Sunteți pe pagina 1din 36

BISEARICA STA.

MARIA MARE OJ

SAMARJNA

cARTIeA Dl

RUGACIU~I ~I PSAL~I

Pri limba armlneascJ di A. Cac1uperl

1970

BIBLIOTECA FARA"ARMANEAScA EDITURA AVDELLA

RUG.i!.CIURI ALEAPTE

RUGAcrUNEA DOMNEAScA

Tatalu a nostru, can ~ti tu terwi.sln~asei-si numa a ta;s-finl amfrmlea a ta;s-hibl vrearea a ta; dupa cumu tu teru.~! I-po locu,

Plnea a noastra atea Iii tute dzWle dl-nl-u a noau! astnd~; I-niliarti a noaul amJrWle a noastre, dupl cumu I-nol lifWnu a\1loru te na ftisescu a noaui; l-nu ni du pri noi tu ispit2i F n-ascapl di-atelu ariu. Amin.

HIRI'J'IRE ANGHlLlCHEAScA

HJDea-ti Marie. a~a . mplinl di tjoari. Domnulu esste cu tine. ghinecuvtntata qti. tine nbtmulieri.l-ghineeuvtntatu easte frutlu a truplui a tilu, {sus. SJnta Mane, Maiea alu Dumnidzau, roagi-ti tra noi amIrti~i.p.. amu ,-tu oara a moar~ei a noastre. Amin.

M.i!.RIRE A TA T.i!.LUI

"

Marlre a Tat.ilui, ,-a Hiplui ~-a SJntului Dlihu; dupi cumu era

tu ap1rtUti.t-amu,~-totlna.~-tu etile a etiloru.Amin.

PlSTIPSlREA

Pistipsescu tu unu Dumnidzau. Tatalu atutillnItorlu, ficatorlu a terlui~-a Ioclui, a vidzutiloru a tutuloru ~-a nividzutiloru.

~i ntru unu Domnu, Isus Hrlstos, Hiplu alu Durnnfdzau unlu ammdatu, ean ditu Tatalu si-are amindati rna nlinte di tute etite, lwUni ditu lutUni,Dumnidzau adivaratu dUu Durnnidzau adivaratu. amindatu fara nu faptu,ate1u di uni hiinta eu Tatalu. pritu caritute ai-al1. faeta•

343

Carl. tra noi oamld1p ,-tra a noastra aseapare. st-are dipusi ditu ~ruri. ,isi-are ntrupatl di la Duhlu Stntu ~-ditu Maria Parthena, ti sr-are fapta emu.

~i si-are arastignita tra noi, tu dz1l11e alu Pon~u P1lat.~-are

1puf1rsi.ta,ti si-are ngrupati.

$-are anOiata a tre1a dzua, dupa Scr1iturl.

~i si-are aUnatl la ~,,1 ~ade nandreapta a Tatl1ui. ~-iara va s-{lina eu manre, tra s-gludicl {liqi ,-morpii; ,-a-

milui\ea a lui nu va aiba bitisire.

~i ntru Duhlu Slatu. Domnulu eli bani t1eitorlu. earl di la Tatalu s-tradze, atelu te dadunu cu Tatilu ,-eu Hililu easte nelinatu ,-maritu: carl are grilt!. pritu prufi1-

TU una, stnu. eatholieheascl ,-apostoleasel Biseariea. Mlrtirsescu unu pitedzu~ntru 1frtarea a amlrtiiloru.

~teptu an~area a mortnoru,t-bana a etqei ~ va s-hibl.Amin.

ATEAlE DZA'J'E pIlTlen AW DUMNIDZlU

1. Mine escu Domnulu Dumnidzalu a tilu. s-nu a1 alp: Dumnidzadz nafoara di mine, s-nu-~ fa~ cbipu cluplitu. tra 5-11 ncpfti a lui.

2. s-nu dz!\i numa a Domnul~ Dumnidzllui a ta~u digeaba. 3, Adu-]; aminte sl stn~ti dzna a Domnului.

4. TiMsea pri tatllu a talu ~-prl muma a ta, tra s-ta hibi ghi-

ne a tita ti s-btnedz multu pri locu, .

5, S-nu va~&.

6, S-nu fat! fapte nlcurate,

7. S-nu furi.

8. s-nu m!rtirsqti str!mbu contra a aproapUui a talu.

9. S-nu hi! harbutu dupa mullarea a aproapilui a tala.

10. S-nu ipithimisqti casa a aproapUui a talu, ~-nili vtrna luern te easte a lui.

Aero DI PISTE

Dumnidzalu a melu, e1 tine ~ti adivarlu alelv 'dUu eta. eu pistipseseu tutu ~e ai diseupiriu a slnti\ei Biserlti \-le ni-nveata ea. va dztca pistlpsescu: c1 easte . unu singuru Dumnidziu tu trei persoane 91afure, carl s-numeseu Tatllu. Hilllu ,-Slntulu Duhu; pistipseseu el Hqilu alu Dumnidzau s-feate omu tu slniu a Multueu-

344

ratqei Parthene Maria. pritu putearea a Stntului Duhu, ~i s-nurneaqte Isus HWtol •. cari iputWi i-mm td asclparea a noastra atea tratu eta; pistipsescu ca. Dumnidz!lu araspl&tea.tte prl ateLi bu&!f cu amirartlea a ter1ut t-timurseqte pri ate¥ adi cu colasear t-volu s-btnedzu ,1 s-rnoru tu aesta slnta pisle.

ACTU 01 ILPIPA

Dwnniddlu a melu, ci tine ~ti atutepututu. tara mardzine di bunu t-ttnosu. t-fati iposh!slle a tale. eu Upuescu prtarea a amtrtUloru a meale t-~mirirllea a lerlut tra axiotita alu Ism Hristos, i-pritu faptile bune, F amu imbistusine s-Ii facu cu agiutorlua goaralei a tale.

ACTO DI VREARE

Dumnidzl1u a melu, cl tine etti fara marclzine di bunu, ti voiu rna muitu diettu l1e Iucru ,-di vreare catra tine, votu pri aproapUe a melu ca pri mine tsw1ij ,-biu apuf"'asftu s-cherdu ma ghine tute, pIn! t-bana. diettu s-ti ma niriiescu Vlrnioari.

ACTU DI pAREARE DI...ARAU

Doamne Dumnidzllu a melu, fti-pare ariu ditu tuu inima, trl tute amJrWle a meale ,-Ii-aurascu ma multu diettu 1~ lucru, ca pritu eale amu chirduti ~oara a ta f-am1r1rqea a terlui ,-mi-amu (apta axiu ttl timuria ditu eta a colasqei. rna ma multu 4i-pare .arau, ci amtrtisindalui ti-amu nui.1ta pri Une, Parintele a melu, Asetpttodu a melu t-Dumnidzllu a meiu, abltu dl mare t-abltu di bunu.Tr-aesta rni-aput'tsescu. eu agiutorlu a goualei a' tale.s-nu rna amlrt:U;escu. ti s-fugu d1 ite ifchirie d1 amtrtie.

RUGACIUNEA 01 DIMNEA fA

Dwnnidzalu a melu, ml-nclinu a ~iiat ti votu ditu tuta inima ~-astndzI nu votu s-facu pva te va poata s-tl nariiasca.

S~biba allvdata ,-tu eta mariti multustnta t-nidispIrtIta TreIme,Dumnidzau Tatllu,Dumnidzau Hiplu ~-Dwnnidzau StntuluDuhu.

ApJrftescu aesta dzul tu numa a Asetpttorlui a me1u atelu arastignitu, carl mi-arascumparl pritu Amara a lui pathima t-moartel P.ritu sln<izile a lui a,elu seumpulu. Elu s-rnl ghineeuvlnteadza, s-mt urnipseasca.s-mi veagle di i~ ariu ti s-ml due! tu amirarilea a ter1ui.

34S

Doamne, Dwnnidzale atutepututu, carl mi-alasqi si-agiungu la arhiusita aqtei dztle, apiri-mi astndzt pritu putearea a ta, aa s-nu cadu tu "trna amtrt1e tu dzua aesta; i-faptile a meale s-htbi ndrlptate tra 's-fael toUn. ciriptatea a tao Da-&-u aesta, Parinte,.pritu Domnulu a no,tru Isus Hristos. Hi\11u a talu, carl, hllncialui Dwnnidzlu, bIneadzi l-awnneqte tu tutl eta dadunu eu tine ,-eu Stntulu Duhu. Amin.

S-gh1nevtei,Doamne Dumnidzale.Amirllu a \8rlui t-a loc1ui, s1-ndrep~ \1 s1 stntqti, s-urnipsetti \1 s-cbiv1:rnisqti astndzt iruma l-truplu a melu, simturl!e, zboarile \-faptile a meale tu Ieagea a ta ,\-trl ndeplinirea a 9iitaglUoru a tale.ea pritu .g1utorlu a talu s-m; facu anu s-hiu iftthipsitu l-ilaftiru aua t-tu eta. Aactpttorule a lumi\e1, carl btn.dz l-dumnitti tu etile a etiloru. Amin.

Dumnidzilu a melu, '-aclucu eutbane tta dzua di astndzl t-trl tottna tute fapUle a meale; II inusescu cu multu stntile flpte alu bus Hristos.l1 eurblnseseu trl lirtarea a amtrttiloru a meale l-tri dizdirdarea a ,ufUtiloru. Voiu st-smtndu trl ntse I-ttl mine tute l1rtirlle \8 va potu .-l1-amindu. tlctndalui rug'dum ttl tumarea' a amlrti~iloru, ttl eurmarea a ereziiloru. trl anuS-rea a stntilei 8iseri~.l-t:rl pace l-enuse nttl ebivimiW- crlitW.

JI

H

H

Afindoane ,-Maiei a· mea, tra si-aspunu ci hiu a tilu. t-4ursescu ttl dzua cii astndzJ oepit. gura, ureelile, inima. l-pri mine lsw1i. Tu aestl azul va hiu a talu, Matei multu buna; tine s-ml vegit ti s-mt apari ea unu luau a tilu, ,i s-fit dat gbineeuvlntarea a ta atea stnta.

Pritu slnta ficiurl\e a ta i-pritu amindarea a ta atea nipnhlni ta, mul-tu eurata Parthena Marie.cura inima l-truplu a melu. Amin •

. Anghile alu Dumnidz!u. cart etU vig\itorlu a melu.luru.neadza-mi astndzJ. veag\e-mi. ehivimisea-mi ,-apirl-mi prl mine, carl ta biu ipushisitu a tna pritu dila alu Dwnmdzau. Amin.

