Sunteți pe pagina 1din 21

Slujba
Sfântului Cuvios și Mare Mucenic
Efrem cel nou

5 Mai
2
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic

Tonisire și tehnoredactare: Arhidiacon Alexandru Grigoraș

www.byzantion.ro
www.robiidomnului.blogspot.com
3
Efrem cel Nou (5 mai)


Slujba
Sfântului Cuvios și Mare Mucenic
Efrem cel Nou
(5 Mai)
La Vecernie, Stihirile


  
Glas


i 
ne  
a vă zut mul ți i i 
mea 
o 
ste ne li
lo o


or ta 
a 
a le  
ci 
ne  
a 
a 
pri 
ce 
e 
put  a  
dâncul


plâ â â 
ân
su lui tă ău lă uu
u 
un
tric 
ci i i i 


ne a
cu  
no 
scu ut  
râ 
â âv
na  
po  
că  i 
in 
ței 
Ta 
a


le 
ci 
ne ști i 
e în chi i ip 
lă  
mu   
u 
u  
rit 


nu mă rul la 
cri 
mi 
i i i 
lor 
ta 
a a ci 
le 
4
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic

ne a a 
 u   
u zit sfâ și  
e 
e  
e 
e erea  
su 
spi i i i 


ne e lor Ta a a ci i i 
le  ne a 
pu tut săpri
ii


vea  
a   a  scă
  o 
ste  
ne 
e li 
i i 
le  
mu  
ce  e e 
ni


ci i e e ei Ta a 
a 
le 
ci 
ne a pu tu u 
ut


ve 
e e
ni 
să 
te în tă rea a scă  
câ ând e ee 
ra ai


cu  
u u 
prins 
de  
pâr  
jo  
o o
o 
lu  
ul  
du 
re e


e 
e e lor 
ri ci 
ne te e  
iu  
u 
be 
e   e 
e


ște cu dra go ste ne mi 
in
ci i noa a să ă ă ă
și ii

 ve 
i  e eș 
ni i  că 
i i  cu  
a de vă rat ni meni alt


ci 
ne e
va de cât
A aa 
ce e e 
e e
la 
Ca 
re
5
Efrem cel Nou (5 mai)


ți-a  
u umplut i i  
ni
i 
ma a  a 
a  a a 
de dra a a


a 
go o o stea a a
Sa 
cea a dumne

e ze ia   scă 
a a


i-ai tăi 
nu it sfin te 
le e 
e 
moa 
a 
aș te 
vre 
me de

 
ci nci vea a a 
a a  
curi Prea cu  
vi  
oa 
a 
se


Pă ri in te  
  e 
e
E e 
 e e 
frem  
iar  
când    
Mântu i


to o
rul 
Hri i 
stos 
a 
so 
co tit 
că
secu 
vi 
i i 
ne 


a duci fo o 
los 
fi i 
rii o 
o o
me e e 
e 
nești

  
prin mi nu u u uni a a ră ă ă
 
ta  a a te a


de  
sco 
o  
pe 
e 
rit 
mai   
ciiMa
a 
a 
ca 
ri   
i   
a   
sfin 
te


e e
le 
Ta 
a  
le 
e 
e e
moa a a 
a
ște 
iar
de

 
a tunci cu vin 
te  
le 
mi 
nu
ni i 
lor 
și 
a le mi lo sti vi
6
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic


i i 
i 
rii i i taa 
 a a 
le nu în
ce e 
e 
tea a a


a a
ză a  în 
se scri i e  i i 
 ni
mi i le tu u
u 


u u 
tu 
ror 


ă    
zindu-ți mi 
i in
tea 
de toa te gân du 
rii 
 le 
tru u


pești 
și i i 
pă ă mâ 
â ân
tești  
ai 
do 
bân


di 
it   
în  i i i  
ni  
mă  
ha  
rul  
ce el dum  
ne  
e 


e e
ze e e 
e 
iesc  
al  
ru  
gă 
ciu   
u 
u 
nii ne î


în ce
 
ta  a a te

Prea cu vi i oa a a a se E

e 
   
fre e  e e em iar din re văr să ă ă ă ri

 
le e e lui ți s-au sfi in ți it și su u u fle tu ul și


tru 
u 
u  
pul pen tru a ce e 
ea 
te 
ru 
u
găm  
lu  
mi
7
Efrem cel Nou (5 mai)

