Sunteți pe pagina 1din 10

Spitalul Universitar de Urgenta Elias

PLAN DE MANAGEMENT
Evaluarea §i ?mbunata{irea performantei serviciilor medicale furnizate de spital

Cuprins:
1. Descrierea situafiei actuale a spitalului pg. 1
2. Anallza SWOT a spitalului pg. 7
3. Identificarea problemelor critice pg. 9
4. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute pg. 10
5. Dezvoltarea planului de management pentru problema
prioritara identificata pg. 10
a. Scop pg. 10
b. Obiective pg. 10
c. Activit&ti pg. 10
1. definire
2. mcadrare In timp - grafic Gantt
3. resurse necesare - umane, materiale, financiare
4. responsabilitciti

1. D E S C R I E R E A SITUAJIEI ACTUALE A SPITALULUI


I. Tipul §i profilul spitalului
Spitalul Universitar de Urgenta Elias face parte din categoria spitalelor
clinice de urgenta, cuprinzand o structure complexa de speciality, ceea ce a facut
posibila, Tncepand cu anul 2012, clasificarea Tn categoria I.
Tn anul 1938 a fost inaugurat ca «Spitalul fondat de Familia Menachem H.
Elias», fiind preluat ulterior de Ministerul Sanatatii, de Ministerul Apararii Nationale
§i Tncepand cu anul 2002 este Tn administrarea Academiei Romane, devenind Tn
acelasi an spital universitar de urgenta.
Spitalul are sediul Tn sectorul 1 al capitalei Tn care mai functioneaza 4 spitale
clinice publice (din care un spital este clasificat tot Tn categoria I), 10 spitale
publice monospecialitate, 5 spitale private (comparativ cu 2 spitale private
existente Tn anul 2010), oferind o gama de servicii pe speciality similara cu cea a
Spitalului Elias.

II. Structura secfiilor, compartimentelor spitalului


Fata de anul 2010, Tn structura organizatorica a spitalului a fost aprobata
Tnfiintarea urmatoarelor compartimente cu paturi: Nefrologie cu 5 paturi,
Reumatologie cu 5 paturi, Pneumologie cu 12 paturi, Chirurgie plastica,
microchirurgie reconstructive cu 10 paturi, Chirurgie vasculare cu 5 paturi.
Astfel ca, spitalul are Tn structura organizatorica aprobata 20 sectii §i un
compartiment de sine statator, cu un numar total de 913 paturi pentru spitalizare
continua, distribuite astfel: ,
A. Secfii clinice:
- Cardiologie 52 paturi, din care 11 paturi Tn UTIC §i 5 paturi Cardiologie
interventionals!
- Chirurgie generala 68 paturi din care: 10 paturi Tn compartiment de Chirurgie
toracica, 10 paturi Tn Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructive §i 5 paturi
Chirurgie vasculare
- Dermatovenerologie 25 paturi din care 5 paturi Tn compartiment de
Alergologie §\ imunologie clinica
- Endocrinologie 30 paturi, din care 10 paturi Tn compartiment de Diabet
zaharat, nutritie §i boli metabolice
- Neurochirurgie 30 paturi
- Obstetrica Ginecologie 49 paturi
- Ortopedie §i traumatologie 30 paturi
- Gastroenterologie 40 paturi
- Neurologie 70 paturi din care 6 paturi Tn unitatea de urgente neurovasculare §i
4 paturi Tn terapie acuta
- Recuperare, medicina fizica §i balneologie 33 paturi din care 18 paturi Tn
compartiment de Recuperare neurologica
- Pneumologie - compartiment clinic cu 12 paturi
- ATI 30 paturi
B. Secfii:
- Medicina interna 66 paturi din care 5 paturi Nefrologie §i 5 paturi
Reumatologie;
- ORL cu 25 paturi
- Obstetrica Ginecologie 25 paturi
- Oncologie medicaid cu 25 paturi din care 5 paturi pentru Radioterapie §i 5
paturi Tngrijiri paliative
- Pediatrie 60 paturi
- Neonatologie 30 paturi din care 5 paturi compartiment prematuri, 5 paturi
compartiment terapie intensive
- Sectii exterioare Recuperare, medicina fizica §i balneologie I §i II cu 180
paturi
- Sectie exterioara Geriatrie-gerontologie cu 33 paturi, din care 10 paturi Tn
compartiment de psihogeriatrie
la care se adauga 5 paturi de supraveghere Tn UPU §i 20 paturi pentru spitalizari
de zi (spitalizari pentru mai putin de 12 ore).
Fata de anul 2010, au fost aprobate §i functioneaza, Tn structura ambulatoriului
integrat, urmatoarele cabinete medicale: pneumologie, chirurgie plastica,
microchirurgie reconstructive, chirurgie orala §i maxilo-faciala, chirurgie pediatrica,
oftalmologie, urologie, nefrologie, psihiatrie, hematologie, reumatologie §i
nefrologie care s-au adaugat la cabinetele medicale care au corespondent Tn
specialitatile sectiilor cu paturi.
Alte structuri existente sunt: departament radioterapie, nuclee de cercetare,
laborator analize medicale, laboratorul de anatomie patologica, laborator
2
radiologie §i imagistica medicala, 9 sail de operatii, laborator prevenire infectii
nozocomiale, farmacie, serviciul tehnic medical, serviciul administrate. Spitalul
2
funcjioneaza Tn sistem pavilionar Tnsumand 36.000 m suprafata construita.