Stnte losife, vig\itorlu ,-pirlntele a fieiurelnitll0lu, tu a cui embisti vig\eare fu imbistusita is~i athootita, Isus Hristos, \-parthena a partheni}oru Maria. ti paracalseseu eu pliciclune pritu doaule aeste amlnet,lsus ,-Malea, ca vig\inda-mi tine di ite nicurat!le.s-mi fati s-ipiri1escu tottna tu eura~\e alu lsus ,-ali Marie cu suflitlu niliehisitu, cu inima ,-truplu curatu. Amin.

If

Stntl Marte I-stnLtloru tu], rugat-v1 trl mine la Domnulu, tra s-mi axiuseasea s-hiu agiutatu t-asctpatu di-a\elu te btneadza t-dumne~te tu eWe a etiloru. Amin.

Domoulu 5-mi ghineeuvtnteadzi ti s-mi apari di ite arlu 11 s-mi duel la bana dUu etai lara suflltile atlloru eu mare pute 5i s-d1spustusease& tu pace pdtu JUla alu Dumnicldu. AmiD.

RUGACIUNEA DI SEARA

o Dwnnidzalu a melu, fieltorlu. piripiuitorlu t-AsctpItorlu a melu.pri tine ti-alavdu t-ti mareseu dadunu eu tut slntlli. anghil1li t-aleplll1i a tita l-Uhwtiseseu dUu intma trl ghinefiterfle te Ii amu,~x1tl farl eli la bunitatea a ta fhl mardzift1.A tila t-ifhiristiseseu el fui aphatu di multe arale t-chilUJine iruJle\U f'"'SuflitqU~ tine di-deadq1 trl mlcare I-bi~turi I-tute m!ndUtrlle bune suntu ~oari1e a tale. Cumu s-li 1fb1ristfsaeu eu, Doamne. trl tute CIte dill-a! dati) Truplu l-fuflitlb i-tute cUe U-amu.I-gh!neap F u-amu fapta eu astndZI." Ii eurblnseseu a tlLa dadunu eu ald-

, oUta illu 11m Hr1Ims. Domnulu a DQltru. AmiD.

Ma val, enu eli mel easte ghtneap ~ u-amu faptil Doamne. nu ia eu mine dupa Bdriptatea a tao ma aglutl-mi pritu 40ara a ta

AtutqUutorule Dumnidzale. tine carl eunottt tugbirea a mea tra ghine. arisplndza pritu lud1na a ta ntuneuiclu a mintijei a meaIe I-aprinde eu weare 1Dima a mea atea aratea, tra S-cUD06CU amJrtil1e di cui mt-amu fapti etiu astndz! nllotea a ta, s-lU 1'_& &rlu ditu inimi trl eate.li s-mi ndreptu di-acUvaratu.

Tu mttUle a tale, Doamne. mbistuseseu eu truplu t-suflitlu a melu.pr1 fara t-gh1neficltori\i ameli I-lumea otreagl.ma rna multu

. I'd rna mlril1 a melf duhovoiCC{ti l-lumqti.Agiutl prt ftobi.pri mtrinat.pri niptut.pri atel1 te .. swtu tu oara a moartqei. loama pr1 sehizmatlct. pd ezetici ,-pd amIrtioti.1ulUneadzl prl ateli cu mare pisle t-diztUardl slnta Bisearicl..

Ipischipsea, ti rogu, Doamne, aata casa I-avinl diparte di nisI tute pigIdz1e' a dlllmanlui. Anghqili a tali atel! stnttlf. si sta tu ntsl tra s-na veagle tu pace, t-ghLnecuvIntarea a ta s-biba totlna priste noi. pritu Domnulua nostru Isus Hristos. Amia.

347

Sunu apar&rea a ta alagu, stnta Aminditoare ell Dumnidzaui nu-di pirifrUDSea rugaeiudile 1& ananghea a mea, ti ilifUrusea-mi tottna di tutu piriepulu, Parthenl mireata \-ghineeuvlntata.

Anghilu alu Dumniddu~ carl ~ti V1g1itodu a melu.lu&neadzl-mi tu &eSta noapte. veagle-mi. chiwnisea-mi i-apara-mi pri mine.cart ,I hiu imbistusitu a tiia pritu dila alu Dumnidzau. Amin.

Adu-t aminte., btrbate multu eUratu ali Marie Parthena,o dultile a melu afindieo. stnte Iosife. el nu st-aee avdzna vtrna oarl ca ~va si-aibl cUtata' lpustirixea- t-agiutorlu a talu, fira s-biba distlirdatu. Nsutli\1tu dl una ahtare mbistusine. mt pi.rustiseseu niintea a ta.cu tuta vrearea mi mbistusescu a liLa. Nuplr1frunsea rugaeiutUle a meale, Purtatorule di frundlp a Asctpttorlui. ma 4f.xea-li eu buna vreare ,i rnplinea-li.Amin.

s-,a. hibi tUli. Doamne. t-di suflltle a\fioru te ipufirseseu. Asttmllea durerile a 10m, ,-du la bana ditu eta pri ~. ma ma multu pri ateli tea carl hiu ipuhriusitu s-mi rogue Amio.

RUGACIUNE eXTRA DOMNULU A NOSTR[] ISUS HRISTOS REAG!

Doamne Isuse Hli$toase. ti rntrt:bsescu ca reage wti versalu. Tu- . tel ette fura. fapte, trl tine fura adrate. S1-Ai priste 'mine tute 9ieheomaUe a tale. Faeu iara iposhisile di la pited2u. Mi-aieapidu di satana t-di pompele a lui t-di faptile a lui t-ipushisescu s-btnedzu ca bunu crittinu. ~-ma multu, mi ipuhriuseseu dopa ettu va potu s-IUCledzu s-triumfeadza ~cheomat1e alu Dumnidzau t-a Bisear1- I?alei a tale. Dumnidztiasea Inima alu lsus, \a nelinu tute slabile a meale Caple tea si-amindzl ea tute initiile s-rieunoasea stnta a ta ~galitate \-ca amirirqea a pacilei a tale si-aea,a ati90itini pri tutu globlu a loelui. Amin •.

RUGAcruNE cA TRA SINTA pARntENA

'Parthena multu stnt.1. Maiea a Zborlui ntrupatu, avut.1 cu 9ooare \-asciparea a noastia! Noi fucaradzli arn1rtioti c1ftamu agiutoru cu piste ~e di II. vrearea a ta di muma; t-ctftamu ~oara \-tl~mu toUna vrearea aluDumnidzau ,-a tai\-d.imu inima a noastra tu ml1lite a tale multustnte; t-ctftamu aseaparea a sufUtlui \-a truplui a nostru; \-ilpisimu siguru. ca tine, Maica a noastra multu duruta. va n-asculjt \-tr-atea dzttemu cu piste Oie:H!rsea-ti. Marie!

RUGlcruNE NlINTE DI ITl LUCRARE

Faptile a noastre, ti rugamu, Doamne, s-li privedz nsufllnda-li ii s-It fap su?ta agiutInda-li:ca lte rugaciune ~-fapta a noastra si-aplniiasca totIna cu tine fi, dupa te arhiusi, si-s bitiseasca pritu tine. Pritu Hristos Domnulu a nostru, Amin.

RUGlCl11NE NllNTE DI MtcARE

Tn numa a Tatalui ~':a Hililui ~-a SIntului Duhu. TatMu a

nostru •••

Ghinecuvtnteadza-na pri noi, Doamne, i-aeste ~oare, ie li ~ximu prttu bunatatea a tao Pritu Hristos Domnulu a nostru. Amin.

RUGIClUNE DupA MtcARE Tu numa a Tatalui •••

T-ifharistisimu trl tute ghineraterile a tale.Dumnidzale atutepututu, carl blnedz ~:-dumnqti tu etile a etiloru. Amin.

Tatalu a nostru •••

Tu numa. a tat.uui •••

RUGA-croNE TRA plRlNTt §-CUNUSCUT

Dumnidaale, cart n-at 4fitixit& s-tirus1mu pri tata ~-pri mama, da sanitate i-pace a pump-Ioru. a fratIoru, a suririloru. a soqei. a cunuscutloru i-a tutuloru sotloru a no\~; l1ne-\i tu pistea a noastra ~-firea-li di .araltle trupqti t-Suflit~tii da-Ia 40ara a statherotitllei tt.i ghine i-tu vrearea a ta, tra si-s h1rseas~a tottna di ipustirixea a ta pirlnteasca. Pritu Hristps Domnulu a nostru, Amin.

RUGlClUNE TRA GHlNEF leI TORI

S-ghinevrei, Doaritne.si-arlsplat~ti prl tu] ateli can na facu .ghine tra numa a tao Amin.

RUGlcruNE TRA vn ~-MORTf

Atutepututu ditu eta Dumnidzale, can dumnesti tu 19&iulu chiro prate ateV QU i-priste ateli moqt ~-ti iiilui~ti di tu] aleli,pri can li-~tii di rna niinte ci va hiba a tav pritu pistea ,-faptile a loru; ti rugamu cu tapinusire ca ateli tra cari n-apuftstmu s-na rugamu, hie ca suntu ninga eu tu lumea aesta sau mort! pri lumea ananda, si-aminda pritu fiilustivirea a bunatatilei a tale lirtarea a tutuloru

349

amtltiiloru a loru, tra misitia a tutuloru stnploru a tali. Pritu Domnulu a nostru Isus Hristos, Hijilu a talu, cart hiindalui Dumnidzjiu, cu tine blneadza t-dumne~te dadunu eu Slntulu Duhu tu etile a enIOfu.Amin.

RUGACIUNE TRA PACE

D a. Doamne, pace tu dzlli1e a noastre, ca nu easte altu tiniva, carl si-alumu trl noi, nafoua di tine, Dumnidzalu a nostru, 5i-s faca pace pritu putearea a tao

~-birichete s-hiba tu cetatle a tale.

RUGAClUNE or IFHARISTISIRE ~-Di Cl'FTARE

Ditu somnu scullnda-mi, ifhMistisescu a taia, Slnta Treime, ea, tra multa bunatate ~-multu lunga artvdare a ta, nu ti na,~i pri mine linivoslu \-amlrtioslu, ni\i mi chird1l\i cu firadileagile a meaIe, \i ai fapta vreare dl oamirli, dupa adete, \-ditu apilpisia tu cui dza\eamu rni scul~i multu tahina, tra s-multumaeescu putearea a tao ~-amu lut1:ineadza oc\4i a minti!ei a meale, discp.de gura a mea, tra s-cunoscu zboarile a tale \i sf-aduchescu ~tagiile a tale ti s-facu vrearea a ta ,1 s-ctntu a Pia ntm mIrtirsirea a inimalei, \1 si-alavdu multuslnta numa a ta, a Tatllui, a Hqilui ~-a Stntului Duhu, amu t-tottna i-tu eta a etiloru. Amin.