 
nea a ză min ți i i
 
le e e
 
noa a  a a stre ca

     


să pri ce e e pem cât de mu ult iu bim lu cru ri le ce e  le


stri i că ă cioa
  a a
se 

  
în tru Ră 
stig  
ni 
i i și 
rea   În 
vi  
e  
e 
e 
rea 

o 
 
Domnu lu 
ui
Hri i 
sto  o o 
o o os ne stră


lu  
ce 
e  
ște 
Cru 
u  cea 
u  ca 
și  
un  
Pom  
al 
Viie 


e e
ții 
iar
tu 
Pă ri i in 
te 
E 
e 
frem  
ră stig ni 
it   
fi  
i


ind î 
în
pom
și
bi 
ru ind în tru 
pu 
te 
rea 
a a
Cru

u 
u 
u 
cii 
re 
verși a su pra noa a as
tră 
roa 
de le ce le

  


mi nu na a  a te e
 
e
   e mi
e e e e
 
nu
   
na a a


te 
a 
le o ste ne e e
li i lo or 
ta a a 
le 
8
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic


u   scur
noscând  
ti i i
mea 
pă 
ti mi ri i 
lor


o o  me e 
o o e 
e 
nești    ochi 
cu  mi  
lo

sti i 


 iv pri i  spre ce ei 
vești  a 
a 
a pe 
flați  pa 
a a


tul 
su u fe ri i 
 i  ței 
in Prea
cu 
vi oa se 
e 


ri i 
i in
te E 
e 
e 
frem 
și i 
ri 
di i 
când


bra țe
le 
e 
ta 
a 
a le
că 
tre e 
bu 
nă 
ă  a 
ta  a 
a a tea


Mân
tu 
i to
o
o o
ru lui Hri

i sto o os  
o  ne 
do


bân  
dești 
tă  
mă  
du
u  i 
i i  
re   
su 
fle 
tu  
lui  și 


i i 
tru 
pu 
u u
lui 
Cu 
vi oa se Mu ce ni i i 


ce  
nu
în ce ta 
a
a a 
 te 
ru 
u 
ga    
lu ui Du 
u 
u um


ne e 
 e e 
zeu   
pe entru  o  
no   o  
o 
o
oo 
o 
o  
o
9
Efrem cel Nou (5 mai)

 
pe entru noi 
cei 
a flați în mul te fe e e 
luri 
de e
boli

  
și i  i de e ne e
  
ca a  a a zuri 
Slavă..., a Sfântului

 
   
Glas

în  
 tru  
mu 
u ul 
te 
tă  
mă  
du 
u 
u 
i  
iri  a   

  
tându-ți sla 
va mu ce 
e    
ni 
i 
i i 
cea a 
 a a


scă 
ungi
fe țe le noa 
a  cu 
a stre e  unt 
de le 
em
nu ul


ve e e 
se
e 
li  
i i 
ei 
iar  
noi ple 
e câ â ân du 
u


ne 
ca 
a a 
a a
pul î 
na 
i i i 
in  
tea a lui Dum ne

 
e e zeu
 
Cel  Ca a
 
re te-a pro slă ă vit pe ti
i
ne


pri  i 
i in  
mi i i i  îți   
nuni   stri  
gă  pli 
ăm 

       


i i ini de e nă de  e ej de
  
O  o o o Sfi i 


i 
in
te 
Prea 
cu 
vi oa 
a 
a 
a se 
e Pă ri 
i i 
i in
10
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic


te 
e 
E e 
fre 
e e  
e    
e  nu 
e e em  în 
ce 
e 
ta

   


