terenului în
cauză.
Implementarea prevederilor proiectului elaborat nu implică cheltuieli
suplimentare de la bugetul de stat.
Se solicită examinarea şi aprobarea proiectului în şedinţă de Guvern.