RUGACIUNEA A SlNTIILUI EFREM

Doamne .\-afindico a banalei a meale, nu-di da a dia pnevma ~ leani\ei. a frundi411ei di multe, a vreari\ei di dumnle ~-a grairqei tu inUe. lara pnevma a cura!tlilei, a tapinusiri\ei, a arlvdarilei ~-a vreari1ei 4ursea-le a dia a roblui a mlu. A~i. Doamne Amira,4ursea-t1:i a l1ia. tra s-di vedu alathurile a meale.if s-nu giudieu pri fratHe a melu; ca ghine ~ti cuvtntatu tu eta a etiloru. Amin.

RUGaCIUNEA A SINTIILUI VASILE A 'J'ELU MARlLE (I)

Doamne atuteaftndlco, Dumnidzilu a Puteriloru ~-a tutu trupIu, atelu te stai ntru a\eale di nsusu, ~-c.itra atea1e di nghiosu rnutr~ti, atelu te pitrundzt inii1i1e ~-riniclili, ~-ale~le asurnte a oamit1:iloru Ii ~tii,lw1ina atea fad di aptrfiit! ~-fira di bitisire,la carl nu easte alaxire. nip aumbra di mutarensut, nimuritoare Amira, \fixea rugaciUltile a noastre.pri can tu chirolu dt-amu a noaptile1, cu mbts-

350

tusine tu mul\tmea a t'liluirlloru a tale, ditu nicurata budza a 1,iia adu~mu;~-na ~arti a noaua alathurile a noastre, can cu fapta, ~-cu zborlu, ditu ~tiinta sau ditu nqtiinta, di tuta spUIcaciunea a truplui ~-a sufl1tlui.locun faclnda-na a stntului a talu Duhu; ~-na ~ ursea a noaua, eu ininia di~teapta ~-cu mlndulze dqtiptaa, s-tritem"u tuta noaptea a bana~ei di-amu, attipt1.ndalui vinita a lw1inatqei ~-aspusalei dztle a unui amindatu Hi\ilu a talu, a, Oomnului ~-Oumni.dzilui, ~-Asctpttur1~ a n~tru Isus Hrlstos, tu cart Giuriicatorlu a tutuloru cu manre va s-~in.a prl loeu, trasi-arasplateasca a cathiunui dupa faptile a lui; tra s-nu na afla dzaclndalui ~-du.niindalui'iP diitipta] ~-privig~dalui ntru mplinirea a ~ii.tagii1oru a lui. §-ettli s-intramu dadunu, ntru haraua t-tu camara di numta a mwrqei' a lui, ·iu easte boa\ea atea fara. di-astlmttue aliloru te sarbatorescu, i-nigriLta anhate aFloru te vedu mutiteata atea niaspusa a. fat!lei a tale. Ca tine ~ti lutlina atea adivitata, carl lul1ineadzi \i sIn~lI\te tute, t-pri tine ti-alavda tuti faptura, tu eta a etiloru. Amin.

RUGACIUNEA A" StNTULUI VASILE A 'fELU MABILE (II)

PIi tineghine ti euvlntamu, multu analte, Oumnidzale ~-Oomnu a t'lilale1, atelu te daima ai fapta eu not lucre man ~-thaVllIlasii, multumante ~i-nfrielllate, cari nu au nwniru; ate1u te n-ar 4jurs1ti somnulu trl dispustuslrea a sl.iblntalei a noastre.t-anapafse tri apustusirile a truplui ati1ui multu curmatu. Ifhiristisimu a tara, cii nu na chird~i cu faradileagile a noastre, ti a1 tapts vreare di 0'\mUli dupi adete, ~-pri a~e~ 1e ddteamu ntru apilpisie :1i mut&.\i. tra s-rnultumanmu putearea a tao Tr-aesta paracal.;imu nimisUIata bunatate ~ t,>;iIll1ineadza ocplf a minduiri\ei a noastre ~-mintea a noastri ditu somnulu ate1u greulu a leani\ei rnuta-u, discpde gura a noastra t-umple .. u di allvdarea: a ta, tra s-putemu fira clcirdisire s-ti-alIvdimu, ~i s.clntamu.~f s-u ,,1Irtirsimu pri tine, Dumnidzatu ate1u ntru tute ~-priste tute axtu di multumarire, Tatalu a\elu fara di aptrtUta, dadunu ~-pri unlu arnindatu Hi\ilu a talll, ~-pri rnuitu stntulu ~-bU£llu ~-di bana tadtorlu a tlilu Duhu, amu ~-toUna. ~-tu eta a etiloTv. Amino

35J

. RUGA-CIUmIE A UTRENn~I"PRI CARl, PUPA. A TElJ PI NTlMU TREI PSALNI. PREFTULU,ST(NDAl.UI CUOAPLU DISCUPlRITU.

U DZrrE NAlNTEkA ICOANAIEl A DOMNULUI FfRISTOS.

RUGA-CIUNEA 1 .

Ifbaristisimu a t!ia, Doamne Dumnidzalu a nestru, atilui te aa ai mutata ditu olitimuturile a noastre,t-ai data tu gura a noastra zboru di alavdare. tra s-n! nC\iJWnu tisi-acpmamu auma a ta atea

. stntaai s-na rugamu a 4ililotu a tale, a~iloru te tottna 11 al tribana a noas~a. ~amu Pltreate agilltodu a dIu, pride atel1 te stau naintea a fa~aleia miririiet a tale alilei stnte. t-~teaptl di Iatine . avuta "ili~,-d.i-l.i a loru,ca ipiripndalui a l~a tottna cu frica ~-cu

vreate, $l-alavdl bunitatea a ta atea nigrlita. -cs a tiia t1 s1 cade maritea,tilUa, ti-nQliniciunea,a Tatilui,a .tfiplui, i-a Stntulm. Duhu,. amu ,-toUna ,-tu ettle a etiloru. Amin.

RUGACIUNEA II

Pi Map tea si scoali suflitlu a nostru ·la tine Dumnidzilu a nostru,ca IQfti.na suntu ~miSiile a tale pri locu, Mintiminea-nas-fatemu ntru (rica a ta ndriptatea ii slnttl!a. ca pritine ti m,anmu, atelu di-a-divaratu Dumnidzilu a nostrul apleaca ureacjea a ta, ~.avdza-na pIt noi; ~-adu amtnte, Doamne. pEl tut ateli te cu not dadunu suntu di fatali s-roaga, pri tut pri numa, t-ascapa-:-l1 cu putearea a tal ghinecuvtnteadzi populu a talu i1 stnjea clirunumia a

352

ta: pace ~UISea a lumi!ei a tale, a biseritiloru a tale, a preftlloru, a Heagelui a nosttu,4-a ntreglui populu a talu. -Ca ghine st-are cuvlnut& 4i st-are multumar1ta, multutidisita 4-dl mare alavdare nurna a ta, a Tatllui, i-a Hili1ui.l-a stntului Duhu, amu, ,-totIna, t-tu etile a et1loru. Amin.

RUGICIUNEA ill

D1 noaptea si scoall suflitlu a nostru la tine, Dumnldzale, ca lu&na suntu ~Uitigule a tale.nveat!-na pri noi, Dumnidzale, ndriptatea a ta, '~litagiile a tale Ii ndriptarile a tale; lwUneadzi Deli\! a minti\ei a noastre, tra s-nu adurtUmu virna oara tu amami trl moarte tei artsp1ndz~ tutA negura di pri inidile a noastre; 4UlSea-na a noaua soar1le a ndriptatilei, t-nivtttmati veagle bana a noas1:l:'1. cu vula a Slntu-lui a tilu Duhu; a.ndreapta cioarile a noastre tu caleaa pacqei: di-ni s-videmu apirita a dzu.i\ei -I-dzua ntru haraua. tra s-t1 anlItlmu tugaciw1Uedi dimne'ip.. -cr a ta easte afin~llichea, f-a ta easte amirarqea f-putearea, l-mirfrea, a Tatllui, i-a Hi~lui, f-a Slntului Duhu, amu, f-tottna, I-tu etile a etiIoru. Amin.

RUGICIUNEA IV

Afindico Dumnidzale. a~eltl.-Ie ~t1 stntu i-nieuprimtu, cari at dzlsa si straluteasdi luMna tu ntuneancu, alelute it-at dispustusita tu somnulu di noaptea ~-niai mutata trl alivdarea t-rugaciunea a bunatatqei a tale, hiindalui imiripsita dl singara mluirea a ta: fJ_lxea-na pri not, ateli ~ ~ -amu na nClfnimu a taia, ~-dupl puteare \-ifuiristisirnu: ~-4Ul$ea-na tute elftarlle ateale tra asctparejespune-ni pri n01 hi~ a lutUnatei, t-a dzua\ei, t-c11runoru a bunatat!oru a tale atiloru di daima. Adu ammte, Doamne, ntru multtmea a ruluirilotu a tale, ~-pri tutu populu a talu, can easte di fatA. fi s-roaga dadunu cu noi, ,-pri tu] fra"i a no,~t, can suntu pri uscatu, pri arnare ~-tu tutu loclu a afindlichqei a tale, carl ~teapta vrearea a tadi oamim: t~a tutuloru ~ursea-Ia liila a ta atea marea, -Ca asclpat hiindalui cu suflitlu ~-cu truplu, daima ipimisindalui eu curaiu,'s-mulfum.mmli. numa a ta atea thavmasia l-ghinecuvlntata. a Tatiiui, \-a Hi~ilili, t-a 'Stntului Duhu, amu t~totlna, ~-tu etue. a etiloru. /(lnin.

353

RUGACIUNEA v

nnatorlu a bunat.i~oru, Izvueuje daima izvurqti, Puinte stnte, ficatorule di thavrnate, atutepututu ~-atuteafindieo, tu] na neIinarnu ~-aa rugimu a tata, aelimtndalui &Ia a ta i-tiiluirile a tale, ttl ag1utorlu ~-vigl1area a tapirui\ei a noastre, Adu aminte, Doamne, prl roghili a tl.li t"'9ixea rugaciudile ateale di dimneata a noastre So tutuloru, ca una thhru1iami nilntea a tao i-nu lugtrgtsea pri vtma di noi ahnstu: p pri tu] na yeagle eu dUuirile a tale. Adu amlnte, Doamne,pri a~eli te privigliadza i-ctnta tri marlrea a ta, t-a unui amindatu Hililu a tilu t-Dumiudzilu a nosuu.t-a Stntului a talu·· Duhu, ~i s-hil a loru agiutar.u i-viglitoru; 4jixea rugaciutiile a loru ntru altarlu a tilu a1elu di rna nsusu dl 1Cruri t-aduchitoru. -ci tine etti Dumniddlu a nostru, i-a llia marue ana1llmu. a Tatalui, i-a Hil11ui, t-a Stntului Duhu, amu, ,-tottna, ,-tu etile a etiloru. Amin.