a mij lo ci i  pe e en tru u u u noi

î na i i in


tea Mân 
tu u
u 
u 
i to o 
ru
lu
u u ui Hri
 i 
i 
stos 

La Litie, Stihira I


  
Glas

 
fin te Pă ri
i 
i in te e e e
E e  
e e frem


din tru mul ți mea ne vo in 
țe 
lor ta a a 
le 
e pust


ni i 
cești și 
i i
mu uu 
ce 
e ni 
i i 
cești 
ai
do


bân dit chipul băr ba 
tu  
lui 
de
să 
ă 
vâ âr șit 
și 
de a ce


ea   
no oi te  
   e 
e  
ru  
u 
u  
u  
găm 
ca  
pri   
vind 
cu


mu 
ul
tă ă mi i lă 
la 
prun ci a noa 
a 
a a străă
ă
11
Efrem cel Nou (5 mai)

du 
 ho 
ov
ni cea 
a 
a 
scă 
să 
ne i co no mi sești


ca hra
a
  
nă ă mân gâ â ie e rea și o cro

o o


ti 
rea 
a a în
ta  tru 
ca 
re
me re eu 
să  ne 
ă ă  e

e e 
ve  e e 
ghezi 
Stihira a II-a

 
Glas


în 
tru 
toa te 
ne e 
e 
vo o i 
i i
le 
ni 
te


fa a aci
a 
ju u 
u 
tă 
tor dum

ne ze ie scu
le 


e

Pă ri

i in te E
 
e e frem

iar no o oi ne sme


e 
rim  
și  
ne   
ple 
că ă ă  
ăm î  î  
na i   
in tea 
a a

 ne 
ta  e  i 
ști  ind 
ce 
se mai cu vi i 
ne 
să 
gră 
ă


i im la 
spre a a 
u 
da 
a a
Ta pen tru a ce e e



ea ca u nul
ca  
re e ești o 
cro 
o 
o o 
ti i 
i i
12
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic


tor al fi i i 
e 
că rui o om în pa  
a 
ar 
te   
al 


fa mi i 
i ii 
li i
i lor
și 
al se min ți i i 
i i


lor 
al 
cre ști nă tă ă ții și 
al 
în tre 
gii 
fi i 

 
i iri o
 
me e e nești tu
î
 
î î în su uți roa a


a a a
gă 
ă ă
te     
pen tru no   to o
oi o 
o  
o 
oți 


î

î î
     
na a a
     
i i  i in tea Dum ne ze e  u

 u 
lu  u 
u u
u u 
u Dumne
ze eu
lui 
Ce 
lui Ca


re 
S-a a 
a 
fă ă ă ă 
cu 
u 
ut
om 


Stihira a III-a

 
Glas

 
u flo o

ri le ce e e le ne pri hă ă ni i i te


a le vir tu 
ți  i 
lor
și 
a 
le 
ne 
vo  
i 
in 
țe  
e
13
Efrem cel Nou (5 mai)