III. Resursele umane


Situajia comparative a posturilor aprobate, ocupate si vacante, pe categorii si total

Categorie de posturi Anul 2003 Anul 2013


Posturi ocupate 1.302 1.352
Posturi vacante 158 150
Numarul de medici angajati a crescut de la 135 in anul 2003 la 179, numarul de
cadre didactice universitare a crescut de la 22 Tn anul 2003 la 49 Tn anul 2013. De
asemenea, a crescut §i numarul de cercetatori §tiintifici de la 11 la 18 persoane.
Pe parcursul perioadei 2003-2013 a scazut numarul de personal auxiliar si
muncitorii.

IV. Activitatea spitalului


De§i numarul de paturi
a ramas constant pe
50000
total spital, existand
45000
doar modificari ale
numarului de paturi pe 40000
sectii §i 35000

compartimente, 30000
numarul de pacienti
25000
externa^ a variat, fiind
20000
influenjat de valoarea
contractata Tn fiecare 15000

an cu casa de 10000

asigurari de sanatate. 5000


Astfel, Tn anii 2011 §i
2012, numarul de Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
externari a scazut cu 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(9 luni)
17% fata de anii 2009-
2010 §i cu 23% fata de anul 2008, a§a cum este prezentat Tn graficul alaturat.
Scaderea numarului de pacienti a dus la scaderea corespunzatoare a ratei de
ocupare a patului la aproximativ 240 zile/an fata de 311 zile pe an Tn 2008 §i 293
zile/an Tn anul 2009, rata optima de ocupare a patului fiind de 300 de zile/an.
Indicele de case-mix a avut o evolutie crescatoare Tn ultimii 6 ani, dublandu-se fata
de anul 2003, anul Tn care spitalul a Tnceput sa fie finantat Tn sistem DRG. Evolutia
ICM Tn perioada 2003-2013 este prezentata Tn graficul urmator.
Evolutia ascendenta
a indicelui de case-
mix se datoreaza
cre§terii gradului de
complexitate a
cazurilor tratate pe
Tntreg spitalul §i
Tnfiintarii
compartimentelor cu
paturi Tn specialitati
cu complexitate
mare.
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(9
luni)