RUGACIUNEA VI

Ithwt:i$imu a taia, Doamne o,umnidzilu a asetp11'iloru a noastre, ca tute li fa~ tra f~earea di ghine a banalei a noastre, ca tottna la tine s-mutrimu,la Asctpttorlu t-racitorlu di ghine a suflitiloru a noastre; ca n-at dispustusita pri noi tu chlrolu a noapti\ei te are tricuti, ~-na ai seulata ditu "tirnutw:ile a noastre, i-na ai btgati la nqinarea a tidisUqei a· tale numa. Tra aest~ na rugamu a taia, Doamne:da-na~oara, i-puteare •. tra s-na a:)tiusimu s-ctntfrnu a taia eu aduchire, ~i s-ti rugamu wa eunnare eu frica i-eu cutreamburu, frundisindalui tra a naastra asctpare, cu agiutorlu a Hnstolui a talu. Adu aminte, Doamne, ~-pri ateIi te greseu catra tine noaptea; avdzl-\i pIi nlti, ii-Ji fiiluia: ~i zdrumina sunu ctoanle a loru pri dutmal1qi nividzu] i-a1umtatori contra. ~Catine etti Amir3.Iu a pacqei, i-Ase1pttorlu a sufliUloru ,a noastre, i-a tlia marite ' analtlmu. a Tatilui, \-aHqUui, i-a SIntului Duhu, arnu, ~-tottna, i-tu etile a etiloru. Amin.

RUGACIUNEA VII

Durnnidzale i-Tatalu a Domnului a nostru Isus Hristos.atelu te na ai sculata ditu ~tirnuturile a noastre.j-dadunu n-at adunau la oara a rugaciunilei:di-na 90ara ntru disclidearea a guralei a noastre t-4ixea a noastre ifhuistisiri ateale dupa puteare; ~-na nveatl ndriptanle a tale: eli tra ~-na rugamu, cumu s -cade, nu ~timu, rna nu

354

va na urnipsetti tine, Doamne, eu Duhlu a talu alefu sfntulu. Tra aestl na rug:an'lu a la!a:i~e avemuftisita plna tu oara dt-amu, eu zborlu; sau' cu fapta, sau cumindutrea.cu vreareaau far a di vreare,slaghea.alad, liarta. C4 di va mut:retti "la fltacl.i1eagi, Deamne, Doamne; cui va poata s-ipufirseasca? ca la tine easte asctparea, Tine singuru qti'stntu, agiutatotu pututu, vigptorua banalei a noastre, ,r ntru tme easte ctntarea a noastra tottna. -S-hiba ~ afindlichea a amidriqer a tale totlna ghineelivtntata. t~mu1tumarita, a Tatalui, t-a Hili-lui, t-a StntuIm Duhu, amu, ~-tot1na, t-tu etiIe a etiloru. Amin.

RUGJl.CIUNEA VIII

Doamne 'Dunurldzilu a nostru, ate1u le air' aguruta di la noi leanea a somnulul, t-cu acpmare slnta dadunu n-at a:c!iIrtatA, ca. ,-noaptea si-aniltlmu mfl1ile a noastre.. ,1 s-tl mIrtitSlmu pri tine ntru giucUcatle a ndriptatqei a tale:91xea rugictu&le a noastre, ctfthUe,mtrtirsirile.ipirisiile aleale cU noapteai t-ni ~ursea, Dumnidza":" le.pule iadarutnare,Up19a pututi.,vreare niprifapta;ghlneeuvtnteadzi intmUe t-itirile,faptile,lucIile.zbOarile,minduirile a noastre: t-di-ni a noaui~si-agiundze.mu laaplrdita a dzuilei. alivdindalui. ctnUndalui.~-ghinecuvtntlndalui bunatatea a tliialei a tale atijei mgdiite. -cl si-areghinecuvtntata multustnta numaa ta,ti st-are mUltuma'" rita anttd,rqeaa tat a Tatllui, t-a HilI1.ui, \-a Slntului Ouhu, amu, ,.,.totlna,t;.,.tu etilea etiloru.Amin.

RUGACIUNEA IX

Stralu,ea tu initUle anoastre, vrutlu a oami411oru Afind1co, lu&na a,ea niaSpargatoare a cunuttearqei a dumnidzliri!ei a tale, ~-disclide ocli\i a minti\ei a noastre. tra aduchlreaa evangheticheqtiloru a tale zboare:bagl ntni not frica a iftihipsitiloru a tale q.iitigU, ca'tule 'orix11e atruplui cilclnda-ll, banl sufliteaSca s-trt .. ,emu. tute a,eale te' suntu tra bunaarisire a taminduindalui s-factndalui, -eli tine ~ti slntJrea t-ludinarea a noastra, t-a ~.1 madre ana1t!mu. a Tata.lui, t-a HqUui. t-a stntului Duhu, ainu. t-tottria, t-tu etile a etiloru, Amin.

RUGActUNEA X

Doamne.Dumniddlu a nostru, a~lu te prltu pocainV. tirtare ai'9UISita aoamtrhloru, ~-para4igma a cunuttearqei di amtrtii, ~-a'

35S

m1rtirSiriloru, n-at aspusa pocainta a proroclui David tra Vrtare: isu], Afindico, pri not ate\i c1dz,ut tu rnulte ~-mari alathuri, diluia-na dup~' marea ~ila a ta, ~-dupa rnulttmea a fiiluiriloru a tale cura faradileagile a noastre. Ca a taia avemu alathipsitl, Doamne, a\i1ui ' \e,ttil t-ateale niaspuse ~-ascumte a inidiloru a oamtrilloru, ~-atilui te singuru ai puteare, tra s-lert1 amtrtiile.; t-inima curata stizrnttuslndalui ntru noi, t~CU duhu afindicheseu 91nlmusinda-na, t-haraua a <uc1pari!ei a, tale aspunlnda-na-u, nu n-aleapida eli Ia fata a ta:ti s-ghinevrei, ca unu bunu t-durutu tra oamidi.ptna la suflarea a noastra a\ea di rna napot, s-~a adujernu curbane di ndriptate ntru stntile a tale altare. -Cu dila t-CU t!:iluirile, t-CU vrearea di oamW a unui amindatu HqUu a talu. cu cari dadunu ghine 8\ti euvtntatu, cu multus1ntulu, ~-bunlu, t-di bana facltorlu a talu Duhu, arnu, ~-totIna, ~-tu etile 'a etilcru. Amin.

RUG!C1UNEA XI

Dumnfdzale, Dumntdzalu a nostru, ate1u te ai atidzatl puteri zburltoare t-aduchitoare eu vrearea a ta, pri tine ti rugamu, t-a tiia na eitaetisimu:~ixea multumanrea a noastra, atea dupa puteare, dadunu eu a tutuloru fapturilotu a tale, t-na ar1sp1ltea eu ~oarile ateate avute a bunatatqei a tale; eaa taia ta si-apleaca tutu dzinuc{iulu. a\iloru tir~ti, t-atiloru di pri loeu, t-atiloru di prighiosu, ~-tuta suflarea ~-faptura alavda mmrea a ta atea di niagiundzeare; eli singuru 8\ti Dumnidzau 'adivlratu t-multu flilustivu. -ca pri tine ti-alavdl tute puterile tir~ti;~-a ~aia marire ana11.bnu, a Tatalui, ~-a Hililui. ~-a stntului Duhu, arnu, \-toUna, ~-tu elile a etiloru, Amin.

RUGaCIUNEA XII

Ti-alavdlmu, ctntamu, ghine ti cuvtntjrnu, ~-ifharistisimu a taia, Dumnidzalu a patintlloru a no~trl, eli n-at tricuta aumbra a noapttlei, ~-n-ai asp us a i!ra lutlina a dzualei; ti na rugamu a bunatatqei a talers-lui nilosu cu amtrtiile a noastre, ~-9ixea rugjictunea a noastta, ntru mare llila a tao ca la tine asclpamu,la Durnrudzilu ate1u tlilustivlu ~-atutepututu. Fa si stralu\easca ntru iniilile a ncastre soarile ate1u adivjiratlu a ndriptatilei a tale; lutlineadza mintea a noastrji, ~-simturile tute yeagle-Ii; ea imnlndalui ca dzua eu buna creastire pri calea a ~iitligii1oru a tale, st-agiundzemu 1a

356

bana atea di datrna -ca 1a tine easte izvurlu a bana!ei- ii s-na axiusimu s-himu ntru anhatea a J,p.rtinilei a tale atilei niapruchlate, -cr tine qti OumnidUlu a nostru, ~-a ~lia mirireanaltamu, a Tatllui. i-a HilUui, ~-a Stntului Ouhu, amu, i-tottna. ~-tu etile a etiloru. Amin.

357

PSALJqI

PSALMULU 3

Doamne, c1tu st-au nmul~ti a\eli te mi Cleapa! mul~ contra a mea s-muta.Mul~ dzIcu a suflitlui a metu.nu easte ascIpare tri 'elu, ntru Dumnfdzilu a lui. lara tiJ1e, Doamne. andrupltodu a melu ~ti, 40xa a mea,4-alelu 1e anal~ caplu a melu,

eu boalea a mea catra Domnulu amu grita,~-ditu muntile a lui alelu slntulu mi-avdzl. Mi-amu culcata ~-amu adurtUta; mt-amu di~tiptata iara. ca Domnulu mi-apara. Nu va mi-asparu di dilile a mu1~lei: di ateli te ditu tute piq11e mi-anvlrligheadza.

Seoala. Doamne, ascapa-mi. Dumnidzalu amel~l ea tine ai batuta pri tut atep. te digeaba mi dU4manescu:dinPli ati10ru amtrtio~i Ii-ai zdruminati. A Domnului easte asctparea: ,~-prlste populu a tilu s-vina ghinecuvlntarea a tao

PSALMULU 5

Graiu1'ile a rneale aseulta-li. Do amne , aduchea grirea a mea. lJa arninte versulu a rugaciuni.lei a 'meare, amiralu a melu

~-Dumn!dzilu a melu; .

col va mi rogu catra tine, Doamne, dimneata va avdzt versulu a rnelu,

358

Dimneata va stau naintea a ta, i-va caftu] ci Dumnidzau, a~lu ~e nu va firidileage, tine e!jtii

Nu va sta mogra tine, atelu Ie fate punidichi, nip va glindiseasei ci1c.atori~ di leage mngra oelil1 a tili;

Ai audtl pri t~t ateli Ie lucreadzi faradileageai va-li cherdzt pri tu\ a\eli ~e graiescu mincluna;

Pri blrbatiu 'a stngiuriloru §-pri pornru lu-aur~te Oomnulu. lara eu ntru multtmea a &luiriloru a tale va intru tu casa a ta, va mi nelinu tra stnta bisearicl a ta ntru friea a ta,

Doamne, urnipsea-mi ntru ndriptatea a ta, ul dtqmadili a me.\i andreapta nlintea a ta calea a mea.