lo or ta 
le
mu ceni 
i i 
cești 
ai 
în 
mul ți 
it 
poo


doa a 
ba 
a 
raiu 
u 
u  Sfin 
lui  te 
e e
Pă 
ă 
ă

ri i
 in teE 
e 
e  ce 
frem    lor 
de 
pe 
pă 
ă 
mânt
ne 


e e
pi 
i i
curi 
din  cea 
mi rea as ma  a dum

ne 
ze 
e


ia 
a 
a scă a ha a 
ru 
lui lu u ui Hri
 
 i i 
stos 


în tru a Că ru ui  
pu 
u  
te 
e  
e  
re  
lu 
u mea ai


bi i ru 
i i i i i  și 
i i i it  toa 
tă cu 
ge 
e 
e


ta  
 
a rea cea 
a 
tru 
pea 
a 
a scă ă 


Slavă..., a sfântului

 
Glas


ei ca a 
re 
s-au 
în vred ni cit 
să 
se î 
în
chi 
i i


ne Sfin 
te
lor Ta le moa a ște 
Cu 
vi oa  
a    
se  

14
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic

 
ri i in te E

e e frem măr tu ri se e esc despre da a

rul lo 
 or
cel ma 
 a a 
re 
de 
spre ca re a 
u 
zind și i


noi cei de
de e 
e pa 
a ar 
te 
Îi 
a du cem în chi

 
na a re Mân tu

u i to

o o
 
ru u u

lu u Hri i

 
i is tos Cel Ca re a

re e pu u te e e re

să sfin


țea scă su 
u 
fle 
e 
e te 
e le 
e 
și 
tru 
u 
puri 
i i

 ce 
le  lor 
ca a 
re
e cred   dum
î în    
ne 
e 
ze e  i 
rea  
a

  
Stihoavna
Stihirile
Sa a Podobie: „Prealăudaților mucenici...”

  
Glas

 
il dă de e sme re e e e e ni e te-a ai fă


ă cut   
no 
uă tu tu  
ro 
or
prea  a 
cu 
u  
vi  i
15
Efrem cel Nou (5 mai)


oa a 
 a a 
se 
Pă 
rii 
i i
in 
te e
E e e
frem

 
căci pentru în
tă 
ri rea noa a
stră
în 
cre di i i
ință ă 


ă 
ai  i 
co   
no o 
mi i sit 
mu 
u ul
te e


fe e
luri de
e 
mi ii
nu uni
 și  
pâ nă a stăzi u
nu  te-ai 


scâr bit 
de 
e 
e no 
o 
oi 
prea 
lă 
u da 
a 
a 
a ate 


Mu ce ni i i i 
ce 
e 
al lu 
u ui
Hri i 
sto os


cei ce su u 
un 
tem 
ză  
ba  a 
av 
ni   i i 
ici    
în   tru


fa 
a 
a 
ap 
ta
a 
cea a 
a 
bu 
u  
u 
u 
nă 
pe 
e 


e en 
tru 
u no 
oi
te e roa
gă 
că  tre 
ă  Prea 
mi i lo 

  


o o sti i  i i vul

să ne dă ru ia a a a a scă
16
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic


pa a 
a 
a ce e 
e 
e și 
ma 
a 
re e 
e 
mi 
i  i i


lă 

 
a ju u tă ne e e Sfi i in te Pă ri i i in


te   
ca 
a 
pri 
in
cre   e 
di 
in  
ță  
ă 
și i 
 i i


i nă 
de
ej
de e 
e 
bu 
u  
u 
u 
nă 
să 
do 
bân di


ima 
ju to o ul 
ru  cel 
de e
e su u 
us   și i î


în tru a 
a a 
ce est
chi 
ip
să bii 
ru uu
i im
 mul

 
ți mea a a
su 
u 
pri 
ri i 
ilo 
o 
or 
și a 
cum


pli 
i 
i 
i i
te 
e e e
lo 
or
în vo 
o ol
bu u


ări
  
a le e e
     
a ce e stei lu u u umi

lu mi nâ â


â ân 
du
u
ne e e 
i i
ni i i
ma 
să 
ă ă 
ă 
17
Efrem cel Nou (5 mai)

  


câ ân tă ăm lu ui Hri stos Ce
 
e lui ce dă ă ru u u

  
ie e  e e ște

su fle te lor noa a a a a stre pa a a


a ce e e 
e și 
ma 
a 
re e 
e 
mi 
i  i i 
lă 

 
în vă țâ ân du ne e e Sfi in te Pă ri i i in


te 
să 
fim cu lu a a 
re 
e 
a a 
mi i 
i in te e 


e ee  
și 
ree  
cu u 
u 
no 
o  
scă 
ă 
ă 
tori  
ne 

  
iz bă vești de
ne
sim ți 
rea
su 
u
fle 
tea a 
a a
scă ă ă 

și 
de îm pie tri rea i 
i 
ni i mii 
cea 
a a
î în


vâ 
âr
to șa
a 
a 
a 
a 
tă ă 
Prea 
cu vi oa 
se
Mu 
ce

ni i 
 i 
i 
ce 
E e 
e fre 
e 
em 
pen 
tru 
a cea 
a


a a a
sta te 
ru gă ă ă 
ăm
să 
ă
ă ne 
e e
ve 
e
18
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic


ghe zi
  
în toa a a
    
tă vre e e mea a a a
    
lu mi


nâ 
â 
â  
ân  
du
u
ne e 
e  
cu 
u 
ge 
e 
e 
tul 
să 


ă ă ă  
câ ân 
tă ăm  
lu ui Hristos Ce  lui   
e  ce   
dă 
ă


ru 
u uie e e e
ște 
su 
fle te lor noaa
a 
a a

 pa
stre  a a
a ce e e 
e și 
ma 
a 
re e 
e 
mi 
i i i 


i lă  Slavă..., a Sfântului

    
Glas

în 
 vă  
țân  
du 
u u 
ne 
pe 
e 
e 
noi  
dra 
go


stea cea a de 
vă 
ă 
ra 
a 
a tă a lu ui Hri 
sto o 
o


o o o o o os

ești de o po

tri i i vă a proa a pe de


ce 
ei 
din 
Gre 
ci i 
a din Ro mâ ni 
i   
i a și din A aa
19
Efrem cel Nou (5 mai)


me 
ri 
i ca
și 
din toa te co 
ol
țu 
ri 
le 
e e 
lu 
u

  
u u mii
  
și pe
     
ni i meni nu tre

e eci cu u u


ve e 
e 
de 
e e e
rea  
când ești che mat cu u   
cre 
e


di i  Pă 
in ță rin 
te 
Mu u  ni 
ce i i 
ce E 
e e
frem


pen 
tru 
u 
a 
a 
cea 
a 
a în 
sta a  chi 
nâ 
ân 
du
ne e  sfin
 


țe e ni 
i i 
e e
ei 
ta a a 
a  ne  
le    ru


găm gră 
ă ă  
i ind a 
a 
a
șa  
Prea  
cu   
vi   se
oa   


Pă 
ă
ri i nu 
in te e tre
ce cu 
ve ee
de 
e e
rea 
su fle


te  
le  
noa  
a   ci  
stre   mij  
lo  ci  i  i i
in   
d pe 
en 
tru 


u u  
noi  î  
na   i 
in 
tea  
Mân  
tu   i   
i i


to
 
ru u u lui

lu mi nea a ză ă ne e e e e

20
Slujba Sfântului Cuvios și Mare Mucenic

 cu 
e e e     ra a
a 
a   a  
za
a  
cea 
a a 
fie e 
er


bi i i 
in
te 
a 
nă de e ej 
di i i i i 
i i i i

 
ne e e

mi i in ci i i
  
i i noa a  a a se


Troparul Sfântului

  
Glas


ai 
stră 
lu cit ca soa re le pe Co li 
na  
Ne
pri hă


ni ți lor 
și       
ai ur cat la Domnul pe     mu
ca lea 

  
ce ni ci ei dându-ți su  fle
 
tul  
sub  
lo  
vi  
tu 
ri   
le  
ne
cre din


cio 
și  
lor 
Sfin  
te  
Pă 
ri i 
in 
te       
Efrem Ma  
re 
Mu 
ce  
ni 
ce 
al

        
lui Hristos Pen tru a
 
cea a sta ai fă cut ca dum ne ze

 
ie e scul Har să se re ve er se ne în ce tat spre cei ce


cu e vla a
vi e cân tă    
Sla 
vă Ce lui ce ți-a dă ru it
21
Efrem cel Nou (5 mai)

 
pu te e re Sla vă Ce lui ce ți-a dă ru
     
i it ha a rul tă


mă du i ri lor  
Sla  
vă 
Ce  
lui 
Ca 
re   
dă  
tu
tu ror tă mă du

      
iri prin ti i ne