Cazurile spitalizate in primele trimestre ale anului 2013 s-au clasificat in 487 de
grupe DRG din cele 669 grupe existente (spitalul trateaza 73% din tipurile de
cazuri posibile).
Duratele medii de spitalizare pe sectii de acuti, comparativ cu valorile najionale
sunt prezentate Tn graficul urmator. Se observa ca, unele sectii au durata medii de
spitalizare mai mari decat media nationala, cum ar fi: Cardiologia, Chirurgia
generala, Chirurgia plastica, Chirurgia toracica, Chirurgia vasculare,
Neurochirurgia, dar diferentele nu sunt mari fata de valorile nationale si, Tn
general, se inscriu in valorile optime ale indicatorului.
Pentru sectiile de cronici, duratele de spitalizare se Tnscriu Tn duratele optime de
spitalizare pentru specialitatea respective.
Durata de spitalizare medie pe spital este de 5,1, mai mica decat cea nationala.

IV. Situatia economico-financiara


Sursele de f i n a n c e ale spitalului, pentru anii 2010-2012, sunt prezentate Tn
tabelul de mai jos:
Sursa de venit An 2010 An 2011 An 2012
Venituri din contracte furnizare
servicii medicale spitalice§ti 80,522,330 77,066,310 76,365,850
Venituri din contracte finantare
subprograme de sanatate 6,550,010 9,131,490 15,055,590
Venituri din prestari de servicii §i taxe
medicale, sponsorizari 3,429,110 4,288,690 5,590,270
Venituri din cercetare 118,010 416,660 235,600
Sume primite de la UE Tn cadrul
platilor efectuate 0 0 439,000
4
Subventii de la bugetul de stat -
actiuni de sanatate (UPU) 5,700,000 5,357,000 6,317,000
Subven{ii de la bugetul de stat -
aparatura medicala 0 0 900000
Investitii buget stat pentru imobilizari
corporale (obiectiv UPU) 2,194,000 0 0
Total venituri Spital Universitar de
Urgenta Elias 98,513,460 96,260,150 104,903,310

Veniturile din contractul cu CASMB au scazut Tn fiecare an datorita constrangerilor


impuse de normele legislative Tn vigoare, dar au crescut valorile de contract pentru
programele nationale de sanatate. In fiecare an, valoarea serviciilor medicale
realizate de Spitalul Universitar de Urgenta Elias a fost mai mare decat bugetul
aprobat §i decontat de CASMB.

Repartifla cheltuielilor pentru anii 2010-2012 a fost urmatoarea:


Tipuri de cheltuieli Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

Cheltuieli de personal 52,223,203 43,927,389 48,161,667


Cheltuieli materiale, din care: 31,126,548 34,750,013 41,420,600
Cheltuieli cu medicamente §i
materiale sanitare, reactivi,
dezinfectanti 17,513,769 19,139,003 24,807,327
Cheltuieli cu utility 5,791,468 6,600,508 5,122,438
Cheltuieli cu reparatii curente 965,988 1,717,909 2,135,659
Cheltuieli de capital (buget
de stat §i surse proprii) -
amortizari 7,124,115 5,053,490 5,752,223
Cheltuieli spital 90,473,866 83,730,892 95,334,490
Din tabelul anterior se observa cum au crescut de la an la an cheltuielile cu
medicamentele, materiale sanitare, reactivi si dezinfectanti. Cheltuielile de
personal au crescut in 2012 cu aproximativ 10% datorita reTntregirii salariale. In
anul 2013 fata de 2011, cresterea salariala este de 30%, nefiind acoperita de
valoarea contractata cu CASMB.
Valoarea echipamentelor medicale §i nemedicale achizitionate Tn perioada 2010-
2012 conform listelor de investitii aprobate de Academia Romana este
urmatoarea:
Investitii Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012
Echipamente medicale §i
nemedicale 2,527,158 955,036 2,129,029
5
2. Analiza SWOT a spitalului
Puncte tari (Strenghts) Puncte slabe (Weaknesses)
Statutul de Spital al Academiei Neutilizarea Tn sistem privat a unora
Romane —clasificat definitiv Tn dintre serviciile medicale (intervenjii
categoria I Tn clasificarea MS.cu chirurgicale, recuperarea medicala Tn
certificare ISO 9001
conditii de statiune balneara existente Tn
Personal medical de Tnalta
calificare, cu reputatie sectiile exterioare Olane§ti, servicii de
profesionala, didactica §i §tiintifica laborator §i imagistica) - legislate
Dezvoltarea §i largirea gamei de neclara
servicii medicale cu noi speciality Ambulatoriu functional Tn majoritatea
(chirurgie vasculare, chirurgie timpului Tn cursul primei parti a zilei
plastica §i reconstructive, (lipsa reglementarilor legale pentru plata
pneumologie, cardiologie
prestarii de servicii medicale Tn afara
interventionals periferica)
Adresabilitate mare (spital de programului de lucru Tn sectiile din spital
urgenta inclus Tn reteaua nationala pentru medicii angajafi ai spitalului)
strategics de asistenta de Cheltuieli mari cu utilitatile, suportate Tn
urgenja) totalitate din bugetul spitalului,
Pozitia strategics (sector 1, eel determinate de instalatiile tehnice vechi
mai dezvoltat din punct vedere (centrala termica, sterilizarea
economic) modernizata partial, instalatii termice §i
Dotare corespunzatoare Tn
electrice neperformante-retea de joasa
majoritatea sectiilor
Conditii hoteliere superioare Tn frecventa)
parte din pavilioane; Parte din pavilioane nerenovate atat Tn
Accesul la majoritatea PN de spital cat §i Tn secjia exterioara Olane§ti
sanatate, care contribuie Buget limitat de veniturile din contractul
substantial la finantarea a c t i v i t y
cu CASMB, programe najionale de
medicale (Chirurgie vasculare,
transplant de {esuturi, A T I , sanatate, venituri proprii altele decat
screening oncologic, infectii CASMB §i de la Fundatia Elias (Bugetul
nosocomiale - ultimele accesate) de stat a furnizat Tn ultimii 5 ani 900 000
Informatizarea aproape completa ron pentru echipamente)
a spitalului Resurse financiare extrem de reduse
Asocieri investitionale public- pentru reTnnoirea echipamentelor
private functional Tn spital medicale care se uzeaza
Sectie exterioara la Olane§ti,
Legislate trunchiata privind sursele de
recent modernizata §i renovata,
unde sunt utilizate inclusiv conditii finantare ale spitalului Elias, privand
balneare de tratament pentru spitalul Elias de sursa legala pentru
recuperarea medicala reparatii capitale §i de acces la
Reducerea cheltuielilor de
Tntretinere (utility) la secjia echipamente medicale performante de
exterioara Olane§ti prin montarea la MS, de§i este spital de urgenta (Tn
unei noi centrale termice pe gaz pofida repetatelor demersuri la Guvern)
• Capacitate de realizare de venituri
proprii ce au constituit sursa de
finanjare cea mai importanta
pentru reparatii §i achizitionari de
echipamente

Oportunita|i (Opportunities) Constrangeri (Threats)


• Posibilitatea accesarii fondurilor • Finantare insuficienta prin CASMB
europene pentru capacitatea funcfionala a
• Posibilitatea contractarii unor noi spitalului §i solicitarile pacientilor (liste
programe nationale de sanatate; de a§teptare care ating 2 luni pentru
• Posibilitatea de a Tncheia unele sectii)
parteneriate public - private • Decontarea Tntarziata a serviciilor, Tn
• Posibilitatea Tncheierii unor conditiile reglementarilor legale actuale
contracte cu asiguratori privati care obliga la plata la 60 zile a facturilor
pentru servicii medicale spitalice§ti • ReTntregirea salariala la sfar§itul anului
§i/sau ambulatorii 2012 fara suplimentarea bugetului de la
• Posibilitatea anuntata Tn proiectul CASMB (primele 5 luni ale anului 2013
legislativ privind sanatatea, de a au avut acela§i buget ca Tn 2012, Tn
desfa§ura activitate privata Tn conditiile majorarii masei salariale cu ~
spital, pentru medicii angajaji Tn 1 milion lei/luna)
spital • Absenta posibilitatii reale de a obtine
• Posibilitatea de a oferi consultatii fonduri de la bugetul de stat pentru
cu plata Tn ambulatoriul integrat, echipamente medicale (900 000 RON Tn
ca sursa de venituri proprii §i 2009-2013)
diversificare a asistenjei medicale • Prezenja spitalelor §i centre medicale
de specialitate private care exercita presiune
concurentiala Tn atragerea de pacienti §i
personal medical
• Constrangeri legislative care limiteaza
angajarile de personal
" Limitarile salariale din sistemul public
medical
• Persistenta cre§terii economice minime
§i amenintarii stagnarii Tn zona euro cu
consecinte directe asupra limitarii
bugetelor de sanatate Tn Romania