Ca nu easte ttl gura a loru adivaru, inima a loru easte goalai Groapa. discp,sl gtrgtlianlu a loru, cu 11mbiie a low puniripseau, Giudica-li pri eli, Dumnidzale:

S-cada dUu minduirile a loru. dupl mulp:mea a ptngtnatatqei a 10m aleapida-11 pri ~i; ca ti-au amlrltl, Doamne.

~i si s-htISeasel tu\, ateli te ilpiseseu ntru tine. tu eta va s-htrseasca, ~-va ~edz om ~ii

_, ~-va Mba allvdat ntru tine tut, ateli te agtpsescu numa a ta, ca tine va ghinecuvlntedz prlatelu andrep~,

Doamoe, ea i-cll . una armaa bunqei vren n.:.ai neurunati pri noi.

PSALMULU. 16

Av4zI, Doamne, ndriptatea a mea.lia aminte cIftru:ea a mea, aseulta rugiciunea a mea.nu ditu budd ponire.

Di la fata a ta giudieata a mea s-1asi,oclili a me\is-veada

ndriptat· .

Ai. 9uchimasita inima a. mea. u-a; xitaxtta noaptearcu focu _

mi-ai 4uchimasiti, ~-nu s~-afli ntru mine nidnptate, .

Tra s-nu graiasca gura a mea lucre lum~ti,tri zboarile a budzaloru a tale eu amu _ vigliata c1liuri arlpidinoase,

Fa pa~i\i a me~i ntru c!rlrile. a tale, tra s-nu s:"'mina cioante a meale,

Eu 'amu grim, ca mi-avdz~i, Durnnidaale, apleaca. ureac'[ea a

ta la mine, ~-avdzl zboarile a meale, . ,

Thavmasii fa !'Iilile a tale, ate1u \e ascachi pri ateli \e ilpisescu ntru tine •

.359

Di-a~e¥ te si-ncuntreadza a ndriptati\ei a tale, veagle-mi, Doamne, ca luMna a ocl!ului.

Ntru acupirtmintulu a peantloru a tale va mi-accapirt, di catra fala a ap~p!oru, carl rni-au crlpata pcl mine.

D~manAi a mel! suflitlu a rnelu au acl~ata; grasimea a lui u nClisid .• gura a 10IU grlii pirifafie.

Aretnda-mi nafoara arnu mi-anvlrligara.oclili a loru ~i-au Mgata. tra si-~teama pn locu.

Mi··au apcata ca pri uuu liundaru, ca pri unu pul,iudi liundaru te sta tu ascundstsurt,

Scoala-ti, Doamne, i~1-1a nainte p-nchiadici-li; ascapa suflttlu a melu eli arau, apala a ta eli la dU§maillV a mlnalei a tale.

Doamne, eli catrl atell pu\1fii di pri locu ~liafUlSea-li pri eli tu bana a loru, t-di' ateale ascumte a tale si-umplu plntic1u a loru.

Si-au saturat! di hili, ~-au alasat! annasltura a pruntiloru a loru.

lara eu ntru ndriptate va mi-aspunu a fatalei a tale; va mi saturu.ctndu va ill si-aspuna mmrea a tao

PSAWULU 19

S-ti avda Domnulu tu dzua a criparqei:s-ti ~ireasd numa a Dumnidzalui alu Iacob,

S_'pitreaca a ~aia agiutoru ditu atelu stntu,~-ditu Sianu s-ti ipustinxeascd pri tine.

Si-adudi aminte tuta curbanea a ta, t-ardearea di tutu a ta s-hiba ghine 4ixita.

S-ta da a tala Domnulu dupa inima a ta •. t-tuta mintea a ta st-u mpltneasca,

Va na htrsimu di asctparea a ta, \i ntru numa a Domnului a Dumnidzjilui a nostru va himu maIit.

Si-mplineasd Domnulu tute ctftarile a tale.

Amu cunUSCU1l1u. ca Domnulu asclpl pri aumtulu a lui. Va l'l-av<ia. pri ntsu, ditu ~lu ate1u stntu a tui.pututu easte aglutcrlu a andreaptlilei a lui.

mUll la care, \-al11 la cali:iad noi ntru numa a Domnului a Durnntdzjilu! a nostru va etftamu agiutoru,

A~eV si-au nchidicatli, t-au cldzuta:iara not n-avemu sculata t-avemu stata andreptt,

360

Doamne, aseapa pri reage, \-avdzt-na pn not, tu ite dzui va ti-ae\imamu.

PSALMULU 20

Do am ne , ntru putearea a ta va s-haraeupseasca reage1e, \-di asctparea a ta va s-htrseasci multu.

Orixea a inim4lei a lui \i-u ai fapti, \-di vrearea a budzaIoru a lui nu lu-ai lipstta.

c.i Iu-al proi4upiisiti eu ghinecuvtntarile a bunatatqei:ai blgatl pri caplu a lui curuna di chiaul scumpj;

Bana are ctftata eli la tine.t-li-ai datA lundzime di dzUe, tu eta a eti\ei.

Mare easte ~oxa a lui. ntru agiutorlu a tilu:4oxi t-mare tifiie va badzi priste elu,

c.i va dai a lui ghinecuvtntare, tu eta a etilei:va-lu Illracups~ti ntru ha,raua cu fap a tao

ci reagele ilpise3\te ntru Domnulu, ~i ntru fii1a aplui Multuanaltu nu va s-mina.

S-hiba mtna a ta pnste tu] dllimafiili a ta\i:andreapta a ta si-afli pri tut atel! te ti-aurascu.

Ca va-V fap ca pri unu cireapu di focu, ctndu va si-aspuna fata a tao

Domnulu ntru urgia a lui va-v- cutreambura, ~-foc1u va-Ii a-

fanseascli. .

FruUu a loru di pn locu va-Iu cherdzt, \-siminta a loru, di ntrl hi\ili a oamitliloru,

ca au aspindzurata priste tine arale:au andreapti urnimii, can nu va, poatl s1 sta,

Ca va-li badzi pri eV pri fugi:sidzetle a tale v-agudeascf fata a Ioru,

Analta-ti.Doamne. ntru putearea a ta.va ctntamu \-va alavdamu afindlichile a tale.

361

PSALMULU 24.

Catra tine Doamne.mutai suflitlu a rnelu, Dumnidzalu a melu, ntru tine amu nadie; s-nu mi-ar~nedzu tu eta.

Niti si-adda di mine d~madiU a MeV; eli tut. a~eV te ti-~teapta pri tine, nu va si-anqneadza.

Sf si-arll\neadza atep te faeu faradileage digeaba; capurile a tale. Doamne, aspune-rli-It, \-ekarile a tale nveata-mi.

Umip!ea-micatra adivadu a t3.lu,~i-nveata-mi, d tine ~ti Dumn1dzau asctpttorlua melu.~-pri tine tt-amu ~tiptati tuta dzua, Adu-\ amtnte di ffiluirile a tale. Doanme, t-di dilile a tale. d ditu etasuntu.

Di-amlrllile a tinireattle,i a meale, t-a ~tiin~ei a meales-nu t-aduti amlnte,

Dupa ttila a ta adu-t amtnte di mine tine. tra bunatatea a ta,Doamne.

Bunu t-andreptu easte OOmnulu; tra aesta va bagi leage, atiloru te aUthipseseu tu caie,

Va. umipseascji pn a~eli franiM ntru giudieata, va nveata pri ateli fronil'i ealiurile a lui.

Tute caliurile a Damnului dila t-adiviru, alilaru te carta Aie ... dzamintulu a lui ~:",mlrtiriile a lui,

Tra nurna. a ta, Doamne, cura amlrtia a mea. ca multa easte, Carl easte omlu.ajelu te st-aspare di Dornnulu H.eage va baga a lui tu calea, pri can u-aleapse,

Suflitlu a lui ntru bunatat va glindi~easca. t-siminta a lui va clirunumseasca Ioclu,

Puteare easte Dornnulu, atiloru te sl-asparu di ntsu, t-~edzamintulu a lui v-aspuna a loru,

Ocpli a me~ daima catra Domrtului c3. elu va scoata ditu alatu cioarile a meale,

Mutrea citra mine ~-mi I1ilUia, ca singuru t-ftohu hiu ell. Cnpirile a inimt\ei a meale si-au lnmulttta; ditu ananghlle a meale scoatt-mt,

Vedz tapinusirea a mea ll-apustusirea a mea. ~-parta tute amtrtiile a meale,

Vedz pri d~m.ituli ameli, ca sf-au tnmultIti. ~-eu aurtre ntdreapta mt-au aurlta.

Veagle suflitlu a melu ~-:aseapa-mi. tra s-nu mt-arusaedsu, ea

amu ilpisita ntru tine.

A~eli fid. arlutate ,-ate-Ii andrepp s1-au aUchitA eli mine, ei ti-amu alitiptatl. Doamne.

Ad,scumpira. Oumnidzale. pti Istall di tute criphile a lui.

