Sunteți pe pagina 1din 11

Creştinilor sfânt odor şi mângâiere în ispite, lă

sat-

ai apostole trupul tău cel nes

tricat plin de bun miros, revărsând pururea celor slabi putere, celor greu împovăraţi de boli, leac şi
uşurare. Alesule Luca, pă

storule î

ntru Sfântul Duh te arăţi celor fără sprijin, liman ş

i scut

te roagă la tronul

Stăpânului şi Domnului tuturor

, milostiv

îndurarea Lui să o reverse peste noi.

(Preotul: Mântuieşte ...)

Cântarea a 7-a Stih:

Sfinte apostole Luca, roagă

-te pentru noi.

Spre Emaus slăvite cu Cleopa împreună călătorind întristaţi, pe Domnul învierii

zutu-l-a

ţi aievea şi mâhnirea v

a preschimbat în bucurie, şi pe noi acum ne întăreşte.


Stih:

Sfinte apostole Luca, roagă

-te pentru noi.

Pe cărarea vieţii mergători împreună cu tine, sfinte ai aflat pe Domnul şi Stăpânul

ieţii şi al morţii şi Aceluia ai strigat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înmiresmat roada duhului te-

ai arătat Sfinte Luca

, pe Domnul Slavei vestind, la

marginile lumii cuvântul tău ajuns

a adevărul descoperit, pe cei de viaţă

însetaţi în Duhul Sfânt născându

-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dumnezeu, Preacurat

, cel între îngeri mai marel

e Gavriil oarecând, ţi l

-a vestit

Marie, spunând că vei naşte izbăvirea lui Israil, binecuvântată fii de neamurile

toate.

Cântarea a 8-a Stih:

Sfinte apostole Luca, roagă


-te pentru noi.

Suflare sfânt

nou legământ de viaţă

am primit prin cuvintele tale în credinţa drea

- pt

fii nou

călăuză.
Stih:

Sfinte apostole Luca, roagă

-te pentru noi.


Mişcat

de

duhul prin adierea cea lină

, ca o trestie prea iscusit

, pusu-ne-ai în slove lucrarea mântuirii.

Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul ş

i pe Sfântul Duh, pe Domnul.

În veşnicie fiind legat prin iubire, cu apostolul Pavel cinstite, laudă

aduceţi unimii

în Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să amuţească necinstitoarea grăire ce tăgadă

aduce întrupării Fiului

cel Veşnic din

pururea Fecioara.

Cântarea a 9-a Stih:

Sfinte apostole Luca, roagă

-te pentru noi.

Limanul

mântuirii limpede văzându

-l,

călătoria vieţii cu pace săvârşind şi din loca

şul cel veşnic cu dragoste ne veghezi.


Stih:

Sfinte apostole Luca, roagă

-te pentru noi.

Soborul de apostoli te-

a primit în ceruri, la masa Mirelui Sfânt aşezându

-te, de bu-curia aceasta învrednice

te-ne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe marea tulburată, a mărturisirii cu iscusinţă ră

zbit-ai sl

ăvitule, călăuzire în ispite

rug

mu-

te, să ne fii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântului cel Veşnic, chivot sfânt Fecioară

al tău mitras ară

tatu-s-a ner

pit, din

stricăciunea căderii

, Maic

ridică
-ne. Apoi:

Cuvine-

se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată
şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decât Serafimii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.

Lucrător în via virtuţilor fost

ai fericite întărirea bisericii, scrierile tale lă

sat-ai

moştenire de viaţă

dătătoare, Sfinte apostole.

Pictor înzestrat adumbrit de har

, chipul Maicii Sfinte şi a Pruncului ei iubit

,l

sat-ai

peste veacuri la neamurile toate, minunea întrupării Fiului nezidit.

Cu bună cinstire slă

vitu-i-

ai pe cei ai credinţei în Hristos stâlpi neclătinaţi, Petru şi cu Pavel, doimea cea aleasă a căror însoţire
în icoană

, o ai cuprins.

Dar de preţ lăsat, apostole tămăduitoare neputinţelor omeneşti, ale tale moaşte iz

-vor de mângâ

iere de har aducătoare celor c

e le cinstesc.

Păgânii rămână fără de glas, care nu se închină la cinstită icoana ta, de evan

-ghel

istul Luca zugrăvită

aceia ce se cheamă
,

Călăuzitoarea

Cu t

oate Oştile Îngereşti, cu Botezătorul, cu a

postolii lui Hristos

şi

cu

Sfinţii

oţi, Fecioară Maică neîncetat mântuire soleşte

-ne.

(Preotul: Miluieşte

-ne ...)

Apostole a lui Hristos şi

scriitorule

al dumnezeieştilor dogme şi întărirea Bisericii,

du

hul adevărat, inim

ile cele ce

erau în negura necunoştinţei care apuseseră

întru a

dâncul pierzării l

-ai tras prin

cuvântări de Dumnezeu, mântuindu

-le ca dintr-un val de vifor.

Următor fiind lui Pavel, vasul

alegerii în cai şi ucenic, pentru aceasta te rugăm pe tine Luca, cel ce eşti vrednic de minuni

frumuseţea antihohienilor roagă


-

te Mântuitorului şi Dumnezeu pentru cei ce săvârşesc cu credinţă

, pururea

cinstită pomenirea ta.