S.ldentificarea problemelor critice ale spitalului


• Dezechilibrul Tntre resursele financiare limitate (bugetul de la CASMB,
PN, bugetul pentru asistenta de urgenta §i venituri proprii altele) §i
7
necesitajile de dezvoltare a infrastructurii care sa corespunda
standardului de calitate Tnalta asumat de spital, necesarului d i v e r s i t y
specializarilor medicale, mentinerii nivelului de performanta profesionala
§i susfmerii activitajii de cercetare/dezvoltare §i universitare
• Costurile mari ale utilitatilor §i reparatiilor la cladiri, care imobilizeaza
sume mari din bugetul spitalului (ajungand la >40% din titlul II Tn lunile de
iarna), limitand resursele fmanciare pentru activitatea medicala

4.Selec|ionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute


Problema prioritara a Spitalului Universitar de Urgenta Elias este, Tn acest
moment, limitarea ca numar §i calitate a serviciilor medicale prestate ca urmare
a dezechilibrului Tntre resursele fmanciare limitate (bugetul de la CASMB, PN,
bugetul pentru asistenja de urgenta §i venituri proprii altele) §i necesitatile de
dezvoltare ale spitalului care sa corespunda standardului de calitate Tnalta
asumat de spital.

5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara


identificata
a. Scop
Dezvoltarea §i mentinerea nivelului de performanta al Spitalului Universitar
de Urgenta Elias Tn conditiile actuale §i predictibile de finantare
b. Objective
1. Cresterea nivelului de performanta al serviciilor medicale existente
2. Dezvoltarea unor noi servicii medicale fata de cele furnizate Tn prezent

c. Activitaji
Obiectivul 1 - definire activitafi
1.1 Cre§terea numarului de specialist! ai spitalului:
• Extinderea echipei chirurgicale de chirurgie vasculare (compartimentul
deruleaza PN de chirurgie vasculare)
• Angajarea prin concurs a unui medic specialist cardiolog Tn
electrofiziologie Tn cadrul laboratorului de cardiologie interventional^
existent
• Extinderea echipei medicale a sectiei de oncologie §i radioterapie (3
medici, un fizician)
1.2 Dezvoltarea compartimentului clinic de Pneumologie
1.3 Renovarea §i modernizarea blocurilor operatorii (venituri proprii)
1.4 Optimizarea numarului de paturi pe sectii in functie de ICM si rata de ocupare
a paturilor, pentru a reduce ponderea patologiei cu ICM redus in totalul internarilor
si a creste rata de utilizare a paturilor.
1.5 Extinderea a c t i v i t y asocierii investitionale Tn centrul de imagistica Hiperdia
prin modernizarea aparatului MRI (valoare estimata 850.000 EURO)
1.6 Modernizarea §i reechiparea sectiei de radioterapie (asociere investijionala Tn
curs de evaluare - valoare estimata 5.000.000 EURO)
• Derularea procedurilor legale de asociere (documentatie, publicare,
selectarea partenerului, contract de asociere)
• DesfS§urarea activitSJilor de modernizare/reabilitare cu asocia{i privay
• Monitorizarea financiarS a activitatilor medicale Tn cadrul asocierii.
Obiectivul 2-definire activity
2.1 Dezvoltarea de subspecialitSti Tn sectia de Pediatrie (Endocrinologie
pediatrics §i Reabilitare pediatrics) coordonate de clinicile de profil din spital,
care dejin §i competente pentru patologia pediatrics
2.2 Evaluarea posibilitStii de transformare sectiei de pediatrie Tn secjie clinicS, cu
sprijinul UMF "C.Davila"
2.3 Dezvoltarea activitSJii medicale Tn regim privat Tn sectiile din spital acolo
unde este posibil (chirurgie plastics, intervene oftalmologice ambulatorii,
asistenta de balneofizioterapie Tn sectia exterioarS OISne§ti)