PSALMULU 37

. Ooamne. cu ginatea a tas-eu mi ngaei. nit! cu urgia a ta s-rm ngaei. Cu sidze\le a talemi-au aguditi. i-aipimta prlste mine mtna a tao Nu easte vindicare tu truplu a melu, di itia a ginatilei a tale:nu easte pace ntru oasile a mea1e.di itia a amIrtiiloru a meale.

ca fhAdileagile a meale au aeupiritl caplu a melu:ca una sartina greaua si-au ngriunata pliste mine. Sf-au ambuptl,l-au putridzlti plfSitle a meale, di itia a glirimflel a meale. Pi9ipsitll .htu t-mi amu camburaiusitl ptnitu bitisitli dzua ntreaga, nvirinlnda-mi 1mnamu.

ci ,aUie a meale si-au umplutl di putrijune. ,-nu' easte satlitate tu truplu a me1u. Rizil1psitu lui (-mi-amu t&pinusitlmultu: amu zghilitl. d1 silSchirarea a inlmi!ei a meale. Ooamne. wntea a ta ·easte tutu pathlu a melu, ,-suschfrlu a mell.l 'di nuntea a ta nu st-are ascumtl •

. lliima a mea si-are tulburatl. mi-are aphatiti vlrtutea a mea: l-lw1ina . a 0clil0ru a mel1. nit£ aestl. nu easte cu mine. SoW l mel! i-vititUli a mel! eltrl mine si-au aproehlatl. f1 st-an asHmttitl, i-a,ell ma di-aproapea ameli diparte au statl~ ~-~i big au ntintea. a,eli 'te cJftausuflitlu a meta, ~-ate\i te ctftau ate ale arale a ttia, griiau detertlciutli. ,-punirlichi dzua ntreagl btgau di cate,

larl eu, ea unu surdu, nu avdzamu:,-caunu mutu, 16 nU-ii disc\icre gllra a lui. ~-mi fectu ca unu omute nu avde, t-tu gwa· a lui nu ate zboare tra arlspW1$u. ci ntru tine. Doamne. amu ilpisita:tine va mi avdzt. Doamne Dumnidzalu a melu.

ci atnu dztsl:s-nu pva sis-h%rseasca di nitne dlllma4ilf 4 meli.,-clndu au trimburatl ctaarUe a mea1e.contra a mea cu pitifade au grlitl. cr eu la agudiri mi-A1teptu. ,-d.urearea a mea, niinteaamea caste daima; Ca fUldileagea.a mea va ·u mtrtirsescu, \-nihIi~psitu hiu tra amlrtia a mea. larl dlqmatlill a me\i baneadzl.,i st-au ~n1musit1Iil.a multu dieitu mine:,i st-an nmul~tl ateli te mi-auriseu pri nidreptl.

Ateli ~e: tU-arlsplltescu _rale, t..: loelu a\11oru bWle.di-arlu

mi zb~au:ca eu ctftamu bunatatea. Nu mi-apara\ea, Doamne Dumntdzalu a melu:nu ti dipirteadza di la mine'.lda arninte la agtutorlu a melu, Doamne a asclpari\ei a meale,

PSALMULU 45

Dumnidzilu easte ascIpare~ a noastrl ,-putearea, aglutoru ntru cr1panle. a~eaJ.e ~ n~aflarl multu.

Trl aesta nu va n-asptremu, ctru;luva s-tulburi loelu, t-va

s-muta mun\l\i tu iniJ1lle a amariloru. '

Au asunati ,i st-au tulburatl apile a loru, si-au tulburati mun- 1111 ntru purearea - a lui.

Nghisi,flle a atlului 'htrsescu cetatea. alu Dumntdzi-u: are stnpta atelu Multuanaltu cidlrea a lui.-

Dwnnidzilu tu mesea a lei, t·nu va s-mina: va agiuta a lei

DUIJUl1.dz.ilu multu d1 dimneap. , "

Si-au tulburatl fltile, si-au aplicata amirari\llei are dati a~lu Multuanaltu versulu a lui. st .. are minata loclu,

Domnulu a putenloru cu net, ipustirihtilu a nostru Dumnidzalu

alu Iacob. ,

Vini\ s-vide\ Iucrile alu Dumntdziu, thavmatle.pri cali 11 fea~e pri Iocu, asplrglndalui alumtile pIni tu mirdzitiile a loc1ui.

. Arculu va-tu fael ttva1e. ,-va frtngi arma.¥ scuturlie va 11

ara~fu~ .

Clftat ,-cun~te1. ca en hiu Dumnidziu; va m1-anal~u ntru fhi, va. mi-anal1u pd tocu, ,

Dornaulu a puter110ru cunoi,ip'usttrihtilu' a nostru Dumnidzl-

lu alu Iacob. -

,PSALMULU 50

, l!liluia-mi~ Dumnidzale. dupe marea dill a tat t-dupa mulpmea

a IUluiriloru a tale qteardze firidUeagea a mea.

Ma multu mi-aspeaLi d1 iaracnleagea a mea, ,-df am!rtia a mea curl-mi.

Ca flridileagea a mea eu u cunoscu, ,-amtrtia a mea naiIltea a 'mea easte duma.

A pia \-amu ftlsiti, ~-te easte ariu ni1~tea 'a ta amu fapti:

Tra s,-tiasputU andreptu ntru z~oarlle a tale.t-nlchit1 s-ieti, cIndu

va ti giudici. '

Ca ia, ntru farkdileage fui faptu, i-tu amtrtii rnt-are amirdatI maica-meal

cl ia, adivirlu ai vrutl, ateale aseumte a mintimlnililei a ta Ie U-ai aspusl a ma. '

v« mi pruscuchesti ell isopu, t-va mi curu.va mi-aspeli, ~-ma rnultu ca neaua va mt-alghescu,

A avdz!rilei a meale va dai baraua t-hlracupile:va s-hrr seasca castle aleale tapinusite.

Toarna fa~a 'a ta dl citra amlrtiile a meale,i-tute flradileagile a meale qteardze-li.

Inima euratl stizmttusea ntru mine, Oumnidzale, t-duhu andreptu fa nou ntru ateale dinauntru a meale.

Nu ml-aleapida di 1a fata a ta, i-Duhlu a talu alelu slnw lu

nu-Iu lia di 1a mine. . .

01-11:1 lara haraua a asctparllei a tale, i-eu duhu afindichescu 41n1musea-mi.

Va nvetu pa atel! teo facu faradilegi caliurile a tale, i-ateli amtrtiotilf, la tine va s-toama.

Ascapi-mi di stngtun, Dumnidzale, Dumnidzalu a aselparilei a meale:va s-hIrseasca limba a mea, di ndriptatea a ta,

Doamne, budzale a meale va disC\idz. ,-gura a mea va dtmlnd ali vdarea a tao

ci di vrea vreai curbane, vrea aveamu adusa~arderi di tutu nu va ghinevrei.

Curbane alu Dumnidziu:duhu taplnusitu~ inima ntrtnta t-tapinusita Dumnidzalu nu va urgueasca.

Fa ghine, Doamne. ntru bunavrearea a ta, a Sionlui, ii Si-5 faca mururile a Ierusallmlui.

Atum~ea ghinearisite va t-hiba curbanea di ndriptate,prinoslu t-arderile di tutu:~tumtea va aducu pri altarlu a tlIu Oitali.

PSALMULU 62

Dumnidzale, Dumnidzllu a melu, eli htrgte catra tine mi scolu, Are nsitata di tine suflitlu a melu, dupa cwnu ,-truplu a melu tu locu ennu ~-niimnatu, ,-fara apa.

Tr-atea, ntru atelu-stntt1 mi-amu aspusl a tlia,tra s-vedu puteuea a ta t:_~oxa a tao Ca rna buna easte mla a ta, dicttu haraua a banile1:budzale a meale va ti-alavda.

365

Tr-a~ea.ghine va ti cuvtntu tu bana a mea,~i ntru numa a ta va anal1u m1l1ile a meale. Tamamu ca di maduuA l-di grasime. va s-satUra suflltlu a meluq-cu budza di haraui va ti-alavda gura a mea. Rl-amu adusa aminte di tine tu qtirnuUu a melu:ditu apirita mi amu minduita la tine. Ca fUll agiutotlu a melu:sunu acupirtmintulu a peanneru a tale va mi htrsescu, SI-are altchiti di tine suflltlu a

melu, t-andreapta a ta mi-are Ipustirixita. . "

lara eli digeaba au clftata sufliUu a melu:va si-ahtnduseasca tu-a,eale rna di ngbiosu a loclui:Va s-da tu mtmle a apaillei, thlm. va biba ttl ceacap..lari reagele va s-htrseasca di Dumnidzau. alivdatu va biba tutu. a~elu ~e giUll ntru ntsu:ca. si-are astupata gura a~oru ~e grllescu nldripta1.

PSALMULU 68

Ascapi-mi. DtlIllIUdzale. ca au intrata ape ptni la sufliUu a melu.Mi-amu ahtndusit& tu laschile a aduncului.\-nu easte tus-bagu ciorlu.Amu agiumti tu aduncurile a amarilei.I-vimtulu mi. vulixi tu chi mate. AInu apUS1JJsita grindaluI, are amur{tti gtrg1\ianlua melu:au slighitl oC\i\i a mel! ilpisindalui la Dumnidzilu a melu,

SI-au nmulpti. rna multu dicttu perili a caplui a milui. ateli 1e mi-aurascu digeaba. Sf-au 41namuSitl dUlmam\i a meV. ateli te mi-avina pri nidreptu:a\eale ~e nu amu arachiti. atumtea amu pli,Uti.

Dumnidzale, tine ai cunuscuti niaduchirea a mea:t-alathurUe a meale di niintea a ta nu fura ascumte. S-nu hibi ar~na~. trl mine, ateli te ti-qteapti pri tine. Doamne, Doamne a puteriloru, Nip s-biba nfrunta] ttl mine, ale\i te ti cafta pri tine, Dumnidzale alu

Wail. .

ci tra tine amu ipufirsita catigumre:are aeupir1ti ~inea fata a mea.Xenu amu ag1umm tta fralli ameli, 'i-nieunuscutu tra biliji a maicalei a riti.\ei. ci evlavia a casilei a tale mi-are mlcall, t-catiguriile aploro ~ ti citigurseseu au c1dzuta pride mine.

~-amu acupmtl eu postu suflitlu a melu:,i-Iii fu trl c.B.tigurie. ~-amu blgata straliiulu a melu saeu:~-fui a Ioru tra rizqiu. Contra

. a mea ti-arIdeau a~li te iideau la portl:t-eontra a mea ctntau biutorilf di ~nu.

lara eu -cu rugac1unea a mea catra tine, Doamne, tu chirolu a buni\.ei vrer1.DWT,nidzale,ntru mul~Imea a tUli\ei a tale avdzl-mi:

ntru adivulu a asctpan,el a tale. ABcapl-rnf ditu mtzga, tra s-nu mi-ahIndusescu:ascapa-m1 di-a~eli te mi-aurascu, ~-ditu aduncurile a apiloru,tra s-nu mi neaca chima aapqei, ni~s-mi &scapita a;.. dunculu, niF s!-nC\ida piga9e& pwte mine gura a lei. Avdzl-mi, Doamne, ca bun! easteftila a ta :dupa ~u*mea" atUluiriloru a tale

mutrea. citra mine. "

, s-nu ton1i fala a ta di 1& seiavlu a tllu;cl mi crepu, agoma

avdzl-mi. \oia aminte catra suflitlu & melu, t-ascapl-lu:trldtl.\madqi . ameli ascapa-mi. ci tine cun~ti eatiguria a mea. ~,;.aqinea a mea, . ~i-nfruntarea a mea; niintea a ta suntu tut ateV \e mi creapa.:la caUgurslre st-are ~tiptatl suflitlu a melu •• -1& atimie,

~-amu ~tiptati pri ate1u ~evrea si-nvirineadza mngr! mine." i-nu era: ~-pri ale\i te vrea mi dizdiarda. i-nu aflai. ~-dead1ri tra mtcarea a mea heare, i-tu seatea a mea mr··&dapara .cu pUS ca •

. Sl-s f&ea" measa a lam nlintea a loru uaplgi9!, J-tri9tctllre, ,-trl ctcirdisfre, ~i si-ntunica ocPV" a loru, tra s-nu rna veadA. ti s~n.iratlu ,a loru daima cimbursea-lu. Vearsi pride eli urgia a tao ~-8inatea a urgttlel a' tale s-li-acati. S-~muxeasei fara a loru: t-tu cidlrile a loru s-nu hiba omu, Ca pri carl tine Iu-ai, agudit!. eli In-au avInata. ,-la durearea a pUgIUoru a meale au adavgatL Si-adbga flridileage la firidlleaglle a loru:,i s-nu intra ntru ndriptateaa ta.S-hiba i\tef\i ditucartea atiloru~iiloru.t-cU aleli an ....

dteptl s-nu S1 sene, ' -. "

Ftohu ~i mpllnu eli dureri htu eu:asdparea a ta,Oumn1<lzale, s-mi andrupasci. Va alavdu numaa 'Dumrudz.i!ui a melu cu ctntarerva-Iu marescu ntrualavdare.§-va. ariseasca alu Dumnidzau. rna multu dicttu ~i~alu tiniru, a c.ll" li-dau coamile t-uilglile.S-veada ftoh~li ti si-s htrseasca:clftat prf Oumn1<1zau t-va hiba ~u suf-

Iitlu a vostru. "

ci are ascultati pri alel!Upsit oomnulu,i:"pri ateli blgat tu hillle a lui nu ¥-are p1r1frunsita.~-lu alavdaprl ntsu ~rurile i-Ioc.;: lu,' amarea, ~-tute ctte s-minl tu nIsa. cl Dumnidzalu va ascapa Sionlu,~-va si-analta murUri~e a Sionlui, \-va 5i-ad91'a murudle a cetalloru ,a Iudeilei. §...;va sta "aclo.,-va-lu clirunumseasca, \-siminta a' scIa~lloru a tili v~-lu ttna:t-aleli te agtpsescu nu~a a ta va

.' , ..

sta tu ntsu,

W,7

PSALMULU 69

Durnnidzale, catra agiutorlu a melu pa aminte:DQamne, tra s-l1!-agiut a lUa. agw1isea-:-ti.

S-hiba ar~nat ~1 si si-nfrunti ateli te cafta sutlitlu a melu, S-biba tuma] napo1 ,i 8i si-ar~neadza ateli te-ru voru a fila arale.

S-biba turnat agolUa, ~ntnda-si, atel! te-di griiescu a tUa:

ghtne, ghine! . "

51 s-hIrseasca ti si-s hIrtcupseasca di tine tu], ateli te ti cafta pri tine. Dumnidzale, ~i s-dz%cl daima, ate~ ~ ag%psescu asctparea a ta:Mantu s-biba Dor:nnulu.t

lara eu (tohu hiu ~-lipsitu:Dumnidzale, agiuta-&. Agiutorlil a melu l-asOtpttorlu a melu tine ~ti:DQamne, nu ti-amtna.

PSALMULU .87

Doamne.Dumnfdzilu a asctparilei a m«ale,dzua amu grita, s-noaptea niintea a tao

S-pitrunda la tine rugaciunea a mea:apleaca ureaclea a ta catra rugaciunea a mea.

cl di-arale st-are umpluti sufliUu a melu, ;-bana a mea di colase si-apruche.

Mi-amu lugtrgisita cu. 'a~l1 te s-dipunu tu groapa:mi-amu {apta ca unu emu niagiuturatu, ntrl mort! va hiu ileftiru.

Una soi cu pliguiW te dormu tu murrnintu, di carl nu-t ma adusqi aminte, i-carl ditu mtna a fa. fur a alipidat.

Mi-au b%gata tu groapa atea rna di prighiosu, tuntunearicu, ,-tu aumbra a rnoartqei.

Priste mine st-are dipusa ginateaa ta, ~-tute chimatle a tale ll-.ai Virsata prtste mine.

Ai dipartata di Ia mine pri cunuscu\!i a meV:mi-au Mgati a loru urtclune,

NCl!su hiu, ,-nu potu s-iesu:ocli\1 a me\1 au slighita di ftohe. Amu gtita citra tine, Dcamlle. dzua ntreaga:amu teasa catra tine mtl!ile a meale,

Taha tr-a1e¥ mort! va fat! thavrnate ~ sau giatrlli va si ,scoali . ditu mortt ~-va ti nUrtirseasca pri tine?

Taha va ~iSiseasca tu munnintu dHa a ta, t-adivarlu a talu, tu loclu di chtrdearej

368

Taha va s-cunoascs tu ntunearieu thavmaUe a tale, ~i ndriptatea a ta, tu Ioeu data a agtr~irqeO

lara eu catra tine, Doamne, amu 'grita, ~-dimnea~a rugaeiunea a mea va ti 4ixeasca.

Tra te, Doamne, aleapidz sullitlu a melu, tordi fata a ta eli ditra minej

Amarttu hlu eu ~-tu crlpan., ditu tinireata a mea; iara etndu mi sculai, fui tapinUsitu \-fara ilpi4a.

Priste mine au vinita. urSiUe a tale, nfricuqerile a tale mi-au tulburata.

Mi-au anvlrligata cumuapa:tuta dzua mi-anvtrligara di-una oari.

Ai dipartati di 130 mine sotu t-vitinu, \-prl cunuscuw. ameli, tra atimie,

Doamne, Dumnidzalu a asctparqei a meale, dzua amu grita, ~-noaptea naintea a tao

S-pitrunda la tine rugaciunea a rnea.apleacj, ureac\ea a ta caua rugaciunea a mea.

PSALMUtu 89

Doamne •. asctpare ti-ai fapta a noaua tu generajtune ~-generatiune.

Ma nainte 8i-8 faca munltli i1 si si-adara loclu \-lumea, i-ditu eta ~-plni tu eta pne ~ti.

Nu toarna pri omu ntru tapinusire. ~'-ai dztsa:Turnat-va, hilili a oamitU!oru.

ell una 4i.~e di at1i nlintea a oC\iloru a tlli, Doamne, ca dzua di aieri, carl tncu, \-ea una vigllare tu noapte.

D~ert!ciwUle a loru afli va mba, dlmneaja ca iarba tteate. Dimneata va nfloreasca i-va treaci, seara va cadI. va ~ntmuseasca i-va si-usuca.

Ca n-avemu asteasa ntru urgia a ta, \i ntru ginatea a ta n-avemu tulburata.

Ai btgata fid.dileagUe a noastre n,iintea a tao eta a noastra ntru luMnarea a fat.qeia tale;

Ca tute dztlile a noastre au asctpitata;,i ntru urgia a ta na avemu asteasa.

Al1ilI a notVl ca unu patngu, dzllile a atUloru a no,trt tu ntse ,aptedzati di aiii.

369

lara di va hlba. tu puteri, ubdz.iti di aM, \-F eastepriste a~11, apustusire ~-dureare ••

Cari ~ti.e putearea a urgii\ei a tale, ~-di frica a ta ginatea a ta st-u misura?'

Andreapta a ta ahItu cunuscuta fa-u a IUa, t-pri ateli nvita\ la inima ntru mintimtrule,

Toarna-ti, Doamne: ptna ctndu? 9-hti~ipsea pri sclafl\i a tali:

N-avemu umplutl dimneaja di diluirea a ta, Doamne, ~-na avemu htrsita, ~-na htr!cupsimu tu tute dzllile a noastre;

N-avemu h1rtcupsita tra dztlile, tu can n-at tapinusita pri not, tra adi\i, ntru cari avemu vidzuta arale.

i-mutrea clift! seldl¥ a tali, ~-c1trl lucrile a tale I-umipsea pri hili\! a loru,

~ s-hiba straluprea a Domnului Dumnidzilui a nostru priste noi, ~-lucrile a mtdiloru a noastre ndreapta-li· citra not, ~-lucrulu a mttUloru a noastre ndreapti-Iu.

PSALMULU 91

Ghine easte s-mtrtirsimu a Domnului \1 s-ctntimu numa a ta, Multuanalte.

S-dimlnd!mu dtmneaja I1iluirea a tao \-adivarlu a talu tu tuti noaptea, tu psaltire cu dzate cordzt, eu ctntare di-av81ulie~'

Ca mt-at hll1cupsita, Doamne. ntru faptura a ta, \i ntru luerile a mlI1!loru a tale valni htrsescu,

cttu st-au mirita luctile a tale, Doamne I Multu sf-au aduncuit! utnimiile a tale.

Bt4batlu atelu te nu aduche:qte nu va cunoascl. ~-a~elu nimindtmenlu nu va aducheascd aeste.

andu va iasa amlrt1o~ili ca iarba, t-va da caplu flit ateli te facu flrldileage. tra s-chiara ttl eta a etfleii iara tine multu analtu e~ti tu eta, Doarnnej

Ca ia d~matli\i a tali. Doamne, ca Ia d~matlili a tali va ehiarl1. t-va si-aflnseasca tut ateti Ie lucreadza farldileage.

~-va si-anal? ca a unicomului cornulu a melu, t-atqaticlu a melu tu ndulemnu grasu,

~-mutri ocliulu a melu citra d~madili ameli, l-trl ate\i poniriji. can si scoel! contra a mea, va aVda ureac\ea-di.

370

Andreptulu COl dafmlu va bubuchiseascd, ca chedrulu a~lu di Liban va si-nmu1~ci.

Siminat hilndal¢. tucasa a Domnului, tu avliile a Dumnidzalui a nostru va liliciseasca;

Ninga. va sic;nmultasc1 nun autOlt1te grase.;-va si~adavga ghi-

ne, tra s-dimInda: .

Ca andreptu easte Domnulu Dumnidzilu a nostru, t-nu easte nidriptate ntru ntsu,

PSALMULU 92

Domnulu are amiriritipsfti, nb-u bunacteattire si~al;xi,si-ate

nviscuta Oomnulu ntru puteare ¥ si-are llmta.