2. Incadrare Tn timp - grafic Gantt


Activitate T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Obiectiv 1
1.1
1.2 HI
1.3
1.4
1.5
1.6 Bi1 HH
Obiectiv 2
2.1
2.2
2.3

3. Resurse utilizate:
Obiectivul 1
Resurse umane: managerul §i directorul medical stabilesc prioritStile de angajare,
personalul RUNOS va participa la derularea procedurilor de organizare a
concursurilor, personalul administrativ va participa la derularea procedurilor de
asociere, personalul tehnic §i de Tntretinere va participa la renovarea blocurilor
operatorii.
Resurse materiale §i fmanciare: resursele financiare vor fi furnizate din contractul
cu casa de asigurSri §i venituri proprii altele.
Obiectivul 2
Resurse umane: medicii din spital care vor furniza servicii medicale Tn specialitStile
medicale noi
Resurse materiale §i financiare: spajiile §i dotarile existente Tn spital, dotari
suplimentare §i informatizare posibil a fi realizate prin Unaware din venituri proprii
altele. Veniturile proprii altele decat cele din contractul cu CASMB sunt estimate
pentru urmatorii 3 ani la cca 14.000.000 RON.

4. Responsabilitati
Obiectiv 1: Managerul §i directorul medical vor stabili prioritatile de organizare a
concursurilor, demararea renovarii §i modernizarii blocurilor operatorii, personalul
juridic va participa Tmpreuna cu conducerea spitalului la derularea procedurilor de
reaiizare a asocierii investitionale.
Obiectiv 2: Managerul Tmpreuna cu comitetul director vor defini §i vor supune
aprobarii consiliului de administrate al spitalului oportunitatile de asociere,
directorul financiar-contabil §i personalul juridic vor superviza derularea activitatilor
realizate de personalul tehnic, administrativ privind procedurile de asociere.

a. Rezultate a§teptate
Cre§terea indicelui de case-mix cu 10% Tn 3 ani
Doua asocieri investitionale functionale in 3 ani
Cre§terea veniturilor proprii altele decat de la CASMB peste 10% din valoarea
bugetului de la CASMB
Cel pufm 3 subspecialitati medico-chirurgicale noi functionale pentru servicii
spitalicesti
Cel putin I>% din serviciile furnizate de spital vor furnizate Tn regim privat

b. Indicatori - evaluare, monitorizare


Obiectiv Indicatori de monitorizare Indicatori de evaluare
Obiectiv • Numarul de medici Tn • Cre§terea indicelui de case-
1 specialitatile mentionate, angajaji mix cu 10% Tn 3 ani
• Stadiul de renovare §i • Doua asocieri investitionale
modernizare al blocurilor functionale in 3 ani
operatorii • Venituri proprii altele decat de
• Venituri proprii din asocieri la CASMB peste 10% din
investitionale pentru MRI §i valoarea bugetului de la
radioterapie CASMB
Obiectiv • Numar de subspecialitati • Cel putin 3 subspecialitati
2 functionale medicalo-chirurgicale noi
• Pondere de servicii furnizate de functionale pentru servicii
spital Tn regim privat spitalicesti
• Cel putin 5% din serviciile
\ furnizate de spital vor fi
furnizate Tn regim privat