Ci are ljinimudti 1l1lllea, carl nu va s-nUna;

Etmu easte scamnulu a.talu di-atum,ea; ditu eta 'qti tine. Va-ti muti arlurile chimatle a loru, di sunite di ape multe. Tra ciudie suntu aniltlrile a amari!el, thavrnasiu easte ntru

ateale analte Domnulu.

MIrtiriile a tale st-au mpistusita rnultu: a casqei a tale s-cade sIntIle, Doamne, ntru Iundzme di dztle,

PSALMULU 100 . .

~Uu1re t-giudicata va clntu a ~a. Ooamnei va c1ntu, t-va tiau aminte ta cale nlllchislta; ctndu va villi 1& nune)

Amu irnnata ntru niArautatea, ,a in!m~lei a meale, tu rnesea a c!1Si\ei a meate,

, Nu btgat nlintea a octilol'u a mel1 IUCIU faridileage. pd ateli ~e faleali cuchi .di leage,\i-amu, aurItl.

Nu st-are alachiti di mine inima anapu~~,pri a~elu lC s-toarna 4i la mine, pri atelu arau, nu tu-amu cunuscutj,

1'1:1 ate1u te zplUa di ¥au prr-ascumtu pn vitilllu a lui. pri a~elu lu-amu aguniti.

,Cu a;elu pinfanu eu octiulu, ~-eu ale1u nisatulu Ia inirna. cu a~elu nu amu mtcata.

pcliti a melt pride eredinc.i~ili a lochu, ua s"1~ada eli dadunu cu mine; atelu te imna tu cale nilirusita, alelu nli xipiritea pn mine.

Nu va sta tu rnesea a casi\ei a meale,atelu te si-alavda; aleIu teo griiatte nidriptat, nu si-ndrepu naintea a oeliloru ameli.

371

Tu dimnet amu vtttrnata pri tu] amtrtiot1\i a loclut, tta s-cherdu ditu eetatea a Domnului pri tut.a~eli ~e lucl'eadzi faradileage.

PSALMULU 102

Ghlnecuvtnteadzi. suflite a rnelu, pri Domnulu:~-tute ate ale. di nauntrulu a melu, numa atea slnta a lui.

Ghineeuvtnteadzi. suflite a melu, pri Domnulu. ,-nu agtqe&

tute ghinefaterile a lui. .

Pri a~elu te liarti tute fhldileagile a tale.pri atelute vindiel tute hevrile a tale,

Pri atelu te ariseumplra di-aspargaciune bana a tap pri attlu te tlneuruneadzi cu. ftili ,-eu tUlulri;

Pri alelu te umple <Ii bunitet orixeaa ta:va si-a,dari no4u~ ca a vulturlui tinireata a tao , '

A~eIu ~e fate &luire.Domnulu, ,-giudieat' anclreapta. a tutuloru

aplolU te Ii si fate strlmbitate. .

Cunuseute are {apta cl\iUIile a lui alu Moue.a hi\iloru alu Israil. apuiasirile a lui.

ArlvdUoru ~-nilllSti.vu easteDomnulu.ndllungu atlvdltortq-multu fiilos,u: nu plni tu bitWt& va-tu aeati Stnatea. nitipIna tu eta va tIni ginatea.

Nu dupa.faradileagile a noastr:e ate fapta a noaua. ni\i ,dupl amlrtiUe a noastre n-are ara.splatlti a noaua.

ci dupa an.il~ea a \erlui di la locu:ar,e adtvgati Domnulu nila a lui. priste ateli te si-asparu di atsu,

Pri cttueaste didipatte ara.slritlu di ascapitati. are, d,ipartata. di la noi fhadileagile a noastre, ,

Dupa eumu niluia,te unu tati pri hi~:~i are diluita DomntUu pri ateli te st-asparu di ntsu,

ea elu ate cunuscuta fiptura a noastri:~i-are adusa aminte ea . tara, himu,

OmIu, ca Iarba dztlile a lui. ca lilicea aclmpului.a~i v.a

nfloreasca: ,'.::

eli: vimtu treate pride nIsi. t-nu va ma hibi, ~-nu va s-cunoasei Ioclu a lei.

lara. tina a Domnului ditu eta ,-ptna tu eta. eatri a~eli. te st-asparu di nIsu, ti ndriptfltea a lui catrl hiVli a hililoru, ateli ~e veagle ligatura a lUi, ~i-~1 aducu amlnte, triL s-faea. ~iitig1ile a lui.

3'72

Domnulu tu tera ~i-are it1mlsiti scamnulu:s-amirhilea a lui tute Ii chi vimise84te.

GhinecuvInta~ prt Dcmnnlu tat anghilil1 a lui. a!eli putu] tu vtrtute, carl fitet zborlu a lui. ascultJndalui di boatea a 41iugiiloru a lui.

Ghinecuvtntat pr-i Domnulu, tute puterile a lui:ipirettt a lui. carl fa\et vrearea a ,lui.

Ghinecuvlntat prt Domnulu tute lucrile a lui, tu tutu loclu a stipInirilei a lui. ghinecuv1nteadza. suflite a melu, pri Domnulu.

PSALMUW 142

Doamne. avdz! rugiciunea a mea, aseulu clftarea a mea. ntru adivlrlu & tJlu, avdzt":'mi ntru ndriptatea a tao

~ s-nu lntr1 1& giudicata ell roblu a talu. ci &ndreptu, naintea a ta, nu Ii-ani vIrna di &teli Viiji.

ci are avinata d~man1u suflitlu a melu:are tipinusiti ptna pri tocu bana a me.. .

Mi-are btgati tu ntuneancu.ca pri mot1!li il etqei:ca di chiatr.i sf-ate fapti ntru mine dublu a metu, ntru mine si-are tulburata inima a mea.

Ri-arnu adusl aminte di dZllile ateale di multq, mi-arnu mindufta 1. tute luorile a tale:la fapt1le a mtnUoru a tale arnu mindufta.

Amu teas! catrl tine mImIc a meale:sufliUu a melu citrl tine, ca unu Ioeu fari, ell api.

Trlou! avdzt~mi. Doamne:are slaghiti duhlu a metu,

S-nu torm fat a a ta di catrl mine:~-va hiu una soi cu atel1 tes-ilipunu tu groap ••

Fa-mi si-avdu multu hlrgie fina a ta:ei ntru tine Iii-amu b!gati nidia.

Aspune-11i a nia, Doamne. calea, pri eari va nergu:ci amu a11'" nati catrl tine suflitlu a rnelu,

Scoate-mi dl 1a dutmaiii,i a meV. Doamne, la tine amu aflata asctpare,

Nveati-mi s-facu vrearea a ta, ci tine ~ti DumnidzBJu a rnelu,

Duhlu a talu atelu bunlu va mi urnipseasci la locu andreptu; tra numa a ta, Doarnne, va mi Viedz.

373

Ntru ndriptatea a ta va scoiditu cripare suflitlu a melu, \i ntru t1ila a ta va zdrumiru. pn dLl\matiil1 a me\i.

~-va-~ cherdzt 'pri tu] ateli te marineadza suflitlu a mela: ea roblu a talu eu hiu,

PSALMULU 148

Alivdat pn Domnulu ditu teruri. alivdat-Iu pri elu ntru ateaIe di nsusu;

Alavdat-lu pri elu tu\ ang~liji a lui; alavdat-1u pri elu tute puterlle a lui;

Alavda\-lu pri etu, soarile I-Iunai allvda\-lu pri elu, tute stealile. s-lu&na;

Alivdat-la pri elu, terurlle a terqriloru.I-apile a\ea1e .. d~ rna nsusu dl teruri $i-alavdl numa a Domnuluij

ci elu are dz1s1, ,i st-au fapti. elu are dimIndati. ,i st-au

adratl~ . .

[.i-are bIgati pri cale tu eti.l-eta aeti\ei; leage are bIgati, ,"nu va tread: •.

Alivdat pri Domnulu di pri locu limnUe I-tute aduncurile; Fociu, grindina, neaua, gleata, suflarea _\ea di vimtu.atea1e te fitet zbotlu a lui;

Mun\fli I-tute dzenurlle,leamnile ateale roditoare, ,-:tut cherpql.i

Pricilei-tute pr.ivQzlle, ateale te s-:.tragu ~zvama. (-pLqi\i az-

bufriwn.. ..~"

Amiradz\i a loclui, (-tut popal.i\i, arh~dzlli (-tut giudieitori\i a loclui,

Tinirilf. ,-parthenile, biUnUp eu atep rna tiniri, si-alavdi nurna a Oomnalui, e.i si-are anllcata numa a lui singara.

Mtrtirsirea a lui easte tu teru i-pri locu, ~-va analta comulu a popululai a lui.

Clntare a tutuloru evlavio~iloru a lui, a hililoru alu IsraH, a populului te st-aproache di ntsu,

PSALMULU 149

CInta\ a Domnului ctntare noaai. alivdarea a lui tu adunarea a evlaviO\Uoru.

5i-s hlrseasea IsraH di-atelu te lu-are fapta pri elu, hi\ili a Sionlui si-s hlrseasca di amiralu a lora.

374

'Sl-alavdl num. a lui tucorurl, tu timblne ,.;tu psaltire s-\i clnta a lui.

ei ghineva Oomnuiu nuu pqpulu a lui, ~-va analp pri atep. fronimili ntru asc!pare.

Va hibl allvdat evlavi~ilinttu 4oxi. I-va s-h1rseascl tu attimuminturile a loru.

AnilprUe alu Dumnidziu tu glrgtp.anlu & lorn., - .pala cu doaul til4uri tu mtnile .a 10m,

Tra s-faci nicbentri fari. ngaceri ntru poPuli.

" Tra s-leaga pri amiradzli a 10m cu leamne 1& c1oare, ,"pr1 mi.ri.tli a torucu .• lis~dz d1 bern,

. Tra s-faci ntru nIti giudicata scmi. Mirire. aestl easte a tutuloru· evlaviO\iloru a lui.

P$ALMULO 150

Alivdat pI! DomnUlu nteu tut s!n11l1 a lui, alivdat-lupr1 elu ntru putearea a' putearilei a lui,

Alivdal-1u pr1 elu ntru puter1le a lui. allvdat-lu pr1 "eln ntru

~ .. " '"

mul~ea a maririlei a lui,

Allvdat-ln prielu tuversu eli salpingi. alivda1-1n pri elu tu psalUre t-avgiulle,

Al&vdat-1u pri elu tu timpane ,-tu coruri, alivdat-lu pri elu tu coMzl ,-organe,

Ali.vda1-1upri elu tucbimvale ghine atuunatoare. alivda1-lu pri etu tucbimvale di gnre, Tuta suflare. 51-alavd' pri Domnulu